Зміст

Квартальна інформація
Зміна до Квартальної інформації
Вступ
Розділ I. Основні відомості про емітента
Розділ II. Фактори ризику
Розділ III. Інформація про господарську діяльність емітента
Розділ IV. Інформація про основні засоби емітента
Розділ V. Інформація про працівників емітента
Розділ VІ. Основні дані про органи та посадових осіб емітента
Розділ VІІ. Інформація про засновників, учасників (акціонерів) та власників істотної участі емітента
Розділ VІІІ. Інформація про правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, іншими афілійованими особами
Розділ ІХ. Інформація про судові процеси, процедури досудового врегулювання спору, виплати штрафних санкцій
Розділ Х. Інформація про цінні папери емітента
Розділ ХІ. Фінансова звітність емітента
Розділ ХIІ. Висновок щодо операційної та фінансової діяльності емітента
Інформація про осіб, що підписують документ
1. Основні відомості про емітента
2. Інформація про загальні збори акціонерів
3. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент*
4. Відомості про цінні папери емітента
5. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів
6. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
7. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
8. Відомості щодо особливої інформації, що виникала протягом звітного періоду.
Баланс
Звіт про фінансові результати
Примітки до звітів
Квартальна інформація
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 05669819
Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство «Дніпровагонмаш»
Скорочене найменування емітента (за наявності): ПАТ «Дніпровагонмаш»
Організаційно-правова форма емітента за КОПФГ: Акціонерне товариство
Місцезнаходження емітента:
Поштовий індекс: 51925
Область: Дніпропетровська
Район:
Населений пункт: м. Дніпродзержинськ
Вулиця: Українська
Будинок: 4
Корпус:
Офіс / квартира:
Міжміський код та телефон емітента: 0569233046
Номер факсу емітента: 0569232638
Веб-сайт емітента: www.dvmash.biz
Дата, на яку складено квартальну інформацію (день, місяць, рік): 31.03.2012

 

Вступ

      ПАТ «Дніпровагонмаш» - одне з провідних підприємств України і країн СНД по проектуванню та виготовленню вантажних вагонів для магістральних залізниць і різних галузей промисловості.
      Головними напрямками дiяльностi ПАТ «Дніпровагонмаш» є:
      - проектування та виготовлення вантажних магiстральних i промислових вагонiв для рiзноманiтних галузей промисловостi;
      - постачання запасних частин до вантажних вагонiв;
      - проектування i виготовлення устаткування для коксохiмiчної промисловостi (вагони для розпеченого коксу i коксогасильнi вагони);
      - модернiзацiя вантажних вагонiв;
      - розробка конструкторської i технологiчної документацiї на вантажнi вагони, нестандартне устаткування.
      Конкурентна перевага ПАТ «Дніпровагонмаш» - персональна робота з кожним Замовником, iндивiдуальнi технiчнi рiшення при розробцi нових конструкцiй вагонiв, адаптацiя розробляємої технiки до конкретних умов експлуатацiї та конкретних вантажiв. I як наслiдок, впровадження цього принципу - рiзноманiтнiсть запропонованої продукцiї.
      Сьогоднi пiдприємство має в активi бiльш 160 моделей вантажних вагонiв. У їх число входять вагони практично всiх типiв:
      - напiввагони (глуходоннi i люковi);
      - хопери (критi i вiдкритi);
      - платформи рiзноманiтної спецiалiзацiї, у тому числi для контейнерiв, лiсових i металургiйних вантажiв;
      - критi вагони;
      - вагони для коксохiмiчного виробництва (коксогасильнi та для розпеченого коксу);
      - думпкари;
      - бункернi вагони;
      - спецiалiзованi технологiчнi транспортнi засоби.
      Сьогоднi ПАТ «Дніпровагонмаш» продовжує розробку нових прогресивних видiв залiзничного рухомого складу, якi вiдповiдають сучасним вимогам. Роботи йдуть по декiлькох напрямках:
      - технiка для роботи в мережi мiжнародних транспортних коридорiв, у тому числi платформи для контейнерiв;
      - длiннобазнi платформи для контейнерiв;
      - рухомий склад нового поколiння;
      - хопери критi i вiдкритi;
      - вагони промислового призначення;
      - рухомий склад з розширеними функцiональними можливостями.
      Розробка технiки для роботи в мережi мiжнародних транспортних коридорiв, що проходять по територiї України i країн СНД буде сприяти iнтегруванню нацiональної транспортної мережi в свiтове транспортне спiвтовариство.
      До складу підготовленої консолiдованої фiнансової звiтностi станом на 31.03.2012 року ввiйшли показники дiяльностi пiдприємства ПАТ «Днiпровагонмаш» та пiдприємств: Металургiйного пiдприємства «Днiпродзержинський сталеливарний завод», дочiрнього пiдприємства Публічного акцiонерного товариства «Днiпровагонмаш» і ТОВ «Торговий Дiм «Днiпровагонмаш» (м. Москва).
      ПАТ «Днiпровагонмаш» має Київське представництво Публічного акцiонерного товариства «Днiпровагонмаш», метою дiяльностi якого є представництво та захист iнтересiв ПАТ «Днiпровагонмаш» на ринку вагонобудування України та за її кордоном, розширення ринку збуту продукцiї.
      Ця квартальна інформація містить оцінки і прогнози уповноважених органів управління ПАТ «Дніпровагонмаш» щодо перспектив розвитку галузі економіки залiзничного машинобудування, в якій емітент здійснює основну діяльність, і результатів діяльності товариства за звітний період, у тому числі його планів, ймовірності настання певних подій чи вчинення певних дій.
      Звіт розкриває повну, достовірну інформацію про загальну діяльність емітента у звітному періоді. Значну увагу у звіті приділено опису господарської діяльності, структурі підприємства та органам управління. Розкрита інформація про цінні папери товариства, зазначені засновник та власники істотної участі ПАТ «Дніпровагонмаш».
      Інвестори не повинні повністю покладатися на оцінки і прогнози органів управління емітента, оскільки фактичні результати діяльності емітента в майбутньому можуть відрізнятися від прогнозованих результатів з багатьох причин.
      Придбання цінних паперів емітента пов’язане з ризиками, описаними в цій квартальній інформації.
     
      Примітки до квартальної інформації:
      З 07.05.2011р. вступив в дію Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скасування свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи та фізичної особи - підприємця». Цим Законом внесені зміни до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців».
      Тепер при проведенні державної реєстрації змін до установчих документів, які пов'язані із зміною найменування юридичної особи, державний реєстратор видає заявнику не свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи, а виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.
      У зв’язку з цим, в розділі «Узагальнені дані річної інформації» в таблиці «Інформація про державну реєстрацію емітента» наведені дані не свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи, а дані виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, що була видана товариству державним реєстратором 16.05.2011р. при проведенні державної реєстрації змін до установчих документів, які пов'язані із зміною найменування юридичної особи.
      Протягом першого кварталу 2012 року чергові та позачергові загальні збори акціонерів ПАТ «Дніпровагонмаш» не проводились. При формуванні квартальної інформації за допомогою програмного забезпечення в таблицю «Інформація про загальні збори акціонерів» розділу «Узагальнені дані річної інформації» випадково була внесена помітка «Х» навпроти чергових загальних зборів. Програма не дозволяє видалити випадково внесену позначку. У зв’язку з цим, необхідо вважати, що дані в чарунках таблиці «Інформація про загальні збори акціонерів» відсутні.
     
     

 

Розділ I. Основні відомості про емітента

      1.1. Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство «Дніпровагонмаш»
      Скорочене найменування емітента: ПАТ «Дніпровагонмаш»
      Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 05669819
     
      1.2. Дата проведення державної реєстрації: 19.04.1995р.
      Номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців: 12231200000000008
      Місце проведення державної реєстрації: Виконавчий комітет Дніпродзержинської міської ради Дніпропетровської області
      Місцезнаходження емітента: 51925, Дніпропетровська обл., м. Дніпродзержинськ, вул. Українська, буд. 4
      Телефон: (05692)33046
      Факс: (05692)32638
      Адреса електронної пошти емітента: ivashina@dvmash.biz
      Веб-сторінка, на якій доступна інформація про емітента чи його цінні папери: www.dvmash.biz
     
      Спеціальний підрозділ ПАТ «Дніпровагонмаш» по роботі з акціонерами та інвесторами – бюро-секретаріат по сприянню у роботі наглядової ради, що знаходиться за місцезнаходженням товариства: 51925, Дніпропетровська обл., м. Дніпродзержинськ, вул. Українська, буд. 4.
      Телефон: (05692)33046
      Факс: (05692)32638
      Адреса електронної пошти: ivashina@dvmash.biz
     
      1.3. Пiдприємство створювалось на базi вагоноремонтних майстерень металургiйного заводу, побудованих в 1916 - 1918 роках польсько - бельгiйсько - французьким «Пiвденноросiйським Днiпровським Металургiйним товариством». Ще на початку ХХ сторiччя тут вироблялися двоколiйнi критi вагони для магiстральних залiзниць.
      Становлення заводу в якостi самостiйного пiдприємства вiдбувалось в роки радянської влади. У 1925 роцi Постановою Правлiння Главметалу ВСНГ СРСР вiд 17 грудня було прийнято рiшення про створення самостiйного вагонобудiвного виробництва. У 1926 роцi вагонобудiвне вiддiлення остаточно видiлилося зi складу металургiйного заводу i стало самостiйним пiдприємством - Кам'янським вагонобудiвним заводом. В жовтнi цього ж року, вже в новому статусi, завод почав виробництво своєї продукцiї.
      Довгi роки пiдприємство було вiдоме постiйним партнерам i споживачам як Днiпродзержинський вагонобудiвний завод iменi газети «Правда». Це iм'я присвоєне заводу на прохання його колективу наприкiнцi 20-х рокiв в подяку за активну помiч, яку надавала йому редакцiя газети «Правда» на перших, найскладнiших, етапах розвитку.
      Розширення сфери дiяльностi пiдприємства викликало необхiднiсть його структурної перебудови. На базi Днiпродзержинського вагонобудiвного заводу iменi газети «Правда» у липнi 1993 року було створено Виробниче об'єднання вагонобудування «Днiпровагонмаш».
      В груднi 1993 року, згiдно з наказом Мiнiстерства машинобудування, вiйськово-промислового комплексу i конверсiї України № 775 вiд 22 грудня 1993 року та у вiдповiдностi з Указом Президента України «Про корпоратизацiю пiдприємств» вiд 15 червня 1993 року, було створено Вiдкрите акцiонерне товариство «Днiпровагонмаш», шляхом корпоратизацiї майна державного Виробничого об'єднання вагонобудування «Днiпровагонмаш».
      З метою приведення діяльності товариства у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства» 21.04.2011р. черговими загальними зборами акціонерів ВАТ «Дніпровагонмаш» було прийнято рішення змінити найменування товариства з Відкритого акціонерного товариства «Дніпровагонмаш» на Публічне акціонерне товариство «Дніпровагонмаш».
      Строк існування з дати державної реєстрації у якості акціонерного товариства майже 17 років.
      ПАТ «Дніпровагонмаш» створено на невизначений строк.
     

      1.4. У першому кварталі 2012 року товариство не здійснювало купівлю чи продаж значної частини активів (понад 10 відсотків вартості активів), не пов'язаних з основною діяльністю товариства, у тому числі акцій (часток, паю) у статутному (складеному, пайовому) капіталі інших юридичних осіб.
     

      1.5. Структурних змін в органах управління товариства в звітному періоді не відбулось.
      З метою удосконалення органiзацiйної структури управлiння ПАТ «Днiпровагонмаш» протягом звітного періоду до неї внесено наступні зміни:
      - скасовано посаду «заступника директора з економіки та фінансів»;
      - скасовано «спецвідділ», його функції розподілені між підрозділами підприємства;
      - створено «управління закупівель» у складі відділу матеріально-технічного постачання і відділу зовнішньої кооперації, підпорядкувавши його заступнику генерального директора з комерційних питань;
      - введено посаду «начальника управління закупівель».
     
      1.6. Протягом звітного періоду нові дочірні підприємства Публічним акціонерним товариством «Дніпровагонмаш» не ствроювались та жодна юридична особа не набула протягом першого кварталу 2012 року статусу залежного від ПАТ «Дніпровагонмаш».
     
      Протягом звітного періоду рішення про ліквідацію Металургiйного пiдприємства «Днiпродзержинський сталеливарний завод», дочiрнього пiдприємства Публічного акцiонерного товариства «Днiпровагонмаш» (скорочено ДП «Стальзавод»), створеного згiдно рiшення загальних зборiв ВАТ «Днiпровагонмаш» вiд 22.03.1995 року, не приймалось.
      Залежним по відношенню до ПАТ «Дніпровагонмаш» є ТОВ «Торговий Дiм «Днiпровагонмаш» (м. Москва). Протягом звітного періоду це товариство не втратило статусу залежного від ПАТ «Дніпровагонмаш».
     

      1.7. Розмір зареєстрованого статутного капіталу ПАТ «Дніпровагонмаш» складає 8 317 900,00 грн. Розмір сплаченого статутного капіталу ПАТ «Дніпровагонмаш» - 8 317 900,00 грн. Протягом звітного періоду розмір статутного капіталу ПАТ «Дніпровагонмаш» не змінювався.
      Розмір власного капіталу ПАТ «Дніпровагонмаш» на 01.01.2012р. складає 928 960,0 тис. грн.
      Розмір власного капіталу ПАТ «Дніпровагонмаш» на 31.03.2012р. – 1 183 541,0 тис. грн.
     

      1.8. ПАТ «Дніпровагонмаш» не належить нi до яких об'єднань пiдприємств чи груп суб'єктів господарювання.
     

      1.9. У першому кварталі 2012 року чергові та позачергові загальні збори акціонерів ПАТ «Дніпровагонмаш» не проводились.

 

Розділ II. Фактори ризику

      2.1. У першому кварталі 2012 року не відбулось істотних змін у факторах ризику ПАТ «Дніпровагонмаш» та його дочірнього/залежного підприємств, які були попередньо висвітлені в річній інформації ПАТ «Дніпровагонмаш» за 2011 рік.

