Зміст

Річна інформація
Зміна до Річної інформації
Вступ
Розділ I. Резюме річної інформації
Розділ IІ. Фактори ризику
Розділ IІІ. Основні відомості про емітента
Розділ IV. Інформація про господарську діяльність емітента
Розділ V. Інформація про основні засоби емітента
Розділ VІ. Інформація про працівників емітента
Розділ VІІ. Основні дані про органи та посадових осіб емітента
Розділ VІІІ. Інформація про винагороду членам наглядової ради і виконавчого органу
Розділ ІХ. Інформація про засновників, учасників (акціонерів) та власників істотної участі емітента
Розділ Х. Інформація про правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, іншими афілійованими особами
Розділ ХІ. Інформація про судові процеси, процедури досудового врегулювання спору, виплати штрафних санкцій
Розділ ХІІ. Політика і практика емітента у сфері корпоративного управління (для емітентів – акціонерних товариств)
Розділ ХІІІ. Інформація про цінні папери емітента
Розділ ХІV. Фінансова звітність емітента
Розділ ХV. Висновок щодо операційної та фінансової діяльності емітента
Розділ ХVІ. Інформація про аудитора (аудиторську фірму) емітента
Інформація про осіб, що підписують документ
1. Основні відомості про емітента
2. Інформація про дивіденди
3. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент*
4. Відомості про цінні папери емітента
5. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів
6. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
7. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
8. Відомості щодо особливої інформації, що виникала протягом звітного періоду
Баланс
Звіт про фінансові результати
Звіт про рух грошових коштів
Звіт про власний капітал
I. Нематеріальні активи
II. Основні засоби
III. Капітальні інвестиції
IV. Фінансові інвестиції
V. Доходи і витрати
VI. Грошові кошти
VII. Забезпечення і резерви
VIII. Запаси
IX. Дебіторська заборгованість
X. Нестачі і втрати від псування цінностей
XI. Будівельні контракти
XII. Податок на прибуток
XIII. Використання амортизаційних відрахувань
XIV. Біологічні активи
XV. Фінансові результати від первісного визнання та реалізації сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних активів
Інформація за сегментами
Загальні збори акціонерів
Органи акціонерного товариства
Залучення інвестицій та вдосконалення практики корпоративного управління
Звіт про корпоративне управління*
Річна інформація
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 05669819
Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство «Дніпровагонмаш»
Скорочене найменування емітента (за наявності): ПАТ «Дніпровагонмаш»
Організаційно-правова форма емітента за КОПФГ: Акціонерне товариство
Місцезнаходження емітента:
Поштовий індекс: 51925
Область: Дніпропетровська
Район:
Населений пункт: м. Дніпродзержинськ
Вулиця: Українська
Будинок: 4
Корпус:
Офіс / квартира:
Міжміський код та телефон емітента: 0569233046
Номер факсу емітента: 0569232638
Веб-сайт емітента: www.dvmash.biz
Дата, на яку складено річну інформацію (день, місяць, рік): 31.12.2012

 

Вступ

      До складу підготовленої річної інформації та консолiдованої фiнансової звiтностi ПАТ «Днiпровагонмаш», складеної станом на 31.12.2012 року, ввiйшли показники дiяльностi ПАТ «Днiпровагонмаш», Металургiйного пiдприємства «Днiпродзержинський сталеливарний завод», дочiрнього пiдприємства Публічного акцiонерного товариства «Днiпровагонмаш» і ТОВ «Торговий Дiм «Днiпровагонмаш» (м. Москва) відповідно до вимог Мiжнародних стандартів фiнансової звiтностi.
      Ця річна інформація містить оцінки і прогнози уповноважених органів управління ПАТ «Дніпровагонмаш» щодо перспектив розвитку галузі економіки залiзничного машинобудування, в якій емітент здійснює основну діяльність, і результатів діяльності товариства за звітний рік, у тому числі його планів, ймовірності настання певних подій чи вчинення певних дій.
      Придбання цінних паперів емітента пов’язане з ризиками, описаними в цій річній інформації.

 

Розділ I. Резюме річної інформації
     
Це резюме є узагальненим описом інформації про емітента та основних показників його фінансово-господарської діяльності, тому містить не всю інформацію, потрібну інвестору для прийняття поінформованого інвестиційного рішення. Перш ніж приймати інвестиційне рішення щодо придбання чи продажу цінних паперів емітента, рекомендується детальніше прочитати і проаналізувати інформацію, включену до цієї річної інформації.

     
      1.1. Це резюме є узагальненим описом інформації про емітента та основних показників його фінансово-господарської діяльності, тому містить не всю інформацію, потрібну інвестору для прийняття поінформованого інвестиційного рішення. Перш ніж приймати інвестиційне рішення, щодо придбання чи продажу цінних паперів емітента, рекомендується детальніше прочитати і проаналізувати інформацію, включену до цієї річної інформації.
     
      Примітки до річної інформації:
      З 07.05.2011р. вступив в дію Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скасування свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи та фізичної особи - підприємця». У відповідності до вимог цього Закону свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи серії АОО № 394002, видане ВАТ «Дніпровагонмаш» Виконавчим комітетом Дніпродзержинської міської ради Дніпропетровської області, скасовано.
      Даним Законом внесені зміни до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців». Відповідно до цих змін при проведенні державної реєстрації змін до установчих документів, які пов'язані із зміною найменування юридичної особи, державний реєстратор видає заявнику не свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи, а виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.
      У зв’язку з цим, в розділі «Узагальнені дані річної інформації» в «Інформації про державну реєстрацію емітента» наведені дані не свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи, а дані виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, що була видана товариству державним реєстратором 16.05.2011р. при проведенні державної реєстрації змін до установчих документів, які пов'язані із зміною найменування юридичної особи.
     
      У статутному капiталi ПАТ «Дніпровагонмаш» державної частки немає.
      ПАТ «Дніпровагонмаш» не має стратегiчного значення для економiки та безпеки держави. Товариство монопольне (домiнуюче) становище не займає. Через це ПАТ «Дніпровагонмаш» не потрiбно проходити процедуру визначення рейтингової оцiнки та таблиця «Iнформацiя про рейтингове агентство» в розділі «Узагальнені дані річної інформації» не заповнювалась.
     
      В розділі «Узагальнені дані річної інформації» в таблиці «Інформація про дивiденди» зазначено, що дивiденди за 2011 рік виплаченi у розмiрi 18,00 грн. на одну акцiю. Але слід враховувати, що юридичним особам дивiденди перераховувались банківським переказом у повному розмiрi - 18,00 грн. на одну акцiю, а при виплатi дивiдендiв фiзичним особам з виплачуваної суми утримувався податок з доходiв фiзичних осiб та поштовий збiр. Крiм того, ставка поштового збору застосовувалась в залежностi вiд розмiру перераховуваємої суми.
     
      Згідно Наказу Міністерства фінансів України від 09.12.2011 року № 1591 фінансова звітність підприємств, які складають фінансову звітність за МСФЗ, складається з: балансу, звіту про фінансові результати, звіту про рух грошових коштів, звіту про власний капітал та приміток до фінансової звітності в описовій формі. З цієї причини форма 5 «Примітки до річної фінансової звітності» та форма № 6 «Інформація за сегментами» у складі звіту не розкривається. Оскільки в програмному забезпеченні не передбачено місце для внесення «Приміток до фінансової звітності» в описовій формі, то вони розкриваються тільки в форматі pdf разом з аудиторським висновком.
     
      1.2. Публічне акціонерне товариство «Дніпровагонмаш» - одне з провідних підприємств України і країн СНД по проектуванню та виготовленню вантажних вагонів для магістральних залізниць і різних галузей промисловості.
      Головними напрямками дiяльностi ПАТ «Дніпровагонмаш» є:
      - проектування та виготовлення вантажних магiстральних i промислових вагонiв для рiзноманiтних галузей промисловостi;
      - постачання запасних частин до вантажних вагонiв;
      - проектування i виготовлення устаткування для коксохiмiчної промисловостi (вагони для розпеченого коксу i коксогасильнi вагони);
      - модернiзацiя вантажних вагонiв;
      - розробка конструкторської i технологiчної документацiї на вантажнi вагони, нестандартне устаткування.
      Конкурентна перевага ПАТ «Дніпровагонмаш» - персональна робота з кожним Замовником, iндивiдуальнi технiчнi рiшення при розробцi нових конструкцiй вагонiв, адаптацiя розробляємої технiки до конкретних умов експлуатацiї та конкретних вантажiв. I як наслiдок, впровадження цього принципу - рiзноманiтнiсть запропонованої продукцiї.
      Сьогоднi пiдприємство має в активi бiльш 160 моделей вантажних вагонiв. У їх число входять вагони практично всiх типiв:
      - напiввагони (глуходоннi i люковi);
      - хопери (критi i вiдкритi);
      - платформи рiзноманiтної спецiалiзацiї, у тому числi для контейнерiв, лiсових i металургiйних вантажiв;
      - критi вагони;
      - вагони для коксохiмiчного виробництва (коксогасильнi та для розпеченого коксу);
      - думпкари;
      - бункернi вагони;
      - спецiалiзованi технологiчнi транспортнi засоби.
      Стратегією бізнесу є розширення номенклатурного ряду виробництва, освоєння нових видів вагонів 7 одиниць та їх сертифікація (моделі 13-4147, 13-4095, 13-4094/2, 11-4150). Освоєння продукції за ліцензіями візка моделі 18-7055, 18-7020.
      Всього за 2012 рік чистий прибуток ПАТ «Дніпровагонмаш» склав 822,2 млн. грн., в тому числі:
      - I квартал – 252,9 млн. грн.;
      - ІІ квартал – 262,9 млн. грн.;
      - ІІІ квартал – 166,3 млн. грн.;
      - ІY квартал – 140,1 млн. грн.
      При цьому обсяг продажу вагонів у натуральному виразі з початку року склав 6354 вагони. Обсяг продажу продукції у вартісному значенні за 2012 рік склав 3 507,6 млн. грн., в тому числі:
      - I квартал – 1 166,1 млн. грн. (2225 вагонів);
      - ІІ квартал – 1 042,5 млн. грн. (1866 вагонів);
      - ІІІ квартал – 677,3 млн. грн. (1145 вагонів);
      - IY квартал – 621,7 млн. грн. (1118 вагонів).
      Зменшення продажу продукції у II півріччі пов’язане з відсутністю замовлень на виробництво напіввагонів, питома вага яких у загальному обсязі продажу вагонів за I півріччя складала 98,8 %.
     

      1.3. Дані в таблиці «Основні фінансові показники господарської діяльності емітента (крім банків) за три останні звітні роки» за 2010 рік наведені по даним ПСБО, за 2011-2012 роки по даним МСФЗ.
     
      У 2012 році Група трансформувала фінансову звітність з ПС(Б)О у фінансову звітність за МСФЗ, що не були визнанні станом на 31 грудня 2011 та виправила помилки , до наступних статей фінансової звітності:
     
      Скориговані статті звітності - 1 січня 2012 року (П(с)БО) – Коригування - 1 січня 2012 року (МСФЗ)
      Основні засоби - 55,213 - 51,575 - 106,788
      Нематеріальні активи - 3,234 - (85) - 3,149
      Незавершені капітальні інвестиції - 5,282 - (5,282) - -
      Інші фінансові інвестиції – 12 - - - 12
      Довгострокова дебіторська заборгованість – 84 - (84) - -
      Відстрочені податкові активи - 3,473 - 12,931 - 16,404
      Виробничі запаси - 249,837 - (10,700) - 239,137
      Незавершене виробництво - 106,004 - (6,740) - 99,264
      Готова продукція - 23,016 - 8,097 - 31,113
      Товари - 10,667 - (10,667) - -
      Векселі одержані – 26 - - - 26
      Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги – 104 - - - 104
      Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом - 205,905 - (1,448) - 204,457
      Дебіторська заборгованість за розрахункам за виданими авансами - 532,183 - (490,034) - 42,149
      Поточні фінансові інвестиції - 210,024 - (210,024) - -
      Інша поточна дебіторська заборгованість - 143,285 - 406,891 - 550,176
      Грошові кошти - 191,552 - - - 191,552
      Інші оборотні активи 81,321 - (81,321) - -
      Необоротні активи та групи вибуття – 64 - 129,935 - 129,999
      Витрати майбутніх періодів - 5,166 - (5,166) - -
      Всього коригувань в активах - 1,826,452 - (212,122) - 1,614,330
     
      Статутний капітал - 8,318 - - - 8,318
      Додатковий вкладений капітал 603 - - - 603
      Інший додатковий капітал - 86,315 - (83,463) - 2,852
      Резервний капітал - 26,054 - 1,986 - 28,040
      Нерозподілений прибуток - 849,598 - 41,468 - 891,066
      Накопичена курсова різниця - (501) – 25 - (476)
      Забезпечення виплат персоналу - 17,531 - - - 17,531
      Інші забезпечення - - 60,820 - 60,820
      Інші довгострокові зобовязання – 72 - (72) - -
      Кредиторська заборгованість за товари,роботи,послуги - 23,507 - (550) - 22,957
      Поточні зобов’язання за розрахунками з одержаних авансів - 626,643 - (175,826) - 450,817
      Поточні зобов’язання за розрахунками з бюджетом - 6,224 - (4,202) - 2,022
      Поточні зобов’язання за розрахунками зі страхування - 4,664 - 2,785 - 7,449
      Поточні зобов’язання за розрахунками з оплати праці - 8,986 - 7,385 - 16,371
      Поточні зобов’язання за розрахунками з учасниками – 622 – 6 – 628
      Інші поточні зобов’язання - 167,816 - (62,484) - 105,332
      Всього коригувань у пасивах - 1,826,452 - (212,122) - 1,614,330

      Основні фінансові показники господарської діяльності емітента (крім банків) за три останні звітні роки (тис. грн)
     
Назва показника201220112010
1234
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3910989 4517720 2361722
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2756102 3303387 1912084
Валовий прибуток (збиток) 1154887 1214333 449638
Інші операційні доходи 49252 18570 1460269
Адміністративні витрати 70516 66964 49689
Витрати на збут 51010 48824 32283
Інші операційні витрати 20814 11178 1358963
Фінансовий результат від операційної діяльності:
     прибуток (збиток) 1061799 1105937 468972
     інші доходи - - 244107
     інші витрати 15949 7530 247690
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:
     прибуток (збиток) 1053111 1066895 421670
Податок на прибуток від звичайної діяльності 230948 259419 107834
Чистий прибуток (збиток) 822163 807476 313816
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) 49.42 48.54 18.86
Всього активів, у т.ч. 1889081 1614330 974107
Оборотні активи 1700604 1357978 896568
     у т.ч. грошові кошти та їх еквіваленти 270964 191552 116961
Необоротні активи 188477 126353 68156
Всього пасивів, у т.ч. 1889081 1614330 974107
Зобов`язання 338533 605576 511135
     поточні зобов`язання 338533 605576 505109
     довгострокові зобов`язання - - 6026
Забезпечення наступних витрат та платежів 98979 78351 10515
Власний капітал 1451569 930403 451904
     статутний капітал 8318 8318 8318
     пайовий капітал - - -
     додатковий вкладений капітал 603 603 603
     інший додатковий капітал 2851 2852 86315
     резервний капітал 48908 28040 10351
     (неоплачений капітал) - - -
     (вилучений капітал) - - -
     нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1392917 891066 346573
Розрахункова вартість чистих активів 1451569 930403 452457

 

Розділ IІ. Фактори ризику

      2.1.
      2.1.1. Протягом звітного періоду не відбувалось подій, які могли б:
      - обмежити можливість акціонерів впливати на рішення стосовно обрання членів органів управління товариства або інших питань, що вирішуються шляхом голосування акціонерів;
      - спричинити «розмиття» поточної частки акціонера у статутному капіталі товариства;
      - негативно вплинути на права власників цінних паперів товариства, включаючи можливість реалізації цих прав;
      - обмежити виплату дивідендів за акціями;
      - обмежити можливість відчуження цінних паперів емітента їхніми власниками;
      - вплинути на виплату дивідендів або інших виплат нерезидентам;
      - вплинути на розмір прибутку власників цінних паперів.
     

      2.1.2. Факторами ризику в фінансово-господарській діяльності емітента залишаються:
      - конкуренти: поява нових вагонобудівних підприємств, нарощування потужностей існуючих заводів та розширення їхньої номенклатури може негативно позначиться на прибутках товариства.
      Даний фактор ризику можливо зменшити за рахунок освоєння нових типів продукції, модернізації існуючих, а також шляхом виробництва спеціалізованого рухомого складу, який не представлений в номенклатурі продукції конкурентів;
      - собівартість: зростання цін на сировину та матеріали, комплектуючі вироби, енергоносії, транспортні витрати може вплинути на збільшення собівартості виробництва продукції;
      - екологічні ризики – розподіляються наступним чином:
      1. Техногенний ризик - забруднення та інші зміни в навколишньому природному середовищі внаслідок господарської діяльності підприємства. В основному пов'язаний з постійними (навіть в обсягах припустимих ГДК) витоками металів та їх сполук, азоту, сірки та їх сумішей, що загрожує подальшим забрудненням НПС. Загальновідомо, що ризики зростають пропорційно збільшенню потужності обладнання з виробництва і переробки цих сполук, а потреби в них постійно зростають. При цьому, навіть малі дози, поступово накопичуються і можуть викликати різкий лавиноподібний ефект і стрибкоподібно змінити стан НПС.
      2. Еколого-нормативний ризик - зміни в законодавчій і нормативній базі, прийняття все більш жорстких екологічних вимог. Великі масштаби виробництва призводять до більш жорстких екологічних норм і стандартів, оскільки без цього рівновага в НПС може бути порушеною. Але це потребує більш екологічно досконалого обладнання і технологій, змушуючи підприємство придбати нове дорожче обладнання, щоб позбутися екологічних штрафів і платежів. Те, що ми розміщуємо в навколишньому середовищі (в атмосфері, воді, на поверхні грунту) шкідливі речовини, різноманітні відходи, є не чим іншим, як свідомим допущенням ймовірності заподіяння шкоди навколишньому середовищу заради досягнення певного економічного ефекту. Тобто, якщо розміщення відбувається відповідно до встановлених норм і правил, суспільство в особі державних природоохоронних органів вважає ризик такого розміщення та впливу прийнятним. А якщо розміщення відбувається з відхиленнями або порушеннями норм це означає, що визначення рівня прийнятного для суспільства екологічного ризику бере на себе той, хто відповідальний за викид, скидання, несанкціоноване захоронення відходів та д.р.
      3. Еколого-економічний ризик - загострення в регіонах ресурсно-сировинного становища, проблеми фінансування природоохоронної діяльності, погіршення економічного становища. Погіршення екологічної ситуації може загострити економічну ситуацію, внаслідок необхідності фінансування протидіючих цьому заходів. Наприклад, забруднення водного середовища потребує додаткових витрат на його очищення навіть при використанні в технічних цілях.
      4. Еколого-політичний - прийняття з політичних міркувань (з метою приведення вітчизняного законодавства відповідно до міжнародного) нових екологічних державних і регіональних програм може різко змінити ринкову кон’юнктуру і створити труднощі або зробити неможливим вихід на ринок інновацій, які розроблялися для інших умов. Тому необхідна екологічна незалежна перевірка господарської діяльності підприємства з метою оцінки її відповідності природоохоронному законодавству та розроблення рекомендацій щодо зниження фактичного або потенційного екологічного фінансового та інших збитків і витрат (екологічний аудит).
      Екологічний аудит, а згодом і проведення сертифікації на відповідність ISO 14000 дасть змогу підприємству не тільки зменшити свої витрати в процесі виробництва і збільшити прибутки, а й забезпечити довіру населення до їхньої продукції, а отже, і постійний попит. Крім цього, сертифікація дасть змогу полегшити стосунки підприємства з контролюючими державними органами з питань охорони навколишнього середовища.
     
      На діяльність товариства не впливають наступні ризики:
      - нерентабельність: рентабельність товарної продукції за 2012 рік складає 28,1 %. Всі види продукції рентабельні;
      - проблеми із залученням коштів для розширення діяльності: проблем з залученням коштів не існує;
      - нестача ресурсів: проблем з ресурсами, необхідними для ведення бізнесу при запровадженні автоматичного погашення експортного ПДВ, протягом звітного періоду не має. Майже всю продукцію ПАТ «Дніпровагонмаш» збуває на експорт за умов 50-70% попередньої оплати.
      - відсутність можливості продовжити термін дії ліцензії емітента на провадження основного виду (основних видів) діяльності чи дозволу на використання об'єктів, обіг яких є обмеженим (включаючи природні ресурси): ризики відсутні;
      - нестабільність фінансово-господарського стану: фінансовий стан підприємства стабільний.
      Залучення банківських коштів у 2012 року не відбувалось. Заборгованості з позикового капіталу станом на 31.12.2012р. немає;
      - неякісне технологічне обладнання: ризики відсутні;
      - ризики, пов'язані з судовими процесами, учасником яких виступає емітент: ризики, пов'язані з судовими процесами за участю ПАТ «Днiпровагонмаш» відсутні.
     

      2.1.3. Політичні та макроекономічні ризики, які впливають на діяльність ПАТ «Днiпровагонмаш»:
      - невизначеність регуляторного середовища для діяльності емітента: зміна вимог щодо ліцензування, сертифікації продукції; зміна рівня бюрократизму та корупції. Можливість введення загороджувальних заходів для українських товарів у зв’язку з початком роботи Митного союзу Російської Федерації, Казахстану та Білорусії. Даний фактор ризику можливо зменшити за рахунок диверсифікації виробництва та пошуку нових ринків збуту в інших країнах;
      - політична нестабільність: непередбачуваність зміни законодавства, відсутність замовлень на місцевому ринку, введення загороджувального мита в Росії на українську продукцію. Даний фактор ризику можливо зменшити за рахунок проведення гнучкої маркетингової політики (розробка альтернативних шляхів збуту продукції, розширення географії поставок продукції).
     
      На діяльність товариства не впливають наступні політичні та макроекономічні ризики:
      - податкове навантаження;
      - рецесія чи зниження темпів економічного розвитку;
      - зростання інфляції чи зниження впевненості споживачів у майбутньому;
      - обмеження на валютні операції;
      - неефективна судова система. Ризики, пов’язані з неефективною судовою системою, мають суб’єктивний та системний характер, і по відношенню до ПАТ «Днiпровагонмаш» не відзначаються індивідуально визначеним спрямуванням.
     

      2.2. Системи оцінки та управління ризиками немає.
     

      2.3. Господарські та фінансові ризики не впливають на фінансово-господарський стан дочірнього та залежного підприємств.

 

Розділ IІІ. Основні відомості про емітента

      3.1. Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство «Дніпровагонмаш»
      Скорочене найменування емітента: ПАТ «Дніпровагонмаш»
      Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 05669819
      Найменування емітента не зареєстроване як торговельна марка чи частина торговельної марки.
      З метою приведення діяльності товариства у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства» 21.04.2011р. черговими загальними зборами акціонерів ВАТ «Дніпровагонмаш» було прийнято рішення змінити найменування товариства з Відкритого акціонерного товариства «Дніпровагонмаш» (скорочено – ВАТ «Дніпровагонмаш») на Публічне акціонерне товариство «Дніпровагонмаш» (скорочено – ПАТ «Дніпровагонмаш»).
     
      3.2. Дата проведення державної реєстрації: 19.04.1995р.
      Номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців: 12231200000000008
      Місце проведення державної реєстрації: Виконавчий комітет Дніпродзержинської міської ради Дніпропетровської області
      Місцезнаходження емітента: 51925, Дніпропетровська обл., м. Дніпродзержинськ, вул. Українська, буд. 4
      Телефон: (05692) 33046
      Факс: (05692) 32638
      Адреса електронної пошти емітента: ivashina@dvmash.biz
      Веб-сторінка, на якій доступна інформація про емітента чи його цінні папери: www.dvmash.biz
     
      Спеціальним підрозділом ПАТ «Дніпровагонмаш» по роботі з акціонерами та інвесторами є бюро-секретаріат по сприянню у роботі наглядової ради, що знаходиться за місцезнаходженням товариства: 51925, Дніпропетровська обл., м. Дніпродзержинськ, вул. Українська, буд. 4.
      Телефон: (05692) 33046
      Факс: (05692) 32638
      Адреса електронної пошти: ivashina@dvmash.biz
     
      3.3. Строк існування ПАТ «Дніпровагонмаш» з дати державної реєстрації у якості акціонерного товариства – понад 17 років.
      ПАТ «Дніпровагонмаш» створено на невизначений строк.
     

      3.4. Пiдприємство створювалось на базi вагоноремонтних майстерень металургiйного заводу, побудованих в 1916 - 1918 роках польсько - бельгiйсько - французьким «Пiвденноросiйським Днiпровським Металургiйним товариством». Ще на початку ХХ сторiччя тут вироблялися двоколiйнi критi вагони для магiстральних залiзниць.
      Становлення заводу в якостi самостiйного пiдприємства вiдбувалось в роки радянської влади. У 1925 роцi Постановою Правлiння Главметалу ВСНГ СРСР вiд 17 грудня було прийнято рiшення про створення самостiйного вагонобудiвного виробництва. У 1926 роцi вагонобудiвне вiддiлення остаточно видiлилося зi складу металургiйного заводу i стало самостiйним пiдприємством - Кам'янським вагонобудiвним заводом. В жовтнi цього ж року, вже в новому статусi, завод почав виробництво своєї продукцiї.
      Довгi роки пiдприємство було вiдоме постiйним партнерам i споживачам як Днiпродзержинський вагонобудiвний завод iменi газети «Правда». Це iм'я присвоєне заводу на прохання його колективу наприкiнцi 20-х рокiв в подяку за активну помiч, яку надавала йому редакцiя газети «Правда» на перших, найскладнiших, етапах розвитку.
      Розширення сфери дiяльностi пiдприємства викликало необхiднiсть його структурної перебудови. На базi Днiпродзержинського вагонобудiвного заводу iменi газети «Правда» у липнi 1993 року було створено Виробниче об'єднання вагонобудування «Днiпровагонмаш».
      В груднi 1993 року, згiдно з наказом Мiнiстерства машинобудування, вiйськово-промислового комплексу i конверсiї України № 775 вiд 22 грудня 1993 року та у вiдповiдностi з Указом Президента України «Про корпоратизацiю пiдприємств» вiд 15 червня 1993 року, було створено Вiдкрите акцiонерне товариство «Днiпровагонмаш», шляхом корпоратизацiї майна державного Виробничого об'єднання вагонобудування «Днiпровагонмаш».
      В 1995 роцi, згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв ВАТ «Днiпровагонмаш» вiд 22.03.1995 року, було створене Металургiйне пiдприємство «Днiпродзержинський сталеливарний завод», дочiрнє пiдприємство Вiдкритого акцiонерного товариства «Днiпровагонмаш» (скорочено ДП «Стальзавод»), спецiалiзацiєю якого є лиття сталi та чавуну.
      В жовтнi 1998 року вiдбулась реорганiзацiя ВАТ «Днiпровагонмаш» шляхом приєднання до нього Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «Днiпровагонiмпекс-1».
      В 2005 роцi, згiдно рiшення загальних зборiв ВАТ «Днiпровагонмаш» вiд 26.12.2005 року, було створено Київське представництво Вiдкритого акцiонерного товариства «Днiпровагонмаш», метою дiяльностi якого є представництво та захист iнтересiв товариства на ринку вагонобудування України та за її кордоном, розширення ринку збуту продукцiї.
      З метою приведення діяльності товариства у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства» 21.04.2011р. черговими загальними зборами акціонерів ВАТ «Дніпровагонмаш» було прийнято рішення змінити найменування товариства з Відкритого акціонерного товариства «Дніпровагонмаш» на Публічне акціонерне товариство «Дніпровагонмаш».
      У жовтні місяці 2012 року завод відзначив своє 86-ти річчя.
      Протягом 2011 року ПАТ «Дніпровагонмаш» здійснило продаж значної частини активів, не пов'язаних з основною діяльністю товариства, а саме часток у статутному капіталі інших юридичних осіб:
      - ТОВ «Вагонбудінвест» на суму 299 999,5 тис.грн.;
      - ТОВ «Сигнум Інвест» на суму 29 700,0 тис. грн.
      Протягом 2012 року ПАТ «Дніпровагонмаш» здійснило продаж понад 10 відсотків вартості активів, не пов'язаних з основною діяльністю товариства, а саме було відчужено:
      - частку у статутному капіталі ТОВ «ТРАНСПОРТЕКСПОСТРОЙ» за ціною 300 005,0 тис. грн.;
      - частку у статутному капіталі ТОВ «ВАГОНЕКСПОРТ» за ціною 300 005,0 тис. грн.
      Найближчим часом ПАТ «Дніпровагонмаш» не планує злиття, приєднання, перетворення, поділ, виділ або купівлю чи продаж понад 10 відсотків вартості активів, не пов'язаних з основною діяльністю.
     

      3.5. Дiюча органiзацiйна структура ПАТ «Днiпровагонмаш» вiдповiдає вимогам чинного законодавства України. На пiдприємствi розробленi нормативнi документи, що регламентують тiсну взаємодiю усiх пiдроздiлiв та служб, їх дiяльнiсть, чiтко визначенi функцiї, права, обов'язки, вiдповiдальнiсть кожного пiдроздiлу, це положення про вiддiли, служби пiдприємства, посадовi iнструкцiї, накази, правила внутрiшнього розпорядку.
      Дiюча структура ПАТ «Днiпровагонмаш» складається з наступних функцiональних напрямкiв: технiчний, виробничий, комерцiйний, юридичний, з маркетингу та продаж, з економiки та фiнансiв, з управлiння активами, з безпеки та адмiнiстративних питань.
      До складу ПАТ «Днiпровагонмаш» входить 51 структурний пiдроздiл. Основними (виробничими) структурними пiдроздiлами є: зварювально-складальний цех; механо-складальний цех; малярно-здавальний цех; ковальсько-пресовий цех. Допомiжними (виробничими) структурними пiдроздiлами є: iнструментальний цех; ремонтно-механiчний цех; цех залiзничного транспорту; ремонтно-будiвельний цех; енерго-силовий цех; цех складського господарства; цех безрейкового транспорту. До структури пiдприємства входить значна кiлькiсть пiдроздiлiв, якi забезпечують виробничий процес фiнансовими, трудовими i матерiальними ресурсами, виконують контрольнi та управлiнськi функцiї, а також займаються збутом виробленої продукцiї. До складу соцiальної сфери входять: база вiдпочинку у м. Приморськ та їдальня.
      З метою удосконалення органiзацiйної структури управлiння ПАТ «Днiпровагонмаш» протягом 2012 року до неї було внесено наступні зміни:
      - скасовано посаду «заступника директора з економіки та фінансів»;
      - скасовано «спецвідділ», його функції розподілені між підрозділами підприємства;
      - створено «управління закупівель» у складі відділу матеріально-технічного постачання і відділу зовнішньої кооперації, підпорядкувавши його заступнику генерального директора з комерційних питань;
      - введено посаду «начальника управління закупівель».
      Органами управління ПАТ «Дніпровагонмаш» відповідно до статуту товариства є: загальні збори акціонерів; наглядова рада; дирекція; ревізійна комісія.
      До складу наглядової ради ПАТ «Дніпровагонмаш» входять: голова наглядової ради - Тегіпко Сергій Миколайович; члени наглядової ради: Новіцький Валерій Георгійович, ПрАТ «Холдінгова компанія «Теко - Дніпрометиз», Попенко Сергій Павлович.
      До складу дирекції ПАТ «Дніпровагонмаш» входять: генеральний директор - Кобиляков Андрій Іванович; члени дирекції: Корнецький Олег Юрійович, Бабенкова Олеся Олександрівна, Малініна Марина Михайлівна, Моісєєв Андрій Юрійович, Григор’єв Валерій Феодосійович, Пуха Ніна Миколаївна – головний бухгалтер.
      До складу ревізійної комісії ПАТ «Дніпровагонмаш» входять: голова ревізійної комісії – Гусак Геннадій Євгенович; члени ревізійної комісії: Василюк Зоя Василівна, Колісніченко Наталія Леонідівна, Буштрук Інна Едвардівна.
      Структурних змін в органах управління товариства в звітному році не відбулось.
     
      3.6. ПАТ «Днiпровагонмаш» має Київське представництво Публічного акціонерного товариства «Дніпровагонмаш», створене за рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 26 грудня 2005 року.
      Київське представництво Публічного акціонерного товариства «Дніпровагонмаш» знаходиться за адресою: 01032, м. Київ, вул. Симона Петлюри, буд. 30, офіс 511.
      Метою заснування представництва є представництво та захист інтересів ПАТ «Днiпровагонмаш» на ринку вагонобудування України та за її кордоном, розширення ринку збуту продукції товариства.
      Основними функціями представництва є: дослідження кон’юктури ринку та виявлення громадської думки; пошук та формування бази клієнтів товариства; представлення продукції товариства на вітчизняному та світовому ринку вагонобудування; реалізація політики товариства в сфері задоволення споживачів продукцією товариства.
      ПАТ «Днiпровагонмаш» фiлiй не має.
     
      3.7. ПАТ «Днiпровагонмаш» має дочiрнє пiдприємство.
      Повне найменування дочірнього підприємства: Металургійне підприємство «Днiпродзержинський сталеливарний завод», дочірнє підприємство Публічного акціонерного товариства «Дніпровагонмаш».
      Скорочене найменування дочірнього підприємства: ДП «Стальзавод».
      Місцезнаходження дочірнього підприємства: 51925, Україна, Днiпропетровська обл., м. Днiпродзержинськ, вул. Українська, буд. 4.
      Дата реєстрації дочірнього підприємства: 20.10.1995 року.
      Країна реєстрації дочірнього підприємства: Україна.
      Підстави визнання підприємства дочірнім по відношенню до емітента: ПАТ «Днiпровагонмаш» є єдиним засновником ДП «Стальзавод».
      Мотиви створення такого підприємства: отримання прибутків, з подальшим розподілом їх між підприємством та засновником; розширення ринкових можливостей засновника через співпрацю з підприємством.
      Види діяльності дочірнього підприємства: лиття сталі, лиття чавуну, лиття легких кольорових металів; виробництво чавуну, сталі та феросплавів.
      Частка емітента у статутному капіталі дочірнього підприємства: 100 %.
      Частка дочірнього підприємства у статутному капіталі емітента: немає.
      ДП «Стальзавод» не перебуває у процесі ліквідації.
     
      Залежними по відношенню до ПАТ «Дніпровагонмаш» є ТОВ «Торговий Дiм «Дніпровагонмаш».
      Повне найменування залежного підприємства: Товариство з обмеженою відповідальністю «Торговий Дiм «Днiпровагонмаш».
      Скорочене найменування залежного підприємства: ТОВ «Торговий Дiм «Дніпровагонмаш».
      Місцезнаходження залежного підприємства: 107497, Російська Федерація, м. Москва, вул. Іркутська, б.11, корп.1, офіс 717.
      Дата реєстрації залежного підприємства: 06.07.2007р.
      Країна реєстрації залежного підприємства: Російська Федерація.
      Підстави визнання підприємства залежним по відношенню до емітента: ПАТ «Днiпровагонмаш» є єдиним учасником ТОВ «Торговий Дiм «Днiпровагонмаш».
      Мотиви створення такого підприємства: реалізація транспортних засобів на території Російської Федерації та за кордоном.
      Види діяльності залежного підприємства: торгівля автотранспортними засобами та дослідження кон’юктури ринку.
      Частка емітента у статутному капіталі залежного підприємства: 100 %.
      Частка залежного підприємства у статутному капіталі емітента: немає.
      ТОВ «Торговий Дiм «Днiпровагонмаш» не перебуває у процесі ліквідації.
     

      3.8. Розмір зареєстрованого статутного капіталу ПАТ «Дніпровагонмаш» на 01.01.2012р. складає 8 317,9 тис. грн.
      Розмір сплаченого статутного капіталу ПАТ «Дніпровагонмаш» на 01.01.2012р. складає 8 317,9 тис. грн.
      Розмір зареєстрованого статутного капіталу ПАТ «Дніпровагонмаш» на 31.12.2012р. складає 8 317,9 тис. грн.
      Розмір сплаченого статутного капіталу ПАТ «Дніпровагонмаш» на 31.12.2012р. складає 8 317,9 тис. грн.
      Протягом 2012 року розмір статутного капіталу ПАТ «Дніпровагонмаш» не змінювався.
      Розмір власного капіталу ПАТ «Дніпровагонмаш» по даним МСФЗ на 01.01.2012р. складає 930403,0 тис. грн.
      Розмір власного капіталу ПАТ «Дніпровагонмаш» по даним МСФЗ на 31.12.2012р. – 1451569,0 тис. грн.
     

