Зміст

Річна інформація
Зміна до Річної інформації
Вступ
Розділ I. Резюме річної інформації
Розділ IІ. Фактори ризику
Розділ IІІ. Основні відомості про емітента
Розділ IV. Інформація про господарську діяльність емітента
Розділ V. Інформація про основні засоби емітента
Розділ VІ. Інформація про працівників емітента
Розділ VІІ. Основні дані про органи та посадових осіб емітента
Розділ VІІІ. Інформація про винагороду членам наглядової ради і виконавчого органу
Розділ ІХ. Інформація про засновників, учасників (акціонерів) та власників істотної участі емітента
Розділ Х. Інформація про правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, іншими афілійованими особами
Розділ ХІ. Інформація про судові процеси, процедури досудового врегулювання спору, виплати штрафних санкцій
Розділ ХІІ. Політика і практика емітента у сфері корпоративного управління (для емітентів – акціонерних товариств)
Розділ ХІІІ. Інформація про цінні папери емітента
Розділ ХІV. Фінансова звітність емітента
Розділ ХV. Висновок щодо операційної та фінансової діяльності емітента
Розділ ХVІ. Інформація про аудитора (аудиторську фірму) емітента
Інформація про осіб, що підписують документ
1. Основні відомості про емітента
2. Інформація про дивіденди
3. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент*
4. Відомості про цінні папери емітента
5. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів
6. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
7. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
8. Відомості щодо особливої інформації, що виникала протягом звітного періоду
Баланс
Звіт про фінансові результати
Звіт про рух грошових коштів
Звіт про власний капітал
I. Нематеріальні активи
II. Основні засоби
III. Капітальні інвестиції
IV. Фінансові інвестиції
V. Доходи і витрати
VI. Грошові кошти
VII. Забезпечення і резерви
VIII. Запаси
IX. Дебіторська заборгованість
X. Нестачі і втрати від псування цінностей
XI. Будівельні контракти
XII. Податок на прибуток
XIII. Використання амортизаційних відрахувань
XIV. Біологічні активи
XV. Фінансові результати від первісного визнання та реалізації сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних активів
Інформація за сегментами
Загальні збори акціонерів
Органи акціонерного товариства
Залучення інвестицій та вдосконалення практики корпоративного управління
Річна інформація
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 05669819
Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство «Дніпровагонмаш»
Скорочене найменування емітента (за наявності): ПАТ «Дніпровагонмаш»
Організаційно-правова форма емітента за КОПФГ: Акціонерне товариство
Місцезнаходження емітента:
Поштовий індекс: 51925
Область: Дніпропетровська
Район:
Населений пункт: м. Дніпродзержинськ
Вулиця: Українська
Будинок: 4
Корпус:
Офіс / квартира:
Міжміський код та телефон емітента: 0569233046
Номер факсу емітента: 0569232638
Веб-сайт емітента: www.dvmash.biz
Дата, на яку складено річну інформацію (день, місяць, рік): 31.12.2011

 

Вступ

      До складу підготовленої річної інформації станом на 31.12.2011 року ввiйшли показники дiяльностi пiдприємства ПАТ «Днiпровагонмаш» та пiдприємств: Металургiйного пiдприємства «Днiпродзержинський сталеливарний завод», дочiрнього пiдприємства Публічного акцiонерного товариства «Днiпровагонмаш» (скорочено ДП «Стальзавод»), ТОВ «Торговий Дiм «Днiпровагонмаш» (м. Москва).
      Ця річна інформація містить оцінки і прогнози уповноважених органів управління ПАТ «Дніпровагонмаш» щодо перспектив розвитку галузі економіки залiзничного машинобудування, в якій емітент здійснює основну діяльність, і результатів діяльності товариства за звітний рік, у тому числі його планів, ймовірності настання певних подій чи вчинення певних дій.
      Придбання цінних паперів емітента пов’язане з ризиками, описаними в цій річній інформації.

 

Розділ I. Резюме річної інформації
     
Це резюме є узагальненим описом інформації про емітента та основних показників його фінансово-господарської діяльності, тому містить не всю інформацію, потрібну інвестору для прийняття поінформованого інвестиційного рішення. Перш ніж приймати інвестиційне рішення щодо придбання чи продажу цінних паперів емітента, рекомендується детальніше прочитати і проаналізувати інформацію, включену до цієї річної інформації.

     
      1.1. Це резюме є узагальненим описом інформації про емітента та основних показників його фінансово-господарської діяльності, тому містить не всю інформацію, потрібну інвестору для прийняття поінформованого інвестиційного рішення. Перш ніж приймати інвестиційне рішення, щодо придбання чи продажу цінних паперів емітента, рекомендується детальніше прочитати і проаналізувати інформацію, включену до цієї річної інформації.
     
      Примітки до річної інформації:
      З 07.05.2011р. вступив в дію Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скасування свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи та фізичної особи - підприємця». Цим Законом внесені зміни до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців».
      Тепер при проведенні державної реєстрації змін до установчих документів, які пов'язані із зміною найменування юридичної особи, державний реєстратор видає заявнику не свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи, а виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.
      У зв’язку з цим, в розділі «Узагальнені дані річної інформації» в таблиці «Інформація про державну реєстрацію емітента» наведені дані не свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи, а дані виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, що була видана товариству державним реєстратором 16.05.2011р. при проведенні державної реєстрації змін до установчих документів, які пов'язані із зміною найменування юридичної особи.
     
      У статутному капiталi ПАТ «Дніпровагонмаш» державної частки немає.
      ПАТ «Дніпровагонмаш» не має стратегiчного значення для економiки та безпеки держави. Товариство монопольне (домiнуюче) становище не займає. Через це ПАТ «Дніпровагонмаш» не потрiбно проходити процедуру визначення рейтингової оцiнки та таблиця «Iнформацiя про рейтингове агентство» в розділі «Узагальнені дані річної інформації» не заповнювалась.
     
      У звіті зазначити суму виплачених дивiдендiв на одну акцiю за 2010 рiк не можливо. Це пов'язано з тим, що юридичним особам - резидентам дивiденди перераховувались банківським переказом у повному розмiрi - 17,93 грн. на одну акцiю, при перерахуваннi дивiдендiв юридичним особам - нерезидентам з виплачуваної суми утримувався податок на репатрiацiю, а при виплатi дивiдендiв фiзичним особам з виплачуваної суми утримувався податок з доходiв фiзичних осiб та поштовий збiр. Крiм того, ставка поштового збору застосовувалась в залежностi вiд розмiру перераховуваємої суми.
      У зв’язку з цим, в розділі «Узагальнені дані річної інформації» в таблиці «Інформація про дивiденди» зазначено, що акцiонерам виплаченi дивiденди за 2010 рік у розмiрi 17,93 грн. на одну акцiю.
     
      В річній інформації форма № 4 «Звіт про власний капітал», що внесена за допомогою програмного забезпечення відрізняється від форми № 4 наведеної в аудиторському висновку. Це пов’язано з тим, що в аудиторському висновку наведена форма № 4 складена по формі, затвердженій наказом Міністерства фінансів України від 31.03.1999р. за № 87. А в програмному забезпеченні у формі № 4 додано стовбець 10.1 «Накопичена курсова різниця» на якому підприємство і відобразило накопичену курсову різницю.
      Наступна розбіжність в тому, що у формі № 4, затвердженій наказом Міністерства фінансів України від 31.03.1999р. за № 87 рядок 170 пустий та підприємство в ньому відобразило «Податок, утриманий зі сплачених дивідендів нерезидентом», в програмному ж забезпеченні цей рядок називається «Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства».
      Оскільки, пустих рядків для внесення суми податку, утриманого зі сплачених дивідендів нерезидентом в програмному забезпеченні не передбачено, а суми чистого прибутку, належного до бюджету відповідно до законодавства немає, то слід вважати, що в рядку 170 «Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства» наведено «Податок, утриманий зі сплачених дивідендів нерезидентом».
      Форма № 6 «Інформація за сегментами», що внесена за допомогою програмного забезпечення відрізняється від форми № 6 наведеної в аудиторському висновку. Розбіжність викликана тим, що у формі № 6, затвердженій наказом Міністерства фінансів України від 19.05.2005р. за № 412, найменування строк 122, 201-205, 221-224, 241, 261-263 відсутнє та передбачено, що товариство за необхідністтю самостійно внесе нейменування цих показників та їх значення. Саме так і було вчинено ПАТ «Дніпровагонмаш» при складанні форми № 6. В програмному ж забезпеченні ця можливість відсутня, тому показники, що внесені у рядки 122, 201-205, 221-224, 241, 261-263 не мають найменування.
     
     
      1.2. Публічне акціонерне товариство «Дніпровагонмаш» - одне з провідних підприємств України і країн СНД по проектуванню та виготовленню вантажних вагонів для магістральних залізниць і різних галузей промисловості.
      Головними напрямками дiяльностi ПАТ «Дніпровагонмаш» є:
      - проектування та виготовлення вантажних магiстральних i промислових вагонiв для рiзноманiтних галузей промисловостi;
      - постачання запасних частин до вантажних вагонiв;
      - проектування i виготовлення устаткування для коксохiмiчної промисловостi (вагони для розпеченого коксу i коксогасильнi вагони);
      - модернiзацiя вантажних вагонiв;
      - розробка конструкторської i технологiчної документацiї на вантажнi вагони, нестандартне устаткування.
      Конкурентна перевага ПАТ «Дніпровагонмаш» - персональна робота з кожним Замовником, iндивiдуальнi технiчнi рiшення при розробцi нових конструкцiй вагонiв, адаптацiя розробляємої технiки до конкретних умов експлуатацiї та конкретних вантажiв. I як наслiдок, впровадження цього принципу - рiзноманiтнiсть запропонованої продукцiї.
      Сьогоднi пiдприємство має в активi бiльш 160 моделей вантажних вагонiв. У їх число входять вагони практично всiх типiв:
      - напiввагони (глуходоннi i люковi);
      - хопери (критi i вiдкритi);
      - платформи рiзноманiтної спецiалiзацiї, у тому числi для контейнерiв, лiсових i металургiйних вантажiв;
      - критi вагони;
      - вагони для коксохiмiчного виробництва (коксогасильнi та для розпеченого коксу);
      - думпкари;
      - бункернi вагони;
      - спецiалiзованi технологiчнi транспортнi засоби.
      Сьогоднi ПАТ «Дніпровагонмаш» продовжує розробку нових прогресивних видiв залiзничного рухомого складу, якi вiдповiдають сучасним вимогам. Роботи йдуть по декiлькох напрямках:
      - технiка для роботи в мережi мiжнародних транспортних коридорiв, у тому числi платформи для контейнерiв;
      - длiннобазнi платформи для контейнерiв;
      - рухомий склад нового поколiння;
      - хопери критi i вiдкритi;
      - вагони промислового призначення;
      - рухомий склад з розширеними функцiональними можливостями.
      Розробка технiки для роботи в мережi мiжнародних транспортних коридорiв, що проходять по територiї України i країн СНД буде сприяти iнтегруванню нацiональної транспортної мережi в свiтове транспортне спiвтовариство.
      Чистий прибуток ПАТ «Дніпровагонмаш» за 2011 рік складає 817,9 млн. грн., в тому числі:
      - перший квартал – 249,2 млн. грн.;
      - другий квартал – 244,9 млн. грн.;
      - третій квартал – 187,6 млн. грн.;
      - четвертий квартал – 136,2 млн. грн.
      При цьому обсяг продажу вагонів у натуральному виразі з початку року становить 7042 вагони. Обсяг продажу продукції у вартісному виразі за 2011 рік складає 3857,5 млн. грн., в тому числі:
      - перший квартал – 938,5 млн. грн. (1751 вагон);
      - другий квартал – 1114,4 млн. грн. (1990 вагонів);
      - третій квартал – 1042,5 млн. грн. (1920 вагонів);
      - четвертий квартал – 762,1 млн. грн. (1381 вагон).
      Зменшення продажу продукції у четвертому кварталі 2011 року пов’язане з дефіцитом сталевого візкового литва на ринку України для виробництва ходової частини вагонів.
      Стратегією бізнесу є освоєння нових видів вагонів моделі 19-4146, моделі 13-4147, моделі 32-4079 та їх сертифікацію. Освоєння продукції за ліцензіями візка моделі 18-9810 типу Barber S-2-К. А також нарощування обсягів виробництва напіввагону моделі 12-4106 та напіввагону моделі 12-4102.
     
     

      Основні фінансові показники господарської діяльності емітента (крім банків) за три останні звітні роки (тис. грн)
     
Назва показника201120102009
1234
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3876972 2361722 294803
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2918397 1912084 350157
Валовий прибуток (збиток) 958575 449638 (55354)
Інші операційні доходи 3747715 1460269 264255
Адміністративні витрати 66464 49689 30826
Витрати на збут 52325 32283 11525
Інші операційні витрати 3502063 1358963 270370
Фінансовий результат від операційної діяльності:
     прибуток (збиток) 1085438 468972 (103820)
     інші доходи 350880 244107 50246
     інші витрати 349929 247690 46957
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:
     прибуток (збиток) 1060283 421670 (145200)
Податок на прибуток від звичайної діяльності 242414 107834 (8061)
Чистий прибуток (збиток) 817869 313816 (137168)
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) 49.16319 18.86390 (8.24535)
Всього активів, у т.ч. 1826453 974107 539422
Оборотні активи 1753925 896568 482379
     у т.ч. грошові кошти та їх еквіваленти 191552 116961 67450
Необоротні активи 67298 68156 53873
Всього пасивів, у т.ч. 1826453 974107 539422
Зобов`язання 838535 511135 395477
     поточні зобов`язання 838463 505109 394439
     довгострокові зобов`язання 72 6026 1038
Забезпечення наступних витрат та платежів 17531 10515 5548
Власний капітал 970387 451904 138363
     статутний капітал 8318 8318 8318
     пайовий капітал - - -
     додатковий вкладений капітал 603 603 603
     інший додатковий капітал 86315 86315 87321
     резервний капітал 26054 10351 10351
     (неоплачений капітал) - - -
     (вилучений капітал) - - -
     нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 849598 346573 31750
Розрахункова вартість чистих активів 970387 452457 138397

 

Розділ IІ. Фактори ризику

      2.1.
      2.1.1. Протягом звітного періоду не відбувалось подій, які могли б:
      - обмежити можливість акціонерів впливати на рішення стосовно обрання членів органів управління товариства або інших питань, що вирішуються шляхом голосування акціонерів;
      - спричинити «розмиття» поточної частки акціонера у статутному капіталі товариства;
      - негативно вплинути на права власників цінних паперів товариства, включаючи можливість реалізації цих прав;
      - обмежити виплату дивідендів за акціями;
      - обмежити можливість відчуження цінних паперів емітента їхніми власниками;
      - вплинути на виплату дивідендів або інших виплат нерезидентам;
      - вплинути на розмір прибутку власників цінних паперів.
     

      2.1.2. Факторами ризику в фінансово-господарській діяльності емітента залишаються:
      - конкуренти: поява нових вагонобудівних підприємств, нарощування потужностей існуючих заводів та розширення їхньої номенклатури може негативно позначиться на прибутках товариства.
      Даний фактор ризику можливо зменшити за рахунок освоєння нових типів продукції, модернізації існуючих, а також шляхом виробництва спеціалізованого рухомого складу, який не представлений в номенклатурі продукції конкурентів;
      - собівартість: постійне зростання цін на сировину та матеріали, комплектуючі вироби, енергоносії, транспортні витрати може привести до збільшення собівартості виробництва продукції. З початку 2011р. ціни на металопрокат збільшились на 7,2 %;
      - екологічні ризики - ризики, пов’язані зі шкідливим впливом діяльності товариства на навколишнє середовище та застосування заходів впливу з боку державних органів, які здійснюють нагляд у сфері охорони навколишнього середовища. Даний фактор ризику можливо зменшити шляхом удосконалення екологічно безпечних технологій. Так, наприклад, для зменшення шкідливого впливу діяльності товариства на навколишнє середовище можливе застосування екологічно безпечних фарб та розчинників, заміна фізично зношених пилеулавлювачів ЗІЛ-900 на нові більш ефективні, розробка нових технологій з використанням відходів виробництва.
     
      На діяльність товариства не впливають наступні ризики:
      - нерентабельність: рентабельність товарної продукції за 2011 рік складає 24,5 %. Всі види продукції рентабельні;
      - проблеми із залученням коштів для розширення діяльності: проблем з залученням коштів не існує;
      - нестача ресурсів: проблем з ресурсами, необхідними для ведення бізнесу при запровадженні автоматичного погашення експортного ПДВ, протягом звітного періоду не має. Майже всю продукцію ПАТ «Дніпровагонмаш» збуває в Росію за умов 50-70% попередньої оплати.
      - відсутність можливості продовжити термін дії ліцензії емітента на провадження основного виду (основних видів) діяльності чи дозволу на використання об'єктів, обіг яких є обмеженим (включаючи природні ресурси): ризики відсутні;
      - нестабільність фінансово-господарського стану: фінансовий стан підприємства стабільний. В жовтні ПАТ «Дніпровагонмаш» остаточно розрахувалось по заборгованості з позикового капіталу.
      Залучення банківських коштів у четвертому кварталі 2011 року не відбувалось. Заборгованості з позикового капіталу станом на 31.12.2011р. немає;
      - неякісне технологічне обладнання: ризики відсутні;
      - ризики, пов'язані з судовими процесами, учасником яких виступає емітент: ризики, пов'язані з судовими процесами за участю ПАТ «Днiпровагонмаш» відсутні.
      Господарські та фінансові ризики не впливають на фінансово-господарський стан дочірнього та залежного підприємств.
     

      2.1.3. Політичні та макроекономічні ризики, які впливають на діяльність ПАТ «Днiпровагонмаш»:
      - невизначеність регуляторного середовища для діяльності емітента: зміна вимог щодо ліцензування, сертифікації продукції; зміна рівня бюрократизму та корупції. Можливість введення загороджувальних заходів для українських товарів у зв’язку з початком роботи Митного союзу Російської Федерації, Казахстану та Білорусії. Даний фактор ризику можливо зменшити за рахунок диверсифікації виробництва та пошуку нових ринків збуту в інших країнах;
      - політична нестабільність: непередбачуваність зміни законодавства, відсутність замовлень на місцевому ринку, введення загороджувального мита в Росії на українську продукцію. Даний фактор ризику можливо зменшити за рахунок проведення гнучкої маркетингової політики (розробка альтернативних шляхів збуту продукції, розширення географії поставок продукції).
     
      На діяльність товариства не впливають наступні політичні та макроекономічні ризики:
      - податкове навантаження;
      - рецесія чи зниження темпів економічного розвитку;
      - зростання інфляції чи зниження впевненості споживачів у майбутньому;
      - неефективна судова система. Ризики, пов’язані з неефективною судовою системою, мають суб’єктивний та системний характер, і по відношенню до ПАТ «Днiпровагонмаш» не відзначаються індивідуально визначеним спрямуванням;
      - обмеження на валютні операції тощо.

 

Розділ IІІ. Основні відомості про емітента

      3.1. Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство «Дніпровагонмаш»
      Скорочене найменування емітента: ПАТ «Дніпровагонмаш»
      Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 05669819
      Найменування емітента не зареєстроване як торговельна марка чи частина торговельної марки.
      З метою приведення діяльності товариства у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства» 21.04.2011р. черговими загальними зборами акціонерів ВАТ «Дніпровагонмаш» було прийнято рішення змінити найменування товариства з Відкритого акціонерного товариства «Дніпровагонмаш» (скорочено – ВАТ «Дніпровагонмаш») на Публічне акціонерне товариство «Дніпровагонмаш» (скорочено – ПАТ «Дніпровагонмаш»).
     
      3.2. Дата проведення державної реєстрації: 19.04.1995р.
      Номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців: 12231200000000008
      Місце проведення державної реєстрації: Виконавчий комітет Дніпродзержинської міської ради Дніпропетровської області
      Місцезнаходження емітента: 51925, Дніпропетровська обл., м. Дніпродзержинськ, вул. Українська, буд. 4
      Телефон: 0569233046
      Факс: 0569232638
      Адреса електронної пошти емітента: ivashina@dvmash.biz
      Веб-сторінка, на якій доступна інформація про емітента чи його цінні папери: www.dvmash.biz
     
      Спеціальним підрозділом ПАТ «Дніпровагонмаш» по роботі з акціонерами та інвесторами є бюро-секретаріат по сприянню у роботі наглядової ради, що знаходиться за місцезнаходженням товариства: 51925, Дніпропетровська обл., м. Дніпродзержинськ, вул. Українська, буд. 4.
      Телефон: 0569233046
      Факс: 0569232638
      Адреса електронної пошти: ivashina@dvmash.biz
     
      3.3. Строк існування з дати державної реєстрації у якості акціонерного товариства – понад 16 років. ПАТ «Дніпровагонмаш» створено на невизначений строк.
     
     

      3.4. Пiдприємство створювалось на базi вагоноремонтних майстерень металургiйного заводу, побудованих в 1916 - 1918 роках польсько - бельгiйсько - французьким «Пiвденноросiйським Днiпровським Металургiйним товариством». Ще на початку ХХ сторiччя тут вироблялися двоколiйнi критi вагони для магiстральних залiзниць.
      Становлення заводу в якостi самостiйного пiдприємства вiдбувалось в роки радянської влади. У 1925 роцi Постановою Правлiння Главметалу ВСНГ СРСР вiд 17 грудня було прийнято рiшення про створення самостiйного вагонобудiвного виробництва. У 1926 роцi вагонобудiвне вiддiлення остаточно видiлилося зi складу металургiйного заводу i стало самостiйним пiдприємством - Кам'янським вагонобудiвним заводом. В жовтнi цього ж року, вже в новому статусi, завод почав виробництво своєї продукцiї.
      Довгi роки пiдприємство було вiдоме постiйним партнерам i споживачам як Днiпродзержинський вагонобудiвний завод iменi газети «Правда». Це iм'я присвоєне заводу на прохання його колективу наприкiнцi 20-х рокiв в подяку за активну помiч, яку надавала йому редакцiя газети «Правда» на перших, найскладнiших, етапах розвитку.
      Розширення сфери дiяльностi пiдприємства викликало необхiднiсть його структурної перебудови. На базi Днiпродзержинського вагонобудiвного заводу iменi газети «Правда» у липнi 1993 року було створено Виробниче об'єднання вагонобудування «Днiпровагонмаш».
      В груднi 1993 року, згiдно з наказом Мiнiстерства машинобудування, вiйськово-промислового комплексу i конверсiї України № 775 вiд 22 грудня 1993 року та у вiдповiдностi з Указом Президента України «Про корпоратизацiю пiдприємств» вiд 15 червня 1993 року, було створено Вiдкрите акцiонерне товариство «Днiпровагонмаш», шляхом корпоратизацiї майна державного Виробничого об'єднання вагонобудування «Днiпровагонмаш».
      В 1995 роцi, згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв ВАТ «Днiпровагонмаш» вiд 22.03.1995 року, було створене Металургiйне пiдприємство «Днiпродзержинський сталеливарний завод», дочiрнє пiдприємство Вiдкритого акцiонерного товариства «Днiпровагонмаш» (скорочено ДП «Стальзавод»), спецiалiзацiєю якого є лиття сталi та чавуну.
      В жовтнi 1998 року вiдбулась реорганiзацiя ВАТ «Днiпровагонмаш» шляхом приєднання до нього Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «Днiпровагонiмпекс-1».
      В 2005 роцi, згiдно рiшення загальних зборiв ВАТ «Днiпровагонмаш" вiд 26.12.2005 року, було створено Київське представництво Вiдкритого акцiонерного товариства «Днiпровагонмаш», метою дiяльностi якого є представництво та захист iнтересiв товариства на ринку вагонобудування України та за її кордоном, розширення ринку збуту продукцiї.
      З метою приведення діяльності товариства у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства» 21.04.2011р. черговими загальними зборами акціонерів ВАТ «Дніпровагонмаш» було прийнято рішення змінити найменування товариства з Відкритого акціонерного товариства «Дніпровагонмаш» на Публічне акціонерне товариство «Дніпровагонмаш».
      У жовтні місяці 2011 року завод відзначив своє 85-ти річчя.
      Протягом 2011 року ПАТ «Дніпровагонмаш» здійснило продаж значної частини активів, не пов'язаних з основною діяльністю товариства, а саме часток у статутному капіталі інших юридичних осіб:
      - ТОВ «Вагонбудінвест» на суму 299 999,5 тис.грн.
      - ТОВ «Сигнум Инвест» на суму 29 700,0 тис. грн.
      Найближчим часом ПАТ «Дніпровагонмаш» не планує злиття, приєднання, перетворення, поділ, виділ або купівлю чи продаж понад 10 відсотків вартості активів, не пов'язаних з основною діяльністю.
     

      3.5. Дiюча органiзацiйна структура ПАТ «Днiпровагонмаш» вiдповiдає вимогам чинного законодавства України. ПАТ «Днiпровагонмаш» має традицiйну лiнiйно-функцiональну структуру. На пiдприємствi розробленi нормативнi документи, що регламентують тiсну взаємодiю усiх пiдроздiлiв та служб, їх дiяльнiсть, чiтко визначенi функцiї, права, обов'язки, вiдповiдальнiсть кожного пiдроздiлу, це положення про вiддiли, служби пiдприємства, посадовi iнструкцiї, накази, правила внутрiшнього розпорядку.
      Дiюча структура ПАТ «Днiпровагонмаш» складається з наступних функцiональних напрямкiв: технiчний, виробничий, комерцiйний, юридичний, з маркетингу та продаж, з економiки та фiнансiв, з управлiння активами, з безпеки та адмiнiстративних питань.
      До складу ПАТ «Днiпровагонмаш» входять 52 структурнi пiдроздiли. Основними (виробничими) структурними пiдроздiлами є: зварювально-складальний цех; механо-складальний цех; малярно-здавальний цех; ковальсько-пресовий цех. Допомiжними (виробничими) структурними пiдроздiлами є: iнструментальний цех; ремонтно-механiчний цех; цех залiзничного транспорту; ремонтно-будiвельний цех; енерго-силовий цех; цех складського господарства; цех безрейкового транспорту. До структури пiдприємства входить значна кiлькiсть пiдроздiлiв, якi забезпечують виробничий процес фiнансовими, трудовими i матерiальними ресурсами, виконують контрольнi та управлiнськi функцiї, а також займаються збутом виробленої продукцiї. До складу соцiальної сфери входять: база вiдпочинку у м. Приморськ та їдальня.
      З метою удосконалення органiзацiйної структури управлiння ПАТ «Днiпровагонмаш» протягом звітного року до неї внесено наступні зміни:
      - виведено із прямого підпорядкування директора технічного відділ випробування продукції вагонобудування;
      - підпорядковано відділ випробування продукції вагонобудування начальнику служби якості;
      - скасовано бюро управління якістю і сертифікації, на базі цього бюро створено відділ управління якістю і сертифікації.
      - підпорядковано відділ управління якістю і сертифікації начальнику служби якості.
      Органами управління ПАТ «Дніпровагонмаш» відповідно до статуту товариства є: загальні збори акціонерів; наглядова рада; дирекція; ревізійна комісія.
      До складу наглядової ради ПАТ «Дніпровагонмаш» входять: голова наглядової ради - Тегіпко Сергій Миколайович; члени наглядової ради: Новіцький Валерій Георгійович, ПрАТ «Холдінгова компанія «Теко - Дніпрометиз», Попенко Сергій Павлович.
      До складу дирекції ПАТ «Дніпровагонмаш» входять: генеральний директор - Кобиляков Андрій Іванович; члени дирекції: Корнецький Олег Юрійович, Бабенкова Олеся Олександрівна, Малініна Марина Михайлівна, Насікан Володимир Федорович, Григор’єв Валерій Феодосійович, Закiрбаєв Олександр Ренатович, Пуха Ніна Миколаївна – головний бухгалтер.
      До складу ревізійної комісії ПАТ «Дніпровагонмаш» входять: голова ревізійної комісії – Лисаков Юрій Олександрович; члени ревізійної комісії: Гусак Геннадій Євгенович, Колісніченко Наталія Леонідівна, Василюк Зоя Василівна.
     
      3.6. ПАТ «Днiпровагонмаш» має Київське представництво Публічного акціонерного товариства «Дніпровагонмаш», створене за рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 26 грудня 2005 року.
      Київське представництво Публічного акціонерного товариства «Дніпровагонмаш» знаходиться за адресою: 01032, м. Київ, вул. Симона Петлюри, буд.30, офіс 511.
      Метою заснування Представництва є представництво та захист інтересів ПАТ «Днiпровагонмаш» на ринку вагонобудування України та за її кордоном, розширення ринку збуту продукції товариства.
      Основними функціями Представництва є: дослідження ринку та вивчення суспільної думки; пошук та формування бази клієнтів товариства; представлення продукції товариства на вітчизняному та світовому ринку вагонобудування; реалізація політики товариства в сфері задоволення споживачів продукцією товариства.
      ПАТ «Днiпровагонмаш» фiлiй не має.
     
      3.7. ПАТ «Днiпровагонмаш» має дочiрнє пiдприємство.
      Повне найменування дочірнього підприємства: Металургійне підприємство «Днiпродзержинський сталеливарний завод», дочірнє підприємство Публічного акціонерного товариства «Дніпровагонмаш».
      Скорочене найменування дочірнього підприємства: ДП «Стальзавод».
      Місцезнаходження дочірнього підприємства: 51925, Україна, Днiпропетровська обл., м. Днiпродзержинськ, вул. Українська, буд. 4.
      Дата реєстрації дочірнього підприємства: 20.10.1995 року.
      Країна реєстрації дочірнього підприємства: Україна.
      Підстави визнання підприємства дочірнім по відношенню до емітента: ПАТ «Днiпровагонмаш» є єдиним засновником ДП «Стальзавод».
      Мотиви створення такого підприємства: отримання прибутків, з подальшим розподілом їх між підприємством та засновником; розширення ринкових можливостей засновника через співпрацю з підприємством.
      Види діяльності дочірнього підприємства: лиття сталі, лиття чавуну, лиття легких кольорових металів; виробництво чавуну, сталі та феросплавів.
      Частка емітента у статутному капіталі дочірнього підприємства: 100 %.
      Частка дочірнього підприємства у статутному капіталі емітента: немає.
      ДП «Стальзавод» не перебуває у процесі ліквідації.
     
      Залежним по відношенню до ПАТ «Дніпровагонмаш» є ТОВ «Торговий Дiм «Днiпровагонмаш» (м. Москва).
      Повне найменування залежного підприємства: Товариство з обмеженою відповідальністю «Торговий Дiм «Днiпровагонмаш».
      Скорочене найменування залежного підприємства: ТОВ «ТД «Дніпровагонмаш».
      Місцезнаходження залежного підприємства: 107497, Російська Федерація, м. Москва, вул. Іркутська, б.11, корп.1, офіс 717.
      Дата реєстрації залежного підприємства: 08.08.2007р.
      Країна реєстрації залежного підприємства: Російська Федерація.
      Підстави визнання підприємства залежним по відношенню до емітента: ПАТ «Днiпровагонмаш» є єдиним учасником ТОВ «Торговий Дiм «Днiпровагонмаш».
      Мотиви створення такого підприємства: реалізація транспортних засобів на території Російської Федерації та за кордоном.
      Види діяльності залежного підприємства: торгівля автотранспортними засобами та дослідження кон’юктури ринку.
      Частка емітента у статутному капіталі залежного підприємства: 100 %.
      Частка залежного підприємства у статутному капіталі емітента: немає.
      ТОВ «Торговий Дiм «Днiпровагонмаш» не перебуває у процесі ліквідації.
     

      3.8. Розмір зареєстрованого статутного капіталу ПАТ «Дніпровагонмаш» складає 8 317 900,00 грн. Розмір сплаченого статутного капіталу ПАТ «Дніпровагонмаш» - 8 317 900,00 грн. Протягом звітного року розмір статутного капіталу ПАТ «Дніпровагонмаш» не змінювався.
      Розмір власного капіталу ПАТ «Дніпровагонмаш» на 01.01.2011р. складає 451904,0 тис. грн.
      Розмір власного капіталу ПАТ «Дніпровагонмаш» на 31.12.2011р. - 970387,0 тис. грн.
     

      3.9. ПАТ «Дніпровагонмаш» не входить нi до яких об'єднань пiдприємств чи груп суб'єктів господарювання.

 

Розділ IV. Інформація про господарську діяльність емітента

      4.1. Основними видами діяльності ПАТ «Дніпровагонмаш» є:
      - Виробництво залізничного рухомого складу;
      - Виробництво машин та устаткування для металургії;
      - Оптова торгівля відходами та брухтом;
      - Надання інших місць для тимчасового проживання, не віднесених до інших групувань;
      - Діяльність їдалень;
      - Діяльність нерегулярного пасажирського транспорту.
      Протягом звітного року основні види діяльності ПАТ «Дніпровагонмаш» не змінювались.
     
      Основними видами діяльності ДП «Стальзавод» є:
      - Лиття сталі;
      - Лиття чавуну;
      - Лиття легких кольорових металів;
      - Виробництво чавуну, сталі та феросплавів;
      - Виробництво залізничного рухомого складу;
      - Оптова торгівля відходами та брухтом.
      Протягом звітного року основні види діяльності ДП «Стальзавод» не змінювались.
     
      Основними видами діяльності ТОВ «Торговий Дiм «Днiпровагонмаш» (м. Москва) є:
      - Торгівля автотранспортними засобами;
      - Інша оптова торгівля;
      - Дослідження кон’юктури ринку та виявлення суспільної думки;
      - Консультування з питань комерційної діяльності та управління;
      - Надання різних видів послуг;
      - Рекламна діяльність.
      Протягом звітного року основні види діяльності ТОВ «Торговий Дiм «Днiпровагонмаш» не змінювались.
     
      4.2. ПАТ «Дніпровагонмаш» спеціалізується на виробництві вантажних вагонів – магістральних та промислових. У 2011 році виготовлено продукції на суму 3831,9 млн. грн. (7000 вагонів).
      Основні види продукції, за рахунок продажу яких отримано більше 10 % доходу:
      - обсяг виробництва:
      - напіввагон моделі 12-4106 - 4 809 шт. - 2 569,1 млн. грн.;
      - напіввагон моделі 12-4102 - 1 790 шт. - 920,4 млн. грн.;
      - обсяг продажу:
      - напіввагон моделі 12-4106 - 4 801 шт. - 2 564,9 млн. грн.;
      - напіввагон моделі 12-4102 - 1 835 шт. - 940,8 млн. грн.;
      - середньореалізаційні ціни:
      - напіввагон моделі 12-4106 - 534,3 тис. грн.;
      - напіввагон моделі 12-4102 - 512,7 тис. грн.
      Обсяг продажу продукції за 2011 рік складає 3 857,5 млн. грн. Майже вся продукція (3 853,5 млн. грн. – 99,9 %) реалізована на експорт, в тому числі 99,7 % – Росія, 0,2 % – Казахстан.
      Протягом 2011 року нові види продукції не були запропоновані на ринку.
      У звітному періоді доходи дочірнього та залежного підприємств отриманих за продаж своєї продукції є меншими ніж 10 відсотків доходу отриманого ПАТ «Дніпровагонмаш». З цієї причини дані щодо продукції дочірнього та залежного підприємств у звіті не приводяться.
     
