Зміст

Квартальна інформація
Зміна до Квартальної інформації
Вступ
Розділ I. Основні відомості про емітента
Розділ II. Фактори ризику
Розділ III. Інформація про господарську діяльність емітента
Розділ IV. Інформація про основні засоби емітента
Розділ V. Інформація про працівників емітента
Розділ VІ. Основні дані про органи та посадових осіб емітента
Розділ VІІ. Інформація про засновників, учасників (акціонерів) та власників істотної участі емітента
Розділ VІІІ. Інформація про правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, іншими афілійованими особами
Розділ ІХ. Інформація про судові процеси, процедури досудового врегулювання спору, виплати штрафних санкцій
Розділ Х. Інформація про цінні папери емітента
Розділ ХІ. Фінансова звітність емітента
Розділ ХIІ. Висновок щодо операційної та фінансової діяльності емітента
Інформація про осіб, що підписують документ
1. Основні відомості про емітента
2. Інформація про загальні збори акціонерів
3. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент*
4. Відомості про цінні папери емітента
5. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів
6. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
7. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
8. Відомості щодо особливої інформації, що виникала протягом звітного періоду.
Баланс
Звіт про фінансові результати
Примітки до звітів
Квартальна інформація
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 05669819
Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство «Дніпровагонмаш»
Скорочене найменування емітента (за наявності): ПАТ «Дніпровагонмаш»
Організаційно-правова форма емітента за КОПФГ: Акціонерне товариство
Місцезнаходження емітента:
Поштовий індекс: 51925
Область: Дніпропетровська
Район:
Населений пункт: м. Дніпродзержинськ
Вулиця: Українська
Будинок: 4
Корпус:
Офіс / квартира:
Міжміський код та телефон емітента: 0569233046
Номер факсу емітента: 0569232638
Веб-сайт емітента: www.dvmash.biz
Дата, на яку складено квартальну інформацію (день, місяць, рік): 30.06.2013

 

Вступ

      ПАТ «Дніпровагонмаш» - одне з провідних підприємств України і країн СНД по проектуванню та виготовленню вантажних вагонів для магістральних залізниць і різних галузей промисловості.
      Головними напрямками дiяльностi ПАТ «Дніпровагонмаш» є:
      - проектування та виготовлення вантажних магiстральних i промислових вагонiв для рiзноманiтних галузей промисловостi;
      - постачання запасних частин до вантажних вагонiв;
      - проектування i виготовлення устаткування для коксохiмiчної промисловостi (вагони для розпеченого коксу i коксогасильнi вагони);
      - модернiзацiя вантажних вагонiв;
      - розробка конструкторської i технологiчної документацiї на вантажнi вагони, нестандартне устаткування.
      Конкурентна перевага ПАТ «Дніпровагонмаш» - персональна робота з кожним замовником, iндивiдуальнi технiчнi рiшення при розробцi нових конструкцiй вагонiв, адаптацiя розробляємої технiки до конкретних умов експлуатацiї та конкретних вантажiв. I як наслiдок, впровадження цього принципу - рiзноманiтнiсть запропонованої продукцiї.
      Сьогоднi пiдприємство має в активi бiльш 160 моделей вантажних вагонiв. У їх число входять вагони практично всiх типiв:
      - напiввагони (глуходоннi i люковi);
      - хопери (критi i вiдкритi);
      - платформи рiзноманiтної спецiалiзацiї, у тому числi для контейнерiв, лiсових i металургiйних вантажiв;
      - вагони для коксохiмiчного виробництва (коксогасильнi та для розпеченого коксу);
      - думпкари;
      - бункернi вагони;
      - спецiалiзованi технологiчнi транспортнi засоби.
      Сьогоднi ПАТ «Дніпровагонмаш» продовжує розробку нових прогресивних видiв залiзничного рухомого складу, якi вiдповiдають сучасним вимогам.
      До складу підготовленої квартальної інформації та консолiдованої фiнансової звiтностi ПАТ «Днiпровагонмаш», складеної станом на 30.06.2013 року, ввiйшли показники дiяльностi ПАТ «Днiпровагонмаш», Металургiйного пiдприємства «Днiпродзержинський сталеливарний завод», дочiрнього пiдприємства Публічного акцiонерного товариства «Днiпровагонмаш» (скорочено ДП «Стальзавод») і ТОВ «Торговий Дiм «Днiпровагонмаш» (м. Москва) відповідно до вимог Мiжнародних стандартів фiнансової звiтностi.
      ПАТ «Днiпровагонмаш» має Київське представництво Публічного акцiонерного товариства «Днiпровагонмаш», метою дiяльностi якого є представництво та захист iнтересiв ПАТ «Днiпровагонмаш» на ринку вагонобудування України та за її кордоном, розширення ринку збуту продукцiї.
      Ця квартальна інформація містить оцінки і прогнози уповноважених органів управління ПАТ «Дніпровагонмаш» щодо перспектив розвитку галузі економіки залiзничного машинобудування, в якій емітент здійснює свою діяльність, і результатів діяльності товариства за звітний період, у тому числі його планів, ймовірності настання певних подій чи вчинення певних дій.
      Звіт розкриває повну, достовірну інформацію про загальну діяльність емітента у звітному періоді. Значну увагу у звіті приділено опису господарської діяльності, структурі підприємства та органам управління. Розкрита інформація про цінні папери товариства, зазначені засновник та власники істотної участі ПАТ «Дніпровагонмаш».
      Інвестори не повинні повністю покладатися на оцінки і прогнози органів управління емітента, оскільки фактичні результати діяльності емітента в майбутньому можуть відрізнятися від прогнозованих результатів з багатьох причин.
      Придбання цінних паперів емітента пов’язане з ризиками, описаними в цій квартальній інформації.
     
      Примітки до квартальної інформації:
      З 07.05.2011р. вступив в дію Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скасування свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи та фізичної особи - підприємця». У відповідності до вимог цього Закону свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи серії АОО № 394002, видане товариству Виконавчим комітетом Дніпродзержинської міської ради Дніпропетровської області, скасовано.
      Даним Законом внесені зміни до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців». Відповідно до цих змін при проведенні державної реєстрації змін до установчих документів, які пов'язані із зміною найменування юридичної особи, державний реєстратор видає заявнику не свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи, а виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.
      У зв’язку з цим, в розділі «Узагальнені дані квартальної інформації» в «Інформації про державну реєстрацію емітента» наведені дані не свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи, а дані виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, що була видана товариству державним реєстратором 16.05.2011р. при проведенні державної реєстрації змін до установчих документів, які пов'язані із зміною найменування юридичної особи.
     
      Форми Балансу та Звіту про фінансові результати в програмі ЕСКРІН не відповідають формам, затвердженим Наказом Міністерства фінансів України від 07.02.2013 року № 73. З цієї причини Баланс та Звіт про фінансові результати в програмі ЕСКРІН не заповнювались. Консолідований баланс (Звіт про фінансовий стан) на 30.06.2013р. та Консолідований звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 1 півріччя 2013 року наведені в розділі XI «Фінансова звітність емітента» в форматі pdf.

 

Розділ I. Основні відомості про емітента

      1.1. Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство «Дніпровагонмаш»
      Скорочене найменування емітента: ПАТ «Дніпровагонмаш»
      Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 05669819
     
      1.2. Дата проведення державної реєстрації: 19.04.1995р.
      Номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців: 12231200000000008
      Місце проведення державної реєстрації: Виконавчий комітет Дніпродзержинської міської ради Дніпропетровської області
      Місцезнаходження емітента: 51925, Дніпропетровська обл., м. Дніпродзержинськ, вул. Українська, буд. 4
      Телефон: (05692) 33046
      Факс: (05692) 32638
      Адреса електронної пошти емітента: ivashina@dvmash.biz
      Веб-сторінка, на якій доступна інформація про емітента чи його цінні папери: www.dvmash.biz
     
      Спеціальний підрозділ ПАТ «Дніпровагонмаш» по роботі з акціонерами та інвесторами – бюро-секретаріат по сприянню у роботі наглядової ради, що знаходиться за місцезнаходженням товариства: 51925, Дніпропетровська обл., м. Дніпродзержинськ, вул. Українська, буд. 4.
      Телефон: (05692) 33046
      Факс: (05692) 32638
      Адреса електронної пошти: ivashina@dvmash.biz
      Веб-сторінка, на якій доступна інформація про емітента чи його цінні папери: www.dvmash.biz
     
      1.3. Пiдприємство створювалось на базi вагоноремонтних майстерень металургiйного заводу, побудованих в 1916 - 1918 роках польсько - бельгiйсько - французьким «Пiвденноросiйським Днiпровським Металургiйним товариством». Ще на початку ХХ сторiччя тут вироблялися двоколiйнi критi вагони для магiстральних залiзниць.
      Становлення заводу в якостi самостiйного пiдприємства вiдбувалось в роки радянської влади. У 1925 роцi Постановою Правлiння Главметалу ВСНГ СРСР вiд 17 грудня було прийнято рiшення про створення самостiйного вагонобудiвного виробництва. У 1926 роцi вагонобудiвне вiддiлення остаточно видiлилося зi складу металургiйного заводу i стало самостiйним пiдприємством - Кам'янським вагонобудiвним заводом. В жовтнi цього ж року, вже в новому статусi, завод почав виробництво своєї продукцiї.
      Довгi роки пiдприємство було вiдоме постiйним партнерам i споживачам як Днiпродзержинський вагонобудiвний завод iменi газети «Правда». Це iм'я присвоєне заводу на прохання його колективу наприкiнцi 20-х рокiв в подяку за активну помiч, яку надавала йому редакцiя газети «Правда» на перших, найскладнiших, етапах розвитку.
      Розширення сфери дiяльностi пiдприємства викликало необхiднiсть його структурної перебудови. На базi Днiпродзержинського вагонобудiвного заводу iменi газети «Правда» у липнi 1993 року було створено Виробниче об'єднання вагонобудування «Днiпровагонмаш».
      Згiдно з наказом Мiнiстерства машинобудування, вiйськово-промислового комплексу i конверсiї України № 775 вiд 22 грудня 1993 року та у вiдповiдностi з Указом Президента України «Про корпоратизацiю пiдприємств» вiд 15 червня 1993 року, було створено Вiдкрите акцiонерне товариство «Днiпровагонмаш», шляхом корпоратизацiї майна державного Виробничого об'єднання вагонобудування «Днiпровагонмаш».
      З метою приведення діяльності товариства у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства» 21.04.2011р. черговими загальними зборами акціонерів ВАТ «Дніпровагонмаш» було прийнято рішення змінити найменування товариства з Відкритого акціонерного товариства «Дніпровагонмаш» на Публічне акціонерне товариство «Дніпровагонмаш».
      Строк існування з дати державної реєстрації у якості акціонерного товариства понад 18 років.
      ПАТ «Дніпровагонмаш» створено на невизначений строк.
     

      1.4. Протягом I півріччя 2013 року товариство не здійснювало купівлю чи продаж значної частини активів (понад 10 відсотків вартості активів), не пов'язаних з основною діяльністю товариства, у тому числі акцій (часток, паю) у статутному (складеному, пайовому) капіталі інших юридичних осіб.
     

      1.5. Структурних змін в органах управління товариства в звітному періоді не відбулось.
      З метою удосконалення органiзацiйної структури управлiння ПАТ «Днiпровагонмаш» протягом першого кварталу 2013 року до неї було внесено наступні зміни:
      - з 01.01.2013р. створено Контрольно-ревізійне управління, як самостійний структурний підрозділ, підпорядкований генеральному директору ПАТ «Дніпровагонмаш».
      Протягом другого кварталу 2013 року в органiзацiйну структуру управлiння ПАТ «Днiпровагонмаш» були внесені наступні зміни:
      - введено посаду «заступник директора технічного» підпорядкувавши йому відділ головного конструктора, відділ головного технолога, відділ головного зварювальника, відділ матеріальних нормативів, інструментальний цех, начальника служби якості, відділ розвитку персоналу, відділ капітального будівництва.
     
      1.6. Протягом I півріччя 2013 року нові дочірні підприємства Публічним акціонерним товариством «Дніпровагонмаш» не ствроювались та жодна нова юридична особа не набула статусу залежного від ПАТ «Дніпровагонмаш».
     
      Протягом I півріччя 2013 року рішення про ліквідацію Металургiйного пiдприємства «Днiпродзержинський сталеливарний завод», дочiрнього пiдприємства Публічного акцiонерного товариства «Днiпровагонмаш» (скорочено ДП «Стальзавод»), не приймалось та відповідно дочірнє підприємство не перебуває в процесі ліквідації та не було ліквідовано.
      Залежним по відношенню до ПАТ «Дніпровагонмаш» є ТОВ «Торговий Дiм «Днiпровагонмаш» (м. Москва). Протягом звітного періоду це товариство не втратило статусу залежного від ПАТ «Дніпровагонмаш».
     

      1.7. Розмір зареєстрованого статутного капіталу ПАТ «Дніпровагонмаш» на 01.01.2013р. складає 8 317,9 тис. грн.
      Розмір сплаченого статутного капіталу ПАТ «Дніпровагонмаш» на 01.01.2013р. складає 8 317,9 тис. грн.
      Розмір зареєстрованого статутного капіталу ПАТ «Дніпровагонмаш» на 30.06.2013р. складає 8 317,9 тис. грн.
      Розмір сплаченого статутного капіталу ПАТ «Дніпровагонмаш» на 30.06.2013р. складає 8 317,9 тис. грн.
      Протягом звітного періоду розмір статутного капіталу ПАТ «Дніпровагонмаш» не змінювався.
      Розмір власного капіталу ПАТ «Дніпровагонмаш» на 01.01.2013р. складає 1451530,0 тис. грн.
      Розмір власного капіталу ПАТ «Дніпровагонмаш» на 31.03.2013р. – 1532690,0 тис. грн.
      Розмір власного капіталу ПАТ «Дніпровагонмаш» на 30.06.2013р. – 1578845,0 тис. грн.
     

      1.8. ПАТ «Дніпровагонмаш» не входить нi до яких об'єднань пiдприємств чи груп суб'єктів господарювання.
     

      1.9.
      18.04.2013 року вiдбулись чергові загальнi збори акцiонерiв ПАТ «Днiпровагонмаш» з наступним порядком денним:
      1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів та затвердження її складу.
      2. Затвердження порядку денного загальних зборів акціонерів.
      3. Затвердження регламенту проведення загальних зборів акціонерів.
      4. Розгляд річного звіту дирекції ПАТ «Дніпровагонмаш» про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2012 рік та визначення основних напрямів діяльності ПАТ «Дніпровагонмаш» на 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
      5. Розгляд річного звіту директора ДП «Стальзавод» про результати фінансово-господарської діяльності дочірнього підприємства за 2012 рік та визначення основних напрямів діяльності ДП «Стальзавод» на 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
      6. Розгляд звіту наглядової ради ПАТ «Дніпровагонмаш» за 2012 рік та кошторису наглядової ради на 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками їх розгляду.
      7. Розгляд звіту ревізійної комісії ПАТ «Дніпровагонмаш» за 2012 рік та кошторису ревізійної комісії на 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками їх розгляду.
      8. Затвердження висновків ревізійної комісії, річних звітів та балансів ПАТ «Дніпровагонмаш» та ДП «Стальзавод» за 2012 рік.
      9. Затвердження порядку розподілу консолідованого прибутку ПАТ «Дніпровагонмаш» за підсумками роботи у 2012 році.
      10. Прийняття рішення про виплату річних дивідендів за 2012 рік та затвердження їх розміру.
      11. Про внесення змін та доповнень до Статуту ПАТ «Дніпровагонмаш».
      12. Про внесення змін та доповнень до Статуту ДП «Стальзавод».
      13. Про внесення змін та доповнень до Статуту ТОВ «Торговий Дім «Дніпровагонмаш».
      14. Про внесення змін та доповнень до Положення про Київське представництво ПАТ «Дніпровагонмаш» та положень, що регламентують внутрішню діяльність ПАТ «Дніпровагонмаш»: Положення про загальні збори акціонерів ПАТ «Дніпровагонмаш», Положення про наглядову раду ПАТ «Дніпровагонмаш», Положення про ревізійну комісію ПАТ «Дніпровагонмаш», Положення про дирекцію ПАТ «Дніпровагонмаш».
      15. Про припинення повноважень голови та членів наглядової ради ПАТ «Дніпровагонмаш» та обрання голови та членів наглядової ради ПАТ «Дніпровагонмаш», затвердження умов цивільно-правових (трудових) договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з головою та членами наглядової ради.
      16. Про припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії ПАТ «Дніпровагонмаш» та обрання голови та членів ревізійної комісії ПАТ «Дніпровагонмаш», затвердження умов цивільно-правових (трудових) договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з головою та членами ревізійної комісії.
      17. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятись ПАТ «Дніпровагонмаш» та ДП «Стальзавод», протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.
     
      Кворум загальних зборів - 83,8955 %.
     