      3.9. ПАТ «Дніпровагонмаш» не входить нi до яких об'єднань пiдприємств чи груп суб'єктів господарювання.

 

Розділ IV. Інформація про господарську діяльність емітента

      4.1. Основними видами діяльності ПАТ «Дніпровагонмаш» є:
      30.20 Виробництво залізничних локомотивів і рухомого складу;
      28.91 Виробництво машин і устатковання для металургії;
      46.77 Оптова торгівля відходами та брухтом;
      49.39 Інший пасажирський наземний транспорт, н.в.і.у.;
      55.90 Діяльність інших засобів тимчасового розміщування;
      56.29 Постачання інших готових страв.
      Протягом звітного року основні види діяльності ПАТ «Дніпровагонмаш» не змінювались.
     
      Основними видами діяльності ДП «Стальзавод» є:
      24.52 Лиття сталі;
      24.10 Виробництво чавуну, сталі та феросплавів;
      24.51 Лиття чавуну;
      24.53 Лиття легких кольорових металів;
      30.20 Виробництво залізничних локомотивів і рухомого складу;
      46.77 Оптова торгівля відходами та брухтом.
      Протягом звітного року основні види діяльності ДП «Стальзавод» не змінювались.
     
      Основними видами діяльності ТОВ «Торговий Дiм «Днiпровагонмаш» (м. Москва) є:
      50.1 Торгівля автотранспортними засобами;
      51.70 Інша оптова торгівля;
      74.13 Дослідження кон’юктури ринку та виявлення суспільної думки;
      74.14 Консультування з питань комерційної діяльності та управління;
      74.8 Надання різних видів послуг;
      74.4 Рекламна діяльність.
      Протягом звітного року основні види діяльності ТОВ «Торговий Дiм «Днiпровагонмаш» не змінювались.
     
      4.2. ПАТ «Дніпровагонмаш» спеціалізується на виробництві вантажних вагонів – магістральних та промислових. У 2012 році виготовлено продукції на суму 3 486,8 млн. грн. (6321 вагон).
      Основні види продукції, за рахунок продажу яких отримано більше 10,0 % доходу:
      - обсяг виробництва:
      - напіввагон мод.12-4106 - 2 824 шт. - 1 514,3 млн. грн.;
      - напіввагон мод.12-4102 - 2 454 шт. - 1 280,9 млн. грн.
      - обсяг продажу:
      - напіввагон мод.12-4106 - 2 832 шт. - 1 518,2 млн. грн.;
      - напіввагон мод.12-4102 - 2 454 шт. - 1 280,9 млн. грн.
      - середньореалізаційні ціни:
      - напіввагон мод.12-4106 - 536,1 тис. грн.;
      - напіввагон мод.12-4102 - 522,0 тис. грн.
      Обсяг продажу продукції ПАТ «Дніпровагонмаш» за 2012 рік складає 3 507,6 млн. грн. Майже вся продукція (3 475,9 млн. грн. – 99,1%) реалізована на експорт, в тому числі 72,9% – Росія, 20,7% – Казахстан, 5,4% - Киргизстан, 0,1% - Латвія.
      Протягом 2012 року нові види продукції не були запропоновані на ринку.
      ПАТ «Дніпровагонмаш» здійснює свою діяльність в Україні.
      У звітному періоді доходи дочірнього та залежного підприємств отриманих за продаж своєї продукції є меншими ніж 10 відсотків доходу отриманого ПАТ «Дніпровагонмаш». З цієї причини дані щодо продукції дочірнього та залежного підприємств у звіті не приводяться.
     
      4.3. В структурі виробничої собівартості реалізованої продукції ПАТ «Дніпровагонмаш» за 2012 рік витрати на матеріали та покупні напівфабрикати складають 89,1 %; енергоносії на технологічні цілі – 1,3 %; витрати на оплату праці виробничих робітників – 5,4 %; накладні витрати – 4,2 %.
      В структурі виробничої собівартості реалізованої продукції ДП «Стальзавод» за 2012 рік витрати на cировину та матеріали, транспортні витрати складають 36,4 %; енергоносії на технологічні цілі – 16,0 %; витрати на оплату праці – 21 %; накладні витрати – 26,6 %.
     

      4.4. Публічне акцiонерне товариство «Днiпровагонмаш» належить до галузi залiзничного машинобудування, в якiй склалася наступна ситуацiя.
      У другій половині 2012 року почалося зниження попиту на вантажні вагони, в першу чергу на піввагони внаслідок дії наступних факторів:
      - профіцит рухомого складу в Російській Федерації з причини швидких темпів виробництва нових вантажних вагонів в останні три роки;
      - зниження орендних ставок на рухомий склад;
      - передкризова ситуація в економіці.
      Внаслідок вищезазначеної тенденції посилилася боротьба між вагонобудівними підприємствами і зниження ринкових цін на рухомий склад.
      Сумарний обсяг випуску вантажних вагонів підприємствами країн СНД у 2012 році склав понад 116 000 одиниць.
      Основними конкурентами ПАТ «Дніпровагонмаш» є:
      - ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод» (м. Кременчук, Україна);
      - ВАТ «Азовмаш» (м. Маріуполь, Україна);
      - ПАТ «Стаханівський вагонобудівний завод» (м. Стаханів, Україна);
      - ВАТ «Алтайвагон» (м. Новоалтайськ, Росія);
      - ВАТ «Рузхіммаш» (м. Рузаєвка, Росія);
      - ВАТ «НПК «Уралвагонзавод» (м. Нижній Тагіл, Росія);
      - ВАТ «Брянський машинобудівний завод» (м. Брянськ, Росія);
      - ВАТ «Енгельський завод металоконструкцій» (м. Енгельс, Росія);
      - ВАТ «Трансмаш» (м. Енгельс, Росія);
      - ЗАТ «Протрактор-Вагон» (м. Канаш, Росія).
      ПАТ «Дніпровагонмаш» використовує такий метод конкуренції, як покращення споживчих якостей продукту.
      Частка ПАТ «Дніпровагонмаш» на ринку вагонобудування України складає 13,8 % (база оцінки частки продукту на ринку – загальне виробництво вантажних вагонів підприємствами України), на ринку вагонобудування країн СНД – приблизно 5,4 % (база оцінки частки продукту на ринку – загальне виробництво вантажних вагонів підприємствами країн СНД).
      ДП «Стальзавод» спеціалізується на виробництві середнього й дрібного литва для вагонобудівних заводів.
      Основними конкурентами ДП «Стальзавод» є:
      - ВАТ «Бежицький сталеливарний завод» (м. Брянськ, Росія);
      - ВАТ «НПК «Уралвагонзавод» (м. Нижний Тагіл, Росія);
      - Рубцовська філія ВАТ «Алтайвагон» (м. Рубцовськ, Росія);
      - ТОВ «Промтрактор-Промлит» (м. Чебоксари, Росія);
      - ВАТ «ВКМ-Сталь» (м. Саранськ, Росія);
      - Улан-Уденський локомотиворемонтний завод (м. Улан-Уде, Росія);
      - ПАТ «Кременчуцький сталеливарний завод» (м. Кременчук,Україна);
      - ПрАТ «Азовелектросталь» (м. Маріуполь, Україна);
      - ПАТ «Нововолинський ливарний завод» (м. Нововолинськ, Україна);
      - ТОВ «Запоріжський сталеливарний завод» (м. Запоріжжя, Україна);
      - ПАТ «Сталь» (м. Луганськ, Україна);
      - ТОВ «Українська ливарна компанія»( м. Харків, Україна);
      - ТОВ «Нікопольський ливарно-механічний завод» (м. Нікополь, Україна);
      - ТОВ «Керченський стрілочний завод» (м. Керч, Україна).
      На ринку литва країн СНД в 2012 році у структурі реалізації частка ДП «Стальзавод» складає 7 %.
      Основними споживачами продукції є вагонобудівні заводи України, Росії, Білорусії, Казахстану.
     
      4.5. Протягом звітного періоду ПАТ «Дніпровагонмаш» та ДП «Стальзавод» реалізовувало свою продукцію безпосередньо прямим способом.
      Основні ринки збуту продукції ПАТ «Дніпровагонмаш» – Російська Федерація, Казахстан, Киргизстан, Україна та Латвія.
      Основні ринки збуту продукції ДП «Стальзавод» – Україна, Російська Федерація, Казахстан та Білорусія.
      Діяльність ПАТ «Дніпровагонмаш» та ДП «Стальзавод» не є сезонною.
     
      4.6. Основними постачальниками ПАТ «Дніпровагонмаш» за основними видами сировини та матерiалiв, необхiдних для виготовлення товарної продукцiї є:
      - ТОВ «Iнтерпайп Україна», м. Дніпропетровськ;
      - ТОВ «Регiон», м. Донецьк;
      - ТОВ «Метiнвест-Україна», м. Донецьк;
      - ТОВ «УПЕК Трейдінг», м. Харків;
      - ВАТ «Евраз Нижньотагільський меткомбінат», м. Нижній Тагіл, Росія;
      - Компанія «Nomad investments limited», Гонконг;
      - ТОВ «ДСС Глобал Трейдінг», м. Київ;
      - ПрАТ «Українська Гірничо-Металургійна Компанія», м. Київ;
      - ВАТ «Виксунський метзавод», м. Викса, Росія;
      - ТОВ «Брюстор», м. Дніпропетровськ;
      - ЗАТ «Зовнiшньо-торгiвельна фiрма «Трансмашекспорт», м. Москва, Росія;
      - ТОВ «Промислова комплектація», м. Кременчук.
      Протягом 2012 року ціни на основні матеріали (сировину), комплектуючі та товари на 10 або більше відсотків не змінювались у порівнянні з 2011 роком. Лише ТОВ «Метiнвест-Україна» зменшило ціну на наступну продукцію:
      - балка № 19 ст 09Г2 – 17,2 %;
      - кутник 160х100х10 ст 09Г2 – 21,2 %;
      - профіль ЗЕТ 310 ст 09Г2 – 15,1 %.
      Постачання імпортних матеріалів у 2012 році складає 13,1 % від загальних витрат на придбання матеріалів.
      Джерела отримання матеріалів, сировини та товарів і надалі будуть доступні.
      Існують альтернативні джерела отримання матеріалів, сировини та товарів.
      При укладанні договорів на поставку сировини і матеріалів відбувається тендерний відбір постачальників по різним критеріям: умови постачання, умови оплати, якість і т.п. Відбирається той постачальник, який більше відповідає умовам тендерного відбору.
      Основними постачальниками ДП «Стальзавод» за основними видами сировини та матеріалів, необхідних для виготовлення товарної продукції є:
      - ТОВ «ВКФ Південно-Східний проект ЛТД», м. Донецьк;
      - ДП «Промтехпостач», м. Суми;
      - ТОВ «Технологія-Україна», м. Краматорськ;
      - ПАТ «Дніпрометиз», м. Дніпропетровськ;
      - ТОВ «Фінігріф», м. Запоріжжя;
      - УРП «Союз ТОВ», м. Запоріжжя;
      - ПАТ «Дніпровагонмаш», м. Дніпродзержинськ;
      - ТОВ «Максима», м. Дніпропетровськ;
      - ТОВ «Хімагротранс», м. Дніпродзержинськ;
      - ТОВ «СОМЗ», м. Старий Оскол, Росія;
      - ТОВ ТПК «Литмашімпекс», м. Харків;
      - ПАТ «Запоріжабразив», м. Запоріжжя.
      У 2012 році в порівнянні з 2011 роком ціни змінились на 10 або більше відсотків на наступну сировину та матерiали:
      - ТОВ «Максима» постачає плавиковий шпат ФК-75 – відбулось зменшення ціни на 28,07 %;
      - ТОВ «Хімагротранс» постачає їдкий натр – відбулось збільшення ціни на 42,9 %;
      - ТОВ «СОМЗ» - постачає дроб – відбулось зменшення ціни на 16,78 %;
      - ТОВ ТПК «Литмашімпекс» - постачає екзотермічні оболонки 100/130 – відбулось зменшення ціни на 28,78 %; екзотермічні оболонки 80/100 – відбулось зменшення ціни на 12,57 %.
      - ПАТ «Запоріжабразив» - постачає шліфувальні круги - відбулось збільшення ціни на 10,23 %.
      Постачання імпортних матеріалів складає 2,53 % від загальних витрат на придбання матеріалів. Ці матеріали і надалі будуть доступні. Здійснюється постійний пошук альтернативних матеріалів.
     
      4.7. Основними клієнтами ПАТ «Дніпровагонмаш» протягом 2012 року були ТОВ «Торговий Дім «Дніпровагонмаш», ТОВ «ТТК-ТРАНС», ТОВ «Регіон», ПАТ «Кременчуцький сталеливарний завод», ТОВ «Машбудінвест», ТОВ «Промислова комплектація», ДП «Стальзавод», ТОВ «Райффайзен Лізинг Аваль», ТОВ «Богатир Транс», ТОВ «ЛогоАзія Транс», ТОВ «Істкомтранс», ТОВ «БРЮСТОР», ТОВ «Азіатська Експортна компанія», АТ «ОЛЖА», ТОВ «Сігналс - П – Шуя», Компанія «DOWNTOWN DISTRIBUTION L.P.», з якими були укладені наступні договори (контракти):
      1. ТОВ «Торговий Дім «Дніпровагонмаш», м. Москва:
      - Контракт від 23.12.2011р. на поставку вагонів;
      - Контракт від 23.12.2011р. на поставку вагонів;
      - Контракт від 20.02.2012р. на поставку вагонів;
      - Контракт від 20.02.2012р. на поставку вагонів;
      - Контракт від 09.02.2012р. на поставку вагонів;
      - Контракт від 20.02.2012р. на поставку вагонів;
      - Контракт від 28.02.2012р. на поставку вагонів;
      - Контракт від 27.02.2012р. на поставку вагонів;
      - Контракт від 16.03.2012р. на поставку вагонів;
      - Контракт від 20.03.2012р. на поставку вагонів;
      - Контракт від 29.03.2012р. на поставку вагонів;
      - Контракт від 10.05.2012р. на поставку вагонів;
      - Контракт від 03.07.2012р. на поставку вагонів;
      - Контракт від 04.07.2012р. на поставку вагонів;
      - Контракт від 14.12.2012р. на поставку вагонів.
      2. ТОВ «ТТК-ТРАНС», м. Москва:
      - Контракт від 16.01.2012р. на поставку вагонів;
      - Контракт від 05.09.2011р. на поставку пружини наружної та пружини внутрішньої.
      3. ТОВ «Регіон», м. Магнітогорськ:
      - Контракт від 30.12.2011р. на поставку рами нижньої (в зборі);
      - Контракт від 30.12.2011р. на поставку рами кузова верхньої (в зборі);
      - Контракт від 30.12.2011р. на поставку візків двухосніх.
      4. ПАТ «Кременчуцький сталеливарний завод», м. Кременчук:
      - Договір від 22.12.2011р. на поставку вагонів;
      - Договір від 26.11.2012р. на поставку вагонів.
      5. ТОВ «Машбудінвест», м. Київ:
      - Договір від 30.01.2012р. на поставку вагонів.
      6. ТОВ «Промислова комплектація», м. Кременчук:
      - Договір від 07.03.2012р. на поставку вагонів.
      7. ДП «Стальзавод», м. Дніпродзержинськ:
      - Договір від 28.02.2012р. на поставку пружини та болтів;
      - Договір від 17.04.2012р. на поставку вагонів;
      - Договір від 30.10.2012р. на поставку вагонів.
      8. ТОВ «Райффайзен Лізинг Аваль», м. Київ:
      - Договір від 23.02.2012р. на поставку вагонів.
      9. ТОВ «Богатир Транс», м. Павлодар, Республіка Казахстан:
      - Контракт від 01.06.2012р. на поставку вагонів;
      - Контракт від 01.06.2012р. на поставку вагонів.
      10. ТОВ «ЛогоАзія Транс», м. Алмати, Республіка Казахстан:
      - Контракт від 08.06.2012р. на поставку вагонів.
      11. ТОВ «Істкомтранс», м. Алмати, Республіка Казахстан:
      - Контракт від 12.07.2012р. на поставку вагонів;
      - Контракт від 02.08.2012р. на поставку вагонів.
      12. ТОВ «БРЮСТОР», м. Дніпропетровськ:
      - Договір від 05.07.2012р. на поставку вагонів.
      13. ТОВ «Азіатська Експортна компанія», м. Бишкек, Киргизька Республіка:
      - Контракт від 14.08.2012р. на поставку вагонів;
      - Контракт від 23.10.2012р. на поставку вагонів;
      - Контракт від 12.12.2012р. на поставку вагонів;
      - Контракт від 21.12.2012р. на поставку вагонів.
      14. АТ «ОЛЖА», м. Алмати, Республіка Казахстан:
      - Контракт від 11.09.2012р. на поставку вагонів.
      15. ТОВ «Сігналс - П – Шуя», м. Рига, Латвія:
      - Контракт від 24.09.2012р. на поставку вагонів.
      16. Компанія «DOWNTOWN DISTRIBUTION L.P.», м. Единбург, Сполучене Королівство Великобрітанії:
      - Контракт від 20.11.2012р. на поставку візків.
      У звітному періоді доходи дочірнього та залежного підприємств є меншими ніж 10 відсотків доходу отриманого ПАТ «Дніпровагонмаш». З цієї причини інформація про клієнтів дочірнього та залежного підприємств у звіті не приводиться.
     
      4.8. У звітному 2012 році спільної діяльності з іншими підприємствами, установами, організаціями ПАТ «Дніпровагонмаш» та його дочірнє/залежне підприємства не здійснювали.
     

      4.9. ПАТ «Дніпровагонмаш» має наступні ліцензії та дозволи:
      - Ліцензію серії АВ № 313764 видану 16.02.2007р. Міністерством будiвництва, архiтектури та житлово - комунального господарства України на вид діяльності «Будiвельна дiяльнiсть». Термін дії ліцензії до 16.02.2012р. Товариство має наміри щодо продовження дії ліцензії;
      - Ліцензію серії АВ № 582417 видану 29.07.2011р. Міністерством внутрiшнiх справ Україри на вид діяльності «Надання послуг з охорони власностi та громадян». Термін дії ліцензії необмежений;
      - Ліцензію серії АВ № 531664 видану 20.05.2010р. Міністерством транспорту та зв'язку України, Головною державною iнспекцiєю на автомобiльному транспортi на вид діяльності «Надання послуг з перевезення пасажирiв i вантажiв автомобiльним транспортом вiдповiдно до видiв робiт, визначених Законом України «Про автомобiльний транспорт». Термін дії ліцензії необмежений;
      - Ліцензію серії АВ № 611827 видану 08.02.2012р. Державною службою України з контролю за наркотиками на вид діяльності «Придбання, зберігання, використання прекурсорів (списку 2 таблиці IV) «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів». Термін дії ліцензії до 19.01.2017р.;
      - Ліцензію серії АБ № 112872 видану 08.11.2006р. Державним комітетом ядерного регулювання України на право провадження діяльності з використання джерел іонізуючого випромінювання. Термін дії ліцензії до 08.11.2011р.
      07.12.2011р. на засіданні Ліцензійної комісії Держатомрегулювання України прийнято рішення про внесення змін до ліцензії серії АБ № 112872 від 08.11.2006р. терміном дії до 08.11.2011р. у зв'язку з наміром ліцензіата подовжити строк дії ліцензії на 5 років. У зв'язку з відсутністю бланків ліцензій аркуш змін до ліцензії буде видано підприємству пізніше.
      - Дозвiл № БС150-12-0017730 виданий 06.07.2011р. Українським державним центром радiочастот на експлуатацiю радiоелектронного засобу УКХ радiозв'язку сухопутної рухомої служби (частота 154,300 МГц). Термін дії дозволу до 10.07.2013р.;
      - Дозвiл № БС150-12-0017729 виданий 06.07.2011р. Українським державним центром радiочастот на експлуатацiю радiоелектронного засобу УКХ радiозв'язку сухопутної рухомої служби (частота 164,850 МГц). Термін дії дозволу до 10.07.2013р.;
      - Дозвіл № 12-05-058012 виданий 11.01.2010р. Українським державним центром радiочастот на експлуатацiю радiоелектронного засобу радiоподовжувачiв абонентських телефонних лiнiй. Термін дії дозволу до 30.12.2014р.;
      - Дозвіл № 12-05-058013 виданий 11.01.2010р. Українським державним центром радiочастот на експлуатацiю радiоелектронного засобу радiоподовжувачiв абонентських телефонних лiнiй. Термін дії дозволу до 30.12.2014р.;
      - Дозвіл № 12-05-058014 виданий 11.01.2010р. Українським державним центром радiочастот на експлуатацiю радiоелектронного засобу радiоподовжувачiв абонентських телефонних лiнiй. Термін дії дозволу до 30.12.2014р.;
      - Дозвіл № 12-05-058015 виданий 11.01.2010р. Українським державним центром радiочастот на експлуатацiю радiоелектронного засобу радiоподовжувачiв абонентських телефонних лiнiй. Термін дії дозволу до 30.12.2014р.;
      - Дозвіл № 12-05-058016 виданий 11.01.2010р. Українським державним центром радiочастот на експлуатацiю радiоелектронного засобу радiоподовжувачiв абонентських телефонних лiнiй. Термін дії дозволу до 30.12.2014р.;
      - Дозвіл № 12-05-058017 виданий 11.01.2010р. Українським державним центром радiочастот на експлуатацiю радiоелектронного засобу радiоподовжувачiв абонентських телефонних лiнiй. Термін дії дозволу до 30.12.2014р.;
      - Дозвіл № 12-05-058018 виданий 11.01.2010р. Українським державним центром радiочастот на експлуатацiю радiоелектронного засобу радiоподовжувачiв абонентських телефонних лiнiй. Термін дії дозволу до 30.12.2014р.;
      - Дозвіл № 12-05-058019 виданий 11.01.2010р. Українським державним центром радiочастот на експлуатацiю радiоелектронного засобу радiоподовжувачiв абонентських телефонних лiнiй. Термін дії дозволу до 30.12.2014р.;
      - Дозвіл № 12-05-058020 виданий 11.01.2010р. Українським державним центром радiочастот на експлуатацiю радiоелектронного засобу радiоподовжувачiв абонентських телефонних лiнiй. Термін дії дозволу до 30.12.2014р.;
      - Дозвіл № 12-05-058021 виданий 11.01.2010р. Українським державним центром радiочастот на експлуатацiю радiоелектронного засобу радiоподовжувачiв абонентських телефонних лiнiй. Термін дії дозволу до 30.12.2014р.;
      - Дозвіл № 12-05-058022 виданий 11.01.2010р. Українським державним центром радiочастот на експлуатацiю радiоелектронного засобу радiоподовжувачiв абонентських телефонних лiнiй. Термін дії дозволу до 30.12.2014р.;
      - Дозвіл № 12-05-058023 виданий 11.01.2010р. Українським державним центром радiочастот на експлуатацiю радiоелектронного засобу радiоподовжувачiв абонентських телефонних лiнiй. Термін дії дозволу до 30.12.2014р.;
      - Дозвіл № 12-05-058024 виданий 11.01.2010р. Українським державним центром радiочастот на експлуатацiю радiоелектронного засобу радiоподовжувачiв абонентських телефонних лiнiй. Термін дії дозволу до 30.12.2014р.;
      - Дозвіл № 12-05-058025 виданий 11.01.2010р. Українським державним центром радiочастот на експлуатацiю радiоелектронного засобу радiоподовжувачiв абонентських телефонних лiнiй. Термін дії дозволу до 30.12.2014р.;
      - Дозвіл № 12-05-058026 виданий 11.01.2010р. Українським державним центром радiочастот на експлуатацiю радiоелектронного засобу радiоподовжувачiв абонентських телефонних лiнiй. Термін дії дозволу до 30.12.2014р.;
      - Дозвіл № 12-05-058027 виданий 11.01.2010р. Українським державним центром радiочастот на експлуатацiю радiоелектронного засобу радiоподовжувачiв абонентських телефонних лiнiй. Термін дії дозволу до 30.12.2014р.;
      - Дозвіл № 12-05-058028 виданий 11.01.2010р. Українським державним центром радiочастот на експлуатацiю радiоелектронного засобу радiоподовжувачiв абонентських телефонних лiнiй. Термін дії дозволу до 30.12.2014р.;
      - Дозвіл № 12-05-058029 виданий 11.01.2010р. Українським державним центром радiочастот на експлуатацiю радiоелектронного засобу радiоподовжувачiв абонентських телефонних лiнiй. Термін дії дозволу до 30.12.2014р.;
      - Дозвіл № 12-05-058030 виданий 11.01.2010р. Українським державним центром радiочастот на експлуатацiю радiоелектронного засобу радiоподовжувачiв абонентських телефонних лiнiй. Термін дії дозволу до 30.12.2014р.;
      - Дозвіл № 12-05-058031 виданий 11.01.2010р. Українським державним центром радiочастот на експлуатацiю радiоелектронного засобу радiоподовжувачiв абонентських телефонних лiнiй. Термін дії дозволу до 30.12.2014р.;
      - Дозвіл № 12-05-058032 виданий 11.01.2010р. Українським державним центром радiочастот на експлуатацiю радiоелектронного засобу радiоподовжувачiв абонентських телефонних лiнiй. Термін дії дозволу до 30.12.2014р.;
      - Дозвіл № 12-05-058033 виданий 11.01.2010р. Українським державним центром радiочастот на експлуатацiю радiоелектронного засобу радiоподовжувачiв абонентських телефонних лiнiй. Термін дії дозволу до 30.12.2014р.;
      - Дозвіл № 12-05-058034 виданий 11.01.2010р. Українським державним центром радiочастот на експлуатацiю радiоелектронного засобу радiоподовжувачiв абонентських телефонних лiнiй. Термін дії дозволу до 30.12.2014р.;
      - Дозвіл № 12-05-058035 виданий 11.01.2010р. Українським державним центром радiочастот на експлуатацiю радiоелектронного засобу радiоподовжувачiв абонентських телефонних лiнiй. Термін дії дозволу до 30.12.2014р.;
      - Дозвіл № 12-05-058036 виданий 11.01.2010р. Українським державним центром радiочастот на експлуатацiю радiоелектронного засобу радiоподовжувачiв абонентських телефонних лiнiй. Термін дії дозволу до 30.12.2014р.;
      - Дозвіл № 12-05-058037 виданий 11.01.2010р. Українським державним центром радiочастот на експлуатацiю радiоелектронного засобу радiоподовжувачiв абонентських телефонних лiнiй. Термін дії дозволу до 30.12.2014р.;
      - Дозвіл № 12-05-058038 виданий 11.01.2010р. Українським державним центром радiочастот на експлуатацiю радiоелектронного засобу радiоподовжувачiв абонентських телефонних лiнiй. Термін дії дозволу до 30.12.2014р.;
      - Дозвіл № 12-05-058039 виданий 11.01.2010р. Українським державним центром радiочастот на експлуатацiю радiоелектронного засобу радiоподовжувачiв абонентських телефонних лiнiй. Термін дії дозволу до 30.12.2014р.;
      - Дозвіл № 12-05-058040 виданий 11.01.2010р. Українським державним центром радiочастот на експлуатацiю радiоелектронного засобу радiоподовжувачiв абонентських телефонних лiнiй. Термін дії дозволу до 30.12.2014р.;
      - Дозвіл № 12-05-061672 виданий 20.10.2010р. Українським державним центром радiочастот на експлуатацiю радiоелектронного засобу радiоподовжувачiв абонентських телефонних лiнiй. Термін дії дозволу до 20.12.2014р.;
      - Дозвіл № 12-05-061673 виданий 20.10.2010р. Українським державним центром радiочастот на експлуатацiю радiоелектронного засобу радiоподовжувачiв абонентських телефонних лiнiй. Термін дії дозволу до 20.12.2014р.;
      - Дозвіл № 12-01-070831 виданий 31.08.2011р. Українським державним центром радiочастот на експлуатацiю радiоелектронного засобу аналогового УКХ радіотелефонного зв'язку (частота 164,850 МГц). Термін дії дозволу до 10.07.2013р.;
      - Дозвіл № 12-01-070832 виданий 31.08.2011р. Українським державним центром радiочастот на експлуатацiю радiоелектронного засобу аналогового УКХ радіотелефонного зв'язку (частота 164,850 МГц). Термін дії дозволу до 10.07.2013р.;
      - Дозвіл № 12-01-070833 виданий 31.08.2011р. Українським державним центром радiочастот на експлуатацiю радiоелектронного засобу аналогового УКХ радіотелефонного зв'язку (частота 164,850 МГц). Термін дії дозволу до 10.07.2013р.;
      - Дозвіл № 12-01-070834 виданий 31.08.2011р. Українським державним центром радiочастот на експлуатацiю радiоелектронного засобу аналогового УКХ радіотелефонного зв'язку (частота 164,850 МГц). Термін дії дозволу до 10.07.2013р.;
      - Дозвіл № 12-01-070835 виданий 31.08.2011р. Українським державним центром радiочастот на експлуатацiю радiоелектронного засобу аналогового УКХ радіотелефонного зв'язку (частота 164,850 МГц). Термін дії дозволу до 10.07.2013р.;
      - Дозвіл № 12-01-070836 виданий 31.08.2011р. Українським державним центром радiочастот на експлуатацiю радiоелектронного засобу аналогового УКХ радіотелефонного зв'язку (частота 164,850 МГц). Термін дії дозволу до 10.07.2013р.;
      - Дозвіл № 12-01-070837 виданий 31.08.2011р. Українським державним центром радiочастот на експлуатацiю радiоелектронного засобу аналогового УКХ радіотелефонного зв'язку (частота 164,850 МГц). Термін дії дозволу до 10.07.2013р.;
      - Дозвіл № 12-01-070838 виданий 31.08.2011р. Українським державним центром радiочастот на експлуатацiю радiоелектронного засобу аналогового УКХ радіотелефонного зв'язку (частота 164,850 МГц). Термін дії дозволу до 10.07.2013р.;
      - Дозвіл № 12-01-070839 виданий 31.08.2011р. Українським державним центром радiочастот на експлуатацiю радiоелектронного засобу аналогового УКХ радіотелефонного зв'язку (частота 164,850 МГц). Термін дії дозволу до 10.07.2013р.;
      - Дозвіл № 12-01-070840 виданий 31.08.2011р. Українським державним центром радiочастот на експлуатацiю радiоелектронного засобу аналогового УКХ радіотелефонного зв'язку (частота 164,850 МГц). Термін дії дозволу до 10.07.2013р.;
      - Дозвіл № 12-01-070841 виданий 31.08.2011р. Українським державним центром радiочастот на експлуатацiю радiоелектронного засобу аналогового УКХ радіотелефонного зв'язку (частота 164,850 МГц). Термін дії дозволу до 10.07.2013р.;
      - Дозвіл № 12-01-070821 виданий 31.08.2011р. Українським державним центром радiочастот на експлуатацiю радiоелектронного засобу аналогового УКХ радіотелефонного зв'язку (частота 154,300 МГц). Термін дії дозволу до 10.07.2013р.;
      - Дозвіл № 12-01-070822 виданий 31.08.2011р. Українським державним центром радiочастот на експлуатацiю радiоелектронного засобу аналогового УКХ радіотелефонного зв'язку (частота 154,300 МГц). Термін дії дозволу до 10.07.2013р.;
      - Дозвіл № 12-01-070824 виданий 31.08.2011р. Українським державним центром радiочастот на експлуатацiю радiоелектронного засобу аналогового УКХ радіотелефонного зв'язку (частота 154,300 МГц). Термін дії дозволу до 10.07.2013р.;
      - Дозвіл № 12-01-070825 виданий 31.08.2011р. Українським державним центром радiочастот на експлуатацiю радiоелектронного засобу аналогового УКХ радіотелефонного зв'язку (частота 154,300 МГц). Термін дії дозволу до 10.07.2013р.;
      - Дозвіл № 12-01-070826 виданий 31.08.2011р. Українським державним центром радiочастот на експлуатацiю радiоелектронного засобу аналогового УКХ радіотелефонного зв'язку (частота 154,300 МГц). Термін дії дозволу до 10.07.2013р.;
      - Дозвіл № 12-01-070827 виданий 31.08.2011р. Українським державним центром радiочастот на експлуатацiю радiоелектронного засобу аналогового УКХ радіотелефонного зв'язку (частота 154,300 МГц). Термін дії дозволу до 10.07.2013р.;
      - Дозвіл № 12-01-070830 виданий 31.08.2011р. Українським державним центром радiочастот на експлуатацiю радiоелектронного засобу аналогового УКХ радіотелефонного зв'язку (частота 154,300 МГц). Термін дії дозволу до 10.07.2013р.;
      - Дозвіл № 12-05-071152 виданий 14.10.2011р. Українським державним центром радiочастот на експлуатацiю радiоелектронного засобу радiоподовжувачiв абонентських телефонних лiнiй. Термін дії дозволу до 30.12.2014р.;
      - Дозвіл № 12-05-071153 виданий 14.10.2011р. Українським державним центром радiочастот на експлуатацiю радiоелектронного засобу радiоподовжувачiв абонентських телефонних лiнiй. Термін дії дозволу до 30.12.2014р.;
      - Дозвіл № 12-01-072772 виданий 25.01.2012р. Українським державним центром радiочастот на експлуатацiю радiоелектронного засобу аналогового УКХ радіотелефонного зв'язку (частота 154,300 МГц). Термін дії дозволу до 10.07.2013р.;
      - Дозвіл № 12-01-072773 виданий 25.01.2012р. Українським державним центром радiочастот на експлуатацiю радiоелектронного засобу аналогового УКХ радіотелефонного зв'язку (частота 154,300 МГц). Термін дії дозволу до 10.07.2013р;
      - Дозвіл № 12-01-080852 виданий 20.12.2012р. Українським державним центром радiочастот на експлуатацiю радiоелектронного засобу аналогового УКХ радіотелефонного зв'язку (частота 154,300 МГц). Термін дії дозволу до 10.07.2013р.;
      - Дозвіл № 12-01-080853 виданий 20.12.2012р. Українським державним центром радiочастот на експлуатацiю радiоелектронного засобу аналогового УКХ радіотелефонного зв'язку (частота 154,300 МГц). Термін дії дозволу до 10.07.2013р.;
      - Дозвіл № 12-01-080854 виданий 20.12.2012р. Українським державним центром радiочастот на експлуатацiю радiоелектронного засобу аналогового УКХ радіотелефонного зв'язку (частота 154,300 МГц). Термін дії дозволу до 10.07.2013р.;
      - Дозвіл № 12-01-080855 виданий 20.12.2012р. Українським державним центром радiочастот на експлуатацiю радiоелектронного засобу аналогового УКХ радіотелефонного зв'язку (частота 154,300 МГц). Термін дії дозволу до 10.07.2013р.
     