      4.3. В структурі виробничої собівартості реалізованої продукції ПАТ «Дніпровагонмаш» за 2011 рік витрати на матеріали та покупні напівфабрикати складають 91,9 %; енергоносії на технологічні цілі – 0,9 %; витрати на оплату праці виробничих робітників – 4,2 %; накладні витрати – 3,0 %.
      В структурі виробничої собівартості реалізованої продукції ДП «Стальзавод» за 2011 рік витрати на cировину та матеріали, транспортні витрати складають 50 %; енергоносії на технологічні цілі – 13 %; витрати на оплату праці – 15,7 %; накладні витрати – 21,3 %.
     

      4.4. Публічне акцiонерне товариство «Днiпровагонмаш» належить до галузi залiзничного машинобудування, в якiй склалася наступна ситуацiя.
      У 2011 році продовжувала спостерігатися тенденція росту попиту на вантажні вагони внаслідок дії наступних факторів:
      - наявність відкладеного попиту в період фінансової кризи 2008-2009рр.;
      - широке впровадження інструменту фінансового лізінгу рухомого складу;
      - високий рівень зносу вагонів.
      Більшість вагонобудівних підприємств країн СНД збільшили обсяги виробництва продукції, насамперед напіввагонів, які користуються найбільшим попитом на ринку. Єдиним стримуючим фактором росту виробництва рухомого складу був дефіцит крупного вагонного литва.
      Сумарний обсяг випуску вантажних вагонів підприємствами країн СНД у 2011 році перевищив відмітку у 100000 одиниць.
      Основними конкурентами ПАТ «Дніпровагонмаш» є:
      - ПАТ «Крюковський вагонобудівний завод» (м. Кременчук, Україна);
      - ВАТ «Азовмаш» (м. Маріуполь, Україна);
      - ВАТ «Стаханівський вагонобудівний завод» (м. Стаханів, Україна);
      - ВАТ «Алтайвагон» (м .Новоалтайськ, Росія);
      - ВАТ «Рузхіммаш» (м. Рузаєвка, Росія);
      - ВАТ «НПК «Уралвагонзавод» (м. Нижний Тагіл, Росія);
      - ВАТ «Брянський машинобудівний завод» (м. Брянськ, Росія);
      - ВАТ «Енгельський завод металоконструкцій» (м. Енгельс, Росія);
      - ВАТ «Трансмаш» (м. Енгельс, Росія);
      - ЗАТ «Протрактор-Вагон» (м. Канаш, Росія).
      ПАТ «Дніпровагонмаш» використовує такий метод конкуренції, як покращення споживчих якостей продукту.
      Частка ПАТ «Дніпровагонмаш» на ринку вагонобудування України складає 14 % (база оцінки частки продукту на ринку – загальне виробництво вантажних вагонів підприємствами України), на ринку вагонобудування країн СНД – приблизно 6 % (база оцінки частки продукту на ринку – загальне виробництво вантажних вагонів підприємствами країн СНД).
      ДП «Стальзавод» спеціалізується на виробництві середнього й дрібного литва (виливків деталей) для вагонобудівних заводів.
      Основними конкурентами ДП «Стальзавод» є:
      - ВАТ «Бежицький сталеливарний завод»;
      - ВАТ «НПК «Уралвагонзавод»;
      - Рубцовська філія ВАТ «Алтайвагон»;
      - ТОВ «Промтрактор-Промлит»;
      - ВАТ «Вкм-Сталь»;
      - ВАТ «Кременчуцький сталеливарний завод»;
      - ЗАТ «Азовелектросталь»;
      - ВАТ «Нововолинський ливарний завод»;
      - ВАТ «Сталь».
     
      4.5. Протягом звітного періоду ПАТ «Дніпровагонмаш» та ДП «Стальзавод» реалізовувало свою продукцію безпосередньо прямим способом. Основні ринки збуту продукції – Російська Федерація та Україна. Діяльність ПАТ «Дніпровагонмаш» та ДП «Стальзавод» не є сезонною.
     
      4.6. Основними постачальниками ПАТ «Дніпровагонмаш» за основними видами сировини та матерiалiв, необхiдних для виготовлення товарної продукцiї є:
      - ТОВ «Iнтерпайп Україна», м. Дніпропетровськ;
      - ТОВ «Регiон», м. Донецьк;
      - ВАТ «Запорiзький металургійний комбінат Запоріжсталь», м. Запоріжжя;
      - ТОВ «Метiнвест-Україна» м. Донецьк;
      - Корпорація «Індустріальний Союз Донбасу», м. Донецьк;
      - ТОВ «УПЕК Трейдінг», м. Харьків;
      - ВАТ «Евраз Нижньотагільський меткомбінат», м. Нижній Тагіл, Росія;
      - Компанія «Nomad investments limited», Гонконг;
      - ТОВ «ДСС Глобал Трейдінг», м. Київ;
      - ВАТ «Виксунський метзавод», м. Викса, Росія;
      - ТОВ «Брюстор», м. Дніпропетровськ;
      - ЗАТ «Зовнiшньо-торгiвельна фiрма «Трансмашекспорт», м. Москва, Росія.
      У 2011 році в порівнянні з 2010 роком ціни змінились на 10 або більше відсотків на наступну сировину та матерiали:
      - ВАТ «Запорiзький металургійний комбінат» постачає гнуті профілі - відбулось збільшення ціни на 17 %;
      - ТОВ «Метінвест-Україна» постачає куток 160х100х10 ст 09Г2 - відбулось збільшення ціни на 10,7 %;
      - ТОВ «УПЕК Трейдінг» постачає підшипники - відбулось збільшення ціни на 15,8 %;
      - ВАТ «Евраз Нижньотагільський меткомбінат» постачає:
      - профіль вагонної стійки - відбулось збільшення ціни на 10 %;
      - балка № 19 ст 09Г2 - відбулось збільшення ціни на 14,4 %.
      - Компанія «Nomad investments limited» постачає гнуті профілі - відбулось збільшення ціни на 25,4 %;
      - ТОВ «Регiон» постачає:
      - профіль вагонної стійки - відбулось збільшення ціни на 15,4 %;
      - балка № 19 ст 09Г2 - відбулось збільшення ціни на 16,8 %;
      - куток 160х100х10 ст 09Г2 - відбулось збільшення ціни на 15,4 %;
      - ЗАТ «Зовнiшньо-торгiвельна фiрма «Трансмашекспорт» постачає розподiльники повiтря, циліндри - відбулось збільшення ціни на 11 %.
      Постачання імпортних матеріалів у 2011 році складає 16,9 % від загальних витрат на придбання матеріалів.
      Існують альтернативні джерела отримання матеріалів, сировини та товарів.
      При укладанні договорів на поставку сировини і матеріалів відбувається тендерний відбір постачальників по різним критеріям: умови постачання, умови оплати, якість і т.п. Відбирається той постачальник, який більше відповідає умовам тендерного відбору.
     
      Основними постачальниками ДП «Стальзавод» за основними видами сировини та матеріалів, необхідних для виготовлення товарної продукції були: ТОВ «ВКФ Південно-Східний проект ЛТД», ДП «Промтехпостач», ТОВ «Технологія-Україна», ПАТ «Дніпрометиз», ТОВ «Фінігріф», УРП «Союз ТОВ», ПАТ «Дніпровагонмаш», ТОВ «Рейлсервіс», ТОВ «Укркольорметсплав».
      У 2011 році в порівнянні з 2010 роком ціни змінились на 10 або більше відсотків на наступну сировину та матерiали:
      - ТОВ «ВКФ Південно-Східний проект ЛТД» постачає цеглу ЕД – відбулось збільшення ціни на 15,03 %;
      - ДП «Промтехпостач» постачає лігносульфонат – простежувалось збільшення ціни на 13,48 %;
      - ТОВ «Технологія-Україна» постачає дробь – відбулось збільшення ціни на 11,83 %;
      - ПАТ «Дніпрометиз» постачає дріт, цвяхи формувальні – спостерігалось збільшення ціни на 16,98 %;
      - ТОВ «Фінігріф» постачає електроди графітовані – відбулось збільшення ціни на 13,42 %;
      - УРП «Союз ТОВ» постачає:
      - модифікатор МК -91д - спостерігалось збільшення ціни на 20,83 %;
      - суміш комплексну СК-1р - збільшення ціни на 11,28 %.
      - ПАТ «Дніпровагонмаш» постачає відходи лома - простежувалось збільшення ціни на 33%.
      Постачання імпортних матеріалів складає 2,53 % від загальних витрат на придбання матеріалів. Ці матеріали і надалі будуть доступні. Здійснюється постійний пошук альтернативних матеріалів.
     
      4.7. Основними клієнтами ПАТ «Дніпровагонмаш» протягом 2011 року були ЗАТ «Міжнародна інвестиційна група «МІГ», ТОВ «Промислова комплектація», ТОВ «ТТК-ТРАНС», ТОВ «Торговий Дім «Дніпровагонмаш», ДП «Стальзавод» з якими були укладені наступні договори:
     
      1. ЗАТ «Міжнародна інвестиційна група «МІГ», м. Москва:
      - по Контракту № 433 від 15.02.2011р. та Специфікації № 1 поставлені напіввагони мод. 12-4102 у кількості 100 одиниць;
      - по Специфікації № 3 до Контракту № 1159 від 12.11.2010р. поставлені напіввагони мод. 12-4106 у кількості 243 одиниці;
      - по Специфікації № 3 до Контракту № 1136 від 01.11.2010р. поставлені напіввагони мод. 12-4102 у кількості 210 одиниць;
      - по Контракту № 633 від 23.03.2011р. та Специфікації № 1 поставлені напіввагони мод. 12-4106 у кількості 150 одиниць та напіввагони мод. 12-4102 у кількості 100 одиниць;
      - по Специфікації № 2 до Контракту № 663 від 23.03.2011р. поставлені напіввагони мод. 12-4106 у кількості 100 одиниць;
      - по Контракту № 592 від 23.03.2011р. та Специфікації № 1 поставлені напіввагони мод. 12-4106 у кількості 100 одиниць;
      - по Контракту № 587 від 23.03.2011р. та Специфікації № 1 поставлені напіввагони мод. 12-4102 у кількості 140 одиниць.
      2. ТОВ «Промислова комплектація», м. Кременчук:
      - по Специфікації № 2 до Договору № 1217 від 15.12.2010р. поставлені напіввагони мод. 12-4102 у кількості 150 одиниць та напіввагони мод. 12-4102 у кількості 150 одиниць;
      - по Специфікації № 2 до Договору № 1114 від 25.10.2010р. поставлені напіввагони мод. 12-4106 у кількості 100 одиниць;
      - по Специфікації № 3 до Договору № 1114 від 25.10.2010р. поставлені напіввагони мод. 12-4106 у кількості 45 одиниць;
      - по Договору № 238 від 21.01.2011р. та Специфікації № 1 поставлені напіввагони мод. 12-4102 у кількості 170 одиниць та напіввагони моделі 12-4106 у кількості 243 одиниці;
      - по Специфікації № 2 до Договору № 238 від 21.01.2011р. поставлені напіввагони мод. 12-4106 у кількості 100 одиниць.
      3. ТОВ «ТТК-Транс», м. Москва:
      - по Контракту № 811 від 29.04.2011р. та Специфікації № 1 поставлені:
      - напіввагони мод. 12-4102 у кількості 220 одиниць;
      - напіввагони мод. 12-4106 у кількості 100 одиниць.
      - по Специфікації № 2 до Контракту № 811 від 29.04.2011р. поставлені:
      - напіввагони мод. 12-4106 у кількості 200 одиниць;
      - напіввагони мод. 12-4102 у кількості 150 одиниць;
      - по Специфікації № 3 до Контракту № 811 від 29.04.2011р. поставлені напіввагони мод. 12-4106 у кількості 300 одиниць;
      - по Специфікації № 4 до Контракту № 811 від 29.04.2011р. поставлені напіввагони мод. 12-4102 у кількості 100 одиниць;
      - по Специфікації № 5 до Контракту № 811 від 29.04.2011р. поставлені напіввагони мод. 12-4102 у кількості 100 одиниць;
      - по Контракту № 812 від 29.04.2011р. та Специфікації № 1 поставлені напіввагони мод. 12-4106 у кількості 220 одиниць;
      - по Контракту № 889 від 25.05.2011р. та Специфікації № 1 поставлені напіввагони мод. 12-4106 у кількості 200 одиниць;
      - по Специфікації № 2 до Контракту № 889 від 25.05.2011р. поставлені напіввагони мод. 12-4106 у кількості 200 одиниць;
      - по Специфікації № 3 до Контракту № 889 від 25.05.2011р. поставлені:
      - напіввагони мод. 12-4106 у кількості 200 одиниць;
      - напіввагони мод. 12-4102 у кількості 100 одиниць;
      - по Контракту № 890 від 25.05.2011р. та Специфікації № 1 поставлені напіввагони мод. 12-4106 у кількості 50 одиниць;
      - по Специфікації № 2 до Контракту № 890 від 25.05.2011р. поставлені напіввагони мод. 12-4106 у кількості 50 одиниць;
      - по Специфікації № 3 до Контракту № 890 від 25.05.2011р. поставлені напіввагони мод. 12-4106 у кількості 200 одиниць;
      - по Специфікації № 4 до Контракту № 890 від 25.05.2011р. поставлені напіввагони мод. 12-4106 у кількості 280 одиниць;
      - по Специфікації № 5 до Контракту № 890 від 25.05.2011р. поставлені напіввагони мод. 12-4106, у кількості 280 одиниць;
      - по Специфікації № 6 до Контракту № 890 від 25.05.2011р. поставлені напіввагони мод. 12-4106, у кількості 135 одиниць;
      - по Контракту № 1011 від 12.07.2011р. та Специфікації № 1 поставлені напіввагони мод. 12-4106 у кількості 100 одиниць;
      - по Специфікації № 2 до Контракту № 1011 від 12.07.2011р. поставлені напіввагони мод. 12-4106 у кількості 200 одиниць;
      - по Контракту № 1025 від 14.07.2011р. та Специфікації № 1 поставлені:
      - напіввагони мод. 12-4106 у кількості 50 одиниць;
      - напіввагони мод. 12-4102 у кількості 50 одиниць;
      - по Контракту № 1061 від 27.07.2011р. та Специфікації № 1 поставлені «Рама в сборі» у кількості 56 одиниць;
      - по Контракту № 1062 від 27.07.2011р. та Специфікації № 1 поставлені «Візки двухосні» у кількості 112 одиниць;
      - по Контракту № 1178 від 19.09.2011р. та Специфікації № 1 поставлені напіввагони мод. 12-4106 у кількості 180 одиниць;
      - по Специфікації № 2 до Контракту № 1178 від 19.09.2011р. поставлені напіввагони мод. 12-4106, у кількості 120 одиниць;
      - по Контракту № 1273 від 28.10.2011р. та Специфікації № 1 поставлені вагони для окатишів мод. 20-4015 у кількості 30 одиниць;
      - по Специфікації № 2 до Контракту № 1273 від 28.10.2011р. поставлені вагони для окатишів мод. 20-4015 у кількості 70 одиниць.
      4. ТОВ «Торговий Дім «Дніпровагонмаш», м.Москва:
      - по Контракту № 1375 від 06.12.2011р. та Специфікації № 1 поставлені напіввагони мод. 12-4106 у кількості 300 одиниць;
      - по Специфікації № 2 до Контракту № 1375 від 06.12.2011р. поставлені напіввагони мод. 12-4106, у кількості 185 одиниць;
      - по Контракту № 1377 від 08.12.2011р. та Специфікації № 1 поставлені напіввагони мод. 12-4106 у кількості 25 одиниць;
      - по Контракту № 050 від 23.12.2011р. та Специфікації № 1 будуть поставлені вагони для технічного вуглецю, мод. 25-4046 у кількості 100 одиниць.
      5. ДП «Стальзавод», м.Дніпродзержинськ:
      - по Специфікації № 3 до Договору № 1169 від 18.11.2010р. поставлені напіввагони мод. 12-4106 у кількості 50 одиниць.
      У звітному періоді доходи дочірнього та залежного підприємств є меншими ніж 10 відсотків доходу отриманого ПАТ «Дніпровагонмаш». З цієї причини інформація про клієнтів дочірнього та залежного підприємств у звіті не приводиться.
     
      4.8. У звітному 2011 році спільної діяльності з іншими підприємствами, установами, організаціями ПАТ «Дніпровагонмаш» та його дочірнє/залежне підприємства не здійснювали.
     
     

      4.9. Станом на 31.12.2011 року ПАТ «Дніпровагонмаш» має наступні ліцензії та дозволи:
      - Ліцензію серії АВ № 313764 видану 16.02.2007р. Міністерством будiвництва, архiтектури та житлово - комунального господарства України на вид діяльності «Будiвельна дiяльнiсть». Термін дії ліцензії до 16.02.2012р.;
      - Ліцензію серії АВ № 582417 видану 29.07.2011р. Міністерством внутрiшнiх справ Україри на вид діяльності «Надання послуг з охорони власностi та громадян». Термін дії ліцензії необмежений;
      - Ліцензію серії АВ № 531664 видану 20.05.2010р. Міністерством транспорту та зв'язку України, Головною державною iнспекцiєю на автомобiльному транспортi на вид діяльності «Надання послуг з перевезення пасажирiв i вантажiв автомобiльним транспортом вiдповiдно до видiв робiт, визначених Законом України «Про автомобiльний транспорт». Термін дії ліцензії необмежений;
      - Ліцензію серії АВ № 487118 видану 24.12.2009р. Державним Комітетом України з питань контролю за наркотиками на вид діяльності «Придбання, зберігання, реалізація (відпуск), використання прекурсорів (списку 2 таблиці IV) «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів». Термін дії ліцензії до 17.08.2011р.;
      - Ліцензію серії АБ № 112872 видану 08.11.2006р. Державним комітетом ядерного регулювання України на право провадження діяльності з використання джерел іонізуючого випромінювання. Термін дії ліцензії до 08.11.2011р.
      07.12.2011р. на засіданні Ліцензійної комісії Держатомрегулювання України прийнято рішення про внесення змін до ліцензії серії АБ № 112872 від 08.11.2006р. терміном дії до 08.11.2011р. у зв'язку з наміром ліцензіата подовжити строк дії ліцензії на 5 років. У зв'язку з відсутністю бланків ліцензій аркуш змін до ліцензії буде видано підприємству пізніше.
      - Дозвiл № БС150-12-0017730 виданий 06.07.2011р. Українським державним центром радiочастот на експлуатацiю радiоелектронного засобу УКХ радiозв'язку сухопутної рухомої служби (частота 154,300 МГц). Термін дії дозволу до 10.07.2013р.;
      - Дозвiл № БС150-12-0017729 виданий 06.07.2011р. Українським державним центром радiочастот на експлуатацiю радiоелектронного засобу УКХ радiозв'язку сухопутної рухомої служби (частота 164,850 МГц). Термін дії дозволу до 10.07.2013р.;
      - Дозвіл № 12-05-058012 виданий 11.01.2010р. Українським державним центром радiочастот на експлуатацiю радiоелектронного засобу радiоподовжувачiв абонентських телефонних лiнiй. Термін дії дозволу до 30.12.2014р.;
      - Дозвіл № 12-05-058013 виданий 11.01.2010р. Українським державним центром радiочастот на експлуатацiю радiоелектронного засобу радiоподовжувачiв абонентських телефонних лiнiй. Термін дії дозволу до 30.12.2014р.;
      - Дозвіл № 12-05-058014 виданий 11.01.2010р. Українським державним центром радiочастот на експлуатацiю радiоелектронного засобу радiоподовжувачiв абонентських телефонних лiнiй. Термін дії дозволу до 30.12.2014р.;
      - Дозвіл № 12-05-058015 виданий 11.01.2010р. Українським державним центром радiочастот на експлуатацiю радiоелектронного засобу радiоподовжувачiв абонентських телефонних лiнiй. Термін дії дозволу до 30.12.2014р.;
      - Дозвіл № 12-05-058016 виданий 11.01.2010р. Українським державним центром радiочастот на експлуатацiю радiоелектронного засобу радiоподовжувачiв абонентських телефонних лiнiй. Термін дії дозволу до 30.12.2014р.;
      - Дозвіл № 12-05-058017 виданий 11.01.2010р. Українським державним центром радiочастот на експлуатацiю радiоелектронного засобу радiоподовжувачiв абонентських телефонних лiнiй. Термін дії дозволу до 30.12.2014р.;
      - Дозвіл № 12-05-058018 виданий 11.01.2010р. Українським державним центром радiочастот на експлуатацiю радiоелектронного засобу радiоподовжувачiв абонентських телефонних лiнiй. Термін дії дозволу до 30.12.2014р.;
      - Дозвіл № 12-05-058019 виданий 11.01.2010р. Українським державним центром радiочастот на експлуатацiю радiоелектронного засобу радiоподовжувачiв абонентських телефонних лiнiй. Термін дії дозволу до 30.12.2014р.;
      - Дозвіл № 12-05-058020 виданий 11.01.2010р. Українським державним центром радiочастот на експлуатацiю радiоелектронного засобу радiоподовжувачiв абонентських телефонних лiнiй. Термін дії дозволу до 30.12.2014р.;
      - Дозвіл № 12-05-058021 виданий 11.01.2010р. Українським державним центром радiочастот на експлуатацiю радiоелектронного засобу радiоподовжувачiв абонентських телефонних лiнiй. Термін дії дозволу до 30.12.2014р.;
      - Дозвіл № 12-05-058022 виданий 11.01.2010р. Українським державним центром радiочастот на експлуатацiю радiоелектронного засобу радiоподовжувачiв абонентських телефонних лiнiй. Термін дії дозволу до 30.12.2014р.;
      - Дозвіл № 12-05-058023 виданий 11.01.2010р. Українським державним центром радiочастот на експлуатацiю радiоелектронного засобу радiоподовжувачiв абонентських телефонних лiнiй. Термін дії дозволу до 30.12.2014р.;
      - Дозвіл № 12-05-058024 виданий 11.01.2010р. Українським державним центром радiочастот на експлуатацiю радiоелектронного засобу радiоподовжувачiв абонентських телефонних лiнiй. Термін дії дозволу до 30.12.2014р.;
      - Дозвіл № 12-05-058025 виданий 11.01.2010р. Українським державним центром радiочастот на експлуатацiю радiоелектронного засобу радiоподовжувачiв абонентських телефонних лiнiй. Термін дії дозволу до 30.12.2014р.;
      - Дозвіл № 12-05-058026 виданий 11.01.2010р. Українським державним центром радiочастот на експлуатацiю радiоелектронного засобу радiоподовжувачiв абонентських телефонних лiнiй. Термін дії дозволу до 30.12.2014р.;
      - Дозвіл № 12-05-058027 виданий 11.01.2010р. Українським державним центром радiочастот на експлуатацiю радiоелектронного засобу радiоподовжувачiв абонентських телефонних лiнiй. Термін дії дозволу до 30.12.2014р.;
      - Дозвіл № 12-05-058028 виданий 11.01.2010р. Українським державним центром радiочастот на експлуатацiю радiоелектронного засобу радiоподовжувачiв абонентських телефонних лiнiй. Термін дії дозволу до 30.12.2014р.;
      - Дозвіл № 12-05-058029 виданий 11.01.2010р. Українським державним центром радiочастот на експлуатацiю радiоелектронного засобу радiоподовжувачiв абонентських телефонних лiнiй. Термін дії дозволу до 30.12.2014р.;
      - Дозвіл № 12-05-058030 виданий 11.01.2010р. Українським державним центром радiочастот на експлуатацiю радiоелектронного засобу радiоподовжувачiв абонентських телефонних лiнiй. Термін дії дозволу до 30.12.2014р.;
      - Дозвіл № 12-05-058031 виданий 11.01.2010р. Українським державним центром радiочастот на експлуатацiю радiоелектронного засобу радiоподовжувачiв абонентських телефонних лiнiй. Термін дії дозволу до 30.12.2014р.;
      - Дозвіл № 12-05-058032 виданий 11.01.2010р. Українським державним центром радiочастот на експлуатацiю радiоелектронного засобу радiоподовжувачiв абонентських телефонних лiнiй. Термін дії дозволу до 30.12.2014р.;
      - Дозвіл № 12-05-058033 виданий 11.01.2010р. Українським державним центром радiочастот на експлуатацiю радiоелектронного засобу радiоподовжувачiв абонентських телефонних лiнiй. Термін дії дозволу до 30.12.2014р.;
      - Дозвіл № 12-05-058034 виданий 11.01.2010р. Українським державним центром радiочастот на експлуатацiю радiоелектронного засобу радiоподовжувачiв абонентських телефонних лiнiй. Термін дії дозволу до 30.12.2014р.;
      - Дозвіл № 12-05-058035 виданий 11.01.2010р. Українським державним центром радiочастот на експлуатацiю радiоелектронного засобу радiоподовжувачiв абонентських телефонних лiнiй. Термін дії дозволу до 30.12.2014р.;
      - Дозвіл № 12-05-058036 виданий 11.01.2010р. Українським державним центром радiочастот на експлуатацiю радiоелектронного засобу радiоподовжувачiв абонентських телефонних лiнiй. Термін дії дозволу до 30.12.2014р.;
      - Дозвіл № 12-05-058037 виданий 11.01.2010р. Українським державним центром радiочастот на експлуатацiю радiоелектронного засобу радiоподовжувачiв абонентських телефонних лiнiй. Термін дії дозволу до 30.12.2014р.;
      - Дозвіл № 12-05-058038 виданий 11.01.2010р. Українським державним центром радiочастот на експлуатацiю радiоелектронного засобу радiоподовжувачiв абонентських телефонних лiнiй. Термін дії дозволу до 30.12.2014р.;
      - Дозвіл № 12-05-058039 виданий 11.01.2010р. Українським державним центром радiочастот на експлуатацiю радiоелектронного засобу радiоподовжувачiв абонентських телефонних лiнiй. Термін дії дозволу до 30.12.2014р.;
      - Дозвіл № 12-05-058040 виданий 11.01.2010р. Українським державним центром радiочастот на експлуатацiю радiоелектронного засобу радiоподовжувачiв абонентських телефонних лiнiй. Термін дії дозволу до 30.12.2014р.;
      - Дозвіл № 12-05-061672 виданий 20.10.2010р. Українським державним центром радiочастот на експлуатацiю радiоелектронного засобу радiоподовжувачiв абонентських телефонних лiнiй. Термін дії дозволу до 20.12.2014р.;
      - Дозвіл № 12-05-061673 виданий 20.10.2010р. Українським державним центром радiочастот на експлуатацiю радiоелектронного засобу радiоподовжувачiв абонентських телефонних лiнiй. Термін дії дозволу до 20.12.2014р.;
      - Дозвіл № 12-01-070831 виданий 31.08.2011р. Українським державним центром радiочастот на експлуатацiю радiоелектронного засобу аналогового УКХ радіотелефонного зв'язку (частота 164,850 МГц). Термін дії дозволу до 10.07.2013р.;
      - Дозвіл № 12-01-070832 виданий 31.08.2011р. Українським державним центром радiочастот на експлуатацiю радiоелектронного засобу аналогового УКХ радіотелефонного зв'язку (частота 164,850 МГц). Термін дії дозволу до 10.07.2013р.;
      - Дозвіл № 12-01-070833 виданий 31.08.2011р. Українським державним центром радiочастот на експлуатацiю радiоелектронного засобу аналогового УКХ радіотелефонного зв'язку (частота 164,850 МГц). Термін дії дозволу до 10.07.2013р.;
      - Дозвіл № 12-01-070834 виданий 31.08.2011р. Українським державним центром радiочастот на експлуатацiю радiоелектронного засобу аналогового УКХ радіотелефонного зв'язку (частота 164,850 МГц). Термін дії дозволу до 10.07.2013р.;
      - Дозвіл № 12-01-070835 виданий 31.08.2011р. Українським державним центром радiочастот на експлуатацiю радiоелектронного засобу аналогового УКХ радіотелефонного зв'язку (частота 164,850 МГц). Термін дії дозволу до 10.07.2013р.;
      - Дозвіл № 12-01-070836 виданий 31.08.2011р. Українським державним центром радiочастот на експлуатацiю радiоелектронного засобу аналогового УКХ радіотелефонного зв'язку (частота 164,850 МГц). Термін дії дозволу до 10.07.2013р.;
      - Дозвіл № 12-01-070837 виданий 31.08.2011р. Українським державним центром радiочастот на експлуатацiю радiоелектронного засобу аналогового УКХ радіотелефонного зв'язку (частота 164,850 МГц). Термін дії дозволу до 10.07.2013р.;
      - Дозвіл № 12-01-070838 виданий 31.08.2011р. Українським державним центром радiочастот на експлуатацiю радiоелектронного засобу аналогового УКХ радіотелефонного зв'язку (частота 164,850 МГц). Термін дії дозволу до 10.07.2013р.;
      - Дозвіл № 12-01-070839 виданий 31.08.2011р. Українським державним центром радiочастот на експлуатацiю радiоелектронного засобу аналогового УКХ радіотелефонного зв'язку (частота 164,850 МГц). Термін дії дозволу до 10.07.2013р.;
      - Дозвіл № 12-01-070840 виданий 31.08.2011р. Українським державним центром радiочастот на експлуатацiю радiоелектронного засобу аналогового УКХ радіотелефонного зв'язку (частота 164,850 МГц). Термін дії дозволу до 10.07.2013р.;
      - Дозвіл № 12-01-070841 виданий 31.08.2011р. Українським державним центром радiочастот на експлуатацiю радiоелектронного засобу аналогового УКХ радіотелефонного зв'язку (частота 164,850 МГц). Термін дії дозволу до 10.07.2013р.;
      - Дозвіл № 12-01-070819 виданий 31.08.2011р. Українським державним центром радiочастот на експлуатацiю радiоелектронного засобу аналогового УКХ радіотелефонного зв'язку (частота 154,300 МГц). Термін дії дозволу до 10.07.2013р.;
      - Дозвіл № 12-01-070820 виданий 31.08.2011р. Українським державним центром радiочастот на експлуатацiю радiоелектронного засобу аналогового УКХ радіотелефонного зв'язку (частота 154,300 МГц). Термін дії дозволу до 10.07.2013р.;
      - Дозвіл № 12-01-070821 виданий 31.08.2011р. Українським державним центром радiочастот на експлуатацiю радiоелектронного засобу аналогового УКХ радіотелефонного зв'язку (частота 154,300 МГц). Термін дії дозволу до 10.07.2013р.;
      - Дозвіл № 12-01-070822 виданий 31.08.2011р. Українським державним центром радiочастот на експлуатацiю радiоелектронного засобу аналогового УКХ радіотелефонного зв'язку (частота 154,300 МГц). Термін дії дозволу до 10.07.2013р.;
      - Дозвіл № 12-01-070823 виданий 31.08.2011р. Українським державним центром радiочастот на експлуатацiю радiоелектронного засобу аналогового УКХ радіотелефонного зв'язку (частота 154,300 МГц). Термін дії дозволу до 10.07.2013р.;
      - Дозвіл № 12-01-070824 виданий 31.08.2011р. Українським державним центром радiочастот на експлуатацiю радiоелектронного засобу аналогового УКХ радіотелефонного зв'язку (частота 154,300 МГц). Термін дії дозволу до 10.07.2013р.;
      - Дозвіл № 12-01-070825 виданий 31.08.2011р. Українським державним центром радiочастот на експлуатацiю радiоелектронного засобу аналогового УКХ радіотелефонного зв'язку (частота 154,300 МГц). Термін дії дозволу до 10.07.2013р.;
      - Дозвіл № 12-01-070826 виданий 31.08.2011р. Українським державним центром радiочастот на експлуатацiю радiоелектронного засобу аналогового УКХ радіотелефонного зв'язку (частота 154,300 МГц). Термін дії дозволу до 10.07.2013р.;
      - Дозвіл № 12-01-070827 виданий 31.08.2011р. Українським державним центром радiочастот на експлуатацiю радiоелектронного засобу аналогового УКХ радіотелефонного зв'язку (частота 154,300 МГц). Термін дії дозволу до 10.07.2013р.;
      - Дозвіл № 12-01-070828 виданий 31.08.2011р. Українським державним центром радiочастот на експлуатацiю радiоелектронного засобу аналогового УКХ радіотелефонного зв'язку (частота 154,300 МГц). Термін дії дозволу до 10.07.2013р.;
      - Дозвіл № 12-01-070829 виданий 31.08.2011р. Українським державним центром радiочастот на експлуатацiю радiоелектронного засобу аналогового УКХ радіотелефонного зв'язку (частота 154,300 МГц). Термін дії дозволу до 10.07.2013р.;
      - Дозвіл № 12-01-070830 виданий 31.08.2011р. Українським державним центром радiочастот на експлуатацiю радiоелектронного засобу аналогового УКХ радіотелефонного зв'язку (частота 154,300 МГц). Термін дії дозволу до 10.07.2013р.;
      - Дозвіл № 12-05-071152 виданий 14.10.2011р. Українським державним центром радiочастот на експлуатацiю радiоелектронного засобу радiоподовжувачiв абонентських телефонних лiнiй. Термін дії дозволу до 30.12.2014р.;
      - Дозвіл № 12-05-071153 виданий 14.10.2011р. Українським державним центром радiочастот на експлуатацiю радiоелектронного засобу радiоподовжувачiв абонентських телефонних лiнiй. Термін дії дозволу до 30.12.2014р.
      Станом на 31.12.2011 року ДП «Стальзавод» має наступні ліцензії:
      - Ліцензію серії АГ № 578695 видану 05.07.2011р. Міністерством промислової політики України на вид діяльності «Заготiвля, переробка, металургійна переробка брухту чорних металів». Термін дії ліцензії необмежений;
      - Ліцензію серії АВ № 592704 видану 12.09.2011р. Державним Комітетом України з питань контролю за наркотиками на вид діяльності «Придбання, зберігання, використання прекурсорів (списку 2 таблиці IV) «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів». Термін дії ліцензії з 19.08.2011р. по 19.08.2016р.;
      - Дозвіл № 1210436900-18 виданий 27.12.2011р. Державним управлінням охорони навколишнього природного середовища в Дніпропетровській області на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами. Термін дії дозволу до 27.12.2016р.
     
      4.10. Станом на 31.12.2011р. ПАТ «Дніпровагонмаш» володіє наступними об’єктами права інтелектуальної власності:
      1. Патент України № 3354 на промисловий зразок «Вагон хопер-дозатор», виданий державним підприємством «Український інститут промислової власності» (УКРПАТЕНТ) 28.02.2000р.
      Строк дії - до 29.04.2014р.
      Патентом захищено зовнішній вигляд (художньо-конструктивні особливості) вагона хопер-дозатора моделі 19-4101, що призначений для перевезення, механізованого дозованого розвантаження і розрівнювання баластних сипучих матеріалів на рейковій колії під час її прокладки, реконструкції або ремонту.
     
      2. Патент України № 4246 на промисловий зразок «Піввагон», виданий Державним підприємством «Український інститут промислової власності» (УКРПАТЕНТ) 15.12.2000р.
      Строк дії – до 20.06.2015р.
      Патентом захищено зовнішній вигляд піввагону моделі 12-4102 з глухим днищем.
     
