Зміст

Квартальна інформація
Зміна до Квартальної інформації
Вступ
Розділ I. Основні відомості про емітента
Розділ II. Фактори ризику
Розділ III. Інформація про господарську діяльність емітента
Розділ IV. Інформація про основні засоби емітента
Розділ V. Інформація про працівників емітента
Розділ VІ. Основні дані про органи та посадових осіб емітента
Розділ VІІ. Інформація про засновників, учасників (акціонерів) та власників істотної участі емітента
Розділ VІІІ. Інформація про правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, іншими афілійованими особами
Розділ ІХ. Інформація про судові процеси, процедури досудового врегулювання спору, виплати штрафних санкцій
Розділ Х. Інформація про цінні папери емітента
Розділ ХІ. Фінансова звітність емітента
Розділ ХIІ. Висновок щодо операційної та фінансової діяльності емітента
Інформація про осіб, що підписують документ
1. Основні відомості про емітента
2. Інформація про загальні збори акціонерів
3. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент*
4. Відомості про цінні папери емітента
5. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів
6. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
7. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
8. Відомості щодо особливої інформації, що виникала протягом звітного періоду.
Баланс
Звіт про фінансові результати
Примітки до звітів
Квартальна інформація
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 05669819
Повне найменування емітента: Відкрите акціонерне товариство «Дніпровагонмаш»
Скорочене найменування емітента (за наявності): ВАТ «Дніпровагонмаш»
Організаційно-правова форма емітента за КОПФГ: Відкрите акціонерне товариство
Місцезнаходження емітента:
Поштовий індекс: 51925
Область: Дніпропетровська
Район:
Населений пункт: м. Дніпродзержинськ
Вулиця: Українська
Будинок: 4
Корпус:
Офіс / квартира:
Міжміський код та телефон емітента: 0569233046
Номер факсу емітента: 0569232638
Веб-сайт емітента: www.dvmash.com
Дата, на яку складено квартальну інформацію (день, місяць, рік): 31.03.2011

 

Вступ

      Ця квартальна інформація містить оцінки і прогнози уповноважених органів управління ВАТ «Дніпровагонмаш» щодо перспектив розвитку галузі економіки, в якій емітент здійснює основну діяльність, і результатів діяльності емітента, у тому числі планів емітента, ймовірності настання певних подій чи вчинення певних дій. Інвестори не повинні повністю покладатися на оцінки і прогнози органів управління емітента, оскільки фактичні результати діяльності емітента в майбутньому можуть відрізнятися від прогнозованих результатів з багатьох причин.
      Придбання цінних паперів емітента пов’язане з ризиками, описаними в цій квартальній інформації.
      До складу консолiдованої фiнансової звiтностi станом на 31.03.2011 року ввiйшли показники дiяльностi материнського пiдприємства ВАТ «Днiпровагонмаш» та пiдприємств: Металургiйного пiдприємства «Днiпродзержинський сталеливарний завод», дочiрнього пiдприємства ВАТ «Днiпровагонмаш», ТОВ «Торговий Дiм «Днiпровагонмаш» (м. Москва), ТОВ «Вагонбудiнвест», ТОВ «Сигнум Iнвест».
      ВАТ «Днiпровагонмаш» має Київське представництво вiдкритого акцiонерного товариства «Днiпровагонмаш», метою дiяльностi якого є представництво та захист iнтересiв ВАТ «Днiпровагонмаш» на ринку вагонобудування України та за її кордоном, розширення ринку збуту продукцiї.
      Звіт розкриває повну, достовірну інформацію про загальну діяльність емітента у 1 кварталі 2011 року. Значну увагу у звіті приділено опису господарської діяльності, структурі підприємства, факторам ризику, органам управління. Розкрита інформація про цінні папери товариства зазначені засновники та акціонери ВАТ «Дніпровагонмаш».

 

Розділ I. Основні відомості про емітента

      1.1. Повне найменування емітента: Відкрите акціонерне товариство «Дніпровагонмаш»
      Скорочене найменування емітента: ВАТ «Дніпровагонмаш»
      Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 05669819
     
      1.2. Дата проведення державної реєстрації: 19.04.1995р.
      Номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців: 12231200000000008
      Місце проведення державної реєстрації: Виконавчий комітет Дніпродзержинської міської ради Дніпропетровської області
      Місцезнаходження емітента: 51925, Дніпропетровська обл., м. Дніпродзержинськ, вул. Українська, буд. 4
      Телефон: 0569233046
      Факс: 0569232638
      Адреса електронної пошти емітента: ivashina@dvm.com.ua
      Веб-сторінка, на якій доступна інформація про емітента чи його цінні папери: www.dvmash.com
     
      Спеціальний підрозділ ВАТ «Дніпровагонмаш» по роботі з акціонерами та інвесторами – бюро-секретаріат по сприянню у роботі наглядової ради.
      Місцезнаходження підрозділу: 51925, Дніпропетровська обл., м. Дніпродзержинськ, вул. Українська, буд. 4.
      Телефон: 0569233046
      Факс: 0569232638
      Адреса електронної пошти: ivashina@dvm.com.ua
     