      ДП «Стальзавод» має наступні ліцензії та дозволи:
      - Ліцензію серії АГ № 578695 видану 05.07.2011р. Міністерством промислової політики України на вид діяльності «Заготiвля, переробка, металургійна переробка брухту чорних металів». Термін дії ліцензії необмежений;
      - Ліцензію серії АВ № 592704 видану 12.09.2011р. Державним Комітетом України з питань контролю за наркотиками на вид діяльності «Придбання, зберігання, використання прекурсорів (списку 2 таблиці IV) «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів». Термін дії ліцензії з 19.08.2011р. по 19.08.2016р.;
      - Дозвіл № 1210436900-18 виданий 27.12.2011р. Державним управлінням охорони навколишнього природного середовища в Дніпропетровській області на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами. Термін дії дозволу до 27.12.2016р.;
      - Ліміт № 758 (дозвільний документ) на утвір і розміщення відходів на 2012 рік, погоджений Державним управлінням охорони навколишнього природного середовища в Дніпропетровській області 24.01.2012р. і затверджений Дніпропетровською обласною державною адміністрацією;
      - Дозвіл № 294.12.12 на роботи з вироблення розплавів чорних і кольорових металів та сплавів на основі таких металів. Виданий 26.04.2012р. Територіальним управлінням Держгірпромнагляду у Дніпропетровській області. Строк дії з 20.04.2012р. по 20.04.2017р.;
      - Дозвіл № 295.12.12 на газонебезпечні роботи; зберігання балонів із системними та зрідженими газами; зварювальні, газополум’яні роботи. Виданий 26.04.2012р. Територіальним управлінням Держгірпромнагляду у Дніпропетровській області. Строк дії з 20.04.2012р. по 20.04.2017р.;
      - Дозвіл № 303.12.12 на експлуатацію лінійних частин систем газопостачання природним газом; водогрійних котлів теплопродуктивністю понад 0,001 МВт; посудини, що працюють під тиском понад 0,05 Мпа. Виданий 26.04.2012р. Територіальним управлінням Держгірпромнагляду у Дніпропетровській області. Строк дії з 20.04.2012р. по 20.04.2017р.;
      - Дозвіл № 304.12.12 на експлуатацію технологічного устаткування металургійної, ливарної промисловості; вантажопідіймальні крани і машини. Виданий 26.04.2012р. Територіальним управлінням Держгірпромнагляду у Дніпропетровській області. Строк дії з 20.04.2012р. по 20.04.2017р.;
      - Декларація № 056.12.12 від 31.05.2012р. на ремонтні монтажні, будівельні та інші роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра, крім робіт верхолазних та скелелазних, що виконуються на висоті 5 метрів і більше над поверхнею грунту, з перекриття або робочого настилу та робіт, що виконуються за допомогою підйомних і підвісних колисок, механічних підіймачів та будівельних підйомників. Зареєстрована Територіальним управлінням Держгірпромнагляду у Дніпропетровській області. Строк дії з 20.04.2012р. по 20.04.2017р.;
      - Декларація № 057.12.12 від 31.05.2012р. відповідності матеріально-технічної бази роботодавця вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки, а саме: радіологічний (дозиметричний) і піротехнічний контроль. Зареєстрована Територіальним управлінням Держгірпромнагляду у Дніпропетровській області. Строк дії з 20.04.2012р. по 20.04.2017р.;
      - Дозвіл № 121 від 29.08.2012р. на розміщення відходів у 2013 році, виданий Державним управлінням охорони навколишнього природного середовища у Дніпропетровській області. Строк дії з 01.01.2013р. по 31.12.2013р.;
      - Ліміт № 121 від 24.10.2012р. на утворення і розміщення відходів у 2013 році, виданий Державним управлінням охорони навколишнього природного середовища у Дніпропетровській області. Строк дії з 01.01.2013р. по 31.12.2013р.;
      - Дозвіл № 066.11.12 на виконання ремонту машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки вантажопідіймальних кранів. Виданний 08.12.2011р. Териториальним управлінням Держгірпромнагляду у Дніпропетровській області. Строк дії з 16.12.2011р. по 16.12.2016р.;
      - Дозвіл № 169.03.12-27.10.0 на заготівлю, переробку, металургійну переробку брухту чорних та кольорових металів. Виданний 20.10.2003р. Державним департаментом з нагляду за охороною праці Териториального управління Держнаглядохоронпраці по Дніпропетровській області. Дозвіл діє безстроково.
     
      4.10. Станом на 31.12.2012р. ПАТ «Дніпровагонмаш» володіє наступними об’єктами права інтелектуальної власності:
      1. Патент України № 3354 на промисловий зразок «Вагон хопер-дозатор», виданий Державним підприємством «Український інститут промислової власності» (УКРПАТЕНТ) 28.02.2000р.
      Строк дії - до 29.04.2014р.
      Патентом захищено зовнішній вигляд (художньо-конструктивні особливості) вагона хопер-дозатора моделі 19-4101, що призначений для перевезення, механізованого дозованого розвантаження і розрівнювання баластних сипучих матеріалів на рейковій колії під час її прокладки, реконструкції або ремонту.
      2. Патент України № 4246 на промисловий зразок «Піввагон», виданий Державним підприємством «Український інститут промислової власності» (УКРПАТЕНТ) 15.12.2000р.
      Строк дії – до 20.06.2015р.
      Патентом захищено зовнішній вигляд піввагону моделі 12-4102 з глухим днищем.
      3. Патент України № 8355 на промисловий зразок «Вагон для цементу та інших сипучих вантажів», виданий Державним підприємством «Український інститут промислової власності» (УКРПАТЕНТ) 15.01.2004р.
      Строк дії – до 30.04.2018р.
      Патентом захищено зовнішній вигляд вантажного вагона моделі 19-4109, призначеного для перевезення цементу та інших сипких вантажів, які потребують захисту від атмосферних опадів.
      4. Патент України № 6580 на корисну модель «Вагон-платформа для листового прокату», виданий Державним підприємством «Український інститут промислової власності» (УКРПАТЕНТ) 16.05.2005р.
      Строк дії – до 08.10.2014р.
      Патентом захищено особливості оригінальної конструкції спеціалізованого вагона-платформи моделі 13-4107 для транспортування широколистового прокату.
      5. Патент РФ № 51949 на корисну модель «Вагон-платформа для листового прокату»,
      виданий Федеральним державним закладом «Федеральний інститут промислової власності Федеральної служби по інтелектуальній власності, патентам та товарним знакам» (РОСПАТЕНТ) 10.03.2006р.
      Строк дії – 25.03.2015р.
      Патентом захищено особливості оригінальної конструкції (поворотна вантажна платформа) спеціалізованого вагона-платформи моделі 13-4107 для транспортування широколистового прокату.
      6. Патент України № 8657 на корисну модель «Вагон-платформа для рулонів металевого листового прокату», виданий Державним підприємством «Український інститут промислової власності» (УКРПАТЕНТ) 15.08.2005р.
      Строк дії – до 01.02.2015р.
      Патентом захищено конструкцію кузова вагона-платформи моделі 13-4094 для перевезення рулонів металевого листового прокату.
      7. Патент України № 11890 на промисловий зразок «Вагон-платформа для листового прокату», виданий Державним підприємством «Український інститут промислової власності» (УКРПАТЕНТ) 17.04.2006р.
      Строк дії – до 14.02.2020р.
      Патентом захищено зовнішній вигляд спеціалізованого вагона-платформи моделі 13-4107 для перевезення широкоформатного листового прокату.
      8. Патент України № 13313 на промисловий зразок «Вагон-платформа для контейнерів», виданий Державним підприємством «Український інститут промислової власності» (УКРПАТЕНТ) 15.12.2006р.
      Строк дії – до 30.01.2021р.
      Патентом захищено зовнішній вигляд та оригінальну конструкцію рами спеціалізованої платформи для великовагових контейнерів моделі 13-4117.
      9. Патент України № 23046 на корисну модель «Вагон-платформа для вантажів різної довжини», виданий Державним підприємством «Український інститут промислової власності» (УКРПАТЕНТ) 10.05.2007р.
      Строк дії – до 27.10.2016р.
      Патентом захищено обладнання універсальної платформи для можливості перевезення різноманітних довгомірних вантажів, зокрема, довгомірної слябової заготовки.
      10. Патент України № 19212 на корисну модель Технологічний вагон для гасіння коксу», виданий Державним підприємством «Український інститут промислової власності» (УКРПАТЕНТ) 15.12.2006р.
      Строк дії – до 10.05.2016р.
      Патентом захищено покращену конструкцію коксогасильного вагону моделі КТВ 4125.00.000 для гасіння коксу водою в коксогасильній башті.
      11. Патент України № 19522 на корисну модель «Вагон-платформа для листової сталі в рулонах», виданий Державним підприємством «Український інститут промислової власності» (УКРПАТЕНТ) 15.12.2006р.
      Строк дії – до 03.07.2016р.
      Патентом захищено удосконалення конструкції платформи моделі 13-4094 (перевезення рулонів листового прокату) для можливості транспортування більшого типорозмірного ряду рулонів.
      12. Патент України № 23786 на корисну модель «Похила підлога коксогасильного вагону», виданий Державним підприємством «Український інститут промислової власності» (УКРПАТЕНТ) 11.06.2007р.
      Строк дії – до 03.01.2017р.
      Патентом захищено оригінальну конструкцію підлоги коксогасильного вагону моделі КТВ 4125.00.000 для підвищення експлуатаційної надійності вагонів.
      13. Патент України № 22471 на корисну модель «Коксогасильний вагон з охолоджуваною металоконструкцією», виданий Державним підприємством «Український інститут промислової власності» (УКРПАТЕНТ) 25.04.2007р.
      Строк дії – до 20.11.2016р.
      Патентом захищено конструкцію перспективного вагону для гасіння розпеченого коксу в гасильній башті з метою збільшення терміну служби і зниження трудомісткості виготовлення вагону.
      14. Патент України № 26815 на корисну модель «Вагон-платформа для слябів, металопрокату та великовагових контейнерів», виданий Державним підприємством «Український інститут промислової власності» (УКРПАТЕНТ) 10.10.2007р.
      Строк дії – до 03.05.2017р.
      Патентом захищено конструкцію багатофункціональної платформи моделі 13-4140 для перевезення широкої номенклатури вантажів.
      15. Патент України № 27339 на корисну модель «Вагон-платформа для широкоформатного листового пркату», виданий Державним підприємством «Український інститут промислової власності» (УКРПАТЕНТ) 25.10.2007р.
      Строк дії – до 21.06.2017р.
      Патентом захищено удосконалення конструкції платформи моделі 13-4107 для розширення функціональних можливостей вагона-платформи при експлуатації.
      16. Патент України № 25714 на корисну модель «Коксогасильний вагон з нижньою подачею технологічної води», виданий Державним підприємством «Український інститут промислової власності» (УКРПАТЕНТ) 27.08.2007р.
      Строк дії – до 25.09.2016р.
      Патентом захищено конструкцію перспективного вагону для гасіння розпеченого коксу в гасильній башті з метою збільшення терміну служби і зниження трудомісткості виготовлення вагону.
      17. Патент України № 13810 на промисловий зразок «Вагон-платформа для перевезення великовагових контейнерів, лісу та пакованих пиломатеріалів», виданий Державним підприємством «Український інститут промислової власності» (УКРПАТЕНТ) 15.03.2007р.
      Строк дії – до 17.03.2021р.
      Патентом захищено зовнішній вигляд багатофункціонального вагона-платформи моделі
      13-4128.
      18. Патент України № 18790 на промисловий зразок «Вагон-хопер критий для цементу», виданий Державним підприємством «Український інститут промислової власності» (УКРПАТЕНТ) 27.04.2009р.
      Строк дії – до 30.10.2023р.
      Патентом захищено зовнішній вигляд та покращену конструкцію вагону для цементу моделі 19-4142, що відповідає сучасним вимогам до перевезення таких вантажів.
      19. Патент України № 48489 на корисну модель «Вагон-платформа для широкоформатного листового прокату різної довжини», виданий Державним підприємством «Український інститут промислової власності» (УКРПАТЕНТ) 25.03.2010р.
      Строк дії – до 03.08.2019р.
      Патентом захищено особливості конструкції перспективної платформи моделі 13-4143 для перевезення широкоформатного листового прокату різних типорозмірів, що дозволяє досягти універсальності спеціалізованого транспортного засобу.
      20. Патент РФ № 97315 на корисну модель «Вагон-платформа для широкоформатного листового прокату різної довжини», виданий Федеральним державним закладом «Федеральний інститут промислової власності Федеральної служби по інтелектуальній власності, патентам та товарним знакам» (РОСПАТЕНТ) 10.09.2010р.
      Строк дії – до 03.11.2019р.
      Патентом захищено особливості конструкції перспективної платформи моделі 13-4143 для перевезення широкоформатного листового прокату різних типорозмірів, що дозволяє досягти універсальності спеціалізованого транспортного засобу.
      21. Патент України № 3733 на корисну модель «Кузов критого вагона-хопера», виданий Державним підприємством «Український інститут промислової власності» (УКРПАТЕНТ) 15.12.2004р.
      Дію патенту відновлено у 2010р.
      Строк дії – до 27.07.2014р.
      Патентом захищено конструкцію кузова вагонів-хоперів моделей 19-4109 та 19-4109-01.
      22. Патент України № 81441 на винахід «Пристрій для відкривання та закривання кришок розвантажувальних люків бункерного вагону», виданий Державним підприємством «Український інститут промислової власності» (УКРПАТЕНТ) 10.01.2008р.
      Строк дії – до 30.05.2025р.
      Патентом захищено оригінальну конструкцію пристрою для відкривання та закривання кришок розвантажувальних люків бункерних вагонів.
      23. Свідоцтво № 6616 на знак для товарів і послуг, видане Державним підприємством «Український інститут промислової власності» (УКРПАТЕНТ) 26.12.1995р.
      Строк дії свідоцтва продовжено до 11.09.2021р.
      Свідоцтвом захищено графічне зображення зареєстрованого товарного знаку ПАТ «Дніпровагонмаш» у вигляді букв «D» та «V» (усередені знаку), що символізують назву товариства.
     
      ПАТ «Дніпровагонмаш» укладені наступні ліцензійні договори:
      - № 266сб/15 від 11.03.2011р. з ВАТ «НВК «Уралвагонзавод», м. Нижній Тагіл, Росія «Ноу-хау» - враховані копії конструкторської документації та Повідомлення на внесення змін в конструкторську документацію на виріб вагонобудування – візок моделі 18-100, утримання на абонентському обліку «ноу-хау». Термін дії ліцензійного договору до 31.12.2014р.;
      - № 411 від 12.11.2007р. з ТОВ «ДИПРОМ» м. Брянськ, Росія «Технічна та інша документація на апарат поглинаючий ПМКП-110». Термін дії ліцензійного договору до 31.12.2015р.;
      - № 5012/282047с від 17.12.2012р. з ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод» м. Кременчук на придбання ліцензій на використання ноу-хау на технічну документацію візків моделі 18-7020. Термін дії ліцензійного договору до 17.12.2027р.;
      - № 5012/282046с від 17.12.2012р. з ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод» м. Кременчук на придбання ліцензій на використання ноу-хау на технічну документацію візків моделі 18-7055. Термін дії ліцензійного договору до 17.12.2027р.
     
      Продукція підприємства випускається з використанням об’єктів інтелектуальної власності. Це дозволяє підвищити її конкурентоспроможність на ринку, забезпечити виробництво замовленнями на виготовлення саме таких вантажних вагонів.
      Для охорони прав інтелектуальної власності на підприємстві з робітниками, робота яких пов’язана зі створенням або використанням об’єктів інтелектуальної власності, укладаються договори щодо нерозголошення конфіденційної інформації. Видаються накази генерального директора, де зазначаються додаткові заходи по охороні комерційної таємниці.
     
      Протягом звітного періоду ДП «Стальзавод» придбано:
      - врахована копія конструкторської документації на пристрій автозчепу 1835.00.000, а також утримання придбаної конструкторської документації на абонентському обліку відповідно до договору № 440-85/10 від 31.12.2010р з ТОВ «Головне спеціалізоване конструкторське бюро вагонобудування імені В.М. Бубнова». Термін дії договору до 31.12.2013р. Договір може бути пролонгованим за згодою сторін.
      - врахована копія конструкторської документації на «Упор с надп’ятником» кресл. ЧУ24.5.0086, а також утримання придбаної конструкторської документації на абонентському обліку відповідно до договору № 440-26/11 від 23.02.2011р. з ТОВ «Головне спеціалізоване конструкторське бюро вагонобудування імені В.М. Бубнова». Термін дії договору до 28.02.2013р. Договір може бути пролонгованим за згодою сторін.
      - невиняткова ліцензія на ноу-хау (ліцензійний договір на придбання ноу-хау на виготовлення продукції (автозчеп СА-3 106.01.00-0 та хомут тяговий 106.00.001-1)). Договір № 94/586сб/15 від 20.04.2011р. з ВАТ «НВК «Уралвагонзавод». Термін дії договору до 31.12.2013р.
      - невиняткова ліцензія на ноу-хау (ліцензійний договір № 304сб/15 від 25.06.2012р. з ВАТ «НВК «Уралвагонзавод» на придбання ноу-хау на виготовлення дрібних виливок: «Корпус букси» 100.10.014-0, «Ковпак ковзуна» 100.00.003-0, «Клин» 100.30.001-1, «Башмак неповоротний» 100.40.016-2, «Плита упорна» 106.00.003-0 та інше. Строк дії договору до 31.05.2015 року.
      Наявність вищеперелічених договорів дає змогу ДП «Стальзавод» виготовляти та реалізовувати зазначену в них продукцію.
     

      4.11. Вплив чинного законодавства, актів органів державної влади на діяльність емітента та його дочірнього/залежного підприємства відбувається в порядку визначеному законодавством.
     
      4.12. Полiтика ПАТ «Днiпровагонмаш» щодо розробок спрямована на розробку нових прогресивних магiстральних i промислових вагонiв, якi вiдповiдають сучасним вимогам, та удосконаленню конструкцiй ранiше створених вагонiв.
      У 2011 роцi ПАТ «Днiпровагонмаш» працювало над створенням та впровадженням у виробництво нових магiстральних i промислових вагонiв.
      Вiддiлом головного конструктора були виконанi окремi етапи конструкторських робiт:
      1. Проведені кваліфікаційні випробування візків моделей 18 - 1750.0 та 18-1750.0-01, колісних пар РУ 1Ш-957-Г без буксових вузлів по ГОСТ 4835-2006, крес.1711.10.010 та триангилів по ГОСТ 4686-74, крес.1711.40.010, 04.03.2011р., відбулося засідання кваліфікаційної комісії по прийманню головних зразків, де було ухвалено рішення про постановку на серійне виробництво.
      2. Виготовлено раму вагона-платформи для великотонажних контейнерів моделі 13-4147 (80-ти футова) для проведення випробування на втому. Перебіг випробувань виявив необхідність доопрацювання її конструкції. Випробування продовжені після доопрацювання конструкції рами. Розпочато виготовлення другого дослідного зразка для проведення попередніх та сертифікаційних випробувань.
      3. Після участі в тендері на ВАТ «Северсталь», м. Череповець, Росія виконані предпроектні роботи по створенню вагон - платформи для листової сталі моделі 13-4094-02. Виконано попередній розрахунок на міцність та узгоджено технічне завдання з ДП «УкрНДІВ» і замовником.
      4. Виготовлено два дослідних зразка вагона-хопера критого для зерна та інших харчових вантажів моделі 19-4146.
      5. Розроблена конструкторська документація на платформу для перевезення слябів моделі 23-4149.
      6. Розпочато конструкторські роботи по створенню 6-ти вісного думпкара.
      7. На замовлення ВАТ «НЛМК», м. Липецьк, Росія і на основі документації представленої замовником розроблена конструкторська документація на платформу технологічну для совків зі скрапом. Виготовлена партія платформ в кількості - 56 шт.
      Всі роботи по створенню та освоєнню нових розробок і удосконаленню існуючих моделей були виконані за власні кошти ПАТ «Дніпровагонмаш» і складають 2544,1 тис. грн. На дослідження кошти не витрачались.
      Протягом 2011 року науково-дослідні роботи дочірнім та залежним підприємствами не проводились.
     
      У 2012 році відділом головного конструктора були виконані окремі етапи конструкторських робіт:
      1. Відбулося засідання Міжвідомчої комісії з прийняття дослідного зразка вагона-хопера критого для зерна та інших харчових вантажів моделі 19-4146, на якому було ухвалено рішення про виготовлення настановочної серії в кількості 800 одиниць.
      2. Виконано конструкторські роботи по виготовленню дослідного зразка вагон-платформи для великотонажних контейнерів моделі 13-4147 (80-ти футів) для проведення попередніх та сертифікаційних випробувань. Проведені, частково, комплексні випробування дослідного зразка.
      3. Розроблена та узгоджена ремонтна документація на вагон-хопер критий для зерна та інших харчових вантажів моделі 19-4146.
      4. Розроблена та узгоджена ремонтна документація на вагон-платформу для великотонажних контейнерів моделі 13-4147.
      5. Доопрацьована конструкція вагона-хопера критого для зерна та інших харчових вантажів моделі 19-4146 з метою зниження собівартості та термінів підготовки виробництва.
      6. Розроблена конструкторська документація в об’ємі 90 % для виготовлення дослідного зразка вагона - самоскида моделі 32-4098 вантажепідйомністю 110 т.
      7. Виконані роботи по забезпеченню виготовлення чергової партії вагона для технічного вуглецю моделі 25-4046 - актуалізовані технічні умови і конструкторська документація.
      8. Розроблена конструкторська документація для виготовлення дослідного зразка універсального критого вагона моделі 11-4150.
      9. Актуалізована нормативна документація на вагони моделей: 19-4142, 19-4101, 17-494, 25-4086, 32-4079, 23-4052, 13-4094, 13-4117.
      10. Для виготовлення головного зразка актуалізована документація на вагон для бітума моделі 17-494.
      11. Розроблено дев’ять схем навантаження сталевого литва для ДП «Стальзавод».
      12. Доопрацьована конструкція вагона-платформи для великотонажних контейнерів моделі 13-4117 (зміцнення рами за результатами експлуатації першої промислової партії).
      13. Укладені два ліцензійні договори з ПАТ «Крюковський вагонобудівний завод» м. Кременчук: № 5012/282047с від 17.12.2012р. та № 5012/282046с від 17.12.2012р. на придбання ліцензій на використання ноу-хау на технічну документацію візків моделей 18-7020 та 18-7055.
      14. Продовжуються роботи по ліцензійним договорам: № 266сб/15 від 11.03.2011р. з ВАТ «НВК «Уралвагонзавод», м. Нижній Тагіл, Росія та № 411 від 12.11.2007р. з ТОВ «ДИПРОМ» м. Брянськ, Росія, які надали можливість виробляти візки моделі 18 - 100 та апарати поглинаючі ПМКП-110.
      Всі витрати по створенню та освоєнню нових розробок і удосконаленню існуючих моделей були виконані за власні кошти ПАТ «Дніпровагонмаш» і складають 2 813,6 тис.грн. На дослідження кошти не витрачались.
      Протягом 2012 року науково-дослідні роботи дочірнім та залежним підприємствами не проводились.
     
      4.13. Протягом 2012 року ПАТ «Дніпровагонмаш» були здійснені короткострокові фінансові інвестиції:
      - на поповнення статутного капіталу ТОВ «ТРАНСПОРТЕКСПОСТРОЙ» - 199,245 млн. грн.;
      - на поповнення статутного капіталу ТОВ «БУДЕФЕКТ БК» - 70,75 млн. грн.;
      - на поповнення статутного капіталу ТОВ «ВАГОНЕКСПОРТ» - 299,995 млн. грн.
      Протягом 2012 року ДП «Стальзавод» здійснило капітальних інвестицій на суму 3,0 млн. грн.
      Джерела фінансування – власні кошти підприємств.
      ТОВ «Торговий Дiм «Днiпровагонмаш» будь-яких суттєвих капітальних та/або фінансових інвестицій протягом звітного року не здійснювало.
     
      4.14. На ПАТ «Дніпровагонмаш» поширюється законодавство України про природоохоронну діяльність. Емітент в своїй роботі керується нормами гранично допустимих скидів та нормами гранично допустимих викидів, використовує ліміти на відходи, на викиди та скиди.
      Емітент додержується вимог природоохоронного законодавства України.
      За 2012 рік ПАТ «Дніпровагонмаш» було витрачено на природоохоронні заходи 2934,16 тис.грн., з них:
      - екологічний податок – 136,05 тис.грн.;
      - утримання та експлуатаційне обслуговування газоочисних установок і споруд (капітальний ремонт гідрофільтрів) – 25,83 тис.грн.;
      - витрати на екологічні послуги з утилізації – 1700,30 тис. грн.;
      - витрати емітента на екологічні заходи для додержання норм природоохоронного законодавства:
      - проект нормативів гранично допустимих скидів (ГДС), дозвіл на спеціальне водокористування – 114,37 тис.грн.;
      - визначення фактичних та встановлення гранично допустимих рівнів токсичності зворотніх вод – 19,20 тис.грн.;
      - документи, у яких обгрунтовуються обсяги викидів, для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами. Інвентарізація викидів забруднюючих речовин. Отримання дозволів на викиди – 498,00 тис.грн.;
      - отримання дозволів, висновків на поводження з відходами. Ліміти на утворення та розміщення відходів - 67,02 тис.грн.;
      - інші консультаційні послуги – 1,19 тис.грн.;
      - інші витрати – 372,20 тис.грн.
      За 2012 рік витрати ДП «Стальзавод» на екологічні заходи становлять – 4096,59 тис.грн.

 

Розділ V. Інформація про основні засоби емітента

      5.1. Переоцінка основних засобів за 12 місяців 2012 року не проводилась.
      Основні засоби відображаються за історичною вартістю за вирахуванням накопиченого зносу та накопичених збитків від знецінення. Оскільки інформація про історичну вартість була недоступна, Група вирішила використовувати справедливу вартість в якості умовної вартості на дату переходу до МСФЗ. З цією метою керівництво використало оцінки, зроблені незалежними кваліфікованими професійними оцінювачами, для визначення справедливої вартості об’єктів основних засобів станом на дату переходу до МСФЗ. Підприємством використовується прямолінійний метод нарахування амортизації. Термін корисного використання основних засобів був визначений підприємством у діапазоні з 3 до 50 років.
     
      Первісна вартість основних засобів:
      - будівлі та споруди на початок періоду - 104036,0 тис.грн.;
      - будівлі та споруди на кінець періоду - 106099,0 тис.грн.;
      - машини та обладнання на початок періоду - 67423,0 тис.грн.;
      - машини та обладнання на кінець періоду - 80522,0 тис.грн.;
      - промислові транспортні засоби на початок періоду - 19131,0 тис.грн.;
      - промислові транспортні засоби на кінець періоду - 20830,0 тис.грн.;
      - автомобілі на початок періоду - 2077,0 тис.грн.;
      - автомобілі на кінець періоду - 2366,0 тис.грн.;
      - офісне обладнання та інші основні засоби на початок періоду - 8200,0 тис.грн.;
      - офісне обладнання та інші основні засоби на кінець періоду - 9282,0 тис.грн.;
      - капітальні інвестиції в основні засоби на початок періоду - 4543,0 тис.грн.;
      - капітальні інвестиції в основні засоби на кінець періоду - 7971,0 тис.грн.
     
      Залишкова вартість основних засобів:
      - будівлі та споруди на початок періоду - 57328,0 тис.грн.;
      - будівлі та споруди на кінець періоду - 53523,0 тис.грн.;
      - машини та обладнання на початок періоду - 31181,0 тис.грн.;
      - машини та обладнання на кінець періоду - 36370,0 тис.грн.;
      - промислові транспортні засоби на початок періоду - 12010,0 тис.грн.;
      - промислові транспортні засоби на кінець періоду -12646,0 тис.грн.;
      - автомобілі на початок періоду - 293,0 тис.грн.;
      - автомобілі на кінець періоду - 504,0 тис.грн.;
      - офісне обладнання та інші основні засоби на початок періоду - 1433,0 тис.грн.;
      - офісне обладнання та інші основні засоби - 2200,0 тис.грн.;
      - капітальні інвестиції в основні засоби на початок періоду - 4543,0 тис.грн.;
      - капітальні інвестиції в основні засоби на кінець періоду - 7971,0 тис.грн.
     
      У 2012 році виробничi потужностi ПАТ «Днiпровагонмаш» використовувались на 93 %.
      У 2012 році виробничi потужностi ДП «Стальзавод» використовувались на 100 %.
     
      5.2. Первісна вартість основних засобів:
      - будівлі та споруди на початок періоду - 104036,0 тис.грн.;
      - будівлі та споруди на кінець періоду - 106099,0 тис.грн.;
      - машини та обладнання на початок періоду - 67423,0 тис.грн.;
      - машини та обладнання на кінець періоду - 80522,0 тис.грн.;
      - промислові транспортні засоби на початок періоду - 19131,0 тис.грн.;
      - промислові транспортні засоби на кінець періоду - 20830,0 тис.грн.;
      - автомобілі на початок періоду - 2077,0 тис.грн.;
      - автомобілі на кінець періоду - 2366,0 тис.грн.;
      - офісне обладнання та інші основні засоби на початок періоду - 8200,0 тис.грн.;
      - офісне обладнання та інші основні засоби на кінець періоду - 9282,0 тис.грн.;
      - капітальні інвестиції в основні засоби на початок періоду - 4543,0 тис.грн.;
      - капітальні інвестиції в основні засоби на кінець періоду - 7971,0 тис.грн.
      Знос основних засобів виробничого призначення :
      - будівлі та споруди на початок періоду - 46708,0 тис.грн.;
      - будівлі та споруди на кінець періоду - 52576,0 тис.грн.;
      - машини та обладнання на початок періоду - 36242,0 тис.грн.;
      - машини та обладнання на кінець періоду - 44152,0 тис.грн.;
      - промислові транспортні засоби на початок періоду - 7121,0 тис.грн.;
      - промислові транспортні засоби на кінець періоду - 8184,0 тис.грн.;
      - автомобілі на початок періоду - 1784,0 тис.грн.;
      - автомобілі на кінець періоду - 1862,0 тис.грн.;
      - офісне обладнання та інші основні засоби на початок періоду - 6767,0 тис.грн.;
      - офісне обладнання та інші основні засоби на кінець періоду -7082,0 тис.грн.
      Ступінь зносу основних засобів виробничого призначення:
      - будівлі та споруди - 49,5%;
      - машини та обладнання - 54,8%;
      - транспортні засоби - 43,3%;
      - інші - 57,9%.
      Основні засоби використовуються до строку їх фізичного зносу.
      Придбано та модернізовано обладнання та іншіх активів у 2012 році на суму 20501,3 тис.грн.
      Згідно з програмою інвестиційного розвитку ПАТ «Дніпровагонмаш» на 2013 рік заплановано
      придбання технологічного, допоміжного устаткування та оргтехніки на суму 16,2 млн. грн.
     
      5.3. Витрати на поточний та капітальний ремонти основних засобів за 12 місяців 2012 року складають 12489,2 тис.грн. Витрати зменшені у зв'язку із зменшенням виробництва продукції.
     
      5.4. По Договору iпотеки за № 587/08/1-10 вiд 17.12.2010 року основнi засоби ПАТ «Дніпровагонмаш», а саме головний проммайданчик, є предметом iпотеки. Первісна вартість основних засобів, які перебувають в заставі складає 86709 тис. грн.
      Основні засоби ДП «Стальзавод» надані в заставу по Договору поруки № 582/15-10 від 15.12.2010 року. Первісна вартість основних засобів, які перебувають в заставі складає 9 102,39 тис.грн.
      Основні засоби надані в заставу під забезпечення наступних кредитних договорів укладених ПАТ «Дніпровагонмаш»:
      1. Кредитний договір з відсотковою ставкою 28,0 % річних в гривні, та 13,1 % річних у доларах США, ліміт кредитування еквівалент 11 000 000,00 дол. США, строк погашення 10.12.2013р.
      2. Кредитний договір з відсотковою ставкою 12,7 % річних з лімітом кредитування 3 000 000,00 дол. США, строк погашення 10.12.2013р.
      3. Кредитний договір з відсотковою ставкою 10,6 % річних з лімітом кредитування 1 000 000,00 дол. США, строк погашення 10.12.2013р.
      4. Кредитний договір з відсотковою ставкою 11,1% річних з лімітом кредитування 1 000 000,00 дол. США, строк погашення 10.12.2013р.
      5. Кредитний договір з відсотковою ставкою 11,8 % річних з лімітом кредитування 1 000 000,00 дол. США, строк погашення 10.12.2013р.
      Заборгованості з позикового капіталу станом на 31.12.2012р. немає.
      Протягом 2012 року заборони розпоряджатись та/або користуватись нерухомим майном (основними засобами), яка встановлена або законом, або актами уповноважених на це органів державної влади, їх посадовими особами, не виникало.
     
      5.5. Сума укладених угод на придбання у майбутньому основних засобів складає 3 172,16 тис. грн.
     
      5.6. Основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо) не має.
      Первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів, які продовжують використовуватись дорівнює 49458,0 тис.грн.
      Основних засобів, вилучених з експлуатації для продажу не має.
     
      5.7. Переоцінка основних засобів протягом 2012 року не проводилась.
     
      5.8. За 12 місяців 2012 року вартість незавершених капітальних інвестицій у будівництво, створення, виготовлення, реконструкцію, модернізацію, придбання необоротних активів (включаючи необоротні матеріальні активи, призначені для заміни діючих, і устаткування для монтажу) становить 27104,0 тис.грн. з ПДВ.

 

Розділ VІ. Інформація про працівників емітента

      6.1. Кількість працівників ПАТ «Дніпровагонмаш», що не включає кількість працівників Київського представництва ПАТ «Дніпровагонмаш», дочірнього та залежного підприємств наступна:
      Кількість працівників ПАТ «Дніпровагонмаш» на кінець 2012 року складає 4111 осіб.
      Кількість осіб, які працюють у ПАТ «Дніпровагонмаш» за основним місцем роботи - 4111 осіб.
      З них кількість осіб, які працюють у ПАТ «Дніпровагонмаш» на умовах неповного робочого часу – 2 особи.
      Крім того кількість осіб, які працюють у ПАТ «Дніпровагонмаш» за сумісництвом – 5 осіб.
     
      Кількість працівників Київського представництва ПАТ «Дніпровагонмаш» на кінець 2012 року - 16 осіб.
      Кількість осіб, які працюють у Київському представництві ПАТ «Дніпровагонмаш» за основним місцем роботи – 8 осіб.
      Кількість осіб, які працюють у Київському представництві ПАТ «Дніпровагонмаш» за сумісництвом – 8 осіб.
      Кількість осіб, які працюють у Київському представництві ПАТ «Дніпровагонмаш» на умовах неповного робочого часу - немає.
     
      Кількість працівників ДП «Стальзавод» на кінець 2012 року – 1248 осіб.
      Кількість осіб, які працюють у ДП «Стальзавод» за основним місцем роботи – 1242 особи.
      Кількість осіб, які працюють у ДП «Стальзавод» за сумісництвом – 5 осіб.
      Кількість осіб, які працюють у ДП «Стальзавод» на умовах неповного робочого часу – 1 особа.
     
      Кількість працівників ТОВ «Торговий Дiм «Днiпровагонмаш» (м. Москва) на кінець 2012 року – 3 особи.
      Кількість осіб, які працюють у ТОВ «Торговий Дiм «Днiпровагонмаш» за основним місцем роботи – 3 особи.
      Кількість осіб, які працюють у ТОВ «Торговий Дiм «Днiпровагонмаш» за сумісництвом - немає.
      Кількість осіб, які працюють у ТОВ «Торговий Дiм «Днiпровагонмаш» на умовах неповного робочого часу – немає.
     
      Фонд оплати праці ПАТ «Дніпровагонмаш» та його дочірнього/залежного підприємств за 2012 рік складає 283 754,8 тис.грн.
     
      6.2. У товаристві створена і діє первинна профспілкова організація ПАТ «Дніпровагонмаш».
      Між дирекцією, як органом, уповноваженим наглядовою радою товариства, та первинною профспілковою організацією, як органом, уповноваженим трудовим колективом товариства, з метою регулювання виробничих, трудових і соціально-економічних відносин та узгодження інтересів працівників, власників та уповноважених ними органів з урахуванням діючих нормативно-економічних актів укладено «Колективний договір між дирекцією і профспілковим комітетом ПАТ «Дніпровагонмаш» по забезпеченню економічного та соціального розвитку трудового колективу і захисту прав працівників на 2012 - 2013 роки».
      Колективний договір набув чинності з моменту його підписання і діє до наступної колдоговірної конференції трудового колективу товариства, що відбудеться в 2014 році.
      В товаристві при прийнятті на роботу з працівниками укладаються трудові договори.
      Трудовий договір є угодою між працівником і власником підприємства, за якою працівник зобов'язується виконувати роботу, визначену угодою, з додержанням правил внутрішнього трудового розпорядку, а власник підприємства забов'язується виплачувати працівникові заробітну плату і забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством про працю, колективним договором і угодою сторін. Трудовий договір укладається в письмовій формі на підставі заяви. Укладання трудового договору оформлюється наказом генерального директора про зарахування працівника на роботу.
     