      3. Патент України № 8355 на промисловий зразок «Вагон для цементу та інших сипучих вантажів», виданий Державним підприємством «Український інститут промислової власності» (УКРПАТЕНТ) 15.01.2004р.
      Строк дії – до 30.04.2018р.
      Патентом захищено зовнішній вигляд вантажного вагона моделі 19-4109, призначеного для перевезення цементу та інших сипких вантажів, які потребують захисту від атмосферних опадів.
     
      4. Патент України № 6580 на корисну модель «Вагон-платформа для листового прокату», виданий Державним підприємством «Український інститут промислової власності» (УКРПАТЕНТ) 16.05.2005р.
      Строк дії – до 08.10.2014р.
      Патентом захищено особливості оригінальної конструкції спеціалізованого вагона-платформи моделі 13-4107 для транспортування широколистового прокату.
     
      5. Патент РФ № 51949 на корисну модель «Вагон-платформа для листового прокату»,
      виданий Федеральним державним закладом «Федеральний інститут промислової власності Федеральної служби по інтелектуальній власності, патентам та товарним знакам» (РОСПАТЕНТ) 10.03.2006р.
      Строк дії – 25.03.2015р.
      Патентом захищено особливості оригінальної конструкції (поворотна вантажна платформа) спеціалізованого вагона-платформи моделі 13-4107 для транспортування широколистового прокату.
     
      6. Патент України № 8657 на корисну модель «Вагон-платформа для рулонів металевого листового прокату», виданий Державним підприємством «Український інститут промислової власності» (УКРПАТЕНТ) 15.08.2005р.
      Строк дії – до 01.02.2015р.
      Патентом захищено конструкцію кузова вагона-платформи моделі 13-4094 для перевезення рулонів металевого листового прокату.
     
      7. Патент України № 11890 на промисловий зразок «Вагон-платформа для листового прокату», виданий Державним підприємством «Український інститут промислової власності» (УКРПАТЕНТ) 17.04.2006р.
      Строк дії – до 14.02.2020р.
      Патентом захищено зовнішній вигляд спеціалізованого вагона-платформи моделі 13-4107 для перевезення широкоформатного листового прокату.
     
      8. Патент України № 13313 на промисловий зразок «Вагон-платформа для контейнерів», виданий Державним підприємством «Український інститут промислової власності» (УКРПАТЕНТ) 15.12.2006р.
      Строк дії – до 30.01.2021р.
      Патентом захищено зовнішній вигляд та оригінальну конструкцію рами спеціалізованої платформи для великовагових контейнерів моделі 13-4117.
     
      9. Патент України № 23046 на корисну модель «Вагон-платформа для вантажів різної довжини», виданий Державним підприємством «Український інститут промислової власності» (УКРПАТЕНТ) 10.05.2007р.
      Строк дії – до 27.10.2016р.
      Патентом захищено обладнання універсальної платформи для можливості перевезення різноманітних довгомірних вантажів, зокрема, довгомірної слябової заготовки.
     
      10. Патент України № 19212 на корисну модель Технологічний вагон для гасіння коксу», виданий Державним підприємством «Український інститут промислової власності» (УКРПАТЕНТ) 15.12.2006р.
      Строк дії – до 10.05.2016р.
      Патентом захищено покращену конструкцію коксогасильного вагону моделі КТВ 4125.00.000 для гасіння коксу водою в коксогасильній башті.
     
      11. Патент України № 19522 на корисну модель «Вагон-платформа для листової сталі в рулонах», виданий Державним підприємством «Український інститут промислової власності» (УКРПАТЕНТ) 15.12.2006р.
      Строк дії – до 03.07.2016р.
      Патентом захищено удосконалення конструкції платформи моделі 13-4094 (перевезення рулонів листового прокату) для можливості транспортування більшого типорозмірного ряду рулонів.
     
      12. Патент України № 23786 на корисну модель «Похила підлога коксогасильного вагону», виданий Державним підприємством «Український інститут промислової власності» (УКРПАТЕНТ) 11.06.2007р.
      Строк дії – до 03.01.2017р.
      Патентом захищено оригінальну конструкцію підлоги коксогасильного вагону моделі КТВ 4125.00.000 для підвищення експлуатаційної надійності вагонів.
     
      13. Патент України № 22471 на корисну модель «Коксогасильний вагон з охолоджуваною металоконструкцією», виданий Державним підприємством «Український інститут промислової власності» (УКРПАТЕНТ) 25.04.2007р.
      Строк дії – до 20.11.2016р.
      Патентом захищено конструкцію перспективного вагону для гасіння розпеченого коксу в гасильній башті з метою збільшення терміну служби і зниження трудомісткості виготовлення вагону.
     
      14. Патент України № 26815 на корисну модель «Вагон-платформа для слябів, металопрокату та великовагових контейнерів», виданий Державним підприємством «Український інститут промислової власності» (УКРПАТЕНТ) 10.10.2007р.
      Строк дії – до 03.05.2017р.
      Патентом захищено конструкцію багатофункціональної платформи моделі 13-4140 для перевезення широкої номенклатури вантажів.
     
      15. Патент України № 27339 на корисну модель «Вагон-платформа для широкоформатного листового пркату», виданий Державним підприємством «Український інститут промислової власності» (УКРПАТЕНТ) 25.10.2007р.
      Строк дії – до 21.06.2017р.
      Патентом захищено удосконалення конструкції платформи моделі 13-4107 для розширення функціональних можливостей вагона-платформи при експлуатації.
     
      16. Патент України № 25714 на корисну модель «Коксогасильний вагон з нижньою подачею технологічної води», виданий Державним підприємством «Український інститут промислової власності» (УКРПАТЕНТ) 27.08.2007р.
      Строк дії – до 25.09.2016р.
      Патентом захищено конструкцію перспективного вагону для гасіння розпеченого коксу в гасильній башті з метою збільшення терміну служби і зниження трудомісткості виготовлення вагону.
     
      17. Патент України № 13810 на промисловий зразок «Вагон-платформа для перевезення великовагових контейнерів, лісу та пакованих пиломатеріалів», виданий Державним підприємством «Український інститут промислової власності» (УКРПАТЕНТ) 15.03.2007р.
      Строк дії – до 17.03.2021р.
      Патентом захищено зовнішній вигляд багатофункціонального вагона-платформи моделі 13-4128.
     
      18. Патент України № 18790 на промисловий зразок «Вагон-хопер критий для цементу», виданий Державним підприємством «Український інститут промислової власності» (УКРПАТЕНТ) 27.04.2009р.
      Строк дії – до 30.10.2023р.
      Патентом захищено зовнішній вигляд та покращену конструкцію вагону для цементу моделі 19-4142, що відповідає сучасним вимогам до перевезення таких вантажів.
     
      19. Патент України № 48489 на корисну модель «Вагон-платформа для широкоформатного листового прокату різної довжини», виданий Державним підприємством «Український інститут промислової власності» (УКРПАТЕНТ) 25.03.2010р.
      Строк дії – до 03.08.2019р.
      Патентом захищено особливості конструкції перспективної платформи моделі 13-4143 для перевезення широкоформатного листового прокату різних типорозмірів, що дозволяє досягти універсальності спеціалізованого транспортного засобу.
     
      20. Патент РФ № 97315 на корисну модель «Вагон-платформа для широкоформатного листового прокату різної довжини», виданий Федеральним державним закладом «Федеральний інститут промислової власності Федеральної служби по інтелектуальній власності, патентам та товарним знакам» (РОСПАТЕНТ) 10.09.2010р.
      Строк дії – до 03.11.2019р.
      Патентом захищено особливості конструкції перспективної платформи моделі 13-4143 для перевезення широкоформатного листового прокату різних типорозмірів, що дозволяє досягти універсальності спеціалізованого транспортного засобу.
     
      21. Патент України № 3733 на корисну модель «Кузов критого вагона-хопера», виданий Державним підприємством «Український інститут промислової власності» (УКРПАТЕНТ) 15.12.2004р.
      Дію патенту відновлено у 2010р.
      Строк дії – до 27.07.2014р.
      Патентом захищено конструкцію кузова вагонів-хоперів моделей 19-4109 та 19-4109-01.
     
      22. Патент України № 81441 на винахід «Пристрій для відкривання та закривання кришок розвантажувальних люків бункерного вагону», виданий Державним підприємством «Український інститут промислової власності» (УКРПАТЕНТ) 10.01.2008р.
      Строк дії – до 30.05.2025р.
      Патентом захищено оригінальну конструкцію пристрою для відкривання та закривання кришок розвантажувальних люків бункерних вагонів.
     
      23. Свідоцтво № 6616 на знак для товарів і послуг, видане Державним підприємством «Український інститут промислової власності» (УКРПАТЕНТ) 26.12.1995р.
      Строк дії свідоцтва продовжено до 11.09.2021р.
      Свідоцтвом захищено графічне зображення зареєстрованого товарного знаку ПАТ «Дніпровагонмаш» у вигляді букв «D» та «V» (усередені знаку), що символізують назву товариства.
     
      24. Невиключна ліцензія за договором № 411 від 12.11.2007р. на право використання технічної документації на фрикційний поглинаючий апарат автозчеплення ПМКП-110, конструкція якого захищена патентом РФ № 2128301 на винахід «Фрикційний амортизатор», виданим Федеральним державним закладом «Федеральний інститут промислової власності Федеральної служби по інтелектуальній власності, патентам та товарним знакам» (РОСПАТЕНТ) 27.03.1999р.
      Строк дії договору – до 31.12.2012р.
      Технічна документація використовується для виробництва фрикційних поглинаючих апаратів автозчеплення ПМКП-110 на підприємстві ВАТ «Дніпровагонмаш».
     
      ПАТ «Дніпровагонмаш» придбані Ліцензійні договори:
      - № 266сб/15 від 11.03.2011р. з ВАТ «НВК «Уралвагонзавод», м. Нижній Тагіл, Росія «Ноу-хау» - враховані копії конструкторської документації та Повідомлення на внесення змін в конструкторську документацію на виріб вагонобудування – візок моделі 18-100, утримання на абонентському обліку «ноу-хау». Термін дії Ліцензійного договору до 31.12.2012р. Договір може бути пролонгованим за згодою сторін;
      - № 411 від 12.11.2007р. з ТОВ «ДИПРОМ» м. Брянськ, Росія «Технічна та інша документація на апарат поглинаючий ПМКП-110». Термін дії Ліцензійного договору до 31.12.2012р. Договір може бути пролонгованим за згодою сторін.
     
      Продукція підприємства випускається з використанням об’єктів інтелектуальної власності. Це дозволяє підвищити її конкурентоспроможність на ринку, забезпечити виробництво замовленнями на виготовлення саме таких вантажних вагонів.
      Для охорони прав інтелектуальної власності на підприємстві з робітниками, робота яких пов’язана зі створенням або використанням об’єктів інтелектуальної власності, укладаються договори щодо нерозголошення конфіденційної інформації. Видаються накази генерального директора, де зазначаються додаткові заходи по охороні комерційної таємниці.
     
      ДП «Стальзавод» придбані:
      - врахована копія конструкторської документації на пристрій автозчепу 1835.00.000, а також утримання придбаної конструкторської документації на абонентському обліку відповідно до договору № 440-85/10 від 31.12 2010р. Термін дії договору до 31.12.2013р. Договір може бути пролонгованим за згодою сторін.
      - врахована копія конструкторської документації на «Упор с надпятником» кресл. ЧУ24.5.0086, а також утримання придбаної конструкторської документації на абонентському обліку відповідно до договору № 440-26/11 від 23.02 2011р. Термін дії договору до 29.02.2012р. Договір може бути пролонгованим за згодою сторін.
      - невиняткова ліцензія на ноу-хау (ліцензійний договір на придбання ноу-хау на виготовлення продукції (автозчеп СА-3 106.01.00-0 та хомут тяговий 106.00.001-1)). Договір № 94/586сб/15 від 20.04.2011р. Термін дії договору до 31.12.2013р.
      Наявність вищеперелічених договорів дає змогу ДП «Стальзавод» виготовляти та реалізовувати зазначену в них продукцію.
     

      4.11. Вплив чинного законодавства, актів органів державної влади на діяльність емітента та його дочірнього підприємства відбувається в порядку визначеному законодавством.
     
      4.12. Полiтика ПАТ «Днiпровагонмаш» щодо розробок спрямована на розробку нових прогресивних магiстральних i промислових вагонiв, якi вiдповiдають сучасним вимогам, та удосконаленню конструкцiй ранiше створених вагонiв.
      У 2010 роцi ВАТ «Днiпровагонмаш» працювало над створенням та впровадженням у виробництво нових магiстральних i промислових вагонiв.
      Вiддiлом головного конструктора виконанi окремi етапи конструкторських робiт:
      1. Розроблена конструкторська документацiя на вагон-хопер критий для зерна та iнших харчових вантажiв моделi 19-4146 з об'ємом кузова 112 куб. метрiв. З метою пiдвищення конкурентноспроможностi вагона розроблена документацiя з об'ємом кузова 116 куб. метрiв.
      2. Розроблена конструкторська документацiя на вагон-платформу для великотоннажних контейнерiв моделi 13-4147 (80-ти футова). Розпочато виготовлення дослiдного зразка для випробувань на спiвудар, статичних на мiцнiсть та ресурсних.
      3. Розроблена конструкторська документацiя на напiввагон (глуходонний) моделi 12-4102-01 з об'ємом кузова 90 куб. метрiв для виготовлення дослiдного зразка.
      4. Розроблена конструкторська документация напiввагона моделi 12-4106-02, виготовлено 2 дослiднi зразки. 08.07.2010р. вiдбулося засiдання Мiжвiдомчої комiсiї по прийманню дослiдних зразкiв, де було ухвалено рiшення про постановку на виробництво даної моделi.
      5. Виконана постановка на виробництво за Лiцензiйним договором № 411 вiд 12.11.2007р. апаратiв поглинаючих ПМКП-110.
      6. Розпочато предпроектнi роботи по створенню вагона-платформи для листової сталi моделi 13-4094-02 на замовлення ВАТ «Северсталь».
      Всi витрати по створенню та освоєнню нових розробок i удосконаленню iснуючих моделей були виконанi за власнi кошти ВАТ «Днiпровагонмаш» i складали 734,0 тис.грн. На дослідження кошти не витрачались.
      У 2011 році відділом головного конструктора виконані окремі етапи конструкторських робіт:
      1. Проведені кваліфікаційні випробування візків моделей 18 - 1750.0 та 18-1750.0-01, колісних пар РУ 1Ш-957-Г без буксових вузлів по ГОСТ 4835-2006, крес.1711.10.010 та триангилів по ГОСТ 4686-74, крес.1711.40.010, 04.03.2011р., відбулося засідання кваліфікаційної комісії по прийманню головних зразків, де було ухвалено рішення про постановку на серійне виробництво.
      2. Виготовлено раму вагон-платформи для великотоннажних контейнерів моделі 13-4147 (80-ти футова) для проведення випробування на втому. Перебіг випробувань виявив необхідність доопрацювання її конструкції. Випробування продовжені після доопрацювання конструкції рами. Виготовляється другий дослідний зразок для проведення попередніх та сертифікаційних випробувань.
      3. Після участі в тендері на ВАТ «Северсталь», м. Череповець, Росія виконані предпроектні роботи по створенню вагон - платформи для листової сталі моделі 13-4094-02. Виконано попередній розрахунок на міцність та узгоджено технічне завдання з ДП «УкрНДІВ» і замовником. Після узгодження з замовником робота над створенням вагон-платформи буде продовжуватись.
      4. Виготовлено два дослідних зразка вагона-хопера критого для зерна та інших харчових вантажів моделі 19-4146, які зараз проходять попередні та сертифікаційні випробування.
      5. Розроблена конструкторська документація на платформу для перевезення слябів моделі 23-4149.
      6. Розпочато конструкторські роботи по створенню 6-ти вісного думпкара.
      7. На замовлення ВАТ «НЛМК», м. Липецьк, Росія і на основі документації представленої замовником розроблена конструкторська документація на платформу технологічну для совків зі скрапом. Виготовлена партія платформ в кількості - 56 шт.
      Всі роботи по створенню та освоєнню нових розробок і удосконаленню існуючих моделей були виконані за власні кошти ПАТ «Дніпровагонмаш» і складають 2544,1 тис. грн. На дослідження кошти не витрачались.
      Протягом звітного періоду науково-дослідні роботи дочірнім та залежним підприємствами не проводились.
     
      4.13. Протягом 2011 року ПАТ «Дніпровагонмаш» перерахувало на умовах довгострокових фінансових інвестицій:
      - ТОВ «Вагонбудінвест» на поповнення статутного капіталу 125950,0 тис.грн.;
      - ТОВ «Торговий Дiм «Днiпровагонмаш» на поповнення статутного капіталу 500,0 тис. грн.
      У четвертому кварталі 2011 року були здійснені короткострокові фінансові інвестиції:
      - ТОВ «Транспортекспострой» на поповнення статутного капіталу 100750,0 тис.грн.;
      - ТОВ «Будефект БК» на поповнення статутного капіталу 29 250,0 тис.грн.
      Протягом 2011 року ДП «Стальзавод»:
      - перерахувало на умовах довгострокових фінансових інвестицій ТОВ «Сигнум Iнвест» на поповнення статутного капіталу 5694,8 тис. грн;
      - здійснило капітальних інвестицій на суму 5262,5 тис. грн.
      Джерела фінансування – власні кошти підприємств.
      ТОВ «Торговий Дiм «Днiпровагонмаш» будь-яких суттєвих капітальних та/або фінансових інвестицій протягом звітного періоду не здійснювало.
     
      4.14. На ПАТ «Дніпровагонмаш» поширюється законодавство України про природоохоронну діяльність. Емітент в своїй роботі керується нормами гранично допустимих скидів та нормами гранично допустимих викидів, використовує ліміти на відходи, викиди та скиди.
      Емітент додержується вимог природоохоронного законодавства України.
      За 2011 рік ПАТ «Дніпровагонмаш» було витрачено на природоохоронні заходи – 1723,6 тис. грн.
      За 2011 рік витрати ДП «Стальзавод» на екологічні заходи становлять – 6736, 3 тис.грн.
     

 

Розділ V. Інформація про основні засоби емітента

      5.1. Переоцінка основних засобів протягом 2011 року не проводилась.
      Змін у структурі основних засобів, методах амортизації та діапазонах строків корисного використання основних засобів в 2011 році не відбувалось.
      У 2011 році виробничi потужностi ПАТ «Днiпровагонмаш» використовувались на 86 %.
      У 2011 році виробничi потужностi ДП «Стальзавод» використовувались на 100 %.
     
      5.2. Згідно з обліковою політикою підприємства, основними засобами визнаються активи, вартістю більше 1000 грн., очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше одного року. Спеціальні інструменти та спеціальні пристрої, незалежно від вартості, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше одного року, обліковуються на рахунках інших необоротних матеріальних активів. При вводі в експлуатацію комісія, призначена наказом, визначає очікуваний строк корисного використання (експлуатації) основних засобів.
      Підприємством використовується прямолінійний метод нарахування амортизації. Термін корисного використання основних засобів був визначений підприємством у діапазоні з 2 до 100 років.
     
      Первісна вартість основних засобів виробничого призначення :
      - будівлі та споруди на початок періоду - 70579,0 тис.грн.;
      - будівлі та споруди на кінець періоду - 73782,0 тис.грн.;
      - машини та обладнання на початок періоду - 46226,0 тис.грн.;
      - машини та обладнання на кінець періоду - 55414,0 тис.грн.;
      - транспортні засоби на початок періоду - 6232,0 тис.грн.;
      - транспортні засоби на кінець періоду - 7344,0 тис.грн.;
      - інструменти, прилади, інвентар (меблі) на початок періоду - 6462,0 тис.грн.;
      - інструменти, прилади, інвентар (меблі) на кінець періоду - 6986,0 тис.грн.;
      - інші основні засоби на початок періоду - 827,0 тис.грн.;
      - інші основні засоби на кінець періоду - 956,0 тис.грн.;
      - бібліотечні фонди на початок періоду - 77,0 тис.грн.;
      - бібліотечні фонди на кінець періоду - 80,0 тис.грн.;
      - малоцінні необоротні матеріальні активи на початок періоду -10587,0 тис.грн.;
      - малоцінні необоротні матеріальні активи на кінець періоду -17287,0 тис.грн.
     
      Знос основних засобів виробничого призначення :
      - будівлі та споруди на початок періоду - 49316,0 тис.грн.;
      - будівлі та споруди на кінець періоду - 50795,0 тис.грн.;
      - машини та обладнання на початок періоду - 32545,0 тис.грн.;
      - машини та обладнання на кінець періоду - 34706,0 тис.грн.;
      - транспортні засоби на початок періоду - 5444,0 тис.грн.;
      - транспортні засоби на кінець періоду - 5338,0 тис.грн.;
      - інструменти, прилади, інвентар (меблі) на початок періоду - 5177,0 тис.грн.;
      - інструменти, прилади, інвентар (меблі) на кінець періоду - 5434,0 тис.грн.;
      - інші основні засоби на початок періоду - 590,0 тис.грн.;
      - інші основні засоби на кінець періоду - 670,0 тис.грн.;
      - бібліотечні фонди на початок періоду - 77,0 тис.грн.;
      - бібліотечні фонди на кінець періоду - 80,0 тис.грн.;
      - малоцінні необоротні матеріальні активи на початок періоду - 7984,0 тис.грн.;
      - малоцінні необоротні матеріальні активи на кінець періоду - 11233,0 тис.грн.
     
      Ступінь зносу основних засобів виробничого призначення:
      - будівлі та споруди – 68,8 %;
      - машини та обладнання – 62,6 %;
      - транспортні засоби – 72,7 %;
      - інші – 68,8 %.
      Основні засоби використовуються до строку їх фізичного зносу.
      Придбано та модернізовано обладнання та іншіх активів у 2011 році на сумму 19960,0 тис.грн.
      Згідно з програмою інвестиційного розвитку ПАТ «Дніпровагонмаш» на 2012 рік заплановано придбання технологічного, допоміжного устаткування та оргтехніки на суму 37,9 млн. грн.
     
      5.3. Витрати на поточний та капітальний ремонти основних засобів за 12 місяців 2011 року складають 14218,0 тис.грн.
      Збільшення за рахунок росту цін на запчастини.
     
      5.4. По Договору iпотеки за № 587/08/1-10 вiд 17.12.2010 року основнi засоби, а саме головний проммайданчик, є предметом iпотеки. Первісна вартість основних засобів, які перебувають в заставі складає 49555,0 тис. грн.
      Основні засоби надані в заставу під забезпечення наступних кредитних договорів:
      1. Кредитний договір з відсотковою ставкою 18,5 % річних в гривні, та 8,7 % річних у доларах США, ліміт кредитування еквівалент 11 000 000,00 дол. США, строк погашення 10.12.2012р.
      2. Кредитний договір з відсотковою ставкою 7,6 % річних з лімітом кредитування 3 000 000,00 дол. США, строк погашення 11.12.2012р.
      3. Кредитний договір з відсотковою ставкою 6,3 % річних з лімітом кредитування 1 000 000,00 дол. США, строк погашення 11.12.2012р.
      4. Кредитний договір з відсотковою ставкою 6,7 % річних з лімітом кредитування 1 000 000,00 дол. США, строк погашення 11.12.2012р.
      5. Кредитний договір з відсотковою ставкою 7,0 % річних з лімітом кредитування 1 000 000,00 дол. США, строк погашення 11.12.2012р.
      Заборгованості з позикового капіталу станом на 31.12.2011р. немає.
      Заборони розпоряджатись та/або користуватись нерухомим майном (основними засобами), яка встановлена або законом, або актами уповноважених на це органів державної влади, їх посадових осіб протягом 2011 року не виникало.
     
      5.5. Угоди на придбання у майбутньому основних засобів не укладались.
     
      5.6. Залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо) дорівнює 1510,0 тис.грн.
      Первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів, які продовжують використовуватись дорівнює 43297,0 тис.грн.
      Залишкова вартість основних засобів, вилучених з експлуатації для продажу – 64,0 тис.грн.
     
      5.7. Переоцінка основних засобів протягом 2011 року не проводилась.
     
      5.8. За 12 місяців 2011 року вартість незавершених капітальних інвестицій у будівництво, створення, виготовлення, реконструкцію, модернізацію, придбання необоротних активів (включаючи необоротні матеріальні активи, призначені для заміни діючих, і устаткування для монтажу) становить 29215,0 тис.грн. з ПДВ.
     
     
     

 

Розділ VІ. Інформація про працівників емітента

      6.1. Кількість працівників ПАТ «Дніпровагонмаш», що не включає кількість працівників Київського представництва ПАТ «Дніпровагонмаш», дочірнього та залежного підприємств наступна.
      Кількість працівників ПАТ «Дніпровагонмаш» на кінець 2011 року складає 3991 особа.
      Кількість осіб, які працюють у ПАТ «Дніпровагонмаш» за основним місцем роботи - 3988 осіб.
      Кількість осіб, які працюють у ПАТ «Дніпровагонмаш» за сумісництвом – 3 особи.
      Кількість осіб, які працюють у ПАТ «Дніпровагонмаш» на умовах неповного робочого часу – 2 особи.
     
      Кількість працівників Київського представництва ПАТ «Дніпровагонмаш» на кінець 2011 року - 18 осіб.
      Кількість осіб, які працюють у Київському представництві ПАТ «Дніпровагонмаш» за основним місцем роботи – 8 осіб.
      Кількість осіб, які працюють у Київському представництві ПАТ «Дніпровагонмаш» за сумісництвом – 10 осіб.
      Кількість осіб, які працюють у Київському представництві ПАТ «Дніпровагонмаш» на умовах неповного робочого часу - немає.
     
      Кількість працівників ДП «Стальзавод» на кінець 2011 року – 1390 осіб.
      Кількість осіб, які працюють у ДП «Стальзавод» за основним місцем роботи – 1382 осіб.
      Кількість осіб, які працюють у ДП «Стальзавод» за сумісництвом – 5 осіб.
      Кількість осіб, які працюють у ДП «Стальзавод» на умовах неповного робочого часу – 3 особи.
     
      Кількість працівників ТОВ «Торговий Дiм «Днiпровагонмаш» (м. Москва) на кінець 2011 року – 2 особи.
      Кількість осіб, які працюють у ТОВ «Торговий Дiм «Днiпровагонмаш» за основним місцем роботи – 2 особи.
      Кількість осіб, які працюють у ТОВ «Торговий Дiм «Днiпровагонмаш» за сумісництвом - немає.
      Кількість осіб, які працюють у ТОВ «Торговий Дiм «Днiпровагонмаш» на умовах неповного робочого часу – немає.
     
      Фонд оплати праці ПАТ «Дніпровагонмаш» та його дочірнього/залежного підприємства за 2011 року складає 227426,65 тис. грн.
     
      6.2. У товаристві створена і діє первинна профспілкова організація ПАТ «Дніпровагонмаш».
      Між дирекцією, як органом, уповноваженим наглядовою радою товариства, та первинною профспілковою організацією, як органом, уповноваженим трудовим колективом товариства, з метою регулювання виробничих, трудових і соціально-економічних відносин та узгодження інтересів працівників, власників та уповноважених ними органів з урахуванням діючих нормативно-економічних актів укладено «Колективний договір між дирекцією і профспілковим комітетом ПАТ «Дніпровагонмаш» по забезпеченню економічного та соціального розвитку трудового колективу і захисту прав працівників на 2008 рік».
      Колективний договір набув чинності з моменту його підписання і діє до наступної колдоговірної конференції трудового колективу товариства.
      Трудовий договір є угодою між працівником і власником підприємства, за якою працівник зобов'язується виконувати роботу, визначену угодою, з підляганням внутрішньому трудовому роспорядку, а власник підприємства забов'язується виплачувати працівникові заробітну плату і забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством про працю, колективним договором і угодою сторін. Трудовий договір укладається в письмовій формі на підставі заяви. Укладання трудового договору оформлюється наказом генерального директора про зарахування працівника на роботу.
     
      6.3. Кадрова політика ПАТ «Днiпровагонмаш» спрямована на удосконалення роботи з персоналом, покращення органiзацiї виробництва, забезпечення зростання продуктивностi працi та зниження собiвартостi продукцiї, пiдвищення ефективностi використання трудових ресурсiв та пiдвищення квалiфiкацiї персоналу. Кадрова політика ПАТ «Днiпровагонмаш» орієнтована на впровадження і розвиток наступних аспектів:
      1. Омолоджування керівного складу підприємства.
      В даний час середній вік працівників заводу складає 44 роки, 64 % працюючих чоловіки, 36 % - жінки, 39 % працівників мають вищу або средню спеціальну освіту.
      2. Зростання професійного рівня працюючих на основі системи безперервного навчання за рахунок коштів підприємства.
      Так, у 2011 роцi пройшли перепiдготовку в цехах ПАТ «Днiпровагонмаш» 284 чоловiка. Опанували другу (сумiжну) професiю 78 чоловiк. Пройшли перепiдготовку з вiдривом вiд виробництва i отримали сумiжну робочу професiю 37 чоловiк. Пiдвищили квалiфiкацiю 531 чоловiк, з них пiдвищили квалiфiкацiйний розряд 128 чоловiк, пiдвищили квалiфiкацiю на курсах цiльового призначення (робочих) 220 чоловiк, пiдвищили квалiфiкацiю на курсах цiльового призначення (ІТР) 183 чоловiк. Атестовано 28 спецiалiстiв i службовцiв з присвоєнням квалiфiкацiйного рiвня. Усього пiдготовлено за 2011 рiк 930 чоловiк по всiх видах навчання.
      3. Матеріальне заохочення засновано на результатах роботи всього підприємства.
      Методом ефективної дії на діяльність персоналу є матеріальне стимулювання працівників, шляхом встановлення окладів і винагороди у вигляді премії за основні показники роботи, що дозволяють здійснювати диференційований підхід оплати праці кожній групі працівників залежно від складності виконання робіт, а також внеску і результативності кожного працівника. На підприємстві діє система оплати праці погодинна та відрядна в поєднанні з преміюванням.
      4. Соціальне забеспечення робітників ПАТ «Дніпровагонмаш».
      Для робітників ПАТ «Дніпровагонмаш» та їх сімей організовані відпочинок на базі відпочинку в м. Приморськ на Азовському морі.
      Проводяться оздоровлення працівників, та їх дітей, пенсіонерів у санаторно-курортних заходах, дитячих оздоровчих таборах.
      Спільно з лікувальною установою організовані та проводяться медичні огляди при прийомі на роботу та протягом трудової діяльності на підприємстві, укладаються договори на медичне страхування із страховою компанією, забезпечується оплата листків тимчасової непрацездатності.
      Працівники, які зайняті на роботі з важкими і шкідливими умовами праці, забезпечуються молоком, спецодягом, спецвзуттям, милом відповідно до переліку професій, яким, відповідно типовим галузевим нормам і зобов'язанням колективного договору, передбачена безкоштовна видача, мають право на додаткову оплачувану відпустку, пільгову пенсію.
      Протягом 2011 року ПАТ «Дніпровагонмаш» було спрямовано на проведення соціальних заходів та програм для працівників товариства та осіб, що вийшли на пенсію 1028,51 тис. грн., у тому числі на:
      - одноразову винагороду до ювілейних та пам’ятних дат – 31,35 тис. грн.;
      - короткострокові оплачувальні відпустки у випадках шлюбу працівника або його дітей, смерті подружжя або близьких родичів, народження дітей, проводів на військову службу – 37,75 тис. грн.;
      - матеріальну допомогу пенсіонерам товариства, ветеранам та інвалідам ВВВ на лікування, оздоровлення, усунення наслідків стихійного лиха, придбання палива – 38,17 тис. грн.;
      - вшанування працівників товариства з нагоди свят – 119,34 тис. грн.;
      - одноразові грошові виплати у зв’язку з виходом на пенсію за віком працівника товариства – 135,05 тис. грн.;
      - соціальні пільги вагітним жінкам – 113,72 тис. грн.;
      - нецільову благодійну допомогу разового характеру працівникам товариства у зв’язку з сімейними обставинами – 152,33 тис. грн.;
      - одноразову грошову допомогу в сумi 800 грн. на поховання померлого працiвника товариства особi, яка звернулася з проханням про таку допомогу, при умовi, що робота в товариствi – це останнє мiсце роботи померлого (в тому числi в зв’язку з виходом на пенсiю) – 40,0 тис. грн.;
      - проведення новорічних та різдвяних свят для дітей (віком з 2-х до 14 років) працівників і придбання дитячих святкових подарунків – 67,0 тис. грн.;
      - оздоровлення працівників та пенсіонерів – 293,8 тис. грн.
     
      6.4. У звітному 2011 році не відбувалось будь-яких правочинів та не виникало зобов’язань емітента, що стосуються можливості участі працівників ПАТ «Дніпровагонмаш» у його статутному капіталі.

 

Розділ VІІ. Основні дані про органи та посадових осіб емітента

      7.1. Органами управління ПАТ «Дніпровагонмаш» є: загальні збори акціонерів, наглядова рада, дирекція та ревізійна комісія.
      Загальні збори акціонерів є вищим органом управління товариства. Загальні збори мають право приймати рішення з усіх питань діяльності товариства, у тому числі і з тих, які віднесені статутом ПАТ «Дніпровагонмаш» до компетенції наглядової ради, дирекції та ревізійної комісії товариства.
      Наглядова рада є органом управління ПАТ «Дніпровагонмаш», що здійснює захист прав акціонерів товариства, і в межах компетенції контролює та регулює діяльність дирекції. До компетенції наглядової ради належить вирішення питань, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства», статутом ПАТ «Дніпровагонмаш», а також переданих на вирішення наглядової ради загальними зборами. Питання, що належать до виключної компетенції наглядової ради акціонерного товариства, не можуть вирішуватися іншими органами товариства, крім загальних зборів, за винятком випадків, встановлених законодавством.
      Дирекція є виконавчим органом управління ПАТ «Дніпровагонмаш», який здійснює керівництво його поточною діяльністю. Дирекція підзвітна загальним зборам і наглядовій раді ПАТ «Дніпровагонмаш» та організовує виконання їх рішень. Дирекцію очолює генеральний директор, який має право без довіреності діяти від імені товариства, в тому числі представляти інтереси товариства, вчиняти правочини від імені товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками товариства. До компетенції дирекції належать всі питання дiяльностi ПАТ «Дніпровагонмаш», крім тих, що вiднесенi статутом ПАТ «Дніпровагонмаш» до повноважень інших органів управління товариства.
      Ревізійна комісія є органом управління ПАТ «Дніпровагонмаш», який контролює фінансово-господарську діяльність товариства.
      До складу наглядової ради ПАТ «Дніпровагонмаш» входять: голова наглядової ради - Тегіпко Сергій Миколайович; члени наглядової ради: Новіцький Валерій Георгійович, ПрАТ «Холдінгова компанія «Теко-Дніпрометиз», Попенко Сергій Павлович.
      До складу дирекції ПАТ «Дніпровагонмаш» входять: генеральний директор - Кобиляков Андрій Іванович; члени дирекції: Корнецький Олег Юрійович, Бабенкова Олеся Олександрівна, Малініна Марина Михайлівна, Насікан Володимир Федорович, Григор’єв Валерій Феодосійович, Закiрбаєв Олександр Ренатович, Пуха Ніна Миколаївна – головний бухгалтер.
      До складу ревізійної комісії ПАТ «Дніпровагонмаш» входять: голова ревізійної комісії – Лисаков Юрій Олександрович; члени ревізійної комісії: Гусак Геннадій Євгенович, Колісніченко Наталія Леонідівна, Василюк Зоя Василівна.
     