      За результатами розгляду питань порядку денного зборiв були прийнятi наступні рiшення:
      По першому питанню порядку денного зборiв прийнято рішення - для здійснення роз’яснень щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань, оформлення результатів голосувань з питань порядку денного та вирішення інших питань, пов’язанних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, обрати лічильну комісію загальних зборів акціонерів у складі семи осіб: голова лічильної комісії - Івашина Наталія Борисівна; члени лічильної комісії: Тюріна Ганна Віталіївна, Філоненко Наталія Іванівна, Перекопська Катерина Володимирівна, Квашніна Меланія Іванівна, Калашнік Світлана Василівна, Терещенко Олена Казимирівна.
      Результати голосування: «За» - 13 956 686 голосів, «Проти» - 0 голосів, «Утримались» - 0 голосів.
      По другому питанню порядку денного зборiв прийнято рішення - затвердити порядок денний загальних зборів акціонерів ПАТ «Дніпровагонмаш».
      Результати голосування: «За» - 13 956 686 голосів, «Проти» - 0 голосів, «Утримались» - 0 голосів.
      По третьому питанню порядку денного зборiв прийнято рішення - затвердити регламент проведення загальних зборів акціонерів ПАТ «Дніпровагонмаш».
      Результати голосування: «За» - 13 956 686 голосів, «Проти» - 0 голосів, «Утримались» - 0 голосів.
      По четвертому питанню порядку денного зборiв прийнято рішення - затвердити річний звіт дирекції ПАТ «Дніпровагонмаш» про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2012 рік та основні напрямки діяльності ПАТ «Дніпровагонмаш» на 2013 рік.
      Результати голосування: «За» - 13 956 686 голосів, «Проти» - 0 голосів, «Утримались» - 0 голосів.
      По п’ятому питанню порядку денного зборiв прийнято рішення - затвердити річний звіт директора ДП «Стальзавод» про результати фінансово-господарської діяльності дочірнього підприємства за 2012 рік та основні напрямки діяльності ДП «Стальзавод» на 2013 рік.
      Результати голосування: «За» - 13 956 686 голосів, «Проти» - 0 голосів, «Утримались» - 0 голосів.
      По шостому питанню порядку денного зборiв прийнято рішення - затвердити звіт наглядової ради ПАТ «Дніпровагонмаш» за 2012 рік та кошторис наглядової ради ПАТ «Дніпровагонмаш» на 2013 рік.
      Результати голосування: «За» - 13 956 686 голосів, «Проти» - 0 голосів, «Утримались» - 0 голосів.
      По сьомому питанню порядку денного зборiв прийнято рішення - затвердити звіт ревізійної комісії ПАТ «Дніпровагонмаш» за 2012 рік та кошторис ревізійної комісії ПАТ «Дніпровагонмаш» на 2013 рік.
      Результати голосування: «За» - 13 956 686 голосів, «Проти» - 0 голосів, «Утримались» - 0 голосів.
      По восьмому питанню порядку денного зборiв прийнято рішення - затвердити висновок ревізійної комісії по результатам перевірки фінансово-господарської діяльності та фінансової звітності ПАТ «Дніпровагонмаш» за 2012 рік. Затвердити річний звіт та баланс ПАТ «Дніпровагонмаш» за 2012 рік. Затвердити висновок ревізійної комісії по результатам перевірки фінансово-господарської діяльності та фінансової звітності ДП «Стальзавод» за 2012 рік. Затвердити річний звіт та баланс ДП «Стальзавод» за 2012 рік.
      Результати голосування: «За» - 13 956 686 голосів, «Проти» - 0 голосів, «Утримались» - 0 голосів.
      По дев’ятому питанню порядку денного зборiв прийнято рішення - затвердити консолідований прибуток, одержаний за 2012 рік, у розмірі 822 163 тис. грн. Залишити нерозподіленим прибуток за 2012 рік в розмірі 822 163 тис. грн., відобразив у балансі, як нерозподілений прибуток.
      Результати голосування: «За» - 13 956 686 голосів, «Проти» - 0 голосів, «Утримались» - 0 голосів.
      По десятому питанню порядку денного зборiв прийнято рішення - річні дивіденди за результатами діяльності ПАТ «Дніпровагонмаш» за 2012 рік не нараховувати та не виплачувати.
      Результати голосування: «За» - 13 956 686 голосів, «Проти» - 0 голосів, «Утримались» - 0 голосів.
      По одинадцятому питанню порядку денного зборiв прийнято рішення - зміни та доповнення до Статуту ПАТ «Дніпровагонмаш» не вносити.
      Результати голосування: «За» - 13 956 686 голосів, «Проти» - 0 голосів, «Утримались» - 0 голосів.
      По дванадцятому питанню порядку денного зборiв прийнято рішення - зміни та доповнення до Статуту ДП «Стальзавод» не вносити.
      Результати голосування: «За» - 13 956 686 голосів, «Проти» - 0 голосів, «Утримались» - 0 голосів.
      По тринадцятому питанню порядку денного зборiв прийнято рішення - зміни та доповнення до Статуту ТОВ «Торговий Дім «Дніпровагонмаш» не вносити.
      Результати голосування: «За» - 13 956 686 голосів, «Проти» - 0 голосів, «Утримались» - 0 голосів.
      По чотирнадцятому питанню порядку денного зборiв прийнято рішення - зміни та доповнення до Положення про Київське представництво Публічного акціонерного товариства «Дніпровагонмаш» не вносити. Зміни та доповнення до Положення про загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Дніпровагонмаш» не вносити. Зміни та доповнення до Положення про наглядову раду Публічного акціонерного товариства «Дніпровагонмаш» не вносити. Зміни та доповнення до Положення про дирекцію Публічного акціонерного товариства «Дніпровагонмаш» не вносити. Зміни та доповнення до Положення про ревізійну комісію Публічного акціонерного товариства «Дніпровагонмаш» не вносити.
      Результати голосування: «За» - 13 956 686 голосів, «Проти» - 0 голосів, «Утримались» - 0 голосів.
      По п’ятнадцятому питанню порядку денного зборiв прийнято рішення - достроково припинити повноваження голови наглядової ради ПАТ «Дніпровагонмаш»: Тегіпко Сергія Миколайовича та членів наглядової ради: Новіцького Валерія Георгійовича, ПрАТ «Холдінгова компанія «Теко-Дніпрометиз», Попенко Сергія Павловича.
      Результати голосування: «За» - 13 956 686 голосів, «Проти» - 0 голосів, «Утримались» - 0 голосів.
      Обрати наглядову раду ПАТ «Дніпровагонмаш» у кількості чотирьох осіб строком на три роки з запропонованих кандидатів: Тегіпко Сергій Миколайович, Новіцький Валерій Георгійович, Попенко Сергій Павлович, Мандра Сергій Анатолійович.
      Результати голосування: за обрання Тегіпко Сергія Миколайовича - 13 956 686 голосів; за обрання Новіцького Валерія Георгійовича - 13 956 686 голосів; за обрання Попенко Сергія Павловича - 13 956 686 голосів; за обрання Мандри Сергія Анатолійовича - 13 956 686 голосів.
      За результатами голосування до складу наглядової ради ПАТ «Дніпровагонмаш» обрано: Тегіпко Сергія Миколайовича, Новіцького Валерія Георгійовича, Попенко Сергія Павловича, Мандру Сергія Анатолійовича.
      Обрати на посаду голови наглядової ради ПАТ «Дніпровагонмаш» Тегіпко Сергія Миколайовича строком на три роки. Встановити, що голова та члени наглядової ради ПАТ «Дніпровагонмаш» здійснюють свої повноваження на безоплатній основі. Затвердити умови договорів між ПАТ «Дніпровагонмаш» та обраними головою та членами наглядової ради. Доручити генеральному директору ПАТ «Дніпровагонмаш» Кобилякову А.І. підписати від імені Товариства договори з обраними головою та членами наглядової ради ПАТ «Дніпровагонмаш».
      Результати голосування: «За» - 13 956 686 голосів, «Проти» - 0 голосів, «Утримались» - 0 голосів.
      По шістнадцятому питанню порядку денного зборiв прийнято рішення - у зв’язку з закінченням строку повноважень припинити повноваження голови ревізійної комісії ПАТ «Дніпровагонмаш» Гусака Геннадія Євгеновича та членів ревізійної комісії: Буштрук Інни Едвардівни, Василюк Зої Василівни, Колісніченко Наталії Леонідівни.
      Результати голосування: «За» - 13 956 686 голосів, «Проти» - 0 голосів, «Утримались» - 0 голосів.
      Обрати ревізійну комісію ПАТ «Дніпровагонмаш» у кількості чотирьох осіб строком на один рік з запропонованих кандидатів: Гусак Геннадій Євгенович, Василюк Зоя Василівна, Микитюк Оксана Григорівна, Колісніченко Наталія Леонідівна.
      Результати голосування: за обрання Гусака Геннадія Євгеновича - 13 956 655 голосів; за обрання Василюк Зої Василівни - 13 956 717 голосів; за обрання Микитюк Оксани Григорівни - 13 956 686 голосів; за обрання Колісніченко Наталії Леонідівни - 13 956 686 голосів.
      За результатами голосування до складу ревізійної комісії ПАТ «Дніпровагонмаш» обрано: Гусака Геннадія Євгеновича, Василюк Зою Василівну, Микитюк Оксану Григорівну, Колісніченко Наталію Леонідівну.
      Обрати на посаду голови ревізійної комісії ПАТ «Дніпровагонмаш» Гусака Геннадія Євгеновича строком на один рік. Встановити, що голова та члени ревізійної комісії ПАТ «Дніпровагонмаш» здійснюють свої повноваження на безоплатній основі. Затвердити умови договорів між ПАТ «Дніпровагонмаш» та обраними головою та членами ревізійної комісії. Доручити генеральному директору ПАТ «Дніпровагонмаш» Кобилякову А.І. підписати від імені Товариства договори з обраними головою та членами ревізійної комісії ПАТ «Дніпровагонмаш».
      Результати голосування: «За» - 13 956 655 голосів, «Проти» - 31 голос, «Утримались» - 0 голосів.
      По сімнадцятому питанню порядку денного зборiв прийнято рішення - попередньо схвалити значні правочини, які можуть вчинятись ПАТ «Дніпровагонмаш» та ДП «Стальзавод», протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.
      Результати голосування: «За» - 13 956 686 голосів, «Проти» - 0 голосів, «Утримались» - 0 голосів.
      Протягом І півріччя 2013 року позачергові загальні збори акціонерів ПАТ «Дніпровагонмаш» не скликались та не проводились.

 

Розділ II. Фактори ризику

      2.1. Протягом I півріччя 2013 року не відбулось істотних змін у факторах ризику ПАТ «Дніпровагонмаш», які були попередньо висвітлені в річній інформації ПАТ «Дніпровагонмаш» за 2012 рік.

 

Розділ III. Інформація про господарську діяльність емітента

      3.1. Основними видами діяльності ПАТ «Дніпровагонмаш» є:
      30.20 Виробництво залізничних локомотивів і рухомого складу;
      28.91 Виробництво машин і устатковання для металургії;
      46.77 Оптова торгівля відходами та брухтом;
      49.39 Інший пасажирський наземний транспорт, н.в.і.у.;
      55.90 Діяльність інших засобів тимчасового розміщування;
      56.29 Постачання інших готових страв.
      Протягом звітного періоду основні види діяльності ПАТ «Дніпровагонмаш» не змінювались.
     
      Основними видами діяльності ДП «Стальзавод» є:
      24.52 Лиття сталі;
      24.10 Виробництво чавуну, сталі та феросплавів;
      24.51 Лиття чавуну;
      24.53 Лиття легких кольорових металів;
      30.20 Виробництво залізничних локомотивів і рухомого складу;
      46.77 Оптова торгівля відходами та брухтом.
      Протягом звітного періоду основні види діяльності ДП «Стальзавод» не змінювались.
     
      Основними видами діяльності ТОВ «Торговий Дiм «Днiпровагонмаш» (м. Москва) є:
      50.1 Торгівля автотранспортними засобами;
      51.70 Інша оптова торгівля;
      74.13 Дослідження кон’юктури ринку та виявлення суспільної думки;
      74.14 Консультування з питань комерційної діяльності та управління;
      74.8 Надання різних видів послуг;
      74.4 Рекламна діяльність.
      Протягом звітного періоду основні види діяльності ТОВ «Торговий Дiм «Днiпровагонмаш» не змінювались.
     
      3.2. Обсяг продажу продукції за I півріччя 2013р. складає 735,4 млн. грн. (1 375 вагонів).
      Основні види продукції, за рахунок продажу яких отримано більше 10,0 % доходу:
      - обсяг виробництва:
      - напіввагон моделі 12-4106 - 732 шт. - 300,5 млн. грн.;
      - вагон моделі 19-4109-01 - 320 шт. - 172,9 млн. грн.;
      - вагон моделі 19-4109-03 - 148 шт. - 75,6 млн. грн.
      - обсяг продажу:
      - напіввагон моделі 12-4106 - 732 шт. - 300,5 млн. грн.;
      - вагон моделі 19-4109-01 - 320 шт. - 172,9 млн. грн.;
      - вагон моделі 19-4109-03 - 148 шт. - 75,6 млн. грн.
      - середньореалізаційні ціни:
      - напіввагон моделі 12-4106 - 410,6 тис. грн.;
      - вагон моделі 19-4109-01 - 540,2 тис. грн.;
      - вагон моделі 19-4109-03 - 510,6 тис. грн.
      Сума реалізації на експорт становить 595,8 млн. грн., або 81,0 % від загального обсягу продажу.
      У першому півріччі 2013 року нові види продукції не були запропоновані на ринку.
      ПАТ «Дніпровагонмаш» проводить свою діяльність в Україні.
      У звітному періоді доходи дочірнього та залежного підприємств отриманих за продаж своєї продукції є меншими ніж 10 відсотків доходу отриманого ПАТ «Дніпровагонмаш». З цієї причини дані щодо продукції дочірнього та залежного підприємств у звіті не приводяться.
     

      3.3. Протягом I півріччя 2013 року змін в системі збуту продукції ПАТ «Дніпровагонмаш», дочірнього та залежного підприємств не відбулось.
     
      3.4. Протягом I півріччя 2013 року основні постачальники ПАТ «Дніпровагонмаш» за основними видами сировини та матерiалiв, необхiдних для виготовлення товарної продукцiї, не змінились. Ними є: ТОВ «Iнтерпайп Україна», ТОВ «Регiон», ТОВ «Метiнвест-Україна», ТОВ «УПЕК Трейдінг», ВАТ «Евраз Нижньотагільський меткомбінат», Компанія «Nomad investments limited», ТОВ «ДСС Глобал Трейдінг», ПрАТ «Українська Гірничо-Металургійна Компанія», ВАТ «Виксунський метзавод», ТОВ «Брюстор», ЗАТ «Зовнiшньо-торгiвельна фiрма «Трансмашекспорт», ТОВ «Промислова комплектація», ТОВ «Торгова група «Гермес-Трейд».
      Протягом I півріччя 2013 року ціни на основні матеріали (сировину), комплектуючі та товари на 10 або більше відсотків не змінювались у порівнянні з цінами на початок поточного року.
      Постачання імпортних матеріалів в першому кварталі 2013 року не було.
      У другому кварталі 2013 року постачання імпортних матеріалів складає 7,5 % від загальних витрат на придбання матеріалів.
      Протягом I півріччя 2013 року основні постачальники ДП «Стальзавод» за основними видами сировини та матеріалів, необхідних для виготовлення товарної продукції, не змінились. Ними є: ТОВ «ВКФ Південно-Східний проект ЛТД», ДП «Промтехпостач», ТОВ «Рейлсервіс», ТОВ ВКФ «Старк», ТОВ «Фінігріф», УРП «Союз ТОВ», ПВКФ «Бірс», ПАТ «Дніпровагонмаш».
      Протягом I півріччя 2013 року ціни на основні матеріали (сировину), комплектуючі та товари на 10 або більше відсотків не змінювались у порівнянні з цінами на початок поточного року.
      Постачання імпортних матеріалів складає 3,99 % від загальних витрат на придбання матеріалів.
     
      3.5. Основними клієнтами ПАТ «Дніпровагонмаш» протягом I півріччя 2013 року були ТОВ «Торговий Дім «Дніпровагонмаш», ТОВ «MS-Railways & logistics», Компанія «DOWNTOWN DISTRIBUTION L.P.», АТ «ОЛЖА», ТОВ «МЕТАЛУРГТРАНС», ТОВ «ТРАНСТЕРМІНАЛСЕРВІС, ЛТД», ТОВ «Сигналс-П-Шуя», ПАТ СКТБ «КОМПЛЕКС», Компанія «Hardingwood LLP» з якими були укладені наступні договори (контракти):
      1. ТОВ «Торговий Дім «Дніпровагонмаш», м. Москва, Російська Федерація:
      - Контракт від 09.01.2013р. на поставку вагонів;
      - Контракт від 11.01.2013р. на поставку вагонів;
      - Контракт від 13.03.2013р. на поставку вагонів;
      - Контракт від 13.05.2013р. на поставку вагонів;
      - Контракт від 30.05.2013р. на поставку вагонів;
      - Контракт від 11.06.2013р. на поставку вагонів.
      2. ТОВ «MS-Railways & logistics», м. Алмати, Республіка Казахстан:
      - Контракт від 17.01.2013р. на поставку вагонів.
      3. Компанія «DOWNTOWN DISTRIBUTION L.P.», м. Единбург, Сполучене Королівство Великобрітанії:
      - Контракт від 20.11.2012р. на поставку візків.
      4. АТ «ОЛЖА», м. Алмати, Республіка Казахстан:
      - Контракт від 11.09.2012р. на поставку вагонів.
      5. ТОВ «МЕТАЛУРГТРАНС», м. Дніпропетровськ, Україна:
      - Договір від 27.03.2013р. на поставку вагонів.
      6. ТОВ «ТРАНСТЕРМІНАЛСЕРВІС, ЛТД», м. Харків, Україна:
      - Договір від 15.04.2013р. на поставку вагонів.
      7. ТОВ «Сигналс-П-Шуя», м. Рига, Латвія:
      - Контракт від 24.09.2012р. на поставку вагонів;
      - Контракт від 21.03.2013р. на поставку вагонів;
      - Контракт від 04.06.2013р. на поставку вагонів.
      8. ПАТ СКТБ «КОМПЛЕКС», м. Київ, Україна:
      - Договір від 17.05.2013р. на поставку вагонів.
      9. Компанія «Hardingwood LLP», м. Хітчин, Сполучене Королівство Великобрітанії:
      - Контракт від 31.05.2013р. на поставку вагонів.
      У звітному періоді доходи дочірнього та залежного підприємств є меншими ніж 10 відсотків доходу отриманого ПАТ «Дніпровагонмаш». З цієї причини інформація про клієнтів дочірнього та залежного підприємств у звіті не приводиться.
     
