Зміст

Квартальна інформація
Зміна до Квартальної інформації
Вступ
Розділ I. Основні відомості про емітента
Розділ II. Фактори ризику
Розділ III. Інформація про господарську діяльність емітента
Розділ IV. Інформація про основні засоби емітента
Розділ V. Інформація про працівників емітента
Розділ VІ. Основні дані про органи та посадових осіб емітента
Розділ VІІ. Інформація про засновників, учасників (акціонерів) та власників істотної участі емітента
Розділ VІІІ. Інформація про правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, іншими афілійованими особами
Розділ ІХ. Інформація про судові процеси, процедури досудового врегулювання спору, виплати штрафних санкцій
Розділ Х. Інформація про цінні папери емітента
Розділ ХІ. Фінансова звітність емітента
Розділ ХIІ. Висновок щодо операційної та фінансової діяльності емітента
Інформація про осіб, що підписують документ
1. Основні відомості про емітента
2. Інформація про загальні збори акціонерів
3. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент*
4. Відомості про цінні папери емітента
5. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів
6. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
7. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
8. Відомості щодо особливої інформації, що виникала протягом звітного періоду.
Баланс
Звіт про фінансові результати
Примітки до звітів
Квартальна інформація
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 05669819
Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство «Дніпровагонмаш»
Скорочене найменування емітента (за наявності): ПАТ «Дніпровагонмаш»
Організаційно-правова форма емітента за КОПФГ: Акціонерне товариство
Місцезнаходження емітента:
Поштовий індекс: 51925
Область: Дніпропетровська
Район:
Населений пункт: м. Дніпродзержинськ
Вулиця: Українська
Будинок: 4
Корпус:
Офіс / квартира:
Міжміський код та телефон емітента: 0569233046
Номер факсу емітента: 0569232638
Веб-сайт емітента: www.dvmash.biz
Дата, на яку складено квартальну інформацію (день, місяць, рік): 30.06.2011

 

Вступ

      ПАТ «Дніпровагонмаш» - одне з провідних підприємств України і країн СНД по проектуванню і виготовленню вантажних вагонів для магістральних залізниць і різних галузей промисловості. Головною перевагою розробок ПАТ «Дніпровагонмаш» є відповідність особливостям і конкретним умовам експлуатації - орієнтація продукції на задоволення вимог ринку і Замовника. Цьому сприяє досвід колективу розробників, сучасні засоби проектування і гнучка технологія виробництва.
      Спецiалiзацiєю ПАТ «Дніпровагонмаш» є проектування i виготовлення вантажних, магiстральних i промислових вагонiв.
      Головнi напрямки дiяльностi:
      - проектування i виготовлення вантажних магiстральних i промислових вагонiв для рiзноманiтних галузей промисловостi;
      - постачання запасних частин до вантажних вагонiв;
      - проектування i виготовлення устаткування для коксохiмiчної промисловостi (вагони для розпеченого коксу i коксогасильнi вагони);
      - модернiзацiя вантажних вагонiв;
      - розробка конструкторської i технологiчної документацiї на вантажнi вагони, нестандартне устаткування.
      Конкурентна перевага ПАТ «Дніпровагонмаш» - персональна робота з кожним Замовником, iндивiдуальнi технiчнi рiшення при розробцi нових конструкцiй вагонiв, адаптацiя розробляємої технiки до конкретних умов експлуатацiї та конкретних вантажiв. I як наслiдок впровадження цього принципу - рiзноманiтнiсть запропонованої продукцiї.
      Сьогоднi пiдприємство має в активi бiльш 160 моделей вантажних вагонiв. У їх число входять вагони практично всiх типiв:
      - напiввагони (глуходоннi i люковi);
      - хопери (критi i вiдкритi);
      - платформи рiзноманiтної спецiалiзацiї, у тому числi для контейнерiв, лiсових i металургiйних вантажiв;
      - критi вагони;
      - вагони для коксохiмiчного виробництва (коксогасильнi та для розпеченого коксу);
      - думпкари;
      - бункернi вагони;
      - спецiалiзованi технологiчнi транспортнi засоби.
      Сьогоднi ПАТ «Дніпровагонмаш» продовжує розробку нових прогресивних видiв залiзничного рухомого складу, якi вiдповiдають сучасним вимогам. Роботи йдуть по декiлькох напрямках:
      - технiка для роботи в мережi мiжнародних транспортних коридорiв, у тому числi платформи для контейнерiв;
      - длiннобазнi платформи для контейнерiв;
      - рухомий склад нового поколiння;
      - хопери критi i вiдкритi;
      - вагони промислового призначення;
      - рухомий склад з розширеними функцiональними можливостями.
      Розробка технiки для роботи в мережi мiжнародних транспортних коридорiв, що проходять по територiї України i країн СНД буде сприяти iнтегруванню нацiональної транспортної мережi в свiтове транспортне спiвтовариство.
      До складу підготовленої консолiдованої фiнансової звiтностi станом на 30.06.2011 року ввiйшли показники дiяльностi материнського пiдприємства ПАТ «Днiпровагонмаш» та пiдприємств: Металургiйного пiдприємства «Днiпродзержинський сталеливарний завод», дочiрнього пiдприємства Публічного акцiонерного товариства «Днiпровагонмаш», ТОВ «Торговий Дiм «Днiпровагонмаш» (м. Москва), ТОВ «Вагонбудiнвест», ТОВ «Сигнум Iнвест».
      ПАТ «Днiпровагонмаш» має Київське представництво Публічного акцiонерного товариства «Днiпровагонмаш», метою дiяльностi якого є представництво та захист iнтересiв ПАТ «Днiпровагонмаш» на ринку вагонобудування України та за її кордоном, розширення ринку збуту продукцiї.
      Ця квартальна інформація містить оцінки і прогнози уповноважених органів управління ПАТ «Дніпровагонмаш» щодо перспектив розвитку галузі економіки залiзничного машинобудування, в якій емітент здійснює основну діяльність, і результатів діяльності товариства, у тому числі планів товариства, ймовірності настання певних подій чи вчинення певних дій.
      Звіт розкриває повну, достовірну інформацію про загальну діяльність емітента у звітному періоді. Значну увагу у звіті приділено опису господарської діяльності, структурі підприємства, факторам ризику, органам управління. Розкрита інформація про цінні папери товариства, зазначені засновники та акціонери ПАТ «Дніпровагонмаш».
      Інвестори не повинні повністю покладатися на оцінки і прогнози органів управління емітента, оскільки фактичні результати діяльності емітента в майбутньому можуть відрізнятися від прогнозованих результатів з багатьох причин.
      Придбання цінних паперів емітента пов’язане з ризиками, описаними в цій квартальній інформації.
     

 

Розділ I. Основні відомості про емітента

      1.1. Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство «Дніпровагонмаш»
      Скорочене найменування емітента: ПАТ «Дніпровагонмаш»
      Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 05669819
     
      1.2. Дата проведення державної реєстрації: 19.04.1995р.
      Номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців: 12231200000000008
      Місце проведення державної реєстрації: Виконавчий комітет Дніпродзержинської міської ради Дніпропетровської області
      Місцезнаходження емітента: 51925, Дніпропетровська обл., м. Дніпродзержинськ, вул. Українська, буд. 4
      Телефон: 0569233046
      Факс: 0569232638
      Адреса електронної пошти емітента: ivashina@dvm.com.ua
      Веб-сторінка, на якій доступна інформація про емітента чи його цінні папери: www.dvmash.biz
     
      Спеціальний підрозділ ПАТ «Дніпровагонмаш» по роботі з акціонерами та інвесторами – бюро-секретаріат по сприянню у роботі наглядової ради, що знаходиться за місцезнаходженням товариства: 51925, Дніпропетровська обл., м. Дніпродзержинськ, вул. Українська, буд. 4.
      Телефон: 0569233046
      Факс: 0569232638
      Адреса електронної пошти: ivashina@dvm.com.ua
     
      1.3. Пiдприємство створювалось на базi вагоноремонтних майстерень металургiйного заводу, побудованих в 1916 - 1918 роках польсько - бельгiйсько - французьким "Пiвденноросiйським Днiпровським Металургiйним товариством". Ще на початку ХХ сторiччя тут вироблялися двоколiйнi критi вагони для магiстральних залiзниць.
      Становлення заводу в якостi самостiйного пiдприємства вiдбувалось в роки радянської влади. У 1925 роцi Постановою Правлiння Главметалу ВСНГ СРСР вiд 17 грудня було прийнято рiшення про створення самостiйного вагонобудiвного виробництва. У 1926 роцi вагонобудiвне вiддiлення остаточно видiлилося зi складу металургiйного заводу i стало самостiйним пiдприємством - Кам'янським вагонобудiвним заводом. В жовтнi цього ж року, вже в новому статусi, завод почав виробництво своєї продукцiї.
      Довгi роки пiдприємство було вiдоме постiйним партнерам i споживачам як Днiпродзержинський вагонобудiвний завод iменi газети "Правда". Це iм'я присвоєне заводу на прохання його колективу наприкiнцi 20-х рокiв в подяку за активну помiч, яку надавала йому редакцiя газети "Правда" на перших, найскладнiших, етапах розвитку.
      Розширення сфери дiяльностi пiдприємства викликало необхiднiсть його структурної перебудови. На базi Днiпродзержинського вагонобудiвного заводу iменi газети "Правда" у липнi 1993 року було створено виробниче об'єднання вагонобудування "Днiпровагонмаш".
      В груднi 1993 року, згiдно з наказом Мiнiстерства машинобудування, вiйськово-промислового комплексу i конверсiї України № 775 вiд 22 грудня 1993 року та у вiдповiдностi з Указом Президента України "Про корпоратизацiю пiдприємств" вiд 15 червня 1993 року, було створено Вiдкрите акцiонерне товариство "Днiпровагонмаш", шляхом корпоратизацiї майна державного виробничого об'єднання вагонобудування "Днiпровагонмаш".
      З метою приведення діяльності товариства у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства» 21.04.2011р. черговими загальними зборами акціонерів ВАТ «Дніпровагонмаш» було прийнято рішення змінити найменування товариства з Відкритого акціонерного товариства «Дніпровагонмаш» на Публічне акціонерне товариство «Дніпровагонмаш».
      У цьому році завод буде відзначати своє 85-ти річчя.
      Строк існування з дати державної реєстрації, як акціонерного товариства – понад 16 років.
      ПАТ «Дніпровагонмаш» створено на невизначений строк.
     

      1.4. Протягом звітного періоду ПАТ «Дніпровагонмаш» здійснило продаж значної частини активів, не пов'язаних з основною діяльністю товариства, а саме було відчужено частку у статутному капіталі ТОВ «Вагонбудінвест» за ціною 225100,00 тис. грн.

      1.5. Структурних змін в органах управління товариства, в організаційній структурі, в основних структурних підрозділах товариства та їх функціональному призначенні в звітному періоді не відбулось.
     
      1.6. Протягом звітного періоду нові дочірні підприємства Публічним акціонерним товариством «Дніпровагонмаш» не ствроювались та жодна юридична особа не набула статусу залежного від ПАТ «Дніпровагонмаш».
     
      Протягом звітного періоду рішення про ліквідацію Металургiйного пiдприємства «Днiпродзержинський сталеливарний завод», дочiрнього пiдприємства Публічного акцiонерного товариства «Днiпровагонмаш» (скорочено ДП «Стальзавод»), створеного згiдно рiшення загальних зборiв ВАТ «Днiпровагонмаш» вiд 22.03.1995 року, не приймалось.
      Залежними по відношенню до ПАТ «Дніпровагонмаш» є ТОВ "Торговий Дiм «Днiпровагонмаш» (м. Москва), ТОВ «Вагонбудiнвест», ТОВ «Сигнум Iнвест». Перелічені підприємства протягом звітного періоду не втратили статусу залежних від ПАТ «Дніпровагонмаш».
     
     

      1.7. Розмір зареєстрованого статутного капіталу ПАТ «Дніпровагонмаш» складає 8 317 900,00 грн. Розмір сплаченого статутного капіталу ПАТ «Дніпровагонмаш» - 8 317 900,00 грн. Протягом звітного періоду розмір статутного капіталу ПАТ «Дніпровагонмаш» не змінювався.
      Розмір власного капіталу ПАТ «Дніпровагонмаш» на 01.01.2011р. складає 451984,0 тис.грн.
      Розмір власного капіталу ПАТ «Дніпровагонмаш» на 30.06.2011р. - 647581,0 тис.грн.

      1.8. ПАТ «Дніпровагонмаш» не належить нi до яких об'єднань пiдприємств чи груп суб'єктів господарювання.
     

      1.9. 21.04.2011 року вiдбулись черговi загальнi збори акцiонерiв ВАТ "Днiпровагонмаш" з наступним порядком денним:
      1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів.
      2. Затвердження порядку денного загальних зборів акціонерів.
      3. Затвердження регламенту проведення загальних зборів акціонерів.
      4. Звіт дирекції ВАТ «Дніпровагонмаш» про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2010 рік та затвердження основних напрямків діяльності ВАТ «Дніпровагонмаш» на 2011 рік.
      5. Звіт директора ДП «Стальзавод» про результати фінансово-господарської діяльності дочірнього підприємства за 2010 рік та затвердження основних напрямків діяльності ДП «Стальзавод» на 2011 рік.
      6. Звіт наглядової ради ВАТ «Дніпровагонмаш» за 2010 рік та затвердження бюджету наглядової ради на 2011 рік.
      7. Звіт ревізійної комісії ВАТ «Дніпровагонмаш» за 2010 рік та затвердження бюджету ревізійної комісії на 2011 рік.
      8. Затвердження висновків ревізійної комісії, річних звітів та балансів ВАТ «Дніпровагонмаш» та ДП «Стальзавод» за 2010 рік.
      9. Затвердження порядку розподілу консолідованого прибутку за підсумками роботи у 2010 році, строку та порядку виплати частки прибутку (дивідендів) за 2010 рік і затвердження планових нормативів розподілу прибутку на 2011 рік.
      10. Про зміну найменування Відкритого акціонерного товариства «Дніпровагонмаш» на Публічне акціонерне товариство «Дніпровагонмаш».
      11. Про зміну найменування Металургійного підприємства «Дніпродзержинський сталеливарний завод», дочірнє підприємство Відкритого акціонерного товариства «Дніпровагонмаш» на Металургійне підприємство «Дніпродзержинський сталеливарний завод», дочірнє підприємство Публічного акціонерного товариства «Дніпровагонмаш».
      12. Про зміну найменування Київського представництва Відкритого акціонерного товариства «Дніпровагонмаш» на Київське представництво Публічного акціонерного товариства «Дніпровагонмаш».
      13. Про внесення змін та доповнень до Статуту ВАТ «Дніпровагонмаш», шляхом викладення його в новій редакції у зв’язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства».
      14. Про внесення змін та доповнень до Статуту ДП «Стальзавод».
      15. Про відміну діючого Положення про Київське представництво ВАТ «Дніпровагонмаш» та затвердження нового Положення про Київське представництво ПАТ «Дніпровагонмаш».
      16. Про відміну діючих положень, що регламентують внутрішню діяльність ВАТ «Дніпровагонмаш», а саме: Положення про загальні збори акціонерів ВАТ «Дніпровагонмаш», Положення про наглядову раду ВАТ «Дніпровагонмаш», Положення про ревізійну комісію ВАТ «Дніпровагонмаш», Положення про дирекцію ВАТ «Дніпровагонмаш» та затвердження нових положень, що регламентують внутрішню діяльність ПАТ «Дніпровагонмаш», а саме: Положення про загальні збори акціонерів ПАТ «Дніпровагонмаш», Положення про наглядову раду ПАТ «Дніпровагонмаш», Положення про ревізійну комісію ПАТ «Дніпровагонмаш», Положення про дирекцію ПАТ «Дніпровагонмаш».
      17. Відкликання генерального директора та членів дирекції ВАТ «Дніпровагонмаш» та обрання генерального директора та членів дирекції ПАТ «Дніпровагонмаш».
      18. Відкликання голови та членів наглядової ради ВАТ «Дніпровагонмаш» та обрання голови та членів наглядової ради ПАТ «Дніпровагонмаш», затвердження умов цивільно-правових (трудових договорів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами наглядової ради.
      19. Відкликання голови та членів ревізійної комісії ВАТ «Дніпровагонмаш» та обрання голови та членів ревізійної комісії ПАТ «Дніпровагонмаш», затвердження умов цивільно-правових (трудових договорів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами ревізійної комісії.
      20. Про збільшення статутного капіталу ТОВ «Торговий Дім «Дніпровагонмаш».
      21. Про розподіл часток статутного капіталу ТОВ «Торговий Дім «Дніпровагонмаш» та затвердження Статуту ТОВ «Торговий Дім «Дніпровагонмаш» в новій редакції.
      22. Про закриття Житлово - ремонтної експлуатаційної дільниці Відкритого акціонерного товариства «Дніпровагонмаш», ідентифікаційний код 25542357.
      23. Про створення ліквідаційної комісії із закриття Житлово - ремонтної експлуатаційної дільниці Відкритого акціонерного товариства «Дніпровагонмаш», ідентифікаційний код 25542357.
      24. Про відчуження майна ВАТ «Дніпровагонмаш» на суму, що становить п'ятдесят і більше відсотків вартості майна ВАТ «Дніпровагонмаш».
      25. Про відчуження майна ДП «Стальзавод» на суму, що становить п'ятдесят і більше відсотків вартості майна ДП «Стальзавод».
     