      6.3. Кадрова політика ПАТ «Днiпровагонмаш» спрямована на удосконалення роботи з персоналом, покращення органiзацiї виробництва, забезпечення зростання продуктивностi працi та зниження собiвартостi продукцiї, пiдвищення ефективностi використання трудових ресурсiв та пiдвищення квалiфiкацiї персоналу. Кадрова політика ПАТ «Днiпровагонмаш» орієнтована на впровадження і розвиток наступних аспектів:
      1. Омолоджування керівного складу підприємства.
      В даний час середній вік працівників заводу складає 38 років, 62 % працюючих чоловіки, 38 % - жінки, 40 % працівників мають вищу або середню спеціальну освіту.
      2. Зростання професійного рівня працюючих на основі системи безперервного навчання за рахунок коштів товариства.
      Завдяки кадровому резерву, що створений у товаристві, робітники на основі досягнутих результатів мають можливість кар’єрного росту та розвитку. Цілями внутрішнього кадрового резерву є можливість оперативного заміщення керівників із внутрішніх ресурсів підприємства, а також можливості підвищення якості підготовки персоналу підприємства.
      Так, у 2012 роцi пройшли перепiдготовку в цехах ПАТ «Днiпровагонмаш» 200 чоловiк. Опанували другу (сумiжну) професiю 83 особи. Пройшли перепiдготовку з вiдривом вiд виробництва i отримали сумiжну робочу професiю 33 особи. Пiдвищили квалiфiкацiю 572 особи, з них пiдвищили квалiфiкацiйний розряд 161 чоловiк, пiдвищили квалiфiкацiю на курсах цiльового призначення (робочих) 202 особи, пiдвищили квалiфiкацiю на курсах цiльового призначення 209 чоловiк спецiалiстiв i службовцiв. Усього пiдготовлено за 2012 рiк 888 чоловiк по всiх видах навчання. Атестовано 20 спецiалiстiв i службовцiв з присвоєнням квалiфiкацiйного рiвня.
      3. Матеріальне заохочення засновано на результатах роботи всього підприємства.
      Методом ефективної дії на діяльність персоналу є матеріальне стимулювання працівників, шляхом встановлення окладів і винагороди у вигляді премії за основні показники роботи, що дозволяють здійснювати диференційований підхід оплати праці кожній групі працівників залежно від складності виконання робіт, а також внеску і результативності кожного працівника. На підприємстві діє система оплати праці погодинна та відрядна в поєднанні з преміюванням.
      4. Соціальне забезпечення робітників ПАТ «Дніпровагонмаш».
      Для робітників ПАТ «Дніпровагонмаш» та їх сімей організовані відпочинок на базі відпочинку в м. Приморськ на Азовському морі.
      Проводяться оздоровлення працівників, та їх дітей, пенсіонерів у санаторно-курортних заходах, дитячих оздоровчих таборах.
      Спільно з лікувальною установою організовані та проводяться медичні огляди при прийомі на роботу та протягом трудової діяльності на підприємстві, укладаються договори на медичне страхування із страховою компанією, забезпечується оплата листків тимчасової непрацездатності.
      Працівники, які зайняті на роботі з важкими і шкідливими умовами праці, забезпечуються молоком, спецодягом, спецвзуттям, милом відповідно до переліку професій, яким, відповідно типовим галузевим нормам і зобов'язанням колективного договору, передбачена безкоштовна видача, мають право на додаткову оплачувану відпустку, пільгову пенсію.
      Протягом 2012 року ПАТ «Дніпровагонмаш» було спрямовано на проведення соціальних заходів та програм для працівників товариства та осіб, що вийшли на пенсію 1 451,58 тис. грн., у тому числі на:
      - одноразову винагороду до ювілейних та пам’ятних дат – 41,10 тис. грн.;
      - короткострокові оплачувальні відпустки у випадках шлюбу працівника або його дітей, смерті подружжя або близьких родичів, народження дітей, проводів на військову службу – 49,04 тис. грн.;
      - матеріальну допомогу пенсіонерам товариства, ветеранам та інвалідам ВВВ на лікування, оздоровлення, усунення наслідків стихійного лиха, придбання палива – 59,60 тис. грн.;
      - вшанування працівників товариства з нагоди свят – 122,80 тис. грн.;
      - одноразові грошові виплати у зв’язку з виходом на пенсію за віком працівника товариства – 268,53 тис. грн.;
      - соціальні пільги вагітним жінкам – 130,02 тис. грн.;
      - нецільову благодійну допомогу разового характеру працівникам товариства у зв’язку з сімейними обставинами – 376,32 тис. грн.;
      - одноразову грошову допомогу в сумi 1500 грн. на поховання померлого працiвника товариства особi, яка звернулася з проханням про таку допомогу, при умовi, що робота в товариствi – це останнє мiсце роботи померлого (в тому числi в зв’язку з виходом на пенсiю) – 69,60 тис. грн.;
      - проведення новорічних та різдвяних свят для дітей (віком з 2-х до 14 років) працівників і придбання дитячих святкових подарунків – 80,0 тис. грн.;
      - оздоровлення працівників та пенсіонерів – 254,57 тис. грн.
     
      6.4. У звітному 2012 році не відбувалось будь-яких правочинів та не виникало зобов’язань емітента, що стосуються можливості участі працівників ПАТ «Дніпровагонмаш» у його статутному капіталі.

 

Розділ VІІ. Основні дані про органи та посадових осіб емітента

      7.1. Органами управління ПАТ «Дніпровагонмаш» є: загальні збори акціонерів, наглядова рада, дирекція та ревізійна комісія.
      Загальні збори акціонерів є вищим органом управління товариства. Загальні збори мають право приймати рішення з усіх питань діяльності товариства, у тому числі і з тих, які віднесені статутом ПАТ «Дніпровагонмаш» до компетенції наглядової ради, дирекції та ревізійної комісії товариства.
      Наглядова рада є органом управління ПАТ «Дніпровагонмаш», що здійснює захист прав акціонерів товариства, і в межах компетенції контролює та регулює діяльність дирекції. До компетенції наглядової ради належить вирішення питань, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства», статутом ПАТ «Дніпровагонмаш», а також переданих на вирішення наглядової ради загальними зборами. Питання, що належать до виключної компетенції наглядової ради акціонерного товариства, не можуть вирішуватися іншими органами товариства, крім загальних зборів, за винятком випадків, встановлених законодавством.
      Дирекція є виконавчим органом управління ПАТ «Дніпровагонмаш», який здійснює керівництво його поточною діяльністю. Дирекція підзвітна загальним зборам і наглядовій раді ПАТ «Дніпровагонмаш» та організовує виконання їх рішень. Дирекцію очолює генеральний директор, який має право без довіреності діяти від імені товариства, в тому числі представляти інтереси товариства, вчиняти правочини від імені товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками товариства. До компетенції дирекції належать всі питання дiяльностi ПАТ «Дніпровагонмаш», крім тих, що вiднесенi статутом ПАТ «Дніпровагонмаш» до повноважень інших органів управління товариства.
      Ревізійна комісія є органом управління ПАТ «Дніпровагонмаш», який контролює фінансово-господарську діяльність товариства.
      До складу наглядової ради ПАТ «Дніпровагонмаш» входять: голова наглядової ради - Тегіпко Сергій Миколайович; члени наглядової ради: Новіцький Валерій Георгійович, ПрАТ «Холдінгова компанія «Теко-Дніпрометиз», Попенко Сергій Павлович.
      До складу дирекції ПАТ «Дніпровагонмаш» входять: генеральний директор - Кобиляков Андрій Іванович; члени дирекції: Корнецький Олег Юрійович, Бабенкова Олеся Олександрівна, Малініна Марина Михайлівна, Моісєєв Андрій Юрійович, Григор’єв Валерій Феодосійович, Пуха Ніна Миколаївна – головний бухгалтер.
      До складу ревізійної комісії ПАТ «Дніпровагонмаш» входять: голова ревізійної комісії – Гусак Геннадій Євгенович; члени ревізійної комісії: Василюк Зоя Василівна, Колісніченко Наталія Леонідівна, Буштрук Інна Едвардівна.
     
      7.2. Загальними зборами акціонерів ПАТ «Дніпровагонмаш» 12.04.2012 року було прийнято рішення:
      - внести зміни та доповнення до Статуту ПАТ «Дніпровагонмаш», шляхом викладення його в новій редакції;
      - внести зміни та доповнення до положень, що регламентують внутрішню діяльність ПАТ «Дніпровагонмаш», а саме: Положення про загальні збори акціонерів ПАТ «Дніпровагонмаш», Положення про наглядову раду ПАТ «Дніпровагонмаш», Положення про дирекцію ПАТ «Дніпровагонмаш», шляхом викладення їх в новій редакції.
      Внесені зміни не стосуються питань регулювання діяльності органів управління ПАТ «Дніпровагонмаш».
      Повні тексти чинної редакції статуту ПАТ «Дніпровагонмаш» і положень, що регламентують внутрішню діяльність ПАТ «Дніпровагонмаш» розміщені на власній веб-сторінці товариства - www.dvmash.biz.

      7.3. Основні дані про посадових осіб ПАТ «Дніпровагонмаш»:
      1. Прізвище, ім'я, по батькові: Тегiпко Сергiй Миколайович;
      - посада: голова наглядової ради;
      - досвід роботи (кількість років на посаді): 8 років і 5 місяців;
      - рік народження: 1966р.;
      - освіта: вища;
      - розмір частки у статутному капіталі емітента: володіє 20 акціями, що за номінальною вартістю складає 10,00 грн.;
      - відсоток, який становлять акції у статутному капіталі емітента на кінець звітного періоду: 0,00012 %;
      - відсоток голосів у вищому органі емітента за акціями, належними посадовій особі, у загальній кількості голосів: 0,00012 %;
      - посади в інших юридичних особах: директор Київського представництва Публічного акціонерного товариства «Дніпровагонмаш» (код ЄДРПОУ 33984377).
     
      2. Прізвище, ім'я, по батькові: Новiцький Валерiй Георгiйович;
      - посада: член наглядової ради;
      - досвід роботи (кількість років на посаді): 7 років;
      - рік народження: 1967р.;
      - освіта: вища;
      - розмір частки у статутному капіталі емітента: володіє 1 акцією, що за номінальною вартістю складає 0,50 грн.;
      - відсоток, який становлять акції у статутному капіталі емітента на кінець звітного періоду: 0,000006 %;
      - відсоток голосів у вищому органі емітента за акціями, належними посадовій особі, у загальній кількості голосів: 0,000006 %;
      - посади в інших юридичних особах: директор Товариства з обмеженою відповідальністю «Промислова група ТАС» (код ЄДРПОУ 38440733); заступник директора Київського представництва Публічного акціонерного товариства «Дніпровагонмаш» (код ЄДРПОУ 33984377).
     
      3. Прізвище, ім'я, по батькові: Попенко Сергій Павлович;
      - посада: член наглядової ради;
      - досвід роботи (кількість років на посаді): 1 рік і 8 місяців;
      - рік народження: 1976р.;
      - освіта: вища;
      - розмір частки у статутному капіталі емітента: акціями ПАТ «Дніпровагонмаш» не володіє;
      - відсоток, який становлять акції у статутному капіталі емітента на кінець звітного періоду: акціями ПАТ «Дніпровагонмаш» не володіє;
      - відсоток голосів у вищому органі емітента за акціями, належними посадовій особі, у загальній кількості голосів: акціями ПАТ «Дніпровагонмаш» не володіє;
      - посади в інших юридичних особах: голова ради директорів Товариства з обмеженою відповідальністю «ТАС Груп» (код ЄДРПОУ 37471294).
     
      4. Повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: Приватне акціонерне товариство «Холдiнгова компанiя «Теко-Днiпрометиз» (код ЄДРПОУ 31282490);
      - посада: член наглядової ради;
      - кількість років на посаді: 4 роки і 2 місяці;
      - розмір частки у статутному капіталі емітента: акціями ПАТ «Дніпровагонмаш» не володіє;
      - відсоток, який становлять акції у статутному капіталі емітента на кінець звітного періоду: акціями ПАТ «Дніпровагонмаш» не володіє;
      - відсоток голосів у вищому органі емітента за акціями, належними посадовій особі, у загальній кількості голосів: акціями ПАТ «Дніпровагонмаш» не володіє.
     
      5. Прізвище, ім'я, по батькові: Кобиляков Андрiй Iванович;
      - посада: генеральний директор;
      - досвід роботи (кількість років на посаді): 4 роки і 2 місяці;
      - рік народження: 1964р.;
      - освіта: вища;
      - розмір частки у статутному капіталі емітента: акціями ПАТ «Дніпровагонмаш» не володіє;
      - відсоток, який становлять акції у статутному капіталі емітента на кінець звітного періоду: акціями ПАТ «Дніпровагонмаш» не володіє;
      - відсоток голосів у вищому органі емітента за акціями, належними посадовій особі, у загальній кількості голосів: акціями ПАТ «Дніпровагонмаш» не володіє;
      - посади в інших юридичних особах: не обiймає посад на будь - яких iнших пiдприємствах.
     
      6. Прізвище, ім'я, по батькові: Корнецький Олег Юрiйович;
      - посада: член дирекції;
      - досвід роботи (кількість років на посаді): 6 років і 2 місяці;
      - рік народження: 1961р.;
      - освіта: вища;
      - розмір частки у статутному капіталі емітента: акціями ПАТ «Дніпровагонмаш» не володіє;
      - відсоток, який становлять акції у статутному капіталі емітента на кінець звітного періоду: акціями ПАТ «Дніпровагонмаш» не володіє;
      - відсоток голосів у вищому органі емітента за акціями, належними посадовій особі, у загальній кількості голосів: акціями ПАТ «Дніпровагонмаш» не володіє;
      - посади в інших юридичних особах: не обiймає посад на будь - яких iнших пiдприємствах.
     
      7. Прізвище, ім'я, по батькові: Бабенкова Олеся Олександрівна;
      - посада: член дирекції;
      - досвід роботи (кількість років на посаді): 1 рік і 8 місяців;
      - рік народження: 1978р.;
      - освіта: вища;
      - розмір частки у статутному капіталі емітента: акціями ПАТ «Дніпровагонмаш» не володіє;
      - відсоток, який становлять акції у статутному капіталі емітента на кінець звітного періоду: акціями ПАТ «Дніпровагонмаш» не володіє;
      - відсоток голосів у вищому органі емітента за акціями, належними посадовій особі, у загальній кількості голосів: акціями ПАТ «Дніпровагонмаш» не володіє;
      - посади в інших юридичних особах: не обiймає посад на будь - яких iнших пiдприємствах.
     
      8. Прізвище, ім'я, по батькові: Григор'єв Валерiй Феодосiйович;
      - посада: член дирекції;
      - досвід роботи (кількість років на посаді): 6 років і 2 місяці;
      - рік народження: 1956р.;
      - освіта: вища;
      - розмір частки у статутному капіталі емітента: акціями ПАТ «Дніпровагонмаш» не володіє;
      - відсоток, який становлять акції у статутному капіталі емітента на кінець звітного періоду: акціями ПАТ «Дніпровагонмаш» не володіє;
      - відсоток голосів у вищому органі емітента за акціями, належними посадовій особі, у загальній кількості голосів: акціями ПАТ «Дніпровагонмаш» не володіє;
      - посади в інших юридичних особах: не обiймає посад на будь - яких iнших пiдприємствах.
     
      9. Прізвище, ім'я, по батькові: Моісєєв Андрій Юрійович;
      - посада: член дирекції;
      - досвід роботи (кількість років на посаді): 4 місяці;
      - рік народження: 1980р.;
      - освіта: вища;
      - розмір частки у статутному капіталі емітента: акціями ПАТ «Дніпровагонмаш» не володіє;
      - відсоток, який становлять акції у статутному капіталі емітента на кінець звітного періоду: акціями ПАТ «Дніпровагонмаш» не володіє;
      - відсоток голосів у вищому органі емітента за акціями, належними посадовій особі, у загальній кількості голосів: акціями ПАТ «Дніпровагонмаш» не володіє;
      - посади в інших юридичних особах: не обiймає посад на будь - яких iнших пiдприємствах.
     
      10. Прізвище, ім'я, по батькові: Малiнiна Марина Михайлiвна;
      - посада: член дирекції;
      - досвід роботи (кількість років на посаді): 8 років і 5 місяців;
      - рік народження: 1961р.;
      - освіта: вища;
      - розмір частки у статутному капіталі емітента: володіє 27 акціями, що за номінальною вартістю складає 13,50 грн.;
      - відсоток, який становлять акції у статутному капіталі емітента на кінець звітного періоду: 0,000162 %;
      - відсоток голосів у вищому органі емітента за акціями, належними посадовій особі, у загальній кількості голосів: 0,000162 %;
      - посади в інших юридичних особах: не обiймає посад на будь - яких iнших пiдприємствах.
     
      11. Прізвище, ім'я, по батькові: Пуха Нiна Миколаївна;
      - посада: член дирекції (головний бухгалтер);
      - досвід роботи (кількість років на посаді): 4 роки і 7 місяців;
      - рік народження: 1964р.;
      - освіта: середньо-технічна;
      - розмір частки у статутному капіталі емітента: акціями ПАТ «Дніпровагонмаш» не володіє;
      - відсоток, який становлять акції у статутному капіталі емітента на кінець звітного періоду: акціями ПАТ «Дніпровагонмаш» не володіє;
      - відсоток голосів у вищому органі емітента за акціями, належними посадовій особі, у загальній кількості голосів: акціями ПАТ «Дніпровагонмаш» не володіє;
      - посади в інших юридичних особах: не обiймає посад на будь - яких iнших пiдприємствах.
     
      12. Прізвище, ім'я, по батькові: Гусак Геннадiй Євгенович;
      - посада: голова ревiзiйної комiсiї;
      - досвід роботи (кількість років на посаді): 7 років;
      - рік народження: 1962р.;
      - освіта: вища;
      - розмір частки у статутному капіталі емітента: володіє 1 акцією, що за номінальною вартістю складає 0,50 грн.;
      - відсоток, який становлять акції у статутному капіталі емітента на кінець звітного періоду: 0,000006 %;
      - відсоток голосів у вищому органі емітента за акціями, належними посадовій особі, у загальній кількості голосів: 0,000006 %;
      - посади в інших юридичних особах: директор Закритого акціонерного товариства «Торгова компанія Дніпровагонмаш» (код ЄДРПОУ 31846008).
     
      13. Прізвище, ім'я, по батькові: Буштрук Інна Едвардівна;
      - посада: член ревiзiйної комiсiї;
      - досвід роботи (кількість років на посаді): 8 місяців;
      - рік народження: 1961р.;
      - освіта: вища;
      - розмір частки у статутному капіталі емітента: акціями ПАТ «Дніпровагонмаш» не володіє;
      - відсоток, який становлять акції у статутному капіталі емітента на кінець звітного періоду: акціями ПАТ «Дніпровагонмаш» не володіє;
      - відсоток голосів у вищому органі емітента за акціями, належними посадовій особі, у загальній кількості голосів: акціями ПАТ «Дніпровагонмаш» не володіє;
      - посади в інших юридичних особах: заступник директора по маркетингу Закритого акціонерного товариства «Торгова компанія Дніпровагонмаш» (код ЄДРПОУ 31846008).
     
      14. Прізвище, ім'я, по батькові: Колісніченко Наталія Леонідівна;
      - посада: член ревiзiйної комiсiї;
      - досвід роботи (кількість років на посаді): 7 років;
      - рік народження: 1967р.;
      - освіта: вища;
      - розмір частки у статутному капіталі емітента: володіє 1 акцією, що за номінальною вартістю складає 0,50 грн.;
      - відсоток, який становлять акції у статутному капіталі емітента на кінець звітного періоду: 0,000006 %;
      - відсоток голосів у вищому органі емітента за акціями, належними посадовій особі, у загальній кількості голосів: 0,000006 %;
      - посади в інших юридичних особах: ревізор Закритого акціонерного товариства «Торгова компанія Дніпровагонмаш» (код ЄДРПОУ 31846008).
     
      15. Прізвище, ім'я, по батькові: Василюк Зоя Василівна;
      - посада: член ревiзiйної комiсiї;
      - досвід роботи (кількість років на посаді): 7 років;
      - рік народження: 1960р.;
      - освіта: вища;
      - розмір частки у статутному капіталі емітента: володіє 1 акцією, що за номінальною вартістю складає 0,50 грн.;
      - відсоток, який становлять акції у статутному капіталі емітента на кінець звітного періоду: 0,000006 %;
      - відсоток голосів у вищому органі емітента за акціями, належними посадовій особі, у загальній кількості голосів: 0,000006 %;
      - посади в інших юридичних особах: голова правління Приватного акціонерного товариства «Холдінгова компанія «Теко-Дніпрометиз» (код ЄДРПОУ 31282490).
     

Основні дані про посадових осіб емітента
Прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб - резидентів або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності, - для юридичних осіб - нерезидентів Посада (кількість років на посаді) Рік народження* Освіта* Розмір частки (паю), що належить посадовій особі (грн) Відсоток, який становлять акції (частка, пай) у статутному (складеному, пайовому) капіталі емітента Відсоток голосів у вищому органі емітента за акціями (часткою, паєм), належною посадовій особі, у загальній кількості голосів Кількість акцій емітента, які можуть бути придбані посадовою особою в результаті здійснення прав за належними їй опціонами емітента (шт.)** Посада в інших юридичних особах (із зазначенням їх повного найменування та ідентифікаційного коду за ЄДРПОУ)
у прямому
воло-дінні
через
афі-
лійо-
ваних
осіб
разом
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Тегіпко Сергій Миколайович - голова наглядової ради, 8 років і 5 місяців 1966 вища 10.00 0 10.00 0.00012 0.00012 0 Директор Київського представництва Публічного акціонерного товариства "Дніпровагонмаш", код ЄДРПОУ 33984377
Новіцький Валерій Георгійович - член наглядової ради, 7 років 1967 вища 0.50 0 0.50 0.000006 0.000006 0 Директор Товариства з обмеженою відповідальністю "Промислова група ТАС", код ЄДРПОУ 38440733; заступник директора Київського представництва Публічного акціонерного товариства "Дніпровагонмаш", код ЄДРПОУ 33984377
Попенко Сергій Павлович - член наглядової ради, 1 рік і 8 місяців 1976 вища 0 0 0 0 0 0 Голова ради директорів Товариства з обмеженою відповідальністю "ТАС Груп", код ЄДРПОУ 37471294
Приватне акціонерне товариство "Холдінгова компанія "Теко-Дніпрометиз" 31282490 член наглядової ради, 4 роки і 2 місяці - - 0 0 0 0 0 0 -
Кобиляков Андрій Іванович - генеральний директор, 4 роки і 2 місяці 1964 вища 0 0 0 0 0 0 не обіймає посад на будь-яких інших підприємствах
Корнецький Олег Юрійович - член дирекції, 6 років і 2 місяці 1961 вища 0 0 0 0 0 0 не обіймає посад на будь-яких інших підприємствах
Бабенкова Олеся Олександрівна - член дирекції, 1 рік і 8 місяців 1978 вища 0 0 0 0 0 0 не обіймає посад на будь-яких інших підприємствах
Григор`єв Валерій Феодосійович - член дирекції, 6 років і 2 місяці 1956 вища 0 0 0 0 0 0 не обіймає посад на будь-яких інших підприємствах
Моісєєв Андрій Юрійович - член дирекції, 4 місяці 1980 вища 0 0 0 0 0 0 не обіймає посад на будь-яких інших підприємствах
Малініна Марина Михайлівна - член дирекції, 8 років і 5 місяців 1961 вища 13.50 0 13.50 0.000162 0.000162 0 не обіймає посад на будь-яких інших підприємствах
Пуха Ніна Миколаївна - член дирекції, 4 роки і 7 місяців 1964 середньо-технічна 0 0 0 0 0 0 не обіймає посад на будь-яких інших підприємствах
Гусак Геннадій Євгенович - голова ревізійної комісії, 7 років 1962 вища 0.50 0 0.50 0.000006 0.000006 0 Директор Закритого акціонерного товариства "Торгова компанія Дніпровагонмаш", код ЄДРПОУ 31846008
Буштрук Інна Едвардівна - член ревізійної комісії, 8 місяців 1961 вища 0 0 0 0 0 0 заступник директора по маркетингу Закритого акціонерного товариства "Торгова компанія Дніпровагонмаш", код ЄДРПОУ 31846008
Колісніченко Наталія Леонідівна - член ревізійної комісії, 7 років 1967 вища 0.50 0 0.50 0.000006 0.000006 0 Ревізор Закритого акціонерного товариства "Торгова компанія Дніпровагонмаш", код ЄДРПОУ 31846008
Василюк Зоя Василівна - член ревізійної комісії, 7 років 1960 вища 0.50 0 0.50 0.000006 0.000006 0 Голова правління Приватного акціонерного товариства "Холдінгова компанія "Теко-Дніпрометиз", код ЄДРПОУ 31282490

      7.4. Посадові особи ПАТ «Дніпровагонмаш» не володіють частками дочірнього та залежного підприємств.
      З цієї причини дані в таблиці «Дані про участь посадових осіб емітента в дочірніх/залежних підприємствах емітента» відсутні.

Дані про участь посадових осіб емітента в дочірніх / залежних підприємствах емітента
Прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб - резидентів або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності, - для юридичних осіб - нерезидентів Посада в емітента Повне найменування дочірнього/ залежного підприємства Розмір частки (паю) посадової особи у статутному (складеному, пайовому) капіталі дочірнього/ залежного підприємства емітента (грн) Відсоток, який становлять акції (частка, пай) посадової особи у статутному (складеному, пайовому) капіталі дочірнього/ залежного підприємства Відсоток голосів у вищому органі дочірнього/ залежного підприємства за акціями (часткою, паєм), що належать посадовій особі, у загальній кількості голосів Кількість акцій дочірнього/ залежного підприємства, які можуть бути придбані посадовою особою в результаті здійснення прав за належними їй опціонами дочірнього/ залежного підприємства*
12345678
- - - - - - - -

      7.5. Попередні посади, які займали посадові особи ПАТ «Дніпровагонмаш» протягом п'яти останніх років:
     
      1. Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи: Тегiпко Сергiй Миколайович;
      - з 17.11.2003р. по 22.11.2012р. - президент ПрАТ «Холдінгова компанія «Теко-Днiпрометиз»;
      - з 26.12.2005р. по теперішній час - директор Київського представництва ПАТ «Дніпровагонмаш».
     
      2. Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи: Новiцький Валерiй Георгiйович;
      Попередні посади:
      - з 09.09.2002р. по 12.01.2009р. - голова правлiння ВАТ «Дослiдно-експериментальний завод № 20 цивiльної авiацiї»;
      - з 13.01.2009р. по 22.11.2012р.- голова правління ПрАТ «Холдінгова компанія «Теко-Днiпрометиз»;
      - з 23.11.2012р. – по теперішній час – директор ТОВ «Промислова група ТАС».
     
      3. Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи: Попенко Сергій Павлович;
      Попередні посади:
      - з 28.11.2005р. по 28.09.2007р. - заступник голови правління АКТ «ТАС-Комерцбанк»;
      - з 08.01.2008р. по 28.02.2011р. - голова ради директорів ТОВ «ІФГ «ТАС»;
      - з 01.03.2011р. по теперішній час - голова ради директорів ТОВ «ТАС Груп».
     
      4. Повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ посадової особи: Приватне акціонерне товариство «Холдiнгова компанiя «Теко-Днiпрометиз» (код ЄДРПОУ 31282490);
      ПрАТ «Холдiнгова компанiя «Теко-Днiпрометиз» є членом наглядової ради - юридичною особою.
     
      5. Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи: Кобиляков Андрiй Iванович;
      Попередні посади:
      - з 24.09.2002р.по 08.04.2008р. – перший заступник голови правління – директор з виробництва ВАТ «Дніпрометиз»;
      - з 14.04.2008р. по 18.08.2008р. - заступник директора з комерційних питань ДП «Стальзавод»;
      - з 19.08.2008р. по 22.10.2008р. - заступник генерального директора (перший) ВАТ «Дніпровагонмаш»;
      - з 23.10.2008р. по теперішній час – генеральний директор ПАТ «Дніпровагонмаш».
     
      6. Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи: Корнецький Олег Юрiйович;
      - з 11.10.2006р. по теперішній час – директор технічний ПАТ «Дніпровагонмаш».
     
      7. Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи: Бабенкова Олеся Олександрівна;
      Попередні посади:
      - з 09.08.2003р. по 12.04.2011р. – заступник директора з економіки ДП «Стальзавод»;
      - з 13.04.2011р. по теперішній час – директор з економіки і фінансів ПАТ «Дніпровагонмаш».
     
      8. Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи: Григор'єв Валерiй Феодосiйович;
      Попередні посади:
      - з 24.05.1999р. по 18.08.2008р. - начальник відділу матеріально-технічного забезпечення ВАТ «Дніпровагонмаш»;
      - з 19.08.2008р. по теперішній час – заступник генерального директора з комерційних питань ПАТ «Дніпровагонмаш».
     
      9. Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи: Моісєєв Андрій Юрійович;
      Попередні посади:
      - з 15.11.2006р. по 09.08.2012р. - начальник виробничо-диспетчерського відділу ПАТ «Дніпровагонмаш»;
      - з 10.08.2012р. по теперішній час – заступник генерального директора з виробництва ПАТ «Дніпровагонмаш».
     
      10. Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи: Малiнiна Марина Михайлiвна;
      Попередні посади:
      - з 20.03.2003р. по 15.01.2008р. - заступник генерального директора з персоналу ВАТ «Дніпровагонмаш»;
      - з 16.01.2008р. по теперішній час – заступник генерального директора з управління активами ПАТ «Дніпровагонмаш».
     
      11. Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи: Пуха Нiна Миколаївна;
      - з 12.12.2007р. по теперішній час – головний бухгалтер ПАТ«Дніпровагонмаш».
     
      12. Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи: Гусак Геннадiй Євгенович;
      - з 18.04.2005р. – по 31.12.2012р. - директор ЗАТ «Торгова компанiя Днiпровагонмаш».
     
      13. Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи: Буштрук Інна Едвардівна;
      Попередні посади:
      - з 16.05.2006р. по 13.03.2008р. - начальник відділу договірної та комерційної роботи ЗАТ «Торгова компанія Дніпровагонмаш»;
      - з 17.03.2008р. по 06.06.2008р. - начальник відділу продажів ДП «Стальзавод»;
      - з 09.06.2008р. по 31.12.2012р. - заступник директора по маркетингу ЗАТ «Торгова компанія Дніпровагонмаш».
     
      14. Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи: Колісніченко Наталія Леонідівна;
      - з 01.09.2004р. – по 31.12.2012р. – ревізор ЗАТ «Торгова компанiя Днiпровагонмаш».
     
      15. Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи: Василюк Зоя Василівна;
      Попередні посади:
      - з 01.02.2006р. – по 22.11.2012р. - директор з фінансових питань ПрАТ «Холдінгова компанія «Теко-Дніпрометиз»;
      - з 23.11.2012р. – по теперішній час голова правління ПрАТ «Холдінгова компанія «Теко-Дніпрометиз».
     
      7.6. Протягом п'яти останніх фінансових років:
      - посадові особи ПАТ «Дніпровагонмаш» не були засновниками, учасниками чи посадовими особами суб'єктів підприємницької діяльності на момент провадження у справі про банкрутство цих суб'єктів підприємницької діяльності або протягом двох років до порушення справи про банкрутство;
      - посадові особи ПАТ «Дніпровагонмаш» не мали та не мають непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності.

 

Розділ VІІІ. Інформація про винагороду членам наглядової ради і виконавчого органу

      8.1. Голова та члени наглядової ради, дирекції виконували свої повноваження протягом 2010 - 2012 років на безоплатній основі.

Сукупна сума винагороди членів наглядової ради і виконавчого органу (грн)
Вид виплатиНаглядова радаВиконавчий органРазом
201220112010201220112010201220112010
12345678910
Основна заробітна плата 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Премії 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Компенсаційні виплати 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Виплати у натуральній формі 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші виплати (зазначити) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Усього 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 

Розділ ІХ. Інформація про засновників, учасників (акціонерів) та власників істотної участі емітента

      9.1. Засновником Товариства є Мiнiстерство машинобудування, вiйськово-промислового комплексу i конверсiї України. Засновник акцiями ПАТ «Днiпровагонмаш» не володiє.
     
      9.2. Відповідно даних зведеного облікового реєстру власників цінних паперів ПАТ «Дніпровагонмаш», складеного станом на 31.12.2012 року, загальна кількість рахунків відкритих зберігачами акціонерам складає – 3121 шт., загальна кількість акціонерів з урахуванням співвласників становить – 3127 особи.
      Слід враховувати, що до цієї кількості не війшли дані зберігача ВАТ «Комерційний банк «Причорномор’я», що не надав депозитарію інформацію по власникам, що відкрили в нього рахунки у цінних паперах на яких обліковуються 4 акції.
      Кількість простих іменних акцій товариства складає 16 635 800 штук.
      Загальними зборами акціонерів товариства рішення про викуп власних акцій не приймалось та відповідно товариством власні акції не викупались. На особовому рахунку ПАТ «Дніпровагонмаш» не обліковується жодного викупленого емітентом цінного паперу.
     

      9.3. Власниками істотної участі ПАТ «Дніпровагонмаш» станом на 31.12.2012 року є:
      - СЕРТАКО ЛІМІТЕД (реєстраційний номер: НЕ235471, місцезнаходження: Кіпр, м. Нікосія, вул. Діагору, буд. 11, офіс 202) - володіє 7701343 акціями, що за номінальною вартістю складає 3850671,50 грн. Відсоток, який становлять акції у статутному капіталі емітента складає 46,2938 %. Відсоток голосів у вищому органі емітента за акціями, що належать власнику істотної участі, у загальній кількості голосів складає 46,2938 %;
      - Пайовий венчурний недиверсифікований закритий інвестиційний фонд «Новий» Товариства з обмеженою відповідальністю «ТАС ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» (код ЄДРПОУ: 37770013, місцезнаходження: Україна, 01032, м. Київ, вул. Симона Петлюри, буд. 30) - володіє 2216690 акціями, що за номінальною вартістю складає 1108345,00 грн. Відсоток, який становлять акції у статутному капіталі емітента складає 13,3248 %. Відсоток голосів у вищому органі емітента за акціями, що належать власнику істотної участі, у загальній кількості голосів складає 13,3248 %;
      - Публічне акціонерне товариство «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «ПРОМАКТИВ» Товариства з обмеженою відповідальністю «ТАС ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» (код ЄДРПОУ: 38321965, місцезнаходження: Україна, 01032, м. Київ, вул. Симона Петлюри, буд. 30) - володіє 4034000 акціями, що за номінальною вартістю складає 2017000,00 грн. Відсоток, який становлять акції у статутному капіталі емітента складає 24,2489 %. Відсоток голосів у вищому органі емітента за акціями, що належать власнику істотної участі, у загальній кількості голосів складає 24,2489 %.
     
      В таблиці «Власники істотної участі емітента станом на 31 грудня звітного року» розмір часток, що належать власникам істотної участі наведен у гривні.

