Зміст

Квартальна інформація
Зміна до Квартальної інформації
Вступ
Розділ I. Основні відомості про емітента
Розділ II. Фактори ризику
Розділ III. Інформація про господарську діяльність емітента
Розділ IV. Інформація про основні засоби емітента
Розділ V. Інформація про працівників емітента
Розділ VІ. Основні дані про органи та посадових осіб емітента
Розділ VІІ. Інформація про засновників, учасників (акціонерів) та власників істотної участі емітента
Розділ VІІІ. Інформація про правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, іншими афілійованими особами
Розділ ІХ. Інформація про судові процеси, процедури досудового врегулювання спору, виплати штрафних санкцій
Розділ Х. Інформація про цінні папери емітента
Розділ ХІ. Фінансова звітність емітента
Розділ ХIІ. Висновок щодо операційної та фінансової діяльності емітента
Інформація про осіб, що підписують документ
1. Основні відомості про емітента
2. Інформація про загальні збори акціонерів
3. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент*
4. Відомості про цінні папери емітента
5. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів
6. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
7. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
8. Відомості щодо особливої інформації, що виникала протягом звітного періоду.
Баланс
Звіт про фінансові результати
Примітки до звітів
Квартальна інформація
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 05669819
Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство «Дніпровагонмаш»
Скорочене найменування емітента (за наявності): ПАТ «Дніпровагонмаш»
Організаційно-правова форма емітента за КОПФГ: Акціонерне товариство
Місцезнаходження емітента:
Поштовий індекс: 51925
Область: Дніпропетровська
Район:
Населений пункт: м. Дніпродзержинськ
Вулиця: Українська
Будинок: 4
Корпус:
Офіс / квартира:
Міжміський код та телефон емітента: 0569233046
Номер факсу емітента: 0569232638
Веб-сайт емітента: www.dvmash.biz
Дата, на яку складено квартальну інформацію (день, місяць, рік): 30.09.2012

 

Вступ

      ПАТ «Дніпровагонмаш» - одне з провідних підприємств України і країн СНД по проектуванню та виготовленню вантажних вагонів для магістральних залізниць і різних галузей промисловості.
      Головними напрямками дiяльностi ПАТ «Дніпровагонмаш» є:
      - проектування та виготовлення вантажних магiстральних i промислових вагонiв для рiзноманiтних галузей промисловостi;
      - постачання запасних частин до вантажних вагонiв;
      - проектування i виготовлення устаткування для коксохiмiчної промисловостi (вагони для розпеченого коксу i коксогасильнi вагони);
      - модернiзацiя вантажних вагонiв;
      - розробка конструкторської i технологiчної документацiї на вантажнi вагони, нестандартне устаткування.
      Конкурентна перевага ПАТ «Дніпровагонмаш» - персональна робота з кожним замовником, iндивiдуальнi технiчнi рiшення при розробцi нових конструкцiй вагонiв, адаптацiя розробляємої технiки до конкретних умов експлуатацiї та конкретних вантажiв. I як наслiдок, впровадження цього принципу - рiзноманiтнiсть запропонованої продукцiї.
      Сьогоднi пiдприємство має в активi бiльш 160 моделей вантажних вагонiв. У їх число входять вагони практично всiх типiв:
      - напiввагони (глуходоннi i люковi);
      - хопери (критi i вiдкритi);
      - платформи рiзноманiтної спецiалiзацiї, у тому числi для контейнерiв, лiсових i металургiйних вантажiв;
      - вагони для коксохiмiчного виробництва (коксогасильнi та для розпеченого коксу);
      - думпкари;
      - бункернi вагони;
      - спецiалiзованi технологiчнi транспортнi засоби.
      Сьогоднi ПАТ «Дніпровагонмаш» продовжує розробку нових прогресивних видiв залiзничного рухомого складу, якi вiдповiдають сучасним вимогам. Роботи йдуть по декiлькох напрямках:
      - технiка для роботи в мережi мiжнародних транспортних коридорiв, у тому числi платформи для контейнерiв;
      - длiннобазнi платформи для контейнерiв;
      - рухомий склад нового поколiння;
      - хопери критi i вiдкритi;
      - вагони промислового призначення;
      - рухомий склад з розширеними функцiональними можливостями.
      До складу підготовленої квартальної інформації та консолiдованої фiнансової звiтностi ПАТ «Днiпровагонмаш», складеної станом на 30.09.2012 року, ввiйшли показники дiяльностi ПАТ «Днiпровагонмаш», Металургiйного пiдприємства «Днiпродзержинський сталеливарний завод», дочiрнього пiдприємства Публічного акцiонерного товариства «Днiпровагонмаш» і ТОВ «Торговий Дiм «Днiпровагонмаш» (м. Москва) відповідно до вимог Мiжнародних стандартів фiнансової звiтностi.
      ПАТ «Днiпровагонмаш» має Київське представництво Публічного акцiонерного товариства «Днiпровагонмаш», метою дiяльностi якого є представництво та захист iнтересiв ПАТ «Днiпровагонмаш» на ринку вагонобудування України та за її кордоном, розширення ринку збуту продукцiї.
      Ця квартальна інформація містить оцінки і прогнози уповноважених органів управління ПАТ «Дніпровагонмаш» щодо перспектив розвитку галузі економіки залiзничного машинобудування, в якій емітент здійснює основну діяльність, і результатів діяльності товариства за звітний період, у тому числі його планів, ймовірності настання певних подій чи вчинення певних дій.
      Звіт розкриває повну, достовірну інформацію про загальну діяльність емітента у звітному періоді. Значну увагу у звіті приділено опису господарської діяльності, структурі підприємства та органам управління. Розкрита інформація про цінні папери товариства, зазначені засновник та власники істотної участі ПАТ «Дніпровагонмаш».
      Інвестори не повинні повністю покладатися на оцінки і прогнози органів управління емітента, оскільки фактичні результати діяльності емітента в майбутньому можуть відрізнятися від прогнозованих результатів з багатьох причин.
      Придбання цінних паперів емітента пов’язане з ризиками, описаними в цій квартальній інформації.
     
      Примітки до квартальної інформації:
      З 07.05.2011р. вступив в дію Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скасування свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи та фізичної особи - підприємця». У відповідності до вимог цього Закону свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи серії АОО № 394002, видане товариству Виконавчим комітетом Дніпродзержинської міської ради Дніпропетровської області, скасовано.
      Даним Законом внесені зміни до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців». Відповідно до цих змін при проведенні державної реєстрації змін до установчих документів, які пов'язані із зміною найменування юридичної особи, державний реєстратор видає заявнику не свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи, а виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.
      У зв’язку з цим, в розділі «Узагальнені дані квартальної інформації» в «Інформації про державну реєстрацію емітента» наведені дані не свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи, а дані виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, що була видана товариству державним реєстратором 16.05.2011р. при проведенні державної реєстрації змін до установчих документів, які пов'язані із зміною найменування юридичної особи.
     
     
     

 

Розділ I. Основні відомості про емітента

      1.1. Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство «Дніпровагонмаш»
      Скорочене найменування емітента: ПАТ «Дніпровагонмаш»
      Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 05669819
     
      1.2. Дата проведення державної реєстрації: 19.04.1995р.
      Номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців: 12231200000000008
      Місце проведення державної реєстрації: Виконавчий комітет Дніпродзержинської міської ради Дніпропетровської області
      Місцезнаходження емітента: 51925, Дніпропетровська обл., м. Дніпродзержинськ, вул. Українська, буд. 4
      Телефон: (05692) 33046
      Факс: (05692) 32638
      Адреса електронної пошти емітента: ivashina@dvmash.biz
      Веб-сторінка, на якій доступна інформація про емітента чи його цінні папери: www.dvmash.biz
     
      Спеціальний підрозділ ПАТ «Дніпровагонмаш» по роботі з акціонерами та інвесторами – бюро-секретаріат по сприянню у роботі наглядової ради, що знаходиться за місцезнаходженням товариства: 51925, Дніпропетровська обл., м. Дніпродзержинськ, вул. Українська, буд. 4.
      Телефон: (05692) 33046
      Факс: (05692) 32638
      Адреса електронної пошти: ivashina@dvmash.biz
      Веб-сторінка, на якій доступна інформація про емітента чи його цінні папери: www.dvmash.biz
     
      1.3. Пiдприємство створювалось на базi вагоноремонтних майстерень металургiйного заводу, побудованих в 1916 - 1918 роках польсько - бельгiйсько - французьким «Пiвденноросiйським Днiпровським Металургiйним товариством». Ще на початку ХХ сторiччя тут вироблялися двоколiйнi критi вагони для магiстральних залiзниць.
      Становлення заводу в якостi самостiйного пiдприємства вiдбувалось в роки радянської влади. У 1925 роцi Постановою Правлiння Главметалу ВСНГ СРСР вiд 17 грудня було прийнято рiшення про створення самостiйного вагонобудiвного виробництва. У 1926 роцi вагонобудiвне вiддiлення остаточно видiлилося зi складу металургiйного заводу i стало самостiйним пiдприємством - Кам'янським вагонобудiвним заводом. В жовтнi цього ж року, вже в новому статусi, завод почав виробництво своєї продукцiї.
      Довгi роки пiдприємство було вiдоме постiйним партнерам i споживачам як Днiпродзержинський вагонобудiвний завод iменi газети «Правда». Це iм'я присвоєне заводу на прохання його колективу наприкiнцi 20-х рокiв в подяку за активну помiч, яку надавала йому редакцiя газети «Правда» на перших, найскладнiших, етапах розвитку.
      Розширення сфери дiяльностi пiдприємства викликало необхiднiсть його структурної перебудови. На базi Днiпродзержинського вагонобудiвного заводу iменi газети «Правда» у липнi 1993 року було створено Виробниче об'єднання вагонобудування «Днiпровагонмаш».
      Згiдно з наказом Мiнiстерства машинобудування, вiйськово-промислового комплексу i конверсiї України № 775 вiд 22 грудня 1993 року та у вiдповiдностi з Указом Президента України «Про корпоратизацiю пiдприємств» вiд 15 червня 1993 року, було створено Вiдкрите акцiонерне товариство «Днiпровагонмаш», шляхом корпоратизацiї майна державного Виробничого об'єднання вагонобудування «Днiпровагонмаш».
      З метою приведення діяльності товариства у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства» 21.04.2011р. черговими загальними зборами акціонерів ВАТ «Дніпровагонмаш» було прийнято рішення змінити найменування товариства з Відкритого акціонерного товариства «Дніпровагонмаш» на Публічне акціонерне товариство «Дніпровагонмаш».
      Строк існування з дати державної реєстрації у якості акціонерного товариства понад 17 років.
      ПАТ «Дніпровагонмаш» створено на невизначений строк.
     

      1.4. Протягом I півріччя 2012 року товариство не здійснювало купівлю чи продаж значної частини активів (понад 10 відсотків вартості активів), не пов'язаних з основною діяльністю товариства, у тому числі акцій (часток, паю) у статутному (складеному, пайовому) капіталі інших юридичних осіб.
      У третьому кварталі 2012 року ПАТ «Дніпровагонмаш» здійснило продаж понад 10 відсотків вартості активів, не пов'язаних з основною діяльністю товариства, а саме було відчужено частку у статутному капіталі ТОВ «Транспортекспострой» за ціною 300 005,00 тис. грн.
     

      1.5. Структурних змін в органах управління товариства в звітному періоді не відбулось.
      З метою удосконалення органiзацiйної структури управлiння ПАТ «Днiпровагонмаш» протягом першого кварталу 2012 року до неї було внесено наступні зміни:
      - скасовано посаду «заступника директора з економіки та фінансів»;
      - скасовано «спецвідділ», його функції розподілені між підрозділами підприємства;
      - створено «управління закупівель» у складі відділу матеріально-технічного постачання і відділу зовнішньої кооперації, підпорядкувавши його заступнику генерального директора з комерційних питань;
      - введено посаду «начальника управління закупівель».
      Протягом другого та третього кварталів 2012 року зміни в органiзацiйну структуру управлiння ПАТ «Днiпровагонмаш» не вносились.
     
      1.6. Протягом 9 місяців 2012 року нові дочірні підприємства Публічним акціонерним товариством «Дніпровагонмаш» не створювались.
      У третьому кварталі 2012 року ТОВ «Вагонекспорт» набуло статусу залежного від ПАТ «Дніпровагонмаш».
      Повне найменування залежного підприємства: Товариство з обмеженою відповідальністтю «Вагонекспорт»;
      Скорочене найменування залежного підприємства: ТОВ «Вагонекспорт»;
      Місцезнаходження залежного підприємства: 03062, м. Київ, проспект Перемоги, буд. 65
      Дата реєстрації залежного підприємства: 19.07.2012р.;
      Країна реєстрації залежного підприємства: Україна;
      Значення такого підприємства для діяльності емітента: отримання прибутку;
      Види діяльності залежного підприємства: неспеціалізована оптова торгівля; оптова торгівля металами та металевими рудами;
      Частка емітента у статутному капіталі залежного підприємства: 99,99 %;
      Частка залежного підприємства у статутному капіталі емітента: немає.
      У третьому кварталі 2012 року ТОВ «Транспортекспострой» втратило статус залежного по відношенню до ПАТ «Дніпровагонмаш».
      Повне найменування залежного підприємства: Товариство з обмеженою відповідальністтю «Транспортекспострой»;
      Скорочене найменування залежного підприємства: ТОВ «Транспортекспострой»;
      Місцезнаходження залежного підприємства: 01032, м. Київ, вул. Симона Петлюри, буд. 30;
      Частка емітента у статутному капіталі залежного підприємства до відчуженя: 99,99 %.
      Частка емітента у статутному капіталі ТОВ «Транспортекспострой» після відчуженя: немає.
     

      1.7. Розмір зареєстрованого статутного капіталу ПАТ «Дніпровагонмаш» на 01.01.2012р. складає 8 317,9 тис. грн. Розмір сплаченого статутного капіталу ПАТ «Дніпровагонмаш» на 01.01.2012р. складає 8 317,9 тис. грн.
      Розмір зареєстрованого статутного капіталу ПАТ «Дніпровагонмаш» на 30.09.2012р. складає 8 317,9 тис. грн. Розмір сплаченого статутного капіталу ПАТ «Дніпровагонмаш» на 30.09.2012р. складає 8 317,9 тис. грн.
      Протягом 9 місяців 2012 року розмір статутного капіталу ПАТ «Дніпровагонмаш» не змінювався.
      Розмір власного капіталу ПАТ «Дніпровагонмаш» на 01.01.2012р. складає 927 103,0 тис. грн.
      Розмір власного капіталу ПАТ «Дніпровагонмаш» на 31.03.2012р. – 1 183 541,0 тис. грн.
      Розмір власного капіталу ПАТ «Дніпровагонмаш» на 30.06.2012р. – 1 158 098,0 тис. грн.
      Розмір власного капіталу ПАТ «Дніпровагонмаш» на 30.09.2012р. – 1 353 407,0 тис. грн.
     

      1.8. ПАТ «Дніпровагонмаш» не входить нi до яких об'єднань пiдприємств чи груп суб'єктів господарювання.
     

      1.9. 12.04.2012 року вiдбулись чергові загальнi збори акцiонерiв ПАТ «Днiпровагонмаш» з наступним порядком денним:
      1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів.
      2. Затвердження порядку денного загальних зборів акціонерів.
      3. Затвердження регламенту проведення загальних зборів акціонерів.
      4. Затвердження річного звіту дирекції ПАТ «Дніпровагонмаш» про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2011 рік та визначення основних напрямів діяльності ПАТ «Дніпровагонмаш» на 2012 рік.
      5. Затвердження річного звіту директора ДП «Стальзавод» про результати фінансово-господарської діяльності дочірнього підприємства за 2011 рік та визначення основних напрямків діяльності ДП «Стальзавод» на 2012 рік.
      6. Затвердження звіту наглядової ради ПАТ «Дніпровагонмаш» за 2011 рік, затвердження рішень прийнятих наглядовою радою за 2011 рік та кошторису наглядової ради на 2012 рік.
      7. Затвердження звіту ревізійної комісії ПАТ «Дніпровагонмаш» за 2011 рік та кошторису ревізійної комісії на 2012 рік.
      8. Затвердження висновків ревізійної комісії, річних звітів та балансів ПАТ «Дніпровагонмаш» та ДП «Стальзавод» за 2011 рік.
      9. Затвердження порядку розподілу консолідованого прибутку ПАТ «Дніпровагонмаш» за підсумками роботи у 2011 році.
      10. Затвердження розміру річних дивідендів за 2011 рік.
      11. Про внесення змін та доповнень до Статуту ПАТ «Дніпровагонмаш».
      12. Про внесення змін та доповнень до Статуту ДП «Стальзавод».
      13. Про внесення змін та доповнень до Статуту ТОВ «Торговий Дім «Дніпровагонмаш».
      14. Про внесення змін та доповнень до Положення про Київське представництво ПАТ «Дніпровагонмаш» та положень, що регламентують внутрішню діяльність ПАТ «Дніпровагонмаш»: Положення про загальні збори акціонерів ПАТ «Дніпровагонмаш», Положення про наглядову раду ПАТ «Дніпровагонмаш», Положення про ревізійну комісію ПАТ «Дніпровагонмаш», Положення про дирекцію ПАТ «Дніпровагонмаш».
      15. Про припинення повноважень голови та членів наглядової ради ПАТ «Дніпровагонмаш» та обрання голови та членів наглядової ради ПАТ «Дніпровагонмаш», затвердження умов цивільно-правових (трудових) договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з головою та членами наглядової ради.
      16. Про припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії ПАТ «Дніпровагонмаш» та обрання голови та членів ревізійної комісії ПАТ «Дніпровагонмаш», затвердження умов цивільно-правових (трудових) договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з головою та членами ревізійної комісії.
      17. Про схвалення правочинів вчинених ПАТ «Дніпровагонмаш» протягом 2011 року.
      18. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятись ПАТ «Дніпровагонмаш» та ДП «Стальзавод».
     
      Кворум загальних зборів - 85,7008 %.
     