 

Розділ III. Інформація про господарську діяльність емітента

      3.1. Основними видами діяльності ПАТ «Дніпровагонмаш» є:
      30.20 Виробництво залізничних локомотивів і рухомого складу;
      28.91 Виробництво машин і устатковання для металургії;
      46.77 Оптова торгівля відходами та брухтом;
      49.39 Інший пасажирський наземний транспорт, н.в.і.у.;
      55.90 Діяльність інших засобів тимчасового розміщування;
      56.29 Постачання інших готових страв.
      Протягом звітного періоду основні види діяльності ПАТ «Дніпровагонмаш» не змінювались.
     
      Основними видами діяльності ДП «Стальзавод» є:
      24.52 Лиття сталі;
      24.10 Виробництво чавуну, сталі та феросплавів;
      24.51 Лиття чавуну;
      24.53 Лиття легких кольорових металів;
      30.20 Виробництво залізничних локомотивів і рухомого складу;
      46.77 Оптова торгівля відходами та брухтом.
      Протягом звітного періоду основні види діяльності ДП «Стальзавод» не змінювались.
     
      Основними видами діяльності ТОВ «Торговий Дiм «Днiпровагонмаш» (м. Москва) є:
      50.1 Торгівля автотранспортними засобами;
      51.70 Інша оптова торгівля;
      74.13 Дослідження кон’юктури ринку та виявлення суспільної думки;
      74.14 Консультування з питань комерційної діяльності та управління;
      74.8 Надання різних видів послуг;
      74.4 Рекламна діяльність.
      Протягом звітного періоду основні види діяльності ТОВ «Торговий Дiм «Днiпровагонмаш» не змінювались.
     
      3.2. ПАТ «Дніпровагонмаш» спеціалізується на виробництві вантажних вагонів – магістральних та промислових. За перший квартал 2012 року виготовлено продукції на суму 1 167,8 млн. грн. (2 232 вагони).
      Основні види продукції, за рахунок продажу яких отримано більше 10,0 % доходу:
      - обсяг виробництва:
      - напіввагон мод.12-4106 - 522 шт. - 285,8 млн. грн.;
      - напіввагон мод.12-4102 - 1 710 шт. - 881,4 млн. грн.
      - обсяг продажу:
      - напіввагон мод.12-4106 - 530 шт. - 290,1 млн. грн.;
      - напіввагон мод.12-4102 - 1 670 шт. - 859,9 млн. грн.
      - середньореалізаційні ціни:
      - напіввагон мод.12-4106 - 547,3 тис. грн.
      - напіввагон мод.12-4102 - 514,9 тис. грн.
      Обсяг продажу продукції за звітний період складає 1 166,1 млн. грн. «Укрзалізниця» не закуповує вантажні вагони вітчизняних виробників. Замовниками продукції ПАТ «Дніпровагонмаш» є російські підприємства, тому за звітний період реалізовано продукції на експорт на суму 1 135,3 млн. грн., або 97,4 % від загального обсягу продажу.
      Протягом першого кварталу 2012 року нові види продукції не були запропоновані на ринку.
      У звітному періоді доходи дочірнього та залежного підприємств отриманих за продаж своєї продукції є меншими ніж 10 відсотків доходу отриманого ПАТ «Дніпровагонмаш». З цієї причини дані щодо продукції дочірнього та залежного підприємств у звіті не приводяться.
     

      3.3. Протягом звітного періоду змін в системі збуту продукції ПАТ «Дніпровагонмаш», дочірнього та залежного підприємств не відбулось.
     
      3.4. Протягом звітного періоду основні постачальники ПАТ «Дніпровагонмаш» за основними видами сировини та матерiалiв, необхiдних для виготовлення товарної продукцiї, не змінились. Ними є: ТОВ «Iнтерпайп Україна», ТОВ «Регiон», ВАТ «Запорiзький металургійний комбінат Запоріжсталь», ТОВ «Метiнвест-Україна», ТОВ «УПЕК Трейдінг», ВАТ «Евраз Нижньотагільський меткомбінат», Компанія «Nomad investments limited», ТОВ «ДСС Глобал Трейдінг», ВАТ «Виксунський метзавод», ТОВ «Брюстор», ЗАТ «Зовнiшньо-торгiвельна фiрма «Трансмашекспорт».
      У першому кварталі 2012 року в порівнянні з початком поточного року ціни на основні матеріали (сировину), комплектуючі та товари на 10 або більше відсотків не змінювались.
      Постачання імпортних матеріалів складає 11,9 % від загальних витрат на придбання матеріалів.
      Протягом звітного періоду основними постачальниками ДП «Стальзавод» за основними видами сировини та матеріалів, необхідних для виготовлення товарної продукції були: ТОВ «ВКФ Південно-Східний проект ЛТД», ДП «Промтехпостач», ТОВ «Технологія-Україна», ПАТ «Дніпрометиз», ТОВ «Фінігріф», УРП «Союз ТОВ», ПАТ «Дніпровагонмаш».
      У першому кварталі 2012 року в порівнянні з початком поточного року ціни на основні матеріали (сировину), комплектуючі та товари на 10 або більше відсотків не змінювались.
      Постачання імпортних матеріалів складає 2,53 % від загальних витрат на придбання матеріалів.
     
      3.5. Основними клієнтами ПАТ «Дніпровагонмаш» протягом першого кварталу 2012 року були ТОВ «Торговий Дім «Дніпровагонмаш», ТОВ «ТТК-ТРАНС», ТОВ «Регіон», ПАТ «Кременчуцький сталеливарний завод», ТОВ «Машбудінвест», ТОВ «Промислова комплектація», ДП «Стальзавод» та ТОВ «Райффайзен Лізинг Аваль» з якими були укладені наступні договори:
      1. ТОВ «Торговий Дім «Дніпровагонмаш», м. Москва:
      - по Контракту № 051 від 23.12.2011р. та Специфікації № 1 поставлені напіввагони мод. 12-4106 у кількості 200 одиниць;
      - по Контракту № 049 від 23.12.2011р. та Специфікації № 1 поставлені напіввагони мод. 12-4102 у кількості 600 одиниць;
      - по Контракту № 488 від 20.02.2012р. та Специфікації № 1 поставлені напіввагони мод. 12-4102 у кількості 150 одиниць;
      - по Специфікації № 2 до Контракту № 488 від 20.02.2012р. поставлені напіввагони мод. 12-4102 у кількості 50 одиниць;
      - по Контракту № 490 від 20.02.2012р. та Специфікації № 1 поставлені напіввагони мод. 12-4106 у кількості 100 одиниць;
      - по Контракту № 414 від 09.02.2012р. та Специфікації № 1 поставлені напіввагони мод. 12-4106 у кількості 400 одиниць;
      - по Контракту № 489 від 20.02.2012р. та Специфікації № 1 поставлені напіввагони мод. 12-4102 у кількості 100 одиниць;
      - по Контракту № 556 від 28.02.2012р. та Специфікації № 1 поставлені напіввагони мод. 12-4102 у кількості 100 одиниць;
      - по Контракту № 538 від 27.02.2012р. та Специфікації № 1 поставлені напіввагони мод. 12-4106 у кількості 25 одиниць;
      - по Специфікації № 2 до Контракту № 538 від 27.02.2012р. поставлені напіввагони мод. 12-4106 у кількості 175 одиниць;
      - по Контракту № 637 від 16.03.2012р. та Специфікації № 1 поставлені напіввагони мод. 12-4106 у кількості 60 одиниць;
      - по Специфікації № 2 до Контракту № 637 від 16.03.2012р. поставлені напіввагони мод. 12-4106 у кількості 40 одиниць;
      - по Контракту № 679 от 20.03.2012р. та Специфікації № 1 поставлені напіввагони мод. 12-4106 у кількості 10 одиниць;
      2. ТОВ «ТТК-ТРАНС», м. Москва:
      - по Контракту № 207 від 16.01.2012р. та Специфікації № 1 поставлені напіввагони мод. 12-4106 у кількості 25 одиниць;
      - по Контракту № 1145 від 05.09.2011р. та Специфікації № 1 поставлені пружина наружна у кількості 300 одиниць та пружина внутрішня у кількості 300 одиниць.
      3. ТОВ «Регіон», м. Магнітогорськ:
      - по Контракту № 1265 / РН-КП-067-11 від 30.12.2011р. та Специфікації № 1 поставлені рама нижня (в зборі) у кількості 25 одиниць;
      - по Контракту № 1266 / РН-КП-068-11 від 30.12.2011 р. та Специфікації № 1 поставлені рама кузова верхня (в зборі) у кількості 25 одиниць;
      - по Контракту № 1267 / РН-КП-069-11 від 30.12.2011 р. та Специфікації № 1 поставлені візки двухосні у кількості 50 одиниць.
      4. ПАТ «Кременчуцький сталеливарний завод», м. Кременчук:
      - по Договору № 209 від 22.12.2011р. та Специфікації № 1 поставлені напіввагони мод. 12-4102 у кількості 200 одиниць;
      - по Специфікації № 2 до Договору № 209 від 22.12.2011р. поставлені напіввагони мод. 12-4102 у кількості 200 одиниць;
      - по Специфікації № 3 до Договору № 209 від 22.12.2011р. поставлені напіввагони мод. 12-4102 у кількості 250 одиниць.
      5. ТОВ «Машбудінвест», м. Київ:
      - по Договору № 333 від 30.01.2012р. та Специфікації № 1 поставлені напіввагони мод. 12-4102 у кількості 40 одиниць.
      6. ТОВ «Промислова комплектація», м. Кременчук:
      - по Договору № 598 від 07.03.2012р. та Специфікації № 1 поставлені напіввагони мод. 12-4102 у кількості 50 одиниць.
      7. ДП «Стальзавод», м. Дніпродзержинськ:
      - по Договору № 552 від 28.02.2012р. та Специфікації № 1 поставлені пружина у кількості 2000 одиниць та болт у кількості 2000 одиниць.
      8. ТОВ «Райффайзен Лізинг Аваль», м. Київ:
      - по Договору № 541 від 23.02.2012р. та Специфікації № 1 поставлені напіввагони мод. 12-4106 у кількості 55 одиниць.
      У звітному періоді доходи дочірнього та залежного підприємств є меншими ніж 10 відсотків доходу отриманого ПАТ «Дніпровагонмаш». З цієї причини інформація про клієнтів дочірнього та залежного підприємств у звіті не приводиться.
     
      3.6. У звітному періоді спільної діяльності з іншими підприємствами, установами, організаціями ПАТ «Дніпровагонмаш» та його дочірнє/залежне підприємства не здійснювали.
     

      3.7. У першому кварталі 2012 року ПАТ «Дніпровагонмаш» отримало наступні ліцензії:
      - Ліцензію серії АВ № 611827 видану 08.02.2012р. Державною службою України з контролю за наркотиками на вид діяльності «Придбання, зберігання, використання прекурсорів (списку 2 таблиці IV) «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів». Термін дії ліцензії до 19.01.2017р.;
      - Дозвіл № 12-01-072772 виданий 25.01.2012р. Українським державним центром радiочастот на експлуатацiю радiоелектронного засобу аналогового УКХ радіотелефонного зв'язку (частота 154,300 МГц). Термін дії дозволу до 10.07.2013р.;
      - Дозвіл № 12-01-072773 виданий 25.01.2012р. Українським державним центром радiочастот на експлуатацiю радiоелектронного засобу аналогового УКХ радіотелефонного зв'язку (частота 154,300 МГц). Термін дії дозволу до 10.07.2013р.
      У першому кварталі 2012 року ДП «Стальзавод» отримало Ліміт № 758 (дозвільний документ) на утвір і розміщення відходів на 2012р., погоджений Державним управлінням охорони навколишнього природного середовища в Дніпропетровській обл. 24.01.2012р. і затверджений Дніпропетровською обласною державною адміністрацією.
     
      3.8. Протягом звітного періоду у ПАТ «Дніпровагонмаш» та його дочірнього/залежного підприємств не з'явилось об'єктів щодо яких товариства набули права інтелектуальної власності.
      Протягом звітного періоду існуючі права інтелектуальної власності по жодному об'єкту не припинили чинності.
     

      3.9. Полiтика ПАТ «Днiпровагонмаш» спрямована на розробку нових прогресивних магiстральних i промислових вагонiв, якi вiдповiдають сучасним вимогам, та удосконалення конструкцiй ранiше створених вагонiв.
      Протягом першого кварталу 2012 року відділом головного конструктора були виконані окремі етапи конструкторських робіт:
      1. Відбулося засідання Міжвідомчої комісії з прийняття дослідного зразка вагона-хопера критого для зерна та інших харчових вантажів моделі 19-4146, на якому було ухвалено рішення про виготовлення настановочної серії в кількості 800 одиниць.
      2. Виготовляється другий дослідний зразок вагона-платформи для великотонажних контейнерів моделі 13-4147 (80-ти футів) для проведення попередніх та сертифікаційних випробувань.
      3. Частково виконані роботи по створенню вагона - самоскида моделі 32-4098 вантажопідйомністю 105т - розроблена в об’ємі 50 % твердотільна модель вагона.
      4. Виконуються роботи по забезпеченню виготовлення чергової партії вагона для технічного вуглецю моделі 25-4046 - актуалізовані технічні умови і конструкторська документація.
      5. Продовжуються роботи по Ліцензійним договорам: № 266сб/15 від 11.03.2011р. з ВАТ «НВК «Уралвагонзавод», м. Нижній Тагіл, Росія та № 411 від 12.11.2007р. з ТОВ «ДІПРОМ» м. Брянськ, Росія, які надали можливість виробляти візки моделі 18 - 100 та апарати поглинаючі ПМКП-110.
      Всі витрати по створенню та освоєнню нових розробок і удосконаленню існуючих моделей були виконані за власні кошти ПАТ «Дніпровагонмаш» і складають 418,1 тис.грн. На дослідження кошти не витрачались.
      Протягом звітного періоду науково-дослідні роботи дочірнім та залежним підприємствами не проводились.
     