      1.3. Пiдприємство створювалось на базi вагоноремонтних майстерень металургiйного заводу, побудованих в 1916 - 1918 роках польсько - бельгiйсько - французьким "Пiвденноросiйським Днiпровським Металургiйним товариством". Ще на початку ХХ сторiччя тут вироблялися двоколiйнi критi вагони для магiстральних залiзниць.
      Становлення заводу в якостi самостiйного пiдприємства вiдбувалось в роки радянської влади. У 1925 роцi Постановою Правлiння Главметалу ВСНГ СРСР вiд 17 грудня було прийнято рiшення про створення самостiйного вагонобудiвного виробництва. У 1926 роцi вагонобудiвне вiддiлення остаточно видiлилося зi складу металургiйного заводу i стало самостiйним пiдприємством - Кам'янським вагонобудiвним заводом. В жовтнi цього ж року, вже в новому статусi, завод почав виробництво своєї продукцiї.
      Довгi роки пiдприємство було вiдоме постiйним партнерам i споживачам як Днiпродзержинський вагонобудiвний завод iменi газети "Правда". Це iм'я присвоєне заводу на прохання його колективу наприкiнцi 20-х рокiв в подяку за активну помiч, яку надавала йому редакцiя газети "Правда" на перших, найскладнiших, етапах розвитку.
      Розширення сфери дiяльностi пiдприємства викликало необхiднiсть його структурної перебудови. На базi Днiпродзержинського вагонобудiвного заводу iменi газети "Правда" у липнi 1993 року було створено виробниче об'єднання вагонобудування "Днiпровагонмаш". В груднi 1993 року, згiдно з наказом Мiнiстерства машинобудування, вiйськово-промислового комплексу i конверсiї України № 775 вiд 22 грудня 1993 року та у вiдповiдностi з Указом Президента України "Про корпоратизацiю пiдприємств" вiд 15 червня 1993 року, було створено Вiдкрите акцiонерне товариство "Днiпровагонмаш", шляхом корпоратизацiї майна державного виробничого об'єднання вагонобудування "Днiпровагонмаш".
      Строк існування з дати державної реєстрації як ВАТ «Дніпровагонмаш» – 16 років.
      ВАТ «Дніпровагонмаш» створено на невизначений строк.

     
      1.4. Протягом звітного періоду ВАТ «Дніпровагонмаш» не здійснювало купівлю чи продаж значної частини активів (понад 10 відсотків вартості активів), не пов'язаних з основною діяльністю товариства, у тому числі акцій (часток, паю) у статутному (складеному, пайовому) капіталі інших юридичних осіб.

      1.5. Структурних змін в органах управління товариства, в організаційній структурі, в основних структурних підрозділах товариства та їх функціональному призначенні в звітному періоді не відбулось.
     
      1.6. Протягом звітного періоду нові дочірні підприємства Відкритим акціонерним товариством «Дніпровагонмаш» не ствроювались та жодна юридична особа не набула статусу залежного від ВАТ «Дніпровагонмаш».
     
      Протягом звітного періоду рішення про ліквідацію Металургiйного пiдприємства «Днiпродзержинський сталеливарний завод», дочiрнього пiдприємства вiдкритого акцiонерного товариства «Днiпровагонмаш» (скорочено ДП «Стальзавод»), створеного згiдно рiшення загальних зборiв ВАТ «Днiпровагонмаш» вiд 22.03.1995 року, не приймалось.
      Залежними по відношенню до ВАТ «Дніпровагонмаш» є ТОВ "Торговий Дiм «Днiпровагонмаш» (м. Москва), ТОВ «Вагонбудiнвест», ТОВ «Сигнум Iнвест». Перелічені підприємства протягом звітного періоду не втратили статусу залежних від ВАТ «Дніпровагонмаш».

     
      1.7. Розмір зареєстрованого статутного капіталу ВАТ «Дніпровагонмаш» складає 8 317 900,00 грн.
      Розмір сплаченого статутного капіталу ВАТ «Дніпровагонмаш» - 8 317 900,00 грн.
      Протягом звітного періоду розмір статутного капіталу ВАТ «Дніпровагонмаш» не змінювався.
      Розмір власного капіталу ВАТ «Дніпровагонмаш» на 01.01.2011р. складає 452117,0 грн.
      Розмір власного капіталу ВАТ «Дніпровагонмаш» на 31.03.2011р. - 701772,0 грн.

     
      1.8. ВАТ «Дніпровагонмаш» не належить нi до яких об'єднань пiдприємств чи груп суб'єктів господарювання.

     
      1.9. У звітному періоді чергові та позачергові збори акціонерів ВАТ «Дніпровагонмаш» не проводились.

 

Розділ II. Фактори ризику

      2.1.1. Протягом звітного періоду не відбувалось подій, які могли б:
      - обмежити можливість акціонерів впливати на рішення стосовно обрання членів органів управління товариства або інших питань, що вирішуються шляхом голосування акціонерів;
      - спричинити «розмиття» поточної частки акціонера у статутному капіталі товариства;
      - негативно вплинути на права власників цінних паперів товариства, включаючи можливість реалізації цих прав;
      - обмежити виплату дивідендів за акціями;
      - обмежити можливість відчуження цінних паперів емітента їхніми власниками;
      - вплинути на виплату дивідендів, процентів або інших виплат нерезидентам;
      - вплинути на розмір прибутку власників цінних паперів.
     