      За результатами розгляду питань порядку денного зборiв були прийнятi наступні рiшення:
      1. Обрати лічильну комісію загальних зборів ПАТ «Дніпровагонмаш» у складі семи осіб: Івашина Наталія Борисівна, Тюріна Ганна Віталіївна, Перекопська Катерина Володимирівна, Квашніна Меланія Іванівна, Філоненко Наталія Іванівна, Терещенко Олена Казимирівна, Калашнік Світлана Василівна.
      Результати голосування: «За» - 14 257 007 голосів, «Проти» - 0 голосів, «Утримались» - 0 голосів.
      2. Затвердити порядок денний загальних зборів акціонерів ПАТ «Дніпровагонмаш».
      Результати голосування: «За» - 14 257 007 голосів, «Проти» - 0 голосів, «Утримались» - 0 голосів.
      3. Затвердити регламент проведення загальних зборів акціонерів ПАТ «Дніпровагонмаш».
      Результати голосування: «За» - 14 257 007 голосів, «Проти» - 0 голосів, «Утримались» - 0 голосів.
      4. Затвердити річний звіт дирекції ПАТ «Дніпровагонмаш» про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2011 рік та основні напрямки діяльності ПАТ «Дніпровагонмаш» на 2012 рік.
      Результати голосування: «За» - 14 257 007 голосів, «Проти» - 0 голосів, «Утримались» - 0 голосів.
      5. Затвердити річний звіт директора ДП «Стальзавод» про результати фінансово-господарської діяльності дочірнього підприємства за 2011 рік та основні напрямки діяльності ДП «Стальзавод» на 2012 рік.
      Результати голосування: «За» - 14 257 007 голосів, «Проти» - 0 голосів, «Утримались» - 0 голосів.
      6. Затвердити звіт наглядової ради ПАТ «Дніпровагонмаш» за 2011 рік, рішення прийняті наглядовою радою ПАТ «Дніпровагонмаш» за 2011 рік та кошторис наглядової ради ПАТ «Дніпровагонмаш» на 2012 рік.
      Результати голосування: «За» - 14 257 007 голосів, «Проти» - 0 голосів, «Утримались» - 0 голосів.
      7. Затвердити звіт ревізійної комісії ПАТ «Дніпровагонмаш» за 2011 рік та кошторис ревізійної комісії ПАТ «Дніпровагонмаш» на 2012 рік.
      Результати голосування: «За» - 14 257 007 голосів, «Проти» - 0 голосів, «Утримались» - 0 голосів.
      8. Затвердити річний звіт та баланс ПАТ «Дніпровагонмаш» і висновок ревізійної комісії по результатам перевірки фінансово-господарської діяльності та фінансової звітності
      ПАТ «Дніпровагонмаш» за 2011 рік. Затвердити річний звіт та баланс ДП «Стальзавод» і висновок ревізійної комісії по результатам перевірки фінансово-господарської діяльності та фінансової звітності ДП «Стальзавод» за 2011 рік.
      Результати голосування: «За» - 14 257 007 голосів, «Проти» - 0 голосів, «Утримались» - 0 голосів.
      9. Затвердити консолідований прибуток, одержаний за 2011 рік, у розмірі 817 868,7 тис. грн. Затвердити порядок розподілу консолідованого прибутку ПАТ «Дніпровагонмаш» за підсумками роботи у 2011 році.
      Результати голосування: «За» - 14 257 007 голосів, «Проти» - 0 голосів, «Утримались» - 0 голосів.
      10. Виплатити з прибутку за 2011 рік дивіденди за 2011 рік у розмірі 18,00 грн. на одну акцію.
      Результати голосування: «За» - 14 257 007 голосів, «Проти» - 0 голосів, «Утримались» - 0 голосів.
      11. Внести та затвердити зміни та доповнення до Статуту ПАТ «Дніпровагонмаш», шляхом викладення його в новій редакції.
      Результати голосування: «За» - 14 257 007 голосів, «Проти» - 0 голосів, «Утримались» - 0 голосів.
      12. Зміни та доповнення до Статуту ДП «Стальзавод» не вносити.
      Результати голосування: «За» - 14 257 007 голосів, «Проти» - 0 голосів, «Утримались» - 0 голосів.
      13. Зміни та доповнення до Статуту ТОВ «Торговий Дім «Дніпровагонмаш» не вносити.
      Результати голосування: «За» - 14 257 007 голосів, «Проти» - 0 голосів, «Утримались» - 0 голосів.
      14. Внести та затвердити зміни та доповнення до Положення про Київське представництво Публічного акціонерного товариства «Дніпровагонмаш», шляхом викладення його у новій редакції. Внести та затвердити зміни та доповнення до Положення про загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Дніпровагонмаш», шляхом викладення його у новій редакції. Внести та затвердити зміни та доповнення до Положення про наглядову раду Публічного акціонерного товариства «Дніпровагонмаш», шляхом викладення його у новій редакції. Внести та затвердити зміни та доповнення до Положення про дирекцію Публічного акціонерного товариства «Дніпровагонмаш», шляхом викладення його у новій редакції. Зміни та доповнення до Положення про ревізійну комісію Публічного акціонерного товариства «Дніпровагонмаш» не вносити.
      Результати голосування: «За» - 14 257 007 голосів, «Проти» - 0 голосів, «Утримались» - 0 голосів.
      15. У зв’язку з тим, що термін дії повноважень голови та членів наглядової ради
      ПАТ «Дніпровагонмаш» не закінчився та жоден з членів наглядової ради не надав товариству письмової заяви з повідомленням про бажання виходу зі складу наглядової ради, не припиняти достроково повноваження голови та членів наглядової ради ПАТ «Дніпровагонмаш» та не обирати новий склад наглядової ради ПАТ «Дніпровагонмаш».
      Результати голосування: «За» - 14 257 007 голосів, «Проти» - 0 голосів, «Утримались» - 0 голосів.
      16. Припинити повноваження голови та членів ревізійної комісії ПАТ «Дніпровагонмаш»: Лисакова Юрія Олександровича, Василюк Зої Василівни, Гусака Геннадія Євгеновича, Колісніченко Наталії Леонідівни.
      Результати голосування: «За» - 14 257 007 голосів, «Проти» - 0 голосів, «Утримались» - 0 голосів.
      Обрати ревізійну комісію ПАТ «Дніпровагонмаш» у кількості чотирьох осіб строком на один рік з запропонованих кандидатів: Буштрук Інна Едвардівна, Василюк Зоя Василівна, Гусак Геннадій Євгенович, Колісніченко Наталія Леонідівна.
      Результати голосування: за обрання Буштрук І.Е. до складу ревізійної комісії - 14 257 082 голоси; за обрання Колісніченко Н.Л. до складу ревізійної комісії - 14 257 030 голосів; за обрання Василюк З.В. до складу ревізійної комісії - 14 256 958 голосів; за обрання Гусака Г.Є. до складу ревізійної комісії - 14 256 958 голосів.
      За результатами голосування до складу ревізійної комісі ПАТ «Дніпровагонмаш» обрано: Буштрук Інну Едвардівну, Василюк Зою Василівну, Гусака Геннадія Євгеновича, Колісніченко Наталію Леонідівну.
      Обрати на посаду голови ревізійної комісії ПАТ «Дніпровагонмаш» Гусака Геннадія Євгеновича строком на один рік. Встановити, що голова та члени ревізійної комісії ПАТ «Дніпровагонмаш» здійснюють свої повноваження на безоплатній основі. Затвердити умови договорів, які укладатимуться з головою та членами ревізійної комісії ПАТ «Дніпровагонмаш».
      Результати голосування: «За» - 14 257 007 голосів, «Проти» - 0 голосів, «Утримались» - 0 голосів.
      17. Схвалити договори укладені з ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк».
      Результати голосування: «За» - 14 257 007 голосів, «Проти» - 0 голосів, «Утримались» - 0 голосів.
      18. Попередньо схвалити значні правочини, які можуть вчинятись ПАТ «Дніпровагонмаш» та ДП «Стальзавод».
      Результати голосування: «За» - 14 256 976 голосів, «Проти» - 31 голос, «Утримались» - 0 голосів.
      Протягом 9 місяців 2012 року позачергові загальні збори акціонерів ПАТ «Дніпровагонмаш» не скликались та не проводились.

 

Розділ II. Фактори ризику

      2.1. Протягом 9 місяців 2012 року не відбулось істотних змін у факторах ризику ПАТ «Дніпровагонмаш», які були попередньо висвітлені в річній інформації ПАТ «Дніпровагонмаш» за 2011 рік.

 

Розділ III. Інформація про господарську діяльність емітента

      3.1. Основними видами діяльності ПАТ «Дніпровагонмаш» є:
      30.20 Виробництво залізничних локомотивів і рухомого складу;
      28.91 Виробництво машин і устатковання для металургії;
      46.77 Оптова торгівля відходами та брухтом;
      49.39 Інший пасажирський наземний транспорт, н.в.і.у.;
      55.90 Діяльність інших засобів тимчасового розміщування;
      56.29 Постачання інших готових страв.
      Протягом звітного періоду основні види діяльності ПАТ «Дніпровагонмаш» не змінювались.
     
      Основними видами діяльності ДП «Стальзавод» є:
      24.52 Лиття сталі;
      24.10 Виробництво чавуну, сталі та феросплавів;
      24.51 Лиття чавуну;
      24.53 Лиття легких кольорових металів;
      30.20 Виробництво залізничних локомотивів і рухомого складу;
      46.77 Оптова торгівля відходами та брухтом.
      Протягом звітного періоду основні види діяльності ДП «Стальзавод» не змінювались.
     
      Основними видами діяльності ТОВ «Торговий Дiм «Днiпровагонмаш» (м. Москва) є:
      50.1 Торгівля автотранспортними засобами;
      51.70 Інша оптова торгівля;
      74.13 Дослідження кон’юктури ринку та виявлення суспільної думки;
      74.14 Консультування з питань комерційної діяльності та управління;
      74.8 Надання різних видів послуг;
      74.4 Рекламна діяльність.
      Протягом звітного періоду основні види діяльності ТОВ «Торговий Дiм «Днiпровагонмаш» не змінювались.
     
      3.2. ПАТ «Дніпровагонмаш» спеціалізується на виробництві вантажних вагонів – магістральних та промислових. За 9 місяців 2012р. виготовлено продукції на суму 2 958,5 млн. грн. (5 373 вагонів).
      Основні види продукції, за рахунок продажу яких отримано більше 10,0 % доходу:
      - обсяг виробництва:
      - напіввагон мод.12-4106 - 2 539 шт. - 1 378,7 млн. грн.;
      - напіввагон мод.12-4102 - 2 454 шт. - 1 280,9 млн. грн.
      - обсяг продажу:
      - напіввагон мод.12-4106 - 2 417 шт. - 1 314,5 млн. грн.;
      - напіввагон мод.12-4102 - 2 454 шт. - 1 280,9 млн. грн.
      - середньореалізаційні ціни:
      - напіввагон мод.12-4106 - 543,8 тис. грн.;
      - напіввагон мод.12-4102 - 522,0 тис. грн.
      Обсяг продажу продукції ПАТ «Дніпровагонмаш» за звітний період складає 2 885,9 млн. грн. Замовниками продукції ПАТ «Дніпровагонмаш» є підприємства, переважно Росії, та Казахстану, тому за звітний період реалізовано продукції на експорт на суму 2 854,7 млн. грн., або 98,9 % від загального обсягу продажу (Росія – 2 402,9 млн. грн., 83,2 %; Казахстан – 451,8 млн. грн., 15,7 %).
      Протягом 9 місяців 2012 року нові види продукції не були запропоновані на ринку.
      ПАТ «Дніпровагонмаш» проводить свою діяльність в Україні.
      У звітному періоді доходи дочірнього та залежного підприємств отриманих за продаж своєї продукції є меншими ніж 10 відсотків доходу отриманого ПАТ «Дніпровагонмаш». З цієї причини дані щодо продукції дочірнього та залежного підприємств у звіті не приводяться.
     

      3.3. Протягом 9 місяців 2012 року змін в системі збуту продукції ПАТ «Дніпровагонмаш», дочірнього та залежного підприємств не відбулось.
     
      3.4. Протягом 9 місяців 2012 року основні постачальники ПАТ «Дніпровагонмаш» за основними видами сировини та матерiалiв, необхiдних для виготовлення товарної продукцiї, не змінились. Ними є: ТОВ «Iнтерпайп Україна», ТОВ «Регiон», ТОВ «Метiнвест-Україна», ТОВ «УПЕК Трейдінг», ВАТ «Евраз Нижньотагільський меткомбінат», Компанія «Nomad investments limited», ТОВ «ДСС Глобал Трейдінг», ВАТ «Виксунський метзавод», ТОВ «Брюстор», ЗАТ «Зовнiшньо-торгiвельна фiрма «Трансмашекспорт».
      Протягом 9 місяців 2012 року ціни на основні матеріали (сировину), комплектуючі та товари на 10 або більше відсотків не змінювались у порівнянні з цінами на початок поточного року.
      Постачання імпортних матеріалів складає 12,7 % від загальних витрат на придбання матеріалів.
      Протягом 9 місяців 2012 року основні постачальники ДП «Стальзавод» за основними видами сировини та матеріалів, необхідних для виготовлення товарної продукції, не змінились. Ними є: ТОВ «ВКФ Південно-Східний проект ЛТД», ДП «Промтехпостач», ТОВ «Технологія-Україна», ПАТ «Дніпрометиз», ТОВ «Фінігріф», УРП «Союз ТОВ», ПАТ «Дніпровагонмаш».
      Протягом 9 місяців 2012 року ціни на основні матеріали (сировину), комплектуючі та товари на 10 або більше відсотків не змінювались у порівнянні з цінами на початок поточного року.
      Постачання імпортних матеріалів складає 5,12 % від загальних витрат на придбання матеріалів.
     