Власники істотної участі емітента станом на 31 грудня звітного року
Повне найменування юридичної особи - власника істотної участі або зазначення - "фізична особа" Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб - резидентів або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності, - для юридичних осіб - нерезидентів Розмір частки (паю), що належить власнику істотної участі Відсоток, який становлять акції (частка, пай) у статутному (складеному, пайовому) капіталі емітента Відсоток голосів у вищому органі емітента за акціями (часткою, паєм), що належать власнику істотної участі, у загальній кількості голосів
у прямому
володінні
через
афілійованих
осіб
разом
1234567
СЕРТАКО ЛІМІТЕД НЕ235471 3850671.50 0 3850671.50 46.2938 46.2938
Пайовий венчурний недиверсифікований закритий інвестиційний фонд "Новий" Товариства з обмеженою відповідальністю "ТАС ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ" 37770013 1108345.00 0 1108345.00 13.3248 13.3248
Публічне акціонерне товариство "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "ПРОМАКТИВ" Товариства з обмеженою відповідальністю "ТАС ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ" 38321965 2017000.00 0 2017000.00 24.2489 24.2489

      9.4. Протягом 2012 року при необхідності ПАТ «Дніпровагонмаш» отримувало від Депозитарія зведені облікові реєстри власників цінних паперів товариства.
      17.02.2012р. ПАТ «Дніпровагонмаш» отримало від Депозитарія зведений обліковий реєстр, складений станом на 16.02.2012р., та дізналось про наступні зміни, що сталися у складі власників акцій ПАТ «Дніпровагонмаш», яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій:
      1. Повне найменування юридичної особи – власника акцій, у якого відбулась зміна: Публічне акціонерне товариство «ТАСкомбанк». Код ЄДРПОУ: 09806443. Місцезнаходження: Україна, 01032, м. Київ, вул. Симона Петлюри, б. 30. Розмір пакету акцій акціонера до зміни - 1936835 акцій (11,6426 %). Розмір пакету акцій акціонера після зміни - 691540 акцій (4,1569 %). Підстава зміни: відчуження вказаною особою акцій ПАТ «Дніпровагонмаш» на вторинному ринку.
      2. Повне найменування юридичної особи – власника акцій, у якого відбулась зміна: EЛЛЕРХОЛЛ ЛІМІТЕД. Реєстраційний номер: НЕ236174. Місцезнаходження: Кіпр, 1097, м. Нікосія, вул. Діагору, 4, корпус «Кермія», 2 поверх, офіс 104. Розмір пакету акцій акціонера до зміни - 1618790 акцій (9,7308 %). Розмір пакету акцій акціонера після зміни - 3107678 акцій (18,6807 %). Підстава зміни: придбання вказаною особою акцій ПАТ «Дніпровагонмаш» на вторинному ринку.
      03.04.2012р. ПАТ «Дніпровагонмаш» отримало від Депозитарія зведений обліковий реєстр, складений станом на 31.03.2012р., та дізналось про наступні зміни, що сталися у складі власників акцій ПАТ «Дніпровагонмаш», яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій.
      Повне найменування юридичної особи – власника акцій, у якого відбулась зміна: EЛЛЕРХОЛЛ ЛІМІТЕД. Реєстраційний номер: НЕ236174. Місцезнаходження: Кіпр, 1097, м. Нікосія, вул. Діагору, 4, корпус «Кермія», 2 поверх, офіс 104. Розмір пакету акцій акціонера до зміни - 3107678 акцій (18,6807 %). Розмір пакету акцій акціонера після зміни – 3352973 акції (20,1552 %). Підстава зміни: придбання вказаною особою акцій ПАТ «Дніпровагонмаш» на вторинному ринку.
      18.12.2012р. ПАТ «Дніпровагонмаш» отримало від депозитарія ПрАТ «Всеукраїнський депозитарій цінних паперів» зведений обліковий реєстр власників іменних цінних паперів, складений станом на 10.12.2012р., та дізналось про наступні зміни, що сталися у складі власників акцій ПАТ «Дніпровагонмаш», яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій:
      1. Повне найменування юридичної особи – власника акцій, у якого відбулась зміна: Приватне акціонерне товариство «Холдінгова компанія «Теко-Дніпрометиз». Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 31282490. Місцезнаходження: Україна, 03062, м. Київ, пр. Перемоги, буд. 65. Розмір пакету акцій акціонера до зміни - 7701343 акції (46,2938 %). Розмір пакету акцій акціонера після зміни – 0 акцій (0 %). Підстава зміни: відчуження вказаною особою акцій ПАТ «Дніпровагонмаш» на вторинному ринку.
      2. Повне найменування юридичної особи – власника акцій, у якого відбулась зміна: Приватне акціонерне товариство «Страхова Група «ТАС». Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 30115243. Місцезнаходження: Україна, 03062, м. Київ, пр. Перемоги, буд. 65. Розмір пакету акцій акціонера до зміни - 3202103 акції (19,2483 %). Розмір пакету акцій акціонера після зміни – 0 акцій (0 %). Підстава зміни: відчуження вказаною особою акцій ПАТ «Дніпровагонмаш» на вторинному ринку.
      3. Повне найменування юридичної особи – власника акцій, у якого відбулась зміна: EЛЛЕРХОЛЛ ЛІМІТЕД. Реєстраційний номер: НЕ236174. Місцезнаходження: Кіпр, 1097, м. Нікосія, вул. Діагору, 4, корпус «Кермія», 2 поверх, офіс 104. Розмір пакету акцій акціонера до зміни - 3352973 акції (20,1552 %). Розмір пакету акцій акціонера після зміни – 1994178 акцій (11,9873 %). Підстава зміни: відчуження вказаною особою акцій ПАТ «Дніпровагонмаш» на вторинному ринку.
      4. Повне найменування юридичної особи – власника акцій, у якого відбулась зміна: СЕРТАКО ЛІМІТЕД. Реєстраційний номер: НЕ235471. Місцезнаходження: Кіпр, м. Нікосія, вул. Діагору, буд. 11, офіс 202. Розмір пакету акцій акціонера до зміни - 0 акцій (0 %). Розмір пакету акцій акціонера після зміни – 7701343 акції (46,2938 %). Підстава зміни: придбання вказаною особою акцій ПАТ «Дніпровагонмаш» на вторинному ринку.
      09.01.2013р. ПАТ «Дніпровагонмаш» отримало від депозитарія ПрАТ «Всеукраїнський депозитарій цінних паперів» зведений обліковий реєстр власників іменних цінних паперів, складений станом на 31.12.2012р., та дізналось про наступні зміни, що сталися у складі власників акцій ПАТ «Дніпровагонмаш», яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій:
      1. Повне найменування юридичної особи – власника акцій, у якого відбулась зміна: EЛЛЕРХОЛЛ ЛІМІТЕД. Реєстраційний номер: НЕ236174. Місцезнаходження: Кіпр, 1097, м. Нікосія, вул. Діагору, 4, корпус «Кермія», 2 поверх, офіс 104. Розмір пакету акцій акціонера до зміни - 1994178 акцій (11,9873 %). Розмір пакету акцій акціонера після зміни – 0 акцій (0 %). Підстава зміни: відчуження вказаною особою акцій ПАТ «Дніпровагонмаш» на вторинному ринку.
      2. Повне найменування юридичної особи – власника акцій, у якого відбулась зміна: Пайовий венчурний недиверсифікований закритий інвестиційний фонд «Новий» Товариства з обмеженою відповідальністю «ТАС ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ». Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 37770013. Місцезнаходження: Україна, 01032, м. Київ, вул. Симона Петлюри, буд. 30. Розмір пакету акцій акціонера до зміни - 1400099 акцій (8,4162 %). Розмір пакету акцій акціонера після зміни – 2216690 акцій (13,3248 %). Підстава зміни: придбання вказаною особою акцій ПАТ «Дніпровагонмаш» на вторинному ринку.
      3. Повне найменування юридичної особи – власника акцій, у якого відбулась зміна: Публічне акціонерне товариство «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «ПРОМАКТИВ» Товариства з обмеженою відповідальністю «ТАС ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ». Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 38321965. Місцезнаходження: Україна, 01032, м. Київ, вул. Симона Петлюри, буд. 30. Розмір пакету акцій акціонера до зміни - 0 акцій (0 %). Розмір пакету акцій акціонера після зміни – 4034000 акцій (24,2489 %). Підстава зміни: придбання вказаною особою акцій ПАТ «Дніпровагонмаш» на вторинному ринку.
      У зведеному обліковому реєстрі власників цінних паперів, складеному депозитарієм на дату обліку, не зазначається дата придбання чи відчуження особою акцій емітента. Тому зазначити коли саме відбулись зміни неможливо.

 

Розділ Х. Інформація про правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, іншими афілійованими особами

      10.1. Протягом 9 місяців 2012 року між ПАТ «Дніпровагонмаш» і ПрАТ «Страхова Група «ТАС», що був власником істотної участі, були укладені наступні договори:
      Сторони за даними договорами:
      Страховик: ПрАТ «Страхова Група «ТАС», м. Київ;
      Страхувальник: ПАТ «Дніпровагонмаш».
     
      Договір № А 0265500 від 22.02.2012р.:
      - предмет договору - обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів;
      - сума договору 421,20 грн.;
      - підстава укладання – обов’язкове страхування передбачене законодавством України;
      - проект договору наданий Страховиком.
     
      Договір № НО/47 № А 0254500 від 14.03.2012р.:
      - предмет договору - обов'язкове страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання за шкоду, яка може бути заподіяна пожежами та аваріями на об'єктах підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні об'єкти та об'єкти, господарська діяльність на яких може призвести до аварій екологічного і санітарно - епідеміологічного характеру;
      - сума договору 4165,00 грн.;
      - підстава укладання – обов’язкове страхування передбачене законодавством України;
      - проект договору наданий Страховиком.
     
      Договір № А 0271535 від 22.03.2012р.:
      - предмет договору - обов’язкове особисте страхування працівників відомчої та місцевої пожежної охорони і членів добровільних пожежних дружин (команд);
      - сума договору 16740,08 грн.;
      - підстава укладання – обов’язкове страхування передбачене законодавством України;
      - проект договору наданий Страховиком.
     
      Договір № А 0285917 від 28.05.2012р.:
      - предмет договору - майнові інтереси Страхувальника, що не суперечать закону, пов’язані з володінням, користуванням, розпорядженням застрахованим майном;
      - сума договору 138,30 грн.;
      - підстава укладання – майнові інтереси страхувальника, що не суперечать чинному законодавству України (добровільне страхування майна);
      - проект договору наданий Страховиком.
     
      Договір № А 0289049 від 06.07.2012р.:
      - предмет договору - обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів;
      - сума договору 14083,20 грн.;
      - підстава укладання – обов’язкове страхування передбачене законодавством України;
      - проект договору наданий Страховиком.
     
      Додаткова угода № 1 до Договору № А 0289049 від 06.07.2012р.:
      - сума Додаткової угоди 242,38 грн.;
      - підстава укладання – обов’язкове страхування передбачене законодавством України;
      - проект договору наданий Страховиком.
     
      Договір № А 0289050 від 06.07.2012р.:
      - предмет договору - обов'язкове особисте страхування від нещасних випадків на транспорті;
      - сума договору 4488,00 грн.;
      - підстава укладання – обов’язкове страхування передбачене законодавством України;
      - проект договору наданий Страховиком.
     
      Договір № А 0295099 від 30.07.2012р.:
      - предмет договору - майнові інтереси Страхувальника, що не суперечать закону, пов’язані з відшкодуванням Страхувальником заподіяної ним шкоди життю, здоров'ю або майну;
      - сума договору 150,00 грн.;
      - підстава укладання – майнові інтереси страхувальника, що не суперечать чинному законодавству України (добровільне страхування цивільної відповідальності перед третіми особами);
      - проект договору наданий Страховиком.
     
      Договір № А 0282765 від 31.08.2012р.:
      - предмет договору - страхування забезпечення пропозиції конкурсних торгів;
      - сума договору 5001,06 грн.;
      - підстава укладання – майнові інтереси страхувальника, що не суперечать чинному законодавству України;
      - проект договору наданий Страховиком.
     
      Договір № А 0298438 від 14.09.2012р:
      - предмет договору - страхування забезпечення пропозиції конкурсних торгів;
      - сума договору 4937,76 грн.;
      - підстава укладання – майнові інтереси страхувальника, що не суперечать чинному законодавству України;
      - проект договору наданий Страховиком.
     
      Протягом третього кварталу 2012 року між ДП «Стальзавод» і ПрАТ «Страхова Група «ТАС», що був власником істотної участі, був укладений наступний договір:
      Сторони за даним договором:
      Страховик: ПрАТ «Страхова Група «ТАС», м. Київ;
      Страхувальник: ДП «Стальзавод».
     
      Договір № А 0300883 від 10.09.2012р.:
      - предмет договору - обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів;
      - сума договору 459,11 грн.;
      - підстава укладання – обов’язкове страхування передбачене законодавством України;
      - проект договору наданий Страховиком.
     
      Протягом четвертого кварталу 2012 року правочини між ПАТ «Дніпровагонмаш», його дочірніми/залежними підприємствами, відокремленими підрозділами, з одного боку, і власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, з іншого боку не укладались.
     
      10.2. Протягом 2012 року мали місце операції з наступними афілійованими особами:
      1. Металургійне підприємство «Дніпродзержинський сталеливарний завод», дочірнє підприємство Публічного акціонерного товариства «Дніпровагонмаш» (скорочено ДП «Стальзавод»).
      ДП «Стальзавод» постачало ПАТ «Дніпровагонмаш» сталеве литво. Частка у загальному обсязі поставленої продукції ДП «Стальзавод» складає 100,0 %.
      ПАТ «Дніпровагонмаш» постачало ДП «Стальзавод» напіввагони, вагони для мінеральних добрив та інше. Частка у загальному обсязі реалізації складає 7,7 %.
      Станом на 31.12.2012р. сума дебіторської заборгованості за операціями з ДП «Стальзавод» становить 6 699,0 тис. грн., сума кредиторської заборгованості − 79 759,5 тис. грн.
      2. ТОВ «Торговий Дім «Дніпровагонмаш» − залежне підприємство.
      ПАТ «Дніпровагонмаш» постачало ТОВ «Торговий Дім «Дніпровагонмаш» вагони. Частка у загальному обсязі реалізації складає 44,7 %.
      Станом на 31.12.2012р. сума дебіторської заборгованості за операціями з ТОВ «Торговий Дім «Дніпровагонмаш» становить 3 189,5 тис. грн., сума кредиторської заборгованості − 5 262,0 тис. грн.
      3. Протягом 9 місяців 2012 року між ПАТ «Дніпровагонмаш» і ПрАТ «Страхова Група «ТАС», що був власником істотної участі, мали місце наступні операції:
      ПрАТ «Страхова Група «ТАС» надавало страхові послуги ПАТ «Дніпровагонмаш» та ДП «Стальзавод». Сума, сплачена ПАТ «Дніпровагонмаш» за надані послуги зі страхування, складає 40,14 тис. грн. Сума, сплачена ДП «Стальзавод» за надані послуги зі страхування, складає 0,46 тис. грн.
      Станом на 31.12.2012р. сума кредиторської заборгованості за операціями з ПрАТ «Страхова Група «ТАС» становить 96,2 тис. грн.

 

Розділ ХІ. Інформація про судові процеси, процедури досудового врегулювання спору, виплати штрафних санкцій

      11.1. Протягом звітного 2012 року судові процеси, процедури досудового врегулювання спору (які включають вимоги на суму 10 або більше відсотків сумарних активів чи сумарного обсягу реалізації емітента), у яких учасником виступав емітент, його дочірні підприємства, відокремлені підрозділи, члени наглядової ради чи виконавчого органу, інші посадові особи емітента та які стосуються господарської або фінансової діяльності емітента відсутні.
     
      11.2. За 2012 рік виплачені штрафні санкції в сумі 860,2 тис.грн. З них сплаченi ПАТ «Днiпровагонмаш» – 702,6 тис.грн.; ДП «Стальзавод» – 157,6 тис.грн.; ТОВ «Торговий Дiм «Днiпровагонмаш» - 0 тис.грн.
      ПАТ «Дніпровагонмаш» виплачено:
      - штрафна санкція з податку на прибуток -143,3 тис.грн.;
      - штрафна санкція з ПДВ - 24,0 тис.грн.;
      - штрафна санкція з зовнішньоекономічної діяльності - 3,0 тис.грн.;
      - штрафна санкція з обороту готівки -10,6 тис.грн.;
      - штраф за невиконання плану перевезень, простоїв – 13,2 тис.грн.;
      - згідно виконавчого листа – 503,0 тис.грн.;
      - інші - 5,5 тис.грн.
      ДП «Стальзавод» виплачені штрафні санкції:
      - по актам перевірки Дніпродзержинської податкової інспекції: пеня - 22,3 тис.грн., штраф -123,5 тис.грн.;
      - штраф Пенсійного фонду – 5,8 тис. грн.;
      - інші - 6,0 тис.грн.

 

Розділ ХІІ. Політика і практика емітента у сфері корпоративного управління (для емітентів – акціонерних товариств)

      12.1. Кодекс (принципи, правила) корпоративного управління ПАТ «Дніпровагонмаш» не приймались.
     

      12.2.
      12.2.1. Вищим органом управління ПАТ «Дніпровагонмаш» є загальні збори акціонерів.
      У загальних зборах акціонерів товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. На загальних зборах акціонерів за запрошенням особи, яка скликає загальні збори акціонерів, також можуть бути присутні представник аудитора товариства та посадові особи товариства незалежно від володіння ними акціями товариства, представник органу, який представляє права та інтереси трудового колективу.
      Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення таких зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.
      За результатами діяльності товариства за календарний рік дирекцією скликаються чергові (річні) загальні збори акціонерів. Чергові загальні збори акціонерів скликаються не рідше одного разу на рік та повинні бути проведені не пізніше 30 квітня наступного за звітним року.
      Позачергові загальні збори акціонерів товариства скликаються наглядовою радою:
      - з власної ініціативи;
      - на вимогу дирекції - в разі порушення провадження про визнання товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;
      - на вимогу ревізійної комісії (ревізора);
      - на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства;
      - в інших випадках, встановлених законом або статутом товариства.
      Вимога про скликання позачергових загальних зборів акціонерів подається в письмовій формі дирекції на адресу за місцезнаходженням товариства із зазначенням органу або прізвищ (найменувань) акціонерів, які вимагають скликання позачергових загальних зборів, підстав для скликання та порядку денного.
      У разі скликання позачергових загальних зборів акціонерів з ініціативи акціонерів вимога повинна також містити інформацію про кількість, тип і клас належних акціонерам акцій та бути підписаною всіма акціонерами, які її подають.
      Наглядова рада приймає рішення про скликання позачергових загальних зборів акціонерів товариства або про відмову в такому скликанні протягом 10 днів з моменту отримання вимоги про їх скликання.
      Позачергові загальні збори акціонерів товариства мають бути проведені протягом 45 днів з дати отримання товариством вимоги про їх скликання.
      Якщо цього вимагають інтереси товариства, наглядова рада має право прийняти рішення про скликання позачергових загальних зборів з письмовим повідомленням акціонерів про проведення позачергових загальних зборів та порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення з позбавленням акціонерів права вносити пропозиції до порядку денного. У такому разі за відсутності кворуму позачергових загальних зборів повторні загальні збори не проводяться.
      Письмове повідомлення про проведення загальних зборів товариства та їх порядок денний надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену наглядовою радою, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів - на дату, визначену акціонерами. Встановлена дата не може передувати дню прийняття рішення про проведення загальних зборів і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 днів до дати проведення загальних зборів.
      Письмове повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів та їх порядок денний надсилається акціонерам персонально особою, яка скликає загальні збори акціонерів, простим поштовим відправленням (листом, поштовою карткою), у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення.
      Повідомлення розсилає особа, яка скликає загальні збори акціонерів, або особа, яка веде облік прав власності на акції товариства у разі скликання загальних зборів акціонерами.
      Товариство не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів публікує в офіційному друкованому органі повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів. Товариство додатково надсилає повідомлення про проведення загальних зборів та їх порядок денний фондовій біржі, на якій товариство пройшло процедуру лістингу, а також не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів розміщує повідомлення про проведення загальних зборів та їх порядок денний на власній веб-сторінці в мережі Інтернет.
      У разі реєстрації акцій на ім'я номінального утримувача повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів та порядок денний надсилається номінальному утримувачу, який забезпечує персональне повідомлення акціонерів, яких він обслуговує.
      Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів акціонерів товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів управління товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерів, а щодо кандидатів до складу органів управління товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів.
      Пропозиція до порядку денного загальних зборів акціонерів товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства.
      Наглядова рада товариства, а в разі скликання позачергових загальних зборів товариства на вимогу акціонерів - акціонери, які цього вимагають, приймають рішення про включення пропозицій до порядку денного не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення загальних зборів акціонерів товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів.
      Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій товариства, підлягають обов'язковому включенню до порядку денного загальних зборів акціонерів. У такому разі рішення наглядової ради про включення питання до порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог статуту товариства.
      Зміни до порядку денного загальних зборів акціонерів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень.
      Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до порядку денного загальних зборів акціонерів товариства надсилається наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття.
      Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів акціонерів повинно повідомити акціонерів, про зміни у порядку денному загальних зборів, шляхом публікації повідомлення в офіційному друкованому органі та надсилання повідомлення простим поштовим відправленням (листом, поштовою карткою).
      Товариство також надсилає повідомлення про зміни у порядку денному загальних зборів фондовій біржі (біржам), на яких товариство пройшло процедуру лістингу, а також не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів розміщує на власній веб-сторінці в мережі Інтернет відповідну інформацію про зміни у порядку денному загальних зборів.
      Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення.
      У повідомленні про проведення загальних зборів акціонерів вказуються конкретно визначене місце для ознайомлення (номер кімнати, офісу тощо) з матеріалами та документами щодо загальних зборів акціонерів та посадова особа товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами.
      Порядок проведення загальних зборів наступний.
      Головує на загальних зборах особа, уповноважена наглядовою радою.
      Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться реєстраційною комісією на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера. Реєстраційна комісія має право відмовити в реєстрації акціонеру (його представнику) лише у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а у разі участі представника акціонера - також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів товариства.
      Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, підписує голова реєстраційної комісії, який обирається простою більшістю голосів її членів до початку проведення реєстрації. Акціонер, який не зареєструвався, не має права брати участь у загальних зборах.
      Повноваження реєстраційної комісії за договором можуть передаватися зберігачу або депозитарію товариства. У такому разі головою реєстраційної комісії є представник зберігача або депозитарія.
      Акціонери (акціонер), які на дату складення переліку акціонерів, сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій, а також Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку можуть призначати своїх представників для нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків. Про призначення таких представників товариство повідомляється письмово до початку реєстрації акціонерів.
      Загальні збори акціонерів мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками не менше як 60 відсотків голосуючих акцій.
      Голосування по питаннях порядку денного здійснюється закритим способом з використанням бюлетенів для голосування, які вручаються акціонеру чи його представнику реєстраційною комісією за результатом реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у загальних зборах акціонерів. Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються наглядовою радою не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів, щодо обрання кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів - акціонерами, які цього вимагають.
      Роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, надає лічильна комісія, яка обирається загальними зборами акціонерів. Повноваження лічильної комісії за договором можуть передаватися зберігачу або депозитарію. Умови такого договору затверджуються загальними зборами акціонерів. Підрахунок голосів з питання обрання лічильної комісії здійснює голова загальних зборів акціонерів, який призначається наглядовою радою товариства.
      Рішення загальних зборів акціонерного товариства з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, крім випадків, встановлених законодавством України.
      Рішення загальних зборів акціонерів приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій, з таких питань:
      - внесення змін до статуту товариства;
      - прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
      - прийняття рішення про зміну типу товариства;
      - прийняття рішення про розміщення акцій;
      - прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства;
      - прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства;
      - прийняття рішення про виділ та припинення товариства, крім випадку, передбаченого частиною четвертою статті 84 Закону України «Про акціонерні товариства», про ліквідацію товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу.
      Заочне голосування на загальних зборах акціонерів не допускається.
      Підсумки голосування по питаннях порядку денного оголошуються на загальних зборах акціонерів, відразу після завершення процедури підрахунку голосів. За підсумками голосування складається протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії.
      Рішення загальних зборів товариства вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.
      Після закриття загальних зборів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів протягом 10 робочих днів шляхом надіслання акціонерам повідомлення простим поштовим відправленням (листом, поштовою карткою).
      Протокол загальних зборів товариства складається протягом 10 днів з моменту закриття загальних зборів, підписується головуючим та секретарем загальних зборів, підшивається, скріплюється печаткою товариства та підписом генерального директора товариства.
     
      12.2.2. Протягом 2010 року було проведено одні чергові загальні збори акціонерів, що відбулись 22.04.2010р. за адресою: Україна, Дніпропетровська область, м. Дніпродзержинськ, вул. Павлика Морозова, буд. 8, конференцзал. Кворум зборів: 76,0443 %.
      Протягом 2011 року було проведено одні чергові загальні збори акціонерів, що відбулись 21.04.2011р. за адресою: Україна, Дніпропетровська область, м. Дніпродзержинськ, вул. Павлика Морозова, буд. 8, конференцзал. Кворум зборів: 90,0287 %.
      Протягом 2012 року було проведено одні чергові загальні збори акціонерів, що відбулись 12.04.2012р. за адресою: Україна, Дніпропетровська область, м. Дніпродзержинськ, вул. Павлика Морозова, буд. 8, конференцзал. Кворум зборів: 85,7008 %.
     
      12.2.3.
      12.04.2012 року вiдбулись чергові загальнi збори акцiонерiв ПАТ «Днiпровагонмаш» з наступним порядком денним:
      1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів.
      2. Затвердження порядку денного загальних зборів акціонерів.
      3. Затвердження регламенту проведення загальних зборів акціонерів.
      4. Затвердження річного звіту дирекції ПАТ «Дніпровагонмаш» про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2011 рік та визначення основних напрямів діяльності ПАТ «Дніпровагонмаш» на 2012 рік.
      5. Затвердження річного звіту директора ДП «Стальзавод» про результати фінансово-господарської діяльності дочірнього підприємства за 2011 рік та визначення основних напрямків діяльності ДП «Стальзавод» на 2012 рік.
      6. Затвердження звіту наглядової ради ПАТ «Дніпровагонмаш» за 2011 рік, затвердження рішень прийнятих наглядовою радою за 2011 рік та кошторису наглядової ради на 2012 рік.
      7. Затвердження звіту ревізійної комісії ПАТ «Дніпровагонмаш» за 2011 рік та кошторису ревізійної комісії на 2012 рік.
      8. Затвердження висновків ревізійної комісії, річних звітів та балансів ПАТ «Дніпровагонмаш» та ДП «Стальзавод» за 2011 рік.
      9. Затвердження порядку розподілу консолідованого прибутку ПАТ «Дніпровагонмаш» за підсумками роботи у 2011 році.
      10. Затвердження розміру річних дивідендів за 2011 рік.
      11. Про внесення змін та доповнень до Статуту ПАТ «Дніпровагонмаш».
      12. Про внесення змін та доповнень до Статуту ДП «Стальзавод».
      13. Про внесення змін та доповнень до Статуту ТОВ «Торговий Дім «Дніпровагонмаш».
      14. Про внесення змін та доповнень до Положення про Київське представництво ПАТ «Дніпровагонмаш» та положень, що регламентують внутрішню діяльність ПАТ «Дніпровагонмаш»: Положення про загальні збори акціонерів ПАТ «Дніпровагонмаш», Положення про наглядову раду ПАТ «Дніпровагонмаш», Положення про ревізійну комісію ПАТ «Дніпровагонмаш», Положення про дирекцію ПАТ «Дніпровагонмаш».
      15. Про припинення повноважень голови та членів наглядової ради ПАТ «Дніпровагонмаш» та обрання голови та членів наглядової ради ПАТ «Дніпровагонмаш», затвердження умов цивільно-правових (трудових) договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з головою та членами наглядової ради.
      16. Про припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії ПАТ «Дніпровагонмаш» та обрання голови та членів ревізійної комісії ПАТ «Дніпровагонмаш», затвердження умов цивільно-правових (трудових) договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з головою та членами ревізійної комісії.
      17. Про схвалення правочинів вчинених ПАТ «Дніпровагонмаш» протягом 2011 року.
      18. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятись ПАТ «Дніпровагонмаш» та ДП «Стальзавод».
      Кворум загальних зборів - 85,7008 %.
      За результатами розгляду питань порядку денного зборiв були прийнятi наступні рiшення:
      1. Обрати лічильну комісію загальних зборів ПАТ «Дніпровагонмаш» у складі семи осіб: Івашина Наталія Борисівна, Тюріна Ганна Віталіївна, Перекопська Катерина Володимирівна, Квашніна Меланія Іванівна, Філоненко Наталія Іванівна, Терещенко Олена Казимирівна, Калашнік Світлана Василівна.
      Результати голосування: «За» - 14 257 007 голосів, «Проти» - 0 голосів, «Утримались» - 0 голосів.
      2. Затвердити порядок денний загальних зборів акціонерів ПАТ «Дніпровагонмаш».
      Результати голосування: «За» - 14 257 007 голосів, «Проти» - 0 голосів, «Утримались» - 0 голосів.
      3. Затвердити регламент проведення загальних зборів акціонерів ПАТ «Дніпровагонмаш».
      Результати голосування: «За» - 14 257 007 голосів, «Проти» - 0 голосів, «Утримались» - 0 голосів.
      4. Затвердити річний звіт дирекції ПАТ «Дніпровагонмаш» про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2011 рік та основні напрямки діяльності ПАТ «Дніпровагонмаш» на 2012 рік.
      Результати голосування: «За» - 14 257 007 голосів, «Проти» - 0 голосів, «Утримались» - 0 голосів.
      5. Затвердити річний звіт директора ДП «Стальзавод» про результати фінансово-господарської діяльності дочірнього підприємства за 2011 рік та основні напрямки діяльності ДП «Стальзавод» на 2012 рік.
      Результати голосування: «За» - 14 257 007 голосів, «Проти» - 0 голосів, «Утримались» - 0 голосів.
      6. Затвердити звіт наглядової ради ПАТ «Дніпровагонмаш» за 2011 рік, рішення прийняті наглядовою радою ПАТ «Дніпровагонмаш» за 2011 рік та кошторис наглядової ради ПАТ «Дніпровагонмаш» на 2012 рік.
      Результати голосування: «За» - 14 257 007 голосів, «Проти» - 0 голосів, «Утримались» - 0 голосів.
      7. Затвердити звіт ревізійної комісії ПАТ «Дніпровагонмаш» за 2011 рік та кошторис ревізійної комісії ПАТ «Дніпровагонмаш» на 2012 рік.
      Результати голосування: «За» - 14 257 007 голосів, «Проти» - 0 голосів, «Утримались» - 0 голосів.
      8. Затвердити річний звіт та баланс ПАТ «Дніпровагонмаш» і висновок ревізійної комісії по результатам перевірки фінансово-господарської діяльності та фінансової звітності
      ПАТ «Дніпровагонмаш» за 2011 рік. Затвердити річний звіт та баланс ДП «Стальзавод» і висновок ревізійної комісії по результатам перевірки фінансово-господарської діяльності та фінансової звітності ДП «Стальзавод» за 2011 рік.
      Результати голосування: «За» - 14 257 007 голосів, «Проти» - 0 голосів, «Утримались» - 0 голосів.
      9. Затвердити консолідований прибуток, одержаний за 2011 рік, у розмірі 817 868,7 тис. грн. Затвердити порядок розподілу консолідованого прибутку ПАТ «Дніпровагонмаш» за підсумками роботи у 2011 році.
      Результати голосування: «За» - 14 257 007 голосів, «Проти» - 0 голосів, «Утримались» - 0 голосів.
      10. Виплатити з прибутку за 2011 рік дивіденди за 2011 рік у розмірі 18,00 грн. на одну акцію.
      Результати голосування: «За» - 14 257 007 голосів, «Проти» - 0 голосів, «Утримались» - 0 голосів.
      11. Внести та затвердити зміни та доповнення до Статуту ПАТ «Дніпровагонмаш», шляхом викладення його в новій редакції.
      Результати голосування: «За» - 14 257 007 голосів, «Проти» - 0 голосів, «Утримались» - 0 голосів.
      12. Зміни та доповнення до Статуту ДП «Стальзавод» не вносити.
      Результати голосування: «За» - 14 257 007 голосів, «Проти» - 0 голосів, «Утримались» - 0 голосів.
      13. Зміни та доповнення до Статуту ТОВ «Торговий Дім «Дніпровагонмаш» не вносити.
      Результати голосування: «За» - 14 257 007 голосів, «Проти» - 0 голосів, «Утримались» - 0 голосів.
      14. Внести та затвердити зміни та доповнення до Положення про Київське представництво Публічного акціонерного товариства «Дніпровагонмаш», шляхом викладення його у новій редакції. Внести та затвердити зміни та доповнення до Положення про загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Дніпровагонмаш», шляхом викладення його у новій редакції. Внести та затвердити зміни та доповнення до Положення про наглядову раду Публічного акціонерного товариства «Дніпровагонмаш», шляхом викладення його у новій редакції. Внести та затвердити зміни та доповнення до Положення про дирекцію Публічного акціонерного товариства «Дніпровагонмаш», шляхом викладення його у новій редакції. Зміни та доповнення до Положення про ревізійну комісію Публічного акціонерного товариства «Дніпровагонмаш» не вносити.
      Результати голосування: «За» - 14 257 007 голосів, «Проти» - 0 голосів, «Утримались» - 0 голосів.
      15. У зв’язку з тим, що термін дії повноважень голови та членів наглядової ради
      ПАТ «Дніпровагонмаш» не закінчився та жоден з членів наглядової ради не надав товариству письмової заяви з повідомленням про бажання виходу зі складу наглядової ради, не припиняти достроково повноваження голови та членів наглядової ради ПАТ «Дніпровагонмаш» та не обирати новий склад наглядової ради ПАТ «Дніпровагонмаш».
      Результати голосування: «За» - 14 257 007 голосів, «Проти» - 0 голосів, «Утримались» - 0 голосів.
      16. Припинити повноваження голови та членів ревізійної комісії ПАТ «Дніпровагонмаш»: Лисакова Юрія Олександровича, Василюк Зої Василівни, Гусака Геннадія Євгеновича, Колісніченко Наталії Леонідівни.
      Результати голосування: «За» - 14 257 007 голосів, «Проти» - 0 голосів, «Утримались» - 0 голосів.
      Обрати ревізійну комісію ПАТ «Дніпровагонмаш» у кількості чотирьох осіб строком на один рік з запропонованих кандидатів: Буштрук Інна Едвардівна, Василюк Зоя Василівна, Гусак Геннадій Євгенович, Колісніченко Наталія Леонідівна.
      Результати голосування: за обрання Буштрук І.Е. до складу ревізійної комісії - 14 257 082 голоси; за обрання Колісніченко Н.Л. до складу ревізійної комісії - 14 257 030 голосів; за обрання Василюк З.В. до складу ревізійної комісії - 14 256 958 голосів; за обрання Гусака Г.Є. до складу ревізійної комісії - 14 256 958 голосів.
      За результатами голосування до складу ревізійної комісі ПАТ «Дніпровагонмаш» обрано: Буштрук Інну Едвардівну, Василюк Зою Василівну, Гусака Геннадія Євгеновича, Колісніченко Наталію Леонідівну.
      Обрати на посаду голови ревізійної комісії ПАТ «Дніпровагонмаш» Гусака Геннадія Євгеновича строком на один рік. Встановити, що голова та члени ревізійної комісії ПАТ «Дніпровагонмаш» здійснюють свої повноваження на безоплатній основі. Затвердити умови договорів, які укладатимуться з головою та членами ревізійної комісії ПАТ «Дніпровагонмаш».
      Результати голосування: «За» - 14 257 007 голосів, «Проти» - 0 голосів, «Утримались» - 0 голосів.
      17. Схвалити договори укладені з ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк».
      Результати голосування: «За» - 14 257 007 голосів, «Проти» - 0 голосів, «Утримались» - 0 голосів.
      18. Попередньо схвалити значні правочини, які можуть вчинятись ПАТ «Дніпровагонмаш» та ДП «Стальзавод».
      Результати голосування: «За» - 14 256 976 голосів, «Проти» - 31 голос, «Утримались» - 0 голосів.
      Протягом 2012 року позачергові загальні збори акціонерів ПАТ «Дніпровагонмаш» не скликались та не проводились.
     
      12.2.4. Акціонери (акціонер), які на дату складення переліку акціонерів, сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій, а також Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку можуть призначати своїх представників для нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків. Про призначення таких представників товариство повідомляється письмово до початку реєстрації акціонерів.
      При проведенні 12.04.2012 року чергових загальних зборів акцiонерiв ПАТ «Днiпровагонмаш» повідомлень від акціонерів, які на дату складення переліку акціонерів, сукупно були власниками 10 і більше відсотків простих акцій, а також від Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про призначення своїх представників для нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям підсумків не надходило.
      Реєстрацію акціонерів та їх уповноважених представників, які прибули на чергові загальні збори 12.04.2012 року здійснювала реєстраційна комісія.
     
      12.2.5. Голосування при проведенні 12.04.2012 року чергових загальних зборів акцiонерiв ПАТ «Днiпровагонмаш» по питаннях порядку денного здійснювалось закритим способом з використанням бюлетенів для голосування, які вручались акціонерам чи їх представникам при реєстрації.
     
      12.2.6. На загальних зборах акціонерів можуть бути присутні посадові особи товариства незалежно від володіння ними акціями товариства.
      На останніх загальних зборах були присутні генеральний директор товариства, один член дирекції товариства та один представник члена наглядової ради – юридичної особи.
      Всі члени наглядової ради ПАТ «Днiпровагонмаш» були присутні на всіх засіданнях наглядової ради товариства, що проводились протягом звітного року.
     