      Кворум загальних зборів - 90,0287 %.
     
      За результатами розгляду питань порядку денного зборiв були прийнятi наступні рiшення.
      1. Обрати лічильну комісію чергових загальних зборів ВАТ «Дніпровагонмаш» у складі семи осіб: Івашина Наталія Борисівна; Тюріна Ганна Віталіївна; Перекопська Катерина Володимирівна; Квашніна Меланія Іванівна; Філоненко Наталія Іванівна; Терещенко Олена Казимирівна; Калашнік Світлана Василівна.
      Результати голосування: «За» - 14 976 997 голосів, «Проти» - 0 голосів, «Утримались» - 0 голосів.
      2. Затвердити порядок денний загальних зборів акціонерів ВАТ «Дніпровагонмаш».
      Результати голосування: «За» - 14 976 997 голосів, «Проти» - 0 голосів, «Утримались» - 0 голосів.
      3. Затвердити регламент проведення загальних зборів акціонерів ВАТ «Дніпровагонмаш».
      Результати голосування: «За» - 14 976 997 голосів, «Проти» - 0 голосів, «Утримались» - 0 голосів.
      4. Затвердити звіт дирекції ВАТ «Дніпровагонмаш» про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2010 рік та основні напрямки діяльності ВАТ «Дніпровагонмаш» на 2011 рік.
      Результати голосування: «За» - 14 976 997 голосів, «Проти» - 0 голосів, «Утримались» - 0 голосів.
      5. Затвердити звіт директора ДП «Стальзавод» про результати фінансово-господарської діяльності дочірнього підприємства за 2010 рік та основні напрямки діяльності ДП «Стальзавод» на 2011 рік.
      Результати голосування: «За» - 14 976 997 голосів, «Проти» - 0 голосів, «Утримались» - 0 голосів.
      6. Затвердити звіт наглядової ради ВАТ «Дніпровагонмаш» за 2010 рік та бюджет наглядової ради на 2011 рік.
      Результати голосування: «За» - 14 976 997 голосів, «Проти» - 0 голосів, «Утримались» - 0 голосів.
      7. Затвердити звіт ревізійної комісії ВАТ «Дніпровагонмаш» за 2010 рік та бюджет ревізійної комісії на 2011 рік.
      Результати голосування: «За» - 14 976 997 голосів, «Проти» - 0 голосів, «Утримались» - 0 голосів.
      8. Затвердити висновки ревізійної комісії, річні звіти та баланси ВАТ «Дніпровагонмаш» та ДП «Стальзавод» за 2010 рік.
      Результати голосування: «За» - 14 976 997 голосів, «Проти» - 0 голосів, «Утримались» - 0 голосів.
      9. Затвердити порядок розподілу консолідованого прибутку за підсумками роботи у 2010 році і планові нормативи розподілу прибутку на 2011 рік, а також строк та порядок виплати дивідендів. Виплатити дивіденди за 2010 рік у розмірі 17,93 грн. на одну акцію.
      Результати голосування: «За» - 14 976 997 голосів, «Проти» - 0 голосів, «Утримались» - 0 голосів.
      10. Змінити найменування Відкритого акціонерного товариства «Дніпровагонмаш» на Публічне акціонерне товариство «Дніпровагонмаш».
      Результати голосування: «За» - 14 965 746 голосів, «Проти» - 11 251 голосів, «Утримались» - 0 голосів.
      11. Змінити найменування Металургійного підприємства «Дніпродзержинський сталеливарний завод», дочірнє підприємство Відкритого акціонерного товариства «Дніпровагонмаш» на Металургійне підприємство «Дніпродзержинський сталеливарний завод», дочірнє підприємство Публічного акціонерного товариства «Дніпровагонмаш».
      Результати голосування: «За» - 14 976 997 голосів, «Проти» - 0 голосів, «Утримались» - 0 голосів.
      12. Змінити найменування Київського представництва Відкритого акціонерного товариства «Дніпровагонмаш» на Київське представництво Публічного акціонерного товариства «Дніпровагонмаш».
      Результати голосування: «За» - 14 976 997 голосів, «Проти» - 0 голосів, «Утримались» - 0 голосів.
      13. Внести та затвердити зміни та доповнення до Статуту ВАТ «Дніпровагонмаш», шляхом викладення його в новій редакції у зв’язку з приведенням діяльності товариства у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства».
      Результати голосування: «За» - 14 976 997 голосів, «Проти» - 0 голосів, «Утримались» - 0 голосів.
      14. Внести та затвердити зміни та доповнення до Статуту ДП «Стальзавод», шляхом викладення його в новій редакції.
      Результати голосування: «За» - 14 976 997 голосів, «Проти» - 0 голосів, «Утримались» - 0 голосів.
      15. Відмінити діюче Положення про Київське представництво ВАТ «Дніпровагонмаш» та затвердити нове Положення про Київське представництво ПАТ «Дніпровагонмаш».
      Результати голосування: «За» - 14 976 997 голосів, «Проти» - 0 голосів, «Утримались» - 0 голосів.
      16. Відмінити діючі положення, що регламентують внутрішню діяльність ВАТ «Дніпровагонмаш», а саме: Положення про загальні збори акціонерів ВАТ «Дніпровагонмаш», Положення про наглядову раду ВАТ «Дніпровагонмаш», Положення про ревізійну комісію ВАТ «Дніпровагонмаш», Положення про дирекцію ВАТ «Дніпровагонмаш» та затвердити нові положення, що регламентують внутрішню діяльність ПАТ «Дніпровагонмаш», а саме: Положення про загальні збори акціонерів ПАТ «Дніпровагонмаш», Положення про наглядову раду ПАТ «Дніпровагонмаш», Положення про ревізійну комісію ПАТ «Дніпровагонмаш», Положення про дирекцію ПАТ «Дніпровагонмаш».
      Результати голосування: «За» - 14 976 997 голосів, «Проти» - 0 голосів, «Утримались» - 0 голосів.
      17. У зв’язку з припиненням строку повноважень відкликано з займаних посад генерального директора та членів дирекції ВАТ «Дніпровагонмаш».
      Результати голосування: «За» - 14 976 997 голосів, «Проти» - 0 голосів, «Утримались» - 0 голосів.
      Обрано дирекцію ПАТ «Дніпровагонмаш» у складі восьми осіб:
      - Кобиляков Андрій Іванович – генеральний директор;
      - Корнецький Олег Юрійович – член дирекції;
      - Бабенкова Олеся Олександрівна – член дирекції;
      - Малініна Марина Михайлівна – член дирекції;
      - Насікан Володимир Федорович – член дирекції;
      - Григор’єв Валерiй Феодосiйович – член дирекції;
      - Пуха Ніна Миколаївна – член дирекції;
      - Закірбаєв Олександр Ренатович – член дирекції.
      Результати голосування: «За» - 14 976 997 голосів, «Проти» - 0 голосів, «Утримались» - 0 голосів.
      18. У зв’язку з припиненням строку повноважень відкликано з займаних посад голову та членів наглядової ради ВАТ «Дніпровагонмаш».
      Результати голосування: «За» - 14 976 997 голосів, «Проти» - 0 голосів, «Утримались» - 0 голосів.
      Обрано наглядову раду ПАТ «Дніпровагонмаш» у складі чотирьох осіб:
      - Тегіпко Сергій Миколайович - голова наглядової ради;
      - Новіцький Валерій Георгійович - член наглядової ради;
      - ЗАТ «Холдінгова компанія «ТЕКО - ДНІПРОМЕТИЗ» - член наглядової ради;
      - Попенко Сергій Павлович - член наглядової ради.
      Результати голосування: «За» - 14 976 587 голосів, «Проти» - 410 голосів, «Утримались» - 0 голосів.
      19. У зв’язку з припиненням строку повноважень відкликано з займаних посад голову та членів ревізійної комісії ВАТ «Дніпровагонмаш».
      Результати голосування: «За» - 14 976 997 голосів, «Проти» - 0 голосів, «Утримались» - 0 голосів.
      Обрано ревізійну комісію ПАТ «Дніпровагонмаш» у складі чотирьох осіб:
      - Лисаков Юрій Олександрович - голова ревізійної комісії;
      - Гусак Геннадій Євгенович - член ревізійної комісії;
      - Колісніченко Наталія Леонідівна - член ревізійної комісії;
      - Василюк Зоя Василівна - член ревізійної комісії.
      Результати голосування: «За» - 14 976 997 голосів, «Проти» - 0 голосів, «Утримались» - 0 голосів.
      20. Збільшити статутний капітал Товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий Дім «Дніпровагонмаш».
      Результати голосування: «За» - 14 965 295 голосів, «Проти» - 11 702 голосів, «Утримались» - 0 голосів.
      21. Затвердити розподіл часток статутного капіталу ТОВ «Торговий Дім «Дніпровагонмаш» та Статут ТОВ «Торговий Дім «Дніпровагонмаш» в новій редакції.
      Результати голосування: «За» - 14 965 746 голосів, «Проти» - 11 251 голосів, «Утримались» - 0 голосів.
      22. Провести закриття Житлово - ремонтної експлуатаційної дільниці Відкритого акціонерного товариства «Дніпровагонмаш», ідентифікаційний код 25542357, відповідно до вимог чинного законодавства України.
      Результати голосування: «За» - 14 965 746 голосів, «Проти» - 11 251 голосів, «Утримались» - 0 голосів.
      23. Створити ліквідаційну комісію із закриття Житлово - ремонтної експлуатаційної дільниці Відкритого акціонерного товариства «Дніпровагонмаш».
      Результати голосування: «За» - 14 965 746 голосів, «Проти» - 11 251 голосів, «Утримались» - 0 голосів.
      24. Попередньо схвалити рішення про відчуження ВАТ «Дніпровагонмаш» частки у статутному капіталі ТОВ «Вагонбудінвест» за ціною не нижчою за номінальну вартість.
      Попередньо схвалити рішення про відчуження ВАТ «Дніпровагонмаш» частки у статутному капіталі ТОВ «Сигнум Інвест» за ціною не нижчою за номінальну вартість.
      Результати голосування: «За» - 14 965 264 голосів, «Проти» - 11 733 голосів, «Утримались» - 0 голосів.
      25. Попередньо схвалити рішення про відчуження ДП «Стальзавод» частки у статутному капіталі ТОВ «Сигнум Інвест», за ціною не нижчою за номінальну вартість.
      Результати голосування: «За» - 14 965 264 голосів, «Проти» - 11 733 голосів, «Утримались» - 0 голосів.

 

Розділ II. Фактори ризику

      2.1.1. Протягом звітного періоду не відбувалось подій, які могли б:
      - обмежити можливість акціонерів впливати на рішення стосовно обрання членів органів управління товариства або інших питань, що вирішуються шляхом голосування акціонерів;
      - спричинити «розмиття» поточної частки акціонера у статутному капіталі товариства;
      - негативно вплинути на права власників цінних паперів товариства, включаючи можливість реалізації цих прав;
      - обмежити виплату дивідендів за акціями;
      - обмежити можливість відчуження цінних паперів емітента їхніми власниками;
      - вплинути на виплату дивідендів або інших виплат нерезидентам;
      - вплинути на розмір прибутку власників цінних паперів.
     
      2.1.2. Факторами ризику в фінансово-господарській діяльності емітента залишаються:
      - конкуренти: поява нових вагонобудівних підприємств, нарощування потужностей існуючих заводів та розширення їхньої номенклатури може негативно позначиться на прибутках товариства.
      Даний фактор ризику можливо зменшити за рахунок освоєння нових типів продукції, модернізації існуючих, а також шляхом виробництва спеціалізованого рухомого складу, який не представлений в номенклатурі продукції конкурентів;
      - собівартість: постійне зростання цін на сировину та матеріали, комплектуючі вироби, енергоносії, транспортні витрати може привести до збільшення собівартості виробництва продукції. За I півріччя 2011р. ціни на металопрокат в середньому збільшились на 10,0 %, на комплектуючі вироби – на 9,9 %;
      - екологічні ризики - ризики, пов’язані зі шкідливим впливом діяльності емітента на навколишнє середовище та застосування заходів впливу з боку державних органів, які здійснюють нагляд у сфері охорони навколишнього середовища. Даний фактор ризику можливо зменшити шляхом удосконалення екологічно безпечних технологій Так, наприклад, для зменшення шкідливого впливу діяльності товариства на навколишнє середовище можливе застосування екологічно безпечних фарб та розчинників, заміна фізично зношених пилеулавлювачів ЗІЛ-900 на нові більш ефективні, розробка нових технологій з використанням відходів виробництва.
     
      На товариство не впливають наступні ризики:
      - нерентабельність: рентабельність товарної продукції за I півріччя 2011р. складає 28,3 %. Всі види продукції рентабельні;
      - проблеми із залученням коштів для розширення діяльності: проблем з залученням коштів не існує;
      - нестача ресурсів: проблем з ресурсами, необхідними для ведення бізнесу при запровадженні автоматичного погашення експортного ПДВ, протягом I півріччя 2011р. не було. Майже всю продукцію ПАТ «Дніпровагонмаш» збуває в Росію за умов 50-70% попередньої оплати.
      - відсутність можливості продовжити термін дії ліцензії емітента на провадження основного виду (основних видів) діяльності чи дозволу на використання об'єктів, обіг яких є обмеженим (включаючи природні ресурси): у звітному періоді ліцензії та дозволи не отримувались, не продовжувались та не скасовувались.
      - нестабільність фінансово-господарського стану: фінансовий стан підприємства стабільний;
      - неякісне технологічне обладнання: ризики відсутні;
      - ризики, пов'язані з судовими процесами, учасником яких виступає емітент: ризики, пов'язані з судовими процесами за участю ПАТ «Днiпровагонмаш» відсутні.
      Господарські та фінансові ризики не впливають на фінансово-господарський стан дочірнього підприємства та залежних підприємств.
     
      2.1.3. Політичні та макроекономічні ризики, які впливають на діяльність ПАТ «Днiпровагонмаш»:
      - невизначеність регуляторного середовища для діяльності емітента: зміна вимог щодо ліцензування, сертифікації продукції; зміна рівню бюрократизму та корупції. Даний фактор ризику можливо зменшити за рахунок диверсифікації виробництва;
      - політична нестабільність: непередбачуваність зміни законодавства, відсутність замовлень на місцевому ринку, введення загороджувального мита в Росії на українську продукцію. Даний фактор ризику можливо зменшити за рахунок проведення гнучкої маркетингової політики (розробка альтернативних шляхів збуту продукції, розширення географії поставок продукції).
     
      На товариство не впливають наступні політичні та макроекономічні ризики:
      - податкове навантаження;
      - рецесія чи зниження темпів економічного розвитку;
      - зростання інфляції чи зниження впевненості споживачів у майбутньому;
      - неефективна судова система. Ризики, пов’язані з неефективною судовою системою, мають суб’єктивний та системний характер, і по відношенню до ПАТ «Днiпровагонмаш» не відзначаються індивідуально визначеним спрямуванням;
      - обмеження на валютні операції тощо.

 

Розділ III. Інформація про господарську діяльність емітента

      3.1. Основними видами діяльності ПАТ «Дніпровагонмаш» є:
      35.20.1 Виробництво залізничного рухомого складу;
      29.51.1 Виробництво машин та устаткування для металургії;
      51.57.0 Оптова торгівля відходами та брухтом;
      55.23.0 Надання інших місць для тимчасового проживання, не віднесених до інших групувань;
      55.51.0 Діяльність їдалень;
      60.23.0 Діяльність нерегулярного пасажирського транспорту.
      Протягом звітного періоду основні види діяльності ПАТ «Дніпровагонмаш» не змінювались.
     