      2.1.2. Фактори ризику, стосовно фінансово-господарського стану емітента, які впливають на діяльність ВАТ «Днiпровагонмаш»:
      - конкуренти - в умовах зростаючої конкуренції емітенту може не вистачити ресурсів для збільшення своєї частки на ринку, що негативно позначиться на його операціях та прибутках: поява нових вагонобудівних підприємств, нарощування потужностей існуючих заводів та розширення їхньої номенклатури.
      Даний фактор ризику можливо зменшити за рахунок освоєння нових типів продукції, модернізації існуючих, а також шляхом виробництва спеціалізованого рухомого складу, який не представлений в номенклатурі продукції конкурентів;
      - собівартість - ризик зростання витрат на підготовку виробництва, витрат на виробництво та збут продукції (робіт, послуг), що може призвести до зниження доходу емітента: постійне зростання цін на сировину та матеріали, комплектуючі вироби, енергоносії, транспортні витрати може привести до збільшення собівартості виробництва продукції. За I квартал 2011р. ціни на металопрокат в середньому збільшились на 10,0 %, на комплектуючі вироби – на 9,9%;
      - проблеми із залученням коштів для розширення діяльності: відкрито кредитну лінію в ПАО «Промінвестбанк». Проблем з залученням коштів не існує. Є проблема з ціною позикового капіталу;
      - екологічні ризики - ризики, пов’зані зі шкідливим впливом діяльності емітента на навколішне середовище та застосування заходів впливу з боку державних органів, які здійснюють нагляд у сфері охорони навколишнього середовища: даний фактор ризику можливо зменшити шляхом удосконалення екологічно безпечних технологій Так, наприклад, для зменшення шкідливого впливу на навколишне середовище можливе застосування екологічно безпечних фарб та розчинників, заміна фізично зношених пилеулавлювачів ЗІЛ -900 на нові більш ефективні, розробка нових технологій з використанням відходів виробництва.
     
      На товариство не впливають наступні ризики:
      - нерентабельність: рентабельність товарної продукції за I квартал 2011р. складає 30,2%. Всі види продукції рентабельні;
      - нестача ресурсів: проблем з ресурсами, необхідними для ведення бізнесу при запровадженні автоматичного погашення экспортного ПДВ, протягом I кварталу 2011р. не було. Майже всю продукцию ВАТ «Дніпровагонмаш» збуває в Росію за умов 50-70% попередньої оплати.
      - відсутність можливості продовжити термін дії ліцензії емітента на провадження основного виду (основних видів) діяльності чи дозволу на використання об'єктів, обіг яких є обмеженим (включаючи природні ресурси): у звітному періоді ліцензії та дозволи не отримувались, не продовжувались та не скасовувались.
      - нестабільність фінансово-господарського стану: фінансовий стан підприємства стабільний. Позиковий капітал за станом на 31.03.2011р. складає 123,85 млн. грн. (17,6 % від власного капіталу);
      - неякісне технологічне обладнання: ризики відсутні;
      - ризики, пов'язані з судовими процесами, учасником яких виступає емітент: ризики, пов'язані з судовими процесами за участю ВАТ «Днiпровагонмаш» відсутні.
      Господарські та фінансові ризики не впливають на фінансово-господарський стан дочірнього підприємства та залежних підприємств.
     
      2.1.3. Політичні та макроекономічні ризики, які впливають на діяльність ВАТ «Днiпровагонмаш»:
      - невизначеність регуляторного середовища для діяльності емітента: зміна вимог щодо ліцензування, сертифікації продукції; зміна рівню бюрократизму та корупції. Даний фактор ризику можливо зменшити за рахунок диверсифікації виробництва;
      - політична нестабільність: непередбачуваність зміни законодавства, відсутність замовлень на місцевому ринку, введення загороджувального мита в Росії на українську продукцію. Даний фактор ризику можливо зменшити за рахунок проведення гнучкої маркетингової політики (розробка альтернативних шляхів збуту продукції, розширення географії поставок продукції)
     
      На товариство не впливають наступні політичні та макроекономічні ризики:
      - податкове навантаження - високі податки або вимоги податкових органів, що призводить до зростання податкових платежів, штрафів і пені;
      - рецесія чи зниження темпів економічного розвитку;
      - зростання інфляції чи зниження впевненості споживачів у майбутньому;
      - неефективна судова система. Ризики, пов’язані з неефективною судовою системою, мають суб’єктивний та системний характер, і по відношенню до ВАТ «Днiпровагонмаш» не відзначаються індивідуально визначеним спрямуванням;
      - обмеження на валютні операції тощо.

 

Розділ III. Інформація про господарську діяльність емітента

      3.1. Основними видами діяльності ВАТ «Дніпровагонмаш» є:
      35.20.1 Виробництво залізничного рухомого складу;
      29.51.1 Виробництво машин та устаткування для металургії;
      55.23.0 Надання інших місць для тимчасового проживання, не віднесених до інших групувань;
      55.51.0 Діяльність їдалень;
      60.23.0 Діяльність нерегулярного пасажирського транспорту;
      51.57.0 Оптова торгівля відходами та брухтом.
      Протягом звітного періоду основні види діяльності ВАТ «Дніпровагонмаш» не змінювались.
     
      Основними видами діяльності ДП «Стальзавод» є:
      27.52.0 Лиття сталі;
      27.51.0 Лиття чавуну;
      27.53.0 Лиття легких кольорових металів;
      27.10.0 Виробництво чавуну, сталі та феросплавів;
      35.20.1 Виробництво залізничного рухомого складу;
      51.57.0 Оптова торгівля відходами та брухтом.
      Протягом звітного періоду основні види діяльності ДП «Стальзавод» не змінювались.
     