      3.5. Основними клієнтами ПАТ «Дніпровагонмаш» протягом 9 місяців 2012 року були ТОВ «Торговий Дім «Дніпровагонмаш», ТОВ «ТТК-ТРАНС», ТОВ «Регіон», ПАТ «Кременчуцький сталеливарний завод», ТОВ «Машбудінвест», ТОВ «Промислова комплектація», ДП «Стальзавод», ТОВ «Райффайзен Лізинг Аваль», ТОВ «Богатир Транс», ТОВ «ЛогоАзія Транс», ТОВ «Істкомтранс», ТОВ «БРЮСТОР», ТОВ «Азіатська Експортна компанія» і АТ «ОЛЖА», з якими були укладені наступні договори (контракти) та специфікації до них:
      1. ТОВ «Торговий Дім «Дніпровагонмаш», м. Москва:
      - Контракт № 051 від 23.12.2011р. та Специфікація № 1 на поставку напіввагонів мод. 12-4106 у кількості 200 одиниць;
      - Контракт № 049 від 23.12.2011р. та Специфікація № 1 на поставку напіввагонів мод. 12-4102 у кількості 600 одиниць;
      - Контракт № 488 від 20.02.2012р. та Специфікація № 1 на поставку напіввагонів мод. 12-4102 у кількості 150 одиниць;
      - Специфікація № 2 до Контракту № 488 від 20.02.2012р. на поставку напіввагонів мод. 12-4102 у кількості 50 одиниць;
      - Контракт № 490 від 20.02.2012р. та Специфікація № 1 на поставку напіввагонів мод. 12-4106 у кількості 100 одиниць;
      - Специфікація № 2 до Контракту № 490 від 20.02.2012р. на поставку напіввагонів мод. 12-4106 у кількості 150 одиниць;
      - Специфікація № 3 до Контракту № 490 від 20.02.2012р. на поставку напіввагонів мод. 12-4106 у кількості 40 одиниць;
      - Контракт № 414 від 09.02.2012р. та Специфікація № 1 на поставку напіввагонів мод. 12-4106 у кількості 400 одиниць;
      - Контракт № 489 від 20.02.2012р. та Специфікація № 1 на поставку напіввагонів мод. 12-4102 у кількості 100 одиниць;
      - Контракт № 556 від 28.02.2012р. та Специфікація № 1 на поставку напіввагонів мод. 12-4102 у кількості 100 одиниць;
      - Специфікація № 2 до Контракту № 556 від 28.02.2012р. на поставку напіввагонів мод. 12-4102 у кількості 75 одиниць;
      - Специфікація № 3 до Контракту № 556 від 28.02.2012р. на поставку напіввагонів мод. 12-4102 у кількості 25 одиниць;
      - Специфікація № 4 до Контракту № 556 від 28.02.2012р. на поставку напіввагонів мод. 12-4102 у кількості 75 одиниць;
      - Контракт № 538 від 27.02.2012р. та Специфікація № 1 на поставку напіввагонів мод. 12-4106 у кількості 25 одиниць;
      - Специфікація № 2 до Контракту № 538 від 27.02.2012р. на поставку напіввагонів мод. 12-4106 у кількості 175 одиниць;
      - Контракт № 637 від 16.03.2012р. та Специфікація № 1 на поставку напіввагонів мод. 12-4106 у кількості 60 одиниць;
      - Специфікація № 2 до Контракту № 637 від 16.03.2012р. на поставку напіввагонів мод. 12-4106 у кількості 40 одиниць;
      - Контракт № 679 від 20.03.2012р. та Специфікація № 1 на поставку напіввагонів мод. 12-4106 у кількості 10 одиниць;
      - Контракт № 732 від 29.03.2012р. та Специфікація № 1 на поставку напіввагонів мод. 12-4102 у кількості 100 одиниць;
      - Специфікація № 2 до Контракту № 732 від 29.03.2012р. на поставку напіввагонів мод. 12-4102 у кількості 200 одиниць;
      - Контракт № 886 від 10.05.2012р. та Специфікація № 1 на поставку напіввагонів мод. 12-4106 у кількості 75 одиниць;
      - Контракт № 1033 від 03.07.2012р. та Специфікація № 1 на поставку вагонів для технічного вуглецю мод. 25-4046 у кількості 50 одиниць;
      - Контракт № 1034 від 04.07.2012р. та Специфікація № 1 на поставку напіввагонів мод. 12-4106 у кількості 140 одиниць.
      2. ТОВ «ТТК-ТРАНС», м. Москва:
      - Контракт № 207 від 16.01.2012р. та Специфікація № 1 на поставку напіввагонів мод. 12-4106 у кількості 25 одиниць;
      - Контракт № 1145 від 05.09.2011р. та Специфікація № 1 на поставку пружини наружної у кількості 300 одиниць та пружини внутрішньої у кількості 300 одиниць.
      3. ТОВ «Регіон», м. Магнітогорськ:
      - Контракт № 1265 / РН-КП-067-11 від 30.12.2011р. та Специфікація № 1 на поставку рами нижньої (в зборі) у кількості 25 одиниць;
      - Контракт № 1266 / РН-КП-068-11 від 30.12.2011р. та Специфікація № 1 на поставку рами кузова верхньої (в зборі) у кількості 25 одиниць;
      - Контракт № 1267 / РН-КП-069-11 від 30.12.2011р. та Специфікація № 1 на поставку візків двухосніх у кількості 50 одиниць.
      4. ПАТ «Кременчуцький сталеливарний завод», м. Кременчук:
      - Договір № 209 від 22.12.2011р. та Специфікація № 1 на поставку напіввагонів мод. 12-4102 у кількості 200 одиниць;
      - Специфікація № 2 до Договору № 209 від 22.12.2011р. на поставку напіввагонів мод. 12-4102 у кількості 200 одиниць;
      - Специфікація № 3 до Договору № 209 від 22.12.2011р. на поставку напіввагонів мод. 12-4102 у кількості 250 одиниць.
      5. ТОВ «Машбудінвест», м. Київ:
      - Договір № 333 від 30.01.2012р. та Специфікація № 1 на поставку напіввагонів мод. 12-4102 у кількості 40 одиниць.
      6. ТОВ «Промислова комплектація», м. Кременчук:
      - Договір № 598 від 07.03.2012р. та Специфікація № 1 на поставку напіввагонів мод. 12-4102 у кількості 50 одиниць;
      - Специфікація № 2 до Договору № 598 від 07.03.2012р. на поставку напіввагонів мод. 12-4102 у кількості 100 одиниць;
      - Специфікація № 3 до Договору № 598 від 07.03.2012р. на поставку напіввагонів мод. 12-4102 у кількості 104 одиниць.
      7. ДП «Стальзавод», м. Дніпродзержинськ:
      - Договір № 552 від 28.02.2012р. та Специфікація на поставку пружини у кількості 2000 одиниць та болтів у кількості 2000 одиниць;
      - Специфікація № 2 до Договору № 552 від 28.02.2012р. на поставку пружини у кількості 2000 одиниць;
      - Договір № 812 від 17.04.2012р. та Специфікація № 1 на поставку напіввагонів мод. 12-4106 у кількості 50 одиниць;
      - Специфікація № 2 до Договору № 812 від 17.04.2012р. на поставку напіввагонів мод. 12-4106 у кількості 50 одиниць;
      - Специфікація № 3 до Договору № 812 від 17.04.2012р. на поставку напіввагонів мод. 12-4106 у кількості 25 одиниць;
      - Специфікація № 4 до Договору № 812 від 17.04.2012р. на поставку напіввагонів мод. 12-4106 у кількості 60 одиниць;
      - Специфікація № 5 до Договору № 812 від 17.04.2012р. на поставку напіввагонів мод. 12-4106 у кількості 60 одиниць.
      8. ТОВ «Райффайзен Лізинг Аваль», м. Київ:
      - Договір № 541 від 23.02.2012р. та Специфікація № 1 на поставку напіввагонів мод. 12-4106 у кількості 55 одиниць.
      9. ТОВ «Богатир Транс», м. Павлодар, Республіка Казахстан:
      - Контракт № 955 від 01.06.2012р. та Специфікація № 1 на поставку напіввагонів мод. 12-4106 у кількості 63 одиниць;
      - Контракт № 948 від 01.06.2012р. та Специфікація № 1 на поставку напіввагонів мод. 12-4106 у кількості 263 одиниць.
      10. ТОВ «ЛогоАзія Транс», м. Алмати, Республіка Казахстан:
      - Контракт № 960 від 08.06.2012р. та Специфікація № 1 на поставку вагона-хопера критого для зерна та інших харчових продуктів мод. 19-4109-01 у кількості 500 одиниць.
      11. ТОВ «Істкомтранс», м. Алмати, Республіка Казахстан:
      - Контракт № 1047 від 12.07.2012р. та Специфікація № 1 і 2 на поставку напіввагонів мод. 12-4106 у кількості 300 одиниць;
      - Контракт № 1105 від 02.08.2012р. та Специфікація № 1 на поставку вагона-платформи для великотонажних контейнерів мод. 13-4117 у кількості 66 одиниць;
      - Специфікація № 2 до Контракту № 1105 від 02.08.2012р. на поставку вагона-платформи для великотонажних контейнерів мод. 13-4117 у кількості 67 одиниць.
      12. ТОВ «БРЮСТОР», м. Дніпропетровськ:
      - Договір № 1042 від 05.07.2012р. та Специфікація № 1 на поставку напіввагонів мод. 12-4106 у кількості 200 одиниць.
      13. ТОВ «Азіатська Експортна компанія», м. Бишкек, Киргизька Республіка:
      - Контракт № 1091 від 14.08.2012р. та Специфікація № 1 на поставку вагонів для окатишів мод. 20-4015 у кількості 140 одиниць.
      14. АТ «ОЛЖА», м. Алмати, Республіка Казахстан:
      - Контракт № 1204 від 11.09.2012р. та Специфікація № 1 на поставку напіввагонів мод. 12-4106 у кількості 112 одиниць;
      - Специфікація № 2 до Контракту № 1204 від 11.09.2012р. на поставку напіввагонів мод. 12-4106 у кількості 3 одиниць.
      У звітному періоді доходи дочірнього та залежного підприємств є меншими ніж 10 відсотків доходу отриманого ПАТ «Дніпровагонмаш». З цієї причини інформація про клієнтів дочірнього та залежного підприємств у звіті не приводиться.
     
      3.6. Протягом 9 місяців 2012 року ПАТ «Дніпровагонмаш» та його дочірнє/залежне підприємства спільної діяльності з іншими підприємствами, установами, організаціями не здійснювали.
     

      3.7. У першому кварталі 2012 року ПАТ «Дніпровагонмаш» отримало наступні ліцензії (дозволи):
      - Ліцензію серії АВ № 611827 видану 08.02.2012р. Державною службою України з контролю за наркотиками на вид діяльності «Придбання, зберігання, використання прекурсорів (списку 2 таблиці IV) «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів». Термін дії ліцензії до 19.01.2017р.;
      - Дозвіл № 12-01-072772 виданий 25.01.2012р. Українським державним центром радiочастот на експлуатацiю радiоелектронного засобу аналогового УКХ радіотелефонного зв'язку (частота 154,300 МГц). Термін дії дозволу до 10.07.2013р.;
      - Дозвіл № 12-01-072773 виданий 25.01.2012р. Українським державним центром радiочастот на експлуатацiю радiоелектронного засобу аналогового УКХ радіотелефонного зв'язку (частота 154,300 МГц). Термін дії дозволу до 10.07.2013р.
      У першому кварталі 2012 року ДП «Стальзавод» отримало Ліміт № 758 (дозвільний документ) на утвір і розміщення відходів на 2012 рік, погоджений Державним управлінням охорони навколишнього природного середовища в Дніпропетровській області 24.01.2012р. і затверджений Дніпропетровською обласною державною адміністрацією.
      У другому кварталі 2012 року ПАТ «Дніпровагонмаш» нові ліцензії та дозволи не отримувало, діючі ліцензії та дозволи не продовжувались та не скасовувались.
      У другому кварталі 2012 року ДП «Стальзавод» отримало:
      - Дозвіл № 294.12.12 на роботи з вироблення розплавів чорних і кольорових металів та сплавів на основі таких металів. Виданий Територіальним управлінням Держгірпромнагляду у Дніпропетровській області. Строк дії з 20.04.2012р. до 20.04.2017р.;
      - Дозвіл № 295.12.12 на газонебезпечні роботи; зберігання балонів із системними та зрідженими газами; зварювальні, газополум’яні роботи. Виданий Територіальним управлінням Держгірпромнагляду у Дніпропетровській області. Строк дії з 20.04.2012р. до 20.04.2017р.;
      - Дозвіл № 303.12.12 на експлуатацію лінійних частин систем газопостачання природним газом; водогрійних котлів теплопродуктивністю понад 0,01 МВт; посудини, що працюють під тиском понад 0,05 Мпа. Виданий Територіальним управлінням Держгірпромнагляду у Дніпропетровській області. Строк дії з 20.04.2012р. до 20.04.2017р.;
      - Дозвіл № 304.12.12 на експлуатацію технологічного устаткування металургійної, ливарної промисловості; вантажопідіймальні крани і машини. Виданий Територіальним управлінням Держгірпромнагляду у Дніпропетровській області. Строк дії з 20.04.2012р. до 20.04.2017р.;
      - Декларація № 056.12.12 від 31.05.2012р. на ремонтні монтажні, будівельні та інші роботи, що виконуються на висоті понад 1.3 метра, крім робіт верхолазних та скелелазних, що виконуються на висоті 5 метрів і більше над поверхнею грунту, з перекриття або робочого настилу та робіт, що виконуються за допомогою підйомних і підвісних колисок, механічних підіймачів та будівельних підйомників. Зареєстрована Територіальним управлінням Держгірпромнагляду у Дніпропетровській області. Строк дії з 20.04.2012р. до 20.04.2017р.;
      - Декларація № 057.12.12 від 31.05.2012р. відповідності матеріально-технічної бази роботодавця вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки, а саме: радіологічний (дозиметричний) і піротехнічний контроль. Зареєстрована Територіальним управлінням Держгірпромнагляду у Дніпропетровській області. Строк дії з 20.04.2012р. до 20.04.2017р.
      У третьому кварталі 2012 року ПАТ «Дніпровагонмаш» нові ліцензії та дозволи не отримувало, діючі ліцензії та дозволи не продовжувались та не скасовувались.
      У третьому кварталі 2012 року ДП «Стальзавод» отримало Дозвіл № 121 від 29.08.2012р. на розміщення відходів у 2013 році, виданий Державним управлінням охорони навколишнього природного середовища у Дніпропетровській області. Строк дії з 01.01.2013р. до 31.12.2013р.
     
      3.8. Протягом 9 місяців 2012 року у ПАТ «Дніпровагонмаш» та його залежного підприємства не з'явилось об'єктів щодо яких товариства набули права інтелектуальної власності.
      Протягом 9 місяців 2012 року існуючі права інтелектуальної власності по жодному об'єкту не припинили чинності.
      У першому кварталі 2012 року у ДП «Стальзавод» не з'явилось об'єктів щодо яких підприємство набуло права інтелектуальної власності та існуючі права інтелектуальної власності по жодному об'єкту не припинили чинності.
      У другому кварталі 2012 року ДП «Стальзавод» уклав з ВАТ «НПК «Уралвагонзавод» Ліцензійний договір № 304сб/15 від 25.06.2012р. на використання ноу-хау на наступну продукцію: «Корпус букси» 100.10.014-0, «Колпак скользуна» 100.00.003-0, «Клин» 100.30.001-1, «Наконечник триангеля (правий)» 100.40.009-1, «Наконечник триангеля (лівий)» 100.40.011-1, «Распорка триангеля» 100.40.025-0, «Закладка триангеля» 100.40.008-2, «Башмак» 100.40.016-2, «Кронштейн» 106.00.008-0, «Кронштейн» 106.00.009-0, «Державка мертвой точки» 131.00.015-0, «Плита упорна» 106.00.003-0. Строк дії договору до 31.12.2013 року.
      У третьому кварталі 2012 року у ДП «Стальзавод» не з'явилось об'єктів щодо яких підприємство набуло права інтелектуальної власності та існуючі права інтелектуальної власності по жодному об'єкту не припинили чинності.
     

      3.9. Полiтика ПАТ «Днiпровагонмаш» спрямована на розробку нових прогресивних магiстральних i промислових вагонiв, якi вiдповiдають сучасним вимогам, та удосконалення конструкцiй ранiше створених вагонiв.
      Протягом 9 місяців 2012 року відділом головного конструктора були виконані окремі етапи конструкторських робіт:
      1. Відбулося засідання Міжвідомчої комісії з прийняття дослідного зразка вагона-хопера критого для зерна та інших харчових вантажів моделі 19-4146, на якому було ухвалено рішення про виготовлення настановочної серії в кількості 800 одиниць.
      2. Виготовлено дослідний зразок вагона-платформи для великотонажних контейнерів моделі 13-4147 (80-ти футів) для проведення попередніх та сертифікаційних випробувань.
      3. Розроблена та узгоджена ремонтна документація на вагон-хопер критий для зерна та інших харчових вантажів моделі 19-4146.
      4. Доопрацьована конструкція вагона-хопера критого для зерна та інших харчових вантажів моделі 19-4146 з метою зниження собівартості та термінів підготовки виробництва.
      5. Частково виконані роботи по створенню вагона - самоскида моделі 32-4098 вантажопідйомністю 105т - розроблена в об’ємі 50 % твердотільна модель вагона.
      6. Виконані роботи по забезпеченню виготовлення чергової партії вагона для технічного вуглецю моделі 25-4046 - актуалізовані технічні умови і конструкторська документація.
      7. Виконані предпроектні проробки універсального критого вагона моделі 11-4150. Розроблена принципова конструкція цього вагона.
      8. Продовжуються роботи по Ліцензійним договорам: № 266сб/15 від 11.03.2011р. з ВАТ «НВК «Уралвагонзавод», м. Нижній Тагіл, Росія та № 411 від 12.11.2007р. з ТОВ «ДІПРОМ» м. Брянськ, Росія, які надали можливість виробляти візки моделі 18 - 100 та апарати поглинаючі ПМКП-110.
      Всі витрати по створенню та освоєнню нових розробок і удосконаленню існуючих моделей були виконані за власні кошти ПАТ «Дніпровагонмаш» і складають 2120,7 тис.грн. На дослідження кошти не витрачались.
      Протягом звітного періоду науково-дослідні роботи дочірнім та залежним підприємствами не проводились.
     
      3.10. Протягом 9 місяців 2012 року ПАТ «Дніпровагонмаш» були здійснені короткострокові фінансові інвестиції:
      - на поповнення статутного капіталу ТОВ «Транспортекспострой» - 199,245 млн.грн.;
      - на поповнення статутного капіталу ТОВ «Будефект БК» - 70,75 млн.грн;
      - на поповнення статутного капіталу ТОВ «Вагонекспорт» - 200,0 млн.грн;
      Протягом 9 місяців 2012 року ДП «Стальзавод» здійснило капітальних інвестицій на суму 2,3 млн.грн.
      Джерела фінансування – власні кошти підприємств.
      ТОВ «Торговий Дiм «Днiпровагонмаш» будь-яких суттєвих капітальних та/або фінансових інвестицій протягом звітного періоду не здійснювало.

 

Розділ IV. Інформація про основні засоби емітента

      4.1. Переоцінка основних засобів за 9 місяців 2012 року не проводилась.
      Основні засоби відображаються за історичною вартістю за вирахуванням накопиченого зносу та накопичених збитків від знецінення. Оскільки інформація про історичну вартість була недоступна, Група вирішила використовувати справедливу вартість в якості умовної вартості на дату переходу до МСФЗ. З цією метою керівництво використало оцінки, зроблені незалежними кваліфікованими професійними оцінювачами, для визначення справедливої вартості об’єктів основних засобів станом на дату переходу до МСФЗ. Підприємством використовується прямолінійний метод нарахування амортизації. Термін корисного використання основних засобів був визначений підприємством у діапазоні з 3 до 50 років.
     
      Первісна вартість основних засобів:
      - будівлі та споруди на початок періоду - 104036,0 тис.грн.;
      - будівлі та споруди на кінець періоду - 105109,0 тис.грн.;
      - машини та обладнання на початок періоду – 58135,0 тис.грн.;
      - машини та обладнання на кінець періоду – 63299,0 тис.грн.;
      - транспортні засоби на початок періоду – 21208,0 тис.грн.;
      - транспортні засоби на кінець періоду – 22353,0 тис.грн.;
      - інструменти, прилади, інвентар (меблі) на початок періоду – 7108,0 тис.грн.;
      - інструменти, прилади, інвентар (меблі) на кінець періоду – 7659,0 тис.грн.;
      - інші основні засоби на початок періоду – 977,0 тис.грн.;
      - інші основні засоби на кінець періоду – 1116,0 тис.грн.;
      - бібліотечні фонди на початок періоду – 0,0 тис.грн.;
      - бібліотечні фонди на кінець періоду – 0,0 тис.грн.;
      - малоцінні необоротні матеріальні активи на початок періоду - 9403,0 тис.грн.;
      - малоцінні необоротні матеріальні активи на кінець періоду -13509,0 тис.грн.;
      - капітальні інвестиції в основні засоби на початок періоду – 4543,0 тис.грн.;
      - капітальні інвестиції в основні засоби на кінець періоду – 7237,0 тис.грн.
     
      Залишкова вартість основних засобів:
      - будівлі та споруди на початок періоду - 57328,0 тис.грн.;
      - будівлі та споруди на кінець періоду - 53700,0 тис.грн.;
      - машини та обладнання на початок періоду – 26578,0 тис.грн.;
      - машини та обладнання на кінець періоду – 27537,0 тис.грн.;
      - транспортні засоби на початок періоду – 12318,0 тис.грн.;
      - транспортні засоби на кінець періоду – 12627,0 тис.грн.;
      - інструменти, прилади, інвентар (меблі) на початок періоду – 1072,0 тис.грн.;
      - інструменти, прилади, інвентар (меблі) на кінець періоду – 1294,0 тис.грн.;
      - інші основні засоби на початок періоду – 274,0 тис.грн.;
      - інші основні засоби на кінець періоду – 351,0 тис.грн.;
      - бібліотечні фонди на початок періоду – 0,0 тис.грн.;
      - бібліотечні фонди на кінець періоду – 0,0 тис.грн.;
      - малоцінні необоротні матеріальні активи на початок періоду - 4693,0 тис.грн.;
      - малоцінні необоротні матеріальні активи на кінець періоду - 7098,0 тис.грн.;
      - капітальні інвестиції в основні засоби на початок періоду – 4543,0 тис.грн.;
      - капітальні інвестиції в основні засоби на кінець періоду – 7237,0 тис.грн.
     