      Основними видами діяльності ДП «Стальзавод» є:
      27.52.0 Лиття сталі;
      27.51.0 Лиття чавуну;
      27.53.0 Лиття легких кольорових металів;
      27.10.0 Виробництво чавуну, сталі та феросплавів;
      35.20.1 Виробництво залізничного рухомого складу;
      51.57.0 Оптова торгівля відходами та брухтом.
      Протягом звітного періоду основні види діяльності ДП «Стальзавод» не змінювались.
     
      Основними видами діяльності ТОВ «Торговий Дiм «Днiпровагонмаш» (м.Москва) є:
      50.1 Торгівля автотранспортними засобами;
      51.70 Інша оптова торгівля;
      74.13 Дослідження кон’юктури ринку та виявлення суспільної думки;
      74.14 Консультування з питань комерційної діяльності та управління;
      74.8 Надання різних видів послуг;
      74.4 Рекламна діяльність.
      Протягом звітного періоду основні види діяльності ТОВ «Торговий Дiм «Днiпровагонмаш» не змінювались.
     
      Основними видами діяльності ТОВ «Вагонбудiнвест» є:
      51.90.0 Інші види оптової торгівлі;
      51.52.1 Оптова торгівля рудами заліза та кольорових металів;
      51.52.2 Оптова торгівля чорними та кольоровими металами в первинних формах та напівфабрикатами з них.
      Протягом звітного періоду основні види діяльності ТОВ «Вагонбудiнвест» не змінювались.
     
      Основними видами діяльності ТОВ «Сигнум Iнвест» є:
      74.14.0 Консультування з питань комерційної діяльності та управління;
      74.87.0 Надання інших комерційних послуг.
      Протягом звітного періоду основні види діяльності ТОВ "Сигнум Iнвест" не змінювались.
     
      3.2. ПАТ «Дніпровагонмаш» спеціалізується на виробництві вантажних вагонів – магістральних та промислових. За I півріччя 2011 року виготовлено продукції на суму 2039,5 млн. грн. (3 721 вагон).
      Основні види продукції, за рахунок продажу яких отримано більше 10,0 % доходу:
     
      Обсяг виробництва:
      - напіввагон мод.12-4106 - 1 986 шт. - 1 027,8 млн. грн.;
      - напіввагон мод.12-4102 - 1 490 шт. - 759,0 млн. грн.;
      - платформа мод.13-4107 - 225 шт. - 243,3 млн. грн.
      Обсяг продажу:
      - напіввагон мод.12-4106 - 1 956 шт. - 1 011,8 млн. грн.;
      - напіввагон мод.12-4102 - 1 535 шт. - 779,4 млн. грн.;
      - платформа мод.13-4107 - 230 шт. - 248,8 млн. грн.
      Середньореалізаційні ціни:
      - напіввагон мод.12-4106 - 517,3 тис. грн.;
      - напіввагон мод.12-4102 - 507,8 тис. грн.;
      - платформа мод.13-4107 - 1 081,9 тис. грн.
     
      Обсяг продажу продукції за I півріччя 2011 року складає 2 052,9 млн. грн. «Укрзалізниця» не закуповує вантажні вагони вітчизняних виробників. Замовниками продукції ПАТ «Дніпровагонмаш» є російські підприємства, тому за звітний період реалізовано продукції на експорт на суму 2 049,3 млн. грн., або 99,8 % від загального обсягу продажу.
     
      У першому півріччі 2011 року нові види продукції не були запропоновані на ринку.
     
      У звітному періоді доходи дочірнього та залежних підприємств отриманих за продаж своєї продукції є меншими ніж 10 відсотків доходу отриманого ПАТ «Дніпровагонмаш». З цієї причини дані щодо продукції дочірнього та залежних підприємств у звіті не приводяться.
     
     

      3.3. Протягом звітного періоду змін в системі збуту продукції не відбувалось та ПАТ «Днiпровагонмаш» реалiзовувало свою продукцiю безпосередньо прямим способом, через Київське представництво ПАТ «Днiпровагонмаш» та через ТОВ «Торговий Дiм «Днiпровагонмаш» у м. Москва.
      Змін в системі збуту продукції дочірнього та залежних підпрємств не відбулось.
     
      3.4. Протягом звітного періоду основні постачальники ПАТ «Дніпровагонмаш» за основними видами сировини та матерiалiв, необхiдних для виготовлення товарної продукцiї, не змінились. Ними є: ТОВ «Iнтерпайп Україна», ТОВ «Регiон», ТОВ «МД Груп Запорiжжя», ТОВ «Метiнвест-Україна», Корпорація «Індустріальний Союз Донбасу», ТОВ «УПЕК Трейдінг», ВАТ «Нижньотагільський меткомбінат», Компанія «Nomad investments limited», ТОВ «ДСС Глобал Трейдінг», ВАТ «Виксунський метзавод», ТОВ «Брюстор», ЗАТ «Зовнiшньо-торгiвельна фiрма «Трансмашекспорт».
      В І квартарі 2011 року в порівнянні з початком поточного року змінились ціни на наступну сировину та матерiали:
      ТОВ «МД Груп Запоріжжя» постачає листовий прокат 4-6 мм ст 3 - спостерігалось збільшення ціни на 11,2 %;
      ТОВ «Метінвест-Україна» постачає:
      - куток 160х100х10 ст 09Г2 - спостерігалось збільшення ціни на 10,7 %;
      - балку хребтову ст 09Г2 (зет 310) - збільшення ціни на 10,9 %;
      Корпорація «Індустріальний Союз Донбасу» постачає листовий прокат:
      - 6-25 мм ст 09Г2С-14 - відбулось збільшення ціни на 14,4 %;
      - 6-25 мм ст 3 - збільшення ціни на 15,5 %;
      - 30-40 мм ст 09Г2С-14 - збільшення ціни на 14,0 %;
      ТОВ «УПЕК Трейдінг» постачає підшипники - спостерігалось збільшення ціни на 10,1 %;
      ВАТ «Нижньотагільський меткомбінат» постачає:
      - профіль вагонної стійки - спостерігалось збільшення ціни на 10 %;
      - балку №19 ст 09Г2 - збільшення ціни на 14,5 %;
      - куток 160х100х10 ст 09Г2 - збільшення ціни на 10,9 %;
      Компанія «Nomad investments limited» постачає гнуті профілі - відбулось збільшення ціни на 22,7 %;
      ТОВ «ДСС Глобал Трейдінг» постачає круги - 21,30 мм ст 55С2 - простежувалось збільшення ціни на 10,2 %;
      ЗАТ «Зовнiшньо-торгiвельна фiрма «Трансмашекспорт» постачає розподiльники повiтря - відбулось збільшення ціни на 11 %.
      У другому кварталі 2011 року у порівнянні з першим кварталом поточного року ціни на сировину та матерiали на 10 та більше відсотків не змінились.
      У другому кварталі 2011 року у порівнянні з початком поточного року ціни змінились на наступну сировину та матерiали:
      ТОВ "МД Груп Запоріжжя" постачає гнуті профілі - відбулось збільшення ціни на 13,8 %;
      ТОВ "УПЕК Трейдінг" постачає підшипники - спостерігалось збільшення ціни на 16,8 %;
      Компанія "Nomad investments limited" постачає гнуті профілі - відбулось збільшення ціни на 26,1 %.
      Постачання імпортних матеріалів складає 23,8 % від загальних витрат на придбання матеріалів.
     
      Протягом другого кварталу 2011 року основними постачальниками ДП "Стальзавод" за основними видами сировини та матеріалів, необхідних для виготовлення товарної продукції були: ТОВ "ВКФ Південно-Східний проект ЛТД", ДП "Промтехпостач", ТОВ "Технологія-Україна", ПАТ "Дніпрометиз", ТОВ "Фінігріф", УРП "Союз ТОВ", ПАТ "Дніпровагонмаш".
      У першому кварталі поточного року в порівнянні з початком поточного року ціни на основні матеріали (сировину), комплектуючі та товари на 10 або більше відсотків не змінювались.
      У другому кварталі 2011 року в порівнянні з початком поточного року ціни змінились на наступну сировину та матеріали:
      ТОВ "ВКФ Південно-Східний проект ЛТД" постачає цеглу ЄД – відбулось збільшення ціни на 15,03 %.
      ДП "Промтехпостач" постачає лігносульфонат – простежувалось збільшення ціни на 13,48 %.
      ТОВ "Технологія-Україна" постачає дробь – відбулось збільшення ціни на 11,83 %.
      ПАТ "Дніпрометиз" постачає дріт, цвяхи формувальні – спостерігалось збільшення ціни на 16,98 %.
      ТОВ "Фінігріф" постачає електроди графітовані – відбулось збільшення ціни на 13,42 %.
      УРП "Союз ТОВ" постачає:
      - модифікатор МК -91д - спостерігалось збільшення ціни на 20,83 %;
      - суміш комплексну СК-1р - збільшення ціни на 11,28 %.
      ПАТ "Дніпровагонмаш" постачає відходи лома - простежувалось збільшення ціни на 16,73 %.
      Постачання імпортних матеріалів складає 3,3 % від загальних витрат на придбання матеріалів.
     
      3.5. Основними клієнтами ПАТ «Дніпровагонмаш» у І кварталі 2011 року були ЗАТ «Міжнародна інвестиційна група «МІГ» та ТОВ «Промислова комплектація» з якими були укладені наступні договори:
     
      1. ЗАТ «Міжнародна інвестиційна група «МІГ», м. Москва:
      - по Контракту № 433 від 15.02.2011р. та Специфікації № 1 поставлені напіввагони моделі 12-4102, у кількості 100 одиниць;
      - по Специфікації № 3 до Контракту № 1159 від 12.11.2010р. поставлені напіввагони моделі 12-4106, у кількості 243 одиниць;
      - по Специфікації № 3 до Контракту № 1136 від 01.11.2010р. поставлені напіввагони моделі 12-4102, у кількості 210 одиниць;
      - по Контракту № 633 від 23.03.2011р. та Специфікації № 1 поставлені напіввагони моделі 12-4106, у кількості 150 одиниць; та напіввагони моделі 12-4102, у кількості 100 одиниць;
     
      2. ТОВ «Промислова комплектація», м.Кременчук:
      - по Специфікації № 2 до Договору № 1217 від 15.12.2010р. поставлені напіввагони моделі 12-4102 у кількості 150 одиниць та напіввагони моделі 12-4102 у кількості 150 одиниць;
      - по Специфікації № 3 до Договору № 1114 від 25.10.2010р. поставлені напіввагони моделі 12-4106 у кількості 45 одиниць;
      - по Договору № 238 від 21.01.11р. та Специфікації № 1 поставлені напіввагони моделі 12-4102 у кількості 170 одиниць та напіввагони моделі 12-4106 у кількості 243 одиниць;
      - по Специфікації № 2 до Договору № 238 від 21.01.2011р поставлені напіввагони моделі 12-4106 у кількості 100 одиниць;
      - по Специфікації № 2 до Договору № 1114 від 25.10.2010р. поставлені напіввагони моделі 12-4106 у кількості 100 одиниць.
     
     
      Основними клієнтами ПАТ «Дніпровагонмаш» у ІІ кварталі 2011 року були ЗАТ «Міжнародна інвестиційна група «МІГ» та ТОВ «ТТК-Транс» з якими були укладені наступні договори:
     
      1. ЗАТ «Міжнародна інвестиційна група «МІГ», м. Москва:
      - по Контракту № 592 від 23.03.2011р. та Специфікації № 1 поставлені напіввагони моделі 12-4106, у кількості 100 одиниць;
      - по Контракту № 587 від 23.03.2011р. та Специфікації № 1 поставлені напіввагони моделі 12-4102, у кількості 140 одиниць;
      - по Специфікації № 2 до Контракту № 663 від 23.03.2011р. поставлені напіввагони моделі 12-4106, у кількості 100 одиниць;
     
      2. ТОВ «ТТК-Транс», м. Москва:
      - по Контракту № 811 от 29.04.2011р. та Специфікації № 1 поставлені:
      - напіввагони моделі 12-4102, у кількості 220 одиниць;
      - напіввагони моделі 12-4106, у кількості 100 одиниць.
      - по Контракту № 812 від 29.04.2011р. та Специфікації № 1 поставлені напіввагони моделі 12-4106 у кількості 220 одиниць;
      - по Контракту № 889 від 25.05.2011р. та Специфікації № 1 поставлені напіввагони моделі 12-4106 у кількості 200 одиниць;
      - по Контракту № 890 від 25.05.2011р. та Специфікації № 1 поставлені напіввагони моделі 12-4106 у кількості 50 одиниць;
      - по Специфікації № 2 до Контракту № 811 від 29.04.2011р. поставлені:
      - напіввагони моделі 12-4106, у кількості 200 одиниць;
      - напіввагони моделі 12-4102, у кількості 150 одиниць;
      - по Специфікації № 2 до Контракту № 811 від 29.04.2011р. поставлені напіввагони моделі 12-4106, у кількості 300 одиниць.
     
      У звітному періоді доходи дочірнього та залежних підприємств є меншими ніж 10 відсотків доходу отриманого ПАТ «Дніпровагонмаш». З цієї причини інформація про клієнтів дочірнього та залежних підприємств у звіті не приводиться.
     
      3.6. У звітному періоді спільної діяльності з іншими підприємствами, установами, організаціями ПАТ «Дніпровагонмаш» та його дочірнє/залежні підприємства не здійснювали.
     
     

      3.7. У звітному періоді ПАТ «Дніпровагонмаш», його дочірнє та залежні підприємства нові ліцензії та дозволи не отримували, діючі не продовжувались та не скасовувались.
     
      3.8. Протягом звітного періоду у ПАТ «Дніпровагонмаш» та його дочірнього/залежних підприємств не з'явилось об'єктів щодо яких товариства набули право інтелектуальної власності.
      Протягом звітного періоду існуючі права інтелектуальної власності по жодному об'єкту не припинили чинності.
     
     

      3.9. Полiтика ПАТ «Днiпровагонмаш» щодо дослiджень та розробок спрямована на розробку нових прогресивних магiстральних i промислових вагонiв, якi вiдповiдають сучасним вимогам, та удосконалення конструкцiй ранiше створених вагонiв.
      Протягом півріччя 2011 року відділом головного конструктора були виконані окремі етапи дослідно-конструкторських робіт:
      1. Проведені кваліфікаційні випробування візків моделей 18-1750.0 та 18-1750.0-01, колісних пар РУ 1Ш-957-Г без буксових вузлів по ГОСТ 4835-2006 та триангилів по ГОСТ 4686-74.
      04.03.2011р. відбулося засідання Міжвідомчої комісії по прийманню головних зразків, де було ухвалено рішення про постановку на серійне виробництво.
      2. Виготовлено раму вагон-платформи для великотонажних контейнерів моделі 13-4147 (80-ти футова) для проведення випробування на втому. Перебіг випробувань виявив необхідність доопрацювання її конструкції. Випробування продовжені після доопрацювання конструкції рами.
      3. Після участі в тендері на ВАТ «Северсталь», виконані предпроектні роботи по створенню вагон-платформи для листової сталі моделі 13-4094-02. Виконано попередній розрахунок на міцність та узгоджено технічне завдання з ДП «УкрНДІВ» і замовником.
      4. Розпочато виготовлення дослідного зразка вагона-хопера критого для зерна та інших харчових вантажів моделі 19-4146.
      5. Розпочато дослідно-конструкторські роботи по створенню 6-ти вісного думпкара.
      Всі витрати по створенню та освоєнню нових розробок і удосконаленню існуючих моделей були виконані за власні кошти ПАТ «Дніпровагонмаш» і складають 535,4 тис.грн.
      Протягом звітного періоду науково-дослідні роботи дочірнім та залежними підприємствами не проводились.
     
      3.10. Протягом I півріччя 2011 року ПАТ «Дніпровагонмаш» перерахувало на умовах довгострокових фінансових інвестицій 125950,0 тис. грн. ТОВ «Вагонбудінвест» на поповнення статутного капіталу.
      Протягом I півріччя 2011 року ДП «Стальзавод» перерахувало на умовах довгострокових фінансових інвестицій 5694,8 тис. грн. ТОВ «Сигнум Iнвест» на поповнення статутного капіталу. ДП «Стальзавод» протягом I півріччя 2011 року здійснило капітальних інвестицій на суму 1905,3 тис. грн.
      Протягом I півріччя 2011 року ТОВ «Вагонбудінвест» перерахувало на поповнення статутного капіталу ТОВ «Будефект Бк» 10 тис.грн.
      Джерела фінансування – власні кошти підприємств.
      ТОВ «Торговий Дiм «Днiпровагонмаш» та ТОВ «Сигнум Iнвест» будь-яких суттєвих капітальних та/або фінансових інвестицій протягом звітного періоду не здійснювали.
     