      12.3.
      12.3.1. Члени наглядової ради акціонерного товариства обираються з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб - акціонерів.
      Член наглядової ради - юридична особа може мати необмежену кількість представників у наглядовій раді. Порядок діяльності представника акціонера у наглядовій раді визначається самим акціонером.
      Повноваження члена наглядової ради дійсні з моменту його обрання загальними зборами акціонерів товариства. Повноваження представника члена наглядової ради дійсні з моменту видачі йому довіреності членом наглядової ради та отримання товариством письмового повідомлення про призначення представника.
      Член наглядової ради - юридична особа несе відповідальність перед товариством за дії свого представника у наглядовій раді.
      Одна й та сама особа може обиратися до складу наглядової ради неодноразово.
      Члени наглядової ради обираються строком на три роки.
      Строк повноважень членів наглядової ради починається з моменту їх призначення (обрання) рішенням загальних зборів акціонерів товариства і триває до моменту обрання загальними зборами акціонерів нового складу наглядової ради товариства.
      Обрання членів наглядової ради здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування.
      Кількісний склад наглядової ради встановлюється загальними зборами акціонерів товариства.
      Член наглядової ради не може бути одночасно генеральним директором чи членом дирекції та/або головою чи членом ревізійної комісії товариства. Головою та членами наглядової ради не можуть бути особи, яким згідно із законодавством України заборонено обіймати посади в органах управління господарських товариств.
      Загальні збори акціонерів можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів наглядової ради та одночасне обрання нових членів. При цьому, рішення про дострокове припинення повноважень членів наглядової ради може бути прийнято тільки стосовно всіх членів наглядової ради, тобто стосовно повного її складу.
      Без рішення загальних зборів повноваження члена наглядової ради припиняються:
      - за його бажанням за умови письмового повідомлення про це товариства за два тижні;
      - в разі неможливості виконання обов'язків члена наглядової ради за станом здоров'я;
      - в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена наглядової ради;
      - в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.
      Якщо кількість членів наглядової ради становить менше половини її кількісного складу, товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові загальні збори для обрання решти членів наглядової ради, а в разі обрання членів наглядової ради шляхом кумулятивного голосування - для обрання всього складу наглядової ради.
      Право висувати кандидатів для обрання до складу наглядової ради мають акціонери товариства. Акціонер має право висувати власну кандидатуру.
      Пропозиція акціонера про висування кандидатів для обрання до складу наглядової ради подається безпосередньо до дирекції не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів, на яких розглядатиметься питання про обрання членів наглядової ради.
      Наглядова рада товариства приймає рішення про включення пропозицій до порядку денного зборів щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів.
      Кандидат, якого висунули для обрання до складу наглядової ради товариства, має право у будь-який час зняти свою кандидатуру, письмово повідомивши про це дирекцію.
      До складу наглядової ради ПАТ «Дніпровагонмаш» входять:
      - Тегіпко Сергій Миколайович - голова наглядової ради;
      - Новіцький Валерій Георгійович - член наглядової ради;
      - ПрАТ «Холдінгова компанія «Теко - Дніпрометиз» - член наглядової ради;
      - Попенко Сергій Павлович - член наглядової ради.
      Наглядова рада ПАТ «Дніпровагонмаш» комітетів не створювала.
      За три останні роки було проведено 337 засідань наглядової ради товариства, а саме:
      - протягом 2012 року проведено 134 засідання наглядової ради товариства;
      - протягом 2011 року проведено 111 засідань наглядової ради товариства;
      - протягом 2010 року проведено 92 засідання наглядової ради товариства.
     
      12.3.2. Член наглядової ради не може одночасно бути генеральним директором/членом дирекції та (або) головою/членом ревізійної комісії товариства.
      Головою та членами наглядової ради не можуть бути особи, яким згідно із чинним законодавством України заборонено обіймати посади в органах управління господарських товариств.
      Член наглядової ради для виконання своїх обов’язків повинен мати належну кваліфікацію, освіту, досвід та ділову репутацію, включаючи:
      - вищу освіту;
      - досвід роботи не менше 5-ти років (в тому числі на керівних посадах у якості керівника або заступника керівника не менше 3-х років);
      - бездоганну репутацію;
      - високий рівень комунікаційних та особистих якостей;
      - достатньо часу для виконання функцій, покладених на нього.
      До складу наглядової ради не можуть висуватися та обиратися особи, які:
      - є учасниками або членами органів управління юридичної особи, яка конкурує з діяльністю товариства;
      - мають родині та/або сімейні стосунки з членами дирекції та головним бухгалтером товариства.
      Голова та члени наглядової ради обираються строком на 3 (три) роки.
      Члени наглядової ради самостійно ознайомлюються зі своїми правами та обов'язками.
     
      12.3.3. Спеціальним підрозділом ПАТ «Дніпровагонмаш» по роботі з акціонерами та інвесторами є бюро-секретаріат по сприянню у роботі наглядової ради, що знаходиться за місцезнаходженням товариства: 51925, Дніпропетровська обл., м. Дніпродзержинськ, вул. Українська, буд. 4.
      Відповідає за роботу з акціонерами начальник бюро-секретаріату по сприянню у роботі наглядової ради Івашина Наталія Борисівна.
      Телефон: (05692) 33046. Факс: (05692) 32638. Адреса електронної пошти: ivashina@dvmash.biz.
      Основними функціями бюро-секретаріату по сприянню у роботі наглядової ради є:
      - забезпечення підготовки та проведення загальних зборів акціонерів;
      - забезпечення надання акціонерам своєчасної та достовірної інформації про товариство;
      - забезпечення зв'язку з акціонерами, у тому числі роз'яснення акціонерам їх прав, розгляд звернень акціонерів;
      - розробка пропозицій щодо приведення внутрішніх документів товариства у відповідність до законодавства.
     
      12.4. Генеральним директором та членом дирекції може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом наглядової ради чи ревізійної комісії товариства.
      Генеральним директором та членом дирекції не може бути особа, якій згідно із чинним законодавством України заборонено обіймати посади в органах управління господарських товариств.
      Генеральний директор не може займатися будь-якою іншою комерційною діяльністю, окрім виконання функцій генерального директора товариства.
      Генеральний директор та члени дирекції обираються наглядовою радою строком на один рік, і можуть переобиратися необмежену кількість разів.
      Дирекція обирається у кількості, визначеній наглядовою радою, але не менше 3 (трьох) осіб.
      Обрання вважається таким, що відбулося, з моменту прийняття відповідного рішення наглядовою радою товариства.
      Наглядова рада вправі достроково припинити повноваження генерального директора та членів дирекції. Підстави припинення повноважень генерального директора та членів дирекції встановлюються законодавством.
      Пропозиції про висування кандидатів на посаду генерального директора та членів дирекції можуть подаватися членами наглядової ради. Пропозиція про висування кандидатів для обрання на посаду генерального директора та членів дирекції подається безпосередньо до товариства або надсилається листом на адресу товариства не пізніше як за 10 днів до дати проведення засідання, до порядку денного якого включено питання про обрання генерального директора та членів дирекції товариства.
      Рішення про обрання генерального директора та членів дирекції приймається наглядовою радою більшістю голосів членів наглядової ради, які беруть участь у засіданні.
      Голосування проводиться окремо щодо кандидатури кожного з кандидатів, внесених до списку для голосування.
     
      До складу дирекції ПАТ «Дніпровагонмаш» входять:
      - Кобиляков Андрій Іванович - генеральний директор;
      - Корнецький Олег Юрійович - член дирекції;
      - Бабенкова Олеся Олександрівна - член дирекції;
      - Малініна Марина Михайлівна - член дирекції;
      - Моісєєв Андрій Юрійович - член дирекції;
      - Григор’єв Валерій Феодосійович - член дирекції;
      - Пуха Ніна Миколаївна - член дирекції.
     
      Організаційною формою роботи дирекції є засідання, які проводяться у разі необхідності.
      Протягом 2012 року було проведено 4 засідання дирекції товариства.
     
      Дирекція регулярно, щоквартально звітує перед наглядовою радою товариства стосовно фінансово-господарського стану товариства.
      Окрім регулярних звітів дирекція зобов'язана:
      1) на письмову вимогу наглядової ради звітувати на найближчому засіданні наглядової ради з конкретного питання, зазначеного у письмовій вимозі наглядової ради;
      2) своєчасно надавати членам наглядової ради на їх вимогу повну та достовірну інформацію, необхідну для належного виконання наглядовою радою своїх функцій;
      3) негайно інформувати наглядову раду про важливі події, які можуть вплинути на вартість цінних паперів товариства та/або розмір доходу по них.
     

      12.5.
      12.5.1. З метою захисту прав та законних інтересів акціонерів товариство здійснює комплексний, незалежний, об'єктивний та професійний контроль за фінансово-господарською діяльністю товариства.
      Контроль за фінансово-господарською діяльністю товариства здійснюється як через залучення незалежного зовнішнього аудитора (аудиторської фірми), так і через механізми внутрішнього контролю.
      До органів, які здійснюють внутрішній контроль за фінансово-господарською діяльністю емітента, належать:
      - наглядова рада;
      - ревізійна комісія.
      Система внутрішнього контролю товариства забезпечує здійснення стратегічного та оперативного контролю за його фінансово-господарською діяльністю.
      Наглядова рада здійснює стратегічний контроль за фінансово-господарською діяльністю товариства. З метою ефективного виконання стратегічного контролю до компетенції наглядової ради належать повноваження щодо:
      - обрання аудитора товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
      - контролю за усуненням недоліків, які були виявлені під час проведення перевірок ревізійною комісією та зовнішнім аудитором.
      Ревізійна комісія здійснює оперативний контроль за фінансово-господарською діяльністю товариства шляхом проведення перевірок.
      За підсумками перевірки ревізійна комісія готує висновок, в якому міститься інформація про:
      - підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період;
      - факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.
     
      12.5.2. Ревізійна комісія обирається загальними зборами акціонерів з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб – акціонерів.
      Ревізійна комісія обирається у кількості, визначеній загальними зборами акціонерів, але не менше 3 (трьох) осіб строком на один рік.
      Не можуть бути головою та членами ревізійної комісії голова та члени наглядової ради, генеральний директор та члени дирекції, особа, яка не має повної цивільної дієздатності, члени інших органів товариства.
      Члени ревізійної комісії не можуть входити до складу лічильної комісії товариства.
      Членом ревізійної комісії не може бути особа, якій згідно із законодавством України заборонено обіймати посади в органах управління господарських товариств.
      У разі, якщо наступними річними загальними зборами з будь-яких причин не буде прийнято рішення про обрання або переобрання голови та членів ревізійної комісії, повноваження голови та членів ревізійної комісії продовжуються до моменту прийняття загальними зборами рішення про обрання або переобрання голови та членів ревізійної комісії.
      Одна й та сама особа може переобиратися на посаду голови та члена ревізійної комісії на необмежену кількість термінів.
      Право висувати кандидатів для обрання на посаду члена ревізійної комісії мають акціонери товариства.
      Акціонер має право висувати власну кандидатуру.
      Обраним на посаду члена ревізійної комісії вважається кандидат, який набрав найбільшу кількість голосів порівняно з іншими кандидатами.
      Загальні збори вправі прийняти рішення про дострокове припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії та одночасне обрання нового складу ревізійної комісії.
      Без рішення загальних зборів повноваження голови та члена ревізійної комісії припиняються:
      1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це товариства за два тижні;
      2) в разі неможливості виконання обов'язків члена ревізійної комісії за станом здоров'я;
      3) в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена ревізійної комісії;
      4) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;
      5) у разі виникнення обставин, які відповідно до законодавства України перешкоджають виконанню обов'язків члена ревізійної комісії.
     
      До складу ревізійної комісії ПАТ «Дніпровагонмаш» входять:
      - Гусак Геннадiй Євгенович - голова ревiзiйної комiсiї;
      - Буштрук Інна Едвардівна - член ревiзiйної комiсiї;
      - Колісніченко Наталія Леонідівна - член ревiзiйної комiсiї;
      - Василюк Зоя Василівна - член ревiзiйної комiсiї.
     
      Дані про посади, які обіймали члени ревізійної комісії ПАТ «Дніпровагонмаш» в інших підприємствах, установах, організаціях за три останні роки:
     
      1. Прізвище, ім'я, по батькові голови ревізійної комісії: Гусак Геннадiй Євгенович;
      - з 18.04.2005р. по 31.12.2012р. - директор ЗАТ «Торгова компанiя Днiпровагонмаш».
     
      2. Прізвище, ім'я, по батькові члена ревізійної комісії: Буштрук Інна Едвардівна;
      - з 09.06.2008р. по 31.12.2012р. - заступник директора по маркетингу ЗАТ «Торгова компанія Дніпровагонмаш».
     
      3. Прізвище, ім'я, по батькові члена ревізійної комісії: Колісніченко Наталія Леонідівна;
      - з 01.09.2004р. по 31.12.2012р.– ревізор ЗАТ «Торгова компанiя Днiпровагонмаш».
     
      4. Прізвище, ім'я, по батькові члена ревізійної комісії: Василюк Зоя Василівна;
      - з 01.02.2006р. – по 22.11.2012р. - директор з фінансових питань ПрАТ «Холдінгова компанія «Теко-Дніпрометиз»;
      - з 23.11.2012р. – по теперішній час голова правління ПрАТ «Холдінгова компанія «Теко-Дніпрометиз».
     
      За три останні роки було проведено 12 засідань ревiзiйної комiсiї товариства, а саме:
      - протягом 2012 року проведено 4 засідання ревiзiйної комiсiї;
      - протягом 2011 року проведено 4 засідання ревiзiйної комiсiї;
      - протягом 2010 року проведено 4 засідання ревiзiйної комiсiї.
     
      12.5.3. Останнього разу ревізійна комісія з власної ініціативи проводила перевірку фінансово-господарської діяльності товариства за результатами фінансового року з метою надання загальним зборам акціонерів висновків по результатам перевірки фінансово-господарської діяльності та фінансової звітності товариства за рік.
      За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності товариства за результатами фінансового року ревізійна комісія підготувала висновок, в якому містилась інформація про:
      – підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за рік;
      – відповідність фінансової звітності вимогам діючого законодавства України, а також встановленому порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.
      Складений висновок щодо результатів перевірки був підписаний головою та членами ревізійної комісії.
      Документи, пов'язані із проведенням перевірки були остаточно оформлені протягом 5 (п’яти) робочих днів з дня її закінчення.
      Висновок за результатами планової (річної) перевірки фінансово-господарської діяльності товариства був наданий наглядовій раді товариства не пізніше як за 5 днів до дати проведення річних загальних зборів товариства.
      Ревізійна комісія доповіла про результати проведених нею перевірок наглядовій раді товариства на найближчому її засіданні, що проводилось після здійснення перевірки та загальним зборам товариства.
     
      12.5.4. Отримання акціонером можливості ознайомитись з протоколом проведення перевірки ревізійною комісією товариства здійснюється на підставі письмової вимоги акціонера, яка подається безпосередньо генеральному директору товариства або відправляється рекомендованим листом з повідомленням про вручення на адресу товариства на ім’я генерального директора.
      Датою надання вимоги вважається дата:
      - вручення повідомлення під особистий підпис;
      - зазначена в повідомленні про вручення.
      Вимога акціонера до акціонерного товариства складається у письмовій, довільній формі, в якій зокрема зазначається:
      - прізвище, ім’я, по батькові – для фізичної особи - акціонера, що подає вимогу;
      - повна назва та код за ЄДРПОУ – для юридичної особи - акціонера, що подає вимогу;
      - відомості про кількість належних особі акцій товариства (підтверджується випискою зберігача з рахунку в цінних паперах акціонера, складеною станом на день надання вимоги або станом на день відправлення вимоги листом);
      - перелік відомостей, які бажає отримати акціонер;
      - спосіб отримання відомостей (поштою, за місцезнаходженням товариства);
      - підпис заявника чи його уповноваженого представника;
      - дата складання вимоги;
      - якщо вимога підписується представником заявника, до вимоги повинна бути додана довіреність;
      - вимога юридичної особи складається на бланку підприємства, підписується керівником і скріплюється печаткою.
      Протягом 10 робочих днів з дня надходження письмової вимоги акціонеру надається завірена підписом уповноваженої особи товариства та печаткою товариства копія протоколу проведення перевірки ревізійною комісією товариства або мотивована відмова в наданні інформації.
      Будь-який акціонер, за умови повідомлення генерального директора товариства не пізніше ніж за п'ять робочих днів, має право на ознайомлення з документами, у приміщенні товариства за його місцезнаходженням у робочий час.
     
      12.5.5. В ПАТ «Дніпровагонмаш» не створено службу внутрішнього аудиту.
     
      12.5.6. Перевірку фінансово-господарської діяльності товариства у звітному році здійснювала ревізійна комісія ПАТ «Дніпровагонмаш».
     
      12.5.7. Органами управління ПАТ «Дніпровагонмаш» є:
      - загальні збори акціонерів;
      - наглядова рада;
      - дирекція;
      - ревізійна комісія.
      Створення інших органів управління не передбачено статутом товариства. Інші органи товариством не створювались.
     
      12.5.8. З метою забезпечення в товаристві єдиних правил встановлення рівня конфіденційності і допуску осіб до документів і відомостей, що містять комерційну таємницю, а також організації надання, обліку, зберігання і знищення документів і відомостей, що містять комерційну таємницю наказом генерального директора введені в дію Положення про комерційну таємницю ПАТ «Дніпровагонмаш» та Перелік відомостей, що складають комерційну таємницю ПАТ «Дніпровагонмаш».
     

      12.6.
      12.6.1. Статут ПАТ «Дніпровагонмаш» містить положення, що обмежують повноваження дирекції приймати рішення про укладення від імені товариства договорів, враховуючи їх суму або предмет.
      Статутом товариства передбачено, що до компетенції дирекції належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів акціонерів та наглядової ради.
      До виключної компетенції загальних зборів належить прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності товариства.
      До виключної компетенції наглядової ради належить:
      - обрання аудитора товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
      - попереднє погодження правочинів (договорів, угод, контрактів і т.ін.) на суму, яка перевищує 10 000 000 (десять мільйонів гривень 00 копійок);
      - прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або робіт, послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства;
      - прийняття рішення про вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість;
      - прийняття рішення про обрання оцінювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
      - прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів товариства, зберігача або депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з реєстратором власників іменних цінних паперів товариства, зберігачем або депозитарієм цінних паперів, встановлення розміру оплати їхніх послуг;
      - прийняття рішення про вчинення товариством правочинів щодо забезпечення зобов’язань (гарантій, порук, застав, тощо), отримання кредитів та позик;
      - прийняття рішень щодо здійснення товариством правочинів (укладання угод) з розпорядження нерухомим майном товариства.
     
      На виконання вимог статуту загальними зборами та наглядовою радою товариства були прийняті наступні рішення.
     
      12.04.2012 року черговими загальними зборами акціонерів ПАТ «Дніпровагонмаш» були попередньо схвалені рішення про:
      - відчуження ПАТ «Дніпровагонмаш» частки у статутному капіталі ТОВ «ТРАНСПОРТЕКСПОСТРОЙ» за ціною не нижчою за номінальну вартість та надано повноваження наглядовій раді товариства прийняти остаточне рішення щодо відчуження частки;
      - відчуження ПАТ «Дніпровагонмаш» частки у статутному капіталі ТОВ «БУДЕФЕКТ БК» за ціною не нижчою за номінальну вартість та надано повноваження наглядовій раді товариства прийняти остаточне рішення щодо відчуження частки.
     
      Протягом 2012 року на виконання вимог положень статуту, які обмежують повноваження дирекції приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх предмет, наглядовою радою товариства були прийняті рішення стосовно укладання наступних договорів:
      1. Договору про надання аудиторських послуг (перевірка бухгалтерського обліку, фінансової звітності за МСФЗ).
      2. Угоди про розірвання Договору про відкриття рахунків у цінних паперах власникам.
      3. Договору про відкриття рахунків у цінних паперах власникам.
      4. Договору про надання поворотної (строкової) безвідсоткової фінансової допомоги (позики).
      5. Договору найма двокімнатної квартири, яка належить ПАТ «Дніпровагонмаш» на праві власності.
      6. Договору про надання поворотної (строкової) безвідсоткової фінансової допомоги (позики).
      7. Договору про надання поворотної (строкової) безвідсоткової фінансової допомоги (позики).
      8. Договору про надання аудиторських послуг.
      9. Договору банківського депозиту.
      10. Договору про надання банківської гарантії.
      11. Договору застави майнових прав на грошові кошти за договором банківського депозиту.
      12. Договору банківського депозиту.
      13. Договору про надання банківської гарантії.
      14. Договору застави майнових прав на грошові кошти за договором банківського депозиту.
      15. Договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі.
      16. Договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі.
      17. Додаткової угоди до Договору найма трьохкімнатної квартири, яка належить ПАТ «Дніпровагонмаш» на праві власності, предметом додаткової угоди є подовження строку тимчасового користування.
      18. Договору про надання поворотної (строкової) безвідсоткової фінансової допомоги (позики).
      19. Договору про надання поворотної (строкової) безвідсоткової фінансової допомоги (позики).
      20. Договору про надання поворотної (строкової) безвідсоткової фінансової допомоги (позики).
      21. Договору банківського депозиту.
      22. Договору про надання банківської контргарантії.
      23. Договору застави майнових прав на грошові кошти за договором банківського депозиту.
      24. Договору банківського депозиту.
      25. Договору про надання банківської гарантії.
      26. Договору застави майнових прав на грошові кошти за договором банківського депозиту.
      27. Договору банківського депозиту.
      28. Договору про надання банківської гарантії.
      29. Договору застави майнових прав на грошові кошти за договором банківського депозиту.
      30. Договору банківського вкладу.
      31. Договору застави майнових прав на грошові кошти за договором банківського вкладу.
      32. Договору банківського вкладу.
      33. Договору застави майнових прав на грошові кошти за договором банківського вкладу.
      34. Договору про надання поворотної (строкової) безвідсоткової фінансової допомоги (позики).
      35. Додаткової угоди до Договору оренди, предметом якої є зменшення загальної площі об’єкту оренди та зменшення плати за користування об’єктом оренди.
      36. Договору оренди на надання в тимчасове користування (оренду) частину даху приміщення ЦЗЛ.
      37. Додаткової угоди до Договору оренди, предметом якої є продовження строку дії договору оренди.
      38. Договору про внесення змін до Кредитного договору про відкриття мультивалютної кредитної лінії, предметом якого є продовження терміну дії договору.
      39. Договору про внесення змін до Кредитного договору про відкриття кредитної лінії, предметом якого є продовження терміну дії договору.
      40. Договору про внесення змін до Кредитного договору про відкриття кредитної лінії, предметом якого є продовження терміну дії договору.
      41. Договору про внесення змін до Кредитного договору про відкриття кредитної лінії, предметом якого є продовження терміну дії договору.
      42. Договору про внесення змін до Кредитного договору про відкриття кредитної лінії, предметом якого є продовження терміну дії договору.
      43. Договору про внесення змін до Іпотечного договору, предметом якого є продовження терміну дії договору.
      44. Договору про внесення змін до Договору застави товарів в обороті, предметом якого є продовження терміну дії договору.
      45. Договору про надання поворотної (строкової) безвідсоткової фінансової допомоги (позики).
      46. Договору про надання поворотної (строкової) безвідсоткової фінансової допомоги (позики).
      47. Договору про надання поворотної (строкової) безвідсоткової фінансової допомоги (позики).
      48. Договору про надання поворотної (строкової) безвідсоткової фінансової допомоги (позики).
      49. Договору про надання поворотної (строкової) безвідсоткової фінансової допомоги (позики).
      50. Договору про надання поворотної (строкової) безвідсоткової фінансової допомоги (позики).
      51. Договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі.
      52. Договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі.
      53. Договору найма однокімнатної квартири, яка належить ПАТ «Дніпровагонмаш» на праві власності.
     
      Протягом 2012 року на виконання вимог положень статуту, які обмежують повноваження дирекції приймати рішення про укладення договорів, на суму, яка перевищує 10 000 000,00 грн., наглядовою радою товариства попередньо погоджувалось укладання таких договорів.
      01.03.2012р. наглядовою радою товариства було попередньо погоджено укладання наступних договорів:
      1. Договору на поставку вагонів. Сума договору перевищує 10 000 000,00 грн.
      2. Договору на поставку вагонів. Сума договору перевищує 10 000 000,00 грн.
      3. Договору на поставку сталевого литва. Сума договору перевищує 10 000 000,00 грн.
      4. Договору на поставку вагонів. Сума договору перевищує 10 000 000,00 грн.
      5. Договору на поставку вагонів. Сума договору перевищує 10 000 000,00 грн.
      6. Договору на покупку вісей. Сума договору перевищує 10 000 000,00 грн.
      7. Договору на покупку сталевого литва. Сума договору перевищує 10 000 000,00 грн.
      17.04.2012р. наглядовою радою товариства було попередньо погоджено укладання наступних договорів (контрактів):
      1. Договору на покупку металопродукції. Сума договору перевищує 10 000 000,00 грн.
      2. Договору на покупку металопродукції. Сума договору перевищує 10 000 000,00 грн.
      3. Договору на покупку металопродукції. Сума договору перевищує 10 000 000,00 грн.
      4. Контракту на покупку металопродукції. Сума контракту перевищує 10 000 000,00 грн.
      5. Контракту на покупку металопродукції. Сума контракту перевищує 10 000 000,00 грн.
      6. Договору на покупку металопродукції. Сума договору перевищує 10 000 000,00 грн.
      7. Договору на покупку роликопідшипників. Сума договору перевищує 10 000 000,00 грн.
      8. Договору на покупку фарби. Сума договору перевищує 10 000 000,00 грн.
      9. Договору на покупку штампування. Сума договору перевищує 10 000 000,00 грн.
      10. Контракту на покупку апаратів поглинаючих. Сума контракту перевищує 10 000 000,00 грн.
      11. Договору на покупку колісних пар. Сума договору перевищує 10 000 000,00 грн.
      12. Контракту на покупку колісних пар. Сума контракту перевищує 10 000 000,00 грн.
      13. Договору на покупку апаратів поглинаючих. Сума договору перевищує 10 000 000,00 грн.
      14. Договору на покупку апаратів поглинаючих, колісних пар. Сума договору перевищує 10 000 000,00 грн.
      15. Договору на покупку сталевого литва. Сума договору перевищує 10 000 000,00 грн.
      16. Контракту на покупку гальмівного обладнання. Сума контракту перевищує 10 000 000,00 грн.
      17. Контракту на покупку гальмівного обладнання. Сума контракту перевищує 10 000 000,00 грн.
      18. Контракту на покупку деталей до апаратів поглинаючих ПМКП. Сума контракту перевищує 10 000 000,00 грн.
      19. Договору на покупку газу. Сума договору перевищує 10 000 000,00 грн.
      20. Договору на покупку електроенергії. Сума договору перевищує 10 000 000,00 грн.
      03.05.2012р. наглядовою радою товариства було попередньо погоджено укладання наступних договорів (контрактів):
      1. Контракту на поставку вагонів. Сума контракту перевищує 10 000 000,00 грн.
      2. Контракту на поставку вагонів. Сума контракту перевищує 10 000 000,00 грн.
      3. Договору на поставку вагонів. Сума договору перевищує 10 000 000,00 грн.
      01.06.2012р. наглядовою радою товариства було попередньо погоджено укладання наступних контрактів:
      1. Контракту на поставку вагонів. Сума контракту перевищує 10 000 000,00 грн.
      2. Контракту на поставку вагонів. Сума контракту перевищує 10 000 000,00 грн.
      3. Контракту на поставку вагонів. Сума контракту перевищує 10 000 000,00 грн.
      27.06.2012р. наглядовою радою товариства було попередньо погоджено укладання наступних договорів:
      1. Договору на покупку сталевого литва. Сума договору перевищує 10 000 000,00 грн.
      2. Договору на покупку металопродукції. Сума договору перевищує 10 000 000,00 грн.
      02.07.2012р. наглядовою радою товариства було попередньо погоджено укладання наступних договорів (контрактів):
      1. Контракту на поставку вагонів. Сума контракту перевищує 10 000 000,00 грн.
      2. Контракту на поставку вагонів. Сума контракту перевищує 10 000 000,00 грн.
      3. Контракту на поставку вагонів. Сума контракту перевищує 10 000 000,00 грн.
      4. Контракту на поставку вагонів. Сума контракту перевищує 10 000 000,00 грн.
      5. Договору на поставку вагонів. Сума договору перевищує 10 000 000,00 грн.
      6. Договору на покупку металопродукції. Сума договору перевищує 10 000 000,00 грн.
      7. Договору на покупку вісей. Сума договору перевищує 10 000 000,00 грн.
      8. Контракту на покупку деталей до апаратів поглинаючих ПМКП. Сума контракту перевищує 10 000 000,00 грн.
      9. Договору на покупку сталевого литва. Сума договору перевищує 10 000 000,00 грн.
      01.08.2012р. наглядовою радою товариства було попередньо погоджено укладання наступних контрактів:
      1. Контракту на поставку вагонів. Сума контракту перевищує 10 000 000,00 грн.
      2. Контракту на поставку вагонів. Сума контракту перевищує 10 000 000,00 грн.
      3. Контракту на поставку вагонів. Сума контракту перевищує 10 000 000,00 грн.
      03.09.2012 наглядовою радою товариства було попередньо погоджено укладання контракту на поставку вагонів. Сума контракту перевищує 10 000 000,00 грн.
      01.10.2012р. наглядовою радою товариства було попередньо погоджено укладання наступних договорів (контрактів):
      1. Контракту на поставку вагонів. Сума контракту перевищує 10 000 000,00 грн.
      2. Контракту на поставку вагонів. Сума контракту перевищує 10 000 000,00 грн.
      3. Договору на покупку металоконструкції. Сума договору перевищує 10 000 000,00 грн.
      01.11.2012р. наглядовою радою товариства було попередньо погоджено укладання наступних договорів:
      1. Договору на поставку вагонів. Сума контракту перевищує 10 000 000,00 грн.
      2. Договору на поставку вагонів. Сума контракту перевищує 10 000 000,00 грн.
      03.12.2012р. наглядовою радою товариства було попередньо погоджено укладання наступних договорів (контрактів):
      1. Контракту на поставку вагонів. Сума контракту перевищує 10 000 000,00 грн.
      2. Контракту на поставку візків двовісних. Сума контракту перевищує 10 000 000,00 грн.
      3. Контракту на поставку вагонів. Сума контракту перевищує 10 000 000,00 грн.
      4. Контракту на поставку вагонів. Сума контракту перевищує 10 000 000,00 грн.
     
      12.6.2. Статутом ПАТ «Дніпровагонмаш» передбачено, що особа, заінтересована у вчиненні правочину, зобов'язана протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту виникнення в неї заінтересованості поінформувати товариство про наявність у неї такої заінтересованості.
      Генеральний директор зобов'язаний протягом 5 (п'яти) робочих днів з дня отримання відомостей про можливість вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість, надати наглядовій раді інформацію стосовно правочину, у вчиненні якого є заінтересованість, зокрема про:
      - предмет правочину;
      - вартість одиниці товару або послуг, якщо вона передбачена правочином;
      - загальну суму правочину щодо придбання, відчуження або можливості відчуження майна, виконання робіт, надання або отримання послуг;
      - особу, яка має заінтересованість у вчиненні такого правочину.
      Наглядова рада протягом 5 (п'яти) робочих днів з дня отримання від генерального директора інформації про правочин, у вчиненні якого є заінтересованість, зобов'язана прийняти рішення щодо вчинення такого правочину товариством або про відмову від його вчинення.
      У разі якщо правочин, щодо якого є заінтересованість, порушує інтереси товариства, наглядова рада може заборонити його вчинення або винести розгляд цього питання на загальні збори акціонерів.
      Якщо заінтересована у вчиненні правочину особа є членом наглядової ради, вона не бере участі в голосуванні з питання вчинення такого правочину. Якщо більшість членів наглядової ради є особами, заінтересованими у вчиненні такого правочину, або якщо наглядова рада не прийняла рішення про вчинення чи відмову від вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість, протягом строку, встановленого законодавством, це питання виноситься на розгляд загальних зборів.
     
      12.6.3. Статутом ПАТ «Дніпровагонмаш» передбачено, що кожний акціонер - власник простих акцій товариства має право вимагати здійснення обов'язкового викупу твариством належних йому голосуючих акцій, якщо він зареєструвався для участі у загальних зборах та голосував проти прийняття загальними зборами рішення про:
      - злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ, зміну типу товариства;
      - вчинення товариством значного правочину;
      - зміну розміру статутного капіталу.
      Перелік акціонерів, які мають право вимагати здійснення обов'язкового викупу належних їм акцій, складається на підставі переліку акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах, на яких було прийнято рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій.
      Ціна викупу акцій не може бути меншою, ніж їх ринкова вартість.
      Ціна викупу акцій розраховується станом на день, що передує дню опублікування в установленому порядку повідомлення про скликання загальних зборів акціонерів, на яких було прийнято рішення, яке стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій.
      Протягом 10 робочих днів після закриття загальних зборів товариство направляє акціонерам, що мають право вимагати здійснення обов’язкового викупу належних їм акцій, повідомлення про право вимоги обов’язкового викупу акцій.
      Протягом 30 днів після прийняття загальними зборами рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій, акціонер, який має намір реалізувати зазначене право, подає товариству письмову вимогу. У вимозі акціонера про обов'язковий викуп акцій мають бути зазначені його прізвище (найменування), місце проживання (місцезнаходження), кількість, тип та/або клас акцій, обов'язкового викупу яких він вимагає.
      Договір між товариством та акціонером про обов'язковий викуп товариством належних йому акцій укладається в письмовій формі.
      Протягом 30 днів після отримання вимоги акціонера про обов'язковий викуп акцій товариство здійснює сплату вартості акцій за ціною викупу, зазначеною в повідомленні про право вимоги обов'язкового викупу акцій, що належать акціонеру, а відповідний акціонер повинен вчинити усі дії, необхідні для набуття товариством права власності на акції, обов'язкового викупу яких він вимагає.
      Оплата акцій здійснюється у грошовій формі, якщо сторони не дійшли згоди щодо іншої форми оплати.
     

      12.7. Документами ПАТ «Дніпровагонмаш», що стосуються повноважень органів емітента та відносин із акціонерами є:
      - Статут ПАТ «Дніпровагонмаш», затверджений загальними зборами акціонерів
      ПАТ «Дніпровагонмаш» 12.04.2012 року (протокол загальних зборів акціонерів № 24 від 12.04.2012 року) та зареєстрований виконавчим комітетом Дніпродзержинської міської ради Дніпропетровської області 13.04.2012 року за № 12231050032000008;
      - Положення про загальні збори акціонерів ПАТ «Дніпровагонмаш», затверджене загальними зборами акціонерів ПАТ «Дніпровагонмаш» 12.04.2012 року (протокол загальних зборів акціонерів № 24 від 12.04.2012 року);
      - Положення про наглядову раду ПАТ «Дніпровагонмаш», затверджене загальними зборами акціонерів ПАТ «Дніпровагонмаш» 12.04.2012 року (протокол загальних зборів акціонерів № 24 від 12.04.2012 року);
      - Положення про ревізійну комісію ПАТ «Дніпровагонмаш», затверджене загальними зборами акціонерів ВАТ «Дніпровагонмаш» 21.04.2011 року (протокол загальних зборів акціонерів № 23 від 21.04.2011 року);
      - Положення про дирекцію ПАТ «Дніпровагонмаш», затверджене загальними зборами акціонерів ПАТ «Дніпровагонмаш» 12.04.2012 року (протокол загальних зборів акціонерів № 24 від 12.04.2012 року).
     
      12.8. З метою забезпечення реалізації прав акціонерів на інформацію, а також оперативності її отримання акціонерами, товариство використовує такі засоби інформування:
      - інформування через мережу Інтернет шляхом розміщення інформації на веб-сторінці товариства;
      - надання інформації в паперовому вигляді на письмову вимогу акціонера шляхом направлення її поштою або шляхом ознайомлення з нею в приміщенні товариства за його місцезнаходженням;
      - інші засоби публічного інформування (розкриття інформації через засоби масової інформації, оприлюднення в загальнодоступній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів тощо).
     
      12.9. Протоколи загальних зборів акціонерів, засідань наглядової ради та засідань дирекції товариства зберігаються в акціонерному товаристві за його місцезнаходженням.
      Відповідальним за зберігання протоколів загальних зборів акціонерів, засідань наглядової ради та засідань дирекції товариства є генеральний директор товариства.
      Протоколи загальних зборів акціонерів, засідань наглядової ради та засідань дирекції товариства підлягають зберіганню протягом всього терміну діяльності товариства.
     
      12.10. Протягом звітного року товариство платних послуг консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту не отримувало.