      3.6. Протягом I півріччя 2013 року ПАТ «Дніпровагонмаш» та його дочірнє/залежне підприємства спільної діяльності з іншими підприємствами, установами, організаціями не здійснювали.
     

      3.7. У першому кварталі 2013 року ПАТ «Дніпровагонмаш» та його дочірнє, та залежне підприємства нові ліцензії та дозволи не отримували, діючі не продовжувались та не скасовувались.
      У другому кварталі 2013 року ПАТ «Дніпровагонмаш» отримало наступні ліцензії (дозволи):
      - Ліцензію № ОВ 060243 серії АА № 002302 видану 20.05.2013р. Центральною державною інспекцією з ядерної та радіаційної безпеки державної інспекції ядерного регулювання України на право провадження діяльності з використання джерел іонізуючого випромінювання. Термін дії ліцензії до 07.12.2016р.;
      - Дозвiл № БС150-12-0111252 виданий 06.06.2013р. Українським державним центром радiочастот на експлуатацiю радiоелектронного засобу УКХ радiозв'язку сухопутної рухомої служби (частота 154,300 МГц). Термін дії дозволу до 25.04.2018р.;
      - Дозвiл № БС150-12-0111251 виданий 06.06.2013р. Українським державним центром радiочастот на експлуатацiю радiоелектронного засобу УКХ радiозв'язку сухопутної рухомої служби (частота 164,850 МГц). Термін дії дозволу до 25.04.2018р.;
      - Дозвіл № 12-01-083666 виданий 06.06.2013р. Українським державним центром радiочастот на експлуатацiю радiоелектронного засобу аналогового УКХ радіотелефонного зв'язку (частота 164,850 МГц). Термін дії дозволу до 25.04.2018р.;
      - Дозвіл № 12-01-083667 виданий 06.06.2013р. Українським державним центром радiочастот на експлуатацiю радiоелектронного засобу аналогового УКХ радіотелефонного зв'язку (частота 164,850 МГц). Термін дії дозволу до 25.04.2018р.;
      - Дозвіл № 12-01-083668 виданий 06.06.2013р. Українським державним центром радiочастот на експлуатацiю радiоелектронного засобу аналогового УКХ радіотелефонного зв'язку (частота 164,850 МГц). Термін дії дозволу до 25.04.2018р.;
      - Дозвіл № 12-01-083669 виданий 06.06.2013р. Українським державним центром радiочастот на експлуатацiю радiоелектронного засобу аналогового УКХ радіотелефонного зв'язку (частота 164,850 МГц). Термін дії дозволу до 25.04.2018р.;
      - Дозвіл № 12-01-083670 виданий 06.06.2013р. Українським державним центром радiочастот на експлуатацiю радiоелектронного засобу аналогового УКХ радіотелефонного зв'язку (частота 164,850 МГц). Термін дії дозволу до 25.04.2018р.;
      - Дозвіл № 12-01-083671 виданий 06.06.2013р. Українським державним центром радiочастот на експлуатацiю радiоелектронного засобу аналогового УКХ радіотелефонного зв'язку (частота 164,850 МГц). Термін дії дозволу до 25.04.2018р.;
      - Дозвіл № 12-01-083672 виданий 06.06.2013р. Українським державним центром радiочастот на експлуатацiю радiоелектронного засобу аналогового УКХ радіотелефонного зв'язку (частота 164,850 МГц). Термін дії дозволу до 25.04.2018р.;
      - Дозвіл № 12-01-083673 виданий 06.06.2013р. Українським державним центром радiочастот на експлуатацiю радiоелектронного засобу аналогового УКХ радіотелефонного зв'язку (частота 164,850 МГц). Термін дії дозволу до 25.04.2018р.;
      - Дозвіл № 12-01-083674 виданий 06.06.2013р. Українським державним центром радiочастот на експлуатацiю радiоелектронного засобу аналогового УКХ радіотелефонного зв'язку (частота 164,850 МГц). Термін дії дозволу до 25.04.2018р.;
      - Дозвіл № 12-01-083675 виданий 06.06.2013р. Українським державним центром радiочастот на експлуатацiю радiоелектронного засобу аналогового УКХ радіотелефонного зв'язку (частота 164,850 МГц). Термін дії дозволу до 25.04.2018р.;
      - Дозвіл № 12-01-083652 виданий 06.06.2013р. Українським державним центром радiочастот на експлуатацiю радiоелектронного засобу аналогового УКХ радіотелефонного зв'язку (частота 154,300 МГц). Термін дії дозволу до 25.04.2018р.;
      - Дозвіл № 12-01-083653 виданий 06.06.2013р. Українським державним центром радiочастот на експлуатацiю радiоелектронного засобу аналогового УКХ радіотелефонного зв'язку (частота 154,300 МГц). Термін дії дозволу до 25.04.2018р.;
      - Дозвіл № 12-01-083654 виданий 06.06.2013р. Українським державним центром радiочастот на експлуатацiю радiоелектронного засобу аналогового УКХ радіотелефонного зв'язку (частота 154,300 МГц). Термін дії дозволу до 25.04.2018р.;
      - Дозвіл № 12-01-083655 виданий 06.06.2013р. Українським державним центром радiочастот на експлуатацiю радiоелектронного засобу аналогового УКХ радіотелефонного зв'язку (частота 154,300 МГц). Термін дії дозволу до 25.04.2018р.;
      - Дозвіл № 12-01-083656 виданий 06.06.2013р. Українським державним центром радiочастот на експлуатацiю радiоелектронного засобу аналогового УКХ радіотелефонного зв'язку (частота 154,300 МГц). Термін дії дозволу до 25.04.2018р.;
      - Дозвіл № 12-01-083657 виданий 06.06.2013р. Українським державним центром радiочастот на експлуатацiю радiоелектронного засобу аналогового УКХ радіотелефонного зв'язку (частота 154,300 МГц). Термін дії дозволу до 25.04.2018р.;
      - Дозвіл № 12-01-083658 виданий 06.06.2013р. Українським державним центром радiочастот на експлуатацiю радiоелектронного засобу аналогового УКХ радіотелефонного зв'язку (частота 154,300 МГц). Термін дії дозволу до 25.04.2018р.;
      - Дозвіл № 12-01-083659 виданий 06.06.2013р. Українським державним центром радiочастот на експлуатацiю радiоелектронного засобу аналогового УКХ радіотелефонного зв'язку (частота 154,300 МГц). Термін дії дозволу до 25.04.2018р.;
      - Дозвіл № 12-01-083660 виданий 06.06.2013р. Українським державним центром радiочастот на експлуатацiю радiоелектронного засобу аналогового УКХ радіотелефонного зв'язку (частота 154,300 МГц). Термін дії дозволу до 25.04.2018р.;
      - Дозвіл № 12-01-083661 виданий 06.06.2013р. Українським державним центром радiочастот на експлуатацiю радiоелектронного засобу аналогового УКХ радіотелефонного зв'язку (частота 154,300 МГц). Термін дії дозволу до 25.04.2018р.;
      - Дозвіл № 12-01-083662 виданий 06.06.2013р. Українським державним центром радiочастот на експлуатацiю радiоелектронного засобу аналогового УКХ радіотелефонного зв'язку (частота 154,300 МГц). Термін дії дозволу до 25.04.2018р.;
      - Дозвіл № 12-01-083663 виданий 06.06.2013р. Українським державним центром радiочастот на експлуатацiю радiоелектронного засобу аналогового УКХ радіотелефонного зв'язку (частота 154,300 МГц). Термін дії дозволу до 25.04.2018р.;
      - Дозвіл № 12-01-083664 виданий 06.06.2013р. Українським державним центром радiочастот на експлуатацiю радiоелектронного засобу аналогового УКХ радіотелефонного зв'язку (частота 154,300 МГц). Термін дії дозволу до 25.04.2018р.;
      - Дозвіл № 12-01-083665 виданий 06.06.2013р. Українським державним центром радiочастот на експлуатацiю радiоелектронного засобу аналогового УКХ радіотелефонного зв'язку (частота 154,300 МГц). Термін дії дозволу до 25.04.2018р.
      27.06.2013р. були анульовані наступні дозволи:
      - Дозвiл № БС150-12-0017730 виданий 06.07.2011р. Українським державним центром радiочастот на експлуатацiю радiоелектронного засобу УКХ радiозв'язку сухопутної рухомої служби (частота 154,300 МГц);
      - Дозвiл № БС150-12-0017729 виданий 06.07.2011р. Українським державним центром радiочастот на експлуатацiю радiоелектронного засобу УКХ радiозв'язку сухопутної рухомої служби (частота 164,850 МГц);
      - Дозвіл № 12-01-070831 виданий 31.08.2011р. Українським державним центром радiочастот на експлуатацiю радiоелектронного засобу аналогового УКХ радіотелефонного зв'язку (частота 164,850 МГц);
      - Дозвіл № 12-01-070832 виданий 31.08.2011р. Українським державним центром радiочастот на експлуатацiю радiоелектронного засобу аналогового УКХ радіотелефонного зв'язку (частота 164,850 МГц);
      - Дозвіл № 12-01-070833 виданий 31.08.2011р. Українським державним центром радiочастот на експлуатацiю радiоелектронного засобу аналогового УКХ радіотелефонного зв'язку (частота 164,850 МГц);
      - Дозвіл № 12-01-070834 виданий 31.08.2011р. Українським державним центром радiочастот на експлуатацiю радiоелектронного засобу аналогового УКХ радіотелефонного зв'язку (частота 164,850 МГц);
      - Дозвіл № 12-01-070835 виданий 31.08.2011р. Українським державним центром радiочастот на експлуатацiю радiоелектронного засобу аналогового УКХ радіотелефонного зв'язку (частота 164,850 МГц);
      - Дозвіл № 12-01-070836 виданий 31.08.2011р. Українським державним центром радiочастот на експлуатацiю радiоелектронного засобу аналогового УКХ радіотелефонного зв'язку (частота 164,850 МГц);
      - Дозвіл № 12-01-070837 виданий 31.08.2011р. Українським державним центром радiочастот на експлуатацiю радiоелектронного засобу аналогового УКХ радіотелефонного зв'язку (частота 164,850 МГц);
      - Дозвіл № 12-01-070838 виданий 31.08.2011р. Українським державним центром радiочастот на експлуатацiю радiоелектронного засобу аналогового УКХ радіотелефонного зв'язку (частота 164,850 МГц);
      - Дозвіл № 12-01-070839 виданий 31.08.2011р. Українським державним центром радiочастот на експлуатацiю радiоелектронного засобу аналогового УКХ радіотелефонного зв'язку (частота 164,850 МГц);
      - Дозвіл № 12-01-070840 виданий 31.08.2011р. Українським державним центром радiочастот на експлуатацiю радiоелектронного засобу аналогового УКХ радіотелефонного зв'язку (частота 164,850 МГц);
      - Дозвіл № 12-01-070841 виданий 31.08.2011р. Українським державним центром радiочастот на експлуатацiю радiоелектронного засобу аналогового УКХ радіотелефонного зв'язку (частота 164,850 МГц);
      - Дозвіл № 12-01-070821 виданий 31.08.2011р. Українським державним центром радiочастот на експлуатацiю радiоелектронного засобу аналогового УКХ радіотелефонного зв'язку (частота 154,300 МГц);
      - Дозвіл № 12-01-070822 виданий 31.08.2011р. Українським державним центром радiочастот на експлуатацiю радiоелектронного засобу аналогового УКХ радіотелефонного зв'язку (частота 154,300 МГц);
      - Дозвіл № 12-01-070824 виданий 31.08.2011р. Українським державним центром радiочастот на експлуатацiю радiоелектронного засобу аналогового УКХ радіотелефонного зв'язку (частота 154,300 МГц);
      - Дозвіл № 12-01-070825 виданий 31.08.2011р. Українським державним центром радiочастот на експлуатацiю радiоелектронного засобу аналогового УКХ радіотелефонного зв'язку (частота 154,300 МГц);
      - Дозвіл № 12-01-070826 виданий 31.08.2011р. Українським державним центром радiочастот на експлуатацiю радiоелектронного засобу аналогового УКХ радіотелефонного зв'язку (частота 154,300 МГц);
      - Дозвіл № 12-01-070827 виданий 31.08.2011р. Українським державним центром радiочастот на експлуатацiю радiоелектронного засобу аналогового УКХ радіотелефонного зв'язку (частота 154,300 МГц);
      - Дозвіл № 12-01-070830 виданий 31.08.2011р. Українським державним центром радiочастот на експлуатацiю радiоелектронного засобу аналогового УКХ радіотелефонного зв'язку (частота 154,300 МГц);
      - Дозвіл № 12-01-072772 виданий 25.01.2012р. Українським державним центром радiочастот на експлуатацiю радiоелектронного засобу аналогового УКХ радіотелефонного зв'язку (частота 154,300 МГц);
      - Дозвіл № 12-01-072773 виданий 25.01.2012р. Українським державним центром радiочастот на експлуатацiю радiоелектронного засобу аналогового УКХ радіотелефонного зв'язку (частота 154,300 МГц);
      - Дозвіл № 12-01-080852 виданий 20.12.2012р. Українським державним центром радiочастот на експлуатацiю радiоелектронного засобу аналогового УКХ радіотелефонного зв'язку (частота 154,300 МГц);
      - Дозвіл № 12-01-080853 виданий 20.12.2012р. Українським державним центром радiочастот на експлуатацiю радiоелектронного засобу аналогового УКХ радіотелефонного зв'язку (частота 154,300 МГц);
      - Дозвіл № 12-01-080854 виданий 20.12.2012р. Українським державним центром радiочастот на експлуатацiю радiоелектронного засобу аналогового УКХ радіотелефонного зв'язку (частота 154,300 МГц);
      - Дозвіл № 12-01-080855 виданий 20.12.2012р. Українським державним центром радiочастот на експлуатацiю радiоелектронного засобу аналогового УКХ радіотелефонного зв'язку (частота 154,300 МГц).
      У другому кварталі 2013 року дочірнє та залежне підприємства нові ліцензії та дозволи не отримували, діючі не продовжувались та не скасовувались.
     
      3.8. Протягом I кварталу 2013 року ПАТ «Дніпровагонмаш» уклало Ліцензійний договір № 204сб/15 від 14.03.2013р. з ВАТ «НВК «Уралвагонзавод», м. Нижній Тагіл, Росія на придбання ліцензій про використання ноу-хау на технічну документацію візка моделі 18-194-1. Термін дії ліцензійного договору до 31.12.2018р.
      Протягом I кварталу 2013 року ДП «Стальзавод» набуло наступні права інтелектуальної власності:
      - врахована копія конструкторської документації на корпус букси кресл. 1750.10.021, клин кресл.1750.30.001, башмак неповоротний крес. 1711.40.024, закладка триангеля кресл.1711.40.011, наконечник триангеля правий кресл.1711.40.012, наконечник триангеля лівий кресл. 1711.40.013, а також утримання придбаної конструкторської документації на абонентному обліку відповідно до договору № 440-8/13 від 28.02.2013р., укладеному з ТОВ «Головне спеціалізоване конструкторське бюро вагонобудування імені В.М. Бубнова». Термін дії договору до 28.02.2014р. Договір може бути пролонгований за згодою сторін.
      Протягом I кварталу 2013 року існуючі права інтелектуальної власності по жодному об'єкту не припинили чинності.
      Протягом II кварталу 2013 року у ПАТ «Дніпровагонмаш»:
      - не з'явилось об'єктів, щодо яких підприємство набуло право інтелектуальної власності;
      - з 30.04.2013р. припинили чинність права інтелектуальної власності по патенту України № 8355 на промисловий зразок «Вагон для цементу та інших сипучих вантажів», виданий Державним підприємством «Український інститут промислової власності» (УКРПАТЕНТ) 15.01.2004р. Строк дії патенту припинено у зв’язку з тим, що на підприємстві розроблено більш удосконалену модель вагону для цементу моделі 19-4142.
      Протягом II кварталу 2013 року ДП «Стальзавод» набуло наступні права інтелектуальної власності:
      - врахована копія конструкторської документації на клин кресл. 7055.30.001-0, скользун жорсткий кресл. 7055.30.018, закладка триангеля кресл. 7033.40.067-0, наконечник триангеля правий, кресл. 7033.40.071-0, наконечник триангеля лівий кресл. 7033.40.072-0, корпус букси кресл. 7020.10.009-0, адаптер кресл. 7020.00.038-0, адаптер кресл.7020.00.038-1, державка мертвої точки кресл. 7020.00.016-0, распорка триангеля кресл. 7020.40.032-0, кришка крепіжна кресл. 7020.10.007-1, башмак неповоротний кресл. 7020.40.011-0, башмак неповоротний кресл. 7020.40.011-1, а також утримання придбаної конструкторської документації на абонентному обліку відповідно до договору № 5013/010006с від 28.02.2013р., укладеному з ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод». Протокол узгодження розбіжностей від 08.04.2013р. Термін дії договору протягом 3-х років з дня підписання. Договір може бути пролонгований за згодою сторін.
      Протягом II кварталу 2013 року існуючі права інтелектуальної власності ДП «Стальзавод» по жодному об'єкту не припинили чинності.
     