     
     

 

Розділ IV. Інформація про основні засоби емітента

      4.1. Переоцінка основних засобів у I півріччі 2011 року не проводилась.
      Зміни, у структурі основних засобів, методах амортизації та діапазонах строків корисного використання основних засобів у I півріччі 2011 року не відбувались.
      У I півріччі 2011 року виробничi потужностi ПАТ «Днiпровагонмаш» використовувались на 87 %.
      У I півріччі 2011 року виробничi потужностi ДП «Стальзавод» використовувались на 100,00 %.
     
      4.2. Згідно з обліковою політикою підприємства, основними засобами визнаються активи, вартістю більше 1000 грн., очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше одного року. Спеціальні інструменти та спеціальні пристрої, незалежно від вартості, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше одного року, обліковуються на рахунках інших необоротних матеріальних активах. При вводі в експлуатацію комісія, призначена наказом, визначає очікуваний строк корисного використання (експлуатації) основних засобів.
      Підприємством використовується прямолінійний метод нарахування амортизації. Термін корисного використання основних засобів був визначений підприємством у діапазоні з 2 до 100 років.
     
      Первісна вартість основних засобів виробничого призначення:
      - будівлі та споруди на початок періоду - 70411,0 тис.грн.
      - будівлі та споруди на кінець періоду - 70829,0 тис.грн.
      - машини та обладнання на початок періоду – 44266,0 тис.грн.
      - машини та обладнання на кінець періоду – 49135,0 тис.грн.
      - транспортні засоби на початок періоду – 6026,0 тис.грн.
      - транспортні засоби на кінець періоду – 5870,0 тис.грн.
      - інструменти, прилади, інвентар (меблі) на початок періоду – 6443,0 тис.грн.
      - інструменти, прилади, інвентар (меблі) на кінець періоду – 6652,0 тис.грн.
      - інші основні засоби ) на початок періоду – 736,0 тис.грн.
      - інші основні засоби ) на кінець періоду – 846,0 тис.грн.
      - бібліотечні фонди на початок періоду – 77,0 тис.грн.
      - бібліотечні фонди на кінець періоду – 80,0 тис.грн.
      - малоцінні необоротні матеріальні активи на початок періоду - 8813,0 тис.грн.
      - малоцінні необоротні матеріальні активи на кінець періоду - 12550,0 тис.грн.
     
      Знос основних засобів виробничого призначення:
      - будівлі та споруди на початок періоду – 47965,0 тис.грн.
      - будівлі та споруди на кінець періоду - 49738,0 тис.грн.
      - машини та обладнання на початок періоду – 29450,0 тис.грн.
      - машини та обладнання на кінець періоду – 33256,0 тис.грн.
      - транспортні засоби на початок періоду – 5238,0 тис.грн.
      - транспортні засоби на кінець періоду – 5168,0 тис.грн.
      - інструменти, прилади, інвентар (меблі) на початок періоду – 5099,0 тис.грн.
      - інструменти, прилади, інвентар (меблі) на кінець періоду – 5205,0 тис.грн.
      - інші основні засоби ) на початок періоду – 537,0 тис.грн.
      - інші основні засоби ) на кінець періоду – 627,0 тис.грн.
      - бібліотечні фонди на початок періоду – 77,0 тис.грн
      - бібліотечні фонди на кінець періоду – 80,0 тис.грн.
      - малоцінні необоротні матеріальні активи на початок періоду - 6760,0 тис.грн.
      - малоцінні необоротні матеріальні активи на кінець періоду - 9152,0 тис.грн.
     
      Ступінь зносу основних засобів виробничого призначення:
      - будівлі та споруди – 70,2.%
      - машини та обладнання – 67,7 %
      - транспортні засоби – 88,0 %
      - інші – 74,8 %
      Основні засоби використовуються до строку їх фізичного зносу
     
      Придбано та модернізовано обладнання та інших активів у 1 півріччі 2011 року на сумму 8048,0 тис.грн.
     
      4.3. Витрати на поточний та капітальний ремонти основних засобів за 1 півріччя 2010 року складають 2594,6 тис.грн.
      Витрати на поточний та капітальний ремонти основних засобів за 1 півріччя 2011 року – 4508,8 тис.грн
      Збільшення за рахунок росту цін на запчастини.
     
      4.4. У 1 півріччі 2011 року основні засоби в заставу не надавались.
     
      4.5. Залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо) дорівнює 945,7 тис.грн.
      Первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів, які продовжують використовуватись дорівнює 22363,3 тис.грн
      Залишкова вартість основних засобів, вилучених з експлуатації для продажу – 64 тис.грн.
     
      4.6. Переоцінка основних засобів у 1 півріччі 2011 року не проводилась.
     
      4.7. За 1 півріччя 2011 року вартість незавершених капітальних інвестицій у будівництво, створення, виготовлення, реконструкцію, модернізацію, придбання необоротних активів (включаючи необоротні матеріальні активи, призначені для заміни діючих, і устаткування для монтажу) становить на суму 10886,0 тис.грн.
     
     

 

Розділ V. Інформація про працівників емітента

      5.1. Кількість працівників ПАТ «Дніпровагонмаш», що не включає кількість працівників Київського представництва ПАТ «Дніпровагонмаш», дочірнього та залежних підприємств наступна.
      Кількість працівників ПАТ «Дніпровагонмаш» на кінець І півріччя 2011 року складає 4044 осіб.
      Кількість осіб, які працюють у ПАТ «Дніпровагонмаш» за основним місцем роботи - 4027 осіб.
      Кількість осіб, які працюють у ПАТ «Дніпровагонмаш» за сумісництвом – 5 осіб.
      Кількість осіб, які працюють у ПАТ «Дніпровагонмаш» на умовах неповного робочого часу – 12 осіб.
      Фонд оплати праці ПАТ «Дніпровагонмаш» за І півріччя 2011 року – 78593,3 тис.грн.
      Чисельність працівників ПАТ «Дніпровагонмаш» збільшилась з початку року, що пов’язано з ростом обсягів виробництва.
     
      Кількість працівників Київського представництва ПАТ «Дніпровагонмаш» на кінець І півріччя 2011 року - 16 осіб.
      Кількість осіб, які працюють у Київському представництві ПАТ «Дніпровагонмаш» за основним місцем роботи – 8 осіб.
      Кількість осіб, які працюють у Київському представництві ПАТ «Дніпровагонмаш» за сумісництвом – 8 осіб.
      Кількість осіб, які працюють у Київському представництві ПАТ «Дніпровагонмаш» на умовах неповного робочого часу - немає.
      Фонд оплати праці Київського представництва ПАТ «Дніпровагонмаш» за І півріччя 2011 року – 391,05 тис.грн.
     
      Кількість працівників ДП «Стальзавод» на кінець звітного періоду – 1389 осіб.
      Кількість осіб, які працюють у ДП «Стальзавод» за основним місцем роботи – 1295 осіб.
      Кількість осіб, які працюють у ДП «Стальзавод» за сумісництвом – 10 осіб.
      Кількість осіб, які працюють у ДП «Стальзавод» на умовах неповного робочого часу – 1 особа.
      Фонд оплати праці ДП «Стальзавод» за І півріччя 2011 року – 32807,3 тис.грн.
     
      Кількість працівників ТОВ «Вагонбудiнвест» на кінець звітного періоду – 1 особа.
      Кількість осіб, які працюють у ТОВ «Вагонбудiнвест» за основним місцем роботи – немає.
      Кількість осіб, які працюють у ТОВ «Вагонбудiнвест» за сумісництвом - 1 особа.
      Кількість осіб, які працюють у ТОВ «Вагонбудiнвест» на умовах неповного робочого часу – немає.
      Фонд оплати праці ТОВ «Вагонбудiнвест» за І півріччя 2011 року – 6,06 тис.грн.
     
      Кількість працівників ТОВ «Сигнум Iнвест» на кінець звітного періоду - 2 особи.
      Кількість осіб, які працюють у ТОВ «Сигнум Iнвест» за основним місцем роботи – немає.
      Кількість осіб, які працюють у ТОВ «Сигнум Iнвест» за сумісництвом - 2 особи.
      Кількість осіб, які працюють у ТОВ «Сигнум Iнвест» на умовах неповного робочого часу – немає.
      Фонд оплати праці ТОВ «Сигнум Iнвест» за І півріччя 2011 року – 16,2 тис.грн.
     
      Кількість працівників ТОВ «Торговий Дiм «Днiпровагонмаш» (м. Москва) на кінець звітного періоду – 3 особи.
      Кількість осіб, які працюють у ТОВ «Торговий Дiм «Днiпровагонмаш» за основним місцем роботи – 3 особи.
      Кількість осіб, які працюють у ТОВ «Торговий Дiм «Днiпровагонмаш» за сумісництвом - немає.
      Кількість осіб, які працюють у ТОВ «Торговий Дiм «Днiпровагонмаш» на умовах неповного робочого часу – немає.
      Фонд оплати праці ТОВ «Торговий Дiм «Днiпровагонмаш» за І півріччя 2011 року – 658,4 тис.грн.
     
      5.2. У звітному періоді не відбувалось будь-яких правочинів та не виникало зобов’язань емітента, що стосуються можливості участі працівників ПАТ «Дніпровагонмаш» у його статутному капіталі.
     

 

Розділ VІ. Основні дані про органи та посадових осіб емітента

      6.1. Органами управління ПАТ «Дніпровагонмаш» є: загальні збори акціонерів, наглядова рада, дирекція та ревізійна комісія.
      Загальні збори акціонерів є вищим органом управління товариства. Загальні збори мають право приймати рішення з усіх питань діяльності товариства, у тому числі і з тих, які віднесені статутом ПАТ «Дніпровагонмаш» до компетенції наглядової ради, дирекції та ревізійної комісії товариства.
      Наглядова рада є органом управління ПАТ «Дніпровагонмаш», що здійснює захист прав акціонерів товариства, і в межах компетенції контролює та регулює діяльність дирекції.
      Дирекція є виконавчим органом управління ПАТ «Дніпровагонмаш», який здійснює керівництво його поточною діяльністю. Дирекція підзвітна загальним зборам і наглядовій раді ПАТ «Дніпровагонмаш» та організовує виконання їх рішень. Дирекцію очолює генеральний директор, який має право без довіреності діяти від імені товариства, в тому числі представляти інтереси товариства, вчиняти правочини від імені товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками товариства. До компетенції дирекції належать всі питання дiяльностi ПАТ «Дніпровагонмаш», крім тих, що вiднесенi статутом ПАТ «Дніпровагонмаш» до повноважень інших органів управління товариства.
      Ревізійна комісія є органом управління ПАТ «Дніпровагонмаш», який контролює фінансово-господарську діяльність товариства.
      До складу наглядової ради ПАТ «Дніпровагонмаш» входять: голова наглядової ради - Тегіпко Сергій Миколайович; члени наглядової ради: Новіцький Валерій Георгійович, ПрАТ «Холдінгова компанія «ТЕКО - ДНІПРОМЕТИЗ», Попенко Сергій Павлович.
      До складу дирекції ПАТ «Дніпровагонмаш» входять: генеральний директор - Кобиляков Андрій Іванович; члени дирекції: Корнецький Олег Юрійович, Бабенкова Олеся Олександрівна, Малініна Марина Михайлівна, Насікан Володимир Федорович, Григор’єв Валерій Феодосійович, Закiрбаєв Олександр Ренатович, Пуха Ніна Миколаївна – головний бухгалтер.
      До складу ревізійної комісії ПАТ «Дніпровагонмаш» входять: голова ревізійної комісії – Лисаков Юрій Олександрович; члени ревізійної комісії: Гусак Геннадій Євгенович, Колісніченко Наталія Леонідівна, Василюк Зоя Василівна.
      Протягом звітного періоду відбулись наступні зміни у персональному складі органів управління:
      Згідно рішення загальних зборів акціонерів ВАТ «Дніпровагонмаш» від 21.04.2011 року у зв’язку з припиненням строку повноважень звільнено наступних посадових осіб ВАТ «Дніпровагонмаш»:
      - голову наглядової ради Тегiпко Сергiя Миколайовича;
      - члена наглядової ради Новiцького Валерiя Георгiйовича;
      - члена наглядової ради Закрите акціонерне товариство «Холдінгова компанія «Теко-Дніпрометиз»;
      - члена наглядової ради Білонога Олексія Вікторовича;
      - генерального директора Кобилякова Андрія Івановича;
      - члена дирекції Корнецького Олега Юрійовича;
      - члена дирекції Таранухіну Аллу Іванівну;
      - члена дирекції Малініну Марину Михайлівну;
      - члена дирекції Насікана Володимира Федоровича;
      - члена дирекції Григор’єва Валерія Феодосійовича;
      - члена дирекції Пуху Ніну Миколаївну;
      - члена дирекції Закірбаєва Олександра Ренатовича;
      - голову ревізійної комісії Гусака Геннадiя Євгеновича;
      - члена ревізійної комісії Лисакова Юрія Олександровича;
      - члена ревізійної комісії Колісніченко Наталію Леонідівну;
      - члена ревізійної комісії Василюк Зою Василівну.
      Згідно рішення загальних зборів акціонерів ВАТ «Дніпровагонмаш» від 21.04.2011 року призначено наступних посадових осіб ПАТ «Дніпровагонмаш»:
      - головою наглядової ради Тегiпко Сергiя Миколайовича;
      - членом наглядової ради Новiцького Валерiя Георгiйовича;
      - членом наглядової ради Попенко Сергія Павловича;
      - членом наглядової ради Закрите акціонерне товариство «Холдінгова компанія «Теко-Дніпрометиз»;
      - генеральним директором Кобилякова Андрія Івановича;
      - членом дирекції Корнецького Олега Юрійовича;
      - членом дирекції Бабенкову Олесю Олександрівну;
      - членом дирекції Малініну Марину Михайлівну;
      - членом дирекції Насікана Володимира Федоровича;
      - членом дирекції Григор’єва Валерія Феодосійовича;
      - членом дирекції Пуху Ніну Миколаївну;
      - членом дирекції Закірбаєва Олександра Ренатовича;
      - головою ревізійної комісії Лисакова Юрія Олександровича;
      - членом ревізійної комісії Гусака Геннадiя Євгеновича;
      - членом ревізійної комісії Колісніченко Наталію Леонідівну;
      - членом ревізійної комісії Василюк Зою Василівну.
      Протягом звітного періоду змін в компетенції органів управління ПАТ «Дніпровагонмаш» не відбулось.