 

Розділ ХІІІ. Інформація про цінні папери емітента

      13.1.
      13.1.1. Інформація про акції ПАТ «Дніпровагонмаш»:
      тип акцій - прості;
      форма випуску - іменні, форма існування акцій - бездокументарна;
      номінальна вартість акції - 50 (п'ятдесят) копійок;
      кількість акцій, які перебувають в обігу - 16635800 (шістнадцять мільйонів шістсот тридцять п’ять тисяч вісімсот) простих іменних акцій;
      кількість акцій, які перебувають у процесі розміщення - немає;
      кількість акцій, які можуть бути розміщені в результаті конвертації розміщених цінних паперів, що конвертуються в акції, чи в результаті виконання обов'язків за опціонами емітента (за наявності) - немає;
      дата реєстрації випуску – 08.09.2009р.;
      номер свідоцтва про реєстрацію випуску – 260 /1/09;
      назва органу, що видав свідоцтво про реєстрацію випуску - Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку.
     
      Кожною простою акцією акціонеру - її власнику надається однакова сукупність прав, включаючи право:
      1. Брати участь в управлінні товариством у порядку, передбаченому статутом товариства.
      2. Брати участь у розподілі прибутку товариства та одержувати його частку (дивіденди) в порядку і способами, передбаченими законодавством України і статутом товариства.
      3. Отримувати інформацію про господарську діяльність товариства, в обсязі і в порядку, визначених законодавством України і статутом товариства.
      4. Вносити пропозиції на розгляд загальних зборів та інших органів товариства.
      5. У разі емісії додаткових акцій товариства користуватися переважним правом на придбання додатково розміщуваних акцій товариства в кількості, пропорційній частці належних акціонеру акцій у загальній кількості акцій.
      6. У разі ліквідації товариства отримувати частину майна товариства або його вартості пропорційно до вартості належних їм акцій товариства в черговості і порядку, передбаченому законодавством України і статутом товариства.
      7. Продавати чи іншим чином відчужувати належні йому акції без згоди інших акціонерів та товариства.
      8. Вимагати викупу товариством всіх чи частини належних акціонеру акцій у випадках і в порядку, передбачених законодавством України і статутом товариства.
      9. Продати акції товариству в разі, якщо товариством прийнято рішення про придбання таких акцій.
      10. У випадках, передбачених законодавством України захищати в судовому порядку свої порушені цивільні права, в тому числі вимагати від товариства відшкодування збитків.
      Обмежень в реалізації прав власнків акцій не існує.
      Привілейовані акції ПАТ «Дніпровагонмаш» не випускались.
     

      13.1.2. Станом на кінець звітного року акцій додаткового випуску, які перебувають у процесі розміщення, не має.
     

      13.1.3. Станом на 31.12.2012 року рішення провести у наступному звітному році додатковий випуск акцій товариством не приймалось.
     

      13.1.4. Протягом звітного року рiшення про викуп власних акцiй Публічним акцiонерним товариством «Днiпровагонмаш» не приймалось та відповідно протягом звітного року товариство не здійснювало викуп власних акцій.
      Рішення здійснити викуп власних акцій у наступному році товариством не приймалось.
     

      13.1.5. У 2012 році загальними зборами ПАТ «Дніпровагонмаш» рішення про анулювання, консолідацію або дроблення акцій не приймалось.
     

      13.2.
      13.2.1. ПАТ «Дніпровагонмаш» не розміщувало ніяких емісійних цінних паперів, окрім акцій.
     

      13.2.2. ПАТ «Днiпровагонмаш» облiгацiй не розміщувало.
     

      13.2.3. ПАТ «Дніпровагонмаш» не має емісійних цінних паперів, які станом на кінець звітного року перебувають у процесі розміщення.
     

      13.2.4. Станом на 31.12.2012 року ПАТ «Дніпровагонмаш» не приймало рішення провести в наступному звітному році додатковий випуск емісійних цінних паперів.
     

      13.3.
      25.12.2009р. прості іменні акції ПАТ «Дніпровагонмаш», бездокументарної форми існування, включено до Котирувального списку 2 (другого) рiвня лістингу Публічного акціонерного товариства «Фондова бiржа ПФТС».
      Між ПАТ «Днiпровагонмаш» та ПАТ «Фондова бiржа ПФТС» укладено договір № 90-А-Л(2) про допуск цінних паперів до торгівлі від 22.12.2009р.
      Найвища ціна на акції ПАТ «Дніпровагонмаш» в першому кварталі 2012 року була зафіксована на рівні – 70,02 грн./акція.
      Найнижча ціна на акції ПАТ «Дніпровагонмаш» в першому кварталі 2012 року була зафіксована на рівні – 57,00 грн./акція.
      Найвища ціна на акції ПАТ «Дніпровагонмаш» в другому кварталі 2012 року була зафіксована на рівні – 80,00 грн./акція.
      Найнижча ціна на акції ПАТ «Дніпровагонмаш» в другому кварталі 2012 року була зафіксована на рівні – 70,00 грн./акція.
      Найвища ціна на акції ПАТ «Дніпровагонмаш» в третьому кварталі 2012 року була зафіксована на рівні – 80,00 грн./акція.
      Найнижча ціна на акції ПАТ «Дніпровагонмаш» в третьому кварталі 2012 року була зафіксована на рівні – 68,00 грн./акція.
      Найвища ціна на акції ПАТ «Дніпровагонмаш» в четвертому кварталі 2012р. була зафіксована на рівні – 80,00 грн./акція.
      Найнижча ціна на акції ПАТ «Дніпровагонмаш» в четвертому кварталі 2012р. була зафіксована на рівні – 20,00 грн./акція.
      Протягом 2012 року акції ПАТ «Дніпровагонмаш» в лістинг інших організаторів торгівлі не включались.
     

      13.4. Ринкова капіталізація ПАТ «Дніпровагонмаш» на дату завершення 2011 року складає – 1164506000,00 грн.
      Ринкова капіталізація ПАТ «Дніпровагонмаш» станом на день укладення останнього у першому кварталі 2012 року біржового контракту на організаторі торгівлі складає – 1163313213,14 грн.
      Ринкова капіталізація ПАТ «Дніпровагонмаш» станом на день укладення останнього у другому кварталі 2012 року біржового контракту на організаторі торгівлі складає – 1330864000,00 грн.
      Ринкова капіталізація ПАТ «Дніпровагонмаш» станом на день укладення останнього у третьому кварталі 2012 року біржового контракту на організаторі торгівлі складає – 1330864000,00 грн.
      Ринкова капіталізація ПАТ «Дніпровагонмаш» станом на день укладення останнього у четвертому кварталі 2012 року біржового контракту на організаторі торгівлі складає – 1330864000,00 грн.
     

      13.5. Річними загальними зборами акцiонерiв ПАТ «Днiпровагонмаш» 12.04.2012 року (протокол загальних зборів акціонерів № 24 від 12.04.2012 року) було прийнято рiшення виплатити дивiденди акцiонерам по простим акцiям за 2011 рiк у розмiрi 18,00 грн. на одну акцiю.
      Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за 2011 рік – 12.06.2012р.
      Дата початку виплати дивiдендiв за 2011 рік - 13.06.2012р.
      Дата закiнчення виплати дивiдендiв за 2011 рік - 11.10.2012р.
      Порядок виплати дивідендів за 2011 рік:
      - акціонерам – юридичним особам шляхом перерахування дивідендів на їх банківський рахунок;
      - акціонерам – фізичним особам, які є працівниками товариства шляхом перерахування дивідендів на пластикові картки;
      - акціонерам – фізичним особам, які не є працівниками товариства шляхом перерахування дивідендів поштовим переказом або через касу товариства.
      Сума нарахованих у звітному році дивідендів за 2011 рік – 299444400,00 грн.
      Сума виплачених у звітному році дивідендів за 2011 рік з урахуванням утриманого та перерахованого до бюджету ПДФО – 298830462,40 грн.
      Сума невиплачених дивідендів за 2011 рік за винятком утриманого та перерахованого до бюджету ПДФО складає 613937,60 грн.
      Дивіденди не виплачені з наступних причин:
      - не виплачені акціонерам у яких відсутні повні адресні дані в переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за 2011 рік;
      - повернені відділенням поштового зв’язку поштові перекази (за неявкою акціонерів).
      Виплату дивідендів за 2011 рік здійснювало Публічне акціонерне товариство «Днiпровагонмаш», що знаходиться за адресою: 51925, Дніпропетровська обл., м. Дніпродзержинськ, вул. Українська, буд. 4.
      Річними загальними зборами акцiонерiв ПАТ «Днiпровагонмаш» 18.04.2013 року (протокол загальних зборів акціонерів № 25 від 18.04.2013 року) було прийнято рiшення річні дивіденди за результатами діяльності ПАТ «Дніпровагонмаш» за 2012 рік не нараховувати та не виплачувати.
      ПАТ «Днiпровагонмаш» не здійснювало розміщення облiгацiй.
     
     

      13.6. Випуск акцій ПАТ «Дніпровагонмаш» у бездокументарній формі існування обслуговує депозитарій Приватне акціонерне товариство «Всеукраїнський депозитарій цінних паперів» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 35917889) на підставі Договору про обслуговування емісії цінних паперів № Е199/09 від 30.10.2009р.
      Місцезнаходження ПрАТ «Всеукраїнський депозитарій цінних паперів»: 04107, Україна, м. Київ, вул. Тропініна, буд. 7-Г.
      ПрАТ «Всеукраїнський депозитарій цінних паперів» здійснює свою діяльність на підставі ліцензії на депозитарну діяльність депозитарію цінних паперів (Професійна діяльність на фондовому ринку – депозитарна діяльність. Депозитарна діяльність депозитарію цінних паперів), серія АВ № 498004, яка видана Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку 19.11.2009р.
      Протягом останніх років відбулись зміни осіб, що ведуть облік права власності на цінні папери товариства у депозитарній системі України. Причина зміни – рішення позачергових загальних зборів акціонерів ВАТ «Дніпровагонмаш» від 04.08.2009р. про переведення випуску іменних акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування. На виконання рішення про дематеріалізацію випуску акцій були виконані наступні дії:
      - 28.09.2009р. укладено договір № Е174/09 про обслуговування емісії цінних паперів з депозитарієм - ВАТ «Міжрегіональний фондовий союз», код ЄДРПОУ 24917996;
      - 06.10.2009р. укладено договір № Е-3/09 про відкриття рахунків у цінних паперах власникам із зберігачем ТОВ «ТІ-КАПІТАЛ», код за ЄДРПОУ 36001522;
      - 23.10.2009р. відбулась передача реєстру власників іменних цінних паперів ВАТ «Дніпровагонмаш». З цієї дати припинено дію договору № 13 від 12.06.2008р. на виконання операцій по обслуговуванню реєстру власників іменних цінних паперів з реєстратором - ТОВ «ГРУП-РЕЄСТР», код ЄДРПОУ 34618797. Акт приймання-передавання реєстру без номеру, від 23.10.2009р., підписаний уповноваженими особами ТОВ «ГРУП-РЕЄСТР», ТОВ «ТІ-КАПІТАЛ» та ВАТ «Дніпровагонмаш».
      - 30.10.2009р. укладено договір № Е199/09 про обслуговування емісії цінних паперів з депозитарієм - ВАТ «Всеукраїнський депозитарій цінних паперів», код за ЄДРПОУ 35917889, що є правонаступником всіх прав та обов’язків ВАТ «Міжрегіональний фондовий союз».
      07.02.2012р. наглядовою радою ПАТ «Дніпровагонмаш», було прийнято рішення розірвати Договір про відкриття рахунків у цінних паперах власникам № Е-3/09 від 06.10.2009 року з Товариством з обмеженою відповідальністю «ТІ-КАПІТАЛ», у якого були відкриті рахунки в цінних паперах власникам акцій ПАТ «Дніпровагонмаш» та обрати новим зберігачем, у якого будуть відкриті рахунки у цінних паперах власникам акцій ПАТ «Дніпровагонмаш» - Товариство з обмеженою відповідальністю «ТІ - ІНВЕСТ» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 37833036; місцезнаходження: 01032, м. Київ, вул. Симона Петлюри, буд. 30; ліцензія серії АД № 034383 (Професійна діяльність на фондовому ринку – депозитарна діяльність. Депозитарна діяльність зберігача цінних паперів), видана Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 23.05.2012 року). Обслуговування рахунків у цінних паперах власників акцій товариства здійснюється зберігачем на підставі Договору про відкриття рахунків у цінних паперах власникам № Е-1/12 від 10.02.2012 року. Акти приймання-передавання реєстру без номерів, від 17.02.2012р., підписані уповноваженими особами ТОВ «ТІ-КАПІТАЛ», ТОВ «ТІ - ІНВЕСТ» та ПАТ «Дніпровагонмаш».
     

      13.7. Цінні папери ПАТ «Дніпровагонмаш» не перебувають в обігу за межами України.
     

      13.8. ПАТ «Дніпровагонмаш» не здійснювало випусків інших цінних паперів (окрім емісійних цінних паперів).

 

Розділ ХІV. Фінансова звітність емітента
Фінансова звітність, підготовлена відповідно до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку разом із аудиторським висновком (формат pdf)
Аудиторський висновок про фінансову звітність відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку підписали:
Печатка
Аудитори:
Аудиторський висновок про фінансову звітність відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності підписали:
Печатка
Аудитори:

 

Розділ ХV. Висновок щодо операційної та фінансової діяльності емітента
     
Цей розділ містить оцінки і прогнози уповноважених органів емітента щодо майбутніх подій та/або дій, перспектив розвитку галузі економіки, в якій емітент здійснює основну діяльність, і результатів діяльності емітента, у тому числі планів емітента, ймовірності настання певних подій чи вчинення певних дій. Інвестори не повинні повністю покладатися на оцінки і прогнози органів емітента, оскільки фактичні результати діяльності емітента в майбутньому можуть відрізнятися від прогнозованих результатів з багатьох причин. Придбання цінних паперів емітента пов'язане з ризиками, описаними в цій річній інформації.

     
      15.1. Цей розділ містить оцінки і прогнози уповноважених органів емітента щодо майбутніх подій та/або дій, перспектив розвитку галузі економіки, в якій емітент здійснює основну діяльність, і результатів діяльності емітента, у тому числі планів емітента, ймовірності настання певних подій чи вчинення певних дій. Інвестори не повинні повністю покладатися на оцінки і прогнози органів емітента, оскільки фактичні результати діяльності емітента в майбутньому можуть відрізнятися від прогнозованих результатів з багатьох причин. Придбання цінних паперів емітента пов'язане з ризиками, описаними в цій річній інформації.
     
      15.2. Всього за 2012 рік чистий прибуток ПАТ «Дніпровагонмаш» склав 822,2 млн. грн., в тому числі:
      - I квартал – 252,9 млн. грн.;
      - ІІ квартал – 262,9 млн. грн.;
      - ІІІ квартал – 166,3 млн. грн.;
      - ІY квартал – 140,1 млн. грн.
      При цьому обсяг продажу вагонів у натуральному виразі з початку року склав 6354 вагони. Обсяг продажу продукції у вартісному значенні за 2012 рік склав 3 507,6 млн. грн., в тому числі:
      - I квартал – 1 166,1 млн. грн. (2225 вагонів);
      - ІІ квартал – 1 042,5 млн. грн. (1866 вагонів);
      - ІІІ квартал – 677,3 млн. грн. (1145 вагонів);
      - IY квартал – 621,7 млн. грн. (1118 вагонів).
      Зменшення продажу продукції у II півріччі пов’язане з відсутністю замовлень на виробництво напіввагонів, питома вага яких у загальному обсязі продажу вагонів за I півріччя складала 98,8 %.
     
      15.3. У 2013 році заплановано скорочення виробництва вантажних вагонів у порівнянні з 2012 роком в 1,2 рази у зв'язку з відсутністю попиту на напіввагони.
      Для підтримки і розвитку виробничих потужностей з метою збільшення обсягів виробництва у 2013 році бюджетом технічного забезпечення передбачено придбання обладнання взамін фізично зношеного, спрямованого на підвищення ефективності виробництва і зниження собівартості продукції.
     
      15.4. Згідно з програмою інвестиційного розвитку ПАТ «Дніпровагонмаш» на 2013 рік передбачено витрат в розмірі 37,5 млн. грн., в тому числі:
      - програма енергозбереження - 2,4 млн. грн.;
      - придбання технологічного, допоміжного устаткування та оргтехніки - 16,2 млн. грн.;
      - конструкторські розробки та сертифікаційні випробування - 18,9 млн. грн.
      Джерелом фінансування інвестиційної програми є власні обігові кошти.

 

Розділ ХVІ. Інформація про аудитора (аудиторську фірму) емітента

      16.1. Аудиторську перевірку консолідованої фінансової звітності ПАТ «Дніпровагонмаш» здійснило ПрАТ «Делойт енд Туш ЮСК»:
      - повне найменування аудиторської фірми: Приватне акціонерне товариство «Делойт енд Туш Юкрейніан Сервісез Компані»;
      - скорочене найменування аудиторської фірми: ПрАТ «Делойт енд Туш ЮСК»;
      - ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 25642478;
      - місцезнаходження: Україна, 01033, м. Київ, вул. Жилянська, 48-50а;
      - Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів: № 1973 видане Аудиторською палатою України 22.06.2001р.;
      - Дата внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів: 22.06.2001р.;
      - Свідоцтво про внесення аудиторської фірми до Реєстру аудиторів та аудиторських фірм, що можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що здійснюють діяльність на ринку цінних паперів: серія АБ № 001447 видане Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку 21.06.2011р.
     
      16.2. На виконання вимог статуту ПАТ «Дніпровагонмаш» рішення про обрання аудиторської фірми приймала наглядова рада товариства.
      Аудит консолідованої фінансової звітності ПАТ «Дніпровагонмаш» станом на 31.12.2012 року був проведений ПрАТ «Делойт енд Туш ЮСК».
      Аудит консолідованої фінансової звітності ПАТ «Дніпровагонмаш» станом на 31.12.2011 року та станом на 31.12.2010 року був проведений ТОВ «Аудиторська фірма «Авуар-Н».
      Періодичність проведення аудиторських перевірок протягом трьох останніх звітних років – раз на рік.
     
      16.3. Факторів, які можуть вплинути на незалежність посадових осіб аудиторської фірми від емітента, немає.
     
      16.4. Аудит фінансової звітності ПАТ «Дніпровагонмаш» та консолідованої фінансової звітності ПАТ «Дніпровагонмаш» станом на 31.12.2012 року проводився однією аудиторською фірмою - ПрАТ «Делойт енд Туш ЮСК».
     
      16.5. Згідно статуту ПАТ «Дніпровагонмаш» питання обрання аудитора належить до виключної компетенції наглядової ради товариства.
      Порядок вибору аудитора (аудиторської фірми) наступний:
      1. Наглядова рада визначає потенційну аудиторську фірму, яка відповідає вимогам товариства щодо професіоналізму, досвіду, репутації, довіри, незалежності, ціни і т.п.
      2. Перевіряє:
      - наявність дозвільних та установчих документів аудитора (аудиторської фірми);
      - відповідність аудитора (аудиторської фірми) вимогам чинного законодавства України;
      - відсутність фактів та обставин, що можуть поставити під загрозу незалежність судження аудитора (аудиторської фірми).
      3. У разі якщо аудитор (аудиторська фірма) відповідає всім вищеперелічиним вимогам, то наглядова рада товариства приймає рішення щодо обрання цього аудитора (аудиторської фірми), визначає умови договору, що укладатиметься з ним, встановлює розмір оплати його послуг та надає повноваження генеральному директору товариства підписати договір з цим аудитором (аудиторською фірмою).
     
      16.6. Розмір оплати послуг аудитора (аудиторської фірми) встановлюється наглядовою радою товариства.

 

Інформація про осіб, що підписують документ
Зазначені нижче особи підтверджують достовірність відомостей, що містяться у річній інформації.
Посада керівника емітента Генеральний директор
Прізвище, ім'я та по батькові керівника емітента Кобиляков Андрій Іванович
Посада головного бухгалтера емітента Головний бухгалтер
Прізвище, ім'я та по батькові головного бухгалтера емітента Пуха Ніна Миколаївна

Узагальнені дані річної інформації

 

1. Основні відомості про емітента
1.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента
1.1.1. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 05669819
1.1.2. Повне найменування Публічне акціонерне товариство «Дніпровагонмаш»
1.1.3. Скорочене найменування (за наявності) ПАТ «Дніпровагонмаш»
1.1.4. Організаційно-правова форма за КОПФГ Акціонерне товариство
1.1.5. Поштовий індекс 51925
1.1.6. Область Дніпропетровська
1.1.7. Район
1.1.8. Населений пункт м. Дніпродзержинськ
1.1.9. Вулиця Українська
1.1.10. Будинок 4
1.1.11. Корпус
1.1.12. Офіс / квартира

1.2. Інформація про державну реєстрацію емітента
1.2.1. Номер свідоцтва Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців серія ААБ № 333919
1.2.2. Дата видачі свідоцтва 16.05.2011
1.2.3. Орган, що видав свідоцтво Виконавчий комітет Дніпродзержинської міської ради Дніпропетровської області
1.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн) 8317900.00
1.2.5. Сплачений статутний капітал (грн) 8317900.00

1.3. Банки, що обслуговують емітента
Найменування банку (філії, відділення банку) МФО банку Поточний рахунок Валюта
1234
Відділення "Дніпродзержинська філія ПАТ КБ "Приватбанк" 305299 26002050251264 гривня
Відділення "Дніпродзержинська філія ПАТ КБ "Приватбанк" 305299 26005050253203 гривня
Відділення "Дніпродзержинська філія ПАТ КБ "Приватбанк" 305299 26043050204225 гривня
Відділення "Дніпродзержинська філія ПАТ КБ "Приватбанк" 305299 26003050266281 долари США
Відділення "Дніпродзержинська філія ПАТ КБ "Приватбанк" 305299 26003050268223 російські рублі
Відділення "Дніпродзержинська філія ПАТ КБ "Приватбанк" 305299 26003050269255 угорські форинти
Відділення "Дніпродзержинська філія ПАТ КБ "Приватбанк" 305299 26006050270241 євро
Філія ПАТ Промінвестбанк в м.Дніпропетровську 305437 2600930141149 гривня, євро, російські рублі, долари США
Філія ПАТ Промінвестбанк в м.Дніпропетровську 305437 2604632041149 гривня
АТ "ОТП банк" 300528 26000001300938 гривня, російські рублі, долари США
Філія АТ "Укрексімбанк" в м. Дніпропетровську 305675 2600000019129 гривня, євро, російські рублі, долари США
ПАТ "ВТБ Банк" 321767 26009010056068 гривня, євро, російські рублі, долари США
АТ "ТАСкомбанк" 339500 26002000261001 гривня
АТ "ТАСкомбанк" 339500 26001000261002 гривня
АТ "ТАСкомбанк" 339500 26001000261002 долари США
АТ "ТАСкомбанк" 339500 26009000261004 російські рублі
АТ "ТАСкомбанк" 339500 26000000261003 євро
ПАТ "Альфа-Банк" 300346 26002101809001 гривня, долари США, російські рублі

1.4. Основні види діяльності
Найменування виду діяльності Код за КВЕД
12
Виробництво залізничних локомотивів і рухомого складу 30.20
Виробництво машин і устатковання для металургії 28.91
Оптова торгівля відходами та брухтом 46.77
Інший пасажирський наземний транспорт, н.в.і.у. 49.39
Діяльність інших засобів тимчасового розміщування 55.90
Постачання інших готових страв 56.29

1.5. Інформація про рейтингове агентство
Найменування рейтингового агентства Ознака рейтингового агентства (уповноважене, міжнародне) Дата визначення або поновлення рейтингової оцінки емітента або цінних паперів емітента Рівень кредитного рейтингу емітента або цінних паперів емітента
1234
Рейтингова оцінка не визначалась - - -

 

2. Інформація про дивіденди
За звітний період За період, що передував звітному
за простими акціями за привілейованими акціями за простими акціями за привілейованими акціями
12345
Сума нарахованих дивідендів, грн 0 0 299444400.00 0
Нарахування дивідендів на одну акцію, грн 0 0 18.00 0
Сума виплачених дивідендів, грн 0 0 298830462.40 0
Виплачено дивідендів на одну акцію, грн 0 0 18.00 0

 

3. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент*
Повне найменування Організаційно-
правова
форма
Іденти-
фікацій-
ний
код за
ЄДРПОУ
Місцезнаходження, міжміський код та телефон, факс Вид
діяльності
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ на цей вид діяльності Дата видачі
ліцензії
або іншого
документа
Номер
ліцензії
або іншого
документа
12345678
Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "Авуар-Н" Товариство з обмеженою відповідальністю 34682181 49600, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Леніна, буд. 29-А, 0563716140, 0567443306 Аудиторська діяльність Аудиторська палата України 30.11.2006 № 3897
Приватне акціонерне товариство "Делойт енд Туш Юкрейніан Сервісез Компані" Акціонерне товариство 25642478 01033, м. Київ, вул. Жилянська, буд. 48-50а, 0444909000, 0444909001 Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування Аудиторська палата України 22.06.2001 № 1973
Товариство з обмеженою відповідальністю "Ті-Капітал" Товариство з обмеженою відповідальністю 36001522 03062, м. Київ, проспект Перемоги, буд. 65, 0442840495, 0442840496 Професійна діяльність на фондовому ринку - депозитарна діяльність. Депозитарна діяльність зберігача цінних паперів Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку 07.05.2009 серія АВ № 470574
Товариство з обмеженою відповідальністю "Ті-Капітал" Товариство з обмеженою відповідальністю 36001522 03062, м. Київ, проспект Перемоги, буд. 65, 0442840495, 0442840496 Професійна діяльність на фондовому ринку - діяльність з торгівлі цінними паперами. Брокерська діяльність Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку 07.05.2009 серія АВ № 470572
Товариство з обмеженою відповідальністю "ТІ-Інвест" Товариство з обмеженою відповідальністю 37833036 01032, м. Київ, вул. Симона Петлюри, буд. 30, 0445843828 Професійна діяльність на фондовому ринку - депозитарна діяльність. Депозитарна діяльність зберігача цінних паперів Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку 23.05.2012 серія АД № 034383
Товариство з обмеженою відповідальністю "Інвестиційна компанія "Стандарт-Інвест" Товариство з обмеженою відповідальністю 23468993 01030, м. Київ, вул. Івана Франка, буд. 40-Б, офіс 402-Б, 0445810968, 0445810969 Професійна діяльність на фондовому ринку - депозитарна діяльність. Депозитарна діяльність зберігача цінних паперів Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку 28.03.2008 серія АВ № 397817
Приватне акціонерне товариство "Всеукраїнський депозитарій цінних паперів" Акціонерне товариство 35917889 04107, м. Київ, вул. Тропініна, буд. 7-Г, 0445854240 Професійна діяльність на фондовому ринку - депозитарна діяльність. Депозитарна діяльність депозитарію цінних паперів Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку 19.11.2009 серія АВ № 498004
Публічне акціонерне товариство "Фондова біржа ПФТС" Акціонерне товариство 21672206 01004, м. Київ, вул. Шовковична, буд. 42-44, 0442775000, 0442775001 Професійна діяльність на фондовому ринку - діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку 11.06.2012 серія АД № 034421
Приватне акціонерне товариство "Страхова Група "ТАС" Акціонерне товариство 30115243 03062, м. Київ, проспект Перемоги, буд. 65, 0445360020, 0445360021 Інші послуги в сфері страхування Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України 02.12.2009 серія АВ № 500437
Приватне акціонерне товариство "Акціонерна страхова компанія "ІНГО Україна" Акціонерне товариство 16285602 01054, м. Київ, вул. Воровського, буд. 33, 0444902744, 0444902745 Інші послуги в сфері страхування Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України 16.07.2010 серія АВ № 546570

* Указується інформація про професійних учасників фондового ринку, послугами яких користується емітент, аудиторів (аудиторські фірми), які надають аудиторські послуги емітенту, юридичних осіб, які надають правову допомогу емітенту, юридичних осіб, які надають страхові послуги емітенту, юридичних осіб, які уповноважені здійснювати рейтингову оцінку емітента та/або його цінних паперів.

 

4. Відомості про цінні папери емітента
4.1. Інформація про випуски акцій
Дата
реєстрації
випуску
Номер
свідоцтва про
реєст-
рацію
випуску
Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифіка-
ційний номер
Тип цінного папера Форма
існування
Форма
випуску
Номі-
нальна
вартість
(грн)
Кількість
акцій
(шт.)
Загальна
номінальна
вартість
(грн)
Частка у
статутному
капіталі
(відсотки)
1234567891011
08.09.2009 260/1/09 Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку UA4000060529 прості бездокументарна іменні 0.50 16635800 8317900.00 100

4.2. Інформація про облігації емітента (для кожного непогашеного випуску облігацій)
4.2.1. Процентні облігації
Дата
реєстрації
випуску
Номер
свідоцтва про
реєст-
рацію
випуску
Найменування
органу, що
зареєстрував випуск
Номі-
нальна
вартість
(грн)
Кількість у випуску (шт.) Форма
існування
Форма
випуску
Загальна номінальна вартість (грн) Відсоткова ставка за облігаціями (відсотки) Термін виплати процентів Дата пога-
шення облі-
гацій
1234567891011
- - процентні облігації не випускались - - документарна на пред`явника - - - -

4.2.2. Дисконтні облігації
Дата
реєстрації
випуску
Номер
свідоцтва про
реєст-
рацію
випуску
Найменування органу, що зареєстрував випуск Номі-
нальна
вартість
(грн)
Кількість
у випуску
(шт.)
Форма існування Форма випуску Загальна
номінальна
вартість
(грн)
Дата
погашення
облігацій
123456789
- - дисконтні облігації не випускались - - документарна на пред`явника - -

4.2.3. Цільові (безпроцентні) облігації
Дата
реєстрації
випуску
Номер
свідоцтва про
реєст-
рацію
випуску
Найменування органу, що зареєстрував випуск Номі-
нальна
вартість
(грн)
Кількість
у випуску
(шт.)
Форма
існування
Форма
випуску
Загальна
номінальна
вартість
(грн)
Найме-
нування
товару (послуги),
під який
здійснено
випуск
Дата
погашення
облігацій
12345678910
- - цільові (безпроцентні) облігації не випускались - - документарна на пред`явника - - -

4.3. Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом (емісія яких підлягає реєстрації) (крім іпотечних облігацій, іпотечних сертифікатів, сертифікатів ФОН)
Дата випуску Вид цінних паперів Обсяг випуску Обсяг розміщених цінних паперів на звітну дату (грн) Умови обігу та погашення
12345
- - - - не випускались

4.4. Інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
№ з/п Дата зарахування акцій на рахунок емітента Кількість акцій, що викуплено (шт.) Дата реєстрації випуску акцій, що викуплено Номер свідоцтва про реєстрацію випуску акцій, що викуплено Найменування органу, що зареєстрував випуск акцій, що викуплено Частка у статутному капіталі (відсотки)
1234567
1 - - - - власні акції не викупались -

4.5. Інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів
Кількість замовлених бланків сертифікатів цінних паперів (шт.) 0
у тому числі: сертифікатів акцій 0
сертифікатів облігацій 0
сертифікатів інших цінних паперів (окремо щодо кожного виду цінних паперів) 0 - Акції ПАТ "Дніпровагонмаш" існують в бездокументарній формі. З цієї причини сертифікати акцій протягом звітного року не замовлялись та не видавались власникам. Облігації ПАТ "Дніпровагонмаш" не випускались.
Кількість виданих власникам сертифікатів цінних паперів (шт.) 0
у тому числі: сертифікатів акцій 0
сертифікатів облігацій 0
сертифікатів інших цінних паперів (окремо щодо кожного виду цінних паперів) 0

 

5. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів
Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування особи гаранта Ідентифі-
каційний
код за
ЄДРПОУ
гаранта
Місцезнаходження гаранта
12345
- - - - -

      Протягом звітного року боргові цінні папери ПАТ "Дніпровагонмаш" не випускались.

 

6. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Найменування основних засобів Власні основні засоби
(тис. грн)
Орендовані основні засоби
(тис. грн)
Основні засоби, всього
(тис. грн)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1234567
1. Виробничого призначення 106788 113214 - - 106788 113214
будівлі та споруди 57328 53523 - - 57328 53523
машини та обладнання 31181 36370 - - 31181 36370
транспортні засоби 12303 13150 - - 12303 13150
інші 5976 10171 - - 5976 10171
2. Невиробничого призначення - - - - - -
будівлі та споруди - - - - - -
машини та обладнання - - - - - -
транспортні засоби - - - - - -
інші - - - - - -
Усього 106788 113214 - - 106788 113214

 

7. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника За звітний рік За рік, що передував звітному
1 2 3
Розрахункова вартість чистих активів 1451569 930403
Статутний капітал 8318 8318
Скоригований статутний капітал 8318 8318
Опис* Методика розрахунку вартостi чистих активiв ПАТ "Днiпровагонмаш" за 12 місяців 2012 року. 1. Пiд вартiстю чистих активiв розумiється величина, яка визначається шляхом вирахування iз суми активiв, прийнятих до розрахунку, суми його зобов'язань, прийнятих до розрахунку. 2. До складу активiв, якi приймаються до розрахунку, включаються: 2.1. Необоротнi активи: - нематерiальнi активи (залишкова вартiсть) - 5100,0 тис.грн.; - основнi засоби (залишкова вартiсть) – 113214,0 тис.грн.; - довгостроковi фiнансовi інвестиції, які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств – 0,0 тис.грн.; - iншi фiнансовi iнвестицiї - 12 тис.грн.; - довгострокова дебiторська заборгованiсть – 0,0 тис.грн.; - інші необоротні активи, включаючи відстрочені податкові активи - 70151,0 тис.грн. Оборотнi активи: - запаси – 509819 тис.грн.; - векселi одержанi - 26 тис.грн.; - дебiторська заборгованiсть – 919795 тис.грн.; - поточнi фiнансовi зобов'язання - 0,0 тис.грн.; - грошовi кошти - 270964 тис.грн.; - iншi оборотнi активи – 0 тис.грн. 2.2. Витрати майбутнiх перiодiв – 0,0 тис.грн. 2.3.Необоротні активи та групи вибуття – 0,0 тис.грн. 3. До складу зобов'язань, що приймаються до розрахунку, включаються: 3.1. Довгостроковi зобов'язання – 0,0 тис.грн. 3.2. Поточнi зобов'язання, в т. ч. - короткостроковi кредити банкiв – 0,0 тис.грн.; - поточна заборгованiсть за довгостроковими зобов'язаннями - 0,0 тис.грн.; - виданi векселi - 0,0 тис.грн.; - кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги – 82697,0 тис.грн. Поточнi зобов'язання за розрахунками: - з одержаних авансiв – 218855,0 тис.грн.; - з бюджетом – 2269,0 тис.грн.; - з позабюджетних платежiв - 0,0 тис.грн.; - зi страхування – 5134,0тис.грн.; - з оплати працi – 9886,0 тис.грн.; - з учасниками - 1212,0 тис.грн.; - iз внутрiшнiх розрахункiв - 0,0 тис.грн.; - iншi поточнi зобов'язання – 18480,0 тис.грн. 3.3. Забезпечення наступних виплат i платежiв – 98979,0 тис.грн. 3.4. Доходи майбутнiх перiодiв - 0,0 тис.грн. 4. Визначення вартостi чистих активiв проводиться за формулою: Чистi активи = (2.1 + 2.2+2.3) - (3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4) Чистi активи = (1889081+0+0) - (0+338533 +98979+0) = 1451569,0 тис.грн. Методика розрахунку вартостi чистих активiв ПАТ "Днiпровагонмаш" за 12 місяців 2011 року. 1. Пiд вартiстю чистих активiв розумiється величина, яка визначається шляхом вирахування iз суми активiв, прийнятих до розрахунку, суми його зобов'язань, прийнятих до розрахунку. 2. До складу активiв, якi приймаються до розрахунку, включаються: 2.1. Необоротнi активи: - нематерiальнi активи (залишкова вартiсть) - 3149,0 тис.грн.; - основнi засоби (залишкова вартiсть) – 106788,0 тис.грн.; - довгостроковi фiнансовi інвестиції, які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств – 0,0 тис.грн.; - iншi фiнансовi iнвестицiї - 12тис.грн.; - довгострокова дебiторська заборгованiсть – 0,0 тис.грн.; - інші необоротні активи,включаючи відстрочені податкові активи - 16404,0 тис.грн. Оборотнi активи: - запаси - 369514тис.грн.; - векселi одержанi - 26 тис.грн.; - дебiторська заборгованiсть – 796886 тис.грн.; - поточнi фiнансовi зобов'язання - 0,0 тис.грн.; - грошовi кошти - 191552 тис.грн.; - iншi оборотнi активи – 0,0 тис.грн. 2.2. Витрати майбутнiх перiодiв – 0,0 тис.грн. 2.3.Необоротні активи та групи вибуття – 129999 тис.грн. 3. До складу зобов'язань, що приймаються до розрахунку, включаються: 3.1. Довгостроковi зобов'язання – 0,0 тис.грн. 3.2. Поточнi зобов'язання, в т. ч. - короткостроковi кредити банкiв – 0,0 тис.грн.; - поточна заборгованiсть за довгостроковими зобов'язаннями - 0,0 тис.грн.; - виданi векселi - 0,0 тис.грн.; - кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги – 22957,0 тис.грн. Поточнi зобов'язання за розрахунками: - з одержаних авансiв – 450817,0 тис.грн.; - з бюджетом – 2022,0 тис.грн.; - з позабюджетних платежiв - 0,0 тис.грн.; - зi страхування – 7449,0 тис.грн.; - з оплати працi – 16371,0 тис.грн.; - з учасниками - 628,0 тис.грн.; - iз внутрiшнiх розрахункiв - 0,0 тис.грн.; - iншi поточнi зобов'язання –105332,0 тис.грн. 3.3. Забезпечення наступних виплат i платежiв – 78351,0 тис.грн. 3.4. Доходи майбутнiх перiодiв - 0,0 тис.грн. 4. Визначення вартостi чистих активiв проводиться за формулою: Чистi активи = (2.1 + 2.2+2.3) - (3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4) Чистi активи = (1484331+0+129999) - (0+605576+78351+0) = 930403,0 тис.грн.
Висновок** Товариство відповідає вимогам ч.3. ст.155. Цивільного кодексу України, оскільки розрахункова вартість чистих активів складає 1451569,0 тис. грн. та не є меншою від розміру статутного капіталу товариства – 8318,0 тис. грн. Товариство відповідає вимогам ч.3. ст.155. Цивільного кодексу України, оскільки розрахункова вартість чистих активів складає 930403,0 тис. грн. та не є меншою від розміру статутного капіталу товариства – 8318,0 тис. грн.