      У звітному періоді виробничi потужностi ПАТ «Днiпровагонмаш» використовувались на 94 %.
      У звітному періоді виробничi потужностi ДП «Стальзавод» використовувались на 100 %.
     
      4.2. Первісна вартість основних засобів:
      - будівлі та споруди на початок періоду - 104036,0 тис.грн.;
      - будівлі та споруди на кінець періоду - 105109,0 тис.грн.;
      - машини та обладнання на початок періоду – 58135,0 тис.грн.;
      - машини та обладнання на кінець періоду – 63299,0 тис.грн.;
      - транспортні засоби на початок періоду – 21208,0 тис.грн.;
      - транспортні засоби на кінець періоду – 22353,0 тис.грн.;
      - інструменти, прилади, інвентар (меблі) на початок періоду – 7108,0 тис.грн.;
      - інструменти, прилади, інвентар (меблі) на кінець періоду – 7659,0 тис.грн.;
      - інші основні засоби на початок періоду – 977,0 тис.грн.;
      - інші основні засоби на кінець періоду – 1116,0 тис.грн.;
      - бібліотечні фонди на початок періоду – 0,0 тис.грн.;
      - бібліотечні фонди на кінець періоду – 0,0 тис.грн.;
      - малоцінні необоротні матеріальні активи на початок періоду - 9403,0 тис.грн.;
      - малоцінні необоротні матеріальні активи на кінець періоду - 13509,0 тис.грн.;
      - капітальні інвестиції в основні засоби на початок періоду – 4543,0 тис.грн.;
      - капітальні інвестиції в основні засоби на кінець періоду – 7237,0 тис.грн.
     
      Знос основних засобів виробничого призначення :
      - будівлі та споруди на початок періоду – 46708,0 тис.грн.;
      - будівлі та споруди на кінець періоду - 51409,0 тис.грн.;
      - машини та обладнання на початок періоду – 31557,0 тис.грн.;
      - машини та обладнання на кінець періоду – 35762,0 тис.грн.;
      - транспортні засоби на початок періоду – 8890,0 тис.грн.;
      - транспортні засоби на кінець періоду – 9725,0 тис.грн.;
      - інструменти, прилади, інвентар (меблі) на початок періоду – 6036,0 тис.грн.;
      - інструменти, прилади, інвентар (меблі) на кінець періоду – 6364,0 тис.грн.;
      - інші основні засоби на початок періоду – 703,0 тис.грн.;
      - інші основні засоби на кінець періоду – 765,0 тис.грн.;
      - бібліотечні фонди на початок періоду – 0,0 тис.грн.;
      - бібліотечні фонди на кінець періоду – 0,0 тис.грн.;
      - малоцінні необоротні матеріальні активи на початок періоду - 4710,0 тис.грн.;
      - малоцінні необоротні матеріальні активи на кінець періоду - 6411,0 тис.грн.
     
      Ступінь зносу основних засобів виробничого призначення:
      - будівлі та споруди – 48,9 %;
      - машини та обладнання – 56,5 %;
      - транспортні засоби – 43,5 %;
      - інші – 60,8 %.
      Основні засоби використовуються до строку їх фізичного зносу.
      Придбано та модернізовано обладнання та іншіх активів у першому кварталі 2012 року на суму 3450,0 тис.грн.
      Придбано та модернізовано обладнання та іншіх активів у першому півріччі 2012 року на суму 7915,0 тис.грн.
      Придбано та модернізовано обладнання та іншіх активів за 9 місяців 2012 року на суму 14317,7 тис.грн.
     
      4.3. Витрати на поточний та капітальний ремонти основних засобів за перший квартал 2011 року складають 1469,0 тис.грн., за перше півріччя 2011 року – 4482,0 тис.грн., за 9 місяців 2011 року – 9710,0 тис.грн.
      Витрати на поточний та капітальний ремонти основних засобів за перший квартал 2012 року – 2894,0 тис.грн., за перше півріччя 2012 року – 6065,0 тис.грн., за 9 місяців 2012 року – 9573,0 тис.грн.
     
      4.4. Протягом 9 місяців 2012 року основні засоби в заставу не надавались.
      Заборони розпоряджатись та/або користуватись нерухомим майном (основними засобами), яка встановлена або законом, або актами уповноважених на це органів державної влади, їх посадовими особами, протягом 9 місяців 2012 року не виникало.
     
      4.5. Основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо) не має.
      Первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів, які продовжують використовуватись дорівнює 53162,0 тис.грн.
      Основних засобів, вилучених з експлуатації для продажу не має.
     
      4.6. Переоцінка основних засобів протягом 9 місяців 2012 року не проводилась.
     
      4.7. За перший квартал 2012 року вартість незавершених капітальних інвестицій у будівництво, створення, виготовлення, реконструкцію, модернізацію, придбання необоротних активів (включаючи необоротні матеріальні активи, призначені для заміни діючих, і устаткування для монтажу) становить 2419,0 тис.грн. з ПДВ.
      За перше півріччя 2012 року вартість незавершених капітальних інвестицій у будівництво, створення, виготовлення, реконструкцію, модернізацію, придбання необоротних активів (включаючи необоротні матеріальні активи, призначені для заміни діючих, і устаткування для монтажу) становить 9358,0 тис.грн. з ПДВ.
      За 9 місяців 2012 року вартість незавершених капітальних інвестицій у будівництво, створення, виготовлення, реконструкцію, модернізацію, придбання необоротних активів (включаючи необоротні матеріальні активи, призначені для заміни діючих, і устаткування для монтажу) становить 17064,0 тис.грн. з ПДВ.

 

Розділ V. Інформація про працівників емітента

      5.1. Кількість працівників ПАТ «Дніпровагонмаш», що не включає кількість працівників Київського представництва ПАТ «Дніпровагонмаш», дочірнього та залежного підприємств наступна:
      Кількість працівників ПАТ «Дніпровагонмаш» на кінець третього кварталу 2012 року складає 4187 осіб.
      Кількість осіб, які працюють у ПАТ «Дніпровагонмаш» за основним місцем роботи - 4187 осіб.
      З них кількість осіб, які працюють у ПАТ «Дніпровагонмаш» на умовах неповного робочого часу – 4 особи.
      Крім того кількість осіб, які працюють у ПАТ «Дніпровагонмаш» за сумісництвом – 5 осіб.
      Чисельність працівників ПАТ «Дніпровагонмаш» з початку року збільшилась, що пов’язано з ростом обсягів виробництва.
     
      Кількість працівників Київського представництва ПАТ «Дніпровагонмаш» на кінець третього кварталу 2012 року - 16 осіб.
      Кількість осіб, які працюють у Київському представництві ПАТ «Дніпровагонмаш» за основним місцем роботи – 8 осіб.
      Кількість осіб, які працюють у Київському представництві ПАТ «Дніпровагонмаш» за сумісництвом – 8 осіб.
      Кількість осіб, які працюють у Київському представництві ПАТ «Дніпровагонмаш» на умовах неповного робочого часу - немає.
     
      Кількість працівників ДП «Стальзавод» на кінець третього кварталу 2012 року – 1430 осіб.
      Кількість осіб, які працюють у ДП «Стальзавод» за основним місцем роботи – 1424 особи.
      Кількість осіб, які працюють у ДП «Стальзавод» за сумісництвом – 5 осіб.
      Кількість осіб, які працюють у ДП «Стальзавод» на умовах неповного робочого часу – 1 особа.
     
      Кількість працівників ТОВ «Торговий Дiм «Днiпровагонмаш» (м. Москва) на кінець третього кварталу 2012 року – 3 особи.
      Кількість осіб, які працюють у ТОВ «Торговий Дiм «Днiпровагонмаш» за основним місцем роботи – 3 особи.
      Кількість осіб, які працюють у ТОВ «Торговий Дiм «Днiпровагонмаш» за сумісництвом - немає.
      Кількість осіб, які працюють у ТОВ «Торговий Дiм «Днiпровагонмаш» на умовах неповного робочого часу – немає.
     
      Фонд оплати праці ПАТ «Дніпровагонмаш» та його дочірнього/залежного підприємства за 9 місяців 2012 року складає 215 829,6 тис.грн.
     
      5.2. Протягом 9 місяців 2012 року не відбувалось будь-яких правочинів та не виникало зобов’язань емітента, що стосуються можливості участі працівників ПАТ «Дніпровагонмаш» у його статутному капіталі.

 

Розділ VІ. Основні дані про органи та посадових осіб емітента

      6.1. Органами управління ПАТ «Дніпровагонмаш» є: загальні збори акціонерів, наглядова рада, дирекція та ревізійна комісія.
      Загальні збори акціонерів є вищим органом управління товариства. Загальні збори мають право приймати рішення з усіх питань діяльності товариства, у тому числі і з тих, які віднесені статутом ПАТ «Дніпровагонмаш» до компетенції наглядової ради, дирекції та ревізійної комісії товариства.
      Наглядова рада є органом управління ПАТ «Дніпровагонмаш», що здійснює захист прав акціонерів товариства, і в межах компетенції контролює та регулює діяльність дирекції.
      Дирекція є виконавчим органом управління ПАТ «Дніпровагонмаш», який здійснює керівництво його поточною діяльністю. Дирекція підзвітна загальним зборам і наглядовій раді ПАТ «Дніпровагонмаш» та організовує виконання їх рішень. Дирекцію очолює генеральний директор, який має право без довіреності діяти від імені товариства, в тому числі представляти інтереси товариства, вчиняти правочини від імені товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками товариства. До компетенції дирекції належать всі питання дiяльностi ПАТ «Дніпровагонмаш», крім тих, що вiднесенi статутом ПАТ «Дніпровагонмаш» до повноважень інших органів управління товариства.
      Ревізійна комісія є органом управління ПАТ «Дніпровагонмаш», який контролює фінансово-господарську діяльність товариства.
      У першому кварталі 2012 року відбулись наступні зміни у персональному складі органів управління. Згідно рішення наглядової ради ПАТ «Дніпровагонмаш» від 23.01.2012 року звільнено з посади члена дирекції ПАТ «Дніпровагонмаш» Закірбаєва Олександра Ренатовича, у зв’язку з припиненням трудових відносин з ПАТ «Дніпровагонмаш». Замість звільненої особи нікого не призначено.
      У другому кварталі 2012 року відбулись наступні зміни у персональному складі органів управління:
      1) згідно рішення загальних зборів акціонерів ПАТ «Дніпровагонмаш» від 12.04.2012 року, у зв’язку з закінченням строку повноважень, припинено повноваження голови та членів ревізійної комісії ПАТ «Дніпровагонмаш»:
      - Лисаков Юрій Олександрович - голова ревізійної комісії;
      - Гусак Геннадiй Євгенович - член ревізійної комісії;
      - Колісніченко Наталія Леонідівна - член ревізійної комісії;
      - Василюк Зоя Василівна - член ревізійної комісії.
      2) згідно рішення загальних зборів акціонерів ПАТ «Дніпровагонмаш» від 12.04.2012 року обрано голову та членів ревізійної комісії ПАТ «Дніпровагонмаш»:
      - Гусак Геннадiй Євгенович - голова ревізійної комісії;
      - Колісніченко Наталія Леонідівна - член ревізійної комісії;
      - Василюк Зоя Василівна - член ревізійної комісії;
      - Буштрук Інна Едвардівна - член ревізійної комісії.
      3) згідно рішення наглядової ради ПАТ «Дніпровагонмаш» від 12.04.2012 року, у зв’язку з закінченням строку повноважень, припинено повноваження генерального директора та членів дирекції ПАТ «Дніпровагонмаш»:
      - Кобиляков Андрій Іванович - генеральний директор;
      - Корнецький Олег Юрійович - член дирекції;
      - Бабенкова Олеся Олександрівна - член дирекції;
      - Малініна Марина Михайлівна - член дирекції;
      - Насікан Володимир Федорович - член дирекції;
      - Григор’єв Валерій Феодосійович - член дирекції;
      - Пуха Ніна Миколаївна - член дирекції.
      4) згідно рішення наглядової ради ПАТ «Дніпровагонмаш» від 12.04.2012 року обрано генерального директора та членів дирекції ПАТ «Дніпровагонмаш»:
      - Кобиляков Андрій Іванович - генеральний директор;
      - Корнецький Олег Юрійович - член дирекції;
      - Бабенкова Олеся Олександрівна - член дирекції;
      - Малініна Марина Михайлівна - член дирекції;
      - Насікан Володимир Федорович - член дирекції;
      - Григор’єв Валерій Феодосійович - член дирекції;
      - Пуха Ніна Миколаївна - член дирекції.
      У третьому кварталі 2012 року відбулись наступні зміни у персональному складі органів управління:
      1) згідно рішення наглядової ради ПАТ «Дніпровагонмаш» від 09.08.2012 року припинено повноваження члена дирекції ПАТ «Дніпровагонмаш» Насікана Володимира Федоровича, у зв’язку з припиненням трудових відносин з ПАТ «Дніпровагонмаш»;
      2) згідно рішення наглядової ради ПАТ «Дніпровагонмаш» від 15.08.2012 року обрано членом дирекції ПАТ «Дніпровагонмаш» Моісєєва Андрія Юрійовича.
      Станом на 30.09.2012 року склад органів управління ПАТ «Дніпровагонмаш» наступний:
      Наглядова рада ПАТ «Дніпровагонмаш»: голова наглядової ради - Тегіпко Сергій Миколайович; члени наглядової ради: Новіцький Валерій Георгійович, ПрАТ «Холдінгова компанія «Теко-Дніпрометиз», Попенко Сергій Павлович.
      Дирекція ПАТ «Дніпровагонмаш»: генеральний директор - Кобиляков Андрій Іванович; члени дирекції: Корнецький Олег Юрійович, Бабенкова Олеся Олександрівна, Малініна Марина Михайлівна, Моісєєв Андрій Юрійович, Григор’єв Валерій Феодосійович, Пуха Ніна Миколаївна – головний бухгалтер.
      Ревізійна комісія ПАТ «Дніпровагонмаш»: голова ревізійної комісії – Гусак Геннадій Євгенович; члени ревізійної комісії: Василюк Зоя Василівна, Колісніченко Наталія Леонідівна, Буштрук Інна Едвардівна.
      Протягом 9 місяців 2012 року компетенція органів управління ПАТ «Дніпровагонмаш» не змінювалась.

Основні дані про посадових осіб емітента
Прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб - резидентів або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності, - для юридичних осіб - нерезидентів Посада (кількість років на посаді) Рік народження* Освіта* Розмір частки (паю), що належить посадовій особі (грн) Відсоток, який становлять акції (частка, пай) у статутному (складеному, пайовому) капіталі емітента Відсоток голосів у вищому органі емітента за акціями (часткою, паєм), належними посадовій особі, у загальній кількості голосів Кількість акцій емітента, які можуть бути придбані посадовою особою в результаті здійснення прав за належними їй опціонами емітента (шт.)** Посада в інших юридичних особах (із зазначенням їх повного найменування та ідентифікаційного коду за ЄДРПОУ)
у прямому
воло-дінні
через
афілі-йова-них
осіб
разом
123456789101112
Тегіпко Сергій Миколайович - голова наглядової ради, 8 років 1966 вища 10.00 0 10.00 0.00012 0.00012 0 президент Приватного акціонерного товариства "Холдінгова компанія "Теко-Дніпрометиз" (код ЄДРПОУ 31282490); директор Київського представництва Публічного акціонерного товариства "Дніпровагонмаш" (код ЄДРПОУ 33984377)
Новіцький Валерій Георгійович - член наглядової ради, 6 років 1967 вища 0.50 0 0.50 0.000006 0.000006 0 голова правління Приватного акціонерного товариства "Холдінгова компанія "Теко-Дніпрометиз" (код ЄДРПОУ 31282490); заступник директора Київського представництва Публічного акціонерного товариства "Дніпровагонмаш" (код ЄДРПОУ 33984377)
Попенко Сергій Павлович - член наглядової ради, 1 рік 1976 вища 0 0 0 0 0 0 голова ради директорів Товариства з обмеженою відповідальністю "ТАС Груп" (код ЄДРПОУ 37471294)
Приватне акціонерне товариство "Холдінгова компанія "Теко-Дніпрометиз" 31282490 член наглядової ради, 4 роки - - 3850671.50 0 3850671.50 46.2938 46.2938 0 -
Кобиляков Андрій Іванович - генеральний директор, 4 роки 1964 вища 0 0 0 0 0 0 не обіймає посад на будь-яких інших підприємствах
Корнецький Олег Юрійович - член дирекції, 6 років 1961 вища 0 0 0 0 0 0 не обіймає посад на будь-яких інших підприємствах
Бабенкова Олеся Олександрівна - член дирекції, 1 рік 1978 вища 0 0 0 0 0 0 не обіймає посад на будь-яких інших підприємствах
Григор`єв Валерій Феодосійович - член дирекції, 6 років 1956 вища 0 0 0 0 0 0 не обіймає посад на будь-яких інших підприємствах
Моісєєв Андрій Юрійович - член дирекції, 1 місяць 1980 вища 0 0 0 0 0 0 не обіймає посад на будь-яких інших підприємствах
Малініна Марина Михайлівна - член дирекції, 8 років 1961 вища 13.50 0 13.50 0.000162 0.000162 0 не обіймає посад на будь-яких інших підприємствах
Пуха Ніна Миколаївна - член дирекції, 4 роки 1964 середньо-технічна 0 0 0 0 0 0 не обіймає посад на будь-яких інших підприємствах
Гусак Геннадій Євгенович - голова ревізійної комісії, 6 років 1962 вища 0.50 0 0.50 0.000006 0.000006 0 директор Закритого акціонерного товариства "Торгова компанія Дніпровагонмаш" (код ЄДРПОУ 31846008)
Буштрук Інна Едвардівна - член ревізійної комісії, 5 місяців 1961 вища 0 0 0 0 0 0 заступник директора по маркетингу Закритого акціонерного товариства "Торгова компанія Дніпровагонмаш" (код ЄДРПОУ 31846008)
Василюк Зоя Василівна - член ревізійної комісії, 6 років 1960 вища 0.50 0 0.50 0.000006 0.000006 0 директор з фінансових питань Приватного акціонерного товариства "Холдінгова компанія "Теко-Дніпрометиз" (код ЄДРПОУ 31282490)
Колісніченко Наталія Леонідівна - член ревізійної комісії, 6 років 1967 вища 0.50 0 0.50 0.000006 0.000006 0 ревізор Закритого акціонерного товариства "Торгова компанія Дніпровагонмаш" (код ЄДРПОУ 31846008)

      ПрАТ «Холдiнгова компанiя «Теко-Днiпрометиз» є членом наглядової ради - юридичною особою. З цiєї причини в таблиці «Основні дані про посадових осіб емітента» вiдносно цього члена наглядової ради вiдсутня наступна iнформацiя:
      - рiк народження;
      - освiта;
      - посада в інших юридичних особах.
      Генеральний директор ПАТ «Днiпровагонмаш» Кобиляков А.I., члени дирекцiї ПАТ «Днiпровагонмаш»: Корнецький О.Ю., Бабенкова О.О., Григор'єв В.Ф., Пуха Н.М., Моісєєв А.Ю., член наглядової ради ПАТ «Днiпровагонмаш» Попенко С.П. та член ревiзiйної комiсiї Буштрук І.Е. акцiями ПАТ «Днiпровагонмаш» не володiють, тому в таблицi «Основні дані про посадових осіб емітента» деякі данi щодо цих посадових осiб вiдсутнi.
     