      7.2. З метою приведення діяльності товариства у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства» загальними зборами акціонерів ВАТ «Дніпровагонмаш» 21.04.2011 року було прийнято рішення:
      - внести зміни та доповнення до Статуту ВАТ «Дніпровагонмаш», шляхом викладення його в новій редакції;
      - затвердити нові положення, що регламентують внутрішню діяльність ПАТ «Дніпровагонмаш», а саме: Положення про загальні збори акціонерів ПАТ «Дніпровагонмаш», Положення про наглядову раду ПАТ «Дніпровагонмаш», Положення про ревізійну комісію ПАТ «Дніпровагонмаш», Положення про дирекцію ПАТ «Дніпровагонмаш».
      Повні тексти чинної редакції статуту ПАТ «Дніпровагонмаш» і внутрішніх документів, які регламентують внутрішню діяльність ПАТ «Дніпровагонмаш» розміщені на власній веб-сторінці товариства - www.dvmash.biz.
     
     

     
Основні дані про посадових осіб емітента
Прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб - резидентів або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності, - для юридичних осіб - нерезидентів Посада (кількість років на посаді) Рік народження* Освіта* Розмір частки (паю), що належить посадовій особі (грн) Відсоток, який становлять акції (частка, пай) у статутному (складеному, пайовому) капіталі емітента Відсоток голосів у вищому органі емітента за акціями (часткою, паєм), належною посадовій особі, у загальній кількості голосів Кількість акцій емітента, які можуть бути придбані посадовою особою в результаті здійснення прав за належними їй опціонами емітента (шт.)** Посада в інших юридичних особах (із зазначенням їх повного найменування та ідентифікаційного коду за ЄДРПОУ)
у прямому
воло-дінні
через
афі-
лійо-
ваних
осіб
разом
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Тегіпко Сергій Миколайович - голова наглядової ради, 7 років 1966 вища 10.00 0 10.00 0.00012 0.00012 0 Президент Приватного акціонерного товариства "Холдінгова компанія "Теко-Дніпрометиз", код ЄДРПОУ 31282490; директор Київського представництва Публічного акціонерного товариства "Дніпровагонмаш", код ЄДРПОУ 33984377
Новіцький Валерій Георгійович - член наглядової ради, 6 років 1967 вища 0.50 0 0.50 0.000006 0.000006 0 Голова правління Приватного акціонерного товариства "Холдінгова компанія "Теко-Дніпрометиз", код ЄДРПОУ 31282490; заступник директора Київського представництва Публічного акціонерного товариства "Дніпровагонмаш", код ЄДРПОУ 33984377
Попенко Сергій Павлович - член наглядової ради, 8 місяців 1976 вища 0 0 0 0 0 0 Голова ради директорів Товариства з обмеженою відповідальністю "ТАС Груп", код ЄДРПОУ 37471294
Приватне акціонерне товариство "Холдінгова компанія "Теко-Дніпрометиз" 31282490 член наглядової ради, 3 роки - - 3850671.50 0 3850671.50 46.2938 46.2938 0 -
Кобиляков Андрій Іванович - генеральний директор, 3 роки 1964 вища 0 0 0 0 0 0 не обіймає посад на будь-яких інших підприємствах
Корнецький Олег Юрійович - член дирекції, 5 років 1961 вища 0 0 0 0 0 0 не обіймає посад на будь-яких інших підприємствах
Бабенкова Олеся Олександрівна - член дирекції, 8 місяців 1978 вища 0 0 0 0 0 0 не обіймає посад на будь-яких інших підприємствах
Григор`єв Валерій Феодосійович - член дирекції, 5 років 1956 вища 0 0 0 0 0 0 не обіймає посад на будь-яких інших підприємствах
Насікан Володимир Федорович - член дирекції, 4 роки 1952 вища 115.50 0 115.50 0.001389 0.001389 0 не обіймає посад на будь-яких інших підприємствах
Малініна Марина Михайлівна - член дирекції, 7 років 1961 вища 13.50 0 13.50 0.000162 0.000162 0 не обіймає посад на будь-яких інших підприємствах
Пуха Ніна Миколаївна - член дирекції, 3 роки 1964 середньо-технічна 0 0 0 0 0 0 не обіймає посад на будь-яких інших підприємствах
Закірбаєв Олександр Ренатович - член дирекції, 1 рік 1972 вища 0 0 0 0 0 0 не обіймає посад на будь-яких інших підприємствах
Лисаков Юрій Олександрович - голова ревізійної комісії, 8 місяців 1977 вища 0.50 0 0.50 0.000006 0.000006 0 Фінансовий директор Закритого акціонерного товариства "Торгова компанія Дніпровагонмаш", код ЄДРПОУ 31846008
Гусак Геннадій Євгенович - член ревізійної комісії, 6 років 1962 вища 0.50 0 0.50 0.000006 0.000006 0 Директор Закритого акціонерного товариства "Торгова компанія Дніпровагонмаш", код ЄДРПОУ 31846008
Колісніченко Наталія Леонідівна - член ревізійної комісії, 6 років 1967 вища 0.50 0 0.50 0.000006 0.000006 0 Ревізор Закритого акціонерного товариства "Торгова компанія Дніпровагонмаш", код ЄДРПОУ 31846008
Василюк Зоя Василівна - член ревізійної комісії, 6 років 1960 вища 0.50 0 0.50 0.000006 0.000006 0 Директор з фінансових питань Приватного акціонерного товариства "Холдінгова компанія "Теко-Дніпрометиз", код ЄДРПОУ 31282490

      ПрАТ «Холдiнгова компанiя «Теко-Днiпрометиз» є членом наглядової ради - юридичною особою. З цiєї причини в таблиці «Основні дані про посадових осіб емітента» вiдносно цього члена наглядової ради вiдсутня наступна iнформацiя:
      - рiк народження;
      - освiта;
      - посада в інших юридичних особах.
      Генеральний директор ПАТ «Днiпровагонмаш» Кобиляков А.I., члени дирекцiї ПАТ «Днiпровагонмаш»: Корнецький О.Ю., Бабенкова О.О., Григор'єв В.Ф., Пуха Н.М., Закірбаєв О.Р. та член наглядової ради ПАТ «Днiпровагонмаш» Попенко С.П. акцiями ПАТ «Днiпровагонмаш» не володiють, тому в таблицi «Основні дані про посадових осіб емітента» деякі данi щодо цих посадових осiб вiдсутнi.
     
      7.3. Основні дані про посадових осіб ПАТ «Дніпровагонмаш»:
      1. Прізвище, ім'я, по батькові: Тегiпко Сергiй Миколайович;
      - посада: голова наглядової ради;
      - досвід роботи (кількість років на посаді): 7 років;
      - рік народження: 1966р.;
      - освіта: вища;
      - розмір частки у статутному капіталі емітента: володіє 20 акціями, що за номінальною вартістю складає 10,00 грн.;
      - відсоток, який становлять акції у статутному капіталі емітента на кінець звітного періоду: 0,00012 %;
      - відсоток голосів у вищому органі емітента за акціями, належними посадовій особі, у загальній кількості голосів: 0,00012 %;
      - посади в інших юридичних особах: президент Приватного акціонерного товариства «Холдінгова компанія «Теко-Днiпрометиз» (код ЄДРПОУ 31282490); директор Київського представництва Публічного акціонерного товариства «Дніпровагонмаш» (код ЄДРПОУ 33984377).
     
      2. Прізвище, ім'я, по батькові: Новiцький Валерiй Георгiйович;
      - посада: член наглядової ради;
      - досвід роботи (кількість років на посаді): 6 років;
      - рік народження: 1967р.;
      - освіта: вища;
      - розмір частки у статутному капіталі емітента: володіє 1 акцією, що за номінальною вартістю складає 0,50 грн.;
      - відсоток, який становлять акції у статутному капіталі емітента на кінець звітного періоду: 0,000006 %;
      - відсоток голосів у вищому органі емітента за акціями, належними посадовій особі, у загальній кількості голосів: 0,000006 %;
      - посади в інших юридичних особах: голова правління Приватного акціонерного товариства «Холдінгова компанія «Теко-Днiпрометиз» (код ЄДРПОУ 31282490); заступник директора Київського представництва Публічного акціонерного товариства «Дніпровагонмаш» (код ЄДРПОУ 33984377).
     
      3. Прізвище, ім'я, по батькові: Попенко Сергій Павлович;
      - посада: член наглядової ради;
      - досвід роботи (кількість років на посаді): 8 місяців;
      - рік народження: 1976р.;
      - освіта: вища;
      - розмір частки у статутному капіталі емітента: акціями ПАТ «Дніпровагонмаш» не володіє;
      - відсоток, який становлять акції у статутному капіталі емітента на кінець звітного періоду: акціями ПАТ «Дніпровагонмаш» не володіє;
      - відсоток голосів у вищому органі емітента за акціями, належними посадовій особі, у загальній кількості голосів: акціями ПАТ «Дніпровагонмаш» не володіє;
      - посади в інших юридичних особах: голова ради директорів Товариства з обмеженою відповідальністю «ТАС Груп» (код ЄДРПОУ 37471294).
     
      4. Повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: Приватне акціонерне товариство «Холдiнгова компанiя «Теко-Днiпрометиз» (код ЄДРПОУ 31282490);
      - посада: член наглядової ради;
      - розмір частки у статутному капіталі емітента: володіє 7701343 акціями, що за номінальною вартістю складає 3850671,50 грн.;
      - відсоток, який становлять акції у статутному капіталі емітента на кінець звітного періоду: 46,2938 %;
      - відсоток голосів у вищому органі емітента за акціями, належними посадовій особі, у загальній кількості голосів: 46,2938 %.
     
      5. Прізвище, ім'я, по батькові: Кобиляков Андрiй Iванович;
      - посада: генеральний директор;
      - досвід роботи (кількість років на посаді): 3 роки;
      - рік народження: 1964р.;
      - освіта: вища;
      - розмір частки у статутному капіталі емітента: акціями ПАТ «Дніпровагонмаш» не володіє;
      - відсоток, який становлять акції у статутному капіталі емітента на кінець звітного періоду: акціями ПАТ «Дніпровагонмаш» не володіє;
      - відсоток голосів у вищому органі емітента за акціями, належними посадовій особі, у загальній кількості голосів: акціями ПАТ «Дніпровагонмаш» не володіє;
      - посади в інших юридичних особах: не обiймає посад на будь - яких iнших пiдприємствах.
     
      6. Прізвище, ім'я, по батькові: Корнецький Олег Юрiйович;
      - посада: член дирекції;
      - досвід роботи (кількість років на посаді): 5 років;
      - рік народження: 1961р.;
      - освіта: вища;
      - розмір частки у статутному капіталі емітента: акціями ПАТ «Дніпровагонмаш» не володіє;
      - відсоток, який становлять акції у статутному капіталі емітента на кінець звітного періоду: акціями ПАТ «Дніпровагонмаш» не володіє;
      - відсоток голосів у вищому органі емітента за акціями, належними посадовій особі, у загальній кількості голосів: акціями ПАТ «Дніпровагонмаш» не володіє;
      - посади в інших юридичних особах: не обiймає посад на будь - яких iнших пiдприємствах.
     
      7. Прізвище, ім'я, по батькові: Бабенкова Олеся Олександрівна;
      - посада: член дирекції;
      - досвід роботи (кількість років на посаді): 8 місяців;
      - рік народження: 1978р.;
      - освіта: вища;
      - розмір частки у статутному капіталі емітента: акціями ПАТ «Дніпровагонмаш» не володіє;
      - відсоток, який становлять акції у статутному капіталі емітента на кінець звітного періоду: акціями ПАТ «Дніпровагонмаш» не володіє;
      - відсоток голосів у вищому органі емітента за акціями, належними посадовій особі, у загальній кількості голосів: акціями ПАТ «Дніпровагонмаш» не володіє;
      - посади в інших юридичних особах: не обiймає посад на будь - яких iнших пiдприємствах.
     
      8. Прізвище, ім'я, по батькові: Григор'єв Валерiй Феодосiйович;
      - посада: член дирекції;
      - досвід роботи (кількість років на посаді): 5 років;
      - рік народження: 1956р.;
      - освіта: вища;
      - розмір частки у статутному капіталі емітента: акціями ПАТ «Дніпровагонмаш» не володіє;
      - відсоток, який становлять акції у статутному капіталі емітента на кінець звітного періоду: акціями ПАТ «Дніпровагонмаш» не володіє;
      - відсоток голосів у вищому органі емітента за акціями, належними посадовій особі, у загальній кількості голосів: акціями ПАТ «Дніпровагонмаш» не володіє;
      - посади в інших юридичних особах: не обiймає посад на будь - яких iнших пiдприємствах.
     
      9. Прізвище, ім'я, по батькові: Насiкан Володимир Федорович;
      - посада: член дирекції;
      - досвід роботи (кількість років на посаді): 4 роки;
      - рік народження: 1952р.;
      - освіта: вища;
      - розмір частки у статутному капіталі емітента: володіє 231 акціями, що за номінальною вартістю складає 115,50 грн.;
      - відсоток, який становлять акції у статутному капіталі емітента на кінець звітного періоду: 0,001389 %;
      - відсоток голосів у вищому органі емітента за акціями, належними посадовій особі, у загальній кількості голосів: 0,001389 %;
      - посади в інших юридичних особах: не обiймає посад на будь - яких iнших пiдприємствах.
     
      10. Прізвище, ім'я, по батькові: Малiнiна Марина Михайлiвна;
      - посада: член дирекції;
      - досвід роботи (кількість років на посаді): 7 років;
      - рік народження: 1961р.;
      - освіта: вища;
      - розмір частки у статутному капіталі емітента: володіє 27 акціями, що за номінальною вартістю складає 13,50 грн.;
      - відсоток, який становлять акції у статутному капіталі емітента на кінець звітного періоду: 0,000162 %;
      - відсоток голосів у вищому органі емітента за акціями, належними посадовій особі, у загальній кількості голосів: 0,000162 %;
      - посади в інших юридичних особах: не обiймає посад на будь - яких iнших пiдприємствах.
     
      11. Прізвище, ім'я, по батькові: Пуха Нiна Миколаївна;
      - посада: член дирекції (головний бухгалтер);
      - досвід роботи (кількість років на посаді): 3 роки;
      - рік народження: 1964р.;
      - освіта: середньо-технічна;
      - розмір частки у статутному капіталі емітента: акціями ПАТ «Дніпровагонмаш» не володіє;
      - відсоток, який становлять акції у статутному капіталі емітента на кінець звітного періоду: акціями ПАТ «Дніпровагонмаш» не володіє;
      - відсоток голосів у вищому органі емітента за акціями, належними посадовій особі, у загальній кількості голосів: акціями ПАТ «Дніпровагонмаш» не володіє;
      - посади в інших юридичних особах: не обiймає посад на будь - яких iнших пiдприємствах.
     
      12. Прізвище, ім'я, по батькові: Закiрбаєв Олександр Ренатович;
      - посада: член дирекції;
      - досвід роботи (кількість років на посаді): 1 рік;
      - рік народження: 1972р.;
      - освіта: вища;
      - розмір частки у статутному капіталі емітента: акціями ПАТ «Дніпровагонмаш» не володіє;
      - відсоток, який становлять акції у статутному капіталі емітента на кінець звітного періоду: акціями ПАТ «Дніпровагонмаш» не володіє;
      - відсоток голосів у вищому органі емітента за акціями, належними посадовій особі, у загальній кількості голосів: акціями ПАТ «Дніпровагонмаш» не володіє;
      - посади в інших юридичних особах: не обiймає посад на будь - яких iнших пiдприємствах.
     
      13. Прізвище, ім'я, по батькові: Лисаков Юрій Олександрович;
      - посада: голова ревiзiйної комiсiї;
      - досвід роботи (кількість років на посаді): 8 місяців;
      - рік народження: 1977р.;
      - освіта: вища;
      - розмір частки у статутному капіталі емітента: володіє 1 акцією, що за номінальною вартістю складає 0,50 грн.;
      - відсоток, який становлять акції у статутному капіталі емітента на кінець звітного періоду: 0,000006 %;
      - відсоток голосів у вищому органі емітента за акціями, належними посадовій особі, у загальній кількості голосів: 0,000006 %;
      - посади в інших юридичних особах: фінансовий директор Закритого акціонерного товариства «Торгова компанія Дніпровагонмаш» (код ЄДРПОУ 31846008).
     
      14. Прізвище, ім'я, по батькові: Гусак Геннадiй Євгенович;
      - посада: член ревiзiйної комiсiї;
      - досвід роботи (кількість років на посаді): 6 років;
      - рік народження: 1962р.;
      - освіта: вища;
      - розмір частки у статутному капіталі емітента: володіє 1 акцією, що за номінальною вартістю складає 0,50 грн.;
      - відсоток, який становлять акції у статутному капіталі емітента на кінець звітного періоду: 0,000006 %;
      - відсоток голосів у вищому органі емітента за акціями, належними посадовій особі, у загальній кількості голосів: 0,000006 %;
      - посади в інших юридичних особах: директор Закритого акціонерного товариства «Торгова компанія Дніпровагонмаш» (код ЄДРПОУ 31846008).
     
      15. Прізвище, ім'я, по батькові: Колісніченко Наталія Леонідівна;
      - посада: член ревiзiйної комiсiї;
      - досвід роботи (кількість років на посаді): 6 років;
      - рік народження: 1967р.;
      - освіта: вища;
      - розмір частки у статутному капіталі емітента: володіє 1 акцією, що за номінальною вартістю складає 0,50 грн.;
      - відсоток, який становлять акції у статутному капіталі емітента на кінець звітного періоду: 0,000006 %;
      - відсоток голосів у вищому органі емітента за акціями, належними посадовій особі, у загальній кількості голосів: 0,000006 %;
      - посади в інших юридичних особах: ревізор Закритого акціонерного товариства «Торгова компанія Дніпровагонмаш» (код ЄДРПОУ 31846008).
     
      16. Прізвище, ім'я, по батькові: Василюк Зоя Василівна;
      - посада: член ревiзiйної комiсiї;
      - досвід роботи (кількість років на посаді): 6 років;
      - рік народження: 1960р.;
      - освіта: вища;
      - розмір частки у статутному капіталі емітента: володіє 1 акцією, що за номінальною вартістю складає 0,50 грн.;
      - відсоток, який становлять акції у статутному капіталі емітента на кінець звітного періоду: 0,000006 %;
      - відсоток голосів у вищому органі емітента за акціями, належними посадовій особі, у загальній кількості голосів: 0,000006 %;
      - посади в інших юридичних особах: директор з фінансових питань Приватного акціонерного товариства «Холдінгова компанія «Теко-Дніпрометиз» (код ЄДРПОУ 31282490).

Дані про участь посадових осіб емітента в дочірніх / залежних підприємствах емітента
Прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб - резидентів або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності, - для юридичних осіб - нерезидентів Посада в емітента Повне найменування дочірнього/ залежного підприємства Розмір частки (паю) посадової особи у статутному (складеному, пайовому) капіталі дочірнього/ залежного підприємства емітента (грн) Відсоток, який становлять акції (частка, пай) посадової особи у статутному (складеному, пайовому) капіталі дочірнього/ залежного підприємства Відсоток голосів у вищому органі дочірнього/ залежного підприємства за акціями (часткою, паєм), що належать посадовій особі, у загальній кількості голосів Кількість акцій дочірнього/ залежного підприємства, які можуть бути придбані посадовою особою в результаті здійснення прав за належними їй опціонами дочірнього/ залежного підприємства*
12345678
- - - - - - - -

      7.4. ПАТ «Дніпровагонмаш» має дочірнє підприємство - «Металургiйне пiдприємство «Днiпродзержинський сталеливарний завод», дочiрнє пiдприємство Публічного акцiонерного товариства «Днiпровагонмаш» (скорочено ДП «Стальзавод»). Залежним по відношенню до ПАТ «Дніпровагонмаш» є ТОВ «Торговий Дiм «Днiпровагонмаш» (м. Москва).
      Посадові особи ПАТ «Дніпровагонмаш» не володіють частками вищеперелічених дочірнього та залежного підприємств.
      З цієї причини дані в таблиці «Дані про участь посадових осіб емітента в дочірніх/залежних підприємствах емітента» відсутні.
     

      7.5. Попередні посади, які займали посадові осіби ПАТ «Дніпровагонмаш» протягом п'яти останніх років:
      1. Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи: Тегiпко Сергiй Миколайович;
      - з 17.11.2003р. по теперішній час - президент ПрАТ «Холдінгова компанія «Теко-Днiпрометиз».
     
      2. Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи: Новiцький Валерiй Георгiйович;
      Попередні посади:
      - з 09.09.2002р. по 12.01.2009р. - голова правлiння ВАТ «Дослiдно-експериментальний завод № 20 цивiльної авiацiї»;
      - з 13.01.2009р. по теперішній час - голова правління ПрАТ «Холдінгова компанія «Теко-Днiпрометиз».
     
      3. Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи: Попенко Сергій Павлович;
      Попередні посади:
      - з 28.11.2005р. по 28.09.2007р. - заступник голови правління АКТ «ТАС-Комерцбанк»;
      - з 08.01.2008р. по 28.02. 2011р. - голова ради директорів ТОВ «ІФГ «ТАС»;
      - з 01.03.2011р. по теперішній час - голова ради директорів ТОВ «ТАС Груп».
     
      4. Повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ посадової особи: Приватне акціонерне товариство «Холдiнгова компанiя «Теко-Днiпрометиз» (код ЄДРПОУ 31282490);
      ПрАТ «Холдiнгова компанiя «Теко-Днiпрометиз» є членом наглядової ради - юридичною особою.
     
      5. Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи: Кобиляков Андрiй Iванович;
      Попередні посади:
      - з 24.09.2002р.по 08.04.2008р. – перший заступник голови правління – директор з виробництва ВАТ «Дніпрометиз»;
      - з 14.04.2008р. по 18.08.2008р. - заступник директора з комерційних питань ДП «Стальзавод»;
      - з 19.08.2008р. по 22.10.2008р. - заступник генерального директора (перший) ВАТ «Дніпровагонмаш»;
      - з 23.10.2008р. по теперішній час – генеральний директор ПАТ «Дніпровагонмаш».
     
      6. Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи: Корнецький Олег Юрiйович;
      - з 11.10.2006р. по теперішній час – директор технічний ПАТ «Дніпровагонмаш».
     
      7. Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи: Бабенкова Олеся Олександрівна;
      Попередні посади:
      - з 09.08.2003р. по 12.04.2011р. – заступник директора з економіки ДП «Стальзавод»;
      - з 13.04.2011р. по теперішній час – директор з економіки і фінансів ПАТ «Дніпровагонмаш».
     
      8. Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи: Григор'єв Валерiй Феодосiйович;
      Попередні посади:
      - з 24.05.1999р. по 18.08.2008р. начальник відділу матеріально-технічного забезпечення ВАТ «Дніпровагонмаш»;
      - з 19.08.2008р. по теперішній час – заступник генерального директора з комерційних питань ПАТ «Дніпровагонмаш».
     
      9. Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи: Насiкан Володимир Федорович;
      - з 13.11.2006р. по теперішній час – заступник генерального директора з виробництва ПАТ «Дніпровагонмаш».
     
      10. Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи: Малiнiна Марина Михайлiвна;
      Попередні посади:
      - з 20.03.2003р. по 15.01.2008р. - заступник генерального директора з персоналу ВАТ «Дніпровагонмаш»;
      - з 16.01.2008р. по теперішній час – заступник генерального директора з управління активами ПАТ «Дніпровагонмаш».
     
      11. Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи: Пуха Нiна Миколаївна;
      Попередні посади:
      - з 09.10.2006р. по 11.12.2007р. - заступник головного бухгалтера ВАТ «Дніпровагонмаш»;
      - з 12.12.2007р. по теперішній час – головний бухгалтер ПАТ«Дніпровагонмаш».
     
      12. Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи: Закiрбаєв Олександр Ренатович;
      Попередні посади:
      - з 02.08.2005р. по 05.03.2007р. – заступник директора по збуту ТОВ «Трансмаш»;
      - з 06.03.2007р. по 23.03.2009р. - генеральний директор ТОВ «Трансмаш»;
      - з 21.04.2009р. по 20.01.2012р. - заступник генерального директора з маркетингу та продаж ПАТ «Дніпровагонмаш».
     
      13. Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи: Лисаков Юрій Олександрович;
      Попередні посади:
      - з 05.10.2004р. по 15.04.2006р. – заступник начальника відділу зовнішньо-економічної діяльності
      ВАТ «Лисичанська сода»;
      - з 18.08.2007р. по 01.10.2008р. – менеджер з фінансів фінансового підрозділу ЗАТ «Холдінгова компанія «Теко-Днiпрометиз»;
      - з 02.10.2008р. по теперішній час - фінансовий директор ЗАТ «Торгова компанія Дніпровагонмаш».
     
      14. Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи: Гусак Геннадiй Євгенович;
      - з 18.04.2005р. – по теперішній час - директор ЗАТ «Торгова компанiя Днiпровагонмаш».
     
     
      15. Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи: Колісніченко Наталія Леонідівна;
      - з 01.09.2004р. – по теперішній час – ревізор ЗАТ «Торгова компанiя Днiпровагонмаш».
     
      16. Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи: Василюк Зоя Василівна;
      - з 01.02.2006р. – по теперішній час - директор з фінансових питань ПрАТ «Холдінгова компанія «Теко-Дніпрометиз».
     
      7.6. Протягом п'яти останніх фінансових років:
      - посадові особи ПАТ «Дніпровагонмаш» не були засновниками, учасниками чи посадовими особами суб'єктів підприємницької діяльності до яких застосовувалась процедура банкрутства;
      - посадові особи ПАТ «Дніпровагонмаш» не були засновниками, учасниками чи посадовими особами суб'єктів підприємницької діяльності на момент провадження у справі про банкрутство цих суб'єктів підприємницької діяльності або протягом двох років до порушення справи про банкрутство;
      - посадові особи ПАТ «Дніпровагонмаш» не мали та не мають непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності.
     
     

 

Розділ VІІІ. Інформація про винагороду членам наглядової ради і виконавчого органу
Сукупна сума винагороди членів наглядової ради і виконавчого органу (грн)
Вид виплатиНаглядова радаВиконавчий органРазом
201120102009201120102009201120102009
12345678910
Основна заробітна плата 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Премії 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Компенсаційні виплати 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Виплати у натуральній формі 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші виплати (зазначити) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Усього 0 0 0 0 0 0 0 0 0

      8.1. Голова та члени наглядової ради, дирекції виконували свої повноваження протягом 2009 - 2011 років на безоплатній основі.

 

Розділ ІХ. Інформація про засновників, учасників (акціонерів) та власників істотної участі емітента

      9.1. Засновником Товариства є Мiнiстерство машинобудування, вiйськово-промислового комплексу i конверсiї України. Засновник акцiями ПАТ «Днiпровагонмаш» не володiє.
     
      9.2. Відповідно даних зведеного облікового реєстру власників цінних паперів ПАТ «Дніпровагонмаш», складеного станом на 31.12.2011 року, загальна кількість акціонерів становить – 3145 осіб.
      Кількість простих іменних акцій товариства складає 16 635 800 штук.
      Загальними зборами акціонерів товариства рішення про викуп власних акцій не приймалось та відповідно товариством власні акції не викупались.
     

Власники істотної участі емітента станом на 31 грудня звітного року
Повне найменування юридичної особи - власника істотної участі або зазначення - "фізична особа" Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб - резидентів або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності, - для юридичних осіб - нерезидентів Розмір частки (паю), що належить власнику істотної участі Відсоток, який становлять акції (частка, пай) у статутному (складеному, пайовому) капіталі емітента Відсоток голосів у вищому органі емітента за акціями (часткою, паєм), що належать власнику істотної участі, у загальній кількості голосів
у прямому
володінні
через
афілійованих
осіб
разом
1234567
Приватне акціонерне товариство "Холдінгова компанія "Теко-Дніпрометиз" 31282490 3850671.50 0 3850671.50 46.2938 46.2938
Приватне акціонерне товариство "Страхова Група "ТАС" 30115243 1601051.50 0 1601051.50 19.2483 19.2483
Публічне акціонерне товариство "ТАСкомбанк" 09806443 968417.50 0 968417.50 11.6426 11.6426

      В таблиці «Власники істотної участі емітента станом на 31 грудня звітного року» розмір часток, що належать власникам істотної участі наведен у гривні.
     
      9.3. Власниками істотної участі ПАТ «Дніпровагонмаш» станом на 31.12.2011 року є:
      - Приватне акціонерне товариство «Холдінгова компанія «Теко-Дніпрометиз» (код ЄДРПОУ 31282490, місцезнаходження: Україна, 03062, м. Київ, пр. Перемоги, буд. 65) - володіє 7701343 акціями, що за номінальною вартістю складає 3850671,50 грн. Відсоток, який становлять акції у статутному капіталі емітента складає 46,2938 %. Відсоток голосів у вищому органі емітента за акціями, що належать власнику істотної участі, у загальній кількості голосів складає 46,2938 %;
      - Приватне акціонерне товариство «Страхова Група «ТАС» (код ЄДРПОУ 30115243, місцезнаходження: Україна, 03062, м. Київ, пр. Перемоги, буд. 65) - володіє 3202103 акціями, що за номінальною вартістю складає 1601051,50 грн. Відсоток, який становлять акції у статутному капіталі емітента складає 19,2483 %. Відсоток голосів у вищому органі емітента за акціями, що належать власнику істотної участі, у загальній кількості голосів складає 19,2483 %;
      - Публічне акціонерне товариство «ТАСкомбанк» (код ЄДРПОУ 09806443, місцезнаходження: Україна, 04070, м. Київ, вул. Куренівська, б. 15-А) - володіє 1936835 акціями, що за номінальною вартістю складає 968417,50 грн. Відсоток, який становлять акції у статутному капіталі емітента складає 11,6426 %. Відсоток голосів у вищому органі емітента за акціями, що належать власнику істотної участі, у загальній кількості голосів складає 11,6426 %.
     
     

      9.4. Протягом 2011 року при необхідності ПАТ «Дніпровагонмаш» отримувало від Депозитарію зведений обліковий реєстр власників цінних паперів товариства. При отриманні цих реєстрів товариство дізналось про наступні зміни, що сталися у складі власників акцій ПАТ «Дніпровагонмаш», яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій.
      19.01.2011р. ВАТ «Дніпровагонмаш» отримало інформацію від Депозитарію та дізналось про зміни, що сталися у складі власників акцій ВАТ «Дніпровагонмаш», яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій.
      Повне найменування юридичної особи – власника акцій, щодо якого виникли зміни: Публічне акціонерне товариство «АБ «Бізнес Стандарт». Код ЄДРПОУ: 09806443. Місцезнаходження: Україна, 04070, м. Київ, вул. Куренівська, б. 15-А.
      Розмір пакету акцій акціонера до зміни - 2856670 акцій (17,1718 %). Розмір пакету акцій акціонера після зміни - 1937368 акцій (11,6458 %).
      Підстава зміни: відчуження вказаною особою акцій ВАТ «Дніпровагонмаш» на вторинному ринку.
      01.04.2011р. ВАТ «Дніпровагонмаш» отримало інформацію від Депозитарію та дізналось про зміни, що сталися у складі власників акцій ВАТ «Дніпровагонмаш», яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій.
      Повне найменування юридичної особи – власника акцій, щодо якого виникли зміни: Публічне акціонерне товариство «АБ «Бізнес Стандарт». Код ЄДРПОУ: 09806443. Місцезнаходження: Україна, 04070, м. Київ, вул. Куренівська, б. 15-А.
      Розмір пакету акцій акціонера до зміни - 1937368 акцій (11,6458 %). Розмір пакету акцій акціонера після зміни - 3182663 акцій (19,1314 %).
      Підстава зміни: придбання вказаною особою акцій ВАТ «Дніпровагонмаш» на вторинному ринку.
      03.10.2011р. ПАТ «Дніпровагонмаш» отримало інформацію від Депозитарію та дізналось про зміни, що сталися у складі власників акцій ПАТ «Дніпровагонмаш», яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій.
      Повне найменування юридичної особи – власника акцій, щодо якого виникли зміни: Публічне акціонерне товариство «ТАСкомбанк». Код ЄДРПОУ: 09806443. Місцезнаходження: Україна, 04070, м. Київ, вул. Куренівська, б. 15-А.
      Розмір пакету акцій акціонера до зміни - 3182663 акції (19,1314 %). Розмір пакету акцій акціонера після зміни - 3788503 акції (22,7732 %).
      Підстава зміни: придбання вказаною особою акцій ПАТ «Дніпровагонмаш» на вторинному ринку.
      14.12.2011р. ПАТ «Дніпровагонмаш» отримало інформацію від Депозитарію та дізналось про зміни, що сталися у складі власників акцій ПАТ «Дніпровагонмаш», яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій.
      Повне найменування юридичної особи – власника акцій, щодо якого виникла інформація: Публічне акціонерне товариство «ТАСкомбанк». Код ЄДРПОУ: 09806443. Місцезнаходження: Україна, 04070, м. Київ, вул. Куренівська, б. 15-А.
      Розмір пакету акцій акціонера до зміни - 3788503 акції (22,7732 %). Розмір пакету акцій акціонера після зміни - 1936835 акцій (11,6426 %).
      Підстава зміни: відчуження вказаною особою акцій ПАТ «Дніпровагонмаш» на вторинному ринку.
      У зведеному обліковому реєстрі власників цінних паперів, складеному депозитарієм на дату обліку, не зазначається дата придбання чи відчуження особою акцій емітента. Тому зазначити коли саме відбулись зміни неможливо.

 

Розділ Х. Інформація про правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, іншими афілійованими особами

      10.1. Протягом 2011 року між ПАТ «Дніпровагонмаш» і власником істотної участі ПрАТ «Страхова Група «ТАС» були укладені наступні договори:
      Сторони за даними договорами:
      Страховик: ПрАТ «Страхова Група «ТАС», м. Київ;
      Страхувальник: ПАТ «Дніпровагонмаш».
     
      Договір № А 0203199 від 06.01.2011р.:
      - обов’язкове страхування відповідальності суб’єктів перевезення небезпечних вантажів на випадок настання негативних наслідків під час перевезення небезпечних вантажів (двоокис вуглецю 400т);
      - сума договору 884,00 грн.;
      - підстава укладання – обов’язкове страхування передбачене законодавством України;
      - проект договору наданий Страховиком.
     
      Договір № А 0203198 від 06.01.2011р.:
      - обов’язкове страхування відповідальності суб’єктів перевезення небезпечних вантажів на випадок настання негативних наслідків під час перевезення небезпечних вантажів (які перевозяться транспортним засобом ЗИЛ 431412);
      - сума договору 46,52 грн.;
      - підстава укладання – обов’язкове страхування передбачене законодавством України;
      - проект договору наданий Страховиком.
     