      3.9. Полiтика ПАТ «Днiпровагонмаш» спрямована на розробку нових прогресивних магiстральних i промислових вагонiв, якi вiдповiдають сучасним вимогам, та удосконалення конструкцiй ранiше створених вагонiв.
      Протягом I півріччя 2013 року відділом головного конструктора були виконані наступні етапи конструкторських робіт:
      1. Виготовлені два дослідних зразка універсального критого вагона моделі 11-4150. Заводська комісія 26.03.2013р. прийняла дослідні зразки. На даний момент відділ випробувань продукції вагонобудування проводить комплекс попередніх та сертифікаційних випробувань цих зразків.
      2. Виготовлено дослідний зразок напіввагона моделі 12-4106-01 з використанням візків моделі 18-7020. Заводська комісія 05.04.2013р. прийняла дослідний зразок. Зараз дослідний зразок проходить типові та сертифікаційні випробування.
      3. Виготовлено два головних зразка візків моделі 18-7020. Заводська комісія 17.05.2013р. прийняла головні зразки та рекомендувала передати їх відділу випробувань продукції вагонобудування для проведення кваліфікаційних та сертифікаційних випробувань.
      4. Доопрацьована конструкція з урахуванням недоліків, які були виявленні в процесі випробування вагон-платформи для великотонажних контейнерів моделі 13-4147 (80-ти футів) та виготовлено дослідний зразок, який зараз проходить випробування на опір втомленості.
      5. Укладено Договір № 3013Д від 28.03.2013р. з ТОВ «Спецвагон» м. Київ на розробку та узгодження конструкторської та ремонтно-експлуатаційної документації залізничної цистерни для перевезення світлих нафтопродуктів (з котлом діаметром 3200мм).
      6. По Ліцензійним договорам № 5012/282047с від 17.12.2012р. та №5012/282046с від 17.12.2012р. з ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод» м. Кременчук отримана технічна документація для виготовлення візків моделей 18-7020 та 18-7055.
      7. По Ліцензійному договору № 204сб/15 від 14.03.2013р. з ВАТ «НВК «Уралвагонзавод», м. Нижній Тагіл, Росія отримана технічна документація для виготовлення візка моделі 18-194-1 (з навантаженням на вісь 25 тс).
      8. Продовжуються роботи по Ліцензійним договорам: № 266сб/15 від 11.03.2011р. з ВАТ «НВК «Уралвагонзавод», м. Нижній Тагіл, Росія та № 411 від 12.11.2007р. з ТОВ «ДИПРОМ» м. Брянськ, Росія, які надали можливість виробляти візки моделі 18 - 100 та апарати поглинаючі ПМКП-110.
      Всі витрати по створенню та освоєнню нових розробок і удосконаленню існуючих моделей були виконані за власні кошти ПАТ «Дніпровагонмаш» і складають 1 739,3 тис. грн. На дослідження кошти не витрачались.
      Протягом звітного періоду науково-дослідні роботи дочірнім та залежним підприємствами не проводились.
     
      3.10. Протягом першого півріччя 2013 року ПАТ «Дніпровагонмаш» надало поворотну безвідсоткову фінансову допомогу:
      - ПрАТ «СК «Капітал Груп» - 138,0 млн. грн.;
      - ТОВ «СИГНУМ ІНВЕСТ» - 100,5 млн. грн.;
      - ТОВ «ТАС Груп» - 408,6 млн. грн.;
      - ТОВ «БУДЕФЕКТ БК» - 41,3 млн. грн.
      Протягом першого півріччя 2013 року ДП «Стальзавод» здійснило капітальних інвестицій на суму 2852,2 тис.грн.
      Джерела фінансування – власні кошти підприємств.
      ТОВ «Торговий Дiм «Днiпровагонмаш» будь-яких суттєвих капітальних та/або фінансових інвестицій протягом звітного періоду не здійснювало.

 

Розділ IV. Інформація про основні засоби емітента

      4.1. Переоцінка основних засобів протягом I півріччя 2013 року не проводилась.
      Основні засоби відображаються за історичною вартістю за вирахуванням накопиченого зносу та накопичених збитків від знецінення. Оскільки інформація про історичну вартість була недоступна, Група вирішила використовувати справедливу вартість в якості умовної вартості на дату переходу до МСФЗ. З цією метою керівництво використало оцінки, зроблені незалежними кваліфікованими професійними оцінювачами, для визначення справедливої вартості об’єктів основних засобів станом на дату переходу до МСФЗ. Підприємством використовується прямолінійний метод нарахування амортизації. Термін корисного використання основних засобів був визначений підприємством у діапазоні з 3 до 50 років.
     
      Первісна вартість основних засобів:
      - будівлі та споруди на початок періоду - 106099,0 тис.грн.;
      - будівлі та споруди на кінець періоду - 110441,0 тис.грн.;
      - машини та обладнання на початок періоду - 80522,0 тис.грн.;
      - машини та обладнання на кінець періоду - 90135,0 тис.грн.;
      - промислові транспортні засоби на початок періоду - 20830,0 тис.грн.;
      - промислові транспортні засоби на кінець періоду - 20828,0 тис.грн.;
      - автомобілі на початок періоду - 2366,0 тис.грн.;
      - автомобілі на кінець періоду - 2285,0 тис.грн.;
      - офісне обладнання та інші основні засоби на початок періоду - 9282,0 тис.грн.;
      - офісне обладнання та інші основні засоби на кінець періоду - 9732,0 тис.грн.;
      - капітальні інвестиції в основні засоби на початок періоду - 7971,0 тис.грн.;
      - капітальні інвестиції в основні засоби на кінець періоду - 3284,0 тис.грн.
     
      Залишкова вартість основних засобів:
      - будівлі та споруди на початок періоду - 53523,0 тис.грн.;
      - будівлі та споруди на кінець періоду - 55085,0 тис.грн.;
      - машини та обладнання на початок періоду - 36370,0 тис.грн.;
      - машини та обладнання на кінець періоду - 41929,0 тис.грн.;
      - промислові транспортні засоби на початок періоду - 12646,0 тис.грн.;
      - промислові транспортні засоби на кінець періоду - 11971,0 тис.грн.;
      - автомобілі на початок періоду - 504,0 тис.грн.;
      - автомобілі на кінець періоду - 450,0 тис.грн.;
      - офісне обладнання та інші основні засоби на початок періоду - 2200,0 тис.грн.;
      - офісне обладнання та інші основні засоби - 2193,0 тис.грн.;
      - капітальні інвестиції в основні засоби на початок періоду - 7971,0 тис.грн.;
      - капітальні інвестиції в основні засоби на кінець періоду - 3284,0 тис.грн.
     
      У I півріччі 2013 року виробничi потужностi ПАТ «Днiпровагонмаш» використовувались на 77 %.
      У I півріччі 2013 року виробничi потужностi ДП «Стальзавод» використовувались на 100 %.
     
      4.2. Первісна вартість основних засобів:
      - будівлі та споруди на початок періоду - 106099,0 тис.грн.;
      - будівлі та споруди на кінець періоду - 110441,0 тис.грн.;
      - машини та обладнання на початок періоду - 80522,0 тис.грн.;
      - машини та обладнання на кінець періоду - 90135,0 тис.грн.;
      - промислові транспортні засоби на початок періоду - 20830,0 тис.грн.;
      - промислові транспортні засоби на кінець періоду - 20828,0 тис.грн.;
      - автомобілі на початок періоду - 2366,0 тис.грн.;
      - автомобілі на кінець періоду - 2285,0 тис.грн.;
      - офісне обладнання та інші основні засоби на початок періоду - 9282,0 тис.грн.;
      - офісне обладнання та інші основні засоби на кінець періоду - 9732,0 тис.грн.;
      - капітальні інвестиції в основні засоби на початок періоду - 7971,0 тис.грн.;
      - капітальні інвестиції в основні засоби на кінець періоду - 3284,0 тис.грн.
     
      Знос основних засобів виробничого призначення :
      - будівлі та споруди на початок періоду - 52576,0 тис.грн.;
      - будівлі та споруди на кінець періоду - 55355,0 тис.грн.;
      - машини та обладнання на початок періоду - 44152,0 тис.грн.;
      - машини та обладнання на кінець періоду - 48206,0 тис.грн.;
      - промислові транспортні засоби на початок періоду - 8184,0 тис.грн.;
      - промислові транспортні засоби на кінець періоду - 8857,0 тис.грн.;
      - автомобілі на початок періоду - 1862,0 тис.грн.;
      - автомобілі на кінець періоду - 1835,0 тис.грн.;
      - офісне обладнання та інші основні засоби на початок періоду - 7082,0 тис.грн.;
      - офісне обладнання та інші основні засоби на кінець періоду - 7539,0 тис.грн.
     
      Ступінь зносу основних засобів виробничого призначення:
      - будівлі та споруди - 50,1%;
      - машини та обладнання - 53,5%;
      - промислові транспортні засоби - 42,5%;
      - інші - 78,0%.
      Основні засоби використовуються до строку їх фізичного зносу
     
      Придбано та модернізовано обладнання та іншіх активів у першому півріччі 2013 року на суму 12698,6 тис.грн.
     
      4.3. Витрати на поточний та капітальний ремонти основних засобів за перше півріччя 2012 року – 6064,6 тис.грн.
      Витрати на поточний та капітальний ремонти основних засобів за перше півріччя 2013 року – 4069,0 тис.грн.
      Витрати зменшені у зв'язку із зниженням обсягів виробництва продукції.
     
      4.4. По Договору iпотеки за № 587/08/1-10 вiд 17.12.2010 року основнi засоби ПАТ «Дніпровагонмаш», а саме головний проммайданчик, є предметом iпотеки. Первісна вартість основних засобів, які перебувають в заставі складає 88808,8 тис. грн.
      Основні засоби ДП «Стальзавод» надані в заставу по Договору поруки № 582/15-10 від 15.12.2010 року. Первісна вартість основних засобів, які перебувають в заставі складає 9102,39 тис.грн.
      Основні засоби надані в заставу під забезпечення наступних кредитних договорів укладених ПАТ «Дніпровагонмаш»:
      1. Кредитний договір з відсотковою ставкою 28,0 % річних в гривні, та 13,1 % річних у доларах США, ліміт кредитування еквівалент 11 000 000,00 дол. США, строк погашення 10.12.2013р.
      2. Кредитний договір з відсотковою ставкою 12,7 % річних з лімітом кредитування 3 000 000,00 дол. США, строк погашення 10.12.2013р.
      3. Кредитний договір з відсотковою ставкою 10,6 % річних з лімітом кредитування 1 000 000,00 дол. США, строк погашення 10.12.2013р.
      4. Кредитний договір з відсотковою ставкою 11,1% річних з лімітом кредитування 1 000 000,00 дол. США, строк погашення 10.12.2013р.
      5. Кредитний договір з відсотковою ставкою 11,8 % річних з лімітом кредитування 1 000 000,00 дол. США, строк погашення 10.12.2013р.
      Заборгованості з позикового капіталу станом на 30.06.2013р. немає.
      Протягом I півріччя 2013 року інші основні засоби в заставу не надавались.
      Заборони розпоряджатись та/або користуватись нерухомим майном (основними засобами), яка встановлена або законом, або актами уповноважених на це органів державної влади, їх посадовими особами, протягом I півріччя 2013 року не виникало.
     
      4.5. Основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо) не має.
      Первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів, які продовжують використовуватись дорівнює 51078,0 тис.грн.
      Основних засобів, вилучених з експлуатації для продажу немає.
     
      4.6. Переоцінка основних засобів протягом I півріччя 2013 року не проводилась.
     
      4.7. За перше півріччя 2013 року вартість незавершених капітальних інвестицій у будівництво, створення, виготовлення, реконструкцію, модернізацію, придбання необоротних активів (включаючи необоротні матеріальні активи, призначені для заміни діючих, і устаткування для монтажу) становить 15646,0 тис.грн. з ПДВ.

 

Розділ V. Інформація про працівників емітента

      5.1. Кількість працівників ПАТ «Дніпровагонмаш», що не включає кількість працівників Київського представництва ПАТ «Дніпровагонмаш», дочірнього та залежного підприємств наступна:
      Кількість працівників ПАТ «Дніпровагонмаш» на кінець другого кварталу 2013 року складає 3608 осіб.
      Кількість осіб, які працюють у ПАТ «Дніпровагонмаш» за основним місцем роботи - 3608 осіб.
      З них кількість осіб, які працюють у ПАТ «Дніпровагонмаш» за сумісництвом – 7 осіб.
      Осіб, які працюють у ПАТ «Дніпровагонмаш» на умовах неповного робочого часу – немає.
     
      Кількість працівників Київського представництва ПАТ «Дніпровагонмаш» на кінець другого кварталу 2013 року - 16 осіб.
      Кількість осіб, які працюють у Київському представництві ПАТ «Дніпровагонмаш» за основним місцем роботи – 8 осіб.
      Кількість осіб, які працюють у Київському представництві ПАТ «Дніпровагонмаш» за сумісництвом – 8 осіб.
      Кількість осіб, які працюють у Київському представництві ПАТ «Дніпровагонмаш» на умовах неповного робочого часу - немає.
     
      Кількість працівників ДП «Стальзавод» на кінець другого кварталу 2013 року – 1181 особа.
      Кількість осіб, які працюють у ДП «Стальзавод» за основним місцем роботи – 1177 осіб.
      Кількість осіб, які працюють у ДП «Стальзавод» за сумісництвом – 3 особи.
      Кількість осіб, які працюють у ДП «Стальзавод» на умовах неповного робочого часу – 1 особа.
     
      Кількість працівників ТОВ «Торговий Дiм «Днiпровагонмаш» (м. Москва) на кінець другого кварталу 2013 року – 3 особи.
      Кількість осіб, які працюють у ТОВ «Торговий Дiм «Днiпровагонмаш» за основним місцем роботи – 3 особи.
      Кількість осіб, які працюють у ТОВ «Торговий Дiм «Днiпровагонмаш» за сумісництвом - немає.
      Кількість осіб, які працюють у ТОВ «Торговий Дiм «Днiпровагонмаш» на умовах неповного робочого часу – немає.
     
      Фонд оплати праці ПАТ «Дніпровагонмаш» та його дочірнього/залежного підприємств за перше півріччя 2013 року складає 99317,79 тис.грн.
     
      5.2. Протягом першого півріччя 2013 року не відбувалось будь-яких правочинів та не виникало зобов’язань емітента, що стосуються можливості участі працівників ПАТ «Дніпровагонмаш» у його статутному капіталі.

 

Розділ VІ. Основні дані про органи та посадових осіб емітента

      6.1. Органами управління ПАТ «Дніпровагонмаш» є: загальні збори акціонерів, наглядова рада, дирекція та ревізійна комісія.
      Загальні збори акціонерів є вищим органом управління товариства. Загальні збори мають право приймати рішення з усіх питань діяльності товариства, у тому числі і з тих, які віднесені статутом ПАТ «Дніпровагонмаш» до компетенції наглядової ради, дирекції та ревізійної комісії товариства.
      Наглядова рада є органом управління ПАТ «Дніпровагонмаш», що здійснює захист прав акціонерів товариства, і в межах компетенції контролює та регулює діяльність дирекції.
      Дирекція є виконавчим органом управління ПАТ «Дніпровагонмаш», який здійснює керівництво його поточною діяльністю. Дирекція підзвітна загальним зборам і наглядовій раді ПАТ «Дніпровагонмаш» та організовує виконання їх рішень. Дирекцію очолює генеральний директор, який має право без довіреності діяти від імені товариства, в тому числі представляти інтереси товариства, вчиняти правочини від імені товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками товариства. До компетенції дирекції належать всі питання дiяльностi ПАТ «Дніпровагонмаш», крім тих, що вiднесенi статутом ПАТ «Дніпровагонмаш» до повноважень інших органів управління товариства.
      Ревізійна комісія є органом управління ПАТ «Дніпровагонмаш», який контролює фінансово-господарську діяльність товариства.
     
      Протягом першого півріччя 2013 року компетенція органів управління ПАТ «Дніпровагонмаш» не змінювалась.
     