      3.10. Протягом першого кварталу 2012 року ПАТ «Дніпровагонмаш» були здійснені короткострокові фінансові інвестиції:
      - ТОВ «Транспортекспострой» на поповнення статутного капіталу 124,0 млн.грн.;
      - ТОВ «Будефект БК» на поповнення статутного капіталу 36,0 млн.грн.
      Протягом першого кварталу 2012 року ДП «Стальзавод» здійснило капітальних інвестицій на суму 424,2 тис. грн.
      Джерела фінансування – власні кошти підприємств.
      ТОВ «Торговий Дiм «Днiпровагонмаш» будь-яких суттєвих капітальних та/або фінансових інвестицій протягом звітного періоду не здійснювало.
     
     

 

Розділ IV. Інформація про основні засоби емітента

      4.1. Переоцінка основних засобів у I кварталі 2012 року не проводилась.
      Основні засоби відображаються за історичною вартістю за вирахуванням накопиченого зносу та накопичених збитків від знецінення. Оскільки інформація про історичну вартість була недоступна, Група вирішила використовувати справедливу вартість в якості умовної вартості на дату переходу до МСФЗ. З цією метою керівництво використало оцінки, зроблені незалежними кваліфікованими професійними оцінювачами, для визначення справедливої вартості об’єктів основних засобів станом на дату переходу до МСФЗ. Підприємством використовується прямолінійний метод нарахування амортизації. Термін корисного використання основних засобів був визначений підприємством у діапазоні з 3 до 50 років.
     
      Первісна вартість основних засобів:
      - будівлі та споруди на початок періоду – 104036,0 тис.грн.;
      - будівлі та споруди на кінець періоду – 104404,0 тис.грн.;
      - машини та обладнання на початок періоду – 58135,0 тис.грн.;
      - машини та обладнання на кінець періоду – 59835,0 тис.грн.;
      - транспортні засоби на початок періоду – 21208,0 тис.грн.;
      - транспортні засоби на кінець періоду – 21317,0 тис.грн.;
      - інструменти, прилади, інвентар (меблі) на початок періоду – 7108,0 тис.грн.;
      - інструменти, прилади, інвентар (меблі) на кінець періоду – 7240,0 тис.грн.;
      - інші основні засоби на початок періоду – 977,0 тис.грн.;
      - інші основні засоби на кінець періоду – 1016,0 тис.грн.;
      - бібліотечні фонди на початок періоду – 0,0 тис.грн.;
      - бібліотечні фонди на кінець періоду – 0,0 тис.грн.;
      - малоцінні необоротні матеріальні активи на початок періоду - 9403,0 тис.грн.;
      - малоцінні необоротні матеріальні активи на кінець періоду - 10484,0 тис.грн.;
      - капітальні інвестиції в основні засоби на початок періоду – 4479,0 тис.грн.;
      - капітальні інвестиції в основні засоби на кінець періоду – 3803,0 тис.грн.
     
      Залишкова вартість основних засобів:
      - будівлі та споруди на початок періоду - 57398,0 тис.грн.;
      - будівлі та споруди на кінець періоду - 55561,0 тис.грн.;
      - машини та обладнання на початок періоду – 26604,0 тис.грн.;
      - машини та обладнання на кінець періоду – 26015,0 тис.грн.;
      - транспортні засоби на початок періоду – 12319,0 тис.грн.;
      - транспортні засоби на кінець періоду –12089,0 тис.грн.;
      - інструменти, прилади, інвентар (меблі) на початок періоду – 1073,0 тис.грн.;
      - інструменти, прилади, інвентар (меблі) на кінець періоду – 1017,0 тис.грн.;
      - інші основні засоби на початок періоду – 274,0 тис.грн.;
      - інші основні засоби на кінець періоду – 253,0 тис.грн.;
      - бібліотечні фонди на початок періоду – 0,0 тис.грн.;
      - бібліотечні фонди на кінець періоду – 0,0 тис.грн.;
      - малоцінні необоротні матеріальні активи на початок періоду - 4693,0 тис.грн.;
      - малоцінні необоротні матеріальні активи на кінець періоду - 5209,0 тис.грн.;
      - капітальні інвестиції в основні засоби на початок періоду – 4479,0 тис.грн.;
      - капітальні інвестиції в основні засоби на кінець періоду –3803,0 тис.грн.
     
      У I кварталі 2012 року виробничi потужностi ПАТ «Днiпровагонмаш» використовувались на 99 %.
      У I кварталі 2012 року виробничi потужностi ДП «Стальзавод» використовувались на 100 %.
     
      4.2. Первісна вартість основних засобів:
      - будівлі та споруди на початок періоду – 104036,0 тис.грн.;
      - будівлі та споруди на кінець періоду – 104404,0 тис.грн.;
      - машини та обладнання на початок періоду – 58135,0 тис.грн.;
      - машини та обладнання на кінець періоду – 59835,0 тис.грн.;
      - транспортні засоби на початок періоду – 21208,0 тис.грн.;
      - транспортні засоби на кінець періоду – 21317,0 тис.грн.;
      - інструменти, прилади, інвентар (меблі) на початок періоду – 7108,0 тис.грн.;
      - інструменти, прилади, інвентар (меблі) на кінець періоду – 7240,0 тис.грн.;
      - інші основні засоби на початок періоду – 977,0 тис.грн.;
      - інші основні засоби на кінець періоду – 1016,0 тис.грн.;
      - бібліотечні фонди на початок періоду – 0,0 тис.грн.;
      - бібліотечні фонди на кінець періоду – 0,0 тис.грн.;
      - малоцінні необоротні матеріальні активи на початок періоду – 9403,0 тис.грн.;
      - малоцінні необоротні матеріальні активи на кінець періоду – 10484,0 тис.грн.;
      - капітальні інвестиції в основні засоби на початок періоду – 4479,0 тис.грн.;
      - капітальні інвестиції в основні засоби на кінець періоду – 3803,0 тис.грн.
     
      Знос основних засобів виробничого призначення :
      - будівлі та споруди на початок періоду – 46638,0 тис.грн.;
      - будівлі та споруди на кінець періоду – 48843,0 тис.грн.;
      - машини та обладнання на початок періоду – 31530,0 тис.грн.;
      - машини та обладнання на кінець періоду – 33821,0 тис.грн.;
      - транспортні засоби на початок періоду – 8890,0 тис.грн.;
      - транспортні засоби на кінець періоду – 9228,0 тис.грн.;
      - інструменти, прилади, інвентар (меблі) на початок періоду – 6034,0 тис.грн.;
      - інструменти, прилади, інвентар (меблі) на кінець періоду – 6223,0 тис.грн.;
      - інші основні засоби на початок періоду – 704,0 тис.грн.;
      - інші основні засоби на кінець періоду – 763,0 тис.грн.;
      - бібліотечні фонди на початок періоду – 0,0 тис.грн.;
      - бібліотечні фонди на кінець періоду – 0,0 тис.грн.;
      - малоцінні необоротні матеріальні активи на початок періоду – 4710,0 тис.грн.;
      - малоцінні необоротні матеріальні активи на кінець періоду – 5274,0 тис.грн.
     
      Ступінь зносу основних засобів виробничого призначення:
      - будівлі та споруди – 46,8 %;
      - машини та обладнання – 56,6%;
      - транспортні засоби – 43,3%;
      - інші – 65,4%.
      Основні засоби використовуються до строку їх фізичного зносу.
      Придбано та модернізовано обладнання та іншіх активів у першому кварталі 2012 на суму 3450,0 тис.грн.
     
      4.3. Витрати на поточний та капітальний ремонти основних засобів за 1 квартал 2011 року складають 1469,0 тис.грн.
      Витрати на поточний та капітальний ремонти основних засобів за 1 квартал 2012 року – 2894,0 тис.грн.
      Збільшення за рахунок росту цін на запчастини.
     
      4.4. Протягом першого кватралу 2012 року основні засоби в заставу не надавались.
      Заборони розпоряджатись та/або користуватись нерухомим майном (основними засобами), яка встановлена або законом, або актами уповноважених на це органів державної влади, їх посадовими особами протягом першого кватралу 2012 року не виникало.
     
      4.5. Основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо) не має.
      Первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів, які продовжують використовуватись дорівнює 53697,0 тис.грн.
      Основних засобів, вилучених з експлуатації для продажу не має.
     
      4.6. Переоцінка основних засобів протягом першого кватралу 2012 року не проводилась.
     
      4.7. За перший квартал 2012 року вартість незавершених капітальних інвестицій у будівництво, створення, виготовлення, реконструкцію, модернізацію, придбання необоротних активів (включаючи необоротні матеріальні активи, призначені для заміни діючих, і устаткування для монтажу) становить 2419,0 тис.грн. з ПДВ.

 

Розділ V. Інформація про працівників емітента

      5.1. Кількість працівників ПАТ «Дніпровагонмаш», що не включає кількість працівників Київського представництва ПАТ «Дніпровагонмаш», дочірнього та залежного підприємств наступна.
      Кількість працівників ПАТ «Дніпровагонмаш» на кінець першого кварталу 2012 року складає 4141 особа.
      Кількість осіб, які працюють у ПАТ «Дніпровагонмаш» за основним місцем роботи - 4141 особа.
      З них кількість осіб, які працюють у ПАТ «Дніпровагонмаш» на умовах неповного робочого часу – 3 особи.
      Крім того кількість осіб, які працюють у ПАТ «Дніпровагонмаш» за сумісництвом – 6 осіб.
      Чисельність працівників ПАТ «Дніпровагонмаш» з початку року збільшилась, що пов’язано з ростом обсягів виробництва.
     
      Кількість працівників Київського представництва ПАТ «Дніпровагонмаш» на кінець першого кварталу 2012 року - 16 осіб.
      Кількість осіб, які працюють у Київському представництві ПАТ «Дніпровагонмаш» за основним місцем роботи – 8 осіб.
      Кількість осіб, які працюють у Київському представництві ПАТ «Дніпровагонмаш» за сумісництвом – 8 осіб.
      Кількість осіб, які працюють у Київському представництві ПАТ «Дніпровагонмаш» на умовах неповного робочого часу - немає.
     
      Кількість працівників ДП «Стальзавод» на кінець першого кварталу 2012 року – 1411 осіб.
      Кількість осіб, які працюють у ДП «Стальзавод» за основним місцем роботи – 1403 особи.
      Кількість осіб, які працюють у ДП «Стальзавод» за сумісництвом – 6 осіб.
      Кількість осіб, які працюють у ДП «Стальзавод» на умовах неповного робочого часу – 2 особи.
     
      Кількість працівників ТОВ «Торговий Дiм «Днiпровагонмаш» (м. Москва) на кінець звітного періоду – 3 особи.
      Кількість осіб, які працюють у ТОВ «Торговий Дiм «Днiпровагонмаш» за основним місцем роботи – 3 особи.
      Кількість осіб, які працюють у ТОВ «Торговий Дiм «Днiпровагонмаш» за сумісництвом - немає.
      Кількість осіб, які працюють у ТОВ «Торговий Дiм «Днiпровагонмаш» на умовах неповного робочого часу – немає.
     
      Фонд оплати праці ПАТ «Дніпровагонмаш» та його дочірнього/залежного підприємства на кінець звітного періоду складає 67749,2 тис.грн.
     
      5.2. У звітному періоді не відбувалось будь-яких правочинів та не виникало зобов’язань емітента, що стосуються можливості участі працівників ПАТ «Дніпровагонмаш» у його статутному капіталі.
     
     

 

Розділ VІ. Основні дані про органи та посадових осіб емітента

      6.1. Органами управління ПАТ «Дніпровагонмаш» є: загальні збори акціонерів, наглядова рада, дирекція та ревізійна комісія.
      Загальні збори акціонерів є вищим органом управління товариства. Загальні збори мають право приймати рішення з усіх питань діяльності товариства, у тому числі і з тих, які віднесені статутом ПАТ «Дніпровагонмаш» до компетенції наглядової ради, дирекції та ревізійної комісії товариства.
      Наглядова рада є органом управління ПАТ «Дніпровагонмаш», що здійснює захист прав акціонерів товариства, і в межах компетенції контролює та регулює діяльність дирекції.
      Дирекція є виконавчим органом управління ПАТ «Дніпровагонмаш», який здійснює керівництво його поточною діяльністю. Дирекція підзвітна загальним зборам і наглядовій раді ПАТ «Дніпровагонмаш» та організовує виконання їх рішень. Дирекцію очолює генеральний директор, який має право без довіреності діяти від імені товариства, в тому числі представляти інтереси товариства, вчиняти правочини від імені товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками товариства. До компетенції дирекції належать всі питання дiяльностi ПАТ «Дніпровагонмаш», крім тих, що вiднесенi статутом ПАТ «Дніпровагонмаш» до повноважень інших органів управління товариства.
      Ревізійна комісія є органом управління ПАТ «Дніпровагонмаш», який контролює фінансово-господарську діяльність товариства.
      До складу наглядової ради ПАТ «Дніпровагонмаш» входять: голова наглядової ради - Тегіпко Сергій Миколайович; члени наглядової ради: Новіцький Валерій Георгійович, ПрАТ «Холдінгова компанія «Теко-Дніпрометиз», Попенко Сергій Павлович.
      До складу дирекції ПАТ «Дніпровагонмаш» входять: генеральний директор - Кобиляков Андрій Іванович; члени дирекції: Корнецький Олег Юрійович, Бабенкова Олеся Олександрівна, Малініна Марина Михайлівна, Насікан Володимир Федорович, Григор’єв Валерій Феодосійович, Пуха Ніна Миколаївна – головний бухгалтер.
      До складу ревізійної комісії ПАТ «Дніпровагонмаш» входять: голова ревізійної комісії – Лисаков Юрій Олександрович; члени ревізійної комісії: Гусак Геннадій Євгенович, Колісніченко Наталія Леонідівна, Василюк Зоя Василівна.
      У першому кварталі 2012 року відбулись наступні зміни у персональному складі органів управління. Згідно рішення наглядової ради ПАТ «Дніпровагонмаш» від 23.01.2012 року звільнено з посади члена дирекції ПАТ «Дніпровагонмаш» Закірбаєва Олександра Ренатовича, у зв’язку з припиненням трудових відносин з ПАТ «Дніпровагонмаш». Замість звільненої особи нікого не призначено.
      Протягом першого кварталу 2012 року компетенція органів управління ПАТ «Дніпровагонмаш» не змінювалась.
     