      Договір № А 0208981 від 01.03.2011р.:
      - обов’язкове страхування цивільної відповідальності суб’єктів господарювання за шкоду, яка може бути заподіяна пожежами та аваріями на об’єктах підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні об’єкти та об’єкти, господарська діяльність на яких може призвести до аварій екологічного і санітарно-епідеміологічного характеру;
      - сума договору 4165,00 грн.;
      - підстава укладання – обов’язкове страхування передбачене законодавством України;
      - проект договору наданий Страховиком.
     
      Договір № А 0208982 від 01.03.2011р.:
      - обов’язкове особисте страхування працівників відомчої та місцевої пожежної охорони і членів добровільних пожежних дружин (команд);
      - сума договору 11264,51 грн.;
      - підстава укладання – обов’язкове страхування передбачене законодавством України;
      - проект договору наданий Страховиком.
     
      Договір № 12/02-3988-ОД від 27.04.2011р.:
      - добровільне страхування цивільної відповідальності перед третіми особами;
      - сума договору 138,30 грн.;
      - підстава укладання – страхування передбачене законодавством України;
      - проект договору наданий Страховиком.
     
      Договір № А 0226652 від 30.05.2011р.:
      - добровільне страхування орендованого майна;
      - сума договору 138,00 грн.;
      - підстава укладання – добровільне страхування передбачене законодавством України;
      - проект договору наданий Страховиком.
     
      Договір № А 0232630 від 21.07.2011р.:
      - добровільне страхування цивільної відповідальності перед третіми особами;
      - сума договору 125,00 грн.;
      - підстава укладання – страхування передбачене законодавством України;
      - проект договору наданий Страховиком.
     
      Договір № А 0226657 від 22.07.2011р.:
      - обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів;
      - сума договору 14 981,67 грн.;
      - підстава укладання – обов’язкове страхування передбачене законодавством України;
      - проект договору наданий Страховиком.
     
      Договір № А 0226657 від 22.07.2011р.:
      - обов’язкове особисте страхування від нещасних випадків на транспорті;
      - сума договору 4 488,00 грн.;
      - підстава укладання – обов’язкове страхування передбачене законодавством України;
      - проект договору наданий Страховиком.
     
      10.2. У першому кварталі 2011 року мали місце операції з наступними афілійованими особами:
      а) ДП «Стальзавод» - це підприємство постачало на протязі першого кварталу сталеве литво для власного виробництва та на продаж. Обсяг поставленої продукції за квартал дорівнює 88,2 млн. грн.;
      б) ТОВ «Вагонбудінвест» - ВАТ «Дніпровагонмаш» перерахувало у першому кварталі 2011 року на поповнення статутного капіталу товариства 51,0 млн. грн.
      У другому кварталі 2011 року мали місце операції з наступними афілійованими особами:
      а) ТОВ «Сигнум Iнвест» надана безпроцентна фінансова допомога в сумі 26 млн. грн., строк повернення до 30.09.2011р.;
      б) ДП «Стальзавод» - це підприємство постачало на протязі другого кварталу 2011 року сталеве литво для власного виробництва та на продаж. Обсяг поставленої продукції за другий квартал 2011 року дорівнює 111,84 млн. грн.;
      в) ТОВ «Вагонбудінвест» - ПАТ «Дніпровагонмаш» перерахувало у другому кварталі 2011 року на поповнення статутного капіталу товариства 74,95 млн. грн.;
      г) ТОВ «Вагонбудінвест» - надана фінансова допомога у розмірі 14 млн. грн., повернена 30.07.2011р.
      У третьому кварталі 2011 року мали місце операції з наступними афілійованими особами:
      а) ДП «Стальзавод» на протязі третього кварталу 2011 року постачало сталеве литво для власного виробництва та на продаж. Обсяг поставленої продукції за третій квартал дорівнює 88,5 млн. грн.;
      б) ДП «Стальзавод» надана безпроцентна фінансова допомога в сумі 6,3 млн. грн., строк повернення до 23.09.2012р.
      У четвертому кварталі 2011 року мали місце операції з наступними афілійованими особами:
      а) ДП «Стальзавод» на протязі четвертого кварталу 2011 року постачало ПАТ «Дніпровагонмаш» сталеве литво. Обсяг поставленої продукції за четвертий квартал дорівнює 80,3 млн. грн.;
      б) ПАТ «Дніпровагонмаш» перерахувало на поповнення статутного капіталу ТОВ «Торговий Дiм «Днiпровагонмаш» 0,5 млн. грн.
      Сума дебіторської заборгованості за операціями з ДП «Стальзавод» станом на 31.12.2011р. становить 21385,0 тис.грн., сума кредиторської заборгованості за операціями з ДП «Стальзавод» станом на 31.12.2011р. – 27357,3 тис.грн.
      Станом на 31.12.2011р. за операціями з ТОВ «Торговий Дiм «Днiпровагонмаш дебіторська заборгованость становить 31 879,3 тис.грн., кредиторської заборгованості немає.
      Станом на 31.12.2011р. дебіторської та кредиторської заборгованості за операціями з ТОВ «Вагонбудінвест», ТОВ «Сигнум Iнвест» немає.

 

Розділ ХІ. Інформація про судові процеси, процедури досудового врегулювання спору, виплати штрафних санкцій

      11.1. Протягом звітного 2011 року судові процеси, процедури досудового врегулювання спору (які включають вимоги на суму 10 або більше відсотків сумарних активів чи сумарного обсягу реалізації емітента), у яких учасником виступав емітент, його дочірні підприємства, відокремлені підрозділи, члени наглядової ради чи виконавчого органу, інші посадові особи емітента та які стосуються господарської або фінансової діяльності емітента відсутні.
     
      11.2. Штрафнi санкцiї i компенсацiї за порушення дiючого законодавства, сплаченi протягом 2011 року, складають 234,0 тис.грн. З них сплаченi ПАТ «Днiпровагонмаш» – 40,0 тис.грн.; ДП «Стальзавод» – 9,0 тис.грн.; ТОВ «Торговий Дiм «Днiпровагонмаш» - 185,0 тис.грн. Шатрафні санкції накладались за забруднення навколишнього природного середовища, перевитрату по електроенергії, за невиконання плану перевезень та простої вагонів.

 

Розділ ХІІ. Політика і практика емітента у сфері корпоративного управління (для емітентів – акціонерних товариств)

      12.1. Кодекс (принципи, правила) корпоративного управління ПАТ «Дніпровагонмаш» не приймались.
     

      12.2.
      12.2.1. Вищим органом управління ПАТ «Дніпровагонмаш» є загальні збори акціонерів.
      У загальних зборах акціонерів товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. На загальних зборах акціонерів за запрошенням особи, яка скликає загальні збори акціонерів, також можуть бути присутні представник аудитора товариства та посадові особи товариства незалежно від володіння ними акціями товариства, представник органу, який представляє права та інтереси трудового колективу.
      Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення таких зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.
      За результатами діяльності товариства за календарний рік дирекцією скликаються чергові (річні) загальні збори акціонерів. Чергові загальні збори акціонерів скликаються не рідше одного разу на рік та повинні бути проведені не пізніше 30 квітня наступного за звітним року.
      Позачергові загальні збори акціонерів товариства скликаються наглядовою радою:
      - з власної ініціативи;
      - на вимогу дирекції - в разі порушення провадження про визнання товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;
      - на вимогу ревізійної комісії (ревізора);
      - на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства;
      - в інших випадках, встановлених законом або статутом товариства.
      Вимога про скликання позачергових загальних зборів акціонерів подається в письмовій формі дирекції на адресу за місцезнаходженням товариства із зазначенням органу або прізвищ (найменувань) акціонерів, які вимагають скликання позачергових загальних зборів, підстав для скликання та порядку денного.
      У разі скликання позачергових загальних зборів акціонерів з ініціативи акціонерів вимога повинна також містити інформацію про кількість, тип і клас належних акціонерам акцій та бути підписаною всіма акціонерами, які її подають.
      Наглядова рада приймає рішення про скликання позачергових загальних зборів акціонерів товариства або про відмову в такому скликанні протягом 10 днів з моменту отримання вимоги про їх скликання.
      Позачергові загальні збори акціонерів товариства мають бути проведені протягом 45 днів з дати отримання товариством вимоги про їх скликання.
      Якщо цього вимагають інтереси товариства, наглядова рада має право прийняти рішення про скликання позачергових загальних зборів з письмовим повідомленням акціонерів про проведення позачергових загальних зборів та порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення з позбавленням акціонерів права вносити пропозиції до порядку денного. У такому разі за відсутності кворуму позачергових загальних зборів повторні загальні збори не проводяться.
      Письмове повідомлення про проведення загальних зборів товариства та їх порядок денний надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену наглядовою радою, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів - на дату, визначену акціонерами. Встановлена дата не може передувати дню прийняття рішення про проведення загальних зборів і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 днів до дати проведення загальних зборів.
      Письмове повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів та їх порядок денний надсилається акціонерам персонально особою, яка скликає загальні збори акціонерів, простим поштовим відправленням (листом, поштовою карткою), у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення.
      Повідомлення розсилає особа, яка скликає загальні збори акціонерів, або особа, яка веде облік прав власності на акції товариства у разі скликання загальних зборів акціонерами.
      Товариство не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів публікує в офіційному друкованому органі повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів. Товариство додатково надсилає повідомлення про проведення загальних зборів та їх порядок денний фондовій біржі, на якій товариство пройшло процедуру лістингу, а також не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів розміщує повідомлення про проведення загальних зборів та їх порядок денний на власній веб-сторінці в мережі Інтернет.
      У разі реєстрації акцій на ім'я номінального утримувача повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів та порядок денний надсилається номінальному утримувачу, який забезпечує персональне повідомлення акціонерів, яких він обслуговує.
      Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів акціонерів товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів управління товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерів, а щодо кандидатів до складу органів управління товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів.
      Пропозиція до порядку денного загальних зборів акціонерів товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства.
      Наглядова рада товариства, а в разі скликання позачергових загальних зборів товариства на вимогу акціонерів - акціонери, які цього вимагають, приймають рішення про включення пропозицій до порядку денного не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення загальних зборів акціонерів товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів.
      Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій товариства, підлягають обов'язковому включенню до порядку денного загальних зборів акціонерів. У такому разі рішення наглядової ради про включення питання до порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог статуту товариства.
      Зміни до порядку денного загальних зборів акціонерів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень.
      Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до порядку денного загальних зборів акціонерів товариства надсилається наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття.
      Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів акціонерів повинно повідомити акціонерів, про зміни у порядку денному загальних зборів, шляхом публікації повідомлення в офіційному друкованому органі та надсилання повідомлення простим поштовим відправленням (листом, поштовою карткою).
      Товариство також надсилає повідомлення про зміни у порядку денному загальних зборів фондовій біржі (біржам), на яких товариство пройшло процедуру лістингу, а також не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів розміщує на власній веб-сторінці в мережі Інтернет відповідну інформацію про зміни у порядку денному загальних зборів.
      Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення.
      У повідомленні про проведення загальних зборів акціонерів вказуються конкретно визначене місце для ознайомлення (номер кімнати, офісу тощо) з матеріалами та документами щодо загальних зборів акціонерів та посадова особа товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами.
      Порядок проведення загальних зборів наступний.
      Головує на загальних зборах особа, уповноважена наглядовою радою.
      Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться реєстраційною комісією на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера. Реєстраційна комісія має право відмовити в реєстрації акціонеру (його представнику) лише у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а у разі участі представника акціонера - також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів товариства.
      Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, підписує голова реєстраційної комісії, який обирається простою більшістю голосів її членів до початку проведення реєстрації. Акціонер, який не зареєструвався, не має права брати участь у загальних зборах.
      Повноваження реєстраційної комісії за договором можуть передаватися зберігачу або депозитарію товариства. У такому разі головою реєстраційної комісії є представник зберігача або депозитарія.
      Акціонери (акціонер), які на дату складення переліку акціонерів, сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій, а також Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку можуть призначати своїх представників для нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків. Про призначення таких представників товариство повідомляється письмово до початку реєстрації акціонерів.
      Загальні збори акціонерів мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками не менше як 60 відсотків голосуючих акцій.
      Голосування по питаннях порядку денного здійснюється закритим способом з використанням бюлетенів для голосування, які вручаються акціонеру чи його представнику реєстраційною комісією за результатом реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у загальних зборах акціонерів. Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються наглядовою радою не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів, щодо обрання кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів - акціонерами, які цього вимагають.
      Роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, надає лічильна комісія, яка обирається загальними зборами акціонерів. Повноваження лічильної комісії за договором можуть передаватися зберігачу або депозитарію. Умови такого договору затверджуються загальними зборами акціонерів. Підрахунок голосів з питання обрання лічильної комісії здійснює голова загальних зборів акціонерів, який призначається наглядовою радою товариства.
      Рішення загальних зборів акціонерного товариства з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, крім випадків, встановлених законодавством України.
      Рішення загальних зборів акціонерів приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій, з таких питань:
      - внесення змін до статуту товариства;
      - прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
      - прийняття рішення про зміну типу товариства;
      - прийняття рішення про розміщення акцій;
      - прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства;
      - прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства;
      - прийняття рішення про виділ та припинення товариства, крім випадку, передбаченого частиною четвертою статті 84 Закону України «Про акціонерні товариства», про ліквідацію товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу.
      Заочне голосування на загальних зборах акціонерів не допускається.
      Підсумки голосування по питаннях порядку денного оголошуються на загальних зборах акціонерів, відразу після завершення процедури підрахунку голосів. За підсумками голосування складається протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії, які виконували підрахунок голосів.
      Рішення загальних зборів товариства вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.
      Після закриття загальних зборів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів протягом 10 робочих днів шляхом надіслання акціонерам повідомлення простим поштовим відправленням (листом, поштовою карткою).
      Протокол загальних зборів товариства складається протягом 10 днів з моменту закриття загальних зборів та підписується головуючим та секретарем загальних зборів.
     
      12.2.2. Протягом 2009 року були проведені чергові та позачергові загальні збори акціонерів товариства.
      Чергові загальні збори акціонерів відбулись 22.04.2009р. за адресою: Україна, Дніпропетровська область, м. Дніпродзержинськ, вул. Павлика Морозова, буд. 8. Кворум зборів: 70,3894 %.
      Позачергові загальні збори акціонерів відбулись 04.08.2009р. за адресою: Україна, Дніпропетровська область, м. Дніпродзержинськ, вул. Павлика Морозова, буд. 8. Кворум зборів: 70,2998 %.
      Протягом 2010 року були проведені чергові загальні збори акціонерів товариства. Чергові загальні збори акціонерів відбулись 22.04.2010р. за адресою: Україна, Дніпропетровська область, м. Дніпродзержинськ, вул. Павлика Морозова, буд. 8. Кворум зборів: 76,0443 %.
      Протягом 2011 року були проведені чергові загальні збори акціонерів товариства. Чергові загальні збори акціонерів відбулись 21.04.2011р. за адресою: Україна, Дніпропетровська область, м. Дніпродзержинськ, вул. Павлика Морозова, буд. 8. Кворум зборів: 90,0287 %.
     
      12.2.3.
      21.04.2011 року вiдбулись черговi загальнi збори акцiонерiв ВАТ «Днiпровагонмаш» з наступним порядком денним:
      1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів.
      2. Затвердження порядку денного загальних зборів акціонерів.
      3. Затвердження регламенту проведення загальних зборів акціонерів.
      4. Звіт дирекції ВАТ «Дніпровагонмаш» про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2010 рік та затвердження основних напрямків діяльності ВАТ «Дніпровагонмаш» на 2011 рік.
      5. Звіт директора ДП «Стальзавод» про результати фінансово-господарської діяльності дочірнього підприємства за 2010 рік та затвердження основних напрямків діяльності ДП «Стальзавод» на 2011 рік.
      6. Звіт наглядової ради ВАТ «Дніпровагонмаш» за 2010 рік та затвердження бюджету наглядової ради на 2011 рік.
      7. Звіт ревізійної комісії ВАТ «Дніпровагонмаш» за 2010 рік та затвердження бюджету ревізійної комісії на 2011 рік.
      8. Затвердження висновків ревізійної комісії, річних звітів та балансів ВАТ «Дніпровагонмаш» та ДП «Стальзавод» за 2010 рік.
      9. Затвердження порядку розподілу консолідованого прибутку за підсумками роботи у 2010 році, строку та порядку виплати частки прибутку (дивідендів) за 2010 рік і затвердження планових нормативів розподілу прибутку на 2011 рік.
      10. Про зміну найменування Відкритого акціонерного товариства «Дніпровагонмаш» на Публічне акціонерне товариство «Дніпровагонмаш».
      11. Про зміну найменування Металургійного підприємства «Дніпродзержинський сталеливарний завод», дочірнє підприємство Відкритого акціонерного товариства «Дніпровагонмаш» на Металургійне підприємство «Дніпродзержинський сталеливарний завод», дочірнє підприємство Публічного акціонерного товариства «Дніпровагонмаш».
      12. Про зміну найменування Київського представництва Відкритого акціонерного товариства «Дніпровагонмаш» на Київське представництво Публічного акціонерного товариства «Дніпровагонмаш».
      13. Про внесення змін та доповнень до Статуту ВАТ «Дніпровагонмаш», шляхом викладення його в новій редакції у зв’язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства».
      14. Про внесення змін та доповнень до Статуту ДП «Стальзавод».
      15. Про відміну діючого Положення про Київське представництво ВАТ «Дніпровагонмаш» та затвердження нового Положення про Київське представництво ПАТ «Дніпровагонмаш».
      16. Про відміну діючих положень, що регламентують внутрішню діяльність ВАТ «Дніпровагонмаш», а саме: Положення про загальні збори акціонерів ВАТ «Дніпровагонмаш», Положення про наглядову раду ВАТ «Дніпровагонмаш», Положення про ревізійну комісію ВАТ «Дніпровагонмаш», Положення про дирекцію ВАТ «Дніпровагонмаш» та затвердження нових положень, що регламентують внутрішню діяльність ПАТ «Дніпровагонмаш», а саме: Положення про загальні збори акціонерів ПАТ «Дніпровагонмаш», Положення про наглядову раду ПАТ «Дніпровагонмаш», Положення про ревізійну комісію ПАТ «Дніпровагонмаш», Положення про дирекцію
      ПАТ «Дніпровагонмаш».
      17. Відкликання генерального директора та членів дирекції ВАТ «Дніпровагонмаш» та обрання генерального директора та членів дирекції ПАТ «Дніпровагонмаш».
      18. Відкликання голови та членів наглядової ради ВАТ «Дніпровагонмаш» та обрання голови та членів наглядової ради ПАТ «Дніпровагонмаш», затвердження умов цивільно-правових (трудових договорів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами наглядової ради.
      19. Відкликання голови та членів ревізійної комісії ВАТ «Дніпровагонмаш» та обрання голови та членів ревізійної комісії ПАТ «Дніпровагонмаш», затвердження умов цивільно-правових (трудових договорів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами ревізійної комісії.
      20. Про збільшення статутного капіталу ТОВ «Торговий Дім «Дніпровагонмаш».
      21. Про розподіл часток статутного капіталу ТОВ «Торговий Дім «Дніпровагонмаш» та затвердження Статуту ТОВ «Торговий Дім «Дніпровагонмаш» в новій редакції.
      22. Про закриття Житлово - ремонтної експлуатаційної дільниці Відкритого акціонерного товариства «Дніпровагонмаш», ідентифікаційний код 25542357.
      23. Про створення ліквідаційної комісії із закриття Житлово - ремонтної експлуатаційної дільниці Відкритого акціонерного товариства «Дніпровагонмаш», ідентифікаційний код 25542357.
      24. Про відчуження майна ВАТ «Дніпровагонмаш» на суму, що становить п'ятдесят і більше відсотків вартості майна ВАТ «Дніпровагонмаш».
      25. Про відчуження майна ДП «Стальзавод» на суму, що становить п'ятдесят і більше відсотків вартості майна ДП «Стальзавод».
     
      Кворум загальних зборів - 90,0287 %.
     
      За результатами розгляду питань порядку денного зборiв були прийнятi наступні рiшення.
      1. Обрати лічильну комісію чергових загальних зборів ВАТ «Дніпровагонмаш» у складі семи осіб: Івашина Наталія Борисівна; Тюріна Ганна Віталіївна; Перекопська Катерина Володимирівна; Квашніна Меланія Іванівна; Філоненко Наталія Іванівна; Терещенко Олена Казимирівна; Калашнік Світлана Василівна.
      Результати голосування: «За» - 14 976 997 голосів, «Проти» - 0 голосів, «Утримались» - 0 голосів.
      2. Затвердити порядок денний загальних зборів акціонерів ВАТ «Дніпровагонмаш».
      Результати голосування: «За» - 14 976 997 голосів, «Проти» - 0 голосів, «Утримались» - 0 голосів.
      3. Затвердити регламент проведення загальних зборів акціонерів ВАТ «Дніпровагонмаш».
      Результати голосування: «За» - 14 976 997 голосів, «Проти» - 0 голосів, «Утримались» - 0 голосів.
      4. Затвердити звіт дирекції ВАТ «Дніпровагонмаш» про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2010 рік та основні напрямки діяльності товариства на 2011 рік.
      Результати голосування: «За» - 14 976 997 голосів, «Проти» - 0 голосів, «Утримались» - 0 голосів.
      5. Затвердити звіт директора ДП «Стальзавод» про результати фінансово-господарської діяльності дочірнього підприємства за 2010 рік та основні напрямки діяльності ДП «Стальзавод» на 2011 рік.
      Результати голосування: «За» - 14 976 997 голосів, «Проти» - 0 голосів, «Утримались» - 0 голосів.
      6. Затвердити звіт наглядової ради ВАТ «Дніпровагонмаш» за 2010 рік та бюджет наглядової ради на 2011 рік.
      Результати голосування: «За» - 14 976 997 голосів, «Проти» - 0 голосів, «Утримались» - 0 голосів.
      7. Затвердити звіт ревізійної комісії ВАТ «Дніпровагонмаш» за 2010 рік та бюджет ревізійної комісії на 2011 рік.
      Результати голосування: «За» - 14 976 997 голосів, «Проти» - 0 голосів, «Утримались» - 0 голосів.
      8. Затвердити висновки ревізійної комісії, річні звіти та баланси ВАТ «Дніпровагонмаш» та ДП «Стальзавод» за 2010 рік.
      Результати голосування: «За» - 14 976 997 голосів, «Проти» - 0 голосів, «Утримались» - 0 голосів.
      9. Затвердити порядок розподілу консолідованого прибутку за підсумками роботи у 2010 році і планові нормативи розподілу прибутку на 2011 рік, а також строк та порядок виплати дивідендів. Виплатити дивіденди за 2010 рік у розмірі 17,93 грн. на одну акцію.
      Результати голосування: «За» - 14 976 997 голосів, «Проти» - 0 голосів, «Утримались» - 0 голосів.
      10. Змінити найменування Відкритого акціонерного товариства «Дніпровагонмаш» на Публічне акціонерне товариство «Дніпровагонмаш».
      Результати голосування: «За» - 14 965 746 голосів, «Проти» - 11 251 голосів, «Утримались» - 0 голосів.
      11. Змінити найменування Металургійного підприємства «Дніпродзержинський сталеливарний завод», дочірнє підприємство Відкритого акціонерного товариства «Дніпровагонмаш» на Металургійне підприємство «Дніпродзержинський сталеливарний завод», дочірнє підприємство Публічного акціонерного товариства «Дніпровагонмаш».
      Результати голосування: «За» - 14 976 997 голосів, «Проти» - 0 голосів, «Утримались» - 0 голосів.
      12. Змінити найменування Київського представництва Відкритого акціонерного товариства «Дніпровагонмаш» на Київське представництво Публічного акціонерного товариства «Дніпровагонмаш».
      Результати голосування: «За» - 14 976 997 голосів, «Проти» - 0 голосів, «Утримались» - 0 голосів.
      13. Внести та затвердити зміни та доповнення до Статуту ВАТ «Дніпровагонмаш», шляхом викладення його в новій редакції у зв’язку з приведенням діяльності товариства у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства».
      Результати голосування: «За» - 14 976 997 голосів, «Проти» - 0 голосів, «Утримались» - 0 голосів.
      14. Внести та затвердити зміни та доповнення до Статуту ДП «Стальзавод», шляхом викладення його в новій редакції.
      Результати голосування: «За» - 14 976 997 голосів, «Проти» - 0 голосів, «Утримались» - 0 голосів.
      15. Відмінити діюче Положення про Київське представництво ВАТ «Дніпровагонмаш» та затвердити нове Положення про Київське представництво ПАТ «Дніпровагонмаш».
      Результати голосування: «За» - 14 976 997 голосів, «Проти» - 0 голосів, «Утримались» - 0 голосів.
      16. Відмінити діючі положення, що регламентують внутрішню діяльність ВАТ «Дніпровагонмаш», а саме: Положення про загальні збори акціонерів ВАТ «Дніпровагонмаш», Положення про наглядову раду ВАТ «Дніпровагонмаш», Положення про ревізійну комісію ВАТ «Дніпровагонмаш», Положення про дирекцію ВАТ «Дніпровагонмаш» та затвердити нові положення, що регламентують внутрішню діяльність ПАТ «Дніпровагонмаш», а саме: Положення про загальні збори акціонерів ПАТ «Дніпровагонмаш», Положення про наглядову раду ПАТ «Дніпровагонмаш», Положення про ревізійну комісію ПАТ «Дніпровагонмаш», Положення про дирекцію ПАТ «Дніпровагонмаш».
      Результати голосування: «За» - 14 976 997 голосів, «Проти» - 0 голосів, «Утримались» - 0 голосів.
      17. У зв’язку з припиненням строку повноважень відкликано з займаних посад генерального директора та членів дирекції ВАТ «Дніпровагонмаш».
      Результати голосування: «За» - 14 976 997 голосів, «Проти» - 0 голосів, «Утримались» - 0 голосів.
      Обрано дирекцію ПАТ «Дніпровагонмаш» у складі восьми осіб:
      - Кобиляков Андрій Іванович – генеральний директор;
      - Корнецький Олег Юрійович – член дирекції;
      - Бабенкова Олеся Олександрівна – член дирекції;
      - Малініна Марина Михайлівна – член дирекції;
      - Насікан Володимир Федорович – член дирекції;
      - Григор’єв Валерiй Феодосiйович – член дирекції;
      - Пуха Ніна Миколаївна – член дирекції;
      - Закірбаєв Олександр Ренатович – член дирекції.
      Результати голосування: «За» - 14 976 997 голосів, «Проти» - 0 голосів, «Утримались» - 0 голосів.
      18. У зв’язку з припиненням строку повноважень відкликано з займаних посад голову та членів наглядової ради ВАТ «Дніпровагонмаш».
      Результати голосування: «За» - 14 976 997 голосів, «Проти» - 0 голосів, «Утримались» - 0 голосів.
      Обрано наглядову раду ПАТ «Дніпровагонмаш» у складі чотирьох осіб:
      - Тегіпко Сергій Миколайович - голова наглядової ради;
      - Новіцький Валерій Георгійович - член наглядової ради;
      - ЗАТ «Холдінгова компанія «ТЕКО - ДНІПРОМЕТИЗ» - член наглядової ради;
      - Попенко Сергій Павлович - член наглядової ради.
      Результати голосування: «За» - 14 976 587 голосів, «Проти» - 410 голосів, «Утримались» - 0 голосів.
      19. У зв’язку з припиненням строку повноважень відкликано з займаних посад голову та членів ревізійної комісії ВАТ «Дніпровагонмаш».
      Результати голосування: «За» - 14 976 997 голосів, «Проти» - 0 голосів, «Утримались» - 0 голосів.
      Обрано ревізійну комісію ПАТ «Дніпровагонмаш» у складі чотирьох осіб:
      - Лисаков Юрій Олександрович - голова ревізійної комісії;
      - Гусак Геннадій Євгенович - член ревізійної комісії;
      - Колісніченко Наталія Леонідівна - член ревізійної комісії;
      - Василюк Зоя Василівна - член ревізійної комісії.
      Результати голосування: «За» - 14 976 997 голосів, «Проти» - 0 голосів, «Утримались» - 0 голосів.
      20. Збільшити статутний капітал Товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий Дім «Дніпровагонмаш».
      Результати голосування: «За» - 14 965 295 голосів, «Проти» - 11 702 голосів, «Утримались» - 0 голосів.
      21. Затвердити розподіл часток статутного капіталу ТОВ «Торговий Дім «Дніпровагонмаш» та Статут ТОВ «Торговий Дім «Дніпровагонмаш» в новій редакції.
      Результати голосування: «За» - 14 965 746 голосів, «Проти» - 11 251 голосів, «Утримались» - 0 голосів.
      22. Провести закриття Житлово - ремонтної експлуатаційної дільниці Відкритого акціонерного товариства «Дніпровагонмаш», ідентифікаційний код 25542357, відповідно до вимог чинного законодавства України.
      Результати голосування: «За» - 14 965 746 голосів, «Проти» - 11 251 голосів, «Утримались» - 0 голосів.
      23. Створити ліквідаційну комісію із закриття Житлово - ремонтної експлуатаційної дільниці Відкритого акціонерного товариства «Дніпровагонмаш».
      Результати голосування: «За» - 14 965 746 голосів, «Проти» - 11 251 голосів, «Утримались» - 0 голосів.
      24. Попередньо схвалити рішення про відчуження ВАТ «Дніпровагонмаш» частки у статутному капіталі ТОВ «Вагонбудінвест» за ціною не нижчою за номінальну вартість.
      Попередньо схвалити рішення про відчуження ВАТ «Дніпровагонмаш» частки у статутному капіталі ТОВ «Сигнум Інвест» за ціною не нижчою за номінальну вартість.
      Результати голосування: «За» - 14 965 264 голосів, «Проти» - 11 733 голосів, «Утримались» - 0 голосів.
      25. Попередньо схвалити рішення про відчуження ДП «Стальзавод» частки у статутному капіталі ТОВ «Сигнум Інвест», за ціною не нижчою за номінальну вартість.
      Результати голосування: «За» - 14 965 264 голосів, «Проти» - 11 733 голосів, «Утримались» - 0 голосів.
      Протягом 2011 року позачергові загальні збори акціонерів ПАТ «Дніпровагонмаш» не скликались та не проводились.
     
      12.2.4. Акціонери (акціонер), які на дату складення переліку акціонерів, що мають право на участь у загальних зборах товариства, сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій, а також Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку можуть призначати своїх представників для нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків. Про призначення таких представників товариство повідомляється письмово до початку реєстрації акціонерів.
      При проведенні 21.04.2011 року чергових загальних зборів акцiонерiв ВАТ «Днiпровагонмаш» повідомлень від акціонерів, які на дату складення переліку акціонерів, сукупно були власниками 10 і більше відсотків простих акцій, а також від Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про призначення своїх представників для нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям підсумків не надходило.
      Реєстрацію акціонерів та їх уповноважених представників, які прибули на чергові загальні збори 21.04.2011 року здійснювала мандатна комісія.
     
      12.2.5. Голосування при проведенні 21.04.2011 року чергових загальних зборів акцiонерiв ВАТ «Днiпровагонмаш» по питаннях порядку денного здійснювалось закритим способом з використанням бюлетенів для голосування, які вручались акціонерам чи їх представникам при реєстрації.
     
      12.2.6. На загальних зборах акціонерів можуть бути присутні посадові особи товариства незалежно від володіння ними акціями товариства.
      На останніх загальних зборах були присутні генеральний директор товариства, один член дирекції товариства та один представник члена наглядової ради – юридичної особи.
      Всі члени наглядової ради ПАТ «Днiпровагонмаш» були присутні на всіх засіданнях наглядової ради товариства, що проводились протягом звітного року.
     

      12.3.
      12.3.1. Члени наглядової ради акціонерного товариства обираються з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб - акціонерів.
      Член наглядової ради - юридична особа може мати необмежену кількість представників у наглядовій раді. Порядок діяльності представника акціонера у наглядовій раді визначається самим акціонером.
      Повноваження члена наглядової ради дійсні з моменту його обрання загальними зборами акціонерів товариства. Повноваження представника члена наглядової ради дійсні з моменту видачі йому довіреності членом наглядової ради та отримання товариством письмового повідомлення про призначення представника.
      Член наглядової ради - юридична особа несе відповідальність перед товариством за дії свого представника у наглядовій раді.
      Одна й та сама особа може обиратися до складу наглядової ради неодноразово.
      Члени наглядової ради обираються строком на три роки.
      Строк повноважень членів наглядової ради починається з моменту їх затвердження (обрання) рішенням загальних зборів акціонерів товариства і триває до моменту обрання загальними зборами акціонерів нового складу наглядової ради товариства.
      Обрання членів наглядової ради здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування.
      Кількісний склад наглядової ради встановлюється загальними зборами акціонерів товариства.
      Член наглядової ради не може бути одночасно генеральним директором чи членом дирекції та/або головою чи членом ревізійної комісії товариства. Головою та членами наглядової ради не можуть бути особи, яким згідно із законодавством України заборонено обіймати посади в органах управління господарських товариств.
      Загальні збори акціонерів можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів наглядової ради та одночасне обрання нових членів. При цьому, рішення про дострокове припинення повноважень членів наглядової ради може бути прийнято тільки стосовно всіх членів наглядової ради, тобто стосовно повного її складу.
      Без рішення загальних зборів повноваження члена наглядової ради припиняються:
      - за його бажанням за умови письмового повідомлення про це товариства за два тижні;
      - в разі неможливості виконання обов'язків члена наглядової ради за станом здоров'я;
      - в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена наглядової ради;
      - в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.
      Якщо кількість членів наглядової ради становить менше половини її кількісного складу, товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові загальні збори для обрання решти членів наглядової ради, а в разі обрання членів наглядової ради шляхом кумулятивного голосування - для обрання всього складу наглядової ради.
      Право висувати кандидатів для обрання до складу наглядової ради мають акціонери товариства. Акціонер має право висувати власну кандидатуру.
      Пропозиція акціонера про висування кандидатів для обрання до складу наглядової ради подається безпосередньо до дирекції не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів, на яких розглядатиметься питання про обрання членів наглядової ради.
      Наглядова рада товариства приймає рішення про включення пропозицій до порядку денного зборів щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів.
      Кандидат, якого висунули для обрання до складу наглядової ради товариства, має право у будь-який час зняти свою кандидатуру, письмово повідомивши про це дирекцію.
      До складу наглядової ради ПАТ «Дніпровагонмаш» входять:
      - Тегіпко Сергій Миколайович - голова наглядової ради;
      - Новіцький Валерій Георгійович - член наглядової ради;
      - ПрАТ «Холдінгова компанія «Теко - Дніпрометиз» - член наглядової ради;
      - Попенко Сергій Павлович - член наглядової ради.
      Наглядова рада ПАТ «Дніпровагонмаш» комітетів не створювала.
      За три останні роки було проведено 252 засідання наглядової ради товариства, а саме:
      - протягом 2011 року проведено 111 засідань наглядової ради товариства;
      - протягом 2010 року проведено 92 засідання наглядової ради товариства;
      - протягом 2009 року проведено 49 засідань наглядової ради товариства.
     