      6.2. Основні дані про посадових осіб ПАТ «Дніпровагонмаш»:
      1. Прізвище, ім'я, по батькові: Тегiпко Сергiй Миколайович;
      - посада: голова наглядової ради;
      - досвід роботи (кількість років на посаді): 8 років;
      - рік народження: 1966р.;
      - освіта: вища;
      - розмір частки у статутному капіталі емітента: володіє 20 акціями, що за номінальною вартістю складає 10,00 грн.;
      - відсоток, який становлять акції у статутному капіталі емітента на кінець звітного періоду: 0,00012 %;
      - відсоток голосів у вищому органі емітента за акціями, належними посадовій особі, у загальній кількості голосів: 0,00012 %;
      - посади в інших юридичних особах: президент Приватного акціонерного товариства «Холдінгова компанія «Теко-Днiпрометиз» (код ЄДРПОУ 31282490); директор Київського представництва Публічного акціонерного товариства «Дніпровагонмаш» (код ЄДРПОУ 33984377).
     
      2. Прізвище, ім'я, по батькові: Новiцький Валерiй Георгiйович;
      - посада: член наглядової ради;
      - досвід роботи (кількість років на посаді): 6 років;
      - рік народження: 1967р.;
      - освіта: вища;
      - розмір частки у статутному капіталі емітента: володіє 1 акцією, що за номінальною вартістю складає 0,50 грн.;
      - відсоток, який становлять акції у статутному капіталі емітента на кінець звітного періоду: 0,000006 %;
      - відсоток голосів у вищому органі емітента за акціями, належними посадовій особі, у загальній кількості голосів: 0,000006 %;
      - посади в інших юридичних особах: голова правління Приватного акціонерного товариства «Холдінгова компанія «Теко-Днiпрометиз» (код ЄДРПОУ 31282490); заступник директора Київського представництва Публічного акціонерного товариства «Дніпровагонмаш» (код ЄДРПОУ 33984377).
     
      3. Прізвище, ім'я, по батькові: Попенко Сергій Павлович;
      - посада: член наглядової ради;
      - досвід роботи (кількість років на посаді): 1 рік;
      - рік народження: 1976р.;
      - освіта: вища;
      - розмір частки у статутному капіталі емітента: акціями ПАТ «Дніпровагонмаш» не володіє;
      - відсоток, який становлять акції у статутному капіталі емітента на кінець звітного періоду: акціями ПАТ «Дніпровагонмаш» не володіє;
      - відсоток голосів у вищому органі емітента за акціями, належними посадовій особі, у загальній кількості голосів: акціями ПАТ «Дніпровагонмаш» не володіє;
      - посади в інших юридичних особах: голова ради директорів Товариства з обмеженою відповідальністю «ТАС Груп» (код ЄДРПОУ 37471294).
     
      4. Повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: Приватне акціонерне товариство «Холдiнгова компанiя «Теко-Днiпрометиз» (код ЄДРПОУ 31282490);
      - посада: член наглядової ради;
      - досвід роботи (кількість років на посаді): 4 роки;
      - розмір частки у статутному капіталі емітента: володіє 7701343 акціями, що за номінальною вартістю складає 3850671,50 грн.;
      - відсоток, який становлять акції у статутному капіталі емітента на кінець звітного періоду: 46,2938 %;
      - відсоток голосів у вищому органі емітента за акціями, належними посадовій особі, у загальній кількості голосів: 46,2938 %.
     
      5. Прізвище, ім'я, по батькові: Кобиляков Андрiй Iванович;
      - посада: генеральний директор;
      - досвід роботи (кількість років на посаді): 4 роки;
      - рік народження: 1964р.;
      - освіта: вища;
      - розмір частки у статутному капіталі емітента: акціями ПАТ «Дніпровагонмаш» не володіє;
      - відсоток, який становлять акції у статутному капіталі емітента на кінець звітного періоду: акціями ПАТ «Дніпровагонмаш» не володіє;
      - відсоток голосів у вищому органі емітента за акціями, належними посадовій особі, у загальній кількості голосів: акціями ПАТ «Дніпровагонмаш» не володіє;
      - посади в інших юридичних особах: не обiймає посад на будь - яких iнших пiдприємствах.
     
      6. Прізвище, ім'я, по батькові: Корнецький Олег Юрiйович;
      - посада: член дирекції;
      - досвід роботи (кількість років на посаді): 6 років;
      - рік народження: 1961р.;
      - освіта: вища;
      - розмір частки у статутному капіталі емітента: акціями ПАТ «Дніпровагонмаш» не володіє;
      - відсоток, який становлять акції у статутному капіталі емітента на кінець звітного періоду: акціями ПАТ «Дніпровагонмаш» не володіє;
      - відсоток голосів у вищому органі емітента за акціями, належними посадовій особі, у загальній кількості голосів: акціями ПАТ «Дніпровагонмаш» не володіє;
      - посади в інших юридичних особах: не обiймає посад на будь - яких iнших пiдприємствах.
     
      7. Прізвище, ім'я, по батькові: Бабенкова Олеся Олександрівна;
      - посада: член дирекції;
      - досвід роботи (кількість років на посаді): 1 рік;
      - рік народження: 1978р.;
      - освіта: вища;
      - розмір частки у статутному капіталі емітента: акціями ПАТ «Дніпровагонмаш» не володіє;
      - відсоток, який становлять акції у статутному капіталі емітента на кінець звітного періоду: акціями ПАТ «Дніпровагонмаш» не володіє;
      - відсоток голосів у вищому органі емітента за акціями, належними посадовій особі, у загальній кількості голосів: акціями ПАТ «Дніпровагонмаш» не володіє;
      - посади в інших юридичних особах: не обiймає посад на будь - яких iнших пiдприємствах.
     
      8. Прізвище, ім'я, по батькові: Григор'єв Валерiй Феодосiйович;
      - посада: член дирекції;
      - досвід роботи (кількість років на посаді): 6 років;
      - рік народження: 1956р.;
      - освіта: вища;
      - розмір частки у статутному капіталі емітента: акціями ПАТ «Дніпровагонмаш» не володіє;
      - відсоток, який становлять акції у статутному капіталі емітента на кінець звітного періоду: акціями ПАТ «Дніпровагонмаш» не володіє;
      - відсоток голосів у вищому органі емітента за акціями, належними посадовій особі, у загальній кількості голосів: акціями ПАТ «Дніпровагонмаш» не володіє;
      - посади в інших юридичних особах: не обiймає посад на будь - яких iнших пiдприємствах.
     
      9. Прізвище, ім'я, по батькові: Моісєєв Андрій Юрійович;
      - посада: член дирекції;
      - досвід роботи (кількість років на посаді): 1 місяць;
      - рік народження: 1980р.;
      - освіта: вища;
      - розмір частки у статутному капіталі емітента: акціями ПАТ «Дніпровагонмаш» не володіє;
      - відсоток, який становлять акції у статутному капіталі емітента на кінець звітного періоду: акціями ПАТ «Дніпровагонмаш» не володіє;
      - відсоток голосів у вищому органі емітента за акціями, належними посадовій особі, у загальній кількості голосів: акціями ПАТ «Дніпровагонмаш» не володіє;
      - посади в інших юридичних особах: не обiймає посад на будь - яких iнших пiдприємствах.
     
      10. Прізвище, ім'я, по батькові: Малiнiна Марина Михайлiвна;
      - посада: член дирекції;
      - досвід роботи (кількість років на посаді): 8 років;
      - рік народження: 1961р.;
      - освіта: вища;
      - розмір частки у статутному капіталі емітента: володіє 27 акціями, що за номінальною вартістю складає 13,50 грн.;
      - відсоток, який становлять акції у статутному капіталі емітента на кінець звітного періоду: 0,000162 %;
      - відсоток голосів у вищому органі емітента за акціями, належними посадовій особі, у загальній кількості голосів: 0,000162 %;
      - посади в інших юридичних особах: не обiймає посад на будь - яких iнших пiдприємствах.
     
      11. Прізвище, ім'я, по батькові: Пуха Нiна Миколаївна;
      - посада: член дирекції (головний бухгалтер);
      - досвід роботи (кількість років на посаді): 4 роки;
      - рік народження: 1964р.;
      - освіта: середньо-технічна;
      - розмір частки у статутному капіталі емітента: акціями ПАТ «Дніпровагонмаш» не володіє;
      - відсоток, який становлять акції у статутному капіталі емітента на кінець звітного періоду: акціями ПАТ «Дніпровагонмаш» не володіє;
      - відсоток голосів у вищому органі емітента за акціями, належними посадовій особі, у загальній кількості голосів: акціями ПАТ «Дніпровагонмаш» не володіє;
      - посади в інших юридичних особах: не обiймає посад на будь - яких iнших пiдприємствах.
     
      12. Прізвище, ім'я, по батькові: Гусак Геннадiй Євгенович;
      - посада: голова ревiзiйної комiсiї;
      - досвід роботи (кількість років на посаді): 6 років;
      - рік народження: 1962р.;
      - освіта: вища;
      - розмір частки у статутному капіталі емітента: володіє 1 акцією, що за номінальною вартістю складає 0,50 грн.;
      - відсоток, який становлять акції у статутному капіталі емітента на кінець звітного періоду: 0,000006 %;
      - відсоток голосів у вищому органі емітента за акціями, належними посадовій особі, у загальній кількості голосів: 0,000006 %;
      - посади в інших юридичних особах: директор Закритого акціонерного товариства «Торгова компанія Дніпровагонмаш» (код ЄДРПОУ 31846008).
     
      13. Прізвище, ім'я, по батькові: Буштрук Інна Едвардівна;
      - посада: член ревiзiйної комiсiї;
      - досвід роботи (кількість років на посаді): 5 місяців;
      - рік народження: 1961р.;
      - освіта: вища;
      - розмір частки у статутному капіталі емітента: акціями ПАТ «Дніпровагонмаш» не володіє;
      - відсоток, який становлять акції у статутному капіталі емітента на кінець звітного періоду: акціями ПАТ «Дніпровагонмаш» не володіє;
      - відсоток голосів у вищому органі емітента за акціями, належними посадовій особі, у загальній кількості голосів: акціями ПАТ «Дніпровагонмаш» не володіє;
      - посади в інших юридичних особах: заступник директора по маркетингу Закритого акціонерного товариства «Торгова компанія Дніпровагонмаш» (код ЄДРПОУ 31846008).
     
      14. Прізвище, ім'я, по батькові: Василюк Зоя Василівна;
      - посада: член ревiзiйної комiсiї;
      - досвід роботи (кількість років на посаді): 6 років;
      - рік народження: 1960р.;
      - освіта: вища;
      - розмір частки у статутному капіталі емітента: володіє 1 акцією, що за номінальною вартістю складає 0,50 грн.;
      - відсоток, який становлять акції у статутному капіталі емітента на кінець звітного періоду: 0,000006 %;
      - відсоток голосів у вищому органі емітента за акціями, належними посадовій особі, у загальній кількості голосів: 0,000006 %;
      - посади в інших юридичних особах: директор з фінансових питань Приватного акціонерного товариства «Холдінгова компанія «Теко-Дніпрометиз» (код ЄДРПОУ 31282490).
     
      15. Прізвище, ім'я, по батькові: Колісніченко Наталія Леонідівна;
      - посада: член ревiзiйної комiсiї;
      - досвід роботи (кількість років на посаді): 6 років;
      - рік народження: 1967р.;
      - освіта: вища;
      - розмір частки у статутному капіталі емітента: володіє 1 акцією, що за номінальною вартістю складає 0,50 грн.;
      - відсоток, який становлять акції у статутному капіталі емітента на кінець звітного періоду: 0,000006 %;
      - відсоток голосів у вищому органі емітента за акціями, належними посадовій особі, у загальній кількості голосів: 0,000006 %;
      - посади в інших юридичних особах: ревізор Закритого акціонерного товариства «Торгова компанія Дніпровагонмаш» (код ЄДРПОУ 31846008).
     
     

Дані про участь посадових осіб емітента в дочірніх/залежних підприємствах емітента
Прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб - резидентів або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності, - для юридичних осіб - нерезидентів Посада в емітента Повне найменування дочірнього/
залежного підприємства
Розмір частки (паю) посадової особи у статутному (складеному, пайовому) капіталі дочірнього/
залежного підприємства емітента (грн)
Відсоток, який становлять акції (частка, пай) посадової особи у статутному (складеному, пайовому) капіталі дочірнього/ залежного підприємства Відсоток голосів у вищому органі дочірнього/ залежного підприємства за акціями (часткою, паєм), що належать посадовій особі, у загальній кількості голосів Кількість акцій дочірнього/ залежного підприємства, які можуть бути придбані посадовою особою в результаті здійснення прав за належними їй опціонами дочірнього/ залежного підприємства*
12345678
- - - - - - - -

      6.3. Станом на 30.09.2012 року посадові особи ПАТ «Дніпровагонмаш» не володіють частками дочірнього та залежних підприємств.
      З цієї причини дані в таблиці «Дані про участь посадових осіб емітента в дочірніх/залежних підприємствах емітента» відсутні.
     

      6.4. Посадові особи ПАТ «Дніпровагонмаш» не були засновниками, учасниками чи посадовими особами суб'єктів підприємницької діяльності на момент провадження у справі про банкрутство цих суб'єктів підприємницької діяльності або протягом двох років до порушення справи про банкрутство.
      Посадові особи ПАТ «Дніпровагонмаш» не мають непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності.
     

 

Розділ VІІ. Інформація про засновників, учасників (акціонерів) та власників істотної участі емітента

      7.1. Згiдно статуту ПАТ «Днiпровагонмаш» засновником Товариства є держава в особi Мiнiстерства машинобудування, вiйськово-промислового комплексу i конверсiї України. Засновник акцiями ПАТ «Днiпровагонмаш» не володiє.
      Відповідно даних зведеного облікового реєстру власників цінних паперів ПАТ «Дніпровагонмаш», складеного станом на 31.03.2012 року, загальна кількість акціонерів становить – 3133 особи.
      Відповідно даних зведеного облікового реєстру власників цінних паперів ПАТ «Дніпровагонмаш», складеного станом на 30.06.2012 року, загальна кількість акціонерів становить – 3131 особа.
      Відповідно даних зведеного облікового реєстру власників цінних паперів ПАТ «Дніпровагонмаш», складеного станом на 30.09.2012 року, загальна кількість акціонерів становить – 3124 особи.
      Кількість простих іменних акцій товариства складає 16 635 800 штук.
      Загальними зборами акціонерів товариства рішення про викуп власних акцій не приймалось та відповідно товариством власні акції не викупались. На особовому рахунку ПАТ «Дніпровагонмаш» не обліковується жодного викупленого емітентом цінного паперу.

Власники істотної участі емітента станом на останнє число звітного періоду
Повне найменування юридичної особи - власника істотної участі або зазначення - "фізична особа" Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб - резидентів або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності, - для юридичних осіб - нерезидентів Розмір частки (паю), що належить власнику істотної участі Відсоток, який становлять акції (частка, пай) у статутному (складеному, пайовому) капіталі емітента Відсоток голосів у вищому органі емітента за акціями (часткою, паєм), що належать власнику істотної участі, у загальній кількості голосів
у прямому
володінні
через
афілійованих
осіб
разом
1234567
Приватне акціонерне товариство "Холдінгова компанія "Теко-Дніпрометиз" 31282490 3850671.50 0 3850671.50 46.2938 46.2938
Приватне акціонерне товариство "Страхова Група "ТАС" 30115243 1601051.50 0 1601051.50 19.2483 19.2483
ЕЛЛЕРХОЛЛ ЛІМІТЕД НЕ236174 1676486.50 0 1676486.50 20.1552 20.1552

      В таблиці «Власники істотної участі емітента станом на останнє число звітного періоду» розмір пакетів акцій, що належать власникам істотної участі приведен у гривні.
     