      До складу наглядової ради ПАТ «Дніпровагонмаш» входять: голова наглядової ради - Тегіпко Сергій Миколайович; члени наглядової ради: Новіцький Валерій Георгійович, Мандра Сергій Анатолійович, Попенко Сергій Павлович.
      До складу дирекції ПАТ «Дніпровагонмаш» входять: генеральний директор - Кобиляков Андрій Іванович; члени дирекції: Корнецький Олег Юрійович, Бабенкова Олеся Олександрівна, Малініна Марина Михайлівна, Моісєєв Андрій Юрійович, Григор’єв Валерій Феодосійович, Пуха Ніна Миколаївна – головний бухгалтер.
      До складу ревізійної комісії ПАТ «Дніпровагонмаш» входять: голова ревізійної комісії – Гусак Геннадій Євгенович; члени ревізійної комісії: Василюк Зоя Василівна, Колісніченко Наталія Леонідівна, Микитюк Оксана Григорівна.
      У першому кварталі 2013 року персональний склад органів управління не змінювався.
      У другому кварталі 2013 року відбулись наступні зміни у персональному складі органів управління:
      1) згідно рішення наглядової ради ПАТ «Дніпровагонмаш» від 10.04.2013 року, у зв’язку з закінченням строку повноважень, припинено повноваження генерального директора та членів дирекції ПАТ «Дніпровагонмаш»:
      - Кобиляков Андрій Іванович - генеральний директор;
      - Корнецький Олег Юрійович - член дирекції;
      - Бабенкова Олеся Олександрівна - член дирекції;
      - Малініна Марина Михайлівна - член дирекції;
      - Моісєєв Андрій Юрійович - член дирекції;
      - Григор’єв Валерій Феодосійович - член дирекції;
      - Пуха Ніна Миколаївна - член дирекції.
      2) згідно рішення наглядової ради ПАТ «Дніпровагонмаш» від 10.04.2013 року обрано генерального директора та членів дирекції ПАТ «Дніпровагонмаш»:
      - Кобиляков Андрій Іванович - генеральний директор;
      - Корнецький Олег Юрійович - член дирекції;
      - Бабенкова Олеся Олександрівна - член дирекції;
      - Малініна Марина Михайлівна - член дирекції;
      - Моісєєв Андрій Юрійович - член дирекції;
      - Григор’єв Валерій Феодосійович - член дирекції;
      - Пуха Ніна Миколаївна - член дирекції.
      3) згідно рішення загальних зборів акціонерів ПАТ «Дніпровагонмаш» від 18.04.2013 року достроково припинено повноваження голови та членів наглядової ради ПАТ «Дніпровагонмаш»:
      - Тегіпко Сергій Миколайович - голова наглядової ради;
      - Новіцький Валерій Георгійович - член наглядової ради;
      - Попенко Сергій Павлович – член наглядової ради;
      - ПрАТ «Холдiнгова компанiя «Теко-Днiпрометиз» - член наглядової ради.
      4) згідно рішення загальних зборів акціонерів ПАТ «Дніпровагонмаш» від 18.04.2013 року обрано голову та членів наглядової ради ПАТ «Дніпровагонмаш»:
      - Тегіпко Сергій Миколайович - голова наглядової ради;
      - Новіцький Валерій Георгійович - член наглядової ради;
      - Попенко Сергій Павлович – член наглядової ради;
      - Мандра Сергій Анатолійович - член наглядової ради.
      5) згідно рішення загальних зборів акціонерів ПАТ «Дніпровагонмаш» від 18.04.2013 року, у зв’язку з закінченням строку повноважень, припинено повноваження голови та членів ревізійної комісії ПАТ «Дніпровагонмаш»:
      - Гусак Геннадiй Євгенович - голова ревізійної комісії;
      - Буштрук Інна Едвардівна - член ревізійної комісії;
      - Колісніченко Наталія Леонідівна - член ревізійної комісії;
      - Василюк Зоя Василівна - член ревізійної комісії.
      6) згідно рішення загальних зборів акціонерів ПАТ «Дніпровагонмаш» від 18.04.2013 року обрано голову та членів ревізійної комісії ПАТ «Дніпровагонмаш»:
      - Гусак Геннадiй Євгенович - голова ревізійної комісії;
      - Колісніченко Наталія Леонідівна - член ревізійної комісії;
      - Василюк Зоя Василівна - член ревізійної комісії;
      - Микитюк Оксана Григорівна - член ревізійної комісії.
     

      6.2. Основні дані про посадових осіб ПАТ «Дніпровагонмаш»:
      1. Прізвище, ім'я, по батькові: Тегiпко Сергiй Миколайович;
      - посада: голова наглядової ради;
      - досвід роботи (кількість років на посаді): 8 років і 11 місяців;
      - рік народження: 1966р.;
      - освіта: вища;
      - розмір частки у статутному капіталі емітента: володіє 20 акціями, що за номінальною вартістю складає 10,00 грн.;
      - відсоток, який становлять акції у статутному капіталі емітента на кінець звітного періоду: 0,00012 %;
      - відсоток голосів у вищому органі емітента за акціями, належними посадовій особі, у загальній кількості голосів: 0,00012 %;
      - посади в інших юридичних особах: директор Київського представництва Публічного акціонерного товариства «Дніпровагонмаш» (код ЄДРПОУ 33984377).
     
      2. Прізвище, ім'я, по батькові: Новiцький Валерiй Георгiйович;
      - посада: член наглядової ради;
      - досвід роботи (кількість років на посаді): 7 років і 6 місяців;
      - рік народження: 1967р.;
      - освіта: вища;
      - розмір частки у статутному капіталі емітента: володіє 1 акцією, що за номінальною вартістю складає 0,50 грн.;
      - відсоток, який становлять акції у статутному капіталі емітента на кінець звітного періоду: 0,000006 %;
      - відсоток голосів у вищому органі емітента за акціями, належними посадовій особі, у загальній кількості голосів: 0,000006 %;
      - посади в інших юридичних особах: директор Товариства з обмеженою відповідальністю «Промислова група ТАС» (код ЄДРПОУ 38440733); заступник директора Київського представництва Публічного акціонерного товариства «Дніпровагонмаш» (код ЄДРПОУ 33984377).
     
      3. Прізвище, ім'я, по батькові: Попенко Сергій Павлович;
      - посада: член наглядової ради;
      - досвід роботи (кількість років на посаді): 2 роки і 2 місяці;
      - рік народження: 1976р.;
      - освіта: вища;
      - розмір частки у статутному капіталі емітента: акціями ПАТ «Дніпровагонмаш» не володіє;
      - відсоток, який становлять акції у статутному капіталі емітента на кінець звітного періоду: акціями ПАТ «Дніпровагонмаш» не володіє;
      - відсоток голосів у вищому органі емітента за акціями, належними посадовій особі, у загальній кількості голосів: акціями ПАТ «Дніпровагонмаш» не володіє;
      - посади в інших юридичних особах: голова ради директорів Товариства з обмеженою відповідальністю «ТАС Груп» (код ЄДРПОУ 37471294).
     
      4. Прізвище, ім'я, по батькові: Мандра Сергій Анатолійович;
      - посада: член наглядової ради;
      - досвід роботи (кількість років на посаді): 2 місяці;
      - рік народження: 1982р.;
      - освіта: вища;
      - розмір частки у статутному капіталі емітента: акціями ПАТ «Дніпровагонмаш» не володіє;
      - відсоток, який становлять акції у статутному капіталі емітента на кінець звітного періоду: акціями ПАТ «Дніпровагонмаш» не володіє;
      - відсоток голосів у вищому органі емітента за акціями, належними посадовій особі, у загальній кількості голосів: акціями ПАТ «Дніпровагонмаш» не володіє;
      - посади в інших юридичних особах: начальник юридичного відділу Київського представництва Публічного акціонерного товариства «Дніпровагонмаш» (код ЄДРПОУ 33984377).
     
      5. Прізвище, ім'я, по батькові: Кобиляков Андрiй Iванович;
      - посада: генеральний директор;
      - досвід роботи (кількість років на посаді): 4 роки і 8 місяців;
      - рік народження: 1964р.;
      - освіта: вища;
      - розмір частки у статутному капіталі емітента: акціями ПАТ «Дніпровагонмаш» не володіє;
      - відсоток, який становлять акції у статутному капіталі емітента на кінець звітного періоду: акціями ПАТ «Дніпровагонмаш» не володіє;
      - відсоток голосів у вищому органі емітента за акціями, належними посадовій особі, у загальній кількості голосів: акціями ПАТ «Дніпровагонмаш» не володіє;
      - посади в інших юридичних особах: не обiймає посад на будь - яких iнших пiдприємствах.
     
      6. Прізвище, ім'я, по батькові: Корнецький Олег Юрiйович;
      - посада: член дирекції;
      - досвід роботи (кількість років на посаді): 6 років і 8 місяців;
      - рік народження: 1961р.;
      - освіта: вища;
      - розмір частки у статутному капіталі емітента: акціями ПАТ «Дніпровагонмаш» не володіє;
      - відсоток, який становлять акції у статутному капіталі емітента на кінець звітного періоду: акціями ПАТ «Дніпровагонмаш» не володіє;
      - відсоток голосів у вищому органі емітента за акціями, належними посадовій особі, у загальній кількості голосів: акціями ПАТ «Дніпровагонмаш» не володіє;
      - посади в інших юридичних особах: не обiймає посад на будь - яких iнших пiдприємствах.
     
      7. Прізвище, ім'я, по батькові: Бабенкова Олеся Олександрівна;
      - посада: член дирекції;
      - досвід роботи (кількість років на посаді): 2 роки і 2 місяці;
      - рік народження: 1978р.;
      - освіта: вища;
      - розмір частки у статутному капіталі емітента: акціями ПАТ «Дніпровагонмаш» не володіє;
      - відсоток, який становлять акції у статутному капіталі емітента на кінець звітного періоду: акціями ПАТ «Дніпровагонмаш» не володіє;
      - відсоток голосів у вищому органі емітента за акціями, належними посадовій особі, у загальній кількості голосів: акціями ПАТ «Дніпровагонмаш» не володіє;
      - посади в інших юридичних особах: не обiймає посад на будь - яких iнших пiдприємствах.
     
      8. Прізвище, ім'я, по батькові: Григор'єв Валерiй Феодосiйович;
      - посада: член дирекції;
      - досвід роботи (кількість років на посаді): 6 років і 8 місяців;
      - рік народження: 1956р.;
      - освіта: вища;
      - розмір частки у статутному капіталі емітента: акціями ПАТ «Дніпровагонмаш» не володіє;
      - відсоток, який становлять акції у статутному капіталі емітента на кінець звітного періоду: акціями ПАТ «Дніпровагонмаш» не володіє;
      - відсоток голосів у вищому органі емітента за акціями, належними посадовій особі, у загальній кількості голосів: акціями ПАТ «Дніпровагонмаш» не володіє;
      - посади в інших юридичних особах: не обiймає посад на будь - яких iнших пiдприємствах.
     
      9. Прізвище, ім'я, по батькові: Моісєєв Андрій Юрійович;
      - посада: член дирекції;
      - досвід роботи (кількість років на посаді): 10 місяців;
      - рік народження: 1980р.;
      - освіта: вища;
      - розмір частки у статутному капіталі емітента: акціями ПАТ «Дніпровагонмаш» не володіє;
      - відсоток, який становлять акції у статутному капіталі емітента на кінець звітного періоду: акціями ПАТ «Дніпровагонмаш» не володіє;
      - відсоток голосів у вищому органі емітента за акціями, належними посадовій особі, у загальній кількості голосів: акціями ПАТ «Дніпровагонмаш» не володіє;
      - посади в інших юридичних особах: не обiймає посад на будь - яких iнших пiдприємствах.
     
      10. Прізвище, ім'я, по батькові: Малiнiна Марина Михайлiвна;
      - посада: член дирекції;
      - досвід роботи (кількість років на посаді): 8 років і 11 місяців;
      - рік народження: 1961р.;
      - освіта: вища;
      - розмір частки у статутному капіталі емітента: володіє 27 акціями, що за номінальною вартістю складає 13,50 грн.;
      - відсоток, який становлять акції у статутному капіталі емітента на кінець звітного періоду: 0,000162 %;
      - відсоток голосів у вищому органі емітента за акціями, належними посадовій особі, у загальній кількості голосів: 0,000162 %;
      - посади в інших юридичних особах: не обiймає посад на будь - яких iнших пiдприємствах.
     
      11. Прізвище, ім'я, по батькові: Пуха Нiна Миколаївна;
      - посада: член дирекції (головний бухгалтер);
      - досвід роботи (кількість років на посаді): 5 років і 1 місяць;
      - рік народження: 1964р.;
      - освіта: середньо-технічна;
      - розмір частки у статутному капіталі емітента: акціями ПАТ «Дніпровагонмаш» не володіє;
      - відсоток, який становлять акції у статутному капіталі емітента на кінець звітного періоду: акціями ПАТ «Дніпровагонмаш» не володіє;
      - відсоток голосів у вищому органі емітента за акціями, належними посадовій особі, у загальній кількості голосів: акціями ПАТ «Дніпровагонмаш» не володіє;
      - посади в інших юридичних особах: не обiймає посад на будь - яких iнших пiдприємствах.
     
      12. Прізвище, ім'я, по батькові: Гусак Геннадiй Євгенович;
      - посада: голова ревiзiйної комiсiї;
      - досвід роботи (кількість років на посаді): 7 років і 6 місяців;
      - рік народження: 1962р.;
      - освіта: вища;
      - розмір частки у статутному капіталі емітента: володіє 1 акцією, що за номінальною вартістю складає 0,50 грн.;
      - відсоток, який становлять акції у статутному капіталі емітента на кінець звітного періоду: 0,000006 %;
      - відсоток голосів у вищому органі емітента за акціями, належними посадовій особі, у загальній кількості голосів: 0,000006 %;
      - посади в інших юридичних особах: не обiймає посад на будь - яких iнших пiдприємствах.
     
      13. Прізвище, ім'я, по батькові: Микитюк Оксана Григорівна;
      - посада: член ревiзiйної комiсiї;
      - досвід роботи (кількість років на посаді): 2 місяці;
      - рік народження: 1975р.;
      - освіта: вища;
      - розмір частки у статутному капіталі емітента: акціями ПАТ «Дніпровагонмаш» не володіє;
      - відсоток, який становлять акції у статутному капіталі емітента на кінець звітного періоду: акціями ПАТ «Дніпровагонмаш» не володіє;
      - відсоток голосів у вищому органі емітента за акціями, належними посадовій особі, у загальній кількості голосів: акціями ПАТ «Дніпровагонмаш» не володіє;
      - посади в інших юридичних особах: не обiймає посад на будь - яких iнших пiдприємствах.
     
      14. Прізвище, ім'я, по батькові: Колісніченко Наталія Леонідівна;
      - посада: член ревiзiйної комiсiї;
      - досвід роботи (кількість років на посаді): 7 років і 6 місяців;
      - рік народження: 1967р.;
      - освіта: вища;
      - розмір частки у статутному капіталі емітента: володіє 1 акцією, що за номінальною вартістю складає 0,50 грн.;
      - відсоток, який становлять акції у статутному капіталі емітента на кінець звітного періоду: 0,000006 %;
      - відсоток голосів у вищому органі емітента за акціями, належними посадовій особі, у загальній кількості голосів: 0,000006 %;
      - посади в інших юридичних особах: не обiймає посад на будь - яких iнших пiдприємствах.
     
      15. Прізвище, ім'я, по батькові: Василюк Зоя Василівна;
      - посада: член ревiзiйної комiсiї;
      - досвід роботи (кількість років на посаді): 7 років і 6 місяців;
      - рік народження: 1960р.;
      - освіта: вища;
      - розмір частки у статутному капіталі емітента: володіє 1 акцією, що за номінальною вартістю складає 0,50 грн.;
      - відсоток, який становлять акції у статутному капіталі емітента на кінець звітного періоду: 0,000006 %;
      - відсоток голосів у вищому органі емітента за акціями, належними посадовій особі, у загальній кількості голосів: 0,000006 %;
      - посади в інших юридичних особах: голова правління Приватного акціонерного товариства «Холдінгова компанія «Теко-Дніпрометиз» (код ЄДРПОУ 31282490).