      Основними видами діяльності ТОВ «Торговий Дiм «Днiпровагонмаш» (м.Москва) є:
      50.1 Торгівля автотранспортними засобами;
      51.70 Інша оптова торгівля;
      74.13 Дослідження кон’юктури ринку та виявлення суспільної думки;
      74.14 Консультування з питань комерційної діяльності та управління;
      74.8 Надання різних видів послуг;
      74.4 Рекламна діяльність.
      Протягом звітного періоду основні види діяльності ТОВ «Торговий Дiм «Днiпровагонмаш» не змінювались.
     
      Основними видами діяльності ТОВ «Вагонбудiнвест» є:
      51.90.0 Інші види оптової торгівлі;
      51.52.1 Оптова торгівля рудами заліза та кольорових металів;
      51.52.2 Оптова торгівля чорними та кольоровими металами в первинних формах та напівфабрикатами з них.
      Протягом звітного періоду основні види діяльності ТОВ «Вагонбудiнвест» не змінювались.
     
      Основними видами діяльності ТОВ «Сигнум Iнвест» є:
      74.14.0 Консультування з питань комерційної діяльності та управління;
      74.87.0 Надання інших комерційних послуг.
      Протягом звітного періоду основні види діяльності ТОВ "Сигнум Iнвест" не змінювались.
     
     
      3.2. ВАТ «Дніпровагонмаш» спеціалізується на виробництві вантажних вагонів – магістральних та промислових. За I квартал 2011р. виготовлено продукції на суму 940 568,5 тис. грн. (1 751 вагон). Темп зростання до I кварталу 2010р. складає 212,4 %.
      Основні види продукції, за рахунок продажу яких отримано більше 10,0 % доходу за звітний період:
      - обсяг виробництва
      напіввагон мод.12-4106 - 931 шт. - 467,1 млн. грн.
      напіввагон мод.12-4102 - 680 шт. - 336,5 млн. грн.
      платформа мод.13-4107 - 120 шт. - 127,7 млн. грн.
      - обсяг продажу
      напіввагон мод.12-4106 - 886 шт. - 443,4 млн. грн.
      напіввагон мод.12-4102 - 725 шт. - 356,8 млн. грн.
      платформа мод.13-4107 - 120 шт. - 127,7 млн. грн.
      - середньореалізаційні ціни
      напіввагон мод.12-4106 - 500 458 грн.
      напіввагон мод.12-4102 - 492 196 грн.
      платформа мод.13-4107 - 1 064 517 грн.
      Обсяг продажу продукції за I квартал 2011р. складає 938 543,3 тис. грн. «Укрзалізниця» не закуповує вантажні вагони вітчизняних виробників. Замовниками продукції ВАТ «Дніпровагонмаш» є російські підприємства, тому за звітний період реалізовано продукції на експорт на суму 937 211,5 тис. грн., або 99,9 % від загального обсягу продажу.
      У першому кварталі 2011р. нові види продукції не були запропоновані.
     
      У звітному періоді доходи дочірнього та залежних підприємств отриманих за продаж своєї продукції є меншими ніж 10 відсотків доходу отриманого ВАТ «Дніпроагонмаш». З цієї причини дані щодо продукції дочірнього та залежних підприємств у звіті не приводиться.

      3.3. Протягом звітного періоду змін в системі збуту продукції не відбувалось та ВАТ «Днiпровагонмаш» реалiзує свою продукцiю безпосередньо прямим способом, через Київське представництво ВАТ «Днiпровагонмаш» та через ТОВ «Торговий Дiм «Днiпровагонмаш» у м. Москва.
      Змін в системі збуту продукції дочірнього та залежних підпрємств не відбулось.
     
      3.4. Протягом звітного періоду основні постачальники ВАТ «Дніпровагонмаш» за основними видами сировини та матерiалiв, необхiдних для виготовлення товарної продукцiї, не змінились. Ними є: ТОВ «Iнтерпайп Україна», ТОВ «Регiон», ТОВ «МД Груп Запорiжжя», ТОВ «Метiнвест-Україна», Корпорація «Індустріальний Союз Донбасу», ТОВ «УПЕК Трейдінг», ВАТ «Нижньотагільський меткомбінат», Компанія «Nomad investments limited», ТОВ «ДСС Глобал Трейдінг», ВАТ «Виксунський метзавод», ТОВ «Промислова комплектацiя», ЗАТ «Зовнiшньо-торгiвельна фiрма «Трансмашекспорт».
      В порівнянні з початком поточного року змінились ціни на наступну сировину та матерiали:
       ТОВ «МД Груп Запоріжжя» постачає листовий прокат 4-6 мм ст 3 - спостерігалось збільшення ціни на 11,2 %;
      ТОВ «Метінвест-Україна» постачає:
      - куток 160х100х10 ст 09Г2 - спостерігалось збільшення ціни на 10,7 %;
      - балку хребтову ст 09Г2 (зет 310) - збільшення ціни на 10,9 %;
      Корпорація «Індустріальний Союз Донбасу» постачає листовий прокат:
      - 6-25 мм ст 09Г2С-14 - відбулось збільшення ціни на 14,4 %;
      - 6-25 мм ст 3 - збільшення ціни на 15,5 %;
      - 30-40 мм ст 09Г2С-14 - збільшення ціни на 14,0 %;
      ТОВ «УПЕК Трейдінг» постачає підшипники - спостерігалось збільшення ціни на 10,1 %;
      ВАТ «Нижньотагільський меткомбінат» постачає:
      - профіль вагонної стійки - спостерігалось збільшення ціни на 10 %;
      - балку №19 ст 09Г2 - збільшення ціни на 14,5 %;
      - куток 160х100х10 ст 09Г2 - збільшення ціни на 10,9 %;
      Компанія «Nomad investments limited» постачає гнуті профілі - відбулось збільшення ціни на 22,7 %;
      ТОВ «ДСС Глобал Трейдінг» постачає круги - 21,30 мм ст 55С2 - простежувалось збільшення ціни на 10,2 %;
      ТОВ «Промислова комплектацiя» постачає сталеве литво - спостерігалось збільшення ціни на 14 %;
      ЗАТ «Зовнiшньо-торгiвельна фiрма «Трансмашекспорт» постачає розподiльники повiтря -відбулось збільшення ціни на 11 %.
     