Основні дані про посадових осіб емітента
Прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб - резидентів або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності, - для юридичних осіб - нерезидентів Посада (кількість років на посаді) Рік народження* Освіта* Розмір частки (паю), що належить посадовій особі (грн) Відсоток, який становлять акції (частка, пай) у статутному (складеному, пайовому) капіталі емітента Відсоток голосів у вищому органі емітента за акціями (часткою, паєм), належними посадовій особі, у загальній кількості голосів Кількість акцій емітента, які можуть бути придбані посадовою особою в результаті здійснення прав за належними їй опціонами емітента (шт.)** Посада в інших юридичних особах (із зазначенням їх повного найменування та ідентифікаційного коду за ЄДРПОУ)
у прямому
воло-дінні
через
афілі-йова-них
осіб
разом
123456789101112
Тегіпко Сергій Миколайович - голова наглядової ради, 7 років 1966 вища 10.00 0 10.00 0.00012 0.00012 0 президент Приватного акціонерного товариства "Холдінгова компанія "Теко-Дніпрометиз" (код ЄДРПОУ 31282490); директор Київського представництва Публічного акціонерного товариства "Дніпровагонмаш" (код ЄДРПОУ 33984377)
Новіцький Валерій Георгійович - член наглядової ради, 6 років 1967 вища 0.50 0 0.50 0.000006 0.000006 0 голова правління Приватного акціонерного товариства "Холдінгова компанія "Теко-Дніпрометиз" (код ЄДРПОУ 31282490); заступник директора Київського представництва Публічного акціонерного товариства "Дніпровагонмаш" (код ЄДРПОУ 33984377)
Попенко Сергій Павлович - член наглядової ради, 1 рік 1976 вища 0 0 0 0 0 0 голова ради директорів Товариства з обмеженою відповідальністю "ТАС Груп" (код ЄДРПОУ 37471294)
Приватне акціонерне товариство "Холдінгова компанія "Теко-Дніпрометиз" 31282490 член наглядової ради, 3 роки - - 3850671.50 0 3850671.50 46.2938 46.2938 0 -
Кобиляков Андрій Іванович - генеральний директор, 3 роки 1964 вища 0 0 0 0 0 0 не обіймає посад на будь-яких інших підприємствах
Корнецький Олег Юрійович - член дирекції, 5 років 1961 вища 0 0 0 0 0 0 не обіймає посад на будь-яких інших підприємствах
Бабенкова Олеся Олександрівна - член дирекції, 1 рік 1978 вища 0 0 0 0 0 0 не обіймає посад на будь-яких інших підприємствах
Григор`єв Валерій Феодосійович - член дирекції, 5 років 1956 вища 0 0 0 0 0 0 не обіймає посад на будь-яких інших підприємствах
Насікан Володимир Федорович - член дирекції, 5 років 1952 вища 115.50 0 115.50 0.001389 0.001389 0 не обіймає посад на будь-яких інших підприємствах
Малініна Марина Михайлівна - член дирекції, 7 років 1961 вища 13.50 0 13.50 0.000162 0.000162 0 не обіймає посад на будь-яких інших підприємствах
Пуха Ніна Миколаївна - член дирекції, 4 роки 1964 середньо-технічна 0 0 0 0 0 0 не обіймає посад на будь-яких інших підприємствах
Лисаков Юрій Олександрович - голова ревізійної комісії, 1 рік 1977 вища 0.50 0 0.50 0.000006 0.000006 0 фінансовий директор Закритого акціонерного товариства "Торгова компанія Дніпровагонмаш" (код ЄДРПОУ 31846008)
Гусак Геннадій Євгенович - член ревізійної комісії, 6 років 1962 вища 0.50 0 0.50 0.000006 0.000006 0 директор Закритого акціонерного товариства "Торгова компанія Дніпровагонмаш" (код ЄДРПОУ 31846008)
Колісніченко Наталія Леонідівна - член ревізійної комісії, 6 років 1967 вища 0.50 0 0.50 0.000006 0.000006 0 ревізор Закритого акціонерного товариства "Торгова компанія Дніпровагонмаш" (код ЄДРПОУ 31846008)
Василюк Зоя Василівна - член ревізійної комісії, 6 років 1960 вища 0.50 0 0.50 0.000006 0.000006 0 директор з фінансових питань Приватного акціонерного товариства "Холдінгова компанія "Теко-Дніпрометиз" (код ЄДРПОУ 31282490)

      ПрАТ «Холдiнгова компанiя «Теко-Днiпрометиз» є членом наглядової ради - юридичною особою. З цiєї причини в таблиці «Основні дані про посадових осіб емітента» вiдносно цього члена наглядової ради вiдсутня наступна iнформацiя:
      - рiк народження;
      - освiта;
      - посада в інших юридичних особах.
      Генеральний директор ПАТ «Днiпровагонмаш» Кобиляков А.I., члени дирекцiї ПАТ «Днiпровагонмаш»: Корнецький О.Ю., Бабенкова О.О., Григор'єв В.Ф., Пуха Н.М. та член наглядової ради ПАТ «Днiпровагонмаш» Попенко С.П. акцiями ПАТ «Днiпровагонмаш» не володiють, тому в таблицi «Основні дані про посадових осіб емітента» деякі данi щодо цих посадових осiб вiдсутнi.
     
      6.2. Основні дані про посадових осіб ПАТ «Дніпровагонмаш»:
      1. Прізвище, ім'я, по батькові: Тегiпко Сергiй Миколайович;
      - посада: голова наглядової ради;
      - досвід роботи (кількість років на посаді): 7 років;
      - рік народження: 1966р.;
      - освіта: вища;
      - розмір частки у статутному капіталі емітента: володіє 20 акціями, що за номінальною вартістю складає 10,00 грн.;
      - відсоток, який становлять акції у статутному капіталі емітента на кінець звітного періоду: 0,00012 %;
      - відсоток голосів у вищому органі емітента за акціями, належними посадовій особі, у загальній кількості голосів: 0,00012 %;
      - посади в інших юридичних особах: президент Приватного акціонерного товариства «Холдінгова компанія «Теко-Днiпрометиз» (код ЄДРПОУ 31282490); директор Київського представництва Публічного акціонерного товариства «Дніпровагонмаш» (код ЄДРПОУ 33984377).
     
      2. Прізвище, ім'я, по батькові: Новiцький Валерiй Георгiйович;
      - посада: член наглядової ради;
      - досвід роботи (кількість років на посаді): 6 років;
      - рік народження: 1967р.;
      - освіта: вища;
      - розмір частки у статутному капіталі емітента: володіє 1 акцією, що за номінальною вартістю складає 0,50 грн.;
      - відсоток, який становлять акції у статутному капіталі емітента на кінець звітного періоду: 0,000006 %;
      - відсоток голосів у вищому органі емітента за акціями, належними посадовій особі, у загальній кількості голосів: 0,000006 %;
      - посади в інших юридичних особах: голова правління Приватного акціонерного товариства «Холдінгова компанія «Теко-Днiпрометиз» (код ЄДРПОУ 31282490); заступник директора Київського представництва Публічного акціонерного товариства «Дніпровагонмаш» (код ЄДРПОУ 33984377).
     
      3. Прізвище, ім'я, по батькові: Попенко Сергій Павлович;
      - посада: член наглядової ради;
      - досвід роботи (кількість років на посаді): 1 рік;
      - рік народження: 1976р.;
      - освіта: вища;
      - розмір частки у статутному капіталі емітента: акціями ПАТ «Дніпровагонмаш» не володіє;
      - відсоток, який становлять акції у статутному капіталі емітента на кінець звітного періоду: акціями ПАТ «Дніпровагонмаш» не володіє;
      - відсоток голосів у вищому органі емітента за акціями, належними посадовій особі, у загальній кількості голосів: акціями ПАТ «Дніпровагонмаш» не володіє;
      - посади в інших юридичних особах: голова ради директорів Товариства з обмеженою відповідальністю «ТАС Груп» (код ЄДРПОУ 37471294).
     
      4. Повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: Приватне акціонерне товариство «Холдiнгова компанiя «Теко-Днiпрометиз» (код ЄДРПОУ 31282490);
      - посада: член наглядової ради;
      - розмір частки у статутному капіталі емітента: володіє 7701343 акціями, що за номінальною вартістю складає 3850671,50 грн.;
      - відсоток, який становлять акції у статутному капіталі емітента на кінець звітного періоду: 46,2938 %;
      - відсоток голосів у вищому органі емітента за акціями, належними посадовій особі, у загальній кількості голосів: 46,2938 %.
     
      5. Прізвище, ім'я, по батькові: Кобиляков Андрiй Iванович;
      - посада: генеральний директор;
      - досвід роботи (кількість років на посаді): 3 роки;
      - рік народження: 1964р.;
      - освіта: вища;
      - розмір частки у статутному капіталі емітента: акціями ПАТ «Дніпровагонмаш» не володіє;
      - відсоток, який становлять акції у статутному капіталі емітента на кінець звітного періоду: акціями ПАТ «Дніпровагонмаш» не володіє;
      - відсоток голосів у вищому органі емітента за акціями, належними посадовій особі, у загальній кількості голосів: акціями ПАТ «Дніпровагонмаш» не володіє;
      - посади в інших юридичних особах: не обiймає посад на будь - яких iнших пiдприємствах.
     
      6. Прізвище, ім'я, по батькові: Корнецький Олег Юрiйович;
      - посада: член дирекції;
      - досвід роботи (кількість років на посаді): 5 років;
      - рік народження: 1961р.;
      - освіта: вища;
      - розмір частки у статутному капіталі емітента: акціями ПАТ «Дніпровагонмаш» не володіє;
      - відсоток, який становлять акції у статутному капіталі емітента на кінець звітного періоду: акціями ПАТ «Дніпровагонмаш» не володіє;
      - відсоток голосів у вищому органі емітента за акціями, належними посадовій особі, у загальній кількості голосів: акціями ПАТ «Дніпровагонмаш» не володіє;
      - посади в інших юридичних особах: не обiймає посад на будь - яких iнших пiдприємствах.
     
      7. Прізвище, ім'я, по батькові: Бабенкова Олеся Олександрівна;
      - посада: член дирекції;
      - досвід роботи (кількість років на посаді): 1 рік;
      - рік народження: 1978р.;
      - освіта: вища;
      - розмір частки у статутному капіталі емітента: акціями ПАТ «Дніпровагонмаш» не володіє;
      - відсоток, який становлять акції у статутному капіталі емітента на кінець звітного періоду: акціями ПАТ «Дніпровагонмаш» не володіє;
      - відсоток голосів у вищому органі емітента за акціями, належними посадовій особі, у загальній кількості голосів: акціями ПАТ «Дніпровагонмаш» не володіє;
      - посади в інших юридичних особах: не обiймає посад на будь - яких iнших пiдприємствах.
     
      8. Прізвище, ім'я, по батькові: Григор'єв Валерiй Феодосiйович;
      - посада: член дирекції;
      - досвід роботи (кількість років на посаді): 5 років;
      - рік народження: 1956р.;
      - освіта: вища;
      - розмір частки у статутному капіталі емітента: акціями ПАТ «Дніпровагонмаш» не володіє;
      - відсоток, який становлять акції у статутному капіталі емітента на кінець звітного періоду: акціями ПАТ «Дніпровагонмаш» не володіє;
      - відсоток голосів у вищому органі емітента за акціями, належними посадовій особі, у загальній кількості голосів: акціями ПАТ «Дніпровагонмаш» не володіє;
      - посади в інших юридичних особах: не обiймає посад на будь - яких iнших пiдприємствах.
     
      9. Прізвище, ім'я, по батькові: Насiкан Володимир Федорович;
      - посада: член дирекції;
      - досвід роботи (кількість років на посаді): 5 років;
      - рік народження: 1952р.;
      - освіта: вища;
      - розмір частки у статутному капіталі емітента: володіє 231 акціями, що за номінальною вартістю складає 115,50 грн.;
      - відсоток, який становлять акції у статутному капіталі емітента на кінець звітного періоду: 0,001389 %;
      - відсоток голосів у вищому органі емітента за акціями, належними посадовій особі, у загальній кількості голосів: 0,001389 %;
      - посади в інших юридичних особах: не обiймає посад на будь - яких iнших пiдприємствах.
     
      10. Прізвище, ім'я, по батькові: Малiнiна Марина Михайлiвна;
      - посада: член дирекції;
      - досвід роботи (кількість років на посаді): 7 років;
      - рік народження: 1961р.;
      - освіта: вища;
      - розмір частки у статутному капіталі емітента: володіє 27 акціями, що за номінальною вартістю складає 13,50 грн.;
      - відсоток, який становлять акції у статутному капіталі емітента на кінець звітного періоду: 0,000162 %;
      - відсоток голосів у вищому органі емітента за акціями, належними посадовій особі, у загальній кількості голосів: 0,000162 %;
      - посади в інших юридичних особах: не обiймає посад на будь - яких iнших пiдприємствах.
     
      11. Прізвище, ім'я, по батькові: Пуха Нiна Миколаївна;
      - посада: член дирекції (головний бухгалтер);
      - досвід роботи (кількість років на посаді): 4 роки;
      - рік народження: 1964р.;
      - освіта: середньо-технічна;
      - розмір частки у статутному капіталі емітента: акціями ПАТ «Дніпровагонмаш» не володіє;
      - відсоток, який становлять акції у статутному капіталі емітента на кінець звітного періоду: акціями ПАТ «Дніпровагонмаш» не володіє;
      - відсоток голосів у вищому органі емітента за акціями, належними посадовій особі, у загальній кількості голосів: акціями ПАТ «Дніпровагонмаш» не володіє;
      - посади в інших юридичних особах: не обiймає посад на будь - яких iнших пiдприємствах.
     