      7.2. Власниками істотної участі ПАТ «Дніпровагонмаш» станом на 30.09.2012 року є:
      - Приватне акціонерне товариство «Холдінгова компанія «Теко-Дніпрометиз» (код ЄДРПОУ 31282490, місцезнаходження: Україна, 03062, м. Київ, пр. Перемоги, буд. 65) - володіє 7701343 акціями, що за номінальною вартістю складає 3850671,50 грн. Відсоток, який становлять акції у статутному капіталі емітента складає 46,2938 %. Відсоток голосів у вищому органі емітента за акціями, що належать власнику істотної участі, у загальній кількості голосів складає 46,2938 %;
      - Приватне акціонерне товариство «Страхова Група «ТАС» (код ЄДРПОУ 30115243, місцезнаходження: Україна, 03062, м. Київ, пр. Перемоги, буд. 65) - володіє 3202103 акціями, що за номінальною вартістю складає 1601051,50 грн. Відсоток, який становлять акції у статутному капіталі емітента складає 19,2483 %. Відсоток голосів у вищому органі емітента за акціями, що належать власнику істотної участі, у загальній кількості голосів складає 19,2483 %;
      - EЛЛЕРХОЛЛ ЛІМІТЕД (реєстраційний номер: НЕ236174, місцезнаходження: Кіпр, 1097, м. Нікосія, вул. Діагору, 4, корпус «Кермія», 2 поверх, офіс 104) - володіє 3352973 акціями, що за номінальною вартістю складає 1676486,50 грн. Відсоток, який становлять акції у статутному капіталі емітента складає 20,1552 %. Відсоток голосів у вищому органі емітента за акціями, що належать власнику істотної участі, у загальній кількості голосів складає 20,1552 %.

 

Розділ VІІІ. Інформація про правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, іншими афілійованими особами

      8.1. Протягом 9 місяців 2012 року між ПАТ «Дніпровагонмаш» і власником істотної участі ПрАТ «Страхова Група «ТАС» були укладені наступні договори:
      Сторони за даними договорами:
      Страховик: ПрАТ «Страхова Група «ТАС», м. Київ;
      Страхувальник: ПАТ «Дніпровагонмаш».
     
      Договір № А 0265500 від 22.02.2012р.:
      - предмет договору - обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів;
      - сума договору 421,20 грн.;
      - підстава укладання – обов’язкове страхування передбачене законодавством України;
      - проект договору наданий Страховиком.
     
      Договір № НО/47 № А 0254500 від 14.03.2012р.:
      - предмет договору - обов'язкове страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання за шкоду, яка може бути заподіяна пожежами та аваріями на об'єктах підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні об'єкти та об'єкти, господарська діяльність на яких може призвести до аварій екологічного і санітарно - епідеміологічного характеру;
      - сума договору 4165,00 грн.;
      - підстава укладання – обов’язкове страхування передбачене законодавством України;
      - проект договору наданий Страховиком.
     
      Договір № А 0271535 від 22.03.2012р.:
      - предмет договору - обов’язкове особисте страхування працівників відомчої та місцевої пожежної охорони і членів добровільних пожежних дружин (команд);
      - сума договору 16740,08 грн.;
      - підстава укладання – обов’язкове страхування передбачене законодавством України;
      - проект договору наданий Страховиком.
     
      Договір № А 0285917 від 28.05.2012р.:
      - предмет договору - майнові інтереси Страхувальника, що не суперечать закону, пов’язані з володінням, користуванням, розпорядженням застрахованим майном.
      - сума договору 138,30 грн.;
      - підстава укладання – майнові інтереси страхувальника, що не суперечать чинному законодавству України (добровільне страхування майна).
      - проект договору наданий Страховиком.
     
      Договір № А 0289049 від 06.07.2012р.:
      - предмет договору - обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів;
      - сума договору 14083,20 грн.;
      - підстава укладання – обов’язкове страхування передбачене законодавством України;
      - проект договору наданий Страховиком.
     
      Додаткова угода № 1 до Договору № А 0289049 від 06.07.2012р.:
      - сума Додаткової угоди 242,38 грн.;
      - підстава укладання – обов’язкове страхування передбачене законодавством України;
      - проект договору наданий Страховиком.
     
      Договір № А 0289050 від 06.07.2012р.:
      - предмет договору - обов'язкове особисте страхування від нещасних випадків на транспорті;
      - сума договору 4488,00 грн.;
      - підстава укладання – обов’язкове страхування передбачене законодавством України;
      - проект договору наданий Страховиком.
     
      Договір № А 0295099 від 30.07.2012р.:
      - предмет договору - майнові інтереси Страхувальника, що не суперечать закону, пов’язані з відшкодуванням Страхувальником заподіяної ним шкоди життю, здоров'ю або майну;
      - сума договору 150,00 грн.;
      - підстава укладання – майнові інтереси страхувальника, що не суперечать чинному законодавству України (добровільне страхування цивільної відповідальності перед третіми особами).
      - проект договору наданий Страховиком.
     
      Договір № А 0282765 від 31.08.2012р.:
      - предмет договору - страхування забезпечення пропозиції конкурсних торгів;
      - сума договору 5 001,06 грн.;
      - підстава укладання – майнові інтереси страхувальника, що не суперечать чинному законодавству України;
      - проект договору наданий Страховиком.
     
      Договір № А 0298438 від 14.09.2012р:
      - предмет договору - страхування забезпечення пропозиції конкурсних торгів;
      - сума договору 4 937,76 грн.;
      - підстава укладання – майнові інтереси страхувальника, що не суперечать чинному законодавству України;
      - проект договору наданий Страховиком.
     
      Протягом третього кварталу 2012 року між ДП «Стальзавод» і власником істотної участі ПрАТ «Страхова Група «ТАС» був укладений наступний договір:
      Сторони за даним договором:
      Страховик: ПрАТ «Страхова Група «ТАС», м. Київ;
      Страхувальник: ДП «Стальзавод».
     
      Договір № А 0300883 від 10.09.2012р.:
      - предмет договору - обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів;
      - сума договору 459,11 грн.;
      - підстава укладання – обов’язкове страхування передбачене законодавством України;
      - проект договору наданий Страховиком.
     
      8.2. Протягом 9 місяців 2012 року мали місце операції з наступними афілійованими особами:
      1. Металургiйне пiдприємство «Днiпродзержинський сталеливарний завод», дочiрнє пiдприємство Публічного акцiонерного товариства «Днiпровагонмаш» (скорочено ДП «Стальзавод»).
      ДП «Стальзавод» постачало ПАТ «Дніпровагонмаш» сталеве литво. Частка у загальному обсязі поставленої продукції ДП «Стальзавод» складає 100 %.
      ПАТ «Дніпровагонмаш» постачало ДП «Стальзавод» напіввагони та інше. Частка у загальному обсязі реалізації складає 5,7 %.
      Сума дебіторської заборгованості за операціями з ДП «Стальзавод» станом на 30.09.2012р. становить 5414,2 тис.грн., сума кредиторської заборгованості за операціями з ДП «Стальзавод» станом на 30.09.2012р. – 48250,6 тис.грн.
      2. ТОВ «Торговий Дiм «Днiпровагонмаш» - залежне підприємство.
      ПАТ «Дніпровагонмаш» постачало ТОВ «Торговий Дiм «Днiпровагонмаш» вагони. Частка у загальному обсязі реалізації складає 54,4 %.
      Сума дебіторської заборгованості за операціями з ТОВ «Торговий Дiм «Днiпровагонмаш» станом на 30.09.2012р. становить 0,0 тис.грн., сума кредиторської заборгованості за операціями з ТОВ «Торговий Дiм «Днiпровагонмаш» станом на 30.09.2012р. становить - 11959,4 тис.грн.
      3. ПрАТ «Страхова Група «ТАС» - власник істотної участі.
      ПрАТ «Страхова Група «ТАС» надавало страхові послуги ПАТ «Дніпровагонмаш» та ДП «Стальзавод». Сума сплачена ПАТ «Дніпровагонмаш» за надані послуги зі страхування складає – 50,12 тис.грн. Сума сплачена ДП «Стальзавод» за надані послуги зі страхування складає – 0,46 тис.грн.
      Станом на 30.09.2012р. сума дебіторської заборгованості за операціями з ПрАТ «Страхова Група «ТАС» становить - 26,33 тис.грн., сума кредиторської заборгованості - 71,08 тис.грн.

 

Розділ ІХ. Інформація про судові процеси, процедури досудового врегулювання спору, виплати штрафних санкцій

      9.1. Протягом звітного періоду судові процеси, процедури досудового врегулювання спору (які включають вимоги на суму 10 або більше відсотків сумарних активів чи сумарного обсягу реалізації емітента), у яких учасником виступав емітент, його дочірні підприємства, відокремлені підрозділи, члени наглядової ради чи виконавчого органу, інші посадові особи емітента та які стосуються господарської або фінансової діяльності емітента відсутні.
     
      9.2. За 9 місяців 2012 року виплачено штрафні санкції в сумі 852,0 тис.грн. З них сплаченi ПАТ «Днiпровагонмаш» – 700,2 тис.грн.; ДП «Стальзавод» – 151,8 тис.грн.; ТОВ «Торговий Дiм «Днiпровагонмаш» - 0 тис.грн.
      ПАТ «Дніпровагонмаш» виплачено:
      - штрафна санкція з податку на прибуток -143,2 тис.грн.;
      - штрафна санкція з ПДВ - 24,0 тис.грн.;
      - штрафна санкція з зовнішньоекономічної діяльності - 3,0 тис.грн.;
      - штрафна санкція з обороту готівки -10,6 тис.грн.;
      - штраф за невиконання плану перевезень, простоїв – 11,1 тис.грн.;
      - згідно виконавчого листа – 503,0 тис.грн.;
      - інші - 5,3 тис.грн.
      ДП «Стальзавод» виплачені штрафні санкції по актам перевірки Дніпродзержинської податкової інспекції: пеня - 22,3 тис.грн., штраф -123,5 тис.грн., інші - 6,0 тис.грн.
     

 

Розділ Х. Інформація про цінні папери емітента

      10.1.
      10.1.1. Інформація про акції ПАТ «Дніпровагонмаш»:
      тип акцій - прості;
      форма випуску - іменні, форма існування акцій - бездокументарна;
      номінальна вартість акції - 50 (п'ятдесят) копійок;
      кількість акцій, які перебувають в обігу - 16635800 простих іменних акцій;
      кількість акцій, які перебувають у процесі розміщення - немає;
      кількість акцій, які можуть бути розміщені в результаті конвертації розміщених цінних паперів, що конвертуються в акції, чи в результаті виконання обов'язків за опціонами емітента (за наявності) - немає;
      дата реєстрації випуску – 08.09.2009р.;
      номер свідоцтва про реєстрацію випуску – 260 /1/09;
      назва органу, що видав свідоцтво про реєстрацію випуску - Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку.
     
      Кожною простою акцією акціонеру - її власнику надається однакова сукупність прав, включаючи право:
      1. Брати участь в управлінні товариством у порядку, передбаченому статутом товариства.
      2. Брати участь у розподілі прибутку товариства та одержувати його частку (дивіденди) в порядку і способами, передбаченими законодавством України і статутом товариства.
      3. Отримувати інформацію про господарську діяльність товариства, в обсязі і в порядку, визначених законодавством України і статутом товариства.
      4. Вносити пропозиції на розгляд загальних зборів та інших органів товариства.
      5. У разі емісії додаткових акцій товариства користуватися переважним правом на придбання додатково розміщуваних акцій товариства в кількості, пропорційній частці належних акціонеру акцій у загальній кількості акцій.
      6. У разі ліквідації товариства отримувати частину майна товариства або його вартості пропорційно до вартості належних їм акцій товариства в черговості і порядку, передбаченому законодавством України і статутом товариства.
      7. Продавати чи іншим чином відчужувати належні йому акції без згоди інших акціонерів та товариства.
      8. Вимагати викупу товариством всіх чи частини належних акціонеру акцій у випадках і в порядку, передбачених законодавством України і статутом товариства.
      9. Продати акції товариству в разі, якщо товариством прийнято рішення про придбання таких акцій.
      10. У випадках, передбачених законодавством України захищати в судовому порядку свої порушені цивільні права, в тому числі вимагати від товариства відшкодування збитків.
      Протягом 9 місяців 2012 року рішення про зміну прав власників акцій не приймалось.
     
      Привілейовані акції ПАТ «Дніпровагонмаш» не випускались.
     

      10.1.2. Акцій, які станом на кінець звітного періоду перебувають у процесі розміщення, немає.
     

      10.1.3. Протягом 9 місяців 2012 року рішення провести додатковий випуск акцій не приймалось.
     

      10.1.4. Протягом 9 місяців 2012 року рішення про анулювання, консолідацію або дроблення акцій товариством не приймалось.
     

      10.2.
      10.2.1. ПАТ «Дніпровагонмаш» не розміщувало ніяких емісійних цінних паперів, окрім акцій.
     

      10.2.2. ПАТ «Днiпровагонмаш» облiгацiй не розміщувало.
     

      10.2.3. ПАТ «Дніпровагонмаш» не має емісійних цінних паперів, які станом на кінець звітного періоду перебувають у процесі розміщення.
     

      10.2.4. Протягом 9 місяців 2012 року рішення про додатковий випуск емісійних цінних паперів ПАТ «Дніпровагонмаш» не приймалось.
     

      10.3.
      25.12.2009р. прості іменні акції ПАТ «Дніпровагонмаш», бездокументарної форми існування, включено до Котирувального списку 2 (другого) рiвня лістингу Публічного акціонерного товариства «Фондова бiржа ПФТС».
      Між ПАТ «Днiпровагонмаш» та ПАТ «Фондова бiржа ПФТС» укладено договір № 90-А-Л(2) про допуск цінних паперів до торгівлі від 22.12.2009р.
      Найвища ціна на акції ПАТ «Дніпровагонмаш» в першому кварталі 2012 року була зафіксована на рівні – 70,02 грн./акція.
      Найнижча ціна на акції ПАТ «Дніпровагонмаш» в першому кварталі 2012 року була зафіксована на рівні – 57,00 грн./акція.
      Найвища ціна на акції ПАТ «Дніпровагонмаш» в другому кварталі 2012 року була зафіксована на рівні – 80,00 грн./акція.
      Найнижча ціна на акції ПАТ «Дніпровагонмаш» в другому кварталі 2012 року була зафіксована на рівні – 70,00 грн./акція.
      Найвища ціна на акції ПАТ «Дніпровагонмаш» в третьому кварталі 2012 року була зафіксована на рівні – 80,00 грн./акція.
      Найнижча ціна на акції ПАТ «Дніпровагонмаш» в третьому кварталі 2012 року була зафіксована на рівні – 68,00 грн./акція.
      Протягом 9 місяців 2012 року акції ПАТ «Дніпровагонмаш» в лістинг інших організаторів торгівлі не включались.
     

      10.4. Ринкова капіталізація ПАТ «Дніпровагонмаш» станом на день укладення останнього у першому кварталі 2012 року біржового контракту на організаторі торгівлі складає – 1163313213,14 грн.
      Ринкова капіталізація ПАТ «Дніпровагонмаш» станом на день укладення останнього у другому кварталі 2012 року біржового контракту на організаторі торгівлі складає – 1330864000,00 грн.
      Ринкова капіталізація ПАТ «Дніпровагонмаш» станом на день укладення останнього у третьому кварталі 2012 року біржового контракту на організаторі торгівлі складає – 1330864000,00 грн.
     

      10.5. Випуск акцій ПАТ «Дніпровагонмаш» у бездокументарній формі існування обслуговує депозитарій Приватне акціонерне товариство «Всеукраїнський депозитарій цінних паперів» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 35917889) на підставі Договору про обслуговування емісії цінних паперів № Е199/09 від 30.10.2009р.
      Місцезнаходження ПрАТ «Всеукраїнський депозитарій цінних паперів»: 04107, Україна, м. Київ, вул. Тропініна, буд. 7-Г.
      ПрАТ «Всеукраїнський депозитарій цінних паперів» здійснює свою діяльність на підставі ліцензії на депозитарну діяльність депозитарію цінних паперів (Професійна діяльність на фондовому ринку – депозитарна діяльність. Депозитарна діяльність депозитарію цінних паперів), серія АВ № 498004, яка видана Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку 19.11.2009р.
      07.02.2012р. наглядовою радою ПАТ «Дніпровагонмаш», було прийнято рішення розірвати Договір про відкриття рахунків у цінних паперах власникам № Е-3/09 від 06.10.2009 року з ТОВ «ТІ-КАПІТАЛ», у якого були відкриті рахунки в цінних паперах власникам акцій ПАТ «Дніпровагонмаш» та обрати новим зберігачем, у якого будуть відкриті рахунки у цінних паперах власникам акцій ПАТ «Дніпровагонмаш» - Товариство з обмеженою відповідальністю «ТІ - ІНВЕСТ» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 37833036; місцезнаходження: 01032, м. Київ, вул. Симона Петлюри, буд. 30; ліцензія серії АД № 034383 (Професійна діяльність на фондовому ринку – депозитарна діяльність. Депозитарна діяльність зберігача цінних паперів), яка видана Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 23.05.2012 року). Обслуговування рахунків у цінних паперах власників акцій товариства здійснюється зберігачем на підставі Договору про відкриття рахунків у цінних паперах власникам № Е-1/12 від 10.02.2012 року.
     

      10.6. Цінні папери ПАТ «Дніпровагонмаш» не перебувають в обігу за межами України.
     

      10.7. ПАТ «Дніпровагонмаш» рішень стосовно випуску інших цінних паперів в поточному році не приймало та інші цінні папери не розміщувало.

 

Розділ ХІ. Фінансова звітність емітента
Фінансова звітність, підготовлена відповідно до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (формат pdf)

 

Розділ ХIІ. Висновок щодо операційної та фінансової діяльності емітента
     
Цей розділ містить оцінки і прогнози уповноважених органів емітента щодо майбутніх подій та/або дій, перспектив розвитку галузі економіки, в якій емітент здійснює основну діяльність, і результатів діяльності емітента, у тому числі планів емітента, ймовірності настання певних подій чи вчинення певних дій. Інвестори не повинні повністю покладатися на оцінки і прогнози органів емітента, оскільки фактичні результати діяльності емітента в майбутньому можуть відрізнятися від прогнозованих результатів з багатьох причин.

      12.1. Цей розділ містить оцінки і прогнози уповноважених органів емітента щодо майбутніх подій та/або дій, перспектив розвитку галузі економіки, в якій емітент здійснює основну діяльність, і результатів діяльності емітента, у тому числі планів емітента, ймовірності настання певних подій чи вчинення певних дій. Інвестори не повинні повністю покладатися на оцінки і прогнози органів емітента, оскільки фактичні результати діяльності емітента в майбутньому можуть відрізнятися від прогнозованих результатів з багатьох причин.
     