      Постачання імпортних матеріалів складає 24 % від загальних витрат на придбання матеріалів.
     
      Основні постачальники ДП «Стальзавод» за основними видами сировини та матерiалiв, необхiдних для виготовлення товарної продукцiї, не змінились. Ними є: ТОВ «Єкобрикет», ТОВ «Рейлсевіс», ВАТ «Гусаровський ГВК», ВАТ «Дніпровагонмаш». Ціни на основні матеріали (сировину), комплектуючі та товари протягом звітного періоду на 10 або більше відсотків не змінювались. Імпортні матеріали (сировина), комплектуючі та товари не постачались.
     
     
      3.5. Основними клієнтами ВАТ «Дніпровагонмаш» у І кварталі 2011 року були ЗАТ «Міжнародна інвестиційна група «МІГ» та ТОВ «Промислова комплектація» з якими були укладені наступні договори:
     
      1. ЗАТ «Міжнародна інвестиційна група «МІГ», м. Москва:
     
      - по Контракту № 433 від 15.02.2011р. та Специфікації № 1 поставлені напіввагони мод. 12-4102, у кількості 100 одиниць;
      - по Специфікації № 3 до Контракту № 1159 від 12.11.2010р. поставлені напіввагони мод. 12-4106, у кількості 243 одиниць;
      - по Специфікації № 3 до Контракту № 1136 від 01.11.2010р. поставлені напіввагони мод. 12-4102, у кількості 210 одиниць;
      - по Контракту № 633 від 23.03.2011р. та Специфікації № 1 поставлені напіввагони мод. 12-4106, у кількості 150 одиниць; та напіввагони мод. 12-4102, у кількості 100 одиниць;
     
      2. ТОВ «Промислова комплектація», м.Кременчук:
     
      - по Специфікації № 2 до Договору № 1217 від 15.12.2010р. поставлені напіввагони мод. 12-4102 у кількості 150 одиниць та напіввагони мод. 12-4102 у кількості 150 одиниць;
      - по Специфікації № 3 до Договору № 1114 від 25.10.2010р. поставлені напіввагони моделі 12-4106 у кількості 45 одиниць;
      - по Договору № 238 від 21.01.11р. та Специфікації №1 поставлені напіввагони мод. 12-4102 у кількості 170 одиниць та напіввагони моделі 12-4106 у кількості 243 одиниць;
      - по Специфікації № 2 до Договору № 238 від 21.01.2011р поставлені напіввагони моделі 12-4106 у кількості 100 одиниць;
      - по Специфікації № 2 до Договору № 1114 від 25.10.2010р поставлені напіввагони моделі 12-4106 у кількості 100 одиниць.
     
      У звітному періоді доходи дочірнього та залежних підприємств отриманих за продаж своєї продукції є меншими ніж 10 відсотків доходу отриманого ВАТ «Дніпроагонмаш». З цієї причини інформація про клієнтів дочірнього та залежних підприємств у звіті не приводиться.
     
      3.6. У звітному періоді спільної діяльності з іншими підприємствами, установами, організаціями ВАТ «Дніпровагонмаш» та його дочірне/залежні підприємства не здійснювали.
     

      3.7. У звітному періоді ВАТ «Дніпроагонмаш» та його дочірне, та залежні підприємства нові ліцензії та дозволи не отримували, діючі не продовжувались та не скасовувались.
     
      3.8. Станом на 31.03.2011р. ВАТ «Дніпровагонмаш» володіє наступними об’єктами права інтелектуальної власності:
     
      1. Патент України № 3354 на промисловий зразок «Вагон хопер-дозатор», виданий Державним підприємством «Український інститут промислової власності» (УКРПАТЕНТ) 28.02.2000р.
      Строк дії - до 29.04.2014р.
      Патентом захищено зовнішній вигляд (художньо-конструктивні особливості) вагона хопер-дозатора моделі 19-4101, що призначений для перевезення, механізованого дозованого розвантаження і розрівнювання баластних сипучих матеріалів на рейковій колії під час її прокладки, реконструкції або ремонту.
     
      2. Патент України № 4246 на промисловий зразок «Піввагон», виданий Державним підприємством «Український інститут промислової власності» (УКРПАТЕНТ) 15.12.2000р.
      Строк дії – до 20.06.2015р.
      Патентом захищено зовнішній вигляд піввагону моделі 12-4102 з глухим днищем.
     