      12. Прізвище, ім'я, по батькові: Лисаков Юрій Олександрович;
      - посада: голова ревiзiйної комiсiї;
      - досвід роботи (кількість років на посаді): 1 рік;
      - рік народження: 1977р.;
      - освіта: вища;
      - розмір частки у статутному капіталі емітента: володіє 1 акцією, що за номінальною вартістю складає 0,50 грн.;
      - відсоток, який становлять акції у статутному капіталі емітента на кінець звітного періоду: 0,000006 %;
      - відсоток голосів у вищому органі емітента за акціями, належними посадовій особі, у загальній кількості голосів: 0,000006 %;
      - посади в інших юридичних особах: фінансовий директор Закритого акціонерного товариства «Торгова компанія Дніпровагонмаш» (код ЄДРПОУ 31846008).
     
      13. Прізвище, ім'я, по батькові: Гусак Геннадiй Євгенович;
      - посада: член ревiзiйної комiсiї;
      - досвід роботи (кількість років на посаді): 6 років;
      - рік народження: 1962р.;
      - освіта: вища;
      - розмір частки у статутному капіталі емітента: володіє 1 акцією, що за номінальною вартістю складає 0,50 грн.;
      - відсоток, який становлять акції у статутному капіталі емітента на кінець звітного періоду: 0,000006 %;
      - відсоток голосів у вищому органі емітента за акціями, належними посадовій особі, у загальній кількості голосів: 0,000006 %;
      - посади в інших юридичних особах: директор Закритого акціонерного товариства «Торгова компанія Дніпровагонмаш» (код ЄДРПОУ 31846008).
     
      14. Прізвище, ім'я, по батькові: Колісніченко Наталія Леонідівна;
      - посада: член ревiзiйної комiсiї;
      - досвід роботи (кількість років на посаді): 6 років;
      - рік народження: 1967р.;
      - освіта: вища;
      - розмір частки у статутному капіталі емітента: володіє 1 акцією, що за номінальною вартістю складає 0,50 грн.;
      - відсоток, який становлять акції у статутному капіталі емітента на кінець звітного періоду: 0,000006 %;
      - відсоток голосів у вищому органі емітента за акціями, належними посадовій особі, у загальній кількості голосів: 0,000006 %;
      - посади в інших юридичних особах: ревізор Закритого акціонерного товариства «Торгова компанія Дніпровагонмаш» (код ЄДРПОУ 31846008).
     
      15. Прізвище, ім'я, по батькові: Василюк Зоя Василівна;
      - посада: член ревiзiйної комiсiї;
      - досвід роботи (кількість років на посаді): 6 років;
      - рік народження: 1960р.;
      - освіта: вища;
      - розмір частки у статутному капіталі емітента: володіє 1 акцією, що за номінальною вартістю складає 0,50 грн.;
      - відсоток, який становлять акції у статутному капіталі емітента на кінець звітного періоду: 0,000006 %;
      - відсоток голосів у вищому органі емітента за акціями, належними посадовій особі, у загальній кількості голосів: 0,000006 %;
      - посади в інших юридичних особах: директор з фінансових питань Приватного акціонерного товариства «Холдінгова компанія «Теко-Дніпрометиз» (код ЄДРПОУ 31282490).
     
     

Дані про участь посадових осіб емітента в дочірніх/залежних підприємствах емітента
Прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб - резидентів або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності, - для юридичних осіб - нерезидентів Посада в емітента Повне найменування дочірнього/
залежного підприємства
Розмір частки (паю) посадової особи у статутному (складеному, пайовому) капіталі дочірнього/
залежного підприємства емітента (грн)
Відсоток, який становлять акції (частка, пай) посадової особи у статутному (складеному, пайовому) капіталі дочірнього/ залежного підприємства Відсоток голосів у вищому органі дочірнього/ залежного підприємства за акціями (часткою, паєм), що належать посадовій особі, у загальній кількості голосів Кількість акцій дочірнього/ залежного підприємства, які можуть бути придбані посадовою особою в результаті здійснення прав за належними їй опціонами дочірнього/ залежного підприємства*
12345678
- - - - - - - -

      6.3. ПАТ «Дніпровагонмаш» має дочірнє підприємство - «Металургiйне пiдприємство «Днiпродзержинський сталеливарний завод», дочiрнє пiдприємство Публічного акцiонерного товариства «Днiпровагонмаш» (скорочено ДП «Стальзавод»). Залежним по відношенню до ПАТ «Дніпровагонмаш» є ТОВ «Торговий Дiм «Днiпровагонмаш» (м. Москва).
      Посадові особи ПАТ «Дніпровагонмаш» не володіють частками вищеперелічених дочірнього та залежного підприємств.
      З цієї причини дані в таблиці «Дані про участь посадових осіб емітента в дочірніх/залежних підприємствах емітента» відсутні.
     

      6.4. Посадові особи ПАТ «Дніпровагонмаш» не були засновниками, учасниками чи посадовими особами суб'єктів підприємницької діяльності до яких застосовувалась процедура банкрутства.
      Посадові особи ПАТ «Дніпровагонмаш» не були засновниками, учасниками чи посадовими особами суб'єктів підприємницької діяльності на момент провадження у справі про банкрутство цих суб'єктів підприємницької діяльності або протягом двох років до порушення справи про банкрутство.
      Посадові особи ПАТ «Дніпровагонмаш» не мають непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності.

 

Розділ VІІ. Інформація про засновників, учасників (акціонерів) та власників істотної участі емітента

      7.1. Згiдно статуту ПАТ «Днiпровагонмаш» засновником Товариства є держава в особi Мiнiстерства машинобудування, вiйськово-промислового комплексу i конверсiї України. Засновник акцiями ПАТ «Днiпровагонмаш» не володiє.
      Відповідно даних зведеного облікового реєстру власників цінних паперів ПАТ «Дніпровагонмаш», складеного станом на 31.03.2012 року, загальна кількість акціонерів становить – 3133 особи.
      Кількість простих іменних акцій товариства складає 16 635 800 штук.
      Загальними зборами акціонерів товариства рішення про викуп власних акцій не приймалось та відповідно товариством власні акції не викупались.

Власники істотної участі емітента станом на останнє число звітного періоду
Повне найменування юридичної особи - власника істотної участі або зазначення - "фізична особа" Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб - резидентів або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності, - для юридичних осіб - нерезидентів Розмір частки (паю), що належить власнику істотної участі Відсоток, який становлять акції (частка, пай) у статутному (складеному, пайовому) капіталі емітента Відсоток голосів у вищому органі емітента за акціями (часткою, паєм), що належать власнику істотної участі, у загальній кількості голосів
у прямому
володінні
через
афілійованих
осіб
разом
1234567
Приватне акціонерне товариство "Холдінгова компанія "Теко-Дніпрометиз" 31282490 3850671.50 0 3850671.50 46.2938 46.2938
Приватне акціонерне товариство "Страхова Група "ТАС" 30115243 1601051.50 0 1601051.50 19.2483 19.2483
ЕЛЛЕРХОЛЛ ЛІМІТЕД НЕ236174 1676486.50 0 1676486.50 20.1552 20.1552

      В таблиці «Власники істотної участі емітента станом на останнє число звітного періоду» розмір пакетів акцій, що належать власникам істотної участі приведен у гривні.
     
      7.2. Власниками істотної участі ПАТ «Дніпровагонмаш» станом на 31.03.2012 року є:
      - Приватне акціонерне товариство «Холдінгова компанія «Теко-Дніпрометиз» (код ЄДРПОУ 31282490, місцезнаходження: Україна, 03062, м. Київ, пр. Перемоги, буд. 65) - володіє 7701343 акціями, що за номінальною вартістю складає 3850671,50 грн. Відсоток, який становлять акції у статутному капіталі емітента складає 46,2938 %. Відсоток голосів у вищому органі емітента за акціями, що належать власнику істотної участі, у загальній кількості голосів складає 46,2938 %;
      - Приватне акціонерне товариство «Страхова Група «ТАС» (код ЄДРПОУ 30115243, місцезнаходження: Україна, 03062, м. Київ, пр. Перемоги, буд. 65) - володіє 3202103 акціями, що за номінальною вартістю складає 1601051,50 грн. Відсоток, який становлять акції у статутному капіталі емітента складає 19,2483 %. Відсоток голосів у вищому органі емітента за акціями, що належать власнику істотної участі, у загальній кількості голосів складає 19,2483 %;
      - EЛЛЕРХОЛЛ ЛІМІТЕД (реєстраційний номер: НЕ236174, місцезнаходження: Кіпр, 1097, м. Нікосія, вул. Діагору, 4, корпус «Кермія», 2 поверх, офіс 104) - володіє 3352973 акціями, що за номінальною вартістю складає 1676486,50 грн. Відсоток, який становлять акції у статутному капіталі емітента складає 20,1552 %. Відсоток голосів у вищому органі емітента за акціями, що належать власнику істотної участі, у загальній кількості голосів складає 20,1552 %.
     
     
     

 

Розділ VІІІ. Інформація про правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, іншими афілійованими особами

      8.1. Протягом першого кварталу 2012 року між ПАТ «Дніпровагонмаш» і власником істотної участі ПрАТ «Страхова Група «ТАС» були укладені наступні договори:
      Сторони за даними договорами:
      Страховик: ПрАТ «Страхова Група «ТАС», м. Київ;
      Страхувальник: ПАТ «Дніпровагонмаш».
      Договір № А 0265500 від 22.02.2012р.:
      - обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів;
      - сума договору 421,20 грн.;
      - підстава укладання – обов’язкове страхування передбачене законодавством України;
      - проект договору наданий Страховиком.
      Договір № НО/47 № А 0254500 від 14.03.2012р.:
      - обов'язкове страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання за шкоду, яка може бути заподіяна пожежами та аваріями на об'єктах підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні об'єкти та об'єкти, господарська діяльність на яких може призвести до аварій екологічного і санітарно - епідеміологічного характеру;
      - сума договору 4165,00 грн.;
      - підстава укладання – обов’язкове страхування передбачене законодавством України;
      - проект договору наданий Страховиком.
      Договір № А 0271535 від 22.03.2012 р.:
      - обов’язкове особисте страхування працівників відомчої та місцевої пожежної охорони і членів добровільних пожежних дружин (команд);
      - сума договору 16740,08 грн.;
      - підстава укладання – обов’язкове страхування передбачене законодавством України;
      - проект договору наданий Страховиком.
     
      8.2. У першому кварталі 2012 року мали місце операції з наступною афілійованою особою:
      - ДП «Стальзавод» постачало сталеве литво для власного виробництва та на продаж. Обсяг поставленої продукції за перший квартал 2012 року дорівнює 106,4 млн. грн.
      Сума дебіторської заборгованості за операціями з ДП «Стальзавод» станом на 31.03.2012р. становить 16788,0 тис. грн., сума кредиторської заборгованості за операціями з ДП «Стальзавод» станом на 31.03.2012р. - 66109,0 тис.грн.
     
     

 

Розділ ІХ. Інформація про судові процеси, процедури досудового врегулювання спору, виплати штрафних санкцій

      9.1. Протягом звітного періоду судові процеси, процедури досудового врегулювання спору (які включають вимоги на суму 10 або більше відсотків сумарних активів чи сумарного обсягу реалізації емітента), у яких учасником виступав емітент, його дочірні підприємства, відокремлені підрозділи, члени наглядової ради чи виконавчого органу, інші посадові особи емітента та які стосуються господарської або фінансової діяльності емітента відсутні.
     
      9.2. За перший квартал 2012 року виплачено штрафні санкції в сумі 63,0 тис.грн. З них сплаченi ПАТ «Днiпровагонмаш» – 57,6 тис.грн.; ДП «Стальзавод» – 5,4 тис.грн.; ТОВ «Торговий Дiм «Днiпровагонмаш» - 0 тис.грн.
      ПАТ «Дніпровагонмаш» виплачені штрафні санкції за порушення законодавства про природне середовищє в сумі 2,0 тис.грн.; ж/д послуги – 0,2 тис.грн.; за порушення податкового законодавства – 52,7 тис.грн.; за простої вагонів – 2,7 тис.грн.
      ДП «Стальзавод» виплачені штрафні санкції за порушення норм обігу готівки – 4,9 тис.грн.; штрафні санкції та пеня по ПДВ – 0,5 тис.грн.

 

Розділ Х. Інформація про цінні папери емітента

      10.1.
      10.1.1. Інформація про акції ПАТ «Дніпровагонмаш»:
      тип акцій - прості;
      форма випуску - іменні, форма існування акцій - бездокументарна;
      номінальна вартість акції - 50 (п'ятдесят) копійок;
      кількість акцій, які перебувають в обігу - 16635800 простих іменних акцій;
      кількість акцій, які перебувають у процесі розміщення - немає;
      кількість акцій, які можуть бути розміщені в результаті конвертації розміщених цінних паперів, що конвертуються в акції, чи в результаті виконання обов'язків за опціонами емітента (за наявності) - немає;
      дата реєстрації випуску – 08.09.2009р.;
      номер свідоцтва про реєстрацію випуску – 260 /1/09;
      назва органу, що видав свідоцтво про реєстрацію випуску - Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку.
     