      12.3.2. Член наглядової ради не може одночасно бути генеральним директором/членом дирекції та (або) головою/членом ревізійної комісії товариства.
      Головою та членами наглядової ради не можуть бути особи, яким згідно із чинним законодавством України заборонено обіймати посади в органах управління господарських товариств.
      Член наглядової ради для виконання своїх обов’язків повинен мати належну кваліфікацію, освіту, досвід та ділову репутацію, включаючи:
      - вищу освіту;
      - досвід роботи не менше 5-ти років (в тому числі на керівних посадах у якості керівника або заступника керівника не менше 3-х років);
      - бездоганну репутацію;
      - високий рівень комунікаційних та особистих якостей;
      - достатньо часу для виконання функцій, покладених на нього.
      До складу наглядової ради не можуть висуватися та обиратися особи, які:
      - є учасниками або членами органів управління юридичної особи, яка конкурує з діяльністю товариства;
      - мають родині та/або сімейні стосунки з членами дирекції та головним бухгалтером товариства.
      Голова та члени наглядової ради обираються строком на 3 (три) роки.
      Члени наглядової ради самостійно ознайомлюються зі своїми правами та обов'язками.
     
      12.3.3. Спеціальним підрозділом ПАТ «Дніпровагонмаш» по роботі з акціонерами та інвесторами є бюро-секретаріат по сприянню у роботі наглядової ради, що знаходиться за місцезнаходженням товариства: 51925, Дніпропетровська обл., м. Дніпродзержинськ, вул. Українська, буд. 4.
      Начальник бюро-секретаріату по сприянню у роботі наглядової ради Івашина Наталія Борисівна.
      Телефон: 0569233046
      Факс: 0569232638
      Адреса електронної пошти: ivashina@dvmash.biz
      Основними функціями бюро-секретаріата по сприянню у роботі наглядової ради є:
      - забезпечення підготовки та проведення загальних зборів акціонерів;
      - забезпечення надання акціонерам своєчасної та достовірної інформації про товариство;
      - забезпечення зв'язку з акціонерами, у тому числі роз'яснення акціонерам їх прав, розгляд звернень акціонерів щодо порушення їх прав;
      - розробка пропозицій щодо приведення внутрішніх документів товариства у відповідність до законодавства.
     
      12.4. Генеральним директором та членом дирекції може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом наглядової ради чи ревізійної комісії товариства.
      Генеральним директором та членом дирекції не може бути особа, якій згідно із чинним законодавством України заборонено обіймати посади в органах управління господарських товариств.
      Генеральний директор не може займатися будь-якою іншою комерційною діяльністю, окрім виконання функцій генерального директора товариства.
      Генеральний директор та члени дирекції обираються наглядовою радою строком на один рік, і можуть переобиратися необмежену кількість разів.
      Дирекція обирається у кількості, визначеній наглядовою радою, але не менше 3 (трьох) осіб.
      Обрання вважається таким, що відбулося, з моменту прийняття відповідного рішення наглядовою радою товариства.
      Наглядова рада вправі достроково припинити повноваження генерального директора та членів дирекції. Підстави припинення повноважень генерального директора та членів дирекції встановлюються законодавством.
      Пропозиції про висування кандидатів на посаду генерального директора та членів дирекції можуть подаватися членами наглядової ради. Пропозиція про висування кандидатів для обрання на посаду генерального директора та членів дирекції подається безпосередньо до товариства або надсилається листом на адресу товариства не пізніше як за 10 днів до дати проведення засідання, до порядку денного якого включено питання про обрання генерального директора та членів дирекції товариства.
      Рішення про обрання генерального директора та членів дирекції приймається наглядовою радою більшістю голосів членів наглядової ради, які беруть участь у засіданні.
      Голосування проводиться окремо щодо кандидатури кожного з кандидатів, внесених до списку для голосування.
     
      До складу дирекції ПАТ «Дніпровагонмаш» входять:
      - Кобиляков Андрій Іванович - генеральний директор;
      - Корнецький Олег Юрійович - член дирекції;
      - Бабенкова Олеся Олександрівна - член дирекції;
      - Малініна Марина Михайлівна - член дирекції;
      - Насікан Володимир Федорович - член дирекції;
      - Григор’єв Валерій Феодосійович - член дирекції;
      - Пуха Ніна Миколаївна - член дирекції;
      - Закірбаєв Олександр Ренатович - член дирекції.
     
      Організаційною формою роботи дирекції є засідання, які проводяться у разі необхідності.
      Протягом 2011 року було проведено 3 засідання дирекції товариства.
      Дирекція регулярно, щоквартально звітує перед наглядовою радою товариства стосовно фінансово-господарського стану товариства.
      Окрім регулярних звітів дирекція зобов'язана:
      1) на письмову вимогу наглядової ради звітувати на найближчому засіданні наглядової ради з конкретного питання, зазначеного у письмовій вимозі наглядової ради;
      2) своєчасно надавати членам наглядової ради на їх вимогу повну та достовірну інформацію, необхідну для належного виконання наглядовою радою своїх функцій;
      3) негайно інформувати наглядову раду про важливі події, які можуть вплинути на вартість цінних паперів товариства та/або розмір доходу по них.
     

      12.5.
      12.5.1. З метою захисту прав та законних інтересів акціонерів товариство повинно забезпечити комплексний, незалежний, об'єктивний та професійний контроль за фінансово-господарською діяльністю товариства.
      Контроль за фінансово-господарською діяльністю товариства повинен здійснюватися як через залучення незалежного зовнішнього аудитора (аудиторської фірми), так і через механізми внутрішнього контролю.
      До органів, які здійснюють внутрішній контроль за фінансово-господарською діяльністю емітента, належать:
      - наглядова рада;
      - ревізійна комісія.
      Система внутрішнього контролю товариства має забезпечити здійснення стратегічного та оперативного контролю за його фінансово-господарською діяльністю:
      а) наглядова рада повинна забезпечити функціонування належної системи контролю, а також здійснення стратегічного контролю за фінансово-господарською діяльністю товариства;
      З метою ефективного виконання зазначених функцій до компетенції наглядової ради належать, зокрема, повноваження щодо:
      - обрання аудитора товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
      - контролю за усуненням недоліків, які були виявлені під час проведення перевірок ревізійною комісією та зовнішнім аудитором.
      б) ревізійна комісія повинна здійснювати оперативний контроль за фінансово-господарською діяльністю товариства шляхом проведення перевірок.
      За підсумками перевірки ревізійна комісія готує висновок, в якому міститься інформація про:
      - підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період;
      - факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.
     
      12.5.2. Ревізійна комісія обирається загальними зборами акціонерів з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб – акціонерів.
      Ревізійна комісія обирається у кількості, визначеній загальними зборами акціонерів, але не менше 3 (трьох) осіб строком на один рік.
      Не можуть бути головою та членами ревізійної комісії голова та члени наглядової ради, генеральний директор та члени дирекції, особа, яка не має повної цивільної дієздатності, члени інших органів товариства.
      Члени ревізійної комісії не можуть входити до складу лічильної комісії товариства.
      Членом ревізійної комісії не може бути особа, якій згідно із законодавством України заборонено обіймати посади в органах управління господарських товариств.
      У разі, якщо наступними річними загальними зборами з будь-яких причин не буде прийнято рішення про обрання або переобрання голови та членів ревізійної комісії, повноваження голови та членів ревізійної комісії продовжуються до моменту прийняття загальними зборами рішення про обрання або переобрання голови та членів ревізійної комісії.
      Одна й та сама особа може переобиратися на посаду голови та члена ревізійної комісії на необмежену кількість термінів.
      Право висувати кандидатів для обрання на посаду члена ревізійної комісії мають акціонери товариства.
      Акціонер має право висувати власну кандидатуру.
      Обраним на посаду члена ревізійної комісії вважається кандидат, який набрав найбільшу кількість голосів порівняно з іншими кандидатами.
      Загальні збори вправі прийняти рішення про дострокове припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії та одночасне обрання нового складу ревізійної комісії.
      Без рішення загальних зборів повноваження голови та члена ревізійної комісії припиняються:
      1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це товариства за два тижні;
      2) в разі неможливості виконання обов'язків члена ревізійної комісії за станом здоров'я;
      3) в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена ревізійної комісії;
      4) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;
      5) у разі виникнення обставин, які відповідно до законодавства України перешкоджають виконанню обов'язків члена ревізійної комісії.
     
      До складу ревізійної комісії ПАТ «Дніпровагонмаш» входять:
      - Лисаков Юрій Олександрович - голова ревiзiйної комiсiї;
      - Гусак Геннадiй Євгенович - член ревiзiйної комiсiї;
      - Колісніченко Наталія Леонідівна - член ревiзiйної комiсiї;
      - Василюк Зоя Василівна - член ревiзiйної комiсiї.
     
      Дані про посади, які обіймали члени ревізійної комісії ПАТ «Дніпровагонмаш» в інших підприємствах, установах, організаціях за три останні роки і займають в теперішній час:
     
      1. Прізвище, ім'я, по батькові голови ревізійної комісії: Лисаков Юрій Олександрович;
      - з 02.10.2008р. по теперішній час - фінансовий директор ЗАТ «Торгова компанія Дніпровагонмаш».
     
      2. Прізвище, ім'я, по батькові члена ревізійної комісії: Гусак Геннадiй Євгенович;
      - з 18.04.2005р. по теперішній час - директор ЗАТ «Торгова компанiя Днiпровагонмаш».
     
      3. Прізвище, ім'я, по батькові члена ревізійної комісії: Колісніченко Наталія Леонідівна;
      - з 01.09.2004р. по теперішній час – ревізор ЗАТ «Торгова компанiя Днiпровагонмаш».
     
      4. Прізвище, ім'я, по батькові члена ревізійної комісії: Василюк Зоя Василівна;
      - з 01.02.2006р. по теперішній час - директор з фінансових питань ПрАТ «Холдінгова компанія «Теко-Дніпрометиз».
     
      За три останні роки було проведено 12 засідань ревiзiйної комiсiї товариства, а саме:
      - протягом 2011 року проведено 4 засідання ревiзiйної комiсiї;
      - протягом 2010 року проведено 4 засідання ревiзiйної комiсiї;
      - протягом 2009 року проведено 4 засідання ревiзiйної комiсiї.
     
      12.5.3. Останнього разу ревізійна комісія з власної ініціативи проводила перевірку фінансово-господарської діяльності товариства за результатами фінансового року з метою надання загальним зборам акціонерів висновків по результатам перевірки фінансово-господарської діяльності та фінансової звітності товариства за рік.
      За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності товариства за результатами фінансового року ревізійна комісія підготувала висновок, в якому містилась інформація про:
      – підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за рік;
      – відповідність фінансової звітності вимогам діючого законодавства України, а також встановленому порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.
      Складений висновок щодо результатів перевірки був підписаний головою та членами ревізійної комісії.
      Документи, пов'язані із проведенням перевірки були остаточно оформлені протягом 5 (п’яти) робочих днів з дня її закінчення.
      Висновок за результатами планової (річної) перевірки фінансово-господарської діяльності товариства був наданий наглядовій раді товариства не пізніше як за 5 днів до дати проведення річних загальних зборів товариства.
      Ревізійна комісія доповіла про результати проведених нею перевірок наглядовій раді товариства на найближчому її засіданні, що проводилось після здійснення перевірки та загальним зборам товариства.
     
      12.5.4. Отримання акціонером можливості ознайомитись з протоколом проведення перевірки ревізійною комісією товариства здійснюється на підставі письмової вимоги акціонера, яка подається безпосередньо генеральному директору товариства або відправляється рекомендованим листом з повідомленням про вручення на адресу товариства на ім’я генерального директора.
      Датою надання вимоги вважається дата:
      - вручення повідомлення під особистий підпис;
      - зазначена в повідомленні про вручення.
      Вимога акціонера до акціонерного товариства складається у письмовій, довільній формі, в якій зокрема зазначається:
      - прізвище, ім’я, по батькові – для фізичної особи - акціонера, що подає вимогу;
      - повна назва та код за ЄДРПОУ – для юридичної особи - акціонера, що подає вимогу;
      - відомості про кількість належних особі акцій товариства (підтверджується випискою зберігача з рахунку в цінних паперах акціонера, складеною станом на день надання вимоги);
      - перелік відомостей, які бажає отримати акціонер;
      - спосіб отримання відомостей (поштою, за місцезнаходженням товариства);
      - підпис заявника чи його уповноваженого представника;
      - дата складання вимоги;
      - якщо вимога підписується представником заявника, до вимоги повинна бути додана довіреність;
      - вимога юридичної особи складається на бланку підприємства, підписується керівником і скріплюється печаткою.
      Протягом 10 робочих днів з дня надходження письмової вимоги акціонеру надається завірена підписом уповноваженої особи товариства та печаткою товариства копія протоколу проведення перевірки ревізійною комісією товариства або мотивована відмова в наданні інформації.
      Будь-який акціонер, за умови повідомлення генерального директора товариства не пізніше ніж за п'ять робочих днів, має право на ознайомлення з документами, у приміщенні товариства за його місцезнаходженням у робочий час.
     
      12.5.5. В ПАТ «Дніпровагонмаш» не створено службу внутрішнього аудиту.
     
      12.5.6. Перевірку фінансово-господарської діяльності товариства у звітному році здійснювала ревізійна комісія ПАТ «Дніпровагонмаш».
     
      12.5.7. Органами управління ПАТ «Дніпровагонмаш» є:
      - загальні збори акціонерів;
      - наглядова рада;
      - дирекція;
      - ревізійна комісія.
      Створення інших органів не передбачено статутом товариства. Інші органи товариством не створювались.
     
      12.5.8. З метою забезпечення в товаристві єдиних правил встановлення рівня конфіденційності і допуску осіб до документів і відомостей, що містять комерційну таємницю, а також організації надання, обліку, зберігання і знищення документів і відомостей, що містять комерційну таємницю наказом генерального директора введені в дію:
      - Положення про комерційну таємницю ПАТ «Дніпровагонмаш»;
      - Перелік відомостей, що складають комерційну таємницю ПАТ «Дніпровагонмаш».
     

      12.6.
      12.6.1. Статут ПАТ «Дніпровагонмаш» містить положення, що обмежують повноваження дирекції приймати рішення про укладення від імені товариства договорів, враховуючи їх суму або предмет.
      Статутом товариства передбачено, що до компетенції дирекції належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів акціонерів та наглядової ради.
      До виключної компетенції загальних зборів належить прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності товариства.
      До виключної компетенції наглядової ради належить:
      - обрання аудитора товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
      - прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або робіт, послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства;
      - прийняття рішення про обрання оцінювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
      - прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів товариства, зберігача або депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з реєстратором власників іменних цінних паперів товариства, зберігачем або депозитарієм цінних паперів, встановлення розміру оплати їхніх послуг;
      - прийняття рішень про:
      - безоплатну передачу майна товариства,
      - безоплатне надання товариством послуг (виконання робіт), надання товариством безповоротної фінансової допомоги чи благодійної допомоги;
      - прийняття рішення про вчинення товариством правочинів щодо забезпечення зобов’язань (гарантій, порук, застав, тощо), отримання кредитів та позик;
      - прийняття рішень щодо здійснення товариством правочинів (укладання угод) з розпорядження нерухомим майном товариства.
     
      21.04.2011 року черговими загальними зборами акціонерів ВАТ «Дніпровагонмаш» було попередньо схвалено рішення про:
      - відчуження ВАТ «Дніпровагонмаш» частки у статутному капіталі ТОВ «Вагонбудінвест» та надано повноваження наглядовій раді товариства прийняти остаточне рішення щодо відчуження частки;
      - відчуження ВАТ «Дніпровагонмаш» частки у статутному капіталі ТОВ «Сигнум Iнвест» та надано повноваження наглядовій раді товариства прийняти остаточне рішення щодо відчуження частки;
      - відчуження ДП «Стальзавод» частки у статутному капіталі ТОВ «Сигнум Iнвест» та надано повноваження наглядовій раді товариства прийняти остаточне рішення щодо відчуження частки.
     
      Протягом 2011 року наглядовою радою товариства були прийняті рішення стосовно укладання наступних договорів:
      1. Договору про надання поворотної (строкової) безвідсоткової фінансової допомоги (позики). Сума договору - 50 000 000,00 грн.
      2. Договору про надання поворотної (строкової) безвідсоткової фінансової допомоги (позики). Сума договору - 3 600 000,00 грн.
      3. Договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «Вагонбудінвест» в розмірі 75,01667 %. Сума договору - 225 100 000, 00 грн.
      4. Договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «Сигнум Інвест» розмірі 59,4 %. Сума договору - 29 709 000,00 грн.
      5. Договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «Сигнум Інвест» розмірі 39,6 %. Сума договору - 19 806 000,00 грн.
      6. Угоду про розірвання Договору оренди земельної ділянки, що знаходиться за адресою: вул. Басейна, 1.
      7. Договору про надання поворотної (строкової) безвідсоткової фінансової допомоги (позики). Сума договору - 20 000 000,00 грн.
      8. Договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «Вагонбудінвест» в розмірі 24,98316 %. Сума договору - 74 970 000, 00 грн.
      9. Договору про надання поворотної (строкової) безвідсоткової фінансової допомоги (позики). Сума договору - 3 600 000,00 грн.
      10. Договору про надання аудиторських послуг (перевірка бухгалтерського обліку, фінансової звітності).
      11. Договору про внесення змін до Кредитного договору про відкриття мультивалютної кредитної лінії, предметом якого є зменшення процентної ставки за користування кредитними коштами.
      12. Договору про внесення змін до Кредитного договору про відкриття кредитної лінії, предметом якого є зменшення процентної ставки за користування кредитними коштами.
      13. Договору про внесення змін до Кредитного договору про відкриття кредитної лінії, предметом якого є зменшення процентної ставки за користування кредитними коштами .
      14. Договору про внесення змін до Кредитного договору про відкриття кредитної лінії, предметом якого є зменшення процентної ставки за користування кредитними коштами.
      15. Договору про внесення змін до Кредитного договору про відкриття кредитної лінії, предметом якого є зменшення процентної ставки за користування кредитними коштами.
      16. Договору про внесення змін до Іпотечного договору, предметом якого є зменшення процентних ставок по кредитним договорам.
      17. Договору про внесення змін до Договору застави товарів в обороті, предметом якого є зменшення процентних ставок по кредитним договорам.
      18. Договору оренди на користування площі для стоянки автомобілів, що знаходиться на території цеху безрейкового транспорту ПАТ «Дніпровагонмаш». Орендна плата 3300,00 грн. в місяць.
      19. Договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «Транспортекспострой». Сума договору - 5 000, 00 грн.
      20. Договору про внесення змін до Кредитного договору про відкриття мультивалютної кредитної лінії, предметом якого є продовження терміну дії договору.
      21. Договору про внесення змін до Кредитного договору про відкриття кредитної лінії, предметом якого є продовження терміну дії договору.
      22. Договору про внесення змін до Кредитного договору про відкриття кредитної лінії, предметом якого є продовження терміну дії договору.
      23. Договору про внесення змін до Кредитного договору про відкриття кредитної лінії, предметом якого є продовження терміну дії договору.
      24. Договору про внесення змін до Кредитного договору про відкриття кредитної лінії, предметом якого є продовження терміну дії договору.
      25. Договору про внесення змін до Іпотечного договору, предметом якого є продовження терміну дії договору.
      26. Договору про внесення змін до Договору застави товарів в обороті, предметом якого є продовження терміну дії договору.
      27. Договору про надання поворотної (строкової) безвідсоткової фінансової допомоги (позики). Сума договору - 100 000 000, 00 грн.
      28. Договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «Будефект БК». Сума договору - 10 200, 00 грн.
      29. Договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «Будефект БК». Сума договору - 9 690,00 грн.
      30. Договору про надання поворотної (строкової) безвідсоткової фінансової допомоги (позики). Сума договору - 3 600 000,00 грн.
     
      12.6.2. Статутом ПАТ «Дніпровагонмаш» передбачено, що особа, заінтересована у вчиненні правочину, зобов'язана протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту виникнення в неї заінтересованості поінформувати товариство про наявність у неї такої заінтересованості.
      Генеральний директор зобов'язаний протягом 5 (п'яти) робочих днів з дня отримання відомостей про можливість вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість, надати наглядовій раді інформацію стосовно правочину, у вчиненні якого є заінтересованість, зокрема про:
      - предмет правочину;
      - вартість одиниці товару або послуг, якщо вона передбачена правочином;
      - загальну суму правочину щодо придбання, відчуження або можливості відчуження майна, виконання робіт, надання або отримання послуг;
      - особу, яка має заінтересованість у вчиненні такого правочину.
      Наглядова рада протягом 5 (п'яти) робочих днів з дня отримання від генерального директора інформації про правочин, у вчиненні якого є заінтересованість, зобов'язана прийняти рішення щодо вчинення такого правочину товариством або про відмову від його вчинення.
      У разі якщо правочин, щодо якого є заінтересованість, порушує інтереси товариства, наглядова рада може заборонити його вчинення або винести розгляд цього питання на загальні збори акціонерів.
      Якщо заінтересована у вчиненні правочину особа є членом наглядової ради, вона не бере участі в голосуванні з питання вчинення такого правочину. Якщо більшість членів наглядової ради є особами, заінтересованими у вчиненні такого правочину, або якщо наглядова рада не прийняла рішення про вчинення чи відмову від вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість, протягом строку, встановленого законодавством, це питання виноситься на розгляд загальних зборів.
     
      12.6.3. Статутом ПАТ «Дніпровагонмаш» передбачено, що кожний акціонер - власник простих акцій товариства має право вимагати здійснення обов'язкового викупу твариством належних йому голосуючих акцій, якщо він зареєструвався для участі у загальних зборах та голосував проти прийняття загальними зборами рішення про:
      - злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ, зміну типу товариства;
      - вчинення товариством значного правочину;
      - зміну розміру статутного капіталу.
      Перелік акціонерів, які мають право вимагати здійснення обов'язкового викупу належних їм акцій, складається на підставі переліку акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах, на яких було прийнято рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій.
      Ціна викупу акцій не може бути меншою, ніж їх ринкова вартість.
      Ціна викупу акцій розраховується станом на день, що передує дню опублікування в установленому порядку повідомлення про скликання загальних зборів акціонерів, на яких було прийнято рішення, яке стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій.
      Договір між товариством та акціонером про обов'язковий викуп товариством належних йому акцій укладається в письмовій формі.
      Протягом 30 днів після прийняття загальними зборами рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій, акціонер, який має намір реалізувати зазначене право, подає товариству письмову вимогу. У вимозі акціонера про обов'язковий викуп акцій мають бути зазначені його прізвище (найменування), місце проживання (місцезнаходження), кількість, тип та/або клас акцій, обов'язкового викупу яких він вимагає.
      Протягом 30 днів після отримання вимоги акціонера про обов'язковий викуп акцій товариство здійснює сплату вартості акцій за ціною викупу, зазначеною в повідомленні про право вимоги обов'язкового викупу акцій, що належать акціонеру, а відповідний акціонер повинен вчинити усі дії, необхідні для набуття товариством права власності на акції, обов'язкового викупу яких він вимагає.
      Оплата акцій здійснюється у грошовій формі, якщо сторони не дійшли згоди щодо іншої форми оплати.
     
     

      12.7. Документами ПАТ «Дніпровагонмаш», що стосуються повноважень органів емітента та відносин із акціонерами є:
      - Статут ПАТ «Дніпровагонмаш», затверджений загальними зборами акціонерів ВАТ «Дніпровагонмаш» 21.04.2011 року (протокол загальних зборів акціонерів № 23 від 21.04.2011 року) та зареєстрований виконавчим комітетом Дніпродзержинської міської ради Дніпропетровської області 16.05.2011 року за № 12231050026000008;
      - Положення про загальні збори акціонерів ПАТ «Дніпровагонмаш», затверджене загальними зборами акціонерів ВАТ «Дніпровагонмаш» 21.04.2011 року (протокол загальних зборів акціонерів № 23 від 21.04.2011 року);
      - Положення про наглядову раду ПАТ «Дніпровагонмаш», затверджене загальними зборами акціонерів ВАТ «Дніпровагонмаш» 21.04.2011 року (протокол загальних зборів акціонерів № 23 від 21.04.2011 року);
      - Положення про ревізійну комісію ПАТ «Дніпровагонмаш», затверджене загальними зборами акціонерів ВАТ «Дніпровагонмаш» 21.04.2011 року (протокол загальних зборів акціонерів № 23 від 21.04.2011 року);
      - Положення про дирекцію ПАТ «Дніпровагонмаш», затверджене загальними зборами акціонерів ВАТ «Дніпровагонмаш» 21.04.2011 року (протокол загальних зборів акціонерів № 23 від 21.04.2011 року).
     
      12.8. З метою забезпечення реалізації прав акціонерів на інформацію, а також оперативності її отримання акціонерами, товариство використовує такі засоби інформування:
      - інформування через мережу Інтернет шляхом розміщення інформації на веб-сторінці товариства;
      - надання інформації в паперовому вигляді на письмову вимогу акціонера шляхом направлення її поштою або шляхом ознайомлення з нею в приміщенні товариства за його місцезнаходженням;
      - інші засоби публічного інформування (розкриття інформації через засоби масової інформації, оприлюднення в загальнодоступній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів тощо).
     
      12.9. Протоколи загальних зборів акціонерів, засідань наглядової ради та засідань дирекції товариства зберігаються в акціонерному товаристві за його місцезнаходженням.
      Відповідальним за зберігання протоколів загальних зборів акціонерів, засідань наглядової ради та засідань дирекції товариства є генеральний директор товариства.
      Протоколи загальних зборів акціонерів, засідань наглядової ради та засідань дирекції товариства підлягають зберіганню протягом всього терміну діяльності товариства.
     
      12.10. Протягом звітного року товариство платних послуг консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту не отримувало.
     

 

Розділ ХІІІ. Інформація про цінні папери емітента

      13.1.
      13.1.1. Інформація про акції ПАТ «Дніпровагонмаш»:
      тип акцій - прості;
      форма випуску - іменні, форма існування акцій - бездокументарна;
      номінальна вартість акції - 50 (п'ятдесят) копійок;
      кількість акцій, які перебувають в обігу - 16635800 (шістнадцять мільйонів шістсот тридцять п’ять тисяч вісімсот) простих іменних акцій;
      кількість акцій, які перебувають у процесі розміщення - немає;
      кількість акцій, які можуть бути розміщені в результаті конвертації розміщених цінних паперів, що конвертуються в акції, чи в результаті виконання обов'язків за опціонами емітента (за наявності) - немає;
      дата реєстрації випуску – 08.09.2009р.;
      номер свідоцтва про реєстрацію випуску – 260 /1/09;
      назва органу, що видав свідоцтво про реєстрацію випуску - Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку.
     
      Кожною простою акцією акціонеру - її власнику надається однакова сукупність прав, включаючи право:
      1. Брати участь в управлінні товариством у порядку, передбаченому статутом товариства.
      2. Брати участь у розподілі прибутку товариства та одержувати його частку (дивіденди) в порядку і способами, передбаченими законодавством України і статутом товариства.
      3. Отримувати інформацію про господарську діяльність товариства, в обсязі і в порядку, визначених законодавством України і статутом товариства.
      4. Вносити пропозиції на розгляд загальних зборів та інших органів товариства.
      5. У разі емісії додаткових акцій товариства користуватися переважним правом на придбання додатково розміщуваних акцій товариства в кількості, пропорційній частці належних акціонеру акцій у загальній кількості акцій.
      6. У разі ліквідації товариства отримувати частину майна товариства або його вартості пропорційно до вартості належних їм акцій товариства в черговості і порядку, передбаченому законодавством України і статутом товариства.
      7. Продавати чи іншим чином відчужувати належні йому акції без згоди інших акціонерів та товариства.
      8. Вимагати викупу товариством всіх чи частини належних акціонеру акцій у випадках і в порядку, передбачених законодавством України і статутом товариства.
      9. Продати акції товариству в разі, якщо товариством прийнято рішення про придбання таких акцій.
      10. У випадках, передбачених законодавством України захищати в судовому порядку свої порушені цивільні права, в тому числі вимагати від товариства відшкодування збитків.
      Обмежень в реалізації прав власнків акцій не існує.
      Привілейовані акції ПАТ «Дніпровагонмаш» не випускались.
     

      13.1.2. Станом на кінець звітного року акцій додаткового випуску, які перебувають у процесі розміщення, не має.
     

      13.1.3. Станом на кінець звітного року рішення провести у наступному звітному році додатковий випуск акцій товариством не приймалось.
     

      13.1.4. Протягом звітного року товариство власних акцій не викупало.
      Рішення здійснити викуп власних акцій у наступному році товариством не приймалось.
     

      13.1.5. У 2011 році загальними зборами ПАТ «Дніпровагонмаш» рішення про анулювання, консолідацію або дроблення акцій не приймалось.
     

      13.2.
      13.2.1. ПАТ «Дніпровагонмаш» не розміщувало ніяких емісійних цінних паперів, окрім акцій.
     

      13.2.2. ПАТ «Днiпровагонмаш» облiгацiй не розміщувало.
     

      13.2.3. Станом на кінець звітного року ПАТ «Дніпровагонмаш» не має емісійних цінних паперів, які перебувають у процесі розміщення.
     

      13.2.4. Станом на кінець звітного року ПАТ «Дніпровагонмаш» не приймало рішення провести в наступному році додатковий випуск емісійних цінних паперів.
     

      13.3.
      25.12.2009р. прості іменні акції ПАТ «Дніпровагонмаш», бездокументарної форми існування включено до Котирувального списку 2 (другого) рiвня лістингу Публічного акціонерного товариства «Фондова бiржа ПФТС».
      Між ПАТ «Днiпровагонмаш» та ПАТ «Фондова бiржа ПФТС» укладено договір № 90-А-Л(2) про допуск цінних паперів до торгівлі від 22.12.2009р.
      Найвища ціна на акції ВАТ «Дніпровагонмаш» в першому кварталі 2011р. була зафіксована на рівні – 71,07 грн./акція.
      Найнижча ціна на акції ВАТ «Дніпровагонмаш» в першому кварталі 2011р. була зафіксована на рівні – 50,00 грн./акція.
      Найвища ціна на акції ПАТ «Дніпровагонмаш» в другому кварталі 2011р. була зафіксована на рівні – 66,0667 грн./акція.
      Найнижча ціна на акції ПАТ «Дніпровагонмаш» в другому кварталі 2011р. була зафіксована на рівні – 49,00 грн./акція.
      Найвища ціна на акції ПАТ «Дніпровагонмаш» в третьому кварталі 2011р. була зафіксована на рівні – 70,00 грн./акція.
      Найнижча ціна на акції ПАТ «Дніпровагонмаш» в третьому кварталі 2011р. була зафіксована на рівні – 61,0875 грн./акція.
      Найвища ціна на акції ПАТ «Дніпровагонмаш» в четвертому кварталі 2011р. була зафіксована на рівні – 70,00 грн./акція.
      Найнижча ціна на акції ПАТ «Дніпровагонмаш» в четвертому кварталі 2011р. була зафіксована на рівні – 46,00 грн./акція.
      Протягом 2011 року акції ПАТ «Дніпровагонмаш» в лістинг інших організаторів торгівлі не включались.
     

      13.4. Ринкова капіталізація ВАТ «Дніпровагонмаш» станом на день укладення останнього у першому кварталі біржового контракту на організаторі торгівлі складає – 1172835545,06 грн.
      Ринкова капіталізація ПАТ «Дніпровагонмаш» станом на день укладення останнього у другому кварталі біржового контракту на організаторі торгівлі складає – 1081882635,72 грн.
      Ринкова капіталізація ПАТ «Дніпровагонмаш» станом на день укладення останнього у третьому кварталі біржового контракту на організаторі торгівлі складає – 1107445206,00 грн.
      Ринкова капіталізація ПАТ «Дніпровагонмаш» на дату завершення звітного року складає – 1164506000,00 грн.
     

      13.5. Черговими загальними зборами акцiонерiв ВАТ «Днiпровагонмаш» 21.04.2011 року (протокол загальних зборів акціонерів № 23 від 21.04.2011 року) було прийнято рiшення виплатити дивiденди акцiонерам по простим акцiям за 2010 рiк у розмiрi 17,93 грн. на одну акцiю.
      Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за 2010 рік – 02.06.2011р.
      Дата початку виплати дивiдендiв за 2010 рік - 03.06.2011р.
      Дата закiнчення виплати дивiдендiв за 2010 рік - 20.10.2011р.
      Порядок виплати дивідендів за 2010 рік:
      - акціонерам – юридичним особам шляхом перерахування дивідендів на їх банківський рахунок;
      - акціонерам – фізичним особам, які є працівниками товариства шляхом перерахування дивідендів на пластикові картки;
      - акціонерам – фізичним особам, які не є працівниками товариства шляхом перерахування дивідендів поштовим переказом або через касу товариства.
      Сума нарахованих у звітному році дивідендів за 2010 рік – 298279894,00 грн.
      Сума виплачених у звітному році дивідендів за 2010 рік з урахуванням утриманого та перерахованого до бюджету ПДФО – 297657686,74 грн.
      Сума невиплачених дивідендів за 2010 рік за винятком утриманого та перерахованого до бюджету ПДФО складає 622207,26 грн.
      Дивіденди не виплачені з наступних причин:
      - не виплачені акціонерам у яких відсутні повні адресні дані в переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за 2010 рік;
      - повернені відділенням поштового зв’язку поштові перекази (за неявкою акціонерів).
      Виплату дивідендів за 2010 рік здійснювало Публічне акціонерне товариство «Днiпровагонмаш», що знаходиться за адресою: 51925, Дніпропетровська обл., м. Дніпродзержинськ, вул. Українська, буд. 4.
     
      Річними загальними зборами акцiонерiв ПАТ «Днiпровагонмаш» 12.04.2012 року (протокол загальних зборів акціонерів № 24 від 12.04.2012 року) було прийнято рiшення виплатити дивiденди акцiонерам по простим акцiям за 2011 рiк у розмiрi 18,00 грн. на одну акцiю.
      Сума нарахованих дивідендів за 2011 рік - 299444400,00 грн.
      Сума виплачених дивідендів за 2011 рік – 0 грн.
      Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за 2011 рік - 12.06.2012р.
      Дата початку виплати дивiдендiв за 2011 рік - 13.06.2012р.
      Дата закiнчення виплати дивiдендiв за 2011 рік - 11.10.2012р.
      Порядок виплати дивідендів за 2011 рік:
      - акціонерам – юридичним особам шляхом перерахування дивідендів на їх банківський рахунок;
      - акціонерам – фізичним особам, які є працівниками товариства шляхом перерахування дивідендів на пластикові картки;
      - акціонерам – фізичним особам, які не є працівниками товариства шляхом перерахування дивідендів поштовим переказом або через касу товариства.
      Здійснювати виплату дивідендів за 2011 рік буде Публічне акціонерне товариство «Днiпровагонмаш», що знаходиться за адресою: 51925, Дніпропетровська обл., м. Дніпродзержинськ, вул. Українська, буд. 4.
      ПАТ «Днiпровагонмаш» не здійснювало розміщення облiгацiй.
     