Основні дані про посадових осіб емітента
Прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб - резидентів або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності, - для юридичних осіб - нерезидентів Посада (кількість років на посаді) Рік народження* Освіта* Розмір частки (паю), що належить посадовій особі (грн) Відсоток, який становлять акції (частка, пай) у статутному (складеному, пайовому) капіталі емітента Відсоток голосів у вищому органі емітента за акціями (часткою, паєм), належними посадовій особі, у загальній кількості голосів Кількість акцій емітента, які можуть бути придбані посадовою особою в результаті здійснення прав за належними їй опціонами емітента (шт.)** Посада в інших юридичних особах (із зазначенням їх повного найменування та ідентифікаційного коду за ЄДРПОУ)
у прямому
воло-дінні
через
афілі-йова-них
осіб
разом
123456789101112
Тегіпко Сергій Миколайович - голова наглядової ради, 8 років і 11 місяців 1966 вища 10.00 0 10.00 0.00012 0.00012 0 Директор Київського представництва Публічного акціонерного товариства "Дніпровагонмаш" (код ЄДРПОУ 33984377)
Новіцький Валерій Георгійович - член наглядової ради, 7 років і 6 місяців 1967 вища 0.50 0 0.50 0.000006 0.000006 0 Директор Товариства з обмеженою відповідальністю "Промислова група ТАС" (код ЄДРПОУ 38440733); заступник директора Київського представництва Публічного акціонерного товариства "Дніпровагонмаш" (код ЄДРПОУ 33984377)
Попенко Сергій Павлович - член наглядової ради, 2 роки і 2 місяці 1976 вища 0 0 0 0 0 0 Голова ради директорів Товариства з обмеженою відповідальністю "ТАС Груп" (код ЄДРПОУ 37471294)
Мандра Сергій Анатолійович - член наглядової ради, 2 місяці 1982 вища 0 0 0 0 0 0 Начальник юридичного відділу Київського представництва Публічного акціонерного товариства "Дніпровагонмаш" (код ЄДРПОУ 33984377
Кобиляков Андрій Іванович - генеральний директор, 4 роки і 8 місяців 1964 вища 0 0 0 0 0 0 не обіймає посад на будь-яких інших підприємствах
Корнецький Олег Юрійович - член дирекції, 6 років і 8 місяців 1961 вища 0 0 0 0 0 0 не обіймає посад на будь-яких інших підприємствах
Бабенкова Олеся Олександрівна - член дирекції, 2 роки і 2 місяці 1978 вища 0 0 0 0 0 0 не обіймає посад на будь-яких інших підприємствах
Григор`єв Валерій Феодосійович - член дирекції, 6 років і 8 місяців 1956 вища 0 0 0 0 0 0 не обіймає посад на будь-яких інших підприємствах
Моісєєв Андрій Юрійович - член дирекції, 10 місяців 1980 вища 0 0 0 0 0 0 не обіймає посад на будь-яких інших підприємствах
Малініна Марина Михайлівна - член дирекції, 8 років і 11 місяців 1961 вища 13.50 0 13.50 0.000162 0.000162 0 не обіймає посад на будь-яких інших підприємствах
Пуха Ніна Миколаївна - член дирекції, 5 років і 1 місяць 1964 середньо-технічна 0 0 0 0 0 0 не обіймає посад на будь-яких інших підприємствах
Гусак Геннадій Євгенович - голова ревізійної комісії, 7 років і 6 місяців 1962 вища 0.50 0 0.50 0.000006 0.000006 0 не обіймає посад на будь-яких інших підприємствах
Микитюк Оксана Григорівна - член ревізійної комісії, 2 місяці 1975 вища 0 0 0 0 0 0 не обіймає посад на будь-яких інших підприємствах
Колісніченко Наталія Леонідівна - член ревізійної комісії, 7 років і 6 місяців 1967 вища 0.50 0 0.50 0.000006 0.000006 0 не обіймає посад на будь-яких інших підприємствах
Василюк Зоя Василівна - член ревізійної комісії, 7 років і 6 місяців 1960 вища 0.50 0 0.50 0.000006 0.000006 0 Голова правління Приватного акціонерного товариства "Холдінгова компанія "Теко-Дніпрометиз" (код ЄДРПОУ 31282490)

      6.3. Посадові особи ПАТ «Дніпровагонмаш» не володіють частками дочірнього та залежного підприємств.
      З цієї причини дані в таблиці «Дані про участь посадових осіб емітента в дочірніх/залежних підприємствах емітента» відсутні.

Дані про участь посадових осіб емітента в дочірніх/залежних підприємствах емітента
Прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб - резидентів або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності, - для юридичних осіб - нерезидентів Посада в емітента Повне найменування дочірнього/
залежного підприємства
Розмір частки (паю) посадової особи у статутному (складеному, пайовому) капіталі дочірнього/
залежного підприємства емітента (грн)
Відсоток, який становлять акції (частка, пай) посадової особи у статутному (складеному, пайовому) капіталі дочірнього/ залежного підприємства Відсоток голосів у вищому органі дочірнього/ залежного підприємства за акціями (часткою, паєм), що належать посадовій особі, у загальній кількості голосів Кількість акцій дочірнього/ залежного підприємства, які можуть бути придбані посадовою особою в результаті здійснення прав за належними їй опціонами дочірнього/ залежного підприємства*
12345678
- - - - - - - -

      6.4. Посадові особи ПАТ «Дніпровагонмаш» не були засновниками, учасниками чи посадовими особами суб'єктів підприємницької діяльності на момент провадження у справі про банкрутство цих суб'єктів підприємницької діяльності або протягом двох років до порушення справи про банкрутство.
      Посадові особи ПАТ «Дніпровагонмаш» не мають непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності.

 

Розділ VІІ. Інформація про засновників, учасників (акціонерів) та власників істотної участі емітента

      7.1. Згiдно статуту ПАТ «Днiпровагонмаш» засновником Товариства є держава в особi Мiнiстерства машинобудування, вiйськово-промислового комплексу i конверсiї України. Засновник акцiями ПАТ «Днiпровагонмаш» не володiє.
      Відповідно даних зведеного облікового реєстру власників цінних паперів ПАТ «Дніпровагонмаш», складеного станом на 31.03.2013 року, загальна кількість рахунків відкритих зберігачами акціонерам складає – 3119 шт., загальна кількість акціонерів з урахуванням співвласників становить – 3125 осіб. До цієї кількості не війшли дані зберігача ВАТ «Комерційний банк «Причорномор’я», що не надав депозитарію інформацію по власникам, що відкрили в нього рахунки у цінних паперах на яких обліковуються 4 акції.
      Відповідно даних зведеного облікового реєстру власників цінних паперів ПАТ «Дніпровагонмаш», складеного станом на 30.06.2013 року, загальна кількість рахунків відкритих зберігачами акціонерам складає – 3117 шт., загальна кількість акціонерів з урахуванням співвласників становить – 3123 особи. Слід враховувати, що до цієї кількості не війшли дані зберігача ВАТ «Комерційний банк «Причорномор’я», що не надав депозитарію інформацію по власникам, що відкрили в нього рахунки у цінних паперах на яких обліковуються 4 акції.
     
      Кількість простих іменних акцій товариства складає 16 635 800 штук.
      Загальними зборами акціонерів товариства рішення про викуп власних акцій не приймалось та товариством власні акції не викупались. На особовому рахунку ПАТ «Дніпровагонмаш» не обліковується жодного викупленого емітентом цінного паперу.
     

      7.2. Власниками істотної участі ПАТ «Дніпровагонмаш» станом на 30.06.2013 року є:
      - СЕРТАКО ЛІМІТЕД (реєстраційний номер: НЕ235471, місцезнаходження: Кіпр, м. Нікосія, вул. Діагору, буд. 11, офіс 202) - володіє 7701343 акціями, що за номінальною вартістю складає 3850671,50 грн. Відсоток, який становлять акції у статутному капіталі емітента складає 46,2938 %. Відсоток голосів у вищому органі емітента за акціями, що належать власнику істотної участі, у загальній кількості голосів складає 46,2938 %;
      - Пайовий венчурний недиверсифікований закритий інвестиційний фонд «Новий» Товариства з обмеженою відповідальністю «ТАС ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» (код ЄДРПОУ: 37770013, місцезнаходження: Україна, 01032, м. Київ, вул. Симона Петлюри, буд. 30) - володіє 2223126 акціями, що за номінальною вартістю складає 1111563,00 грн. Відсоток, який становлять акції у статутному капіталі емітента складає 13,3635 %. Відсоток голосів у вищому органі емітента за акціями, що належать власнику істотної участі, у загальній кількості голосів складає 13,3635 %;
      - Публічне акціонерне товариство «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «ПРОМАКТИВ» Товариства з обмеженою відповідальністю «ТАС ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» (код ЄДРПОУ: 38321965, місцезнаходження: Україна, 01032, м. Київ, вул. Симона Петлюри, буд. 30) - володіє 4032130 акціями, що за номінальною вартістю складає 2016065,00 грн. Відсоток, який становлять акції у статутному капіталі емітента складає 24,2377 %. Відсоток голосів у вищому органі емітента за акціями, що належать власнику істотної участі, у загальній кількості голосів складає 24,2377 %.
     
      В таблиці «Власники істотної участі емітента станом на останнє число звітного періоду» розмір пакетів акцій, що належать власникам істотної участі приведен у гривні.

Власники істотної участі емітента станом на останнє число звітного періоду
Повне найменування юридичної особи - власника істотної участі або зазначення - "фізична особа" Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб - резидентів або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності, - для юридичних осіб - нерезидентів Розмір частки (паю), що належить власнику істотної участі Відсоток, який становлять акції (частка, пай) у статутному (складеному, пайовому) капіталі емітента Відсоток голосів у вищому органі емітента за акціями (часткою, паєм), що належать власнику істотної участі, у загальній кількості голосів
у прямому
володінні
через
афілійованих
осіб
разом
1234567
СЕРТАКО ЛІМІТЕД НЕ235471 3850671.50 0 3850671.50 46.2938 46.2938
Пайовий венчурний недиверсифікований закритий інвестиційний фонд "Новий" Товариства з обмеженою відповідальністю "ТАС ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ" 37770013 1111563.00 0 1111563.00 13.3635 13.3635
Публічне акціонерне товариство "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "ПРОМАКТИВ" Товариства з обмеженою відповідальністю "ТАС ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ" 38321965 2016065.00 0 2016065.00 24.2377 24.2377

 

Розділ VІІІ. Інформація про правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, іншими афілійованими особами

      8.1. Протягом першого півріччя 2013 року правочини між ПАТ «Дніпровагонмаш», його дочірніми/залежними підприємствами, відокремленими підрозділами, з одного боку, і власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, з іншого боку не укладались.
     
      8.2. У першому півріччі 2013 року підтримувалися виробничо-господарські стосунки, з наступними афілійованими особами:
      1. Металургiйне пiдприємство «Днiпродзержинський сталеливарний завод», дочiрнє пiдприємство Публічного акцiонерного товариства «Днiпровагонмаш» (скорочено ДП «Стальзавод») постачало сталеве литво для власного виробництва та на продаж. Частка у загальному обсязі поставленої продукції ДП «Стальзавод» складає 100,0 %.
      ПАТ «Дніпровагонмаш» постачало ДП «Стальзавод» вагони та інше. Частка у загальному обсязі реалізації складає 3,0 %.
      Станом на 30.06.2013р. сума дебіторської заборгованості за операціями з ДП «Стальзавод» становить 3 237,0 тис. грн., сума кредиторської заборгованості – 69 516,0 тис. грн.
      2. ТОВ «Торговий Дім «Дніпровагонмаш» − залежне підприємство.
      ПАТ «Дніпровагонмаш» постачало ТОВ «Торговий Дім «Дніпровагонмаш» продукцію, частка якої у загальному обсязі реалізації складає 48,3%.
      Станом на 30.06.2013р. сума дебіторської заборгованості за операціями з ТОВ «Торговий Дім «Дніпровагонмаш» становить 27 561,2 тис. грн., сума кредиторської заборгованості – 48 141,8 тис. грн.

 

Розділ ІХ. Інформація про судові процеси, процедури досудового врегулювання спору, виплати штрафних санкцій

      9.1. Протягом звітного періоду судові процеси, процедури досудового врегулювання спору (які включають вимоги на суму 10 або більше відсотків сумарних активів чи сумарного обсягу реалізації емітента), у яких учасником виступав емітент, його дочірні підприємства, відокремлені підрозділи, члени наглядової ради чи виконавчого органу, інші посадові особи емітента та які стосуються господарської або фінансової діяльності емітента відсутні.
     
      9.2. За перше півріччя 2013 року виплачено штрафних санкцій в сумі 443,1 тис.грн. З них сплаченi ПАТ «Днiпровагонмаш» – 1,1 тис.грн.; ДП «Стальзавод» – 442,0 тис.грн.; ТОВ «Торговий Дiм «Днiпровагонмаш» - 0 тис.грн.
      ПАТ «Дніпровагонмаш» виплачено штраф за невиконання плану перевезень, простоїв – 1,1 тис.грн.
      ДП «Стальзавод» виплачено:
      - відшкодування шкоди, заподіяної навколишньому середовищу - 7,3 тис.грн.;
      - за перевищення лімиту по електроенергії - 434,4 тис.грн.;
      - штраф і пеня по податку на прибуток - 0,3 тис.грн.

 

Розділ Х. Інформація про цінні папери емітента

      10.1.
      10.1.1. Інформація про акції ПАТ «Дніпровагонмаш»:
      тип акцій - прості;
      форма випуску - іменні, форма існування акцій - бездокументарна;
      номінальна вартість акції - 50 (п'ятдесят) копійок;
      кількість акцій, які перебувають в обігу - 16635800 простих іменних акцій;
      кількість акцій, які перебувають у процесі розміщення - немає;
      кількість акцій, які можуть бути розміщені в результаті конвертації розміщених цінних паперів, що конвертуються в акції, чи в результаті виконання обов'язків за опціонами емітента (за наявності) - немає;
      дата реєстрації випуску – 08.09.2009р.;
      номер свідоцтва про реєстрацію випуску – 260 /1/09;
      назва органу, що видав свідоцтво про реєстрацію випуску - Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку.
     
      Кожною простою акцією акціонеру - її власнику надається однакова сукупність прав, включаючи право:
      1. Брати участь в управлінні товариством у порядку, передбаченому статутом товариства.
      2. Брати участь у розподілі прибутку товариства та одержувати його частку (дивіденди) в порядку і способами, передбаченими законодавством України і статутом товариства.
      3. Отримувати інформацію про господарську діяльність товариства, в обсязі і в порядку, визначених законодавством України і статутом товариства.
      4. Вносити пропозиції на розгляд загальних зборів та інших органів товариства.
      5. У разі емісії додаткових акцій товариства користуватися переважним правом на придбання додатково розміщуваних акцій товариства в кількості, пропорційній частці належних акціонеру акцій у загальній кількості акцій.
      6. У разі ліквідації товариства отримувати частину майна товариства або його вартості пропорційно до вартості належних їм акцій товариства в черговості і порядку, передбаченому законодавством України і статутом товариства.
      7. Продавати чи іншим чином відчужувати належні йому акції без згоди інших акціонерів та товариства.
      8. Вимагати викупу товариством всіх чи частини належних акціонеру акцій у випадках і в порядку, передбачених законодавством України і статутом товариства.
      9. Продати акції товариству в разі, якщо товариством прийнято рішення про придбання таких акцій.
      10. У випадках, передбачених законодавством України захищати в судовому порядку свої порушені цивільні права, в тому числі вимагати від товариства відшкодування збитків.
      Протягом першого півріччя 2013 року рішення про зміну прав власників акцій не приймалось.
     
      Привілейовані акції ПАТ «Дніпровагонмаш» не випускались.
     

      10.1.2. Акцій, які станом на кінець звітного періоду перебувають у процесі розміщення, немає.
     

      10.1.3. Протягом першого півріччя 2013 року рішення провести додатковий випуск акцій не приймалось.
     

      10.1.4. Протягом першого півріччя 2013 року рішення про анулювання, консолідацію або дроблення акцій товариством не приймалось.
     

      10.2.
      10.2.1. ПАТ «Дніпровагонмаш» не розміщувало ніяких емісійних цінних паперів, окрім акцій.
     

      10.2.2. ПАТ «Днiпровагонмаш» облiгацiй не розміщувало.
     

      10.2.3. ПАТ «Дніпровагонмаш» не має емісійних цінних паперів, які станом на кінець звітного періоду перебувають у процесі розміщення.
     

      10.2.4. Протягом першого півріччя 2013 року рішення про додатковий випуск емісійних цінних паперів ПАТ «Дніпровагонмаш» не приймалось.
     

      10.3.
      25.12.2009р. прості іменні акції ПАТ «Дніпровагонмаш», бездокументарної форми існування, включено до Котирувального списку 2 (другого) рiвня лістингу Публічного акціонерного товариства «Фондова бiржа ПФТС».
      Між ПАТ «Днiпровагонмаш» та ПАТ «Фондова бiржа ПФТС» укладено договір № 90-А-Л(2) про допуск цінних паперів до торгівлі від 22.12.2009р.
      Найвища ціна на акції ПАТ «Дніпровагонмаш» в першому кварталі 2013 року була зафіксована на рівні – 80,00 грн./акція.
      Найнижча ціна на акції ПАТ «Дніпровагонмаш» в першому кварталі 2013 року була зафіксована на рівні – 65,00 грн./акція.
      Найвища ціна на акції ПАТ «Дніпровагонмаш» в другому кварталі 2013 року була зафіксована на рівні – 80,00 грн./акція.
      Найнижча ціна на акції ПАТ «Дніпровагонмаш» в другому кварталі 2013 року була зафіксована на рівні – 80,00 грн./акція.
      Протягом першого півріччя 2013 року акції ПАТ «Дніпровагонмаш» в лістинг інших організаторів торгівлі не включались.
     

      10.4. Ринкова капіталізація ПАТ «Дніпровагонмаш» станом на день укладення останнього у першому кварталі 2013 року біржового контракту на організаторі торгівлі складає – 1330864000,00 грн.
      Ринкова капіталізація ПАТ «Дніпровагонмаш» станом на день укладення останнього у другому кварталі 2013 року біржового контракту на організаторі торгівлі складає – 1330864000,00 грн.
     

      10.5. Випуск акцій ПАТ «Дніпровагонмаш» у бездокументарній формі існування обслуговує ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР З ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРІВ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ» (скорочено ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР»)(попереднє найменування Приватне акціонерне товариство «Всеукраїнський депозитарій цінних паперів»).
      З 02.04.2013р. Приватне акціонерне товариство «Всеукраїнський депозитарій цінних паперів» змінило найменування та тип товариства на ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР З ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРІВ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ». ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» є правонасткпником ПрАТ «Всеукраїнський депозитарій цінних паперів».
      Місцезнаходження ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР»: 04107, Україна, м. Київ, вул. Тропініна, буд. 7-Г.
      Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 35917889.
      ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» здійснює свою діяльність на підставі ліцензії на депозитарну діяльність депозитарію цінних паперів (Професійна діяльність на фондовому ринку – депозитарна діяльність. Депозитарна діяльність депозитарію цінних паперів), серія АЕ № 263065, видана Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 29.04.2013р.
      Зберігачем, у якого товариство відкрило рахунки в цінних паперах власникам акцій є - Товариство з обмеженою відповідальністю «ТІ - ІНВЕСТ» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 37833036; місцезнаходження: 01032, м. Київ, вул. Симона Петлюри, буд. 30; ліцензія серії АД № 034383 (Професійна діяльність на фондовому ринку – депозитарна діяльність. Депозитарна діяльність зберігача цінних паперів), видана Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 23.05.2012 року). Обслуговування рахунків у цінних паперах власників акцій товариства здійснюється зберігачем на підставі Договору про відкриття рахунків у цінних паперах власникам № Е-1/12 від 10.02.2012 року.
      Протягом першого півріччя 2013 року особа, що веде облік права власності на цінні папери товариства у депозитарній системі України, не змінювалась.
     