      Кожною простою акцією акціонеру - її власнику надається однакова сукупність прав, включаючи право:
      1. Брати участь в управлінні товариством у порядку, передбаченому статутом товариства.
      2. Брати участь у розподілі прибутку товариства та одержувати його частку (дивіденди) в порядку і способами, передбаченими законодавством України і статутом товариства.
      3. Отримувати інформацію про господарську діяльність товариства, в обсязі і в порядку, визначених законодавством України і статутом товариства.
      4. Вносити пропозиції на розгляд загальних зборів та інших органів товариства.
      5. У разі емісії додаткових акцій товариства користуватися переважним правом на придбання додатково розміщуваних акцій товариства в кількості, пропорційній частці належних акціонеру акцій у загальній кількості акцій.
      6. У разі ліквідації товариства отримувати частину майна товариства або його вартості пропорційно до вартості належних їм акцій товариства в черговості і порядку, передбаченому законодавством України і статутом товариства.
      7. Продавати чи іншим чином відчужувати належні йому акції без згоди інших акціонерів та товариства.
      8. Вимагати викупу товариством всіх чи частини належних акціонеру акцій у випадках і в порядку, передбачених законодавством України і статутом товариства.
      9. Продати акції товариству в разі, якщо товариством прийнято рішення про придбання таких акцій.
      10. У випадках, передбачених законодавством України захищати в судовому порядку свої порушені цивільні права, в тому числі вимагати від товариства відшкодування збитків.
      Протягом першого кварталу 2012 року рішення про зміну прав власників акцій не приймалось.
     
      Привілейовані акції ПАТ «Дніпровагонмаш» не випускались.
     
     

      10.1.2. Акцій, які станом на кінець звітного періоду перебувають у процесі розміщення, немає.
     

      10.1.3. Протягом першого кварталу 2012 року рішення про збільшення розміру статутного капіталу та розміщення акцій не приймалось.
     

      10.1.4. Протягом першого кварталу 2012 року рішення про анулювання, консолідацію або дроблення акцій товариством не приймалось.
     

      10.2.
      10.2.1. ПАТ «Дніпровагонмаш» не розміщувало ніяких емісійних цінних паперів, окрім акцій.
     

      10.2.2. ПАТ «Днiпровагонмаш» облiгацiй не розміщувало.
     

      10.2.3. ПАТ «Дніпровагонмаш» не має емісійних цінних паперів, які станом на кінець звітного періоду перебувають у процесі розміщення.
     

      10.2.4. Протягом першого кварталу 2012 року рішення про додатковий випуск емісійних цінних паперів ПАТ «Дніпровагонмаш» не приймалось.
     

      10.3.
      25.12.2009р. прості іменні акції ПАТ «Дніпровагонмаш» включено до Котирувального списку 2 (другого) рiвня Публічного акціонерного товариства «Фондова бiржа ПФТС».
      Між ПАТ «Днiпровагонмаш» та ПАТ «Фондова бiржа ПФТС» укладено договір № 90-А-Л(2) про допуск цінних паперів до торгівлі від 22.12.2009р.
      Найвища ціна на акції ПАТ «Дніпровагонмаш» в першому кварталі 2012 року була зафіксована на рівні – 70,02 грн./акція.
      Найнижча ціна на акції ПАТ «Дніпровагонмаш» в першому кварталі 2012 року була зафіксована на рівні – 57,00 грн./акція.
      Протягом першого кварталу 2012 року акції ПАТ «Дніпровагонмаш» в лістинг інших організаторів торгівлі не включались.
     

      10.4. Ринкова капіталізація ПАТ «Дніпровагонмаш» станом на день укладення останнього у звітному періоді біржового контракту на організаторі торгівлі складає – 1163313213,14 грн.
     

      10.5. Випуск акцій ПАТ «Дніпровагонмаш» у бездокументарній формі обслуговує депозитарій - Приватне акціонерне товариство «Всеукраїнський депозитарій цінних паперів» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 35917889) на підставі Договору про обслуговування емісії цінних паперів № Е199/09 від 30.10.2009р.
      Місцезнаходження ПрАТ «Всеукраїнський депозитарій цінних паперів»: 04107, Україна, м. Київ, вул. Тропініна, 7-Г.
      ПрАТ «Всеукраїнський депозитарій цінних паперів» здійснює свою діяльність на підставі ліцензії на депозитарну діяльність депозитарію цінних паперів (Професійна діяльність на фондовому ринку – депозитарна діяльність. Депозитарна діяльність депозитарію цінних паперів), серія АВ № 498004, яка видана Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку 19.11.2009р.
      07.02.2012р. наглядовою радою ПАТ «Дніпровагонмаш», було прийнято рішення розірвати Договір про відкриття рахунків у цінних паперах власникам № Е-3/09 від 06.10.2009 року з ТОВ «ТІ-КАПІТАЛ», у якого були відкриті рахунки в цінних паперах власникам акцій ПАТ «Дніпровагонмаш» та обрати новим зберігачем, у якого будуть відкриті рахунки у цінних паперах власникам акцій ПАТ «Дніпровагонмаш» - Товариство з обмеженою відповідальністю «ТІ - ІНВЕСТ» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 37833036; місцезнаходження: 03062, м. Київ, проспект Перемоги, буд. 65; ліцензія Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку серії АГ № 580134, видана 23.12.2011 року). Обслуговування рахунків у цінних паперах власників акцій товариства здійснюється зберігачем на підставі Договору про відкриття рахунків у цінних паперах власникам № Е-1/12 від 10.02.2012 року.
     

      10.6. Цінні папери ПАТ «Дніпровагонмаш» не перебувають в обігу за межами України.
     

      10.7. ПАТ «Дніпровагонмаш» рішень стосовно випуску інших цінних паперів в поточному році не приймало та інші цінні папери не розміщувало.

 

Розділ ХІ. Фінансова звітність емітента
Фінансова звітність, підготовлена відповідно до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (формат pdf)

 

Розділ ХIІ. Висновок щодо операційної та фінансової діяльності емітента
     
Цей розділ містить оцінки і прогнози уповноважених органів емітента щодо майбутніх подій та/або дій, перспектив розвитку галузі економіки, в якій емітент здійснює основну діяльність, і результатів діяльності емітента, у тому числі планів емітента, ймовірності настання певних подій чи вчинення певних дій. Інвестори не повинні повністю покладатися на оцінки і прогнози органів емітента, оскільки фактичні результати діяльності емітента в майбутньому можуть відрізнятися від прогнозованих результатів з багатьох причин.

      12.1. Цей розділ містить оцінки і прогнози уповноважених органів емітента щодо майбутніх подій та/або дій, перспектив розвитку галузі економіки, в якій емітент здійснює основну діяльність, і результатів діяльності емітента, у тому числі планів емітента, ймовірності настання певних подій чи вчинення певних дій. Інвестори не повинні повністю покладатися на оцінки і прогнози органів емітента, оскільки фактичні результати діяльності емітента в майбутньому можуть відрізнятися від прогнозованих результатів з багатьох причин.
     
      12.2. Фінансові показники ПАТ «Дніпровагонмаш» залишаються стабільними. Сума чистого прибутку за I квартал 2012 року становить 252,9 млн. грн.
      У порівнянні з IY кварталом 2011 року прибуток збільшився на 116,7 млн. грн. (в 1,9 рази). При цьому обсяг продажу вагонів в натуральному виразі збільшився на 844 одиниць (61,1%) і становить 2225 вагонів. Обсяг продажу продукції у вартісному значенні за звітний період складає 1166,1 млн. грн., що на 403,9 млн. грн. більше, ніж за IY квартал 2011 року.
     
      12.3. Згідно з програмою інвестиційного розвитку ПАТ «Дніпровагонмаш» на I квартал 2012 року матеріальні інвестиції заплановано в розмірі 11,8 млн. грн. Фактичні витрати склали 2,8 млн. грн., в тому числі:
      - на програму енергозбереження - 0,2 млн. грн.;
      - на придбання допоміжного устаткування та оргтехніки - 1,8 млн. грн.;
      - на конструкторські розробки та сертифікаційні випробування - 0,8 млн. грн.
      Джерелом фінансування інвестиційної програми є прибуток, одержаний за підсумками господарської діяльності підприємства.
     
      12.4. Негативна тенденція у виробництві та реалізації продукції – відсутність збуту продукції на внутрішньому ринку України. «Укрзалізниця» загалом відмовилась від придбання вагонів у спеціалізованих вагонобудівних заводів. ПАТ «Дніпровагонмаш» всю свою продукцію збуває в Росію. Введення ввізного мита з боку Росії на продукцію вагонобудування може негативно вплинути на фінансовий стан підприємства.
     
     

 

Інформація про осіб, що підписують документ
     
Зазначені нижче особи підтверджують достовірність відомостей, що містяться у квартальній інформації.
Посада керівника емітента Генеральний директор
Прізвище, ім'я та по батькові керівника емітента Кобиляков Андрій Іванович
Посада головного бухгалтера емітента Головний бухгалтер
Прізвище, ім'я та по батькові головного бухгалтера емітента Пуха Ніна Миколаївна

Узагальнені дані квартальної інформації

 

1. Основні відомості про емітента
1.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента
1.1.1. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 05669819
1.1.2. Повне найменування Публічне акціонерне товариство «Дніпровагонмаш»
1.1.3. Скорочене найменування (за наявності) ПАТ «Дніпровагонмаш»
1.1.4. Організаційно-правова форма за КОПФГ Акціонерне товариство
1.1.5. Поштовий індекс 51925
1.1.6. Область Дніпропетровська
1.1.7. Район
1.1.8. Населений пункт м. Дніпродзержинськ
1.1.9. Вулиця Українська
1.1.10. Будинок 4
1.1.11. Корпус
1.1.12. Офіс / квартира

1.2. Інформація про державну реєстрацію емітента
1.2.1. Номер свідоцтва Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців серія ААБ № 333919
1.2.2. Дата видачі свідоцтва 16.05.2011
1.2.3. Орган, що видав свідоцтво Виконавчий комітет Дніпродзержинської міської ради Дніпропетровської області
1.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн) 8317900.00
1.2.5. Сплачений статутний капітал (грн) 8317900.00

1.3. Банки, що обслуговують емітента
Найменування банку (філії, відділення банку) МФО банку Поточний рахунок Валюта
1234
Дніпродзержинська філія ПАТ КБ "Приватбанк" 305965 26008160521011 гривня
Дніпродзержинська філія ПАТ КБ "Приватбанк" 305965 26007160521001 гривня
Дніпродзержинська філія ПАТ КБ "Приватбанк" 305965 26048160521015 гривня
Дніпродзержинська філія ПАТ КБ "Приватбанк" 305965 26000160521020 долари США
Дніпродзержинська філія ПАТ КБ "Приватбанк" 305965 26002160521040 російські рублі
Дніпродзержинська філія ПАТ КБ "Приватбанк" 305965 26004160521060 угорські форинти
Дніпродзержинська філія ПАТ КБ "Приватбанк" 305965 26005160521070 євро
Філія ПАТ Промінвестбанк в м. Дніпропетровську 305437 2600930141149 гривня, євро, російські рублі, долари США
Філія ПАТ Промінвестбанк в м. Дніпропетровську 305437 2604632041149 гривня
АТ "ОТП банк" 300528 26000001300938 гривня, російські рублі, долари США
Філія АТ "Укрексімбанк" в м. Дніпропетровську 305675 2600000019129 гривня, євро, російські рублі, долари США
ПАТ "ВТБ Банк" 321767 26009010056068 гривня, євро, долари США, російські рублі
АТ "ТАСкомбанк" 339500 26002000261001 гривня
АТ "ТАСкомбанк" 339500 26001000261002 долари США
АТ "ТАСкомбанк" 339500 26009000261004 російські рублі
АТ "ТАСкомбанк" 339500 26000000261003 євро
ПАТ "Альфа-Банк" 300346 26002101809001 гривня, долари США, російські рублі

1.4. Основні види діяльності
Найменування виду діяльності Код за КВЕД
12
Виробництво залізничних локомотивів і рухомого складу 30.20
Виробництво машин і устатковання для металургії 28.91
Оптова торгівля відходами та брухтом 46.77
Інший пасажирський наземний транспорт, н.в.і.у. 49.39
Діяльність інших засобів тимчасового розміщування 55.90
Постачання інших готових страв 56.29

 

2. Інформація про загальні збори акціонерів
Чергові Позачергові
123
Вид загальних зборів* x
Дата проведення
Кворум зборів**

* Поставити помітку 'x' у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів відповідно до статуту товариства.

 

3. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент*
Повне найменування Організаційно-
правова
форма
Іденти-
фікацій-
ний
код за
ЄДРПОУ
Місцезнаходження, міжміський код, телефон, факс Вид
діяльності
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ на цей вид діяльності Дата видачі
ліцензії
або іншого
документа
Номер
ліцензії
або іншого
документа
12345678
Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "Авуар-Н" Товариство з обмеженою відповідальністю 34682181 49600, м.Дніпропетровськ, вул. Набережна Леніна, буд. 29-А, 0563716140, 0567443306 Аудиторська діяльність Аудиторська палата України 30.11.2006 № 3897
Товариство з обмеженою відповідальністю "ТІ-Капітал" Товариство з обмеженою відповідальністю 36001522 03062, м. Київ, проспект Перемоги, буд. 65, 0442840495, 0442840496 Професійна діяльність на фондовому ринку - депозитарна діяльність. Депозитарна діяльність зберігача цінних паперів Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку 07.05.2009 серія АВ № 470574
Товариство з обмеженою відповідальністю "ТІ-Капітал" Товариство з обмеженою відповідальністю 36001522 03062, м. Київ, проспект Перемоги, буд. 65, 0442840495, 0442840496 Професійна діяльність на фондовому ринку - діяльність з торгівлі цінними паперами. Брокерська діяльність. Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку 07.05.2009 серія АВ № 470572
Товариство з обмеженою відповідальністю "ТІ-Інвест" Товариство з обмеженою відповідальністю 37833036 03062, м. Київ, проспект Перемоги, буд. 65, 0445843828 Професійна діяльність на фондовому ринку - депозитарна діяльність. Депозитарна діяльність зберігача цінних паперів. Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку 23.12.2011 серія АГ № 580134
Приватне акціонерне товариство "Всеукраїнський депозитарій цінних паперів" Акціонерне товариство 35917889 04107, м. Київ, вул. Тропініна, буд.7-Г, 0445854240 Професійна діяльність на фондовому ринку - депозитарна діяльність. Депозитарна діяльність депозитарію цінних паперів. Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку 19.11.2009 серія АВ № 498004
Публічне акціонерне товариство "Фондова біржа ПФТС" Акціонерне товариство 21672206 03150, м. Київ, вул. Червоноармійська, буд. 72, офіс 6, 96, 0445228808, 0445228553 Професійна діяльність на фондовому ринку - діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку. Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку 10.06.2011 серія АВ № 581354
Приватне акціонерне товариство "Страхова Група "ТАС" Акціонерне товариство 30115243 03062, м. Київ, проспект Перемоги, буд. 65, 0445360020, 0445360021 Інші послуги в сфері страхування Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України 02.12.2009 серія АВ № 500437
Приватне акціонерне товариство "Акціонерна страхова компанія "Інго Україна" Акціонерне товариство 16285602 01054, м.Київ, вул. Воровського, буд.33, 0444902744, 0444902745 Інші послуги в сфері страхування Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України 16.07.2010 серія АВ № 546570

* Вказується інформація про професійних учасників фондового ринку, послугами яких користується емітент, аудиторів (аудиторські фірми), які надають аудиторські послуги емітенту, юридичних осіб, які надають правову допомогу емітенту, юридичних осіб, які надають страхові послуги емітенту, юридичних осіб, які уповноважені здійснювати рейтингову оцінку емітента та/або його цінних паперів.