      13.6. Випуск акцій ПАТ «Дніпровагонмаш» у бездокументарній формі обслуговує депозитарій Приватне акціонерне товариство «Всеукраїнський депозитарій цінних паперів» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 35917889) на підставі Договору про обслуговування емісії цінних паперів № Е199/09 від 30.10.2009р.
      Місцезнаходження ПрАТ «Всеукраїнський депозитарій цінних паперів»: 04107, Україна, м. Київ, вул. Тропініна, 7-Г.
      ПрАТ «Всеукраїнський депозитарій цінних паперів» здійснює свою діяльність на підставі ліцензії на депозитарну діяльність депозитарію цінних паперів (Професійна діяльність на фондовому ринку – депозитарна діяльність. Депозитарна діяльність депозитарію цінних паперів), серія АВ № 498004, яка видана Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку 19.11.2009р.
      Протягом трьох останніх років відбулась зміна особи, що веде облік права власності на цінні папери товариства у депозитарній системі України. Зміна була викликана тим, що позачерговими загальними зборами акціонерів ВАТ «Дніпровагонмаш», які відбулися 04.08.2009р., було прийнято рішення про переведення випуску іменних акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування.
      На виконання рішення загальних зборів акціонерів ВАТ «Дніпровагонмаш» щодо дематеріалізаціїї випуску акцій були виконані наступні дії:
      28.09.2009р. укладено договір № Е174/09 про обслуговування емісії цінних паперів з депозитарієм - ВАТ «Міжрегіональний фондовий союз», код ЄДРПОУ 24917996.
      06.10.2009р. укладено договір № Е-3/09 про відкриття рахунків у цінних паперах власникам із зберігачем ТОВ «ТІ-КАПІТАЛ» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 36001522; місцезнаходження: 03062, м. Київ, проспект Перемоги, буд. 65; ліцензія Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку (Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - депозитарна дiяльнiсть. Депозитарна дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв) серії АВ № 470574, видана 07.05.2009 року).
      23.10.2009р. відбулась передача реєстру власників іменних цінних паперів ВАТ «Дніпровагонмаш». З цієї дати припинено дію договору № 13 від 12.06.2008р. на виконання операцій по обслуговуванню реєстру власників іменних цінних паперів з реєстратором - ТОВ «ГРУП-РЕЄСТР», код ЄДРПОУ 34618797.
      30.10.2009р. укладено договір № Е199/09 про обслуговування емісії цінних паперів з депозитарієм - ВАТ «Всеукраїнський депозитарій цінних паперів», код ЄДРПОУ 35917889, що є правонаступником всіх прав та обов’язків ВАТ «Міжрегіональний фондовий союз».
     

      13.7. Цінні папери ПАТ «Дніпровагонмаш» не перебувають в обігу за межами України.
     

      13.8. Товариство не здійснювало випусків інших цінних паперів.
     

 

Розділ ХІV. Фінансова звітність емітента
Фінансова звітність, підготовлена відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку разом із аудиторським висновком (формат pdf)
Аудиторський висновок про фінансову звітність відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку підписали:
Печатка
Аудитори:
Аудиторський висновок про фінансову звітність відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності підписали:
Печатка
Аудитори:

 

Розділ ХV. Висновок щодо операційної та фінансової діяльності емітента
     
Цей розділ містить оцінки і прогнози уповноважених органів емітента щодо майбутніх подій та/або дій, перспектив розвитку галузі економіки, в якій емітент здійснює основну діяльність, і результатів діяльності емітента, у тому числі планів емітента, ймовірності настання певних подій чи вчинення певних дій. Інвестори не повинні повністю покладатися на оцінки і прогнози органів емітента, оскільки фактичні результати діяльності емітента в майбутньому можуть відрізнятися від прогнозованих результатів з багатьох причин. Придбання цінних паперів емітента пов'язане з ризиками, описаними в цій річній інформації.

     
      15.1. Цей розділ містить оцінки і прогнози уповноважених органів емітента щодо майбутніх подій та/або дій, перспектив розвитку галузі економіки, в якій емітент здійснює основну діяльність, і результатів діяльності емітента, у тому числі планів емітента, ймовірності настання певних подій чи вчинення певних дій. Інвестори не повинні повністю покладатися на оцінки і прогнози органів емітента, оскільки фактичні результати діяльності емітента в майбутньому можуть відрізнятися від прогнозованих результатів з багатьох причин. Придбання цінних паперів емітента пов'язане з ризиками, описаними в цій річній інформації.
     
      15.2. Чистий прибуток ПАТ «Дніпровагонмаш» за 2011 рік складає 817,9 млн. грн., в тому числі:
      - перший квартал – 249,2 млн. грн.;
      - другий квартал – 244,9 млн. грн.;
      - третій квартал – 187,6 млн. грн.;
      - четвертий квартал – 136,2 млн. грн.
      При цьому обсяг продажу вагонів у натуральному виразі з початку року становить 7042 вагони. Обсяг продажу продукції у вартісному виразі за 2011 рік складає 3857,5 млн. грн., в тому числі:
      - перший квартал – 938,5 млн. грн. (1751 вагон);
      - другий квартал – 1114,4 млн. грн. (1990 вагонів);
      - третій квартал – 1042,5 млн. грн. (1920 вагонів);
      - четвертий квартал – 762,1 млн. грн. (1381 вагон).
      Зменшення продажу продукції у четвертому кварталі пов’язане з дефіцитом сталевого візкового литва на ринку України для виробництва ходової частини вагонів.
     
      15.3. У 2012 році заплановано збільшення виробництва вантажних вагонів у порівнянні з 2011 роком в 1,2 рази. Середньомісячний випуск вагонів передбачається до 700 одиниць (в 2011 р. – 583 одиниці).
      Для підтримки і розвитку виробничих потужностей з метою збільшення обсягів виробництва, у 2012 році бюджетом технічного забезпечення передбачено придбання обладнання замість фізично зношеного, спрямованого на підвищення ефективності виробництва і зниження собівартості продукції.
     
      15.4. Згідно з програмою інвестиційного розвитку ПАТ «Дніпровагонмаш» на 2012 рік заплановано витрат в розмірі 68,2 млн. грн., в тому числі:
      - програма енергозбереження - 1,2 млн. грн.;
      - придбання технологічного, допоміжного устаткування та оргтехніки - 37,9 млн. грн.;
      - конструкторські розробки та сертифікаційні випробування - 29,1 млн. грн.
      Джерелом фінансування інвестиційної програми є прибуток, одержаний за підсумками господарської діяльності підприємства.
     
     
     

 

Розділ ХVІ. Інформація про аудитора (аудиторську фірму) емітента

      16.1. Аудиторську перевірку консолідованої фінансової звітності ПАТ «Дніпровагонмаш» здійснило ТОВ «Аудиторська фірма «Авуар-Н».
      - повне найменування аудиторської фірми: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Авуар-Н»;
      - ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 34682181;
      - місцезнаходження: 49600, м. Днiпропетровськ, вул. Набережна Ленiна, буд. 29-А;
      - свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів: № 3897 видане Аудиторською палатою України 30.11.2006р.;
      - номер сертифіката, виданого Аудиторською палатою України: серiя А № 001275;
      - дата його видачі: рішенням АПУ від 31.01.2008р. № 186/1 термін чинності сертифіката продовжено до 28.04.2013р.;
      - дата внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів: 30.11.2006р.
     
      16.2. Рішення про затвердження аудиторської фірми приймала наглядова рада товариства.
      Протягом трьох останніх років аудиторську перевірку консолідованої фінансової звітності ПАТ «Дніпровагонмаш» здійснювало ТОВ «Аудиторська фірма «Авуар-Н».
      Згідно умов договорів, що укладались протягом трьох останніх років між ПАТ «Дніпровагонмаш» та ТОВ «Аудиторська фірма «Авуар-Н», перевірка фінансово-господарської діяльності товариства здійснювалась за 9 місяців року та за рік.
     
      16.3. Факторів, які можуть вплинути на незалежність посадових осіб аудиторської фірми від емітента, немає.
     
      16.4. Аудит фінансової звітності ПАТ «Дніпровагонмаш» та зведеної (консолідованої) фінансової звітності товариства проводився однією аудиторською фірмою - ТОВ «Аудиторська фірма «Авуар-Н».
     
      16.5. Згідно статуту ПАТ «Дніпровагонмаш» питання обрання аудитора належить до виключної компетенції наглядової ради товариства.
      Порядок вибору аудитора (аудиторської фірми) наступний:
      1. Наглядова рада визначає потенційну аудиторську фірму, яка відповідає вимогам товариства щодо професіоналізму, досвіду, репутації, довіри, незалежності, ціни і т.п.
      2. Перевіряє:
      - наявність дозвільних та установчих документів аудитора (аудиторської фірми);
      - відповідність аудитора (аудиторської фірми) вимогам чинного законодавства України;
      - відсутність фактів та обставин, що можуть поставити під загрозу незалежність судження аудитора (аудиторської фірми).
      3. У разі якщо аудитор (аудиторська фірма) відповідає всім вищеперелічиним вимогам, то наглядова рада товариства приймає рішення щодо обрання цього аудитора (аудиторської фірми), визначає умови договору, що укладатиметься з ним, встановлює розмір оплати його послуг та надає повноваження генеральному директору товариства підписати договір з цим аудитором (аудиторською фірмою).
     
      16.6. Розмір оплати послуг аудитора встановлюється наглядовою радою товариства.

 

Інформація про осіб, що підписують документ
Зазначені нижче особи підтверджують достовірність відомостей, що містяться у річній інформації.
Посада керівника емітента Генеральний директор
Прізвище, ім'я та по батькові керівника емітента Кобиляков Андрій Іванович
Посада головного бухгалтера емітента Головний бухгалтер
Прізвище, ім'я та по батькові головного бухгалтера емітента Пуха Ніна Миколаївна

Узагальнені дані річної інформації

 

1. Основні відомості про емітента
1.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента
1.1.1. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 05669819
1.1.2. Повне найменування Публічне акціонерне товариство «Дніпровагонмаш»
1.1.3. Скорочене найменування (за наявності) ПАТ «Дніпровагонмаш»
1.1.4. Організаційно-правова форма за КОПФГ Акціонерне товариство
1.1.5. Поштовий індекс 51925
1.1.6. Область Дніпропетровська
1.1.7. Район
1.1.8. Населений пункт м. Дніпродзержинськ
1.1.9. Вулиця Українська
1.1.10. Будинок 4
1.1.11. Корпус
1.1.12. Офіс / квартира

1.2. Інформація про державну реєстрацію емітента
1.2.1. Номер свідоцтва Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців серія ААБ № 333919
1.2.2. Дата видачі свідоцтва 16.05.2011
1.2.3. Орган, що видав свідоцтво Виконавчий комітет Дніпродзержинської міської ради Дніпропетровської області
1.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн) 8317900.00
1.2.5. Сплачений статутний капітал (грн) 8317900.00

1.3. Банки, що обслуговують емітента
Найменування банку (філії, відділення банку) МФО банку Поточний рахунок Валюта
1234
Дніпродзержинська філія ПАТ КБ "Приватбанк" 305965 26008160521011 гривня
Дніпродзержинська філія ПАТ КБ "Приватбанк" 305965 26007160521001 гривня
Дніпродзержинська філія ПАТ КБ "Приватбанк" 305965 26048160521015 гривня
Дніпродзержинська філія ПАТ КБ "Приватбанк" 305965 26000160521020 долари США
Дніпродзержинська філія ПАТ КБ "Приватбанк" 305965 26002160521040 російські рублі
Дніпродзержинська філія ПАТ КБ "Приватбанк" 305965 26004160521060 угорські форинти
Дніпродзержинська філія ПАТ КБ "Приватбанк" 305965 26005160521070 євро
Філія ПАТ Промінвестбанк в м.Дніпропетровську 305437 2600930141149 гривня, євро, російські рублі, долари США
Філія ПАТ Промінвестбанк в м.Дніпропетровську 305437 2604632041149 гривня
АТ "ОТП банк" 300528 26000001300938 гривня, російські рублі, долари США
Філія АТ "Укрексімбанк" в м. Дніпропетровську 305675 2600000019129 гривня, євро, російські рублі, долари США
ПАТ "ВТБ Банк" 321767 26009010056068 гривня, євро, російські рублі, долари США
АТ "ТАСкомбанк" 339500 26002000261001 гривня
АТ "ТАСкомбанк" 339500 26001000261002 долари США
АТ "ТАСкомбанк" 339500 26009000261004 російські рублі
АТ "ТАСкомбанк" 339500 26000000261003 євро
ПАТ "Альфа-Банк" 300346 26002101809001 гривня, долари США, російські рублі

1.4. Основні види діяльності
Найменування виду діяльності Код за КВЕД
12
Виробництво залізничного рухомого складу 35.20.1
Виробництво машин та устатковання для металургії 29.51.1
Оптова торгівля відходами та брухтом 51.57.0
Надання інших місць для тимчасового проживання, не віднесених до інших групувань 55.23.0
Діяльність їдалень 55.51.0
Діяльність нерегулярного пасажирського транспорту 60.23.0

1.5. Інформація про рейтингове агентство
Найменування рейтингового агентства Ознака рейтингового агентства (уповноважене, міжнародне) Дата визначення або поновлення рейтингової оцінки емітента або цінних паперів емітента Рівень кредитного рейтингу емітента або цінних паперів емітента
1234
Рейтингова оцінка не визначалась - - -

 

2. Інформація про дивіденди
За звітний період За період, що передував звітному
за простими акціями за привілейованими акціями за простими акціями за привілейованими акціями
12345
Сума нарахованих дивідендів, грн 299444400.00 0 298279894.00 0
Нарахування дивідендів на одну акцію, грн 18.00 0 17.93 0
Сума виплачених дивідендів, грн 0 0 297657686.74 0
Виплачено дивідендів на одну акцію, грн 0 0 17.93 0

 

3. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент*
Повне найменування Організаційно-
правова
форма
Іденти-
фікацій-
ний
код за
ЄДРПОУ
Місцезнаходження, міжміський код та телефон, факс Вид
діяльності
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ на цей вид діяльності Дата видачі
ліцензії
або іншого
документа
Номер
ліцензії
або іншого
документа
12345678
Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "Авуар-Н" Товариство з обмеженою відповідальністю 34682181 49600, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Леніна, буд. 29-А, 0563716140, 0567443306 Аудиторська діяльність Аудиторська палата України 30.11.2006 № 3897
Товариство з обмеженою відповідальністю "Ті-Капітал" Товариство з обмеженою відповідальністю 36001522 03062, м. Київ, проспект Перемоги, буд. 65, 0442840495, 0442840496 Професійна діяльність на фондовому ринку - депозитарна діяльність. Депозитарна діяльність зберігача цінних паперів Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку 07.05.2009 серія АВ № 470574
Товариство з обмеженою відповідальністю "Ті-Капітал" Товариство з обмеженою відповідальністю 36001522 03062, м. Київ, проспект Перемоги, буд. 65, 0442840495, 0442840496 Професійна діяльність на фондовому ринку - діяльність з торгівлі цінними паперами. Брокерська діяльність Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку 07.05.2009 серія АВ № 470572
Приватне акціонерне товариство "Всеукраїнський депозитарій цінних паперів" Акціонерне товариство 35917889 04107, м. Київ, вул. Тропініна, буд. 7-Г, 0445854240 Професійна діяльність на фондовому ринку - депозитарна діяльність. Депозитарна діяльність депозитарію цінних паперів Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку 19.11.2009 серія АВ № 498004
Публічне акціонерне товариство "Фондова біржа ПФТС" Акціонерне товариство 21672206 03150, м. Київ, вул. Червоноармійська, буд. 72, офіс 6, 96, 0445228808, 0445228553 Професійна діяльність на фондовому ринку - діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку 10.06.2011 серія АВ № 581354
Приватне акціонерне товариство "Страхова Група "ТАС" Акціонерне товариство 30115243 03062, м. Київ, проспект Перемоги, буд. 65, 0445360020, 0445360021 Інші послуги в сфері страхування Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України 02.12.2009 серія АВ № 500437
Приватне акціонерне товариство "СК "Кремінь" Акціонерне товариство 24559002 83048, м. Донецьк, вул. Університетська, буд. 89, офіс 217, 0623452083, 0623450631 Інші послуги в сфері страхування Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України 25.05.2011 серія АВ № 584157
Приватне акціонерне товариство "Акціонерна страхова компанія "ІНГО Україна" Акціонерне товариство 16285602 01054, м. Київ, вул. Воровського, буд. 33, 0444902744, 0444902745 Інші послуги в сфері страхування Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України 16.07.2010 серія АВ № 546570

* Указується інформація про професійних учасників фондового ринку, послугами яких користується емітент, аудиторів (аудиторські фірми), які надають аудиторські послуги емітенту, юридичних осіб, які надають правову допомогу емітенту, юридичних осіб, які надають страхові послуги емітенту, юридичних осіб, які уповноважені здійснювати рейтингову оцінку емітента та/або його цінних паперів.

 

4. Відомості про цінні папери емітента
4.1. Інформація про випуски акцій
Дата
реєстрації
випуску
Номер
свідоцтва про
реєст-
рацію
випуску
Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифіка-
ційний номер
Тип цінного папера Форма
існування
Форма
випуску
Номі-
нальна
вартість
(грн)
Кількість
акцій
(шт.)
Загальна
номінальна
вартість
(грн)
Частка у
статутному
капіталі
(відсотки)
1234567891011
08.09.2009 260/1/09 Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку UA4000060529 прості бездокументарна іменні 0.50 16635800 8317900.00 100

4.2. Інформація про облігації емітента (для кожного непогашеного випуску облігацій)
4.2.1. Процентні облігації
Дата
реєстрації
випуску
Номер
свідоцтва про
реєст-
рацію
випуску
Найменування
органу, що
зареєстрував випуск
Номі-
нальна
вартість
(грн)
Кількість у випуску (шт.) Форма
існування
Форма
випуску
Загальна номінальна вартість (грн) Відсоткова ставка за облігаціями (відсотки) Термін виплати процентів Дата пога-
шення облі-
гацій
1234567891011
- - процентні облігації не випускались - - документарна на пред`явника - - - -

4.2.2. Дисконтні облігації
Дата
реєстрації
випуску
Номер
свідоцтва про
реєст-
рацію
випуску
Найменування органу, що зареєстрував випуск Номі-
нальна
вартість
(грн)
Кількість
у випуску
(шт.)
Форма існування Форма випуску Загальна
номінальна
вартість
(грн)
Дата
погашення
облігацій
123456789
- - дисконтні облігації не випускались - - документарна на пред`явника - -

4.2.3. Цільові (безпроцентні) облігації
Дата
реєстрації
випуску
Номер
свідоцтва про
реєст-
рацію
випуску
Найменування органу, що зареєстрував випуск Номі-
нальна
вартість
(грн)
Кількість
у випуску
(шт.)
Форма
існування
Форма
випуску
Загальна
номінальна
вартість
(грн)
Найме-
нування
товару (послуги),
під який
здійснено
випуск
Дата
погашення
облігацій
12345678910
- - цільові (безпроцентні) облігації не випускались - - документарна на пред`явника - - -

4.3. Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом (емісія яких підлягає реєстрації) (крім іпотечних облігацій, іпотечних сертифікатів, сертифікатів ФОН)
Дата випуску Вид цінних паперів Обсяг випуску Обсяг розміщених цінних паперів на звітну дату (грн) Умови обігу та погашення
12345
- - - - не випускались

4.4. Інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
№ з/п Дата зарахування акцій на рахунок емітента Кількість акцій, що викуплено (шт.) Дата реєстрації випуску акцій, що викуплено Номер свідоцтва про реєстрацію випуску акцій, що викуплено Найменування органу, що зареєстрував випуск акцій, що викуплено Частка у статутному капіталі (відсотки)
1234567
1 - - - - власні акції не викупались -

4.5. Інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів
Кількість замовлених бланків сертифікатів цінних паперів (шт.) 0
у тому числі: сертифікатів акцій 0
сертифікатів облігацій 0
сертифікатів інших цінних паперів (окремо щодо кожного виду цінних паперів) 0 - Акції ПАТ "Дніпровагонмаш" існують в бездокументарній формі. З цієї причини сертифікати акцій протягом звітного року не замовлялись та не видавались власникам. Облігації ПАТ "Дніпровагонмаш" не випускались.
Кількість виданих власникам сертифікатів цінних паперів (шт.) 0
у тому числі: сертифікатів акцій 0
сертифікатів облігацій 0
сертифікатів інших цінних паперів (окремо щодо кожного виду цінних паперів) 0

 

5. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів
Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування особи гаранта Ідентифі-
каційний
код за
ЄДРПОУ
гаранта
Місцезнаходження гаранта
12345
- - - - -

      Протягом звітного року боргові цінні папери ПАТ "Дніпровагонмаш" не випускались.

 

6. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Найменування основних засобів Власні основні засоби
(тис. грн)
Орендовані основні засоби
(тис. грн)
Основні засоби, всього
(тис. грн)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1234567
1. Виробничого призначення 39753 53510 104 83 39857 53593
будівлі та споруди 21263 22988 - - 21263 22988
машини та обладнання 13682 20708 - - 13682 20708
транспортні засоби 684 1923 104 83 788 2006
інші 4124 7891 - - 4124 7891
2. Невиробничого призначення 1608 1620 - - 1608 1620
будівлі та споруди 1480 1437 - - 1480 1437
машини та обладнання 25 81 - - 25 81
транспортні засоби - - - - - -
інші 103 102 - - 103 102
Усього 41361 55130 104 83 41465 55213

 

7. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника За звітний рік За рік, що передував звітному
1 2 3
Розрахункова вартість чистих активів 970387 452457
Статутний капітал 8318 8318
Скоригований статутний капітал 8318 8318
Опис* При формуваннi фiнансової звiтностi на 31.12.2011р. було здiйснено коригування форми 1 «Баланс» на початок року у вiдповiдностi до вимог П(С)БО 6 «Виправлення помилок та змiни в облiковiй полiтицi»: - виявленi в звiтному перiодi витрати минулого року на суму 782,0 тис.грн. В зв'язку з цим, збільшено нерозподiлений прибуток на суму 782,0 тис. грн.: зменшено: рядок 100 «Виробничі запаси» на суму 5,0 тис.грн. рядок 180 «Дебiторська заборгованiсть за розрахунками за виданими авансами» на суму 33,0 тис. грн.; рядок 250 «Інші оборотні активи» збільшено: рядок 530 «Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги» на суму 109,0 тис. грн.; збільшено: рядок 570 «Поточні зобов’язання за розрахунками зі страхування» - на суму 74,0 тис. грн.; зменшено: рядок 330 «Інший додатковий капітал» на суму 1006,0 тис.грн. Таким чином, змiни по рядку 350 балансу «Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток)» склали 782,0 тис. грн., залишок на 01.01.2011р. склав 346573,0 тис. грн. Методика розрахунку вартостi чистих активiв ПАТ «Днiпровагонмаш» за 2011 рiк. 1. Пiд вартiстю чистих активiв розумiється величина, яка визначається шляхом вирахування iз суми активiв, прийнятих до розрахунку, суми його зобов'язань, прийнятих до розрахунку. Для визначення вартостi чистих активiв складається розрахунок за даними бухгалтерської звiтностi вiдповiдно до Положення (стандарту) бухгалтерського облiку N 2 «Баланс», затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України 31.03.1999р. N 87 зi змiнами та доповненнями, зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 21.06.1999р. N 396/3689. 2. До складу активiв, якi приймаються до розрахунку, включаються: 2.1. Необоротнi активи: - нематерiальнi активи (залишкова вартiсть) - 3234 тис.грн.; - незавершене будiвництво - 5282 тис.грн.; - основнi засоби (залишкова вартiсть) - 55213 тис.грн.; - довгостроковi фiнансовi інвестиції, які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств - 0 тис.грн.; - iншi фiнансовi iнвестицiї - 12 тис.грн.; - довгострокова дебiторська заборгованiсть - 84 тис.грн.; - справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості - 0 тис.грн.; - відстрочені податкові активи - 3473 тис.грн. Оборотнi активи: - запаси – 389524 тис.грн.; - векселi одержанi - 26 тис.грн.; - дебiторська заборгованiсть - 881478 тис.грн.; - поточнi фiнансовi зобов'язання - 210024 тис.грн.; - грошовi кошти - 191552 тис.грн.; - iншi оборотнi активи - 81321 тис.грн. 2.2. Витрати майбутнiх перiодiв - 5166 тис.грн. 2.3.Необоротні активи та групи вибуття – 64 тис.грн. 3. До складу зобов'язань, що приймаються до розрахунку, включаються: 3.1. Довгостроковi зобов'язання - 72 тис.грн. 3.2. Поточнi зобов'язання, в т. ч. - короткостроковi кредити банкiв - 0 тис.грн.; - поточна заборгованiсть за довгостроковими зобов'язаннями - 0 тис.грн.; - виданi векселi - 0 тис.грн.; - кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги - 23507 тис.грн. Поточнi зобов'язання за розрахунками: - з одержаних авансiв - 626643 тис.грн.; - з бюджетом - 6224 тис.грн.; - з позабюджетних платежiв - 0 тис.грн.; - зi страхування - 4664 тис.грн.; - з оплати працi - 8986 тис.грн.; - з учасниками - 622,0 тис.грн.; - iз внутрiшнiх розрахункiв – 0 тис.грн.; - iншi поточнi зобов'язання - 167817 тис.грн. 3.3. Забезпечення наступних виплат i платежiв - 17531 тис.грн. 3.4. Доходи майбутнiх перiодiв - 0 тис.грн. 4. Визначення вартостi чистих активiв проводиться за формулою: Чистi активи = (2.1 + 2.2+2.3) - (3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4). Чистi активи = (1821223 + 5166+64) - (72 + 838463 + 17531+ 0,0) = 970387,0 тис.грн. Методика розрахунку вартостi чистих активiв ВАТ «Днiпровагонмаш» за 2010 рiк. 1. Пiд вартiстю чистих активiв розумiється величина, яка визначається шляхом вирахування iз суми активiв, прийнятих до розрахунку, суми його зобов'язань, прийнятих до розрахунку. Для визначення вартостi чистих активiв складається розрахунок за даними бухгалтерської звiтностi вiдповiдно до Положення (стандарту) бухгалтерського облiку N 2 «Баланс», затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України 31.03.1999р. N 87 зi змiнами та доповненнями, зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 21.06.1999р. N 396/3689. 2. До складу активiв, якi приймаються до розрахунку, включаються: 2.1. Необоротнi активи: - нематерiальнi активи (залишкова вартiсть) - 1106 тис.грн.; - незавершене будiвництво - 4245 тис.грн.; - основнi засоби (залишкова вартiсть) - 41465 тис.грн.; - довгостроковi фiнансовi iнвестицiї - 0 тис.грн.; - iншi фiнансовi iнвестицiї – 12 тис.грн.; - довгострокова дебiторська заборгованiсть - 21 тис.грн.; - відстрочені податкові активи - 21307 тис.грн. Оборотнi активи: - запаси - 290980 тис.грн.; - векселi одержанi - 26 тис.грн.; - дебiторська заборгованiсть - 473701 тис.грн.; - поточнi фiнансовi зобов'язання - 6710 тис.грн.; - грошовi кошти - 116961 тис.грн.; - iншi оборотнi активи - 8190 тис.грн. 2.2. Витрати майбутнiх перiодiв - 9319 тис.грн. 2.3.Необоротні активи та групи вибуття - 64 тис.грн. 3. До складу зобов'язань, що приймаються до розрахунку, включаються: 3.1. Довгостроковi зобов'язання - 6026 тис.грн. 3.2. Поточнi зобов'язання, в т. ч. - короткостроковi кредити банкiв - 226652 тис.грн.; - поточна заборгованiсть за довгостроковими зобов'язаннями - 0 тис.грн.; - виданi векселi - 0 тис.грн.; - кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги - 29612 тис.грн. Поточнi зобов'язання за розрахунками: - з одержаних авансiв - 135326 тис.грн.; - з бюджетом – 73002 тис.грн.; - з позабюджетних платежiв - 0 тис.грн.; - зi страхування - 3538 тис.грн.; - з оплати працi - 7062 тис.грн.; - з учасниками - 486 тис.грн.; - iз внутрiшнiх розрахункiв - 0 тис.грн.; - iншi поточнi зобов'язання - 29431 тис.грн. 3.3. Забезпечення наступних виплат i платежiв - 10515 тис.грн. 3.4. Доходи майбутнiх перiодiв - 0 тис.грн. 4. Визначення вартостi чистих активiв проводиться за формулою: Чистi активи = (2.1 + 2.2+2.3) - (3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4). Чистi активи = (964724 + 9319+64) - (6026 + 505109 + 10515 + 0,0) = 452457,0 тис.грн.
Висновок** Товариство відповідає вимогам ч.3. ст.155. Цивільного кодексу України, оскільки розрахункова вартість чистих активів складає 970387,0 тис. грн. та не є меншою від розміру статутного капіталу товариства. Товариство відповідає вимогам ч.3. ст.155. Цивільного кодексу України, оскільки розрахункова вартість чистих активів складає 452457,0 тис. грн. та не є меншою від розміру статутного капіталу товариства.

 

8. Відомості щодо особливої інформації, що виникала протягом звітного періоду
Дата вчинення дії Дата оприлюднення повідомлення Вид інформації
123
19.01.2011 20.01.2011 Інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій
01.04.2011 01.04.2011 Інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій
21.04.2011 22.04.2011 Інформація про зміну складу посадових осіб емітента
03.10.2011 04.10.2011 Інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій
14.12.2011 14.12.2011 Інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

Фінансова звітність

 

Баланс
на 31.12.2011 р.
Код рядка На початок звітного року На кінець звітного періоду
1234
          АКТИВ
I. Необоротні активи:
Нематеріальні активи
     залишкова вартість 010 1106 3234
     первісна вартість 011 3297 5812
     накопичена амортизація 012 (2191) (2578)
Незавершені капітальні інвестиції 020 4245 5282
Основні засоби:
     залишкова вартість 030 41465 55213
     первісна вартість 031 143837 164778
     знос 032 (102372) (109565)
Довгострокові біологічні активи:
     справедлива (залишкова) вартість 035 - -
     первісна вартість 036 - -
     накопичена амортизація 037 - -
Довгострокові фінансові інвестиції:
     які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 040 - -
     інші фінансові інвестиції 045 12 12
Довгострокова дебіторська заборгованість 050 21 84
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості 055 - -
Первісна вартість інвестиційної нерухомості 056 - -
Знос інвестиційної нерухомості 057 - -
Відстрочені податкові активи 060 21307 3473
Гудвіл 065 - -
Інші необоротні активи 070 - -
Гудвіл при консолідації 075 - -
Усього за розділом I 080 68156 67298
II. Оборотні активи:
Виробничі запаси 100 178962 249837
Поточні біологічні активи 110 - -
Незавершене виробництво 120 69646 106004
Готова продукція 130 40332 23016
Товари 140 2040 10667
Векселі одержані 150 26 26
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
     чиста реалізаційна вартість 160 100168 105
     первісна вартість 161 100170 140
     резерв сумнівних боргів 162 (2) (35)
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
     з бюджетом 170 119113 205905
     за виданими авансами 180 79894 532183
     з нарахованих доходів 190 2 -
     із внутрішніх розрахунків 200 - -
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 174524 143285
Поточні фінансові інвестиції 220 6710 210024
Грошові кошти та їх еквіваленти:
     в національній валюті 230 78031 3414
     - у т.ч. в касі 231 2 1
     в іноземній валюті 240 38930 188138
Інші оборотні активи 250 8190 81321
Усього за розділом II 260 896568 1753925
III. Витрати майбутніх періодів 270 9319 5166
IV. Необоротні активи та групи вибуття 275 64 64
Баланс 280 974107 1826453
     
          ПАСИВ
I. Власний капітал
Статутний капітал 300 8318 8318
Пайовий капітал 310 - -
Додатковий вкладений капітал 320 603 603
Інший додатковий капітал 330 86315 86315
Резервний капітал 340 10351 26054
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 346573 849598
Неоплачений капітал 360 - -
Вилучений капітал 370 - -
Накопичена курсова різниця 375 -256 -501
Усього за розділом I 380 451904 970387
Частка меншості 385 553 -
II. Забезпечення майбутніх витрат і платежів
Забезпечення виплат персоналу 400 10515 17531
Інші забезпечення 410 - -
Сума страхових резервів 415 - -
Сума часток перестраховиків у страхових резервах 416 - -
Залишок сформованого призового фонду, що підлягає виплаті переможцям лотереї 417 - -
Залишок сформованого резерву на виплату джек-поту, не забезпеченого сплатою участі у лотереї 418 - -
Цільове фінансування 420 - -
Усього за розділом II 430 10515 17531
III. Довгострокові зобов'язання
Довгострокові кредити банків 440 - -
Інші довгострокові фінансові зобов'язання 450 - -
Відстрочені податкові зобов'язання 460 5968 -
Інші довгострокові зобов'язання 470 58 72
Усього за розділом III 480 6026 72
IV. Поточні зобов'язання
Короткострокові кредити банків 500 226652 -
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 510 - -
Векселі видані 520 - -
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 29612 23507
Поточні зобов'язання за розрахунками:
     з одержаних авансів 540 135326 626643
     з бюджетом 550 73002 6224
     з позабюджетних платежів 560 - -
     зі страхування 570 3538 4664
     з оплати праці 580 7062 8986
     з учасниками 590 486 622
     із внутрішніх розрахунків 600 - -
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу 605 - -
Інші поточні зобов'язання 610 29431 167817
Усього за розділом IV 620 505109 838463
V. Доходи майбутніх періодів 630 - -
Баланс 640 974107 1826453

 

Звіт про фінансові результати
за 2011 рік
Стаття Код рядка За звітний період За попередній період
1234
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 4153102 2646314
Податок на додану вартість 015 (276130) (284592)
Акцизний збір 020 - -
      025 - -
Інші вирахування з доходу 030 - -
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 035 3876972 2361722
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 040 (2918397) (1912084)
Валовий:
     прибуток 050 958575 449638
     збиток 055 - -
Інші операційні доходи 060 3747715 1460269
У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних унаслідок сільськогосподарської діяльності 061 - -
Адміністративні витрати 070 (66464) (49689)
Витрати на збут 080 (52325) (32283)
Інші операційні витрати 090 (3502063) (1358963)
У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів сільськогосподарської продукції, одержаних унаслідок сільськогосподарської діяльності 091 - -
Фінансові результати від операційної діяльності:
     прибуток 100 1085438 468972
     збиток 105 - -
Доход від участі в капіталі 110 1194 -
Інші фінансові доходи 120 268 505
Інші доходи 130 350880 244107
Фінансові витрати 140 (27558) (44224)
Втрати від участі в капіталі 150 (10) -
Інші витрати 160 (349929) (247690)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 165 - -
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:
     прибуток 170 1060283 421670
     збиток 175 - -
У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття унаслідок припинення діяльності 176 - -
У т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття унаслідок припинення діяльності 177 - -
Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 242414 107834
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності 185 - -
Фінансові результати від звичайної діяльності:
     прибуток 190 817869 313836
     збиток 195 - -
Надзвичайні:
     доходи 200 - -
     витрати 205 - -
Податки з надзвичайного прибутку 210 - -
Частка меншості 215 - 20
Чистий:
     прибуток 220 817869 313816
     збиток 225 - -
Забезпечення матеріального заохочення 226 - -
II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
          Найменування показника
Матеріальні затрати 230 2663473 1402571
Витрати на оплату праці 240 236257 148568
Відрахування на соціальні заходи 250 96031 60768
Амортизація 260 9416 7165
Інші операційні витрати 270 107318 74157
Разом 280 3112495 1693229
III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
          Назва статті
Середньорічна кількість простих акцій 300 16635800 16635800
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310 16635800 16635800
Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію 320 49.16319 18.86390
Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію 330 49.16319 18.86390
Дивіденди на одну просту акцію 340 - -