Основні дані про посадових осіб емітента
Прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб - резидентів або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності, - для юридичних осіб - нерезидентів Посада (кількість років на посаді) Рік народження* Освіта* Розмір частки (паю), що належить посадовій особі (грн) Відсоток, який становлять акції (частка, пай) у статутному (складеному, пайовому) капіталі емітента Відсоток голосів у вищому органі емітента за акціями (часткою, паєм), належними посадовій особі, у загальній кількості голосів Кількість акцій емітента, які можуть бути придбані посадовою особою в результаті здійснення прав за належними їй опціонами емітента (шт.)** Посада в інших юридичних особах (із зазначенням їх повного найменування та ідентифікаційного коду за ЄДРПОУ)
у прямому
воло-дінні
через
афілі-йова-них
осіб
разом
123456789101112
Тегіпко Сергій Миколайович - голова наглядової ради, 7 років 1966 вища 267010.00 0 267010.00 3.2101 3.2101 0 президент Приватного акціонерного товариства "Холдінгова компанія "Теко-Дніпрометиз" (код ЄДРПОУ 31282490); директор Київського представництва Публічного акціонерного товариства "Дніпровагонмаш" (код ЄДРПОУ 33984377)
Новіцький Валерій Георгійович - член наглядової ради, 6 років 1967 вища 178000.50 0 178000.50 2.14 2.14 0 голова правління Приватного акціонерного товариства "Холдінгова компанія "Теко-Дніпрометиз" (код ЄДРПОУ 31282490); заступник директора Київського представництва Публічного акціонерного товариства "Дніпровагонмаш" (код ЄДРПОУ 33984377)
Попенко Сергій Павлович - член наглядової ради, 3 місяці 1976 вища 0 0 0 0 0 0 голова ради директорів Товариства з обмеженою відповідальністю "ТАС Груп" (код ЄДРПОУ 37471294)
Приватне акціонерне товариство "Холдінгова компанія "Теко-Дніпрометиз" 31282490 член наглядової ради, 2 роки - - 3850671.50 0 3850671.50 46.2938 46.2938 0 -
Кобиляков Андрій Іванович - генеральний директор, 2 роки 1964 вища 0 0 0 0 0 0 не обіймає посад на будь-яких інших підприємствах
Корнецький Олег Юрійович - член дирекції, 4 роки 1961 вища 0 0 0 0 0 0 не обіймає посад на будь-яких інших підприємствах
Бабенкова Олеся Олександрівна - член дирекції, 3 місяці 1978 вища 0 0 0 0 0 0 не обіймає посад на будь-яких інших підприємствах
Григор`єв Валерій Феодосійович - член дирекції, 4 роки 1956 вища 0 0 0 0 0 0 не обіймає посад на будь-яких інших підприємствах
Насікан Володимир Федорович - член дирекції, 4 роки 1952 вища 115.50 0 115.50 0.001389 0.001389 0 не обіймає посад на будь-яких інших підприємствах
Малініна Марина Михайлівна - член дирекції, 7 років 1961 вища 13.50 0 13.50 0.000162 0.000162 0 не обіймає посад на будь-яких інших підприємствах
Пуха Ніна Миколаївна - член дирекції, 3 роки 1964 середньо-технічна 0 0 0 0 0 0 не обіймає посад на будь-яких інших підприємствах
Закірбаєв Олександр Ренатович - член дирекції, 1 рік 1972 вища 0 0 0 0 0 0 не обіймає посад на будь-яких інших підприємствах
Лисаков Юрій Олександрович - голова ревізійної комісії, 3 місяці 1977 вища 0.50 0 0.50 0.000006 0.000006 0 фінансовий директор Закритого акціонерного товариства "Торгова компанія Дніпровагонмаш" (код ЄДРПОУ 31846008)
Гусак Геннадій Євгенович - член ревізійної комісії, 6 років 1962 вища 0.50 0 0.50 0.000006 0.000006 0 директор Закритого акціонерного товариства "Торгова компанія Дніпровагонмаш" (код ЄДРПОУ 31846008)
Колісніченко Наталія Леонідівна - член ревізійної комісії, 6 років 1967 вища 0.50 0 0.50 0.000006 0.000006 0 ревізор Закритого акціонерного товариства "Торгова компанія Дніпровагонмаш" (код ЄДРПОУ 31846008)
Василюк Зоя Василівна - член ревізійної комісії, 6 років 1960 вища 0.50 0 0.50 0.000006 0.000006 0 директор з фінансових питань Приватного акціонерного товариства "Холдінгова компанія "Теко-Дніпрометиз" (код ЄДРПОУ 31282490)

      Приватне акціонерне товариство "Холдiнгова компанiя "Теко-Днiпрометиз" є членом наглядової ради - юридичною особою. З цiєї причини в таблиці "Основні дані про посадових осіб емітента" вiдносно цього члена наглядової ради вiдсутня наступна iнформацiя:
      - рiк народження;
      - освiта;
      - посада в інших юридичних особах.
      Генеральний директор ПАТ "Днiпровагонмаш" Кобиляков А.I., члени дирекцiї ПАТ "Днiпровагонмаш": Корнецький О.Ю., Бабенкова О.О., Григор'єв В.Ф., Пуха Н.М., Закірбаєв О.Р. та член наглядової ради ПАТ "Днiпровагонмаш" Попенко С.П. акцiями ПАТ "Днiпровагонмаш" не володiють, тому в таблицi "Основні дані про посадових осіб емітента" деякі данi щодо цих посадових осiб вiдсутнi.
     
      6.2.Основні дані про посадових осіб ПАТ «Дніпровагонмаш»:
      1. Прізвище, ім'я, по батькові: Тегiпко Сергiй Миколайович;
      - посада: голова наглядової ради;
      - досвід роботи (кількість років на посаді): 7 років;
      - рік народження: 1966р.;
      - освіта: вища;
      - розмір частки у статутному капіталі емітента: володіє 534020 акціями, що за номінальною вартістю складає 267010,00 грн.;
      - відсоток, який становлять акції у статутному капіталі емітента на кінець звітного періоду: 3,2101%;
      - відсоток голосів у вищому органі емітента за акціями, належними посадовій особі, у загальній кількості голосів: 3,2101 %;
      - посади в інших юридичних особах: президент ПрАТ «Холдінгова компанія «Теко-Днiпрометиз» (код ЄДРПОУ 31282490); директор Київського представництва ПАТ «Дніпровагонмаш» (ЄДРПОУ 33984377).
     
      2. Прізвище, ім'я, по батькові: Новiцький Валерiй Георгiйович;
      - посада: член наглядової ради;
      - досвід роботи (кількість років на посаді): 6 років;
      - рік народження: 1967р.;
      - освіта: вища;
      - розмір частки у статутному капіталі емітента: володіє 356001 акцією, що за номінальною вартістю складає 178000,50 грн.;
      - відсоток, який становлять акції у статутному капіталі емітента на кінець звітного періоду: 2,14 %;
      - відсоток голосів у вищому органі емітента за акціями, належними посадовій особі, у загальній кількості голосів: 2,14 %;
      - посади в інших юридичних особах: голова правління ПрАТ «Холдінгова компанія «Теко-Днiпрометиз» (код ЄДРПОУ 31282490); заступник директора Київського представництва ПАТ «Дніпровагонмаш» (код ЄДРПОУ 33984377).
     
      3. Прізвище, ім'я, по батькові: Попенко Сергій Павлович;
      - посада: член наглядової ради;
      - досвід роботи (кількість років на посаді): 3 місяці;
      - рік народження: 1976р.;
      - освіта: вища;
      - розмір частки у статутному капіталі емітента: акціями ПАТ «Дніпровагонмаш» не володіє;
      - відсоток, який становлять акції у статутному капіталі емітента на кінець звітного періоду: акціями ПАТ «Дніпровагонмаш» не володіє;
      - відсоток голосів у вищому органі емітента за акціями, належними посадовій особі, у загальній кількості голосів: акціями ПАТ «Дніпровагонмаш» не володіє;
      - посади в інших юридичних особах: голова ради директорів ТОВ «ТАС Груп» (код ЄДРПОУ 37471294).
     
      4. Повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: ПрАТ «Холдiнгова компанiя «Теко-Днiпрометиз» (код ЄДРПОУ 31282490);
      - посада: член наглядової ради;
      - розмір частки у статутному капіталі емітента: володіє 7701343 акціями, що за номінальною вартістю складає 3850671,50 грн.;
      - відсоток, який становлять акції у статутному капіталі емітента на кінець звітного періоду: 46,2938 %;
      - відсоток голосів у вищому органі емітента за акціями, належними посадовій особі, у загальній кількості голосів: 46,2938 %.
     
      5. Прізвище, ім'я, по батькові: Кобиляков Андрiй Iванович;
      - посада: генеральний директор;
      - досвід роботи (кількість років на посаді): 2 роки;
      - рік народження: 1964р.;
      - освіта: вища;
      - розмір частки у статутному капіталі емітента: акціями ПАТ «Дніпровагонмаш» не володіє;
      - відсоток, який становлять акції у статутному капіталі емітента на кінець звітного періоду: акціями ПАТ «Дніпровагонмаш» не володіє;
      - відсоток голосів у вищому органі емітента за акціями, належними посадовій особі, у загальній кількості голосів: акціями ПАТ «Дніпровагонмаш» не володіє;
      - посади в інших юридичних особах: не обiймає посад на будь - яких iнших пiдприємствах.
     
      6. Прізвище, ім'я, по батькові: Корнецький Олег Юрiйович;
      - посада: член дирекції;
      - досвід роботи (кількість років на посаді): 4 роки;
      - рік народження: 1961р.;
      - освіта: вища;
      - розмір частки у статутному капіталі емітента: акціями ПАТ «Дніпровагонмаш» не володіє;
      - відсоток, який становлять акції у статутному капіталі емітента на кінець звітного періоду: акціями ПАТ «Дніпровагонмаш» не володіє;
      - відсоток голосів у вищому органі емітента за акціями, належними посадовій особі, у загальній кількості голосів: акціями ПАТ «Дніпровагонмаш» не володіє;
      - посади в інших юридичних особах: не обiймає посад на будь - яких iнших пiдприємствах.
     
      7. Прізвище, ім'я, по батькові: Бабенкова Олеся Олександрівна;
      - посада: член дирекції;
      - досвід роботи (кількість років на посаді): 3 місяці;
      - рік народження: 1978р.;
      - освіта: вища;
      - розмір частки у статутному капіталі емітента: акціями ПАТ «Дніпровагонмаш» не володіє;
      - відсоток, який становлять акції у статутному капіталі емітента на кінець звітного періоду: акціями ПАТ «Дніпровагонмаш» не володіє;
      - відсоток голосів у вищому органі емітента за акціями, належними посадовій особі, у загальній кількості голосів: акціями ПАТ «Дніпровагонмаш» не володіє;
      - посади в інших юридичних особах: не обiймає посад на будь - яких iнших пiдприємствах.
     
      8. Прізвище, ім'я, по батькові: Григор'єв Валерiй Феодосiйович;
      - посада: член дирекції;
      - досвід роботи (кількість років на посаді): 4 роки;
      - рік народження: 1956р.;
      - освіта: вища;
      - розмір частки у статутному капіталі емітента: акціями ПАТ «Дніпровагонмаш» не володіє;
      - відсоток, який становлять акції у статутному капіталі емітента на кінець звітного періоду: акціями ПАТ «Дніпровагонмаш» не володіє;
      - відсоток голосів у вищому органі емітента за акціями, належними посадовій особі, у загальній кількості голосів: акціями ПАТ «Дніпровагонмаш» не володіє;
      - посади в інших юридичних особах: не обiймає посад на будь - яких iнших пiдприємствах.
     
      9. Прізвище, ім'я, по батькові: Насiкан Володимир Федорович;
      - посада: член дирекції;
      - досвід роботи (кількість років на посаді): 4 роки;
      - рік народження: 1952р.;
      - освіта: вища;
      - розмір частки у статутному капіталі емітента: володіє 231 акціями, що за номінальною вартістю складає 115,50 грн.;
      - відсоток, який становлять акції у статутному капіталі емітента на кінець звітного періоду: 0,001389 %;
      - відсоток голосів у вищому органі емітента за акціями, належними посадовій особі, у загальній кількості голосів: 0,001389 %;
      - посади в інших юридичних особах: не обiймає посад на будь - яких iнших пiдприємствах.
     
      10. Прізвище, ім'я, по батькові: Малiнiна Марина Михайлiвна;
      - посада: член дирекції;
      - досвід роботи (кількість років на посаді): 7 років;
      - рік народження: 1961р.;
      - освіта: вища;
      - розмір частки у статутному капіталі емітента: володіє 27 акціями, що за номінальною вартістю складає 13,50 грн.;
      - відсоток, який становлять акції у статутному капіталі емітента на кінець звітного періоду: 0,000162 %;
      - відсоток голосів у вищому органі емітента за акціями, належними посадовій особі, у загальній кількості голосів: 0,000162 %;
      - посади в інших юридичних особах: не обiймає посад на будь - яких iнших пiдприємствах.
     
      11. Прізвище, ім'я, по батькові: Пуха Нiна Миколаївна;
      - посада: член дирекції (головний бухгалтер);
      - досвід роботи (кількість років на посаді): 3 роки;
      - рік народження: 1964р.;
      - освіта: середньо-технічна;
      - розмір частки у статутному капіталі емітента: акціями ПАТ «Дніпровагонмаш» не володіє;
      - відсоток, який становлять акції у статутному капіталі емітента на кінець звітного періоду: акціями ПАТ «Дніпровагонмаш» не володіє;
      - відсоток голосів у вищому органі емітента за акціями, належними посадовій особі, у загальній кількості голосів: акціями ПАТ «Дніпровагонмаш» не володіє;
      - посади в інших юридичних особах: не обiймає посад на будь - яких iнших пiдприємствах.
     
      12. Прізвище, ім'я, по батькові: Закiрбаєв Олександр Ренатович;
      - посада: член дирекції;
      - досвід роботи (кількість років на посаді): 1 рік;
      - рік народження: 1972р.;
      - освіта: вища;
      - розмір частки у статутному капіталі емітента: акціями ПАТ «Дніпровагонмаш» не володіє;
      - відсоток, який становлять акції у статутному капіталі емітента на кінець звітного періоду: акціями ПАТ «Дніпровагонмаш» не володіє;
      - відсоток голосів у вищому органі емітента за акціями, належними посадовій особі, у загальній кількості голосів: акціями ПАТ «Дніпровагонмаш» не володіє;
      - посади в інших юридичних особах: не обiймає посад на будь - яких iнших пiдприємствах.
     
      13. Прізвище, ім'я, по батькові: Лисаков Юрій Олександрович;
      - посада: голова ревiзiйної комiсiї;
      - досвід роботи (кількість років на посаді): 3 місяці;
      - рік народження: 1977р.;
      - освіта: вища;
      - розмір частки у статутному капіталі емітента: володіє 1 акцією, що за номінальною вартістю складає 0,50 грн.;
      - відсоток, який становлять акції у статутному капіталі емітента на кінець звітного періоду: 0,000006 %;
      - відсоток голосів у вищому органі емітента за акціями, належними посадовій особі, у загальній кількості голосів: 0,000006 %;
      - посади в інших юридичних особах: фінансовий директор ЗАТ «Торгова компанія Дніпровагонмаш» (код ЄДРПОУ 31846008).
     
      14. Прізвище, ім'я, по батькові: Гусак Геннадiй Євгенович;
      - посада: член ревiзiйної комiсiї;
      - досвід роботи (кількість років на посаді): 6 років;
      - рік народження: 1962р.;
      - освіта: вища;
      - розмір частки у статутному капіталі емітента: володіє 1 акцією, що за номінальною вартістю складає 0,50 грн.;
      - відсоток, який становлять акції у статутному капіталі емітента на кінець звітного періоду: 0,000006 %;
      - відсоток голосів у вищому органі емітента за акціями, належними посадовій особі, у загальній кількості голосів: 0,000006 %;
      - посади в інших юридичних особах: директор ЗАТ «Торгова компанія Дніпровагонмаш» (код ЄДРПОУ 31846008).
     
      15. Прізвище, ім'я, по батькові: Колісніченко Наталія Леонідівна;
      - посада: член ревiзiйної комiсiї;
      - досвід роботи (кількість років на посаді): 6 років;
      - рік народження: 1967р.;
      - освіта: вища;
      - розмір частки у статутному капіталі емітента: володіє 1 акцією, що за номінальною вартістю складає 0,50 грн.;
      - відсоток, який становлять акції у статутному капіталі емітента на кінець звітного періоду: 0,000006 %;
      - відсоток голосів у вищому органі емітента за акціями, належними посадовій особі, у загальній кількості голосів: 0,000006 %;
      - посади в інших юридичних особах: ревізор ЗАТ «Торгова компанія Дніпровагонмаш» (код ЄДРПОУ 31846008).
     
      16. Прізвище, ім'я, по батькові: Василюк Зоя Василівна;
      - посада: член ревiзiйної комiсiї;
      - досвід роботи (кількість років на посаді): 6 років;
      - рік народження: 1960р.;
      - освіта: вища;
      - розмір частки у статутному капіталі емітента: володіє 1 акцією, що за номінальною вартістю складає 0,50 грн.;
      - відсоток, який становлять акції у статутному капіталі емітента на кінець звітного періоду: 0,000006 %;
      - відсоток голосів у вищому органі емітента за акціями, належними посадовій особі, у загальній кількості голосів: 0,000006 %;
      - посади в інших юридичних особах: директор з фінансових питань ПрАТ «Холдінгова компанія «Теко-Дніпрометиз» (код ЄДРПОУ 31282490).

Дані про участь посадових осіб емітента в дочірніх/залежних підприємствах емітента
Прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб - резидентів або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності, - для юридичних осіб - нерезидентів Посада в емітента Повне найменування дочірнього/
залежного підприємства
Розмір частки (паю) посадової особи у статутному (складеному, пайовому) капіталі дочірнього/
залежного підприємства емітента (грн)
Відсоток, який становлять акції (частка, пай) посадової особи у статутному (складеному, пайовому) капіталі дочірнього/ залежного підприємства Відсоток голосів у вищому органі дочірнього/ залежного підприємства за акціями (часткою, паєм), що належать посадовій особі, у загальній кількості голосів Кількість акцій дочірнього/ залежного підприємства, які можуть бути придбані посадовою особою в результаті здійснення прав за належними їй опціонами дочірнього/ залежного підприємства*
12345678
- - - - - - - -

      6.3. ПАТ «Дніпровагонмаш» має дочірнє підприємство - «Металургiйне пiдприємство «Днiпродзержинський сталеливарний завод», дочiрнє пiдприємство Публічного акцiонерного товариства «Днiпровагонмаш» (скорочено ДП «Стальзавод»). Залежними по відношенню до ПАТ «Дніпровагонмаш» є ТОВ «Торговий Дiм «Днiпровагонмаш» (м. Москва), ТОВ «Вагонбудiнвест», ТОВ «Сигнум Iнвест».
      Посадові особи ПАТ «Дніпровагонмаш» не володіють частками вищеперелічених дочірнього та залежних підприємств.
      З цієї причини дані в таблиці «Дані про участь посадових осіб емітента в дочірніх/залежних підприємствах емітента» відсутні.