 

4. Відомості про цінні папери емітента
4.1. Інформація про випуски акцій
Дата
реєстрації
випуску
Номер
свідоцтва про
реєст-
рацію
випуску
Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного папера Форма
існування
Форма
випуску
Номі-
нальна
вартість
(грн)
Кількість
акцій
(шт.)
Загальна
номінальна
вартість
(грн)
Частка у
статутному
капіталі
(відсотки)
1234567891011
08.09.2009 260 /1/09 Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку UA4000060529 прості бездокументарна іменні 0.50 16635800 8317900.00 100

4.2. Інформація про облігації емітента (для кожного непогашеного випуску облігацій)
4.2.1. Процентні облігації
Дата
реєстрації
випуску
Номер
свідоцтва про
реєст-
рацію
випуску
Найменування
органу, що
зареєстрував випуск
Номі-
нальна
вартість
(грн)
Кількість у випуску (шт.) Форма
існування
Форма
випуску
Загальна номінальна вартість (грн) Відсоткова ставка за облігаціями (відсотки) Строк виплати відсотків Дата пога-
шення облі-
гацій
1234567891011
- - не випускались - - документарна на пред`явника - - - -

4.2.2. Дисконтні облігації
Дата
реєстрації
випуску
Номер
свідоцтва про
реєст-
рацію
випуску
Найменування органу, що зареєстрував випуск Номі-
нальна
вартість
(грн)
Кількість
у випуску
(шт.)
Форма існування Форма випуску Загальна
номінальна
вартість
(грн)
Дата
погашення
облігацій
123456789
- - не випускались - - документарна на пред`явника - -

4.2.3. Цільові (безпроцентні) облігації
Дата
реєстрації
випуску
Номер
свідоцтва про
реєст-
рацію
випуску
Найменування органу, що зареєстрував випуск Номі-
нальна
вартість
(грн)
Кількість
у випуску
(шт.)
Форма
існування
Форма
випуску
Загальна
номінальна
вартість
(грн)
Найме-
нування
товару (послуги),
під який
здійснено
випуск
Дата
погашення
облігацій
12345678910
- - не випускались - - документарна на пред`явника - - -

4.3. Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом (емісія яких підлягає реєстрації) (крім іпотечних облігацій, іпотечних сертифікатів, сертифікатів ФОН)
Дата випуску Вид цінних паперів Обсяг випуску Обсяг розміщених цінних паперів на звітну дату (грн) Умови обігу та погашення
12345
- - - - не випускались

4.4. Інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
№ з/п Дата зарахування акцій на рахунок емітента Кількість акцій, що викуплено (шт.) Дата реєстрації випуску акцій, що викуплено Номер свідоцтва про реєстрацію випуску акцій, що викуплено Найменування органу, що зареєстрував випуск акцій, що викуплено Частка у статутному капіталі (відсотки)
1234567
1 - - - - Протягом першого кварталу 2012 року рішення про викуп власних акцій Публічним акціонерним товариством "Дніпровагонмаш" не приймалось та власні акції не викупались. -

4.5. Інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів
Кількість замовлених бланків сертифікатів цінних паперів (шт.) 0
у тому числі: сертифікатів акцій 0
сертифікатів облігацій 0
сертифікатів інших цінних паперів (окремо щодо кожного виду цінних паперів) Акції ПАТ "Дніпровагонмаш" існують в бездокументарній формі. З цієї причини сертифікати акцій протягом звітного періоду не замовлялись та не видавались власникам акцій. Облігації ПАТ "Дніпровагонмаш" не випускались. 0
Кількість виданих власникам сертифікатів цінних паперів (шт.) 0
у тому числі: сертифікатів акцій 0
сертифікатів облігацій 0
сертифікатів інших цінних паперів (окремо щодо кожного виду цінних паперів) 0

 

5. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів
Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування особи гаранта Ідентифі-
каційний
код за
ЄДРПОУ
гаранта
Місцезнаходження гаранта
12345
- - - - -

      Боргові цінні папери ПАТ "Дніпровагонмаш" не випускались.

 

6. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Найменування основних засобів Власні основні засоби
(тис. грн)
Орендовані основні засоби
(тис. грн)
Основні засоби, всього
(тис. грн)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1234567
1. Виробничого призначення 106751 103877 89 70 106840 103947
будівлі та споруди 57398 55561 0 0 57398 55561
машини та обладнання 26604 26015 0 0 26604 26015
транспортні засоби 12230 12019 89 70 12319 12089
інші 10519 10282 0 0 10519 10282
2. Невиробничого призначення 0 0 0 0 0 0
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
Інші 0 0 0 0 0 0
Усього 106751 103877 89 70 106840 103947

 

7. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника За звітний період За попередній період
1 2 3
Розрахункова вартість чистих активів 1183541 928960
Статутний капітал 8318 8318
Скоригований статутний капітал 8318 8318
Опис* При формуваннi фiнансової звiтностi на 31.03.2012р. було здiйснено трансформування форми 1 "Баланс" на початок року у вiдповiдностi до вимог МСФЗ 1 "Перше застосування МСФЗ» на суму 43042,0 тис.грн. В зв'язку з цим, збільшено нерозподiлений прибуток на суму 43042,0тис. грн.: зменшено: рядок 011 « Нематеріальні активи первісна вартість» на суму 26,0 тис.грн. збільшено: рядок 012 « Нематеріальні активи накопичена амортизація на суму 59,0 тис.грн. рядок 031 « Основні засоби первісна вартість» на суму 40568,0 тис.грн. зменшено рядок 011 « Основні засоби знос» на суму 11059,0 тис.грн. рядок 020 « Незавершені капітальні інвестиції» на суму 5282,0 тис.грн. збільшено: рядок 060 «Відстрочені податкові активи» на суму 11407,0 тис.грн. зменшено рядок 100 « Виробничі запаси» на суму 12903,0 тис.грн. рядок 120 « Незавершене виробництво» на суму 5581,0 тис.грн. рядок 130 « Готова продукція» на суму 538,0 тис.грн. рядок 140 « Товари» на суму 2424,0 тис.грн. рядок 161 « Дебіторска заборгованість за товари,роботи первісна вартість»» на суму 1,0 тис.грн. рядок 170 "Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом" на суму 171,0 тис. грн.; рядок 180 "Дебiторська заборгованiсть за розрахунками за виданими авансами" на суму 877,0 тис. грн.; рядок 220 "Поточні фінансові інвестиції" на суму 210024,0 тис. грн.; рядок 250 « Інші оборотні активи» на суму 81321,0 тис.грн. рядок 270 « Витрати майбутніх періодів» на суму 5166,0 тис.грн. збільшено: рядок 275 «Необоротні активи та групи вибуття» на суму 129935,0 тис.грн. зменшено: рядок 330 «Інший додатковий капітал» на суму 83463,0 тис.грн. збільшено: рядок 400 «Забезпечення виплат персоналу» на суму 10290,0 тис.грн. рядок 410 «Інші забезпечення» на суму 60827,0 тис.грн. зменшено: рядок 530 " Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги" на суму 3,0 тис. грн.; рядок 610 « Інші поточні зобов’язання» - на суму 161091,0 тис. грн. Таким чином, змiни по рядку 350 балансу "Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток)" склали 42036,0 тис. грн., залишок на 01.01.2012р. склав 891634,0 тис. грн. Методика розрахунку вартостi чистих активiв ПАТ "Днiпровагонмаш" за 1кв.2012р. 1. Пiд вартiстю чистих активiв розумiється величина, яка визначається шляхом вирахування iз суми активiв, прийнятих до розрахунку, суми його зобов'язань, прийнятих до розрахунку. 2. До складу активiв, якi приймаються до розрахунку, включаються: 2.1. Необоротнi активи: - нематерiальнi активи (залишкова вартiсть) -2949 тис.грн.; - основнi засоби (залишкова вартiсть) - 103947 тис.грн.; - довгостроковi фiнансовi інвестиції, які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств – 0,00 тис.грн.; - iншi фiнансовi iнвестицiї - 12тис.грн.; - довгострокова дебiторська заборгованiсть - 84 тис.грн.; - справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості - 0,0 тис.грн. - відстрочені податкові активи –14880 тис.грн. Оборотнi активи: - запаси - 431431 тис.грн.; - векселi одержанi - 26 тис.грн.; - дебiторська заборгованiсть - 598060 тис.грн.; - поточнi фiнансовi зобов'язання - 0,0 тис.грн.; - грошовi кошти - 241927 тис.грн.; - iншi оборотнi активи - 0 тис.грн. 2.2. Витрати майбутнiх перiодiв - 0 тис.грн. 2.3.Необоротні активи та групи вибуття – 289999 тис.грн 3. До складу зобов'язань, що приймаються до розрахунку, включаються: 3.1. Довгостроковi зобов'язання - 72 тис.грн. 3.2. Поточнi зобов'язання, в т. ч. - короткостроковi кредити банкiв - 0,0 тис.грн.; - поточна заборгованiсть за довгостроковими зобов'язаннями - 0,0 тис.грн.; - виданi векселi - 0,0 тис.грн.; - кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги - 18796 тис.грн. Поточнi зобов'язання за розрахунками: - з одержаних авансiв - 367140 тис.грн.; - з бюджетом - 7206 тис.грн.; - з позабюджетних платежiв - 0,0 тис.грн.; - зi страхування - 6008 тис.грн.; - з оплати працi - 11986 тис.грн.; - з учасниками - 642,0 тис.грн.; - iз внутрiшнiх розрахункiв - 0,0 тис.грн.; - iншi поточнi зобов'язання - 6954 тис.грн. 3.3. Забезпечення наступних виплат i платежiв - 80970 тис.грн. 3.4. Доходи майбутнiх перiодiв - 0,0 тис.грн. 4. Визначення вартостi чистих активiв проводиться за формулою: Чистi активи = (2.1 + 2.2+2.3) - (3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4) Чистi активи = (1393316 + 289999) - (72 + 418732 + 80970) = 1183541,0 тис.грн. Методика розрахунку вартостi чистих активiв ПАТ "Днiпровагонмаш" за 2011 рiк. 1. Пiд вартiстю чистих активiв розумiється величина, яка визначається шляхом вирахування iз суми активiв, прийнятих до розрахунку, суми його зобов'язань, прийнятих до розрахунку. 2. До складу активiв, якi приймаються до розрахунку, включаються: 2.1. Необоротнi активи: - нематерiальнi активи (залишкова вартiсть) -3149 тис.грн.; - незавершене будiвництво - 0 тис.грн.; - основнi засоби (залишкова вартiсть) - 106840 тис.грн.; - довгостроковi фiнансовi iнвестицiї - 0,0 тис.грн.; - iншi фiнансовi iнвестицiї - 12 тис.грн.; - довгострокова дебiторська заборгованiсть - 84 тис.грн.; - відстрочені податкові активи –14880 тис.грн. Оборотнi активи: - запаси - 368078 тис.грн.; - векселi одержанi - 26 тис.грн.; - дебiторська заборгованiсть - 880429 тис.грн.; - поточнi фiнансовi зобов'язання - 0 тис.грн.; - грошовi кошти - 191552 тис.грн.; - iншi оборотнi активи - 0тис.грн. 2.2. Витрати майбутнiх перiодiв – 0,0 тис.грн. 2.3.Необоротні активи та групи вибуття – 129999 тис.грн 3. До складу зобов'язань, що приймаються до розрахунку, включаються: 3.1. Довгостроковi зобов'язання - 72 тис.грн. 3.2. Поточнi зобов'язання, в т. ч. - короткостроковi кредити банкiв - 0 тис.грн.; - поточна заборгованiсть за довгостроковими зобов'язаннями - 0,0 тис.грн.; - виданi векселi - 0,0 тис.грн.; - кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги - 23504 тис.грн. Поточнi зобов'язання за розрахунками: - з одержаних авансiв - 626643 тис.грн.; - з бюджетом - 6224 тис.грн.; - з позабюджетних платежiв - 0,0 тис.грн.; - зi страхування - 4664 тис.грн.; - з оплати працi - 8986 тис.грн.; - з учасниками - 622,0 тис.грн.; - iз внутрiшнiх розрахункiв - 0,0 тис.грн.; - iншi поточнi зобов'язання - 6726 тис.грн. 3.3. Забезпечення наступних витрат i платежiв - 88648 тис.грн. 3.4. Доходи майбутнiх перiодiв - 0,0 тис.грн. 4. Визначення вартостi чистих активiв проводиться за формулою: Чистi активи = (2.1 + 2.2+2.3) - (3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4) Чистi активи = (1565050 + 129999) - (72+ 677369 + 88648+ 0,0) = 928960 тис.грн.
Висновок** Товариство відповідає вимогам ч.3. ст.155. Цивільного кодексу України, оскільки розрахункова вартість чистих активів складає 1183541 тис. грн. та не є меншою від розміру статутного капіталу товариства. Товариство відповідає вимогам ч.3. ст.155. Цивільного кодексу України, оскільки розрахункова вартість чистих активів складає 928960 тис. грн. та не є меншою від розміру статутного капіталу товариства.