      12.2. Фінансові показники ПАТ «Дніпровагонмаш» залишаються прибутковими.
      В третьому кварталі 2012р. сума одержаного прибутку 166,3 млн.грн., зменшилася у порівнянні з другим кварталом 2012р. (262,9 млн.грн.) на 96,6 млн.грн., або на 36,7 %.
      При цьому обсяг продажу вагонів в натуральному виразі за січень-вересень 2012 року складає 5 236 шт. (I кв. – 2 225 шт.; II кв. – 1 866 шт.; III кв. − 1 145 шт.). Обсяг продажу продукції у вартісному значенні за 9 місяців складає 2 885,9 млн.грн., зменшився у третьому карталі 2012 року у порівнянні з другим кварталом 2012 року на 365,1 млн.грн. (-35,0 %).
     
      12.3. Згідно з програмою інвестиційного розвитку ПАТ «Дніпровагонмаш» матеріальні інвестиції за січень-вересень 2012р. склали 13,3 млн. грн.,
      в тому числі:
      - на програму енергозбереження - 1,0 млн.грн.;
      - на придбання допоміжного устаткування та оргтехніки - 6,9 млн.грн.;
      - на конструкторські розробки та сертифікаційні випробування - 5,4 млн. грн.
      Джерелом фінансування інвестиційної програми є прибуток, одержаний за підсумками господарської діяльності підприємства.
     
      12.4. Негативна тенденція у виробництві та реалізації продукції – відсутність збуту продукції на внутрішньому ринку України. «Укрзалізниця» загалом відмовилась від придбання вагонів у спеціалізованих вагонобудівних заводів.
      Нестабільність та значні коливання курсу російського рубля до української гривні негативно вплинули на попит продукції виробництва ПАТ «Дніпровагонмаш».

 

Інформація про осіб, що підписують документ
     
Зазначені нижче особи підтверджують достовірність відомостей, що містяться у квартальній інформації.
Посада керівника емітента Генеральний директор
Прізвище, ім'я та по батькові керівника емітента Кобиляков Андрій Іванович
Посада головного бухгалтера емітента Головний бухгалтер
Прізвище, ім'я та по батькові головного бухгалтера емітента Пуха Ніна Миколаївна

Узагальнені дані квартальної інформації

 

1. Основні відомості про емітента
1.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента
1.1.1. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 05669819
1.1.2. Повне найменування Публічне акціонерне товариство «Дніпровагонмаш»
1.1.3. Скорочене найменування (за наявності) ПАТ «Дніпровагонмаш»
1.1.4. Організаційно-правова форма за КОПФГ Акціонерне товариство
1.1.5. Поштовий індекс 51925
1.1.6. Область Дніпропетровська
1.1.7. Район
1.1.8. Населений пункт м. Дніпродзержинськ
1.1.9. Вулиця Українська
1.1.10. Будинок 4
1.1.11. Корпус
1.1.12. Офіс / квартира

1.2. Інформація про державну реєстрацію емітента
1.2.1. Номер свідоцтва Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців серія ААБ № 333919
1.2.2. Дата видачі свідоцтва 16.05.2011
1.2.3. Орган, що видав свідоцтво Виконавчий комітет Дніпродзержинської міської ради Дніпропетровської області
1.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн) 8317900.00
1.2.5. Сплачений статутний капітал (грн) 8317900.00

1.3. Банки, що обслуговують емітента
Найменування банку (філії, відділення банку) МФО банку Поточний рахунок Валюта
1234
Відділення "Дніпродзержинська філія ПАТ КБ "Приватбанк" 305299 26002050251264 гривня
Відділення "Дніпродзержинська філія ПАТ КБ "Приватбанк" 305299 26005050253203 гривня
Відділення "Дніпродзержинська філія ПАТ КБ "Приватбанк" 305299 26043050204225 гривня
Відділення "Дніпродзержинська філія ПАТ КБ "Приватбанк" 305299 26003050266281 долари США
Відділення "Дніпродзержинська філія ПАТ КБ "Приватбанк" 305299 26003050268223 російські рублі
Відділення "Дніпродзержинська філія ПАТ КБ "Приватбанк" 305299 26003050269255 угорські форинти
ВІдділення "Дніпродзержинська філія ПАТ КБ "Приватбанк" 305299 26006050270241 євро
Філія ПАТ Промінвестбанк в м. Дніпропетровську 305437 2600930141149 гривня, євро, російські рублі, долари США
Філія ПАТ Промінвестбанк в м. Дніпропетровську 305437 2604632041149 гривня
АТ "ОТП банк" 300528 26000001300938 гривня, російські рублі, долари США
Філія АТ "Укрексімбанк" в м. Дніпропетровську 305675 2600000019129 гривня, євро, російські рублі, долари США
ПАТ "ВТБ Банк" 321767 26009010056068 гривня, євро, долари США, російські рублі
АТ "ТАСкомбанк" 339500 26002000261001 гривня
АТ "ТАСкомбанк" 339500 26001000261002 долари США
АТ "ТАСкомбанк" 339500 26009000261004 російські рублі
АТ "ТАСкомбанк" 339500 26000000261003 євро
ПАТ "Альфа-Банк" 300346 26002101809001 гривня, долари США, російські рублі

1.4. Основні види діяльності
Найменування виду діяльності Код за КВЕД
12
Виробництво залізничних локомотивів і рухомого складу 30.20
Виробництво машин і устатковання для металургії 28.91
Оптова торгівля відходами та брухтом 46.77
Інший пасажирський наземний транспорт, н.в.і.у. 49.39
Діяльність інших засобів тимчасового розміщування 55.90
Постачання інших готових страв 56.29

 

2. Інформація про загальні збори акціонерів
Чергові Позачергові
123
Вид загальних зборів* x
Дата проведення 12.04.2012
Кворум зборів** 85.7008

* Поставити помітку 'x' у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів відповідно до статуту товариства.

 

3. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент*
Повне найменування Організаційно-
правова
форма
Іденти-
фікацій-
ний
код за
ЄДРПОУ
Місцезнаходження, міжміський код, телефон, факс Вид
діяльності
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ на цей вид діяльності Дата видачі
ліцензії
або іншого
документа
Номер
ліцензії
або іншого
документа
12345678
Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "Авуар-Н" Товариство з обмеженою відповідальністю 34682181 49600, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Леніна, буд. 29-А, 0563716140, 0567443306 Аудиторська діяльність Аудиторська палата України 30.11.2006 № 3897
Приватне акціонерне товариство "Делойт енд Туш Юкрейніан Сервісез Компані" Акціонерне товариство 25642478 01033, м. Київ, вул. Жилянська, буд. 48-50а, 0444909000, 0444909001 Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування Аудиторська палата України 31.03.2011 № 1973
Товариство з обмеженою відповідальністю "ТІ-Капітал" Товариство з обмеженою відповідальністю 36001522 03062, м. Київ, проспект Перемоги, буд. 65, 0442840495, 0442840496 Професійна діяльність на фондовому ринку - депозитарна діяльність. Депозитарна діяльність зберігача цінних паперів Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку 07.05.2009 серія АВ № 470574
Товариство з обмеженою відповідальністю "ТІ-Капітал" Товариство з обмеженою відповідальністю 36001522 03062, м. Київ, проспект Перемоги, буд. 65, 0442840495, 0442840496 Професійна діяльність на фондовому ринку - діяльність з торгівлі цінними паперами. Брокерська діяльність. Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку 07.05.2009 серія АВ № 470572
Товариство з обмеженою відповідальністю "ТІ-Інвест" Товариство з обмеженою відповідальністю 37833036 01032, м. Київ, вул. Симона Петлюри, буд. 30, 0445843828 Професійна діяльність на фондовому ринку - депозитарна діяльність. Депозитарна діяльність зберігача цінних паперів. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку 23.05.2012 серія АД № 034383
Товариство з обмеженою відповідальністю "Інвестиційна компанія "Стандарт-Інвест" Товариство з обмеженою відповідальністю 23468993 01030, м. Київ, вул. Івана Франка, буд. 40-Б, офіс 402-Б, 0445810968, 0445810969 Професійна діяльність на фондовому ринку - депозитарна діяльність. Депозитарна діяльність зберігача цінних паперів. Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку 28.03.2008 серія АВ № 397817
Приватне акціонерне товариство "Всеукраїнський депозитарій цінних паперів" Акціонерне товариство 35917889 04107, м. Київ, вул. Тропініна, буд.7-Г, 0445854240 Професійна діяльність на фондовому ринку - депозитарна діяльність. Депозитарна діяльність депозитарію цінних паперів. Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку 19.11.2009 серія АВ № 498004
Публічне акціонерне товариство "Фондова біржа ПФТС" Акціонерне товариство 21672206 01004, м. Київ, вул. Шовковична, буд. 42-44, 0442775000, 0442775001 Професійна діяльність на фондовому ринку - діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку 11.06.2012 серія АД № 034421
Приватне акціонерне товариство "Страхова Група "ТАС" Акціонерне товариство 30115243 03062, м. Київ, проспект Перемоги, буд. 65, 0445360020, 0445360021 Інші послуги в сфері страхування Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України 02.12.2009 серія АВ № 500437
Приватне акціонерне товариство "Акціонерна страхова компанія "Інго Україна" Акціонерне товариство 16285602 01054, м.Київ, вул. Воровського, буд.33, 0444902744, 0444902745 Інші послуги в сфері страхування Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України 16.07.2010 серія АВ № 546570

* Вказується інформація про професійних учасників фондового ринку, послугами яких користується емітент, аудиторів (аудиторські фірми), які надають аудиторські послуги емітенту, юридичних осіб, які надають правову допомогу емітенту, юридичних осіб, які надають страхові послуги емітенту, юридичних осіб, які уповноважені здійснювати рейтингову оцінку емітента та/або його цінних паперів.

 

4. Відомості про цінні папери емітента
4.1. Інформація про випуски акцій
Дата
реєстрації
випуску
Номер
свідоцтва про
реєст-
рацію
випуску
Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного папера Форма
існування
Форма
випуску
Номі-
нальна
вартість
(грн)
Кількість
акцій
(шт.)
Загальна
номінальна
вартість
(грн)
Частка у
статутному
капіталі
(відсотки)
1234567891011
08.09.2009 260 /1/09 Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку UA4000060529 прості бездокументарна іменні 0.50 16635800 8317900.00 100

4.2. Інформація про облігації емітента (для кожного непогашеного випуску облігацій)
4.2.1. Процентні облігації
Дата
реєстрації
випуску
Номер
свідоцтва про
реєст-
рацію
випуску
Найменування
органу, що
зареєстрував випуск
Номі-
нальна
вартість
(грн)
Кількість у випуску (шт.) Форма
існування
Форма
випуску
Загальна номінальна вартість (грн) Відсоткова ставка за облігаціями (відсотки) Строк виплати відсотків Дата пога-
шення облі-
гацій
1234567891011
- - не випускались - - документарна на пред`явника - - - -

4.2.2. Дисконтні облігації
Дата
реєстрації
випуску
Номер
свідоцтва про
реєст-
рацію
випуску
Найменування органу, що зареєстрував випуск Номі-
нальна
вартість
(грн)
Кількість
у випуску
(шт.)
Форма існування Форма випуску Загальна
номінальна
вартість
(грн)
Дата
погашення
облігацій
123456789
- - не випускались - - документарна на пред`явника - -

4.2.3. Цільові (безпроцентні) облігації
Дата
реєстрації
випуску
Номер
свідоцтва про
реєст-
рацію
випуску
Найменування органу, що зареєстрував випуск Номі-
нальна
вартість
(грн)
Кількість
у випуску
(шт.)
Форма
існування
Форма
випуску
Загальна
номінальна
вартість
(грн)
Найме-
нування
товару (послуги),
під який
здійснено
випуск
Дата
погашення
облігацій
12345678910
- - не випускались - - документарна на пред`явника - - -

4.3. Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом (емісія яких підлягає реєстрації) (крім іпотечних облігацій, іпотечних сертифікатів, сертифікатів ФОН)
Дата випуску Вид цінних паперів Обсяг випуску Обсяг розміщених цінних паперів на звітну дату (грн) Умови обігу та погашення
12345
- - - - не випускались

4.4. Інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
№ з/п Дата зарахування акцій на рахунок емітента Кількість акцій, що викуплено (шт.) Дата реєстрації випуску акцій, що викуплено Номер свідоцтва про реєстрацію випуску акцій, що викуплено Найменування органу, що зареєстрував випуск акцій, що викуплено Частка у статутному капіталі (відсотки)
1234567
1 - - - - Протягом 9 місяців 2012 року рішення про викуп власних акцій Публічним акціонерним товариством "Дніпровагонмаш" не приймалось та власні акції не викупались. -

4.5. Інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів
Кількість замовлених бланків сертифікатів цінних паперів (шт.) 0
у тому числі: сертифікатів акцій 0
сертифікатів облігацій 0
сертифікатів інших цінних паперів (окремо щодо кожного виду цінних паперів) Акції ПАТ "Дніпровагонмаш" існують в бездокументарній формі. З цієї причини сертифікати акцій протягом звітного періоду не замовлялись та не видавались власникам акцій. Облігації ПАТ "Дніпровагонмаш" не випускались. 0
Кількість виданих власникам сертифікатів цінних паперів (шт.) 0
у тому числі: сертифікатів акцій 0
сертифікатів облігацій 0
сертифікатів інших цінних паперів (окремо щодо кожного виду цінних паперів) 0

 

5. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів
Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування особи гаранта Ідентифі-
каційний
код за
ЄДРПОУ
гаранта
Місцезнаходження гаранта
12345
- - - - -

      Боргові цінні папери ПАТ "Дніпровагонмаш" не випускались.

 

6. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Найменування основних засобів Власні основні засоби
(тис. грн)
Орендовані основні засоби
(тис. грн)
Основні засоби, всього
(тис. грн)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1234567
1. Виробничого призначення 106717 109641 89 205 106806 109846
будівлі та споруди 57328 53700 0 0 57328 53700
машини та обладнання 26578 27537 0 0 26578 27537
транспортні засоби 12230 12422 89 205 12319 12627
інші 10581 15982 0 0 10581 15982
2. Невиробничого призначення 0 0 0 0 0 0
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
Інші 0 0 0 0 0 0
Усього 106717 109641 89 205 106806 109846

 

7. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника За звітний період За попередній період
1 2 3
Розрахункова вартість чистих активів 1353407
Статутний капітал 8318 8318
Скоригований статутний капітал 8318 8318
Опис* При формуваннi фiнансової звiтностi на 30.09.2012р. було здiйснено трансформування форми 1 «Баланс» на початок року у вiдповiдностi до вимог МСФЗ 1 «Перше застосування МСФЗ» та коригування згідно МСБО 8 «Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки» на суму 38168,0 тис.грн. В зв'язку з цим, збільшено нерозподiлений прибуток на суму 38168 ,0 тис. грн.: зменшено: рядок 011 «Нематеріальні активи первісна вартість» на суму 26,0 тис.грн. збільшено: рядок 012 «Нематеріальні активи накопичена амортизація» на суму 59,0 тис.грн. рядок 031 «Основні засоби первісна вартість» на суму 40632,0 тис.грн. зменшено рядок 011 «Основні засоби знос» на суму 10961,0 тис.грн. рядок 020 «Незавершені капітальні інвестиції» на суму 5282,0 тис.грн. рядок 050 «Довгострокова дебіторська заборгованість» на суму 84,0 тис.грн. збільшено: рядок 060 «Відстрочені податкові активи» на суму 12931,0 тис.грн. зменшено рядок 100 «Виробничі запаси» на суму 12681,0 тис.грн. рядок 120 «Незавершене виробництво» на суму 6740,0 тис.грн. збільшено: рядок 130 «Готова продукція» на суму 10078,0 тис.грн. зменшено рядок 140 «Товари» на суму 10667,0 тис.грн. збільшено: рядок 161 «Дебіторска заборгованість за товари, роботи первісна вартість» на суму 1,0 тис.грн. зменшено рядок 170 «Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом» на суму 1448,0 тис. грн.; рядок 180 «Дебiторська заборгованiсть за розрахунками за виданими авансами» на суму 81904,0 тис. грн.; рядок 210 «Інша поточна дебіторська заборгованість» на суму 1239,0 тис.грн.; рядок 220 «Поточні фінансові інвестиції» на суму 210024,0 тис. грн.; рядок 250 «Інші оборотні активи» на суму 81321,0 тис.грн.; рядок 270 «Витрати майбутніх періодів» на суму 5166,0 тис.грн.; збільшено: рядок 275 «Необоротні активи та групи вибуття» на суму 126615,0 тис.грн. зменшено: рядок 330 «Інший додатковий капітал» на суму 83463,0 тис.грн. збільшено: рядок 330 «Резервний капітал» на суму 1986,0 тис.грн. рядок 375 «Накопичена курсова різниця» на суму 25,0 тис.грн. рядок 410 «Інші забезпечення» на суму 60820,0 тис.грн. зменшено: рядок 470 «Інші довгострокові зобовязання» на суму 72,0 тис.грн. рядок 530 «Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги» на суму 550,0 тис. грн.; Поточні зобов’язання за розрахунками: рядок 540 «з одержаних авансів» на суму 77530,0 тис. грн.; рядок 550 «з бюджетом» на суму 4202,0 тис. грн.; збільшено: рядок 570 «зі страхування» на суму 2785,0 тис. грн.; рядок 580 «з оплати праці» на суму 7384,0 тис. грн.; рядок 590 «з учасниками» на суму 4,0 тис. грн.; зменшено: рядок 610 «Інші поточні зобов’язання» - на суму 160780,0 тис. грн. Таким чином, змiни по рядку 350 балансу «Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток)» склали 38168,0 тис. грн., залишок на 01.01.2012р. склав 887766,0 тис. грн. Методика розрахунку вартостi чистих активiв ПАТ «Днiпровагонмаш» за 9 місяців 2012 р.: 1. Пiд вартiстю чистих активiв розумiється величина, яка визначається шляхом вирахування iз суми активiв, прийнятих до розрахунку, суми його зобов'язань, прийнятих до розрахунку. 2. До складу активiв, якi приймаються до розрахунку, включаються: 2.1. Необоротнi активи: - нематерiальнi активи (залишкова вартiсть) - 3584 тис.грн.; - основнi засоби (залишкова вартiсть) - 109846 тис.грн.; - довгостроковi фiнансовi інвестиції, які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств – 0 тис.грн.; - iншi фiнансовi iнвестицiї – 12 тис.грн.; - довгострокова дебiторська заборгованiсть - 0 тис.грн.; - відстрочені податкові активи –16725 тис.грн. Оборотнi активи: - запаси – 425313 тис.грн.; - векселi одержанi - 26 тис.грн.; - дебiторська заборгованiсть – 631749 тис.грн.; - поточнi фiнансовi зобов'язання -0 тис.грн.; - грошовi кошти - 301259 тис.грн.; - iншi оборотнi активи – 0 тис.грн. 2.2. Витрати майбутнiх перiодiв – 0 тис.грн. 2.3.Необоротні активи та групи вибуття – 300002 тис.грн 3. До складу зобов'язань, що приймаються до розрахунку, включаються: 3.1. Довгостроковi зобов'язання – 0 тис.грн. 3.2. Поточнi зобов'язання, в т. ч. - короткостроковi кредити банкiв – 16593 тис.грн.; - поточна заборгованiсть за довгостроковими зобов'язаннями - 0 тис.грн.; - виданi векселi - 0 тис.грн.; - кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги – 14510 тис.грн. Поточнi зобов'язання за розрахунками: - з одержаних авансiв – 238901 тис.грн.; - з бюджетом – 2695 тис.грн.; - з позабюджетних платежiв - 0 тис.грн.; - зi страхування – 6345 тис.грн.; - з оплати працi – 12313 тис.грн.; - з учасниками - 57619 тис.грн.; - iз внутрiшнiх розрахункiв - 0 тис.грн.; - iншi поточнi зобов'язання – 6910 тис.грн. 3.3. Забезпечення наступних виплат i платежiв – 20887 тис.грн. Інші забезпечення -58336 тис.грн. 3.4. Доходи майбутнiх перiодiв - 0 тис.грн. 4. Визначення вартостi чистих активiв проводиться за формулою: Чистi активи = (2.1 + 2.2+2.3) - (3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4) Чистi активи = (1488514+0+300002) - (0+355886 + 79223+0) = 1353407 тис.грн. Керівництво підприємства звертає увагу користувачів звітності на таку особливість, притаманну фінансової звітності, яка складається в 2012 році. Відповідно до Закону «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» з 2012 року публічні акціонерні товариства складають фінансову звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ). Відповідно до спільним листом НБУ, Мінфіну та Держстату від 07.12.2011 р., публічні акціонерні товариства можуть обрати датою переходу на МСФЗ 01.01.2011 р. або 01.01.2012 р. У 2012 році ПАТ складає попередню фінансову звітність по МСФО. Це означає, що щоквартальна проміжна звітність ПАТ в 2012 році складається на основі МСФЗ. Однак, ця звітність не вважається повністю відповідної МСФЗ, так як вона відповідає не всім вимогам міжнародних стандартів, так як не містить порівняльну інформацію за порівняльний період.
Висновок** Товариство відповідає вимогам ч.3. ст.155. Цивільного кодексу України, оскільки розрахункова вартість чистих активів складає 1353407,0 тис. грн. та не є меншою від розміру статутного капіталу товариства - 8317,9 тис. грн.