      10.6. Цінні папери ПАТ «Дніпровагонмаш» не перебувають в обігу за межами України.
     

      10.7. ПАТ «Дніпровагонмаш» рішень стосовно випуску інших цінних паперів в поточному році не приймало та інші цінні папери не розміщувало.

 

Розділ ХІ. Фінансова звітність емітента
Фінансова звітність, підготовлена відповідно до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (формат pdf)

 

Розділ ХIІ. Висновок щодо операційної та фінансової діяльності емітента
     
Цей розділ містить оцінки і прогнози уповноважених органів емітента щодо майбутніх подій та/або дій, перспектив розвитку галузі економіки, в якій емітент здійснює основну діяльність, і результатів діяльності емітента, у тому числі планів емітента, ймовірності настання певних подій чи вчинення певних дій. Інвестори не повинні повністю покладатися на оцінки і прогнози органів емітента, оскільки фактичні результати діяльності емітента в майбутньому можуть відрізнятися від прогнозованих результатів з багатьох причин.

      12.1. Цей розділ містить оцінки і прогнози уповноважених органів емітента щодо майбутніх подій та/або дій, перспектив розвитку галузі економіки, в якій емітент здійснює основну діяльність, і результатів діяльності емітента, у тому числі планів емітента, ймовірності настання певних подій чи вчинення певних дій. Інвестори не повинні повністю покладатися на оцінки і прогнози органів емітента, оскільки фактичні результати діяльності емітента в майбутньому можуть відрізнятися від прогнозованих результатів з багатьох причин.
     
      12.2. Фінансові показники ПАТ «Дніпровагонмаш» залишаються стабільними. Сума чистого прибутку за I півріччя 2013 року становить 158,3 млн. грн.
      В II кварталі 2013р. сума одержаного прибутку 103,9 млн. грн., збільшилася у порівнянні з I кварталом (54,4 млн. грн.) на 49,5 млн. грн., або на 91,0 %.
      При цьому обсяг продажу вагонів в натуральному виразі за січень-червень складає 1 375 од. (I кв. – 592 шт.; II кв. – 783 шт.).
      Обсяг продажу продукції у вартісному значенні за I півріччя складає 735,4 млн. грн., збільшився в II кв. у порівнянні з I кв. на 17,6 млн. грн. (+4,9%).
     
      12.3. Згідно з програмою інвестиційного розвитку ПАТ «Дніпровагонмаш» матеріальні інвестиції за I півріччя 2013р. склали 7,1 млн. грн., в тому числі:
      - на програму енергозбереження - 0,3 млн. грн.;
      - на придбання устаткування та оргтехніки - 0,9 млн. грн.;
      - на конструкторські розробки та сертифікаційні випробування - 5,9 млн. грн.
      Джерелом фінансування інвестиційної програми є прибуток, одержаний за підсумками господарської діяльності підприємства.
     
      12.4. Негативна тенденція у виробництві та реалізації продукції – відсутність збуту продукції на внутрішньому ринку України. ДП «Укрзалізниця» загалом відмовилась від придбання вагонів у спеціалізованих вагонобудівних заводів.
      Нестабільність та значні коливання курсу російського рубля до української гривні негативно вплинули на попит продукції виробництва ПАТ «Дніпровагонмаш».

 

Інформація про осіб, що підписують документ
     
Зазначені нижче особи підтверджують достовірність відомостей, що містяться у квартальній інформації.
Посада керівника емітента Генеральний директор
Прізвище, ім'я та по батькові керівника емітента Кобиляков Андрій Іванович
Посада головного бухгалтера емітента Головний бухгалтер
Прізвище, ім'я та по батькові головного бухгалтера емітента Пуха Ніна Миколаївна

Узагальнені дані квартальної інформації

 

1. Основні відомості про емітента
1.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента
1.1.1. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 05669819
1.1.2. Повне найменування Публічне акціонерне товариство «Дніпровагонмаш»
1.1.3. Скорочене найменування (за наявності) ПАТ «Дніпровагонмаш»
1.1.4. Організаційно-правова форма за КОПФГ Акціонерне товариство
1.1.5. Поштовий індекс 51925
1.1.6. Область Дніпропетровська
1.1.7. Район
1.1.8. Населений пункт м. Дніпродзержинськ
1.1.9. Вулиця Українська
1.1.10. Будинок 4
1.1.11. Корпус
1.1.12. Офіс / квартира

1.2. Інформація про державну реєстрацію емітента
1.2.1. Номер свідоцтва Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців серія ААБ № 333919
1.2.2. Дата видачі свідоцтва 16.05.2011
1.2.3. Орган, що видав свідоцтво Виконавчий комітет Дніпродзержинської міської ради Дніпропетровської області
1.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн) 8317900.00
1.2.5. Сплачений статутний капітал (грн) 8317900.00

1.3. Банки, що обслуговують емітента
Найменування банку (філії, відділення банку) МФО банку Поточний рахунок Валюта
1234
Відділення "Дніпродзержинська філія ПАТ КБ "Приватбанк" 305299 26002050251264 гривня
Відділення "Дніпродзержинська філія ПАТ КБ "Приватбанк" 305299 26005050253203 гривня
Відділення "Дніпродзержинська філія ПАТ КБ "Приватбанк" 305299 26043050204225 гривня
Відділення "Дніпродзержинська філія ПАТ КБ "Приватбанк" 305299 26003050266281 долари США
Відділення "Дніпродзержинська філія ПАТ КБ "Приватбанк" 305299 26003050268223 російські рублі
Відділення "Дніпродзержинська філія ПАТ КБ "Приватбанк" 305299 26003050269255 угорські форинти
ВІдділення "Дніпродзержинська філія ПАТ КБ "Приватбанк" 305299 26006050270241 євро
ПАТ Промінвестбанк 300012 26006619939625 гривня
ПАТ Промінвестбанк 300012 26008619939623 євро
ПАТ Промінвестбанк 300012 26009619939622 російські рублі
ПАТ Промінвестбанк 300012 26007619939624 долари США
ПАТ Промінвестбанк 300012 26040619991618 гривня
АТ "ОТП банк" 300528 26000001300938 гривня, російські рублі, долари США
Філія АТ "Укрексімбанк" в м. Дніпропетровську 305675 2600000019129 гривня, євро, російські рублі, долари США
ПАТ "ВТБ Банк" 321767 26009010056068 гривня, євро, долари США, російські рублі
АТ "ТАСкомбанк" 339500 26002000261001 гривня
АТ "ТАСкомбанк" 339500 26001000261002 гривня
АТ "ТАСкомбанк" 339500 26001000261002 долари США
АТ "ТАСкомбанк" 339500 26009000261004 російські рублі
АТ "ТАСкомбанк" 339500 26000000261003 євро
ПАТ "Альфа-Банк" 300346 26002101809001 гривня, долари США, російські рублі

1.4. Основні види діяльності
Найменування виду діяльності Код за КВЕД
12
Виробництво залізничних локомотивів і рухомого складу 30.20
Виробництво машин і устатковання для металургії 28.91
Оптова торгівля відходами та брухтом 46.77
Інший пасажирський наземний транспорт, н.в.і.у. 49.39
Діяльність інших засобів тимчасового розміщування 55.90
Постачання інших готових страв 56.29

 

2. Інформація про загальні збори акціонерів
Чергові Позачергові
123
Вид загальних зборів* x
Дата проведення 18.04.2013
Кворум зборів** 83.8955

* Поставити помітку 'x' у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів відповідно до статуту товариства.

 

3. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент*
Повне найменування Організаційно-
правова
форма
Іденти-
фікацій-
ний
код за
ЄДРПОУ
Місцезнаходження, міжміський код, телефон, факс Вид
діяльності
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ на цей вид діяльності Дата видачі
ліцензії
або іншого
документа
Номер
ліцензії
або іншого
документа
12345678
Приватне акціонерне товариство "Делойт енд Туш Юкрейніан Сервісез Компані" Акціонерне товариство 25642478 01033, м. Київ, вул. Жилянська, буд. 48-50а, 0444909000, 0444909001 Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування Аудиторська палата України 22.06.2001 № 1973
Товариство з обмеженою відповідальністю "ТІ-Інвест" Товариство з обмеженою відповідальністю 37833036 01032, м. Київ, вул. Симона Петлюри, буд. 30, 0445843828 Професійна діяльність на фондовому ринку - депозитарна діяльність. Депозитарна діяльність зберігача цінних паперів. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку 23.05.2012 серія АД № 034383
Товариство з обмеженою відповідальністю "Інвестиційна компанія "Стандарт-Інвест" Товариство з обмеженою відповідальністю 23468993 01030, м. Київ, вул. Івана Франка, буд. 40-Б, офіс 402-Б, 0445810968, 0445810969 Професійна діяльність на фондовому ринку - депозитарна діяльність. Депозитарна діяльність зберігача цінних паперів. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку 29.03.2013 серія АЕ № 185472
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР З ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРІВ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ" Акціонерне товариство 35917889 04107, м. Київ, вул. Тропініна, буд.7-Г, 0445854240 Професійна діяльність на фондовому ринку - депозитарна діяльність. Депозитарна діяльність депозитарію цінних паперів. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку 29.04.2013 серія АЕ № 263065
Публічне акціонерне товариство "Фондова біржа ПФТС" Акціонерне товариство 21672206 01004, м. Київ, вул. Шовковична, буд. 42-44, 0442775000, 0442775001 Професійна діяльність на фондовому ринку - діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку 11.06.2012 серія АД № 034421
Приватне акціонерне товариство "Страхова Група "ТАС" Акціонерне товариство 30115243 03062, м. Київ, проспект Перемоги, буд. 65, 0445360020, 0445360021 Інші послуги в сфері страхування Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України 02.12.2009 серія АВ № 500437
Приватне акціонерне товариство "Акціонерна страхова компанія "Інго Україна" Акціонерне товариство 16285602 01054, м.Київ, вул. Воровського, буд.33, 0444902744, 0444902745 Інші послуги в сфері страхування Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України 16.07.2010 серія АВ № 546570
Приватне акціонерне товариство "Українська пожежно-страхова компанія" Акціонерне товариство 20602681 04080, м.Київ, вул. Фрунзе, буд.40, 0444636421, 0444171615 Страхова діяльність Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України 10.06.2009 серія АВ № 469621

* Вказується інформація про професійних учасників фондового ринку, послугами яких користується емітент, аудиторів (аудиторські фірми), які надають аудиторські послуги емітенту, юридичних осіб, які надають правову допомогу емітенту, юридичних осіб, які надають страхові послуги емітенту, юридичних осіб, які уповноважені здійснювати рейтингову оцінку емітента та/або його цінних паперів.

 

4. Відомості про цінні папери емітента
4.1. Інформація про випуски акцій
Дата
реєстрації
випуску
Номер
свідоцтва про
реєст-
рацію
випуску
Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного папера Форма
існування
Форма
випуску
Номі-
нальна
вартість
(грн)
Кількість
акцій
(шт.)
Загальна
номінальна
вартість
(грн)
Частка у
статутному
капіталі
(відсотки)
1234567891011
08.09.2009 260 /1/09 Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку UA4000060529 прості бездокументарна іменні 0.50 16635800 8317900.00 100

4.2. Інформація про облігації емітента (для кожного непогашеного випуску облігацій)
4.2.1. Процентні облігації
Дата
реєстрації
випуску
Номер
свідоцтва про
реєст-
рацію
випуску
Найменування
органу, що
зареєстрував випуск
Номі-
нальна
вартість
(грн)
Кількість у випуску (шт.) Форма
існування
Форма
випуску
Загальна номінальна вартість (грн) Відсоткова ставка за облігаціями (відсотки) Строк виплати відсотків Дата пога-
шення облі-
гацій
1234567891011
- - не випускались - - документарна на пред`явника - - - -

4.2.2. Дисконтні облігації
Дата
реєстрації
випуску
Номер
свідоцтва про
реєст-
рацію
випуску
Найменування органу, що зареєстрував випуск Номі-
нальна
вартість
(грн)
Кількість
у випуску
(шт.)
Форма існування Форма випуску Загальна
номінальна
вартість
(грн)
Дата
погашення
облігацій
123456789
- - не випускались - - документарна на пред`явника - -

4.2.3. Цільові (безпроцентні) облігації
Дата
реєстрації
випуску
Номер
свідоцтва про
реєст-
рацію
випуску
Найменування органу, що зареєстрував випуск Номі-
нальна
вартість
(грн)
Кількість
у випуску
(шт.)
Форма
існування
Форма
випуску
Загальна
номінальна
вартість
(грн)
Найме-
нування
товару (послуги),
під який
здійснено
випуск
Дата
погашення
облігацій
12345678910
- - не випускались - - документарна на пред`явника - - -

4.3. Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом (емісія яких підлягає реєстрації) (крім іпотечних облігацій, іпотечних сертифікатів, сертифікатів ФОН)
Дата випуску Вид цінних паперів Обсяг випуску Обсяг розміщених цінних паперів на звітну дату (грн) Умови обігу та погашення
12345
- - - - не випускались

4.4. Інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
№ з/п Дата зарахування акцій на рахунок емітента Кількість акцій, що викуплено (шт.) Дата реєстрації випуску акцій, що викуплено Номер свідоцтва про реєстрацію випуску акцій, що викуплено Найменування органу, що зареєстрував випуск акцій, що викуплено Частка у статутному капіталі (відсотки)
1234567
1 - - - - У першому півріччі 2013 року власні акції Публічним акціонерним товариством "Дніпровагонмаш" не викупались. -

4.5. Інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів
Кількість замовлених бланків сертифікатів цінних паперів (шт.) 0
у тому числі: сертифікатів акцій 0
сертифікатів облігацій 0
сертифікатів інших цінних паперів (окремо щодо кожного виду цінних паперів) Акції ПАТ "Дніпровагонмаш" існують в бездокументарній формі. З цієї причини сертифікати акцій протягом звітного періоду не замовлялись та не видавались власникам акцій. Облігації ПАТ "Дніпровагонмаш" не випускались. 0
Кількість виданих власникам сертифікатів цінних паперів (шт.) 0
у тому числі: сертифікатів акцій 0
сертифікатів облігацій 0
сертифікатів інших цінних паперів (окремо щодо кожного виду цінних паперів) 0

 

5. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів
Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування особи гаранта Ідентифі-
каційний
код за
ЄДРПОУ
гаранта
Місцезнаходження гаранта
12345
- - - - -

      Боргові цінні папери ПАТ "Дніпровагонмаш" не випускались.