 

8. Відомості щодо особливої інформації, що виникала протягом звітного періоду.
Дата вчинення дії Дата оприлюднення повідомлення Вид інформації
123
23.01.2012 23.01.2012 Інформація про зміну складу посадових осіб емітента
17.02.2012 17.02.2012 Інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

Фінансова звітність

 

Баланс
на 31.03.2012
Складено:
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності v

Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1234
          АКТИВ
I. Необоротні активи:
Нематеріальні активи
     залишкова вартість 010 3149 2949
     первісна вартість 011 5786 5790
     накопичена амортизація 012 (2637) (2841)
Незавершені капітальні інвестиції 020 - -
Основні засоби:
     залишкова вартість 030 106840 103947
     первісна вартість 031 205346 208099
     знос 032 (98506) (104152)
Довгострокові біологічні активи:
     справедлива (залишкова) вартість 035 - -
     первісна вартість 036 - -
     накопичена амортизація 037 - -
Довгострокові фінансові інвестиції:
     які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 040 - -
     інші фінансові інвестиції 045 12 12
Довгострокова дебіторська заборгованість 050 84 84
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості 055 - -
Первісна вартість інвестиційної нерухомості 056 - -
Знос інвестиційної нерухомості 057 - -
Відстрочені податкові активи 060 14880 14880
Гудвіл 065 - -
Інші необоротні активи 070 - -
Гудвіл при консолідації 075 - -
Усього за розділом I 080 124965 121872
II. Оборотні активи:
Виробничі запаси 100 236934 287834
Поточні біологічні активи 110 - -
Незавершене виробництво 120 100423 103104
Готова продукція 130 22478 20358
Товари 140 8243 20135
Векселі одержані 150 26 26
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
     чиста реалізаційна вартість 160 104 27625
     первісна вартість 161 139 27660
     резерв сумнівних боргів 162 (35) (35)
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
     з бюджетом 170 205734 200409
     за виданими авансами 180 531306 232345
     з нарахованих доходів 190 - -
     із внутрішніх розрахунків 200 - -
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 143285 137681
Поточні фінансові інвестиції 220 - -
Грошові кошти та їх еквіваленти:
     в національній валюті 230 3414 2158
     - у т.ч. в касі 231 1 2
     в іноземній валюті 240 188138 239769
Інші оборотні активи 250 - -
Усього за розділом II 260 1440085 1271444
III. Витрати майбутніх періодів 270 - -
IV. Необоротні активи та групи вибуття 275 129999 289999
Баланс 280 1695049 1683315
     
          ПАСИВ
I. Власний капітал
Статутний капітал 300 8318 8318
Пайовий капітал 310 - -
Додатковий вкладений капітал 320 603 603
Інший додатковий капітал 330 2852 2852
Резервний капітал 340 26054 26054
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 891634 1144536
Неоплачений капітал 360 - -
Вилучений капітал 370 - -
Накопичена курсова різниця 375 -501 1178
Усього за розділом I 380 928960 1183541
Частка меншості 385 - -
II. Забезпечення майбутніх витрат і платежів
Забезпечення виплат персоналу 400 27821 21725
Інші забезпечення 410 60827 59245
Сума страхових резервів 415 - -
Сума часток перестраховиків у страхових резервах 416 - -
Цільове фінансування1 420 - -
Усього за розділом II 430 88648 80970
III. Довгострокові зобов'язання
Довгострокові кредити банків 440 - -
Інші довгострокові фінансові зобов'язання 450 - -
Відстрочені податкові зобов'язання 460 - -
Інші довгострокові зобов'язання 470 72 72
Усього за розділом III 480 72 72
IV. Поточні зобов'язання
Короткострокові кредити банків 500 - -
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 510 - -
Векселі видані 520 - -
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 23504 18796
Поточні зобов'язання за розрахунками:
     з одержаних авансів 540 626643 367140
     з бюджетом 550 6224 7206
     з позабюджетних платежів 560 - -
     зі страхування 570 4664 6008
     з оплати праці 580 8986 11986
     з учасниками 590 622 642
     із внутрішніх розрахунків 600 - -
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу 605 - -
Інші поточні зобов'язання 610 6726 6954
Усього за розділом IV 620 677369 418732
V. Доходи майбутніх періодів 630 - -
Баланс 640 1695049 1683315

1 З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги (421) -

 

Звіт про фінансові результати
за 1 квартал 2012 року
Складено:
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності v

Стаття Код рядка За звітний період За попередній період
1234
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
          СТАТТЯ
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 1386052 -
Податок на додану вартість 015 (204251) -
Акцизний збір 020 - -
      025 - -
Інші вирахування з доходу 030 - -
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 035 1181801 -
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 040 (836372) -
Валовий:
     прибуток 050 345429 -
     збиток 055 - -
Інші операційні доходи 060 18708 -
У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних унаслідок сільськогосподарської діяльності 061 - -
Адміністративні витрати 070 (19058) -
Витрати на збут 080 (12919) -
Інші операційні витрати 090 (10184) -
У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів сільськогосподарської продукції, одержаних унаслідок сільськогосподарської діяльності 091 - -
Фінансові результати від операційної діяльності:
     прибуток 100 321976 -
     збиток 105 - -
Доход від участі в капіталі 110 - -
Інші фінансові доходи 120 1386 -
Інші доходи 1 130 89 -
Фінансові витрати 140 (28) -
Втрати від участі в капіталі 150 - -
Інші витрати 160 (12) -
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 165 - -
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:
     прибуток 170 323411 -
     збиток 175 - -
У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття унаслідок припинення діяльності 176 - -
У т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття унаслідок припинення діяльності 177 - -
Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 70509 -
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності 185 - -
Фінансові результати від звичайної діяльності:
     прибуток 190 252902 -
     збиток 195 - -
Надзвичайні:
     доходи 200 - -
     витрати 205 - -
Податки з надзвичайного прибутку 210 - -
Частка меншості 215 - -
Чистий:
     прибуток 220 252902 -
     збиток 225 - -
Забезпечення матеріального заохочення 226 - -
II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
          Найменування показника
Матеріальні затрати 230 801745 -
Витрати на оплату праці 240 72925 -
Відрахування на соціальні заходи 250 24918 -
Амортизація 260 3900 -
Інші операційні витрати 270 30661 -
Разом 280 934149 -
III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
          Назва статті
Середньорічна кількість простих акцій 300 16635800 -
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310 16635800 -
Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію 320 15.20227 -
Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію 330 15.20227 -
Дивіденди на одну просту акцію 340 - -

1 З рядка 130 графа 3 Дохід, пов'язаний з благодійною допомогою (131) -

 

Примітки до звітів

      Фiнансова звiтнiсть, що надається, грунтується на принципах i способах розкриття iнформацii, якi регулюються Мiжнародними стандартами фiнансовоi звiтностi.
      Основнi допущення- принцип нарахування та безперервностi.
     
      Основнi засоби вiдображаються за iсторичною або умовною вартiстю, за вирахуванням накопиченого зносу та накопичених збиткiв вiд знецiнення. На дату переходу до МСФЗ група використала справедливу вартiсть в якостi умовноi вартостi. З цiєю метою керiвництво використало оцiнки, зробленi незалежними квалiфiкованими професiйними оцiнювачами для визначення справедливоi вартості об’єктiв основних засобiв станом на дату переходу до МСФЗ. При цьому справедлива вартiсть визначалась як сума, на яку актив можна було б обмiняти в операцiях мiж добре обiзнаними, незалежними одна вiд одноi сторонами, якi бажають здiйснити таку операцiю. Справедлива вартiсть активiв, для яких iснує ринок, визначалась за iхньою ринковою вартiстю. Якщо для об’єкта основних засобiв, через його спеціальне призначення, не існувало ринкових iндикаторiв справедливої вартості, і даний об’єкт рідко є предметом продажу, за виключенням випадків продажу як частини діючого господарського об’єкта, для оцінки справедливої вартості використовувався дохідний метод амортизованої вартості заміщення.
      Сума, яка підлягає амортизації, становить первісну вартість або умовну вартість об’єкта основних засобів, за вирахуванням його ліквідаційної вартості. Ліквідаційна вартість активу - це очікувана сума, яку одержали б на даний момент від реалізації об’єкта основних засобів
      після вирахування очікуваних витрат на вибуття, якби даний актив уже досяг того віку та стану, у якому , як можна очікувати, він буде перебувати наприкінці строку свого корисного використання.
      Амортизація основних засобів нараховується з метою списання вартості відповідного активу протягом строку корисного використання і розраховується з використанням прямолінійного методу у діапазоні від 3 до 50 рокiв.
      Незавершене будівництво включає витрати, безпосередньо пов’язані з будівництвом
      основних засобів, включаючи відповідний розподіл накладних витрат, понесених безпосередньо під час будівництва. Незавершене будівництво не амортизується. Амортизація незавершеного будівництва починається з моменту готовності даних активів до експлуатації, тобто коли вони перебувають у місці та стані, який забезпечує їхню експлуатацію відповідно до намірів керівництва.
      Нематеріальні активи в момент придбання оцінюються по первісній вартості. Їх облік ведеться по первісній вартості за вирахуванням накопиченого зносу та накопичених збитків від знецінювання. Амортизація нематеріальних активів розраховується з використанням прямолінійного методу. Нематеріальні активи з невизначеним строком корисного використання не амортизуються та перевіряються на предмет знецінювання на кожну звітну дату.
      Необоротні активи та групи вибуття для продажу обліковуються по найменшій вартості - балансовій вартості або справедливій за вирахуванням витрат на продаж. Такі активи не підлягають амортизації, повинні бути доступними до негайного продажу та їх продаж повинен бути високо вірогідним. Діяльність, що припиняється - це компонент підприємства, який або вибув, або класифікується, як « призначений для продажу» та уявляє собою або окрему лінію бізнесу, або географічний сегмент, або дочірнє підприємство, придбане виключно з ціллю перепродажу.
     
      Запаси відображаються за меншою з двох величин: первісної вартості та чистої вартості реалізації. Первісна вартість запасів включає витрати на сировину, прямі витрати на оплату праці та відповідні накладні витрати, понесені до доведення запасів до їхнього теперішнього місця розташування та стану. При переміщенні запасів з базових складів в підрозділи та при продажу запасів застосовувався метод ідентифікованої вартості оцінки відповідної одиниці запасів. При передачі запасів у виробництво їхня оцінка здійснюється з використанням методу середньозваженої вартості. Чиста вартість реалізації визначається виходячи з розрахункової ціни продажу, за вирахуванням всіх очікуваних витрат на завершення виробництва та реалізацію.
     
      Фінансові активи представлені кредитами та дебіторською заборгованістю. Класифікація залежить від характеру та цілі фінансових активів і визначається на момент первісного визнання.
      Торгова та інша дебіторська заборгованість з фіксованими платежами або платежами, які можна визначити, яка не має котирування на активному ринку, класифікується як кредити та дебіторська заборгованість. Кредити та дебіторська заборгованість оцінюються за амортизованою вартістю з використанням методу ефективної ставки відсотка, за вирахуванням збитку від знецінення. Доходи з відсотків визнаються із застосуванням методу ефективної ставки відсотка, за винятком короткострокової дебіторської заборгованості, коли визнання відсотків не буде мати істотного впливу. Короткострокова дебіторська заборгованість, на яку не нараховуються відсотки, відображається за номінальною вартістю.
      Відповідні резерви на покриття збитків від сумнівної заборгованості визнаються і складі прибутку або збитку, коли існують об’єктивні свідчення того, що актив знецінився.
     
      Акціонерний капітал визнається за історичною вартістю, скоригованою на вплив від застосування МСФО 29 «Фінансова звітність в умовах гіперінфляції» для внесків, зроблених до 31 грудня 2000 року. Вплив від застосування МСФО 29 відображається в Балансі в складі додаткового капіталу.
     
      Резерви визнаються, коли підприємство має поточне юридичне або конструктивне зобов’язання внаслідок минулої подіі, і при цьому існує ймовірність, що воно буде змушене погасити дане зобов’язання і можна зробити достовірну оцінку зобов’язання.
      Умовні зобов’язання не визнаються у фінансовій звітності. Вони розкриваються у примітках до фінансової звітності, окрім випадків, коли ймовірність відтоку ресурсів, які втілюють у собі економічні вигоди,є незначною.
     
      Пенсійні зобов’язання обліковуються як довгострокові зобов’язання. Підприємство використовує послуги професійного актуарія для розрахунку суми цих зобов’язань на звітну дату. Фактичні результати можуть відрізнятися від оцінок, зроблених станом на звітну дату.
     
      Доходи від реалізації оцінюються за справедливою вартістю компенсації, отриманої в оплату або очікуваної до отримання. Доходи від реалізації зменшуються на очікувану суму повернутих клієнтам товарів та готової продукції. Доходи не включають торгових знижок, податків та інших подібних відрахувань, отриманих на користь третіх осіб.
      Доходи від реалізації визнаються за умови виконання всіх наведених нище умов:
      1. Підприємство передало покупцю усі істотні ризики та вигоди.
      2. Підприємство більше не бере участі в управлінні та не здійснює контроль за реалізованими товарами, готовою продукцією.
      3. Сума доходів може бути достовірно визначена.
      4. Існує вірогідність, що економічні вигоди, пов’язані з операцією, будуть отримані підприємством.
      5. Понесені витрати можуть бути достовірно оцінені.
     
      При визначенні доходу використовується метод нарахування. Витрати визнаються одночасно з визнанням доходу, для отримання якого вони були здійснені. В фінансовій звітності для відображення витрат використовується модель по функціям витрат.
     
      Так як консолідована звітність по МСФЗ за 2011 поквартально не надавалась, а обліковою політикою підприємства було визначено, що підприємство надає річну консолідовану звітність за 2011 рік по ПСБУ, тому дані за попередній період у Формi № 2 « Звіт про фінансові результати» відсутні.