      3. Патент України № 8355 на промисловий зразок «Вагон для цементу та інших сипучих вантажів», виданий Державним підприємством «Український інститут промислової власності» (УКРПАТЕНТ) 15.01.2004р.
      Строк дії – до 30.04.2018р.
      Патентом захищено зовнішній вигляд вантажного вагона моделі 19-4109, призначеного для перевезення цементу та інших сипких вантажів, які потребують захисту від атмосферних опадів.
     
      4. Патент України № 6580 на корисну модель «Вагон-платформа для листового прокату», виданий Державним підприємством «Український інститут промислової власності» (УКРПАТЕНТ) 16.05.2005р.
      Строк дії – до 08.10.2014р.
      Патентом захищено особливості оригінальної конструкції спеціалізованого вагона-платформи моделі 13-4107 для транспортування широколистового прокату.
     
      5. Патент РФ № 51949 на корисну модель «Вагон-платформа для листового прокату»,
      виданий Федеральним державним закладом «Федеральний інститут промислової власності Федеральної служби по інтелектуальній власності, патентам та товарним знакам» (РОСПАТЕНТ) 10.03.2006р.
      Строк дії – 25.03.2015р.
      Патентом захищено особливості оригінальної конструкції (поворотна вантажна платформа) спеціалізованого вагона-платформи моделі 13-4107 для транспортування широколистового прокату.
     
      6. Патент України № 8657 на корисну модель «Вагон-платформа для рулонів металевого листового прокату», виданий Державним підприємством «Український інститут промислової власності» (УКРПАТЕНТ) 15.08.2005р.
      Строк дії – до 01.02.2015р.
      Патентом захищено конструкцію кузова вагона-платформи моделі 13-4094 для перевезення рулонів металевого листового прокату.
     
      7. Патент України № 11890 на промисловий зразок «Вагон-платформа для листового прокату», виданий Державним підприємством «Український інститут промислової власності» (УКРПАТЕНТ) 17.04.2006р.
      Строк дії – до 14.02.2020р.
      Патентом захищено зовнішній вигляд спеціалізованого вагона-платформи моделі 13-4107 для перевезення широкоформатного листового прокату.
     
      8. Патент України № 13313 на промисловий зразок «Вагон-платформа для контейнерів», виданий Державним підприємством «Український інститут промислової власності» (УКРПАТЕНТ) 15.12.2006р.
      Строк дії – до 30.01.2021р.
      Патентом захищено зовнішній вигляд та оригінальну конструкцію рами спеціалізованої платформи для великовагових контейнерів моделі 13-4117.
     
      9. Патент України № 23046 на корисну модель «Вагон-платформа для вантажів різної довжини», виданий Державним підприємством «Український інститут промислової власності» (УКРПАТЕНТ) 10.05.2007р.
      Строк дії – до 27.10.2016р.
      Патентом захищено обладнання універсальної платформи для можливості перевезення різноманітних довгомірних вантажів, зокрема, довгомірної слябової заготовки.
     
      10. Патент України № 19212 на корисну модель Технологічний вагон для гасіння коксу», виданий Державним підприємством «Український інститут промислової власності» (УКРПАТЕНТ) 15.12.2006р.
      Строк дії – до 10.05.2016р.
      Патентом захищено покращену конструкцію коксогасильного вагону моделі КТВ 4125.00.000 для гасіння коксу водою в коксогасильній башті.
     
      11. Патент України №19522 на корисну модель «Вагон-платформа для листової сталі в рулонах», виданий Державним підприємством «Український інститут промислової власності» (УКРПАТЕНТ) 15.12.2006р.
      Строк дії – до 03.07.2016р.
      Патентом захищено удосконалення конструкції платформи моделі 13-4094 (перевезення рулонів листового прокату) для можливості транспортування більшого типорозмірного ряду рулонів.
     
      12. Патент України № 23786 на корисну модель «Похила підлога коксогасильного вагону», виданий Державним підприємством «Український інститут промислової власності» (УКРПАТЕНТ) 11.06.2007р.
      Строк дії – до 03.01.2017р.
      Патентом захищено оригінальну конструкцію підлоги коксогасильного вагону моделі КТВ 4125.00.000 для підвищення експлуатаційної надійності вагонів.
     
      13. Патент РФ № 64623 «Похила підлога коксогасильного вагону», виданий Федеральним державним закладом «Федеральний інститут промислової власності Федеральної служби по інтелектуальній власності, патентам та товарним знакам» (РОСПАТЕНТ) 10.07.2007р.
      Строк дії – до 27.12.2016р.
      Патентом захищено оригінальну конструкцію підлоги коксогасильного вагону моделі КТВ 4125.00.000 для підвищення експлуатаційної надійності вагонів.
     
      14. Патент України № 22471 на корисну модель «Коксогасильний вагон з охолоджуваною металоконструкцією», виданий Державним підприємством «Український інститут промислової власності» (УКРПАТЕНТ) 25.04.2007р.
      Строк дії – до 20.11.2016р.
      Патентом захищено конструкцію перспективного вагону для гасіння розпеченого коксу в гасильній башті з метою збільшення терміну служби і зниження трудомісткості виготовлення вагону.
     