 

Звіт про рух грошових коштів
за 2011 рік
СтаттяКодЗа звітний періодЗа аналогічний період попереднього року
1234
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 5581680 2750723
Погашення векселів одержаних 015 - -
Покупців і замовників авансів 020 635683 116863
Повернення авансів 030 23178 2563
Установ банків відсотків за поточними рахунками 035 1388 891
Бюджету податку на додану вартість 040 369938 57957
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів) 045 - -
Отримання субсидій, дотацій 050 - -
Цільового фінансування 060 31 27
Боржників неустойки (штрафів, пені) 070 - 1159
Інші надходження 080 3624997 1356341
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг) 090 (5068243) (2405068)
Авансів 095 (535619) (101401)
Повернення авансів 100 (22959) (24372)
Працівникам 105 (195001) (115421)
Витрат на відрядження 110 (975) (840)
Зобов'язань з податку на додану вартість 115 (95378) (120138)
Зобов'язань з податку на прибуток 120 (307346) (35646)
Відрахувань на соціальні заходи 125 (100157) (58380)
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів) 130 (38007) (22241)
Цільових внесків 140 (6211) (8337)
Інші витрачання 145 (3116423) (1179271)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 150 750576 215409
Рух коштів від надзвичайних подій 160 - -
Чистий рух коштів від операційної діяльності 170 750576 215409
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Реалізація:
     фінансових інвестицій 180 160603 200027
     необоротних активів 190 - -
     майнових комплексів 200 - -
Отримані:
     відсотки 210 - 3107
     дивіденди 220 3883 -
Інші надходження 230 267106 373224
Придбання:
     фінансових інвестицій 240 (261671) (196676)
     необоротних активів 250 (22889) (5596)
     майнових комплексів 260 - -
Інші платежі 270 (273717) (469373)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 280 (126685) (95287)
Рух коштів від надзвичайних подій 290 - -
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 300 (126685) (95287)
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження власного капіталу 310 - 499
Отримані позики 320 643891 271338
Інші надходження 330 - -
Погашення позик 340 (870500) (296490)
Сплачені дивіденди 350 (297061) (23)
Інші платежі 360 (29523) (45952)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 370 (553193) (70628)
Рух коштів від надзвичайних подій 380 - -
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 390 (553193) (70628)
Чистий рух коштів за звітний період 400 70698 49494
Залишок коштів на початок року 410 116961 67450
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 420 3893 17
Залишок коштів на кінець року 430 191552 116961

 

Звіт про власний капітал
за 2011 рік
Стаття Код рядка Статутний капітал Пайовий капітал Додатковий вкладений капітал Інший додатковий капітал Резервний капітал Нерозподілений прибуток Неоплачений капітал Вилучений капітал Накопичена курсова різниця Разом
1234567891010.111
Залишок на початок року 010 8318 - 603 87321 10351 345791 - - (256) 452128
Коригування:
Зміна облікової політики 020 - - - - - - - - - -
Виправлення помилок 030 - - - - - (224) - - - (224)
Інші зміни 040 - - - (1006) - 1006 - - - -
Скоригований залишок на початок року 050 8318 - 603 86315 10351 346573 - - (256) 451904
Переоцінка активів:
Дооцінка основних засобів 060 - - - - - - - - - -
Уцінка основних засобів 070 - - - - - - - - - -
Дооцінка незавершеного будівництва 080 - - - - - - - - - -
Уцінка незавершеного будівництва 090 - - - - - - - - - -
Дооцінка нематеріальних активів 100 - - - - - - - - - -
Уцінка нематеріальних активів 110 - - - - - - - - - -
Використання дооцінки необоротних активів 120 - - - - - - - - - -
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 130 - - - - - 817869 - - - 817869
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди) 140 - - - - - (298279) - - - (298279)
Спрямування прибутку до статутного капіталу 150 - - - - - - - - - -
Відрахування до резервного капіталу 160 - - - - 15703 (15703) - - - -
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства 170 - - - - - (862) - - - (862)
Внески учасників:
Внески до капіталу 180 - - - - - - - - - -
Погашення заборгованості з капіталу 190 - - - - - - - - - -
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів 200 - - - - - - - - - -
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток) 210 - - - - - - - - - -
Перепродаж викуплених акцій (часток) 220 - - - - - - - - - -
Анулювання викуплених акцій (часток) 230 - - - - - - - - - -
Вилучення частки в капіталі 240 - - - - - - - - - -
Зменшення номінальної вартості акцій 250 - - - - - - - - - -
Інші зміни в капіталі:
Списання невідшкодованих збитків 260 - - - - - - - - - -
Безкоштовно отримані активи 270 - - - - - - - - - -
Інші зміни 280 - - - - - - - - (245) (245)
Разом змін в капіталі 290 - - - - 15703 503025 - - (245) 518483
Залишок на кінець року 300 8318 - 603 86315 26054 849598 - - (501) 970387

Примітки до річної фінансової звітності

 

I. Нематеріальні активи
за 2011 рік
Групи нематеріальних активів Код рядка Залишок на початок року Надійшло за рік Переоцінка (дооцінка+, уцінка-) Вибуло за рік Нараховано аморти-зації за рік Втрати від зменшення корисності за рік Інші зміни за рік Залишок на кінець року
первісна (пере-оцінена) вартість нако-пичена аморти-зація первісної (пере-оціненої) вартості нако-пиченої аморти-зації первісна (пере-оцінена) вартість нако-пичена аморти-зація первісної (пере-оціненої) вартості нако-пиченої аморти-зації первісна (пере-оцінена) вартість нако-пичена аморти-зація
123456789101112131415
Права користування природними ресурсами 010 - - - - - - - - - - - - -
Права користування майном 020 - - - - - - - - - - - - -
Права на комерційні позначення 030 - - - - - - - - - - - - -
Права на об'єкти промислової власності 040 727 624 - - - 22 15 25 - - - 705 634
Авторське право та суміжні з ним права 050 1871 1128 1114 - - 276 161 268 - - - 2709 1235
060 - - - - - - - - - - - - -
Інші нематеріальні активи 070 699 439 1701 - - 2 2 272 - - - 2398 709
Разом 080 3297 2191 2815 - - 300 178 565 - - - 5812 2578
Гудвіл 090 - - - - - - - - - - - - -

Із рядка 080 графа 14 вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності (081) -
вартість оформлених у заставу нематеріальних активів (082) -
вартість створених підприємством нематеріальних активів (083) -
Із рядка 080 графа 5 вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань (084) -
Із рядка 080 графа 15 накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності (085) -

 

II. Основні засоби
за 2011 рік
Групи основних засобів Код рядка Залишок на початок року Надійшло за рік Переоцінка (дооцінка+, уцінка-) Вибуло за рік Нараховано аморти-зації за рік Втрати від зменшення корисності Інші зміни за рік Залишок на кінець року у тому числі
одержані за фінансовою орендою передані в оперативну оренду
первісна (пере-оцінена) вартість знос первісної (пере-оціненої) вартості зносу первісна (пере-оцінена) вартість знос первісної (пере-оціненої) вартості зносу первісна (пере-оцінена) вартість знос первісна (пере-оцінена) вартість знос первісна (пере-оцінена) вартість знос
12345678910111213141516171819
Земельні ділянки 100 - - - - - - - - - - - - - - - - -
Інвестиційна нерухомість 105 - - 549 - - 549 5 5 - - - - - - - - -
Капітальні витрати на поліпшення земель 110 - - - - - - - - - - - - - - - - -
Будинки, споруди та передавальні пристрої 120 72917 50173 3237 - - 34 30 1552 - - - 76120 51695 - - 808 444
Машини та обладнання 130 46351 32645 10105 - - 858 853 3017 - - - 55598 34809 - - - -
Транспортні засоби 140 6231 5444 1474 - - 361 361 255 - - - 7344 5338 303 220 55 52
Інструменти, прилади, інвентар (меблі) 150 6613 5282 816 - - 277 224 495 - - - 7152 5553 - - 25 23
Тварини 160 - - - - - - - - - - - - - - - - -
Багаторічні насадження 170 - - - - - - - - - - - - - - - - -
Інші основні засоби 180 948 655 171 - - 40 38 123 - - - 1079 740 - - 8 8
Бібліотечні фонди 190 77 77 2 - - - - 2 - - - 79 79 - - - -
Малоцінні необоротні матеріальні активи 200 10500 7896 5429 - - 147 147 3401 - 1051 - 16833 11150 - - - -
Тимчасові (нетитульні) споруди 210 - - - - - - - - - - - - - - - - -
Природні ресурси 220 - - - - - - - - - - - - - - - - -
Інвентарна тара 230 200 200 355 - - - - 1 - 18 - 573 201 - - - -
Предмети прокату 240 - - - - - - - - - - - - - - - - -
Інші необоротні матеріальні активи 250 - - - - - - - - - - - - - - - - -
Разом 260 143837 102372 22138 - - 2266 1658 8851 - 1069 - 164778 109565 303 220 896 527

З рядка 260 графа 14 вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності (261) -
вартість оформлених у заставу основних засобів (262) 49555
залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо) (263) 1510
первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів (264) 43297
основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів (2641) -
З рядка 260 графа 8 вартість основних засобів, призначених для продажу (265) 65
залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій (2651) -
З рядка 260 графа 5 вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування (266) -
Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду (267) 134
З рядка 260 графа 15 знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності (268) -
З рядка 105 графа 14 вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю (269) -

 

III. Капітальні інвестиції
за 2011 рік
Найменування показника Код рядка За рік На кінець року
1234
Капітальне будівництво 280 - 446
Придбання (виготовлення) основних засобів 290 16789 3544
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів 300 5821 1292
Придбання (створення) нематеріальних активів 310 2811 -
Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів 320 - -
Інші 330 - -
Разом 340 25421 5282

З рядка 340 графа 3 капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість (341) -
фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій(342) -

 

IV. Фінансові інвестиції
за 2011 рік
Найменування показника Код рядка За рік На кінець року довгострокові На кінець року поточні
12345
А.Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в: асоційовані підприємства 350 - - -
дочірні підприємства 360 - - -
спільну діяльність 370 - - -
Б.Інші фінансові інвестиції в: частки і паї у статутному капіталі інших підприємств 380 - - 210024
акції 390 - 12 -
облігації 400 - - -
інші 410 - - -
Разом (розд. А + розд. Б) 420 - 12 210024

з рядка 045 графа 4 Балансу Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені: за собівартістю (421) 12
за справедливою вартістю (422) -
за амортизованою собівартістю (423) -
з рядка 220 графа 4 Балансу Поточні фінансові інвестиції відображені: за собівартістю (424) 210024
за справедливою вартістю (425) -
за амортизованою собівартістю (426) -

 

V. Доходи і витрати
за 2011 рік
Найменування показника Код рядка Доходи Витрати
1234
А. Інші операційні доходи і витрати. Операційна оренда активів 440 594 -
Операційна курсова різниця 450 14993 12191
Реалізація інших оборотних активів 460 357282 99684
Штрафи, пені, неустойки 470 - 234
Утримання об'єктів житлово-комунального і соціально-культурного призначення 480 1647 2263
інші операційні доходи і витрати 490 3373199 3387691
у тому числі: відрахування до резерву сумнівних боргів 491 x 33
непродуктивні витрати і втрати 492 x -
Б. Доходи і втрати від участі в капіталі за інвестиціями в: асоційовані підприємства 500 1194 10
дочірні підприємства 510 - -
спільну діяльність 520 - -
В. Інші фінансові доходи і витрати Дивіденди 530 - x
Проценти 540 x 27528
Фінансова оренда активів 550 - -
Інші фінансові доходи і витрати 560 268 30
Г. Інші доходи і витрати Реалізація фінансових інвестицій 570 349585 349507
Доходи від об'єднання підприємств 580 - -
Результат оцінки корисності 590 - -
Неопераційна курсова різниця 600 - -
Безоплатно одержані активи 610 - x
Списання необоротних активів 620 x 227
Інші доходи і витрати 630 1295 195

Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами) (631) -
Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними (бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами у % (632) -
З рядків 540-560 графа 4 фінансові витрати, уключені до собівартості продукції основної діяльності (633) -

 

VI. Грошові кошти
за 2011 рік
Найменування показника Код рядка На кінець року
123
Каса 640 1
Поточний рахунок у банку 650 191551
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки) 660 -
Грошові кошти в дорозі 670 -
Еквіваленти грошових коштів 680 -
Разом 690 191552

Із рядка 070 гр. 4 Балансу Грошові кошти, використання яких обмежено (691) -

 

VII. Забезпечення і резерви
за 2011 рік
Види забезпечень і резервів Код рядка Залишок на початок року Збільшення за звітний рік Використано у звітному році Сторновано невикористану суму у звітному році Сума очікуваного відшкодування витрат іншою стороною, що врахована при оцінці забезпечення Залишок на кінець року
нараховано (створено) додаткові відрахування
123456789
Забезпечення на виплату відпусток працівникам 710 10515 29963 - 22947 - - 17531
Забезпечення наступних витрат на додаткове пенсійне забезпечення 720 - - - - - - -
Забезпечення наступних витрат на виконання гарантійних зобов'язань 730 - - - - - - -
Забезпечення наступних витрат на реструктуризацію 740 - - - - - - -
Забезпечення наступних витрат на виконання зобов'язань щодо обтяжливих контрактів 750 - - - - - - -
760 - - - - - - -
770 - - - - - - -
Резерв сумнівних боргів 775 2 33 - - - - 35
Разом 780 10517 29996 - 22947 - - 17566

 

VIII. Запаси
за 2011 рік
Найменування показника Код рядка Балансова вартість на кінець року Переоцінка за рік
збільшення чистої вартості реалізації * уцінка
12345
Сировина і матеріали 800 120639 - -
Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби 810 119381 - -
Паливо 820 830 - -
Тара і тарні матеріали 830 225 - -
Будівельні матеріали 840 - - -
Запасні частини 850 4231 - -
Матеріали сільськогосподарського призначення 860 - - -
Поточні біологічні активи 870 - - -
Малоцінні та швидкозношувані предмети 880 4531 - -
Незавершене виробництво 890 106004 - -
Готова продукція 900 23016 - -
Товари 910 10667 - -
Разом 920 389524 - -

З рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів: відображених за чистою вартістю реалізації (921) 301092
переданих у переробку (922) 3
оформлених в заставу (923) 48614
переданих на комісію (924) -
Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02) (925) -
З рядка 275 графа 4 Балансу запаси, призначені для продажу (926) 64

* визначається за п. 28 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 «Запаси»

 

IX. Дебіторська заборгованість
за 2011 рік
Найменування показника Код рядка Всього на кінець року у т. ч. за строками непогашення
до 12 місяців від 12 до 18 місяців від 18 до 36 місяців
123456
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 940 140 80 - 60
Інша поточна дебіторська заборгованість 950 143285 143112 55 118

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості (951) -
Із рядків 940 і 950 графа 3 заборгованість з пов`язаними сторонами (952) -

 

X. Нестачі і втрати від псування цінностей
за 2011 рік
Найменування показника Код рядка Сума
123
Виявлено (списано) за рік нестач і втрат 960 4574
Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році 970 -
Сума нестач і втрат, остаточне рішення щодо винуватців за якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072) 980 -

 

XI. Будівельні контракти
за 2011 рік
Найменування показника Код рядка Сума
123
Дохід за будівельними контрактами за звітний рік 1110 -
Заборгованість на кінець звітного року:
     валова замовників 1120 -
     валова замовникам 1130 -
     з авансів отриманих 1140 -
Сума затриманих коштів на кінець року 1150 -
Вартість виконаних субпідрядниками робіт за незавершеними будівельними контрактами 1160 -

 

XII. Податок на прибуток
за 2011 рік
Найменування показника Код рядка Сума
123
Поточний податок на прибуток 1210 230548
Відстрочені податкові активи:
     на початок звітного року 1220 21307
     на кінець звітного року 1225 3473
Відстрочені податкові зобов`язання:
     на початок звітного року 1230 5968
     на кінець звітного року 1235 -
Включено до Звіту про фінансові результати - усього 1240 242414
у тому числі:
     поточний податок на прибуток 1241 230548
     зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів 1242 17834
     збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов`язань 1243 -5968
Відображено у складі власного капіталу - усього 1250 -
у тому числі:
     поточний податок на прибуток 1251 -
     зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів 1252 -
     збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов`язань 1253 -

 

XIII. Використання амортизаційних відрахувань
за 2011 рік
Найменування показника Код рядка Сума
123
Нараховано за звітний рік 1300 9416
Використано за рік - усього 1310 13733
у тому числі:
     будівництво об`єктів 1311 -
     придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів 1312 11859
     з них машини та обладнання 1313 6941
     придбання (створення) нематеріальних активів 1314 1874
     погашення отриманих на капітальні інвестиції позик 1315 -
1316 -
1317 -

 

XIV. Біологічні активи
за 2011 рік
Групи біологічних активів Код рядка Обліковуються за первісною вартістю Обліковуються за справедливою вартістю
залишок на початок року надійшло за рік вибуло за рік нараховано амортизації за рік втрати від зменшення корисності вигоди від відновлення корисності залишок на кінець року залишок на початок року надійшло за рік зміни вартості за рік вибуло за рік залишок на кінець року
первісна вартість накопичена амортизація первісна вартість накопичена амортизація первісна вартість накопичена амортизація
1234567891011121314151617
Довгострокові біологічні активи - усього 1410 - - - - - - - - - - - - - - -
в тому числі: робоча худоба 1411 - - - - - - - - - - - - - - -
продуктивна худоба 1412 - - - - - - - - - - - - - - -
багаторічні насадження 1413 - - - - - - - - - - - - - - -
1414 - - - - - - - - - - - - - - -
інші довгострокові біологічні активи 1415 - - - - - - - - - - - - - - -
Поточні біологічні активи - усього 1420 - x - - x x - - - x - - - - -
в тому числі: тварини на вирощуванні та відгодівлі 1421 - x - - x x - - - x - - - - -
біологічні активи в стані біологічних перетворень (крім тварин на вирощуванні та відгодівлі) 1422 - x - - x x - - - x - - - - -
1423 - x - - x x - - - x - - - - -
інші поточні біологічні активи 1424 - x - - x x - - - x - - - - -
Разом 1430 - - - - - - - - - - - - - - -

З рядка 1430 графа 5 і графа 14 вартість біологічних активів, придбаних за рахунок цільового фінансування (1431) -
З рядка 1430 графа 6 і графа 16 залишкова вартість довгострокових біологічних активів, первісна вартість поточних біологічних активів і справедлива вартість біологічних активів, утрачених внаслідок надзвичайних подій (1432) -
З рядка 1430 графа 11 і графа 17 балансова вартість біологічних активів, щодо яких існують передбачені законодавством обмеження права власності (1433) -

 

XV. Фінансові результати від первісного визнання та реалізації сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних активів
за 2011 рік
Найменування показника Код рядка Вартість первісного визнання Витрати, пов`язані з біологічними перетвореннями Результат від первісного визнання Уцінка Виручка від реалізації Собівартість реалізації Фінансовий результат (прибуток +, збиток -) від
дохід витрати реалізації первісного визнання та реалізації
1234567891011
Продукція та додаткові біологічні активи рослинництва - усього 1500 - - - - - - - - -
у тому числі: зернові і зернобобові 1510 - - - - - - - - -
з них: пшениця 1511 - - - - - - - - -
соя 1512 - - - - - - - - -
соняшник 1513 - - - - - - - - -
ріпак 1514 - - - - - - - - -
цукрові буряки (фабричні) 1515 - - - - - - - - -
картопля 1516 - - - - - - - - -
плоди (зерняткові, кісточкові) 1517 - - - - - - - - -
інша продукція рослинництва 1518 - - - - - - - - -
додаткові біологічні активи рослинництва 1519 - - - - - - - - -
Продукція та додаткові активи тваринництва - усього 1520 - - - - - - - - -
у тому числі: приріст живої маси - усього 1530 - - - - - - - - -
з нього: великої рогатої худоби 1531 - - - - - - - - -
свиней 1532 - - - - - - - - -
молоко 1533 - - - - - - - - -
вовна 1534 - - - - - - - - -
яйця 1535 - - - - - - - - -
інша продукція тваринництва 1536 - - - - - - - - -
додаткові біологічні активи тваринництва 1537 - - - - - - - - -
продукція рибництва 1538 - - - - - - - - -
1539 - - - - - - - - -
Сільськогосподарська продукція та додаткові біологічні активи - разом 1540 - - - - - - - - -

 

Інформація за сегментами
за 2011 рік
I. Показники пріоритетних звітних сегментів господарських
 (господарський, географічний виробничий, географічний збутовий)

Найменування показникаКод рядкаНайменування звітних сегментівНерозподілені статтіУсього
господарський
звітний
рік
минулий
рік
звітний
рік
минулий
рік
звітний
рік
минулий
рік
звітний
рік
минулий
рік
звітний
рік
минулий
рік
звітний
рік
минулий
рік
звітний
рік
минулий
рік
звітний
рік
минулий
рік
123456789101112131415161718
1. Доходи звітних сегментів:
Доходи від операційної діяльності звітних сегментів, з них 010 7623040 3820697 - - - - - - - - - - - - 7623040 3820697
доходи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг):
зовнішнім покупцям 011 3876972 2361722 - - - - - - - - - - - - 3876972 2361722
іншим звітним сегментам 012 - - - - - - - - - - - - - - - -
інші операційні доходи 013 3746068 1458975 - - - - - - - - - - - - 3746068 1458975
Фінансові доходи звітних сегментів, з них: 020 - - - - - - - - - - - - - - - -
доходи від участі в капіталі, які безпосередньо стосуються звітного сегмента 021 - - - - - - - - - - - - - - - -
інші фінансові доходи 022 - - - - - - - - - - - - - - - -
Інші доходи 030 350880 244107 - - - - - - - - - - - - 350880 244107
Усього доходів звітних сегментів 040 7973920 4064804 - - - - - - - - - - - - 7973920 4064804
Нерозподілені доходи, з них 050 x x x x x x x x x x x x 3109 1799 3109 1799
доходи від операційної діяльності 051 x x x x x x x x x x x x 1647 1294 1647 1294
фінансові доходи 052 x x x x x x x x x x x x 1462 505 1462 505
надзвичайні доходи 053 x x x x x x x x x x x x - - - -
Вирахування доходів від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) іншим звітним сегментам 060 - - - - - - - - - - - - - - - -
Усього доходів підприємства(р. 040 + р. 050 - р. 060) 070 7973920 4064804 - - - - - - - - - - 3109 1799 7977029 4066603
2. Витрати звітних сегментів:
Витрати операційної діяльності, з них 080 2918397 1912084 - - - - - - - - - - - - 2918397 1912084
собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг):
зовнішнім покупцям 081 2918397 1912084 - - - - - - - - - - - - 2918397 1912084
іншим звітним сегментам 082 - - - - - - - - - - - - - - - -
Адміністративні витрати 090 66464 49689 - - - - - - - - - - - - 66464 49689
Витрати на збут 100 52325 32283 - - - - - - - - - - - - 52325 32283
Інші операційні витрати 110 3502063 1358963 - - - - - - - - - - - - 3502063 1358963
Фінансові витрати звітних сегментів, з них: 120 27568 44224 - - - - - - - - - - - - 27568 44224
втрати від участі в капіталі, які безпосередньо можна віднести до звітного сегмента 121 10 - - - - - - - - - - - - - 10 -
122 27558 44224 - - - - - - - - - - - - 27558 44224
Інші витрати 130 349929 247690 - - - - - - - - - - - - 349929 247690
Усього витрат звітних сегментів 140 6916746 3644933 - - - - - - - - - - - - 6916746 3644933
Нерозподілені витрати, з них 150 x x x x x x x x x x x x 242414 107854 242414 107854
адміністративні, збутові та інші витрати операційної діяльності, не розподілені на звітні сегменти 151 x x x x x x x x x x x x 2263 1834 2263 1834
фінансові витрати 152 x x x x x x x x x x x x - 20 - 20
надзвичайні витрати 153 x x x x x x x x x x x x - - - -
податок на прибуток 154 x x x x x x x x x x x x 242414 107834 242414 107834
Вирахування собівартості реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) іншим звітним сегментам 160 - - - - - - - - - - - - - - - -
Усього витрат підприємства(р. 140 + р. 150 - р. 160) 170 6916746 3644933 - - - - - - - - - - 242414 107854 7159160 3752787
3. Фінансовий результат діяльності сегмента(р. 040 - р. 140) 180 1057174 419871 - - - - - - - - - - - - 1057174 419871
4. Фінансовий результат діяльності підприємства (р. 070 - р. 170) 190 1057174 419871 - - - - - - - - - - -239305 -106055 817869 313816
5. Активи звітних сегментів, з них 200 1815590 882076 - - - - - - - - - - - - 1815590 882076
201 61769 44868 - - - - - - - - - - - - 61769 44868
202 876196 405014 - - - - - - - - - - - - 876196 405014
203 389498 290950 - - - - - - - - - - - - 389498 290950
204 191552 116961 - - - - - - - - - - - - 191552 116961
205 296575 24283 - - - - - - - - - - - - 296575 24283
Нерозподілені активи, з них 220 x x x x x x x x x x x x 10863 92031 10863 92031
221 x x x x x x x x x x x x 5529 23288 5529 23288
222 x x x x x x x x x x x x 5049 4266 5049 4266
223 x x x x x x x x x x x x 26 30 26 30
224 x x x x x x x x x x x x 259 64447 259 64447
Усього активів підприємства 230 1815590 882076 - - - - - - - - - - 10863 92031 1826453 974107
6. Зобов`язання звітних сегментів, з них 240 830855 494227 - - - - - - - - - - - - 830855 494227
241 830855 494227 - - - - - - - - - - - - 830855 494227
242 - - - - - - - - - - - - - - - -
243 - - - - - - - - - - - - - - - -
244 - - - - - - - - - - - - - - - -
Нерозподілені зобов`язання, з них 260 x x x x x x x x x x x x 25211 27423 25211 27423
261 x x x x x x x x x x x x 17531 10515 17531 10515
262 x x x x x x x x x x x x 72 6026 72 6026
263 x x x x x x x x x x x x 7608 10882 7608 10882
264 x x x x x x x x x x x x - - - -
Усього зобов`язань підприємства (р. 240 + р. 260) 270 830855 494227 - - - - - - - - - - 25211 27423 856066 521650
7. Капітальні інвестиції 280 25421 7173 - - - - - - - - - - - - 25421 7173
8. Амортизація необоротних активів 290 9416 7166 - - - - - - - - - - - - 9416 7166

II. Показники за допоміжними звітними сегментами географічний збутовий
 (господарський, географічний виробничий, географічний збутовий)

Найменування показникаКод рядкаНайменування звітних сегментівНерозподілені статтіУсього
Росія
звітний
рік
минулий
рік
звітний
рік
минулий
рік
звітний
рік
минулий
рік
звітний
рік
минулий
рік
звітний
рік
минулий
рік
звітний
рік
минулий
рік
звітний
рік
минулий
рік
звітний
рік
минулий
рік
123456789101112131415161718
Доходи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) зовнішнім покупцям 300 2928509 857899 - - - - - - - - - - 948463 1503823 3876972 2361722
Балансова вартість активів звітних сегментів 310 1378972 353601 - - - - - - - - - - 447481 620506 1826453 974107
Капітальні інвестиції 320 19193 2604 - - - - - - - - - - 6228 4569 25421 7173
330 - - - - - - - - - - - - - - - -
340 - - - - - - - - - - - - - - - -

III. Показники за допоміжними звітними географічними сегментами виробничий
 (виробничий, збутовий)

Найменування показникаКод рядкаНайменування звітних сегментівНерозподілені статтіУсього
виробничий
звітний
рік
минулий
рік
звітний
рік
минулий
рік
звітний
рік
минулий
рік
звітний
рік
минулий
рік
звітний
рік
минулий
рік
звітний
рік
минулий
рік
звітний
рік
минулий
рік
звітний
рік
минулий
рік
123456789101112131415161718
Доходи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) зовнішнім покупцям 350 3876972 2361722 - - - - - - - - - - - - 3876972 2361722
Балансова вартість активів звітних сегментів 360 1826453 974107 - - - - - - - - - - - - 1826453 974107
Капітальні інвестиції 370 25421 7173 - - - - - - - - - - - - 25421 7173
380 - - - - - - - - - - - - - - - -
390 - - - - - - - - - - - - - - - -

Узагальнена інформація про стан корпоративного управління

 

Загальні збори акціонерів
Кількість проведених загальних зборів за останні три роки
№ з/п Рік Чергові збори Позачергові збори
1234
1 2009 1 1
2 2010 1 0
3 2011 1 0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу? Реєстраційна комісія
Який орган здійснював нагляд за реєстрацією акціонерів для участі в останніх загальних зборах, проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям підсумків (за наявності нагляду)?
У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу? Бюлетенями (таємне голосування)
Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?
Реорганізація
Внесення змін до статуту товариства
Прийняття рішення про зміну типу товариства
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства
Обрання членів наглядової ради, прийняття рішення про припинення їх повноважень
Обрання голови та членів ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень
Інше (запишіть) Прийняття рішення про переведення випуску іменних акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування (рішення про дематеріалізацію)
Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (вкажіть необхідне) Ні

 

Органи акціонерного товариства
Який склад наглядової ради (за наявності)?
(осіб)
Кількість членів наглядової ради 4
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві 0
Кількість представників держави 0
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій 0
Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10 відсотків акцій 0
Кількість представників акціонерів - юридичних осіб 0

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 84
Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?
Стратегічного планування
Аудиторський
З питань призначень і винагород
Інвестиційний
Інші (запишіть) Комітетів не створено
Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за роботу з акціонерами? (вкажіть необхідне) Так
Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?
Винагорода є фіксованою сумою
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства
Члени наглядової ради не отримують винагороди v
Інші (запишіть)
Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?
Галузеві знання і досвід роботи в галузі
Знання у сфері фінансів і менеджменту
Особисті якості (чесність, відповідальність) v
Відсутність конфлікту інтересів v
Граничний вік
Відсутні будь-які вимоги
Інші (запишіть)
Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства v
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена
Інше (запишіть)
Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію? (вкажіть необхідне) Так
Кількість членів ревізійної комісії (осіб) 4
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 4

Які посадові особи акціонерного товариства відповідають за зберігання протоколів загальних зборів акціонерів, засідань наглядової ради та засідань правління?
Загальні збори акціонерів Засідання наглядової ради Засідання правління
1234
Члени правління (директор) v v v
Загальний відділ
Члени наглядової ради (голова наглядової ради)
Юридичний відділ (юрист)
Секретар правління
Секретар загальних зборів
Секретар наглядової ради
Спеціальна особа, підзвітна наглядовій раді (корпоративний секретар)
Відділ або управління, яке відповідає за роботу з акціонерами
Інше (запишіть)

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?
Загальні збори акціонерів Наглядова рада Виконавчий орган Не належить до компетенції жодного органу
12345
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) v
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) v
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету v
Обрання та відкликання голови виконавчого органу v
Обрання та відкликання членів виконавчого органу v
Обрання та відкликання голови наглядової ради v
Обрання та відкликання членів наглядової ради v
Обрання голови та членів ревізійної комісії v
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу v
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради v
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу v v
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій v
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій v
Затвердження аудитора v
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів v v

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму та/або вид, від імені акціонерного товариства? (вкажіть необхідне) Так
Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про порядок вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість? (вкажіть необхідне) Так
Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?
Положення про загальні збори акціонерів v
Положення про наглядову раду v
Положення про виконавчий орган (правління) v
Положення про посадових осіб акціонерного товариства
Положення про ревізійну комісію v
Положення про акції акціонерного товариства
Положення про порядок розподілу прибутку
Інше (запишіть) Положення про Київське представництво Публічного акціонерного товариства "Дніпровагонмаш"

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?
Інформація розповсюджується на загальних зборах Інформація публікується в офіційному друкованому виданні, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних ДКЦПФР про ринок цінних паперів Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві Копії документів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власній веб-сторінці акціонерного товариства
123456
Фінансова звітність, результати діяльності v v v v v
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотками та більше статутного капіталу v v v v
Інформація про склад органів товариства v v v v v
Статут та внутрішні документи v v v v
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення v v v v v
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства v v v v v

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності? (вкажіть необхідне) Ні
Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років? (вкажіть необхідне) Частіше ніж раз на рік
Який орган приймав рішення про затвердження аудитора? (вкажіть необхідне) Наглядова рада
Чи змінювало акціонерне товариство аудитора протягом останніх трьох років? (вкажіть необхідне) Ні
З якої причини було змінено аудитора?
Не задовольняв професійний рівень
Не задовольняли умови договору з аудитором
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів
Інше (запишіть) Товариство не змінювало аудитора протягом трьох останніх років
Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?
Ревізійна комісія v
Наглядова рада
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства
Стороння компанія або сторонній консультант
Перевірки не проводились
Інше (запишіть)
З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу?
З власної ініціативи v
За дорученням загальних зборів
За дорученням наглядової ради
За зверненням правління
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотками голосів
Інше (запишіть)
Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (вкажіть необхідне) Ні

 

Залучення інвестицій та вдосконалення практики корпоративного управління
Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?
Випуск акцій
Випуск депозитарних розписок
Випуск облігацій
Кредити банків v
Фінансування з державного і місцевих бюджетів
Інше (запишіть)
Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років?
Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років
Не визначились v
Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України, протягом останніх трьох років? (вкажіть необхідне) Так
З якої причини було змінено особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України (далі - особа)?
Не задовольняв професійний рівень особи
Не задовольняли умови договору з особою
Особу змінено на вимогу:
акціонерів
суду
Інше (запишіть) У зв'язку з переведенням випуску іменних акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування
Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (вкажіть необхідне) Ні
У разі наявності в акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття.
Яким органом прийнятий? д/н
Чи оприлюднена інформація про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (вкажіть необхідне) Ні
Укажіть, яким чином кодекс (принципи, правила) корпоративного управління оприлюднено. д/н
Розкрийте стан дотримання кодексу (принципів, правил) корпоративного управління у вашому акціонерному товаристві. д/н