      6.4. Посадові особи ПАТ «Дніпровагонмаш» не були засновниками, учасниками чи посадовими особами суб'єктів підприємницької діяльності до яких застосовувалась процедура банкрутства.
      Посадові особи ПАТ «Дніпровагонмаш» не були засновниками, учасниками чи посадовими особами суб'єктів підприємницької діяльності на момент провадження у справі про банкрутство цих суб'єктів підприємницької діяльності або протягом двох років до порушення справи про банкрутство.
      Посадові особи ПАТ «Дніпровагонмаш» не мають непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності.

 

Розділ VІІ. Інформація про засновників, учасників (акціонерів) та власників істотної участі емітента

      7.1. Згiдно статуту ПАТ «Днiпровагонмаш» засновником Товариства є держава в особi Мiнiстерства машинобудування, вiйськово-промислового комплексу i конверсiї України. Засновник акцiями ПАТ «Днiпровагонмаш» не володiє.
      Відповідно даних зведеного облікового реєстру власників цінних паперів ПАТ «Дніпровагонмаш», складеного станом на 30.06.2011 року, загальна кількість акціонерів становить – 3157 осіб, які володіють 16 635 800 простих іменних акцій.
      Загальними зборами акціонерів товариства рішення про викуп власних акцій не приймалось та товариством власні акції не викупались.
     

Власники істотної участі емітента станом на останнє число звітного періоду
Повне найменування юридичної особи - власника істотної участі або зазначення - "фізична особа" Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб - резидентів або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності, - для юридичних осіб - нерезидентів Розмір частки (паю), що належить власнику істотної участі Відсоток, який становлять акції (частка, пай) у статутному (складеному, пайовому) капіталі емітента Відсоток голосів у вищому органі емітента за акціями (часткою, паєм), що належать власнику істотної участі, у загальній кількості голосів
у прямому
володінні
через
афілійованих
осіб
разом
1234567
Приватне акціонерне товариство "Холдінгова компанія "Теко-Дніпрометиз" 31282490 3850671.50 0 3850671.50 46.2938 46.2938
Приватне акціонерне товариство "Страхова Група "ТАС" 30115243 1601051.50 0 1601051.50 19.2483 19.2483
Публічне акціонерне товариство "АБ "Бізнес Стандарт" 09806443 1591331.50 0 1591331.50 19.1314 19.1314

      В таблиці «Власники істотної участі емітента станом на останнє число звітного періоду» розмір пакетів акцій, що належать власникам істотної участі приведен у гривні.
     
      7.2. Власниками істотної участі ПАТ «Дніпровагонмаш» станом на 30.06.2011 року є:
      - Приватне акціонерне товариство «Холдінгова компанія «ТЕКО – ДНІПРОМЕТИЗ» (код ЄДРПОУ 31282490, місцезнаходження: Україна, 03062, м. Київ, пр. Перемоги, буд. 65) - володіє 7701343 акціями, що за номінальною вартістю складає 3850671,50 грн. Відсоток, який становлять акції у статутному капіталі емітента складає 46,2938 %. Відсоток голосів у вищому органі емітента за акціями, що належать власнику істотної участі, у загальній кількості голосів складає 46,2938 %;
      - Приватне акціонерне товариство «Страхова Група «ТАС» (код ЄДРПОУ 30115243, місцезнаходження: Україна, 03062, м. Київ, пр. Перемоги, буд. 65) - володіє 3202103 акціями, що за номінальною вартістю складає 1601051,50 грн. Відсоток, який становлять акції у статутному капіталі емітента складає 19,2483 %. Відсоток голосів у вищому органі емітента за акціями, що належать власнику істотної участі, у загальній кількості голосів складає 19,2483 %;
      - Публічне акціонерне товариство «АБ «Бізнес Стандарт» (код ЄДРПОУ 09806443, місцезнаходження: Україна, 04070, м. Київ, вул. Куренівська, б. 15-А) - володіє 3182663 акціями, що за номінальною вартістю складає 1591331,50 грн. Відсоток, який становлять акції у статутному капіталі емітента складає 19,1314 %. Відсоток голосів у вищому органі емітента за акціями, що належать власнику істотної участі, у загальній кількості голосів складає 19,1314 %.
     

 

Розділ VІІІ. Інформація про правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, іншими афілійованими особами

      8.1. Протягом першого кварталу 2011 року між ВАТ «Дніпровагонмаш» і власником істотної участі ПрАТ «Страхова Група «ТАС» були укладені наступні договори:
      Сторони за даними договорами:
      Страховик: ПрАТ «Страхова Група «ТАС», м. Київ;
      Страхувальник: ВАТ «Дніпровагонмаш».
     
      Договір № А 0203199 від 06.01.2011р.:
      - обов’язкове страхування відповідальності суб’єктів перевезення небезпечних вантажів на випадок настання негативних наслідків під час перевезення небезпечних вантажів(двоокис вуглецю 400т);
      - сума договору 884,00 грн.;
      - підстава укладання – обов’язкове страхування передбачене законодавством України;
      - проект договору наданий Страховиком.
     
      Договір № А 0203198 від 06.01.2011р.:
      - обов’язкове страхування відповідальності суб’єктів перевезення небезпечних вантажів на випадок настання негативних наслідків під час перевезення небезпечних вантажів(які перевозяться транспортним засобом ЗИЛ 431412);
      - сума договору 46,52 грн.;
      - підстава укладання – обов’язкове страхування передбачене законодавством України;
      - проект договору наданий Страховиком.
     
      Договір № А 0208981 від 01.03.2011р.:
      - обов’язкове страхування цивільної відповідальності суб’єктів господарювання за шкоду, яка може бути заподіяна пожежами та аваріями на об’єктах підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні об’єкти та об’єкти, господарська діяльність на яких може призвести до аварій екологічного і санітарно-епідеміологічного характеру;
      - сума договору 4165,00 грн.;
      - підстава укладання – обов’язкове страхування передбачене законодавством України;
      - проект договору наданий Страховиком.
     
      Договір № А 0208982 від 01.03.2011р.:
      - обов’язкове особисте страхування працівників відомчої та місцевої пожежної охорони і членів добровільних пожежних дружин(команд)
      - сума договору 11264,51 грн.;
      - підстава укладання – обов’язкове страхування передбачене законодавством України;
      - проект договору наданий Страховиком.
     
      У другому кварталі 2011 року між ПАТ «Дніпровагонмаш» і власником істотної участі ПрАТ «Страхова Група «ТАС» був укладений наступний договір:
      Сторони за даним договором:
      Страховик: ПрАТ «Страхова Група «ТАС», м. Київ;
      Страхувальник: ПАТ «Дніпровагонмаш».
     
      Договір № А 0226652 від 30.05.11р.:
      - добровільне страхування орендованого майна;
      - сума договору 138,00 грн.;
      - підстава укладання – добровільне страхування передбачене законодавством України;
      - проект договору наданий Страховиком.
     
      8.2. У першому кварталі 2011 року мали місце операції з наступними афілійованими особами:
      а) ДП «Стальзавод» - це підприємство постачало на протязі першого кварталу сталеве литво для власного виробництва та на продаж. Обсяг поставленої продукції за перший квартал 2011 року дорівнює 88,2 млн. грн.;
      б) ТОВ «Вагонбудінвест» - ВАТ «Дніпровагонмаш» перерахувало у 1-му кварталі 2011 року на поповнення статутного капіталу товариства 51,0 млн. грн.
     
      У звітному другому кварталі 2011 року мали місце операції з наступними афілійованими особами:
      а) ТОВ «Сигнум Інвест» надана безпроцентна фінансова допомога в сумі 26 млн. грн., строк повернення до 30.09.2011р.;
      б) ДП «Стальзавод» - це підприємство постачало на протязі другого кварталу 2011 року сталеве литво для власного виробництва та на продаж. Обсяг поставленої продукції за другий квартал 2011 року дорівнює 111,84 млн. грн.;
      в) ТОВ «Вагонбудінвест» - ПАТ «Дніпровагонмаш» перерахувало у 2-у кварталі 2011 року на поповнення статутного капіталу товариства 74,95 млн. грн.;
      г) ТОВ «Вагонбудінвест» - надана фінансова допомога у розмірі 14 млн. грн., строк повернення 30.07.2011р.
     
      Сума дебіторської заборгованості за операціями з ДП «Стальзавод» станом на 30.06.2011р. становить 21014,1 тис.грн., сума кредиторської заборгованості за операціями з ДП «Стальзавод» станом на 30.06.2011р. – 34685,7 тис.грн.
      Сума дебіторської заборгованості за операціями з ТОВ «Сигнум Інвест» станом на 30.06.2011р. становить 26710,7 тис.грн., кредиторської заборгованості за операціями з ТОВ «Сигнум Інвест» станом на 30.06.2011р. немає.
      Дебіторської та кредиторської заборгованості за операціями з ТОВ «Вагонбудінвест» станом на 30.06.2011р. немає.
     
     
     

 

Розділ ІХ. Інформація про судові процеси, процедури досудового врегулювання спору, виплати штрафних санкцій

      9.1. Протягом звітного періоду судові процеси, процедури досудового врегулювання спору (які включають вимоги на суму 10 або більше відсотків сумарних активів чи сумарного обсягу реалізації емітента), у яких учасником виступав емітент, його дочірні підприємства, відокремлені підрозділи, члени наглядової ради чи виконавчого органу, інші посадові особи емітента та які стосуються господарської або фінансової діяльності емітента відсутні.
     
      9.2. За 1 півріччя 2011 року виплачено штрафні санкції в сумі 27,6 тис.грн.

 

Розділ Х. Інформація про цінні папери емітента

      10.1.
      10.1.1. Інформація про акції ПАТ «Дніпровагонмаш»:
      тип акцій - прості;
      форма випуску - іменні, форма існування акцій - бездокументарна;
      номінальна вартість акції - 50 (п'ятдесят) копійок;
      кількість акцій, які перебувають в обігу - 16635800 (шістнадцять мільйонів шістсот тридцять п’ять тисяч вісімсот) простих іменних акцій;
      кількість акцій, які перебувають у процесі розміщення - немає;
      кількість акцій, які можуть бути розміщені в результаті конвертації розміщених цінних паперів, що конвертуються в акції, чи в результаті виконання обов'язків за опціонами емітента (за наявності) - немає;
      дата реєстрації випуску – 08.09.2009р.;
      номер свідоцтва про реєстрацію випуску – 260 /1/09;
      назва органу, що видав свідоцтво про реєстрацію випуску - Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку.
     
      Кожною простою акцією акціонеру - її власнику надається однакова сукупність прав, включаючи право:
      1. Брати участь в управлінні товариством у порядку, передбаченому статутом товариства.
      2. Брати участь у розподілі прибутку товариства та одержувати його частку (дивіденди) в порядку і способами, передбаченими законодавством України і статутом товариства.
      3. Отримувати інформацію про господарську діяльність товариства, в обсязі і в порядку, визначених законодавством України і статутом товариства.
      4. Вносити пропозиції на розгляд загальних зборів та інших органів товариства.
      5. У разі емісії товариством додаткових акцій користуватися переважним правом на придбання додатково розміщуваних акцій товариства в кількості, пропорційній частці належних акціонеру простих акцій у загальній кількості простих акцій.
      6. У разі ліквідації товариства отримувати частину майна товариства або його вартості пропорційно до вартості належних їм акцій товариства в черговості і порядку, передбаченому законодавством України і статутом товариства.
      7. Продавати чи іншим чином відчужувати належні йому акції без згоди інших акціонерів та товариства.
      8. Вимагати викупу товариством всіх чи частини належних акціонеру акцій у випадках і в порядку, передбачених законодавством України і статутом товариства.
      9. Продати акції товариству в разі, якщо товариством прийнято рішення про придбання таких акцій.
      10. У випадках, передбачених законодавством України захищати в судовому порядку свої порушені цивільні права, в тому числі вимагати від товариства відшкодування збитків.
      Протягом першого півріччя 2011 року рішення про зміну прав власників акцій не приймалось.
     
      Привілейовані акції ПАТ «Дніпровагонмаш» не випускались.
     
     
     

      10.1.2. Акцій, які станом на кінець звітного періоду перебувають у процесі розміщення, немає.
     

      10.1.3. Протягом першого півріччя 2011 року загальними зборами акціонерів ПАТ «Дніпровагонмаш» рішення про збільшення розміру статутного капіталу та розміщення акцій не приймалось.
     

      10.1.4. Протягом першого півріччя 2011 року рішення про анулювання, консолідацію або дроблення акцій товариством не приймалось.
     
     

      10.2.
      10.2.1. ПАТ «Дніпровагонмаш» не розміщувало ніяких емісійних цінних паперів, окрім акцій.
     

      10.2.2. ПАТ "Днiпровагонмаш" облiгацiй не розміщувало.
     

      10.2.3. ПАТ «Дніпровагонмаш» не має емісійних цінних паперів, які станом на кінець звітного періоду перебувають у процесі розміщення.
     
     

      10.2.4. Протягом першого півріччя 2011 року рішення про додатковий випуск емісійних цінних паперів ПАТ «Дніпровагонмаш» не приймалось.
     

      10.3.
      25.12.2009р. прості іменні акції ПАТ «Дніпровагонмаш» включено до Котирувального списку 2 (другого) рiвня ПАТ «Фондова бiржа ПФТС». Цінні папери допускаються до торгів без включення до біржового реєстру.
      Між ПАТ «Днiпровагонмаш» та ПАТ «Фондова бiржа ПФТС» укладено договір № 90-А-Л(2) про допуск цінних паперів до торгівлі від 22.12.2009р.
      Найвища ціна на акції ВАТ «Дніпровагонмаш» в першому кварталі 2011р. була зафіксована на рівні – 71,07 грн.
      Найнижча ціна на акції ВАТ «Дніпровагонмаш» в першому кварталі 2011р. була зафіксована на рівні – 50,00 грн.
      Найвища ціна на акції ПАТ «Дніпровагонмаш» в другому кварталі 2011р. була зафіксована на рівні – 66,0667 грн.
      Найнижча ціна на акції ПАТ «Дніпровагонмаш» в другому кварталі 2011р. була зафіксована на рівні – 49,00 грн.
      Протягом першого півріччя 2011 року акції ПАТ «Дніпровагонмаш» в лістинг інших організаторів торгівлі не включались.
     

      10.4. Ринкова капіталізація ПАТ «Дніпровагонмаш» станом на день укладення останнього у звітному періоді біржового контракту на організаторі торгівлі складає – 1081882635,72 грн.
     

      10.5. Облік прав власності на акції ПАТ «Дніпровагонмаш» здійснюють зберігачі, у яких відкриті рахунки в цінних паперах акціонерів.
      Випуск акцій ПАТ «Дніпровагонмаш» у бездокументарній формі обслуговує депозитарій Приватне акціонерне товариство «Всеукраїнський депозитарій цінних паперів» на підставі Договору про обслуговування емісії цінних паперів № Е199/09 від 30.10.2009р.
      Зокрема, депозитарій надає послуги щодо прийому на зберігання глобального (тимчасового) сертифікату випуску цінних паперів, відкриття та ведення рахунку емітента у цінних паперах, виконання операцій з випуском цінних паперів на підставі розпоряджень ПАТ «Дніпровагонмаш». Депозитарій ПрАТ «Всеукраїнський депозитарій цінних паперів» на запит товариства готує та надає зведений обліковий реєстр власників акцій ПАТ «Дніпровагонмаш».
      Місцезнаходження ПрАТ «Всеукраїнський депозитарій цінних паперів»: 04107, Україна, м. Київ, вул. Тропініна, 7-Г.
      ПрАТ «Всеукраїнський депозитарій цінних паперів» здійснює свою діяльність на підставі ліцензії на депозитарну діяльність депозитарію цінних паперів (Професійна діяльність на фондовому ринку – депозитарна діяльність. Депозитарна діяльність депозитарію цінних паперів), серія АВ № 498004, яка видана Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку 19.11.2009р.
      Протягом першого півріччя 2011 року особа, що веде облік права власності на цінні папери товариства у депозитарній системі України, не змінювалась.