      15. Патент РФ № 64622 від 10.07.2007р. на корисну модель «Коксогасильний вагон з охолоджуваною металоконструкцією», виданий Федеральним державним закладом «Федеральний інститут промислової власності Федеральної служби по інтелектуальній власності, патентам та товарним знакам» (РОСПАТЕНТ) 10.07.2007р.
      Строк дії – до 27.12.2016р.
      Патентом захищено конструкцію перспективного вагону для гасіння розпеченого коксу в гасильній башті з метою збільшення терміну служби і зниження трудомісткості виготовлення вагону.
     
      16. Патент України № 26815 на корисну модель «Вагон-платформа для слябів, металопрокату та великовагових контейнерів», виданий Державним підприємством «Український інститут промислової власності» (УКРПАТЕНТ) 10.10.2007р.
      Строк дії – до 03.05.2017р.
      Патентом захищено конструкцію багатофункціональної платформи моделі 13-4140 для перевезення широкої номенклатури вантажів.
     
      17. Патент України № 27339 на корисну модель «Вагон-платформа для широкоформатного листового пркату», виданий Державним підприємством «Український інститут промислової власності» (УКРПАТЕНТ) 25.10.2007р.
      Строк дії – до 21.06.2017р.
      Патентом захищено удосконалення конструкції платформи моделі 13-4107 для розширення функціональних можливостей вагона-платформи при експлуатації.
     
      18. Патент України № 25714 на корисну модель «Коксогасильний вагон з нижньою подачею технологічної води», виданий Державним підприємством «Український інститут промислової власності» (УКРПАТЕНТ) 27.08.2007р.
      Строк дії – до 25.09.2016р.
      Патентом захищено конструкцію перспективного вагону для гасіння розпеченого коксу в гасильній башті з метою збільшення терміну служби і зниження трудомісткості виготовлення вагону.
     
      19. Патент України № 13810 на промисловий зразок «Вагон-платформа для перевезення великовагових контейнерів, лісу та пакованих пиломатеріалів», виданий Державним підприємством «Український інститут промислової власності» (УКРПАТЕНТ) 15.03.2007р.
      Строк дії – до 17.03.2021р.
      Патентом захищено зовнішній вигляд багатофункціонального вагона-платформи моделі
      13-4128.
     
      20. Патент України № 18790 на промисловий зразок «Вагон-хопер критий для цементу», виданий Державним підприємством «Український інститут промислової власності» (УКРПАТЕНТ) 27.04.2009р.
      Строк дії – до 30.10.2023р.
      Патентом захищено зовнішній вигляд та покращену конструкцію вагону для цементу моделі 19-4142, що відповідає сучасним вимогам до перевезення таких вантажів.
     
      21. Патент України № 48489 на корисну модель «Вагон-платформа для широкоформатного листового прокату різної довжини», виданий Державним підприємством «Український інститут промислової власності» (УКРПАТЕНТ) 25.03.2010р.
      Строк дії – до 03.08.2019р.
      Патентом захищено особливості конструкції перспективної платформи моделі 13-4143 для перевезення широкоформатного листового прокату різних типорозмірів, що дозволяє досягти універсальності спеціалізованого транспортного засобу.
     
      22. Патент РФ № 97315 на корисну модель «Вагон-платформа для широкоформатного листового прокату різної довжини», виданий Федеральним державним закладом «Федеральний інститут промислової власності Федеральної служби по інтелектуальній власності, патентам та товарним знакам» (РОСПАТЕНТ) 10.09.2010р.
      Строк дії – до 03.11.2019р.
      Патентом захищено особливості конструкції перспективної платформи моделі 13-4143 для перевезення широкоформатного листового прокату різних типорозмірів, що дозволяє досягти універсальності спеціалізованого транспортного засобу.
     
      23. Патент України № 3733 на корисну модель «Кузов критого вагона-хопера», виданий Державним підприємством «Український інститут промислової власності» (УКРПАТЕНТ) 15.12.2004р.
      Дію патенту відновлено у 2010р.
      Строк дії – до 27.07.2014р.
      Патентом захищено конструкцію кузова вагонів-хоперів моделей 19-4109 та 19-4109-01.
     
      24. Патент України № 81441 на винахід «Пристрій для відкривання та закривання кришок розвантажувальних люків бункерного вагону», виданий Державним підприємством «Український інститут промислової власності» (УКРПАТЕНТ) 10.01.2008р.
      Строк дії – до 30.05.2025р.
      Патентом захищено оригінальну конструкцію пристрою для відкривання та закривання кришок розвантажувальних люків бункерних вагонів.
     
      25. Свідоцтво № 6616 на знак для товарів і послуг, видане Державним підприємством «Український інститут промислової власності» (УКРПАТЕНТ) 26.12.1995р.
      Строк дії свідоцтва продовжено з 11.09.2001р. по 11.09.2011р.
      Свідоцтвом захищено графічне зображення зареєстрованого товарного знаку ВАТ «Дніпровагонмаш» у вигляді букв «D» та «V» (усередені знаку), що символізують назву товариства.
     
      26. Невиключна ліцензія за договором № 411 від 12.11.2007р. на право використання технічної документації на фрикційний поглинаючий апарат автозчеплення ПМКП-110, конструкція якого захищена патентом РФ № 2128301 на винахід «Фрикційний амортизатор», виданим Федеральним державним закладом «Федеральний інститут промислової власності Федеральної служби по інтелектуальній власності, патентам та товарним знакам» (РОСПАТЕНТ) 27.03.1999р.
      Строк дії договору – до 12.11.2011р.
      Технічна документація використовується для виробництва фрикційних поглинаючих апаратів автозчеплення ПМКП-110 на підприємстві ВАТ «Дніпровагонмаш».
     