 

6. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Найменування основних засобів Власні основні засоби
(тис. грн)
Орендовані основні засоби
(тис. грн)
Основні засоби, всього
(тис. грн)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1234567
1. Виробничого призначення 113214 114912 - - 113214 114912
будівлі та споруди 53523 55085 - - 53523 55085
машини та обладнання 36370 41929 - - 36370 41929
транспортні засоби 13150 12421 - - 13150 12421
інші 10171 5477 - - 10171 5477
2. Невиробничого призначення - - - - - -
будівлі та споруди - - - - - -
машини та обладнання - - - - - -
транспортні засоби - - - - - -
Інші - - - - - -
Усього 113214 114912 - - 113214 114912

 

7. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника За звітний період За попередній період
1 2 3
Розрахункова вартість чистих активів 1578845 1451530
Статутний капітал 8318 8318
Скоригований статутний капітал 8318 8318
Опис* Методика розрахунку вартостi чистих активiв ПАТ "Днiпровагонмаш" за 6 місяців 2013 року. 1. Пiд вартiстю чистих активiв розумiється величина, яка визначається шляхом вирахування iз суми активiв, прийнятих до розрахунку, суми його зобов'язань, прийнятих до розрахунку. 2. До складу активiв, якi приймаються до розрахунку, включаються: 2.1. Необоротнi активи: - нематерiальнi активи (залишкова вартiсть) - 6666,0 тис.грн.; - основнi засоби (залишкова вартiсть) – 114912,0 тис.грн.; - довгостроковi фiнансовi інвестиції, які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств – 0,0 тис.грн.; - iншi фiнансовi iнвестицiї – 12,0 тис.грн.; - довгострокова дебiторська заборгованiсть – 0,0 тис.грн.; - інші необоротні активи,включаючи відстрочені податкові активи - 51028,0 тис.грн. Оборотнi активи: - запаси – 276724 тис.грн.; - векселi одержанi - 26 тис.грн.; - дебiторська заборгованiсть – 1089828 тис.грн.; - поточнi фiнансовi зобов'язання - 0,0 тис.грн.; - грошовi кошти - 310910 тис.грн.; - iншi оборотнi активи – 0,0 тис.грн. 2.2. Витрати майбутнiх перiодiв – 0,0 тис.грн. 2.3.Необоротні активи та групи вибуття – 0,0 тис.грн 3. До складу зобов'язань, що приймаються до розрахунку, включаються: 3.1. Довгострокові зобов’язання і забезпечення – 74381,0 тис.грн. 3.2. Поточнi зобов'язання, в т. ч. - короткостроковi кредити банкiв – 0,0 тис.грн.; - поточна заборгованiсть за довгостроковими зобов'язаннями - 0,0 тис.грн.; - виданi векселi - 0,0 тис.грн.; - кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги – 19754,0 тис.грн. Поточнi зобов'язання за розрахунками: - з одержаних авансiв – 137945,0 тис.грн.; - з бюджетом – 2068,0 тис.грн.; - з позабюджетних платежiв - 0,0 тис.грн.; - зi страхування – 4689,0 тис.грн.; - з оплати працi – 9105,0 тис.грн.; - з учасниками - 1206,0 тис.грн.; - iз внутрiшнiх розрахункiв - 0,0 тис.грн.; - поточні забезпечення- 20348,0 тис.грн.; - iншi поточнi зобов'язання – 1931,0 тис.грн. 3.3. Забезпечення наступних виплат i платежів - 0,0 тис.грн. 3.4. Доходи майбутнiх перiодiв - 0,0 тис.грн. 4. Визначення вартостi чистих активiв проводиться за формулою: Чистi активи = (2.1 + 2.2 + 2.3) - (3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4) Чистi активи = (1850272 + 0 + 0) - (74381 + 197046 +0+0) = 1578845,0 тис.грн. Методика розрахунку вартостi чистих активiв ПАТ "Днiпровагонмаш" за 12 місяців 2012 року. 1. Пiд вартiстю чистих активiв розумiється величина, яка визначається шляхом вирахування iз суми активiв, прийнятих до розрахунку, суми його зобов'язань, прийнятих до розрахунку. 2. До складу активiв, якi приймаються до розрахунку, включаються: 2.1. Необоротнi активи: - нематерiальнi активи (залишкова вартiсть) - 5100,0 тис.грн.; - основнi засоби (залишкова вартiсть) – 113214,0 тис.грн.; - довгостроковi фiнансовi інвестиції, які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств – 0,0 тис.грн.; - iншi фiнансовi iнвестицiї – 12 тис.грн.; - довгострокова дебiторська заборгованiсть – 0,0 тис.грн.; - інші необоротні активи,включаючи відстрочені податкові активи - 70151,0 тис.грн. Оборотнi активи: - запаси – 509819 тис.грн.; - векселi одержанi - 26 тис.грн.; - дебiторська заборгованiсть – 919790 тис.грн.; - поточнi фiнансовi зобов'язання - 0,0 тис.грн.; - грошовi кошти - 270964 тис.грн.; - iншi оборотнi активи – 0,0 тис.грн. 2.2. Витрати майбутнiх перiодiв – 0,0 тис.грн. 2.3.Необоротні активи та групи вибуття – 0,0 тис.грн. 3. До складу зобов'язань, що приймаються до розрахунку, включаються: 3.1. Довгострокові зобов’язання і забезпечення – 76791,0 тис.грн. 3.2. Поточнi зобов'язання, в т. ч. - короткостроковi кредити банкiв – 0,0 тис.грн.; - поточна заборгованiсть за довгостроковими зобов'язаннями - 0,0 тис.грн.; - виданi векселi - 0,0 тис.грн.; - кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги – 82729,0 тис.грн. Поточнi зобов'язання за розрахунками: - з одержаних авансiв – 218855,0 тис.грн.; - з бюджетом – 2269,0 тис.грн.; - з позабюджетних платежiв - 0,0 тис.грн.; - зi страхування – 5134,0 тис.грн.; - з оплати працi – 9886,0 тис.грн.; - з учасниками - 1212,0 тис.грн.; - iз внутрiшнiх розрахункiв - 0,0 тис.грн.; - поточні забезпечення- 22188,0 тис.грн - iншi поточнi зобов'язання – 18482,0 тис.грн. 3.3. Забезпечення наступних виплат i платежів - 0,0 тис.грн 3.4. Доходи майбутнiх перiодiв - 0,0 тис.грн. 4. Визначення вартостi чистих активiв проводиться за формулою: Чистi активи = (2.1 + 2.2 + 2.3) - (3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4) Чистi активи = (1889076 + 0 + 0) - (76791 + 360755 + 0+ 0) = 1451530,0 тис.грн.
Висновок** Товариство відповідає вимогам ч.3. ст.155. Цивільного кодексу України, оскільки розрахункова вартість чистих активів складає 1578845,0 тис. грн. та не є меншою від розміру статутного капіталу товариства – 8318,0 тис. грн. Товариство відповідає вимогам ч.3. ст.155. Цивільного кодексу України, оскільки розрахункова вартість чистих активів складає 1451530,0 тис. грн. та не є меншою від розміру статутного капіталу товариства – 8318,0 тис. грн.

 

8. Відомості щодо особливої інформації, що виникала протягом звітного періоду.
Дата вчинення дії Дата оприлюднення повідомлення Вид інформації
123
09.01.2013 09.01.2013 Інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій
02.04.2013 02.04.2013 Інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій
10.04.2013 10.04.2013 Інформація про зміну складу посадових осіб емітента
16.04.2013 16.04.2013 Інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій
18.04.2013 18.04.2013 Інформація про зміну складу посадових осіб емітента
02.07.2013 02.07.2013 Інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

Фінансова звітність

 

Баланс
на 30.06.2013
Складено:
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності

Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1234
          АКТИВ
I. Необоротні активи:
Нематеріальні активи
     залишкова вартість 010
     первісна вартість 011
     накопичена амортизація 012
Незавершені капітальні інвестиції 020
Основні засоби:
     залишкова вартість 030
     первісна вартість 031
     знос 032
Довгострокові біологічні активи:
     справедлива (залишкова) вартість 035
     первісна вартість 036
     накопичена амортизація 037
Довгострокові фінансові інвестиції:
     які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 040
     інші фінансові інвестиції 045
Довгострокова дебіторська заборгованість 050
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості 055
Первісна вартість інвестиційної нерухомості 056
Знос інвестиційної нерухомості 057
Відстрочені податкові активи 060
Гудвіл 065
Інші необоротні активи 070
Гудвіл при консолідації 075
Усього за розділом I 080
II. Оборотні активи:
Виробничі запаси 100
Поточні біологічні активи 110
Незавершене виробництво 120
Готова продукція 130
Товари 140
Векселі одержані 150
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
     чиста реалізаційна вартість 160
     первісна вартість 161
     резерв сумнівних боргів 162
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
     з бюджетом 170
     за виданими авансами 180
     з нарахованих доходів 190
     із внутрішніх розрахунків 200
Інша поточна дебіторська заборгованість 210
Поточні фінансові інвестиції 220
Грошові кошти та їх еквіваленти:
     в національній валюті 230
     - у т.ч. в касі 231
     в іноземній валюті 240
Інші оборотні активи 250
Усього за розділом II 260
III. Витрати майбутніх періодів 270
IV. Необоротні активи та групи вибуття 275
Баланс 280
     
          ПАСИВ
I. Власний капітал
Статутний капітал 300
Пайовий капітал 310
Додатковий вкладений капітал 320
Інший додатковий капітал 330
Резервний капітал 340
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350
Неоплачений капітал 360
Вилучений капітал 370
Накопичена курсова різниця 375
Усього за розділом I 380
Частка меншості 385
II. Забезпечення майбутніх витрат і платежів
Забезпечення виплат персоналу 400
Інші забезпечення 410
Сума страхових резервів 415
Сума часток перестраховиків у страхових резервах 416
Цільове фінансування1 420
Усього за розділом II 430
III. Довгострокові зобов'язання
Довгострокові кредити банків 440
Інші довгострокові фінансові зобов'язання 450
Відстрочені податкові зобов'язання 460
Інші довгострокові зобов'язання 470
Усього за розділом III 480
IV. Поточні зобов'язання
Короткострокові кредити банків 500
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 510
Векселі видані 520
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530
Поточні зобов'язання за розрахунками:
     з одержаних авансів 540
     з бюджетом 550
     з позабюджетних платежів 560
     зі страхування 570
     з оплати праці 580
     з учасниками 590
     із внутрішніх розрахунків 600
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу 605
Інші поточні зобов'язання 610
Усього за розділом IV 620
V. Доходи майбутніх періодів 630
Баланс 640

1 З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги (421)

 

Звіт про фінансові результати
за 2 квартал 2013 року
Складено:
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності

Стаття Код рядка За звітний період За попередній період
1234
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
          СТАТТЯ
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010
Податок на додану вартість 015
Акцизний збір 020
      025
Інші вирахування з доходу 030
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 035
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 040
Валовий:
     прибуток 050
     збиток 055
Інші операційні доходи 060
У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних унаслідок сільськогосподарської діяльності 061
Адміністративні витрати 070
Витрати на збут 080
Інші операційні витрати 090
У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів сільськогосподарської продукції, одержаних унаслідок сільськогосподарської діяльності 091
Фінансові результати від операційної діяльності:
     прибуток 100
     збиток 105
Доход від участі в капіталі 110
Інші фінансові доходи 120
Інші доходи 1 130
Фінансові витрати 140
Втрати від участі в капіталі 150
Інші витрати 160
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 165
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:
     прибуток 170
     збиток 175
У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття унаслідок припинення діяльності 176
У т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття унаслідок припинення діяльності 177
Податок на прибуток від звичайної діяльності 180
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності 185
Фінансові результати від звичайної діяльності:
     прибуток 190
     збиток 195
Надзвичайні:
     доходи 200
     витрати 205
Податки з надзвичайного прибутку 210
Частка меншості 215
Чистий:
     прибуток 220
     збиток 225
Забезпечення матеріального заохочення 226
II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
          Найменування показника
Матеріальні затрати 230
Витрати на оплату праці 240
Відрахування на соціальні заходи 250
Амортизація 260
Інші операційні витрати 270
Разом 280
III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
          Назва статті
Середньорічна кількість простих акцій 300
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310
Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію 320
Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію 330
Дивіденди на одну просту акцію 340

1 З рядка 130 графа 3 Дохід, пов'язаний з благодійною допомогою (131)

 

Примітки до звітів

      Форми Балансу та Звіту про фінансові результати в програмі ЕСКРІН не відповідають формам, затвердженим Наказом Міністерства фінансів України від 07.02.2013 року № 73. З цієї причини Баланс та Звіт про фінансові результати в програмі ЕСКРІН не заповнювались. Консолідований баланс (Звіт про фінансовий стан) на 30.06.2013р. та Консолідований звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 1 півріччя 2013 року наведені в розділі XI «Фінансова звітність емітента» в форматі pdf.
     
      Фiнансова звiтнiсть, що надається, грунтується на принципах i способах розкриття iнформацii, якi регулюються Мiжнародними стандартами фiнансовоi звiтностi.
      Основнi допущення- принцип нарахування та безперервностi.
      Основнi засоби вiдображаються за iсторичною або умовною вартiстю, за вирахуванням накопиченого зносу та накопичених збиткiв вiд знецiнення. На дату переходу до МСФЗ група використала справедливу вартiсть в якостi умовноi вартостi. З цiєю метою керiвництво використало оцiнки, зробленi незалежними квалiфiкованими професiйними оцiнювачами для визначення справедливоi вартості об’єктiв основних засобiв станом на дату переходу до МСФЗ. При цьому справедлива вартiсть визначалась як сума, на яку актив можна було б обмiняти в операцiях мiж добре обiзнаними, незалежними одна вiд одноi сторонами, якi бажають здiйснити таку операцiю. Справедлива вартiсть активiв, для яких iснує ринок, визначалась за iхньою ринковою вартiстю. Якщо для об’єкта основних засобiв, через його спеціальне призначення, не існувало ринкових iндикаторiв справедливої вартості, і даний об’єкт рідко є предметом продажу, за виключенням випадків продажу як частини діючого господарського об’єкта, для оцінки справедливої вартості використовувався дохідний метод амортизованої вартості заміщення.
      Сума, яка підлягає амортизації, становить первісну вартість або умовну вартість об’єкта основних засобів, за вирахуванням його ліквідаційної вартості. Ліквідаційна вартість активу - це очікувана сума, яку одержали б на даний момент від реалізації об’єкта основних засобів
      після вирахування очікуваних витрат на вибуття, якби даний актив уже досяг того віку та стану, у якому , як можна очікувати, він буде перебувати наприкінці строку свого корисного використання.
      Амортизація основних засобів нараховується з метою списання вартості відповідного активу протягом строку корисного використання і розраховується з використанням прямолінійного методу у діапазоні від 3 до 50 рокiв.
      Незавершене будівництво включає витрати, безпосередньо пов’язані з будівництвом
      основних засобів, включаючи відповідний розподіл накладних витрат, понесених безпосередньо під час будівництва. Незавершене будівництво не амортизується. Амортизація незавершеного будівництва починається з моменту готовності даних активів до експлуатації, тобто коли вони перебувають у місці та стані, який забезпечує їхню експлуатацію відповідно до намірів керівництва.
      Нематеріальні активи в момент придбання оцінюються по первісній вартості. Їх облік ведеться по первісній вартості за вирахуванням накопиченого зносу та накопичених збитків від знецінювання. Амортизація нематеріальних активів розраховується з використанням прямолінійного методу. Нематеріальні активи з невизначеним строком корисного використання не амортизуються та перевіряються на предмет знецінювання на кожну звітну дату.
      Необоротні активи та групи вибуття для продажу обліковуються по найменшій вартості - балансовій вартості або справедливій за вирахуванням витрат на продаж. Такі активи не підлягають амортизації, повинні бути доступними до негайного продажу та їх продаж повинен бути високо вірогідним. Діяльність, що припиняється - це компонент підприємства, який або вибув, або класифікується, як « призначений для продажу» та уявляє собою або окрему лінію бізнесу, або географічний сегмент, або дочірнє підприємство, придбане виключно з ціллю перепродажу.
      Запаси відображаються за меншою з двох величин: первісної вартості та чистої вартості реалізації. Первісна вартість запасів включає витрати на сировину, прямі витрати на оплату праці та відповідні накладні витрати, понесені до доведення запасів до їхнього теперішнього місця розташування та стану. При переміщенні запасів з базових складів в підрозділи та при продажу запасів застосовувався метод ідентифікованої вартості оцінки відповідної одиниці запасів. При передачі запасів у виробництво їхня оцінка здійснюється з використанням методу середньозваженої вартості. Чиста вартість реалізації визначається виходячи з розрахункової ціни продажу, за вирахуванням всіх очікуваних витрат на завершення виробництва та реалізацію.
      Фінансові активи представлені кредитами та дебіторською заборгованістю. Класифікація залежить від характеру та цілі фінансових активів і визначається на момент первісного визнання.
      Торгова та інша дебіторська заборгованість з фіксованими платежами або платежами, які можна визначити, яка не має котирування на активному ринку, класифікується як кредити та дебіторська заборгованість. Кредити та дебіторська заборгованість оцінюються за амортизованою вартістю з використанням методу ефективної ставки відсотка, за вирахуванням збитку від знецінення. Доходи з відсотків визнаються із застосуванням методу ефективної ставки відсотка, за винятком короткострокової дебіторської заборгованості, коли визнання відсотків не буде мати істотного впливу. Короткострокова дебіторська заборгованість, на яку не нараховуються відсотки, відображається за номінальною вартістю.
      Відповідні резерви на покриття збитків від сумнівної заборгованості визнаються і складі прибутку або збитку, коли існують об’єктивні свідчення того, що актив знецінився.
      Акціонерний капітал визнається за історичною вартістю, скоригованою на вплив від застосування МСФО 29 «Фінансова звітність в умовах гіперінфляції» для внесків, зроблених до 31 грудня 2000 року. Вплив від застосування МСФО 29 відображається в Балансі в складі додаткового капіталу.
      Резерви визнаються, коли підприємство має поточне юридичне або конструктивне зобов’язання внаслідок минулої подіі, і при цьому існує ймовірність, що воно буде змушене погасити дане зобов’язання і можна зробити достовірну оцінку зобов’язання.
      Умовні зобов’язання не визнаються у фінансовій звітності. Вони розкриваються у примітках до фінансової звітності, окрім випадків, коли ймовірність відтоку ресурсів, які втілюють у собі економічні вигоди,є незначною.
      Пенсійні зобов’язання обліковуються як довгострокові зобов’язання. Підприємство використовує послуги професійного актуарія для розрахунку суми цих зобов’язань на звітну дату. Фактичні результати можуть відрізнятися від оцінок, зроблених станом на звітну дату.
      Доходи від реалізації оцінюються за справедливою вартістю компенсації, отриманої в оплату або очікуваної до отримання. Доходи від реалізації зменшуються на очікувану суму повернутих клієнтам товарів та готової продукції. Доходи не включають торгових знижок, податків та інших подібних відрахувань, отриманих на користь третіх осіб.
      Доходи від реалізації визнаються за умови виконання всіх наведених нище умов:
      1. Підприємство передало покупцю усі істотні ризики та вигоди.
      2. Підприємство більше не бере участі в управлінні та не здійснює контроль за реалізованими товарами, готовою продукцією.
      3. Сума доходів може бути достовірно визначена.
      4. Існує вірогідність, що економічні вигоди, пов’язані з операцією, будуть отримані підприємством.
      5. Понесені витрати можуть бути достовірно оцінені.
      При визначенні доходу використовується метод нарахування. Витрати визнаються одночасно з визнанням доходу, для отримання якого вони були здійснені. В фінансовій звітності для відображення витрат використовується модель по функціям затрат.