      10.6. Цінні папери ПАТ «Дніпровагонмаш» не перебувають в обігу за межами України.
     

      10.7. ПАТ «Дніпровагонмаш» рішень стосовно випуску інших цінних паперів в поточному році не приймало та інші цінні папери не розміщувало.
     

 

Розділ ХІ. Фінансова звітність емітента

      З метою приведення діяльності товариства у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства» 21.04.2011р. черговими загальними зборами акціонерів ВАТ «Дніпровагонмаш» було прийнято рішення змінити найменування товариства з Відкритого акціонерного товариства «Дніпровагонмаш» на Публічне акціонерне товариство «Дніпровагонмаш».
      До цього моменту підприємство не вело фінансову звітність на основі міжнародних стандартів бухгалтерського обліку, бо це не було передбачено Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999р. № 996-XIV ( із змінами).
      Фінансова звітність та консолідована фінансова звітність за міжнародними стандартами буде складатися та надаватися підприємством з 01.01.2012р. відповідно до Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 12.05.2011р. N 3332-VI .

 

Розділ ХIІ. Висновок щодо операційної та фінансової діяльності емітента
     
Цей розділ містить оцінки і прогнози уповноважених органів емітента щодо майбутніх подій та/або дій, перспектив розвитку галузі економіки, в якій емітент здійснює основну діяльність, і результатів діяльності емітента, у тому числі планів емітента, ймовірності настання певних подій чи вчинення певних дій. Інвестори не повинні повністю покладатися на оцінки і прогнози органів емітента, оскільки фактичні результати діяльності емітента в майбутньому можуть відрізнятися від прогнозованих результатів з багатьох причин.

      12.1. Цей розділ містить оцінки і прогнози уповноважених органів емітента щодо майбутніх подій та/або дій, перспектив розвитку галузі економіки, в якій емітент здійснює основну діяльність, і результатів діяльності емітента, у тому числі планів емітента, ймовірності настання певних подій чи вчинення певних дій. Інвестори не повинні повністю покладатися на оцінки і прогнози органів емітента, оскільки фактичні результати діяльності емітента в майбутньому можуть відрізнятися від прогнозованих результатів з багатьох причин.
     
      12.2. Протягом звітного періоду фінансові показники ПАТ «Дніпровагонмаш» залишаються стабільними. Сума чистого прибутку за I півріччя 2011 року становить 494,1 млн. грн.
      У порівнянні з першим кварталом 2011 року прибуток у другому кварталі зменшився на 4,3 млн. грн. або на 1,7 %. При цьому обсяг продажу вагонів у натуральному виразі збільшився на 239 штук (13,6 %) і становить за січень-червень 3741 вагон. Обсяг продажу продукції у вартісному значенні за I півріччя складає 2052,9 млн. грн., збільшився в другому кварталі на 175,8 млн. грн. (18,7%). Усі коливання пов’язані зі зміною номенклатури виробництва, згідно потреб замовника.
      Витрати на 1 грн. реалізованої продукції за I півріччя 2011р. склали 0,75 грн.
     
      12.3. Згідно з програмою інвестиційного розвитку ПАТ «Дніпровагонмаш» на 2011 рік (матеріальні інвестиції заплановані в розмірі 29,0 млн. грн.) за період січень-червень 2011р. витрати склали 7,0 млн. грн., в тому числі:
      - на програму енергозбереження - 0,5 млн. грн.;
      - на придбання допоміжного устаткування та оргтехніки - 5,2 млн. грн.;
      - на конструкторські розробки та сертифікаційні випробування - 1,3 млн. грн.
      Джерелом фінансування інвестиційної програми є прибуток, одержаний за підсумками господарської діяльності підприємства.
     
      12.4. Негативна тенденція у виробництві та реалізації продукції – відсутність збуту продукції на внутрішньому ринку України. «Укрзалізниця» загалом відмовилась від придбання вагонів у спеціалізованих вагонобудівних заводів. ПАТ «Дніпровагонмаш» всю свою продукцію збуває в Росію. Введення ввізного мита з боку Росії на продукцію вагонобудування (така тема обговорюється урядом Росії) може негативно вплинути на фінансовий стан підприємства.

 

Інформація про осіб, що підписують документ
     
Зазначені нижче особи підтверджують достовірність відомостей, що містяться у квартальній інформації.
Посада керівника емітента Генеральний директор
Прізвище, ім'я та по батькові керівника емітента Кобиляков Андрій Іванович
Посада головного бухгалтера емітента Головний бухгалтер
Прізвище, ім'я та по батькові головного бухгалтера емітента Пуха Ніна Миколаївна

Узагальнені дані квартальної інформації

 

1. Основні відомості про емітента
1.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента
1.1.1. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 05669819
1.1.2. Повне найменування Публічне акціонерне товариство «Дніпровагонмаш»
1.1.3. Скорочене найменування (за наявності) ПАТ «Дніпровагонмаш»
1.1.4. Організаційно-правова форма за КОПФГ Акціонерне товариство
1.1.5. Поштовий індекс 51925
1.1.6. Область Дніпропетровська
1.1.7. Район
1.1.8. Населений пункт м. Дніпродзержинськ
1.1.9. Вулиця Українська
1.1.10. Будинок 4
1.1.11. Корпус
1.1.12. Офіс / квартира

1.2. Інформація про державну реєстрацію емітента
1.2.1. Номер свідоцтва Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців серія ААБ № 333919
1.2.2. Дата видачі свідоцтва 16.05.2011
1.2.3. Орган, що видав свідоцтво Виконавчий комітет Дніпродзержинської міської ради Дніпропетровської області
1.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн) 8317900.00
1.2.5. Сплачений статутний капітал (грн) 8317900.00

1.3. Банки, що обслуговують емітента
Найменування банку (філії, відділення банку) МФО банку Поточний рахунок Валюта
1234
Дніпродзержинська філія ПАТ КБ "Приватбанк" 305965 26008160521011 26000160521020
Філія ПАТ Промінвестбанк в м. Дніпропетровську 305437 2600930141149 2600930141149
АТ "ОТП банк" 300528 26000001300938 26000001300938
АТ "Сведбанк" (публічне) 300164 26003043538501 26003043538501
Філія АТ "Укрексімбанк" в м. Дніпропетровську 305675 2600000019129 2600000019129
ПАТ "ВТБ Банк" 321767 26009010056068 26009010056068
АТ "ТАСкомбанк" 339500 26002000261001 26001000261002
ПАТ "Альфа-Банк" 300346 26002101809001 26002101809001

1.4. Основні види діяльності
Найменування виду діяльності Код за КВЕД
12
Виробництво залізничного рухомого складу 35.20.1
Виробництво машин та устаткування для металургії 29.51.1
Оптова торгівля відходами та брухтом 51.57.0
Надання інших місць для тимчасового проживання, не віднесених до інших групувань 55.23.0
Діяльність їдалень 55.51.0
Діяльність нерегулярного пасажирського транспорту 60.23.0

 

2. Інформація про загальні збори акціонерів
Чергові Позачергові
123
Вид загальних зборів* x
Дата проведення 21.04.2011
Кворум зборів** 90.0287

* Поставити помітку 'x' у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів відповідно до статуту товариства.

 

3. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент*
Повне найменування Організаційно-
правова
форма
Іденти-
фікацій-
ний
код за
ЄДРПОУ
Місцезнаходження, міжміський код, телефон, факс Вид
діяльності
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ на цей вид діяльності Дата видачі
ліцензії
або іншого
документа
Номер
ліцензії
або іншого
документа
12345678
Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "Авуар-Н" Товариство з обмеженою відповідальністю 34682181 49600, м.Дніпропетровськ, вул. Набережна Леніна, буд. 29-А, 0563716140, 0567443306 Аудиторська діяльність Аудиторська палата України 30.11.2006 № 3897
Товариство з обмеженою відповідальністю "ТІ-Капітал" Товариство з обмеженою відповідальністю 36001522 03062, м. Київ, проспект Перемоги, буд. 65, 0442840495, 0442840496 Професійна діяльність на фондовому ринку - депозитарна діяльність. Депозитарна діяльність зберігача цінних паперів Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку 07.05.2009 серія АВ № 470574
Товариство з обмеженою відповідальністю "ТІ-Капітал" Товариство з обмеженою відповідальністю 36001522 03062, м. Київ, проспект Перемоги, буд. 65, 0442840495, 0442840496 Професійна діяльність на фондовому ринку - діяльність з торгівлі цінними паперами. Брокерська діяльність. Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку 07.05.2009 серія АВ № 470572
Приватне акціонерне товариство "Всеукраїнський депозитарій цінних паперів" Акціонерне товариство 35917889 04107, м. Київ, вул. Тропініна, буд.7-Г, 0445854240 Професійна діяльність на фондовому ринку - депозитарна діяльність. Депозитарна діяльність депозитарію цінних паперів. Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку 19.11.2009 серія АВ № 498004
Публічне акціонерне товариство "Фондова біржа ПФТС" Акціонерне товариство 21672206 03150, м. Київ, вул. Червоноармійська, буд. 72, офіс 6, 96, 0445228808, 0445228553 Професійна діяльність на фондовому ринку - діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку. Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку 10.06.2011 серія АВ № 581354
Приватне акціонерне товариство "Страхова Група "ТАС" Акціонерне товариство 30115243 03062, м. Київ, проспект Перемоги, буд. 65, 0445360020, 0445360021 Інші послуги в сфері страхування Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України 02.12.2009 серія АВ № 500437
Приватне акціонерне товариство "СК "Кремінь" Акціонерне товариство 24559002 83048, м.Донецьк, вул. Університетська, буд.89, офіс 217, 0623452083, 0623450631 Інші послуги у сфері страхування Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України 25.05.2011 серія АВ № 584157
Приватне акціонерне товариство "Акціонерна страхова компанія "Інго Україна" Акціонерне товариство 16285602 01054, м.Київ, вул. Воровського, буд.33, 0444902744, 0444902745 Інші послуги в сфері страхування Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України 16.07.2010 серія АВ № 546570

* Вказується інформація про професійних учасників фондового ринку, послугами яких користується емітент, аудиторів (аудиторські фірми), які надають аудиторські послуги емітенту, юридичних осіб, які надають правову допомогу емітенту, юридичних осіб, які надають страхові послуги емітенту, юридичних осіб, які уповноважені здійснювати рейтингову оцінку емітента та/або його цінних паперів.

 

4. Відомості про цінні папери емітента
4.1. Інформація про випуски акцій
Дата
реєстрації
випуску
Номер
свідоцтва про
реєст-
рацію
випуску
Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного папера Форма
існування
Форма
випуску
Номі-
нальна
вартість
(грн)
Кількість
акцій
(шт.)
Загальна
номінальна
вартість
(грн)
Частка у
статутному
капіталі
(відсотки)
1234567891011
08.09.2009 260 /1/09 Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку UA4000060529 прості бездокументарна іменні 0.50 16635800 8317900.00 100

4.2. Інформація про облігації емітента (для кожного непогашеного випуску облігацій)
4.2.1. Процентні облігації
Дата
реєстрації
випуску
Номер
свідоцтва про
реєст-
рацію
випуску
Найменування
органу, що
зареєстрував випуск
Номі-
нальна
вартість
(грн)
Кількість у випуску (шт.) Форма
існування
Форма
випуску
Загальна номінальна вартість (грн) Відсоткова ставка за облігаціями (відсотки) Строк виплати відсотків Дата пога-
шення облі-
гацій
1234567891011
- - не випускались - - документарна на пред`явника - - - -

4.2.2. Дисконтні облігації
Дата
реєстрації
випуску
Номер
свідоцтва про
реєст-
рацію
випуску
Найменування органу, що зареєстрував випуск Номі-
нальна
вартість
(грн)
Кількість
у випуску
(шт.)
Форма існування Форма випуску Загальна
номінальна
вартість
(грн)
Дата
погашення
облігацій
123456789
- - не випускались - - документарна на пред`явника - -

4.2.3. Цільові (безпроцентні) облігації
Дата
реєстрації
випуску
Номер
свідоцтва про
реєст-
рацію
випуску
Найменування органу, що зареєстрував випуск Номі-
нальна
вартість
(грн)
Кількість
у випуску
(шт.)
Форма
існування
Форма
випуску
Загальна
номінальна
вартість
(грн)
Найме-
нування
товару (послуги),
під який
здійснено
випуск
Дата
погашення
облігацій
12345678910
- - не випускались - - документарна на пред`явника - - -

4.3. Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом (емісія яких підлягає реєстрації) (крім іпотечних облігацій, іпотечних сертифікатів, сертифікатів ФОН)
Дата випуску Вид цінних паперів Обсяг випуску Обсяг розміщених цінних паперів на звітну дату (грн) Умови обігу та погашення
12345
- - - - не випускались

4.4. Інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
№ з/п Дата зарахування акцій на рахунок емітента Кількість акцій, що викуплено (шт.) Дата реєстрації випуску акцій, що викуплено Номер свідоцтва про реєстрацію випуску акцій, що викуплено Найменування органу, що зареєстрував випуск акцій, що викуплено Частка у статутному капіталі (відсотки)
1234567
1 - - - - Протягом першого півріччя 2011 року рішення про викуп власних акцій Публічним акціонерним товариством "Дніпровагонмаш" не приймалось та власні акції не викупались. -

4.5. Інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів
Кількість замовлених бланків сертифікатів цінних паперів (шт.) 0
у тому числі: сертифікатів акцій 0
сертифікатів облігацій 0
сертифікатів інших цінних паперів (окремо щодо кожного виду цінних паперів) Акції ПАТ "Дніпровагонмаш" існують в бездокументарній формі. З цієї причини сертифікати акцій протягом звітного періоду не замовлялись та не видавались власникам акцій. Облігації ПАТ "Дніпровагонмаш" не випускались. 0
Кількість виданих власникам сертифікатів цінних паперів (шт.) 0
у тому числі: сертифікатів акцій 0
сертифікатів облігацій 0
сертифікатів інших цінних паперів (окремо щодо кожного виду цінних паперів) 0

 

5. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів
Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування особи гаранта Ідентифі-
каційний
код за
ЄДРПОУ
гаранта
Місцезнаходження гаранта
12345
- - - - -

      Боргові цінні папери ПАТ "Дніпровагонмаш" не випускались.