 

8. Відомості щодо особливої інформації, що виникала протягом звітного періоду
Дата вчинення дії Дата оприлюднення повідомлення Вид інформації
123
23.01.2012 23.01.2012 Інформація про зміну складу посадових осіб емітента
17.02.2012 17.02.2012 Інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій
03.04.2012 03.04.2012 Інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій
12.04.2012 12.04.2012 Інформація про зміну складу посадових осіб емітента
09.08.2012 09.08.2012 Інформація про зміну складу посадових осіб емітента
15.08.2012 15.08.2012 Інформація про зміну складу посадових осіб емітента
18.12.2012 18.12.2012 Інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

Фінансова звітність

 

Баланс
на 31.12.2012 р.
Складено:
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності v

Код рядка На початок звітного року На кінець звітного періоду
1234
          АКТИВ
I. Необоротні активи:
Нематеріальні активи
     залишкова вартість 010 3149 5100
     первісна вартість 011 5786 8699
     накопичена амортизація 012 (2637) (3599)
Незавершені капітальні інвестиції 020 - -
Основні засоби:
     залишкова вартість 030 106788 113214
     первісна вартість 031 205410 227070
     знос 032 (98622) (113856)
Довгострокові біологічні активи:
     справедлива (залишкова) вартість 035 - -
     первісна вартість 036 - -
     накопичена амортизація 037 - -
Довгострокові фінансові інвестиції:
     які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 040 - -
     інші фінансові інвестиції 045 12 12
Довгострокова дебіторська заборгованість 050 - -
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості 055 - -
Первісна вартість інвестиційної нерухомості 056 - -
Знос інвестиційної нерухомості 057 - -
Відстрочені податкові активи 060 16404 19005
Гудвіл 065 - -
Інші необоротні активи 070 - 51146
Гудвіл при консолідації 075 - -
Усього за розділом I 080 126353 188477
II. Оборотні активи:
Виробничі запаси 100 239137 249780
Поточні біологічні активи 110 - -
Незавершене виробництво 120 99264 144583
Готова продукція 130 31113 115434
Товари 140 - 22
Векселі одержані 150 26 26
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
     чиста реалізаційна вартість 160 104 42960
     первісна вартість 161 139 42962
     резерв сумнівних боргів 162 (35) (2)
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
     з бюджетом 170 204457 146797
     за виданими авансами 180 42149 29574
     з нарахованих доходів 190 - -
     із внутрішніх розрахунків 200 - -
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 550176 700464
Поточні фінансові інвестиції 220 - -
Грошові кошти та їх еквіваленти:
     в національній валюті 230 3414 117319
     - у т.ч. в касі 231 - 1
     в іноземній валюті 240 188138 153645
Інші оборотні активи 250 - -
Усього за розділом II 260 1357978 1700604
III. Витрати майбутніх періодів 270 - -
IV. Необоротні активи та групи вибуття 275 129999 -
Баланс 280 1614330 1889081
     
          ПАСИВ
I. Власний капітал
Статутний капітал 300 8318 8318
Пайовий капітал 310 - -
Додатковий вкладений капітал 320 603 603
Інший додатковий капітал 330 2852 2851
Резервний капітал 340 28040 48908
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 891066 1392917
Неоплачений капітал 360 - -
Вилучений капітал 370 - -
Накопичена курсова різниця 375 (476) (2028)
Усього за розділом I 380 930403 1451569
Частка меншості 385 - -
II. Забезпечення майбутніх витрат і платежів
Забезпечення виплат персоналу 400 17531 22188
Інші забезпечення 410 60820 76791
Сума страхових резервів 415 - -
Сума часток перестраховиків у страхових резервах 416 - -
Залишок сформованого призового фонду, що підлягає виплаті переможцям лотереї 417 - -
Залишок сформованого резерву на виплату джек-поту, не забезпеченого сплатою участі у лотереї 418 - -
Цільове фінансування1 420 - -
Усього за розділом II 430 78351 98979
III. Довгострокові зобов'язання
Довгострокові кредити банків 440 - -
Інші довгострокові фінансові зобов'язання 450 - -
Відстрочені податкові зобов'язання 460 - -
Інші довгострокові зобов'язання 470 - -
Усього за розділом III 480 - -
IV. Поточні зобов'язання
Короткострокові кредити банків 500 - -
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 510 - -
Векселі видані 520 - -
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 22957 82697
Поточні зобов'язання за розрахунками:
     з одержаних авансів 540 450817 218855
     з бюджетом 550 2022 2269
     з позабюджетних платежів 560 - -
     зі страхування 570 7449 5134
     з оплати праці 580 16371 9886
     з учасниками 590 628 1212
     із внутрішніх розрахунків 600 - -
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу 605 - -
Інші поточні зобов'язання 610 105332 18480
Усього за розділом IV 620 605576 338533
V. Доходи майбутніх періодів 630 - -
Баланс 640 1614330 1889081

1 З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги (421) -

 

Звіт про фінансові результати
за 2012 рік
Складено:
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності v

Стаття Код рядка За звітний період За попередній період
1234
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 4406361 4837923
Податок на додану вартість 015 (495372) (320203)
Акцизний збір 020 - -
      025 - -
Інші вирахування з доходу 030 - -
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 035 3910989 4517720
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 040 (2756102) (3303387)
Валовий:
     прибуток 050 1154887 1214333
     збиток 055 - -
Інші операційні доходи 060 49252 18570
У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних унаслідок сільськогосподарської діяльності 061 - -
Адміністративні витрати 070 (70516) (66964)
Витрати на збут 080 (51010) (48824)
Інші операційні витрати 090 (20814) (11178)
У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів сільськогосподарської продукції, одержаних унаслідок сільськогосподарської діяльності 091 - -
Фінансові результати від операційної діяльності:
     прибуток 100 1061799 1105937
     збиток 105 - -
Доход від участі в капіталі 110 - -
Інші фінансові доходи 120 17715 6238
Інші доходи 1 130 - -
Фінансові витрати 140 (10454) (37750)
Втрати від участі в капіталі 150 - -
Інші витрати 160 (15949) (7530)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 165 - -
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:
     прибуток 170 1053111 1066895
     збиток 175 - -
У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття унаслідок припинення діяльності 176 - -
У т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття унаслідок припинення діяльності 177 - -
Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 (230948) (259419)
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності 185 - -
Фінансові результати від звичайної діяльності:
     прибуток 190 822163 807476
     збиток 195 - -
Надзвичайні:
     доходи 200 - -
     витрати 205 - -
Податки з надзвичайного прибутку 210 - -
Частка меншості 215 - -
Чистий:
     прибуток 220 822163 807476
     збиток 225 - -
Забезпечення матеріального заохочення 226 - -
II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
          Найменування показника
Матеріальні затрати 230 2372627 3029467
Витрати на оплату праці 240 292935 238152
Відрахування на соціальні заходи 250 111788 96761
Амортизація 260 17024 16652
Інші операційні витрати 270 127609 125998
Разом 280 2921983 3507030
III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
          Назва статті
Середньорічна кількість простих акцій 300 16635800 16635800
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310 16635800 16635800
Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію 320 49.42 48.54
Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію 330 49.42 48.54
Дивіденди на одну просту акцію 340 - -

1 З рядка 130 графа 3 Дохід, пов'язаний з благодійною допомогою (131) -

 

Звіт про рух грошових коштів
за 2012 рік
Складено:
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності v

СтаттяКодЗа звітний періодЗа аналогічний період попереднього року
1234
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 1303274 1608397
Погашення векселів одержаних 015 - -
Покупців і замовників авансів 020 4222377 5028708
Повернення авансів 030 193949 19236
Установ банків відсотків за поточними рахунками 035 4179 561
Бюджету податку на додану вартість 040 417040 369938
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів) 045 9 17
Отримання субсидій, дотацій 050 - -
Цільового фінансування 060 - -
Боржників неустойки (штрафів, пені) 070 - -
Інші надходження 080 524434 75818
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг) 090 (782646) (921590)
Авансів 095 (3812662) (3876104)
Повернення авансів 100 (442935) (514045)
Працівникам 105 (245808) (187963)
Витрат на відрядження 110 (386) (161)
Зобов'язань з податку на додану вартість 115 (25256) (6409)
Зобов'язань з податку на прибуток 120 (287910) (307366)
Відрахувань на соціальні заходи 125 (122742) (92962)
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів) 130 (47547) (37806)
Цільових внесків 140 (5896) (6211)
Інші витрачання 145 (4721) (429725)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 150 886753 722333
Рух коштів від надзвичайних подій 160 - -
Чистий рух коштів від операційної діяльності 170 886753 722333
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Реалізація:
     фінансових інвестицій 180 621449 146705
     необоротних активів 190 - -
     майнових комплексів 200 - -
Отримані:
     відсотки 210 9137 -
     дивіденди 220 - 2589
Інші надходження 230 222478 230885
Придбання:
     фінансових інвестицій 240 (57961) (25)
     необоротних активів 250 (18011) (22889)
     майнових комплексів 260 - -
Інші платежі 270 (1280233) (459609)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 280 (503141) (102344)
Рух коштів від надзвичайних подій 290 - -
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 300 (503141) (102344)
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження власного капіталу 310 - -
Отримані позики 320 - 687115
Інші надходження 330 - -
Погашення позик 340 - (923816)
Сплачені дивіденди 350 (298759) (297061)
Інші платежі 360 - -
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 370 (298759) (533762)
Рух коштів від надзвичайних подій 380 - -
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 390 (298759) (533762)
Чистий рух коштів за звітний період 400 84853 86227
Залишок коштів на початок року 410 191552 104049
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 420 (5441) 1276
Залишок коштів на кінець року 430 270964 191552

 

Звіт про власний капітал
за 2012 рік
Складено:
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності v

Стаття Код рядка Статутний капітал Пайовий капітал Додатковий вкладений капітал Інший додатковий капітал Резервний капітал Нерозподілений прибуток Неоплачений капітал Вилучений капітал Накопичена курсова різниця Разом
1234567891010.111
Залишок на початок року 010 8318 - 603 2852 28040 888589 - - (476) 927926
Коригування:
Зміна облікової політики 020 - - - - - - - - - -
Виправлення помилок 030 - - - - - 2477 - - - 2477
Інші зміни 040 - - - - - - - - - -
Скоригований залишок на початок року 050 8318 - 603 2852 28040 891066 - - (476) 930403
Переоцінка активів:
Дооцінка основних засобів 060 - - - - - - - - - -
Уцінка основних засобів 070 - - - - - - - - - -
Дооцінка незавершеного будівництва 080 - - - - - - - - - -
Уцінка незавершеного будівництва 090 - - - - - - - - - -
Дооцінка нематеріальних активів 100 - - - - - - - - - -
Уцінка нематеріальних активів 110 - - - - - - - - - -
Використання дооцінки необоротних активів 120 - - - - - - - - - -
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 130 - - - - - 822163 - - - 822163
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди) 140 - - - - - (299444) - - - (299444)
Спрямування прибутку до статутного капіталу 150 - - - - - - - - - -
Відрахування до резервного капіталу 160 - - - - 20868 (20868) - - - -
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства 170 - - - - - - - - - -
Внески учасників:
Внески до капіталу 180 - - - - - - - - - -
Погашення заборгованості з капіталу 190 - - - - - - - - - -
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів 200 - - - - - - - - - -
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток) 210 - - - - - - - - - -
Перепродаж викуплених акцій (часток) 220 - - - - - - - - - -
Анулювання викуплених акцій (часток) 230 - - - - - - - - - -
Вилучення частки в капіталі 240 - - - - - - - - - -
Зменшення номінальної вартості акцій 250 - - - - - - - - - -
Інші зміни в капіталі:
Списання невідшкодованих збитків 260 - - - - - - - - - -
Безкоштовно отримані активи 270 - - - - - - - - - -
Інші зміни 280 - - - (1) - - - - (1552) (1553)
Разом змін в капіталі 290 - - - (1) 20868 501851 - - (1552) 521166
Залишок на кінець року 300 8318 - 603 2851 48908 1392917 - - (2028) 1451569

Примітки до річної фінансової звітності
за 2012 рік

 

I. Нематеріальні активи
Групи нематеріальних активів Код рядка Залишок на початок року Надійшло за рік Переоцінка (дооцінка+, уцінка-) Вибуло за рік Нараховано аморти-зації за рік Втрати від зменшення корисності за рік Інші зміни за рік Залишок на кінець року
первісна (пере-оцінена) вартість нако-пичена аморти-зація первісної (пере-оціненої) вартості нако-пиченої аморти-зації первісна (пере-оцінена) вартість нако-пичена аморти-зація первісної (пере-оціненої) вартості нако-пиченої аморти-зації первісна (пере-оцінена) вартість нако-пичена аморти-зація
123456789101112131415
Права користування природними ресурсами 010
Права користування майном 020
Права на комерційні позначення 030
Права на об'єкти промислової власності 040
Авторське право та суміжні з ним права 050
060
Інші нематеріальні активи 070
Разом 080
Гудвіл 090

Із рядка 080 графа 14 вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності (081)
вартість оформлених у заставу нематеріальних активів (082)
вартість створених підприємством нематеріальних активів (083)
Із рядка 080 графа 5 вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань (084)
Із рядка 080 графа 15 накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності (085)

 

II. Основні засоби
Групи основних засобів Код рядка Залишок на початок року Надійшло за рік Переоцінка (дооцінка+, уцінка-) Вибуло за рік Нараховано аморти-зації за рік Втрати від зменшення корисності Інші зміни за рік Залишок на кінець року у тому числі
одержані за фінансовою орендою передані в оперативну оренду
первісна (пере-оцінена) вартість знос первісної (пере-оціненої) вартості зносу первісна (пере-оцінена) вартість знос первісної (пере-оціненої) вартості зносу первісна (пере-оцінена) вартість знос первісна (пере-оцінена) вартість знос первісна (пере-оцінена) вартість знос
12345678910111213141516171819
Земельні ділянки 100
Інвестиційна нерухомість 105
Капітальні витрати на поліпшення земель 110
Будинки, споруди та передавальні пристрої 120
Машини та обладнання 130
Транспортні засоби 140
Інструменти, прилади, інвентар (меблі) 150
Тварини 160
Багаторічні насадження 170
Інші основні засоби 180
Бібліотечні фонди 190
Малоцінні необоротні матеріальні активи 200
Тимчасові (нетитульні) споруди 210
Природні ресурси 220
Інвентарна тара 230
Предмети прокату 240
Інші необоротні матеріальні активи 250
Разом 260

З рядка 260 графа 14 вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності (261)
вартість оформлених у заставу основних засобів (262)
залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо) (263)
первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів (264)
основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів (2641)
З рядка 260 графа 8 вартість основних засобів, призначених для продажу (265)
залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій (2651)
З рядка 260 графа 5 вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування (266)
Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду (267)
З рядка 260 графа 15 знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності (268)
З рядка 105 графа 14 вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю (269)

 

III. Капітальні інвестиції
Найменування показника Код рядка За рік На кінець року
1234
Капітальне будівництво 280
Придбання (виготовлення) основних засобів 290
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів 300
Придбання (створення) нематеріальних активів 310
Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів 320
Інші 330
Разом 340

З рядка 340 графа 3 капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість (341)
фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій(342)

 

IV. Фінансові інвестиції
Найменування показника Код рядка За рік На кінець року довгострокові На кінець року поточні
12345
А.Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в:
асоційовані підприємства 350
дочірні підприємства 360
спільну діяльність 370
Б.Інші фінансові інвестиції в:
частки і паї у статутному капіталі інших підприємств 380
акції 390
облігації 400
інші 410
Разом (розд. А + розд. Б) 420

з рядка 045 графа 4 Балансу Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені: за собівартістю (421)
за справедливою вартістю (422)
за амортизованою собівартістю (423)
з рядка 220 графа 4 Балансу Поточні фінансові інвестиції відображені: за собівартістю (424)
за справедливою вартістю (425)
за амортизованою собівартістю (426)

 

V. Доходи і витрати
Найменування показника Код рядка Доходи Витрати
1234
А. Інші операційні доходи і витрати
Операційна оренда активів 440
Операційна курсова різниця 450
Реалізація інших оборотних активів 460
Штрафи, пені, неустойки 470
Утримання об'єктів житлово-комунального і соціально-культурного призначення 480
Інші операційні доходи і витрати 490
у тому числі: відрахування до резерву сумнівних боргів 491 x
непродуктивні витрати і втрати 492 x
Б. Доходи і втрати від участі в капіталі за інвестиціями в:
асоційовані підприємства 500
дочірні підприємства 510
спільну діяльність 520
В. Інші фінансові доходи і витрати
Дивіденди 530 x
Проценти 540 x
Фінансова оренда активів 550
Інші фінансові доходи і витрати 560
Г. Інші доходи і витрати
Реалізація фінансових інвестицій 570
Доходи від об'єднання підприємств 580
Результат оцінки корисності 590
Неопераційна курсова різниця 600
Безоплатно одержані активи 610 x
Списання необоротних активів 620 x
Інші доходи і витрати 630

Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами) (631)
Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними (бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами у % (632)
З рядків 540-560 графа 4 фінансові витрати, уключені до собівартості продукції основної діяльності (633)

 

VI. Грошові кошти
Найменування показника Код рядка На кінець року
123
Каса 640
Поточний рахунок у банку 650
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки) 660
Грошові кошти в дорозі 670
Еквіваленти грошових коштів 680
Разом 690

Із рядка 070 гр. 4 Балансу Грошові кошти, використання яких обмежено (691)

 

VII. Забезпечення і резерви
Види забезпечень і резервів Код рядка Залишок на початок року Збільшення за звітний рік Використано у звітному році Сторновано невикористану суму у звітному році Сума очікуваного відшкодування витрат іншою стороною, що врахована при оцінці забезпечення Залишок на кінець року
нараховано (створено) додаткові відрахування
123456789
Забезпечення на виплату відпусток працівникам 710
Забезпечення наступних витрат на додаткове пенсійне забезпечення 720
Забезпечення наступних витрат на виконання гарантійних зобов'язань 730
Забезпечення наступних витрат на реструктуризацію 740
Забезпечення наступних витрат на виконання зобов'язань щодо обтяжливих контрактів 750
760
770
Резерв сумнівних боргів 775
Разом 780

 

VIII. Запаси
Найменування показника Код рядка Балансова вартість на кінець року Переоцінка за рік
збільшення чистої вартості реалізації * уцінка
12345
Сировина і матеріали 800
Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби 810
Паливо 820
Тара і тарні матеріали 830
Будівельні матеріали 840
Запасні частини 850
Матеріали сільськогосподарського призначення 860
Поточні біологічні активи 870
Малоцінні та швидкозношувані предмети 880
Незавершене виробництво 890
Готова продукція 900
Товари 910
Разом 920

З рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів: відображених за чистою вартістю реалізації (921)
переданих у переробку (922)
оформлених в заставу (923)
переданих на комісію (924)
Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02) (925)
З рядка 275 графа 4 Балансу запаси, призначені для продажу (926)

* визначається за п. 28 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 «Запаси»

 

IX. Дебіторська заборгованість
Найменування показника Код рядка Всього на кінець року у т. ч. за строками непогашення
до 12 місяців від 12 до 18 місяців від 18 до 36 місяців
123456
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 940
Інша поточна дебіторська заборгованість 950

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості (951)
Із рядків 940 і 950 графа 3 заборгованість з пов`язаними сторонами (952)

 

X. Нестачі і втрати від псування цінностей
Найменування показника Код рядка Сума
123
Виявлено (списано) за рік нестач і втрат 960
Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році 970
Сума нестач і втрат, остаточне рішення щодо винуватців за якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072) 980

 

XI. Будівельні контракти
Найменування показника Код рядка Сума
123
Дохід за будівельними контрактами за звітний рік 1110
Заборгованість на кінець звітного року:
     валова замовників 1120
     валова замовникам 1130
     з авансів отриманих 1140
Сума затриманих коштів на кінець року 1150
Вартість виконаних субпідрядниками робіт за незавершеними будівельними контрактами 1160

 

XII. Податок на прибуток
Найменування показника Код рядка Сума
123
Поточний податок на прибуток 1210
Відстрочені податкові активи:
     на початок звітного року 1220
     на кінець звітного року 1225
Відстрочені податкові зобов`язання:
     на початок звітного року 1230
     на кінець звітного року 1235
Включено до Звіту про фінансові результати - усього 1240
у тому числі:
     поточний податок на прибуток 1241
     зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів 1242
     збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов`язань 1243
Відображено у складі власного капіталу - усього 1250
у тому числі:
     поточний податок на прибуток 1251
     зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів 1252
     збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов`язань 1253

 

XIII. Використання амортизаційних відрахувань
Найменування показника Код рядка Сума
123
Нараховано за звітний рік 1300
Використано за рік - усього 1310
у тому числі:
     будівництво об`єктів 1311
     придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів 1312
     з них машини та обладнання 1313
     придбання (створення) нематеріальних активів 1314
     погашення отриманих на капітальні інвестиції позик 1315
1316
1317

 

XIV. Біологічні активи
Групи біологічних активів Код рядка Обліковуються за первісною вартістю Обліковуються за справедливою вартістю
залишок на початок року надійшло за рік вибуло за рік нараховано амортизації за рік втрати від зменшення корисності вигоди від відновлення корисності залишок на кінець року залишок на початок року надійшло за рік зміни вартості за рік вибуло за рік залишок на кінець року
первісна вартість накопичена амортизація первісна вартість накопичена амортизація первісна вартість накопичена амортизація
1234567891011121314151617
Довгострокові біологічні активи - усього 1410
в тому числі: робоча худоба 1411
продуктивна худоба 1412
багаторічні насадження 1413
1414
інші довгострокові біологічні активи 1415
Поточні біологічні активи - усього 1420 x x x x
в тому числі: тварини на вирощуванні та відгодівлі 1421 x x x x
біологічні активи в стані біологічних перетворень (крім тварин на вирощуванні та відгодівлі) 1422 x x x x
1423 x x x x
інші поточні біологічні активи 1424 x x x x
Разом 1430

З рядка 1430 графа 5 і графа 14 вартість біологічних активів, придбаних за рахунок цільового фінансування (1431)
З рядка 1430 графа 6 і графа 16 залишкова вартість довгострокових біологічних активів, первісна вартість поточних біологічних активів і справедлива вартість біологічних активів, утрачених внаслідок надзвичайних подій (1432)
З рядка 1430 графа 11 і графа 17 балансова вартість біологічних активів, щодо яких існують передбачені законодавством обмеження права власності (1433)

 

XV. Фінансові результати від первісного визнання та реалізації сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних активів
Найменування показника Код рядка Вартість первісного визнання Витрати, пов`язані з біологічними перетвореннями Результат від первісного визнання Уцінка Виручка від реалізації Собівартість реалізації Фінансовий результат (прибуток +, збиток -) від
дохід витрати реалізації первісного визнання та реалізації
1234567891011
Продукція та додаткові біологічні активи рослинництва - усього 1500
у тому числі: зернові і зернобобові 1510
з них: пшениця 1511
соя 1512
соняшник 1513
ріпак 1514
цукрові буряки (фабричні) 1515
картопля 1516
плоди (зерняткові, кісточкові) 1517
інша продукція рослинництва 1518
додаткові біологічні активи рослинництва 1519
Продукція та додаткові активи тваринництва - усього 1520
у тому числі: приріст живої маси - усього 1530
з нього: великої рогатої худоби 1531
свиней 1532
молоко 1533
вовна 1534
яйця 1535
інша продукція тваринництва 1536
додаткові біологічні активи тваринництва 1537
продукція рибництва 1538
1539
Сільськогосподарська продукція та додаткові біологічні активи - разом 1540

 

Інформація за сегментами
I. Показники пріоритетних звітних сегментів
 (господарський, географічний виробничий, географічний збутовий)

Найменування показникаКод рядкаНайменування звітних сегментівНерозподілені статтіУсього
звітний
рік
минулий
рік
звітний
рік
минулий
рік
звітний
рік
минулий
рік
звітний
рік
минулий
рік
звітний
рік
минулий
рік
звітний
рік
минулий
рік
звітний
рік
минулий
рік
звітний
рік
минулий
рік
123456789101112131415161718
1. Доходи звітних сегментів:
Доходи від операційної діяльності звітних сегментів, з них 010
доходи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг):
зовнішнім покупцям 011
іншим звітним сегментам 012
інші операційні доходи 013
Фінансові доходи звітних сегментів, з них: 020
доходи від участі в капіталі, які безпосередньо стосуються звітного сегмента 021
інші фінансові доходи 022
Інші доходи 030
Усього доходів звітних сегментів 040
Нерозподілені доходи, з них 050 x x x x x x x x x x x x
доходи від операційної діяльності 051 x x x x x x x x x x x x
фінансові доходи 052 x x x x x x x x x x x x
надзвичайні доходи 053 x x x x x x x x x x x x
Вирахування доходів від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) іншим звітним сегментам 060
Усього доходів підприємства(р. 040 + р. 050 - р. 060) 070
2. Витрати звітних сегментів:
Витрати операційної діяльності, з них 080
собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг):
зовнішнім покупцям 081
іншим звітним сегментам 082
Адміністративні витрати 090
Витрати на збут 100
Інші операційні витрати 110
Фінансові витрати звітних сегментів, з них: 120
втрати від участі в капіталі, які безпосередньо можна віднести до звітного сегмента 121
122
Інші витрати 130
Усього витрат звітних сегментів 140
Нерозподілені витрати, з них 150 x x x x x x x x x x x x
адміністративні, збутові та інші витрати операційної діяльності, не розподілені на звітні сегменти 151 x x x x x x x x x x x x
фінансові витрати 152 x x x x x x x x x x x x
надзвичайні витрати 153 x x x x x x x x x x x x
податок на прибуток 154 x x x x x x x x x x x x
Вирахування собівартості реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) іншим звітним сегментам 160
Усього витрат підприємства(р. 140 + р. 150 - р. 160) 170
3. Фінансовий результат діяльності сегмента(р. 040 - р. 140) 180
4. Фінансовий результат діяльності підприємства (р. 070 - р. 170) 190
5. Активи звітних сегментів, з них 200
201
202
203
204
205
Нерозподілені активи, з них 220 x x x x x x x x x x x x
221 x x x x x x x x x x x x
222 x x x x x x x x x x x x
223 x x x x x x x x x x x x
224 x x x x x x x x x x x x
Усього активів підприємства 230
6. Зобов`язання звітних сегментів, з них 240
241
242
243
244
Нерозподілені зобов`язання, з них 260 x x x x x x x x x x x x
261 x x x x x x x x x x x x
262 x x x x x x x x x x x x
263 x x x x x x x x x x x x
264 x x x x x x x x x x x x
Усього зобов`язань підприємства (р. 240 + р. 260) 270
7. Капітальні інвестиції 280
8. Амортизація необоротних активів 290

II. Показники за допоміжними звітними сегментами
 (господарський, географічний виробничий, географічний збутовий)

Найменування показникаКод рядкаНайменування звітних сегментівНерозподілені статтіУсього
звітний
рік
минулий
рік
звітний
рік
минулий
рік
звітний
рік
минулий
рік
звітний
рік
минулий
рік
звітний
рік
минулий
рік
звітний
рік
минулий
рік
звітний
рік
минулий
рік
звітний
рік
минулий
рік
123456789101112131415161718
Доходи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) зовнішнім покупцям 300
Балансова вартість активів звітних сегментів 310
Капітальні інвестиції 320
330
340

III. Показники за допоміжними звітними географічними сегментами
 (виробничий, збутовий)

Найменування показникаКод рядкаНайменування звітних сегментівНерозподілені статтіУсього
звітний
рік
минулий
рік
звітний
рік
минулий
рік
звітний
рік
минулий
рік
звітний
рік
минулий
рік
звітний
рік
минулий
рік
звітний
рік
минулий
рік
звітний
рік
минулий
рік
звітний
рік
минулий
рік
123456789101112131415161718
Доходи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) зовнішнім покупцям 350
Балансова вартість активів звітних сегментів 360
Капітальні інвестиції 370
380
390

Узагальнена інформація про стан корпоративного управління

 

Загальні збори акціонерів
Кількість проведених загальних зборів за останні три роки
№ з/п Рік Чергові збори Позачергові збори
1234
1 2010 1 0
2 2011 1 0
3 2012 1 0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу? Реєстраційна комісія
Який орган здійснював нагляд за реєстрацією акціонерів для участі в останніх загальних зборах, проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям підсумків (за наявності нагляду)?
У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу? Бюлетенями (таємне голосування)
Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?
Реорганізація
Внесення змін до статуту товариства
Прийняття рішення про зміну типу товариства
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства
Обрання членів наглядової ради, прийняття рішення про припинення їх повноважень
Обрання голови та членів ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень
Інше (запишіть) Прийняття рішення про переведення випуску іменних акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування (рішення про дематеріалізацію)
Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (вкажіть необхідне) Ні

 

Органи акціонерного товариства
Який склад наглядової ради (за наявності)?
(осіб)
Кількість членів наглядової ради 4
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві 0
Кількість представників держави 0
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій 0
Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10 відсотків акцій 0
Кількість представників акціонерів - юридичних осіб 0

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 112
Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?
Стратегічного планування
Аудиторський
З питань призначень і винагород
Інвестиційний
Інші (запишіть) Комітетів не створено
Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за роботу з акціонерами? (вкажіть необхідне) Так
Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?
Винагорода є фіксованою сумою
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства
Члени наглядової ради не отримують винагороди v
Інші (запишіть)
Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?
Галузеві знання і досвід роботи в галузі
Знання у сфері фінансів і менеджменту
Особисті якості (чесність, відповідальність) v
Відсутність конфлікту інтересів v
Граничний вік
Відсутні будь-які вимоги
Інші (запишіть) Член наглядової ради для виконання своїх обов’язків повинен мати належну кваліфікацію, освіту, досвід та ділову репутацію, включаючи: вищу освіту; досвід роботи не менше 5-ти років (в тому числі на керівних посадах у якості керівника або заступника керівника не менше 3-х років); бездоганну репутацію; високий рівень комунікаційних та особистих якостей; достатньо часу для виконання функцій, покладених на нього.
Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства v
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена
Інше (запишіть)
Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію? (вкажіть необхідне) Так
Кількість членів ревізійної комісії (осіб) 4
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 4

Які посадові особи акціонерного товариства відповідають за зберігання протоколів загальних зборів акціонерів, засідань наглядової ради та засідань правління?
Загальні збори акціонерів Засідання наглядової ради Засідання правління
1234
Члени правління (директор) v v v
Загальний відділ
Члени наглядової ради (голова наглядової ради)
Юридичний відділ (юрист)
Секретар правління
Секретар загальних зборів
Секретар наглядової ради
Спеціальна особа, підзвітна наглядовій раді (корпоративний секретар)
Відділ або управління, яке відповідає за роботу з акціонерами
Інше (запишіть)

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?
Загальні збори акціонерів Наглядова рада Виконавчий орган Не належить до компетенції жодного органу
12345
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) v
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) v
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету v
Обрання та відкликання голови виконавчого органу v
Обрання та відкликання членів виконавчого органу v
Обрання та відкликання голови наглядової ради v
Обрання та відкликання членів наглядової ради v
Обрання голови та членів ревізійної комісії v
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу v
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради v
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу v v
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій v
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій v
Затвердження аудитора v
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів v v

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму та/або вид, від імені акціонерного товариства? (вкажіть необхідне) Так
Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про порядок вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість? (вкажіть необхідне) Так
Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?
Положення про загальні збори акціонерів v
Положення про наглядову раду v
Положення про виконавчий орган (правління) v
Положення про посадових осіб акціонерного товариства
Положення про ревізійну комісію v
Положення про акції акціонерного товариства
Положення про порядок розподілу прибутку
Інше (запишіть) Положення про Київське представництво Публічного акціонерного товариства "Дніпровагонмаш"

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?
Інформація розповсюджується на загальних зборах Інформація публікується в офіційному друкованому виданні, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних ДКЦПФР про ринок цінних паперів Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві Копії документів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власній веб-сторінці акціонерного товариства
123456
Фінансова звітність, результати діяльності v v v v v
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотками та більше статутного капіталу v v v v
Інформація про склад органів товариства v v v v v
Статут та внутрішні документи v v v v
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення v v v v v
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства v v v v v

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності? (вкажіть необхідне) Так
Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років? (вкажіть необхідне) Раз на рік
Який орган приймав рішення про затвердження аудитора? (вкажіть необхідне) Наглядова рада
Чи змінювало акціонерне товариство аудитора протягом останніх трьох років? (вкажіть необхідне) Так
З якої причини було змінено аудитора?
Не задовольняв професійний рівень
Не задовольняли умови договору з аудитором
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів
Інше (запишіть) за рішенням наглядової ради товариства
Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?
Ревізійна комісія v
Наглядова рада
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства
Стороння компанія або сторонній консультант
Перевірки не проводились
Інше (запишіть)
З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу?
З власної ініціативи v
За дорученням загальних зборів
За дорученням наглядової ради
За зверненням правління
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотками голосів
Інше (запишіть)
Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (вкажіть необхідне) Ні

 

Залучення інвестицій та вдосконалення практики корпоративного управління
Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?
Випуск акцій
Випуск депозитарних розписок
Випуск облігацій
Кредити банків v
Фінансування з державного і місцевих бюджетів
Інше (запишіть)
Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років?
Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років
Не визначились v
Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України, протягом останніх трьох років? (вкажіть необхідне) Так
З якої причини було змінено особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України (далі - особа)?
Не задовольняв професійний рівень особи
Не задовольняли умови договору з особою
Особу змінено на вимогу:
акціонерів
суду
Інше (запишіть) за рішенням наглядової ради товариства
Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (вкажіть необхідне) Ні
У разі наявності в акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття.
Яким органом прийнятий? д/н
Чи оприлюднена інформація про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (вкажіть необхідне) Ні
Укажіть, яким чином кодекс (принципи, правила) корпоративного управління оприлюднено. д/н

     
Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року.

      д/н

 

Звіт про корпоративне управління*

      Публічне акціонерне товариство «Дніпровагонмаш» не є фінансовою установою. З цієї причини «Звіт про корпоративне управління» не заповнювався.

* Заповнюється фінансовими установами, що утворені у формі акціонерних товариств.