 

8. Відомості щодо особливої інформації, що виникала протягом звітного періоду.
Дата вчинення дії Дата оприлюднення повідомлення Вид інформації
123
23.01.2012 23.01.2012 Інформація про зміну складу посадових осіб емітента
17.02.2012 17.02.2012 Інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій
03.04.2012 03.04.2012 Інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій
12.04.2012 12.04.2012 Інформація про зміну складу посадових осіб емітента
09.08.2012 09.08.2012 Інформація про зміну складу посадових осіб емітента
15.08.2012 15.08.2012 Інформація про зміну складу посадових осіб емітента

Фінансова звітність

 

Баланс
на 30.09.2012
Складено:
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності v

Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1234
          АКТИВ
I. Необоротні активи:
Нематеріальні активи
     залишкова вартість 010 3149 3584
     первісна вартість 011 5786 6837
     накопичена амортизація 012 (2637) (3253)
Незавершені капітальні інвестиції 020 - -
Основні засоби:
     залишкова вартість 030 106806 109846
     первісна вартість 031 205410 220282
     знос 032 (98604) (110436)
Довгострокові біологічні активи:
     справедлива (залишкова) вартість 035 - -
     первісна вартість 036 - -
     накопичена амортизація 037 - -
Довгострокові фінансові інвестиції:
     які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 040 - -
     інші фінансові інвестиції 045 12 12
Довгострокова дебіторська заборгованість 050 - -
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості 055 - -
Первісна вартість інвестиційної нерухомості 056 - -
Знос інвестиційної нерухомості 057 - -
Відстрочені податкові активи 060 16404 16725
Гудвіл 065 - -
Інші необоротні активи 070 - -
Гудвіл при консолідації 075 - -
Усього за розділом I 080 126371 130167
II. Оборотні активи:
Виробничі запаси 100 237156 225707
Поточні біологічні активи 110 - -
Незавершене виробництво 120 99264 90013
Готова продукція 130 33094 92104
Товари 140 - 17489
Векселі одержані 150 26 26
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
     чиста реалізаційна вартість 160 104 1734
     первісна вартість 161 139 1769
     резерв сумнівних боргів 162 (35) (35)
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
     з бюджетом 170 204457 209283
     за виданими авансами 180 450279 37330
     з нарахованих доходів 190 - -
     із внутрішніх розрахунків 200 - -
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 142046 383402
Поточні фінансові інвестиції 220 - -
Грошові кошти та їх еквіваленти:
     в національній валюті 230 3414 7138
     - у т.ч. в касі 231 1 3
     в іноземній валюті 240 188138 294121
Інші оборотні активи 250 - -
Усього за розділом II 260 1357978 1358347
III. Витрати майбутніх періодів 270 - -
IV. Необоротні активи та групи вибуття 275 126679 300002
Баланс 280 1611028 1788516
     
          ПАСИВ
I. Власний капітал
Статутний капітал 300 8318 8318
Пайовий капітал 310 - -
Додатковий вкладений капітал 320 603 603
Інший додатковий капітал 330 2852 2851
Резервний капітал 340 28040 48908
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 887766 1293143
Неоплачений капітал 360 - -
Вилучений капітал 370 - -
Накопичена курсова різниця 375 -476 -416
Усього за розділом I 380 927103 1353407
Частка меншості 385 - -
II. Забезпечення майбутніх витрат і платежів
Забезпечення виплат персоналу 400 17531 20887
Інші забезпечення 410 60820 58336
Сума страхових резервів 415 - -
Сума часток перестраховиків у страхових резервах 416 - -
Цільове фінансування1 420 - -
Усього за розділом II 430 78351 79223
III. Довгострокові зобов'язання
Довгострокові кредити банків 440 - -
Інші довгострокові фінансові зобов'язання 450 - -
Відстрочені податкові зобов'язання 460 - -
Інші довгострокові зобов'язання 470 - -
Усього за розділом III 480 - -
IV. Поточні зобов'язання
Короткострокові кредити банків 500 - 16593
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 510 - -
Векселі видані 520 - -
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 22957 14510
Поточні зобов'язання за розрахунками:
     з одержаних авансів 540 549113 238901
     з бюджетом 550 2022 2695
     з позабюджетних платежів 560 - -
     зі страхування 570 7449 6345
     з оплати праці 580 16370 12313
     з учасниками 590 626 57619
     із внутрішніх розрахунків 600 - -
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу 605 - -
Інші поточні зобов'язання 610 7037 6910
Усього за розділом IV 620 605574 355886
V. Доходи майбутніх періодів 630 - -
Баланс 640 1611028 1788516

1 З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги (421) -

 

Звіт про фінансові результати
за 3 квартал 2012 року
Складено:
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності v

Стаття Код рядка За звітний період За попередній період
1234
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
          СТАТТЯ
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 3789669 -
Податок на додану вартість 015 (477223) -
Акцизний збір 020 - -
      025 - -
Інші вирахування з доходу 030 - -
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 035 3312446 -
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 040 (2331496) -
Валовий:
     прибуток 050 980950 -
     збиток 055 - -
Інші операційні доходи 060 55886 -
У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних унаслідок сільськогосподарської діяльності 061 - -
Адміністративні витрати 070 (62115) -
Витрати на збут 080 (37233) -
Інші операційні витрати 090 (24885) -
У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів сільськогосподарської продукції, одержаних унаслідок сільськогосподарської діяльності 091 - -
Фінансові результати від операційної діяльності:
     прибуток 100 912603 -
     збиток 105 - -
Доход від участі в капіталі 110 - -
Інші фінансові доходи 120 4705 -
Інші доходи 1 130 300299 -
Фінансові витрати 140 (636) -
Втрати від участі в капіталі 150 - -
Інші витрати 160 (300171) -
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 165 - -
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:
     прибуток 170 916800 -
     збиток 175 - -
У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття унаслідок припинення діяльності 176 - -
У т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття унаслідок припинення діяльності 177 - -
Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 194431 -
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності 185 - -
Фінансові результати від звичайної діяльності:
     прибуток 190 722369 -
     збиток 195 - -
Надзвичайні:
     доходи 200 - -
     витрати 205 - -
Податки з надзвичайного прибутку 210 - -
Частка меншості 215 - -
Чистий:
     прибуток 220 722369 -
     збиток 225 - -
Забезпечення матеріального заохочення 226 - -
II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
          Найменування показника
Матеріальні затрати 230 1845203 -
Витрати на оплату праці 240 218596 -
Відрахування на соціальні заходи 250 85898 -
Амортизація 260 12909 -
Інші операційні витрати 270 93213 -
Разом 280 2255819 -
III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
          Назва статті
Середньорічна кількість простих акцій 300 16635800 -
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310 16635800 -
Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію 320 43.42256 -
Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію 330 43.42256 -
Дивіденди на одну просту акцію 340 - -

1 З рядка 130 графа 3 Дохід, пов'язаний з благодійною допомогою (131) -

 

Примітки до звітів

      Фiнансова звiтнiсть, що надається, грунтується на принципах i способах розкриття iнформацii, якi регулюються Мiжнародними стандартами фiнансовоi звiтностi.
      Основнi допущення- принцип нарахування та безперервностi.
     
      Основнi засоби вiдображаються за iсторичною або умовною вартiстю, за вирахуванням накопиченого зносу та накопичених збиткiв вiд знецiнення. На дату переходу до МСФЗ група використала справедливу вартiсть в якостi умовноi вартостi. З цiєю метою керiвництво використало оцiнки, зробленi незалежними квалiфiкованими професiйними оцiнювачами для визначення справедливоi вартості об’єктiв основних засобiв станом на дату переходу до МСФЗ. При цьому справедлива вартiсть визначалась як сума, на яку актив можна було б обмiняти в операцiях мiж добре обiзнаними, незалежними одна вiд одноi сторонами, якi бажають здiйснити таку операцiю. Справедлива вартiсть активiв, для яких iснує ринок, визначалась за iхньою ринковою вартiстю. Якщо для об’єкта основних засобiв, через його спеціальне призначення, не існувало ринкових iндикаторiв справедливої вартості, і даний об’єкт рідко є предметом продажу, за виключенням випадків продажу як частини діючого господарського об’єкта, для оцінки справедливої вартості використовувався дохідний метод амортизованої вартості заміщення.
      Сума, яка підлягає амортизації, становить первісну вартість або умовну вартість об’єкта основних засобів, за вирахуванням його ліквідаційної вартості. Ліквідаційна вартість активу - це очікувана сума, яку одержали б на даний момент від реалізації об’єкта основних засобів
      після вирахування очікуваних витрат на вибуття, якби даний актив уже досяг того віку та стану, у якому , як можна очікувати, він буде перебувати наприкінці строку свого корисного використання.
      Амортизація основних засобів нараховується з метою списання вартості відповідного активу протягом строку корисного використання і розраховується з використанням прямолінійного методу у діапазоні від 3 до 50 рокiв.
      Незавершене будівництво включає витрати, безпосередньо пов’язані з будівництвом
      основних засобів, включаючи відповідний розподіл накладних витрат, понесених безпосередньо під час будівництва. Незавершене будівництво не амортизується. Амортизація незавершеного будівництва починається з моменту готовності даних активів до експлуатації, тобто коли вони перебувають у місці та стані, який забезпечує їхню експлуатацію відповідно до намірів керівництва.
      Нематеріальні активи в момент придбання оцінюються по первісній вартості. Їх облік ведеться по первісній вартості за вирахуванням накопиченого зносу та накопичених збитків від знецінювання. Амортизація нематеріальних активів розраховується з використанням прямолінійного методу. Нематеріальні активи з невизначеним строком корисного використання не амортизуються та перевіряються на предмет знецінювання на кожну звітну дату.
      Необоротні активи та групи вибуття для продажу обліковуються по найменшій вартості - балансовій вартості або справедливій за вирахуванням витрат на продаж. Такі активи не підлягають амортизації, повинні бути доступними до негайного продажу та їх продаж повинен бути високо вірогідним. Діяльність, що припиняється - це компонент підприємства, який або вибув, або класифікується, як « призначений для продажу» та уявляє собою або окрему лінію бізнесу, або географічний сегмент, або дочірнє підприємство, придбане виключно з ціллю перепродажу.
     
      Запаси відображаються за меншою з двох величин: первісної вартості та чистої вартості реалізації. Первісна вартість запасів включає витрати на сировину, прямі витрати на оплату праці та відповідні накладні витрати, понесені до доведення запасів до їхнього теперішнього місця розташування та стану. При переміщенні запасів з базових складів в підрозділи та при продажу запасів застосовувався метод ідентифікованої вартості оцінки відповідної одиниці запасів. При передачі запасів у виробництво їхня оцінка здійснюється з використанням методу середньозваженої вартості. Чиста вартість реалізації визначається виходячи з розрахункової ціни продажу, за вирахуванням всіх очікуваних витрат на завершення виробництва та реалізацію.
     
      Фінансові активи представлені кредитами та дебіторською заборгованістю. Класифікація залежить від характеру та цілі фінансових активів і визначається на момент первісного визнання.
      Торгова та інша дебіторська заборгованість з фіксованими платежами або платежами, які можна визначити, яка не має котирування на активному ринку, класифікується як кредити та дебіторська заборгованість. Кредити та дебіторська заборгованість оцінюються за амортизованою вартістю з використанням методу ефективної ставки відсотка, за вирахуванням збитку від знецінення. Доходи з відсотків визнаються із застосуванням методу ефективної ставки відсотка, за винятком короткострокової дебіторської заборгованості, коли визнання відсотків не буде мати істотного впливу. Короткострокова дебіторська заборгованість, на яку не нараховуються відсотки, відображається за номінальною вартістю.
      Відповідні резерви на покриття збитків від сумнівної заборгованості визнаються і складі прибутку або збитку, коли існують об’єктивні свідчення того, що актив знецінився.
     
      Акціонерний капітал визнається за історичною вартістю, скоригованою на вплив від застосування МСФО 29 «Фінансова звітність в умовах гіперінфляції» для внесків, зроблених до 31 грудня 2000 року. Вплив від застосування МСФО 29 відображається в Балансі в складі додаткового капіталу.
     
      Резерви визнаються, коли підприємство має поточне юридичне або конструктивне зобов’язання внаслідок минулої подіі, і при цьому існує ймовірність, що воно буде змушене погасити дане зобов’язання і можна зробити достовірну оцінку зобов’язання.
      Умовні зобов’язання не визнаються у фінансовій звітності. Вони розкриваються у примітках до фінансової звітності, окрім випадків, коли ймовірність відтоку ресурсів, які втілюють у собі економічні вигоди,є незначною.
     
      Пенсійні зобов’язання обліковуються як довгострокові зобов’язання. Підприємство використовує послуги професійного актуарія для розрахунку суми цих зобов’язань на звітну дату. Фактичні результати можуть відрізнятися від оцінок, зроблених станом на звітну дату.
     
      Доходи від реалізації оцінюються за справедливою вартістю компенсації, отриманої в оплату або очікуваної до отримання. Доходи від реалізації зменшуються на очікувану суму повернутих клієнтам товарів та готової продукції. Доходи не включають торгових знижок, податків та інших подібних відрахувань, отриманих на користь третіх осіб.
      Доходи від реалізації визнаються за умови виконання всіх наведених нище умов:
      1. Підприємство передало покупцю усі істотні ризики та вигоди.
      2. Підприємство більше не бере участі в управлінні та не здійснює контроль за реалізованими товарами, готовою продукцією.
      3. Сума доходів може бути достовірно визначена.
      4. Існує вірогідність, що економічні вигоди, пов’язані з операцією, будуть отримані підприємством.
      5. Понесені витрати можуть бути достовірно оцінені.
      При визначенні доходу використовується метод нарахування. Витрати визнаються одночасно з визнанням доходу, для отримання якого вони були здійснені. В фінансовій звітності для відображення витрат використовується модель по функціям затрат.
     
      Керівництво підприємства звертає увагу користувачів звітності на таку особливість, притаманну фінансової звітності, яка складається в 2012 році.
      Відповідно до Закону «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» з 2012 року публічні акціонерні товариства складають фінансову звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ). Відповідно до спільним листом НБУ, Мінфіну та Держстату від 07.12.2011 р., публічні акціонерні товариства можуть обрати датою переходу на МСФЗ 01.01.2011 р. або 01.01.2012 р.
     
      У 2012 році ПАТ складає попередню фінансову звітність по МСФО. Це означає, що щоквартальна проміжна звітність ПАТ в 2012 році складається на основі МСФЗ. Однак, ця звітність не вважається повністю відповідної МСФЗ, так як вона відповідає не всім вимогам міжнародних стандартів, так як не містить порівняльну інформацію за порівняльний період.