 

6. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Найменування основних засобів Власні основні засоби
(тис. грн)
Орендовані основні засоби
(тис. грн)
Основні засоби, всього
(тис. грн)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1234567
1. Виробничого призначення 39753 42638 104 94 39857 42732
будівлі та споруди 21263 21091 0 0 21263 21091
машини та обладнання 13682 15892 0 0 13682 15892
транспортні засоби 684 608 104 94 788 702
інші 4124 5047 0 0 4124 5047
2. Невиробничого призначення 1608 1586 0 0 1608 1586
будівлі та споруди 1480 1458 0 0 1480 1458
машини та обладнання 25 24 0 0 25 24
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
Інші 103 104 0 0 103 104
Усього 41361 44224 104 94 41465 44318

 

7. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника За звітний період За попередній період
1 2 3
Розрахункова вартість чистих активів 648089 452537
Статутний капітал 8318 8318
Скоригований статутний капітал 8318 8318
Опис* При формуваннi фiнансової звiтностi на 30.06.2011р. було здiйснено коригування форми 1 "Баланс" на початок року у вiдповiдностi до вимог П(С)БО 6 "Виправлення помилок та змiни в облiковiй полiтицi": - виявленi в звiтному перiодi витрати минулого року на суму - 145,0 тис.грн. В зв'язку з цим, зменшено нерозподiлений прибуток на 145,0 тис. грн.: зменшено: рядок 100 « Виробничі запаси» на суму 5,0 тис.грн рядок 180 "Дебiторська заборгованiсть за розрахунками за виданими авансами" на суму 31,0 тис. грн.; збільшено: рядок 530 " Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги" на суму 109,0 тис. грн. Таким чином, змiни по рядку 350 балансу "Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток)" склали 145 тис. грн., залишок на 01.01.2011р. склав 345647,0 тис. грн. Методика розрахунку вартостi чистих активiв ПАТ "Днiпровагонмаш" за 1 півріччя 2011 рiк. 1. Пiд вартiстю чистих активiв розумiється величина, яка визначається шляхом вирахування iз суми активiв, прийнятих до розрахунку, суми його зобов'язань, прийнятих до розрахунку. Для визначення вартостi чистих активiв складається розрахунок за даними бухгалтерської звiтностi вiдповiдно до Положення (стандарту) бухгалтерського облiку N 2 "Баланс", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України 31.03.99р. N 87 зi змiнами та доповненнями, зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 21.06.99р. N 396/3689. 2. До складу активiв, якi приймаються до розрахунку, включаються: 2.1. Необоротнi активи: - нематерiальнi активи (залишкова вартiсть) -1915 тис.грн.; - незавершене будiвництво - 7649 тис.грн.; - основнi засоби (залишкова вартiсть) - 44318 тис.грн.; - довгостроковi фiнансовi інвестиції, які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств – 74958,00 тис.грн.; - iншi фiнансовi iнвестицiї – 12 тис.грн.; - довгострокова дебiторська заборгованiсть - 24 тис.грн.; - справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості - 255 тис.грн - відстрочені податкові активи – 21307 тис.грн. Оборотнi активи: - запаси - 372029 тис.грн.; - векселi одержанi - 26 тис.грн.; - дебiторська заборгованiсть - 554413 тис.грн.; - поточнi фiнансовi зобов'язання - 0 тис.грн.; - грошовi кошти - 147527 тис.грн.; - iншi оборотнi активи – 6132 тис.грн. 2.2. Витрати майбутнiх перiодiв – 5107 тис.грн. 2.3.Необоротні активи та групи вибуття – 64 тис.грн 3. До складу зобов'язань, що приймаються до розрахунку, включаються: 3.1. Довгостроковi зобов'язання - 6026 тис.грн. 3.2. Поточнi зобов'язання, в т. ч. - короткостроковi кредити банкiв - 175707 тис.грн.; - поточна заборгованiсть за довгостроковими зобов'язаннями - 749,0 тис.грн.; - виданi векселi - 0,0 тис.грн.; - кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги - 32614 тис.грн. Поточнi зобов'язання за розрахунками: - з одержаних авансiв - 4085 тис.грн.; - з бюджетом – 60457 тис.грн.; - з позабюджетних платежiв - 0,0 тис.грн.; - зi страхування - 5351тис.грн.; - з оплати працi - 10279 тис.грн.; - з учасниками - 232983,0 тис.грн.; - iз внутрiшнiх розрахункiв - 0,0 тис.грн.; - iншi поточнi зобов'язання - 44662 тис.грн. 3.3. Забезпечення наступних виплат i платежiв - 14734 тис.грн. 3.4. Доходи майбутнiх перiодiв - 0,0 тис.грн. 4. Визначення вартостi чистих активiв проводиться за формулою: Чистi активи = (2.1 + 2.2+2.3) - (3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4) Чистi активи = (1230565 + 5107+64) - (6026 + 566887 + 14734+ 0,0) = 648089 тис.грн. Методика розрахунку вартостi чистих активiв ВАТ "Днiпровагонмаш" за 2010 рiк. 1. Пiд вартiстю чистих активiв розумiється величина, яка визначається шляхом вирахування iз суми активiв, прийнятих до розрахунку, суми його зобов'язань, прийнятих до розрахунку. Для визначення вартостi чистих активiв складається розрахунок за даними бухгалтерської звiтностi вiдповiдно до Положення (стандарту) бухгалтерського облiку N 2 "Баланс", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України 31.03.99р. N 87 зi змiнами та доповненнями, зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 21.06.99р. N 396/3689. 2. До складу активiв, якi приймаються до розрахунку, включаються: 2.1. Необоротнi активи: - нематерiальнi активи (залишкова вартiсть) -1106 тис.грн.; - незавершене будiвництво - 4245 тис.грн.; - основнi засоби (залишкова вартiсть) - 41465 тис.грн.; - довгостроковi фiнансовi iнвестицiї - 0,0 тис.грн.; - iншi фiнансовi iнвестицiї – 12 тис.грн.; - довгострокова дебiторська заборгованiсть - 21 тис.грн.; - відстрочені податкові активи – 21307 тис.грн. Оборотнi активи: - запаси - 290980 тис.грн.; - векселi одержанi - 26 тис.грн.; - дебiторська заборгованiсть - 473702 тис.грн.; - поточнi фiнансовi зобов'язання - 6710 тис.грн.; - грошовi кошти - 116961 тис.грн.; - iншi оборотнi активи - 8194 тис.грн. 2.2. Витрати майбутнiх перiодiв - 9319 тис.грн. 2.3.Необоротні активи та групи вибуття – 64 тис.грн 3. До складу зобов'язань, що приймаються до розрахунку, включаються: 3.1. Довгостроковi зобов'язання - 6026 тис.грн. 3.2. Поточнi зобов'язання, в т. ч. - короткостроковi кредити банкiв - 226652 тис.грн.; - поточна заборгованiсть за довгостроковими зобов'язаннями - 0,0 тис.грн.; - виданi векселi - 0,0 тис.грн.; - кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги - 29612 тис.грн. Поточнi зобов'язання за розрахунками: - з одержаних авансiв - 135326 тис.грн.; - з бюджетом - 73002тис.грн.; - з позабюджетних платежiв - 0,0 тис.грн.; - зi страхування - 3463 тис.грн.; - з оплати працi - 7062 тис.грн.; - з учасниками - 486,0 тис.грн.; - iз внутрiшнiх розрахункiв - 0,0 тис.грн.; - iншi поточнi зобов'язання - 29431 тис.грн. 3.3. Забезпечення наступних виплат i платежiв - 10515 тис.грн. 3.4. Доходи майбутнiх перiодiв - 0,0 тис.грн. 4. Визначення вартостi чистих активiв проводиться за формулою: Чистi активи = (2.1 + 2.2+2.3) - (3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4) Чистi активи = (964729 + 9319+64) - (6026 + 505034 + 10515 + 0,0) = 452537 тис.грн.
Висновок** Товариство відповідає вимогам ч.3. ст.155. Цивільного кодексу України, оскільки розрахункова вартість чистих активів складає 648089,0 тис. грн. та не є меншою від розміру статутного капіталу товариства - 8318 тис. грн. Товариство відповідає вимогам ч.3. ст.155. Цивільного кодексу України, оскільки розрахункова вартість чистих активів складає 452537,0 тис. грн. та не є меншою від розміру статутного капіталу товариства - 8318 тис. грн.

 

8. Відомості щодо особливої інформації, що виникала протягом звітного періоду.
Дата вчинення дії Дата оприлюднення повідомлення Вид інформації
123
01.04.2011 01.04.2011 Інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій
21.04.2011 22.04.2011 Інформація про зміну складу посадових осіб емітента

Фінансова звітність

 

Баланс
за 2 квартал 2011 року
Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1234
          АКТИВ
I. Необоротні активи:
Нематеріальні активи
     залишкова вартість 010 1106 1915
     первісна вартість 011 3297 4180
     накопичена амортизація 012 (2191) (2265)
Незавершені капітальні інвестиції 020 4245 7649
Основні засоби:
     залишкова вартість 030 41465 44318
     первісна вартість 031 143837 148825
     знос 032 (102372) (104507)
Довгострокові біологічні активи:
     справедлива (залишкова) вартість 035 - -
     первісна вартість 036 - -
     накопичена амортизація 037 - -
Довгострокові фінансові інвестиції:
     які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 040 - 74958
     інші фінансові інвестиції 045 12 12
Довгострокова дебіторська заборгованість 050 21 24
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості 055 - 255
Первісна вартість інвестиційної нерухомості 056 - 549
Знос інвестиційної нерухомості 057 - (294)
Відстрочені податкові активи 060 21307 21307
Гудвіл 065 - -
Інші необоротні активи 070 - -
Гудвіл при консолідації 075 - -
Усього за розділом I 080 68156 150438
II. Оборотні активи:
Запаси
     виробничі запаси 100 178962 260518
     поточні біологічні активи 110 - -
     незавершене виробництво 120 69646 83157
     готова продукція 130 40332 26314
     товари 140 2040 2040
Векселі одержані 150 26 26
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
     чиста реалізаційна вартість 160 100168 1607
     первісна вартість 161 100170 1609
     резерв сумнівних боргів 162 (2) (2)
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
     з бюджетом 170 119113 248538
     за виданими авансами 180 79895 79322
     з нарахованих доходів 190 2 711
     із внутрішніх розрахунків 200 - -
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 174524 224235
Поточні фінансові інвестиції 220 6710 -
Грошові кошти та їх еквіваленти:
     в національній валюті 230 78031 93620
     - у т.ч. в касі 231 - -
     в іноземній валюті 240 38930 53907
Інші оборотні активи 250 8194 6132
Усього за розділом II 260 896573 1080127
III. Витрати майбутніх періодів 270 9319 5107
IV. Необоротні активи та групи вибуття 275 64 64
Баланс 280 974112 1235736
     
          ПАСИВ
I. Власний капітал
Статутний капітал 300 8318 8318
Пайовий капітал 310 - -
Додатковий вкладений капітал 320 603 603
Інший додатковий капітал 330 87321 87320
Резервний капітал 340 10351 26054
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 345647 524864
Неоплачений капітал 360 - -
Вилучений капітал 370 - -
Накопичена курсова різниця 375 -256 422
Усього за розділом I 380 451984 647581
Частка меншості 385 553 508
II. Забезпечення наступних витрат і платежів
Забезпечення виплат персоналу 400 10515 14734
Інші забезпечення 410 - -
Сума страхових резервів 415 - -
Сума часток перестраховиків у страхових резервах 416 - -
Цільове фінансування 420 - -
Усього за розділом II 430 10515 14734
III. Довгострокові зобов'язання
Довгострокові кредити банків 440 - -
Інші довгострокові фінансові зобов'язання 450 - -
Відстрочені податкові зобов'язання 460 5968 5968
Інші довгострокові зобов'язання 470 58 58
Усього за розділом III 480 6026 6026
IV. Поточні зобов'язання
Короткострокові кредити банків 500 226652 175707
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 510 - 749
Векселі видані 520 - -
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 29612 32614
Поточні зобов'язання за розрахунками:
     з одержаних авансів 540 135326 4085
     з бюджетом 550 73002 60457
     з позабюджетних платежів 560 - -
     зі страхування 570 3463 5351
     з оплати праці 580 7062 10279
     з учасниками 590 486 232983
     із внутрішніх розрахунків 600 - -
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу 605 - -
Інші поточні зобов'язання 610 29431 44662
Усього за розділом IV 620 505034 566887
V. Доходи майбутніх періодів 630 - -
Баланс 640 974112 1235736

 

Звіт про фінансові результати
за 2 квартал 2011 року
Стаття Код рядка За звітний період За попередній період
1234
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
          СТАТТЯ
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 3647682 -
Податок на додану вартість 015 (346851) -
Акцизний збір 020 - -
      025 - -
Інші вирахування з доходу 030 - -
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 035 3300831 -
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 040 (2734142) -
Загальновиробничі витрати 045 - -
Валовий:
     прибуток 050 566689 -
     збиток 055 - -
Інші операційні доходи 060 1781789 -
У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності 061 - -
Адміністративні витрати 070 (33084) -
Витрати на збут 080 (28122) -
Інші операційні витрати 090 (1651276) -
У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів сільськогосподарської продукції, одержаних унаслідок сільськогосподарської діяльності 091 - -
Фінансові результати від операційної діяльності:
     прибуток 100 635996 -
     збиток 105 - -
Доход від участі в капіталі 110 - -
Інші фінансові доходи 120 253 -
Інші доходи 130 226878 -
Фінансові витрати 140 (17041) -
Втрати від участі в капіталі 150 (10) -
Інші витрати 160 (225326) -
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 165 - -
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:
     прибуток 170 620750 -
     збиток 175 - -
У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності 176 - -
У т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності 177 - -
Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 126677 -
Доход від податку на прибуток від звичайної діяльності 185 - -
Фінансові результати від звичайної діяльності:
     прибуток 190 494073 -
     збиток 195 - -
Надзвичайні:
     доходи 200 - -
     витрати 205 - -
Податки з надзвичайного прибутку 210 - -
Частка меншості 215 12 -
Чистий:
     прибуток 220 494061 -
     збиток 225 - -
Забезпечення матеріального заохочення 226 - -
II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
          Найменування показника
Матеріальні затрати 230 1363983 -
Витрати на оплату праці 240 123044 -
Відрахування на соціальні заходи 250 45090 -
Амортизація 260 4058 -
Інші операційні витрати 270 55213 -
Разом 280 1591388 -
III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
          Назва статті
Середньорічна кількість простих акцій 300 16635800 -
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310 16635800 -
Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію 320 29.69866 -
Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію 330 29.69866 -
Дивіденди на одну просту акцію 340 - -

 

Примітки до звітів

      Примітки до форм:
     
      Форма 1 "Баланс"
     
      Фiнансова звiтнiсть, що надається, грунтується на принципах i способах розкриття iнформацiї, якi регулюються нацiональними положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку.
      Основнi допущення - принцип нарахування та безперервностi.
      Основнi засоби вiдображенi в "Балансi" по вартостi, яка отримана як рiзниця первiсної вартостi, з урахуванням дооцiнок (iндексацiї), якi проводились в 1992-1996рр. за рiшенням КМУ i накопиченої амортизацiї.
      Пiдприємством використовується прямолiнiйний метод нарахування амортизацiї. Термiн корисного використання основних засобiв був визначений пiдприємством у дiапазонi вiд 2 до 100 рокiв.
      Амортизацiя групи "Iншi необоротнi матерiальнi активи" нараховується в першому мiсяцi використання об'єктiв у розмiрi 100 % їх вартостi.
      Капiтальнi iнвестицiї вiдображенi в облiку по первiснiй вартостi, тобто за фактичними витратами на їх придбання, спорудження i виготовлення.
      Нематерiальнi активи вiдображенi в "Балансi" пiдприємства за первiсною вартiстю за вирахуванням накопиченої амортизацiї.
      Амортизацiя нематерiальних активiв усiх груп нараховувалася iз застосуванням прямолiнiйного методу.
      Для оцiнки запасiв, вiдображених у фiнансовiй звiтностi на початок i кiнець звiтного перiоду, застосовано їх первiсну вартiсть. При перемiщеннi запасiв з базових складiв в пiдроздiли та при продажу запасiв застосовувався метод iдентифiкованої собiвартостi оцiнки вiдповiдної одиницi запасiв. При передачi запасiв у виробництво їхня оцiнка здiйснювалася за методом середньозваженої собiвартостi, при вибуттi товарiв в роздрiбнiй торгiвлi оцiнка проводилась за цiнами продажу. Собiвартiсть реалiзованої готової продукцiї розраховувалась по фактичнiй собiвартостi з використанням методу середньозваженої собiвартостi.
      Транспортно-заготiвельнi витрати облiковуються на окремому рахунку i щомiсяця розподiляються мiж сумою залишку запасiв на кiнець звiтного мiсяця та сумою вибулих за звiтний мiсяць запасiв.
      Згiдно з облiковою полiтикою пiдприємства величина резерву сумнiвних боргiв визначається на основi класифiкацiї дебiторської заборгованостi.
     
     
      Форма 2 "Звіт про фінансові результати"
     
      При визначеннi доходу в звiтному перiодi використовувався метод нарахування. Доходи визначаються у бухгалтерському облiку i звiтностi в момент виникнення, незалежно вiд дати надходження коштiв.
      Витрати у звiтному перiодi визначались одночасно з визнанням доходу, для отримання якого вони були здiйсненi.
      Надзвичайних доходiв та витрат на пiдприємствi не було.
      За пiдсумками дiяльностi за 1 півріччя 2011р. пiдприємством отримано:
      - iнший операцiйний дохiд – 1781789,0 тис.грн., у тому числi дохiд вiд продажу валюти – 1393467,0 тис.грн.;
      - iншi операцiйнi витрати – 1651276,0 тис. грн., у тому числi собiвартiсть реалiзованої iноземної валюти – 1396917,0 тис. грн.
     
      Так як консолідована звітність за 2010 поквартально не надавалась, а обліковою політикою підприємства було визначено, що підприємство надає річну консолідовану звітність, тому дані за попередній період у Формi № 2 « Звіт про фінансові результати» відсутні.
     
     
     
      З 07.05.2011р. вступив в дію Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скасування свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи та фізичної особи - підприємця». Цим Законом внесені зміни до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців».
      Тепер при проведенні державної реєстрації змін до установчих документів, які пов'язані із зміною найменування юридичної особи, державний реєстратор видає заявнику не свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи, а виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.
      У зв’язку з цим, в розділі «Узагальнені дані квартальної інформації» в «Інформації про державну реєстрацію емітента» наведені дані не свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи, а дані виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, що була видана ПАТ «Дніпровагонмаш» державним реєстратором при проведенні державної реєстрації змін до установчих документів, які пов'язані із зміною найменування юридичної особи.