      Протягом звітного періоду у ВАТ «Дніпровагонмаш» та його дочірнього/залежних підприємств не з'явилось об'єктів щодо яких товариство набуло право інтелектуальної власності.
      Протягом звітного періоду право інтелектуальної власності по жодному об'єкту не припинили чинності.
     
     

      3.9. Полiтика ВАТ «Днiпровагонмаш» щодо дослiджень та розробок спрямована на розробку нових прогресивних магiстральних i промислових вагонiв, якi вiдповiдають сучасним вимогам, та удосконалення конструкцiй ранiше створених вагонiв.
      За І квартал 2011 року відділом головного конструктора були виконані окремі етапи дослідно-конструкторських робіт:
      1. Проведені кваліфікаційні випробування візків моделей 18-1750.0 та 18-1750.0-01.
      04.03.2011р. відбулося засідання Міжвідомчої комісії по прийманню головніх зразків, де було ухвалено рішення про постановку на серійне виробництво.
      2. Виготовлено дослідний зразок вагон-платформи для великотонажних контейнерів моделі 13-4147 (80-ти футова).
      Після участі в тендері на ВАТ «Северсталь», розпочато предпроектні роботи по створенню вагон-платформи для листової сталі моделі 13-4094-02. Виконано попередній розрахунок на міцність та узгоджено технічне завдання з ДП «УкрНДІВ» і замовником.
      Всі витрати по створенню та освоєнню нових розробок і удосконаленню існуючих моделей були виконані за власні кошти ВАТ «Дніпровагонмаш» і складають 204,6 тис.грн.
      Протягом звітного періоду науково-дослідні роботи дочірнім та залежними підприємствами не проводились.
     
      3.10. Протягом I кварталу 2011 року ВАТ «Дніпровагонмаш» перерахувало на умовах довгострокових фінансових інвестицій 51 млн. грн. ТОВ «Вагонбудінвест» на поповнення статутного капіталу.
      Протягом I кварталу 2011 року ТОВ «Вагонбудінвест» перерахувало на поповнення статутного капіталу ТОВ «Будефект Бк» 10 тис.грн.
      ДП «Стальзавод», ТОВ «Торговий Дiм «Днiпровагонмаш» та ТОВ «Сигнум Iнвест» будь-яких суттєвих капітальних та/або фінансових інвестицій протягом звітного періоду не здійснював.

 

Розділ IV. Інформація про основні засоби емітента

      4.1. Переоцінка основних засобів у I кварталі 2011 року не проводилась.
      Зміни, у структурі основних засобів, методах амортизації та діапазонах строків корисного використання основних засобів у I кварталі 2011 року не відбувались.
      У I кварталі 2011 року виробничi потужностi ВАТ «Днiпровагонмаш» були використанi по вантажним магiстральним вагонам на 56 %.
      У I кварталі 2011 року виробничi потужностi ДП «Стальзавод» були використанi на 95,6 %.
     
      4.2. Згідно з обліковою політикою підприємства, основними засобами визнаються активи, вартістю більше 1000 грн., очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше одного року. Спеціальні інструменти та спеціальні пристрої, незалежно від вартості , очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше одного року, обліковуються на рахунках інших необоротних матеріальних активах. При вводі в експлуатацію комісія, призначена наказом, визначає очікуваний строк корисного використання (експлуатації) основних засобів.
      Підприємством використовується прямолінійний метод нарахування амортизації. Термін корисного використання основних засобів був визначений підприємством у діапазоні з 2 до 100 років.
     
      Первісна вартість основних засобів виробничого призначення :
      - будівлі та споруди на початок періоду- 70411,0 тис.грн.
      - будівлі та споруди на кінець періоду - 70312,0 тис.грн.
      - машини та обладнання на початок періоду – 44266,0 тис.грн.
      - машини та обладнання на кінець періоду – 47786,0 тис.грн
      - транспортні засоби на початок періоду – 6026,0 тис.грн.
      - транспортні засоби на кінець періоду – 6232,0 тис.грн.
      - інструменти, прилади, інвентар (меблі) на початок періоду – 6443,0 тис.грн.
      - інструменти, прилади, інвентар (меблі) на кінець періоду – 6139,0 тис.грн.
      - інші основні засоби ) на початок періоду – 736,0 тис.грн.
      - інші основні засоби ) на кінець періоду – 837,0 тис.грн
      - бібліотечні фонди на початок періоду – 77,0 тис.грн.
      - бібліотечні фонди на кінець періоду – 79,0 тис.грн
      - малоцінні необоротні матеріальні активи на початок періоду -8813,0 тис.грн.
      - малоцінні необоротні матеріальні активи на кінець періоду -11320,0 тис.грн.
     
      Знос основних засобів виробничого призначення :
      - будівлі та споруди на початок періоду –47965,0 тис.грн.
      - будівлі та споруди на кінець періоду - 49382,0 тис.грн.
      - машини та обладнання на початок періоду – 29450,0 тис.грн.
      - машини та обладнання на кінець періоду – 32897,0 тис.грн.
      - транспортні засоби на початок періоду – 5238,0 тис.грн.
      - транспортні засоби на кінець періоду – 5487,0 тис.грн.
      - інструменти, прилади, інвентар (меблі) на початок періоду – 5099,0 тис.грн.
      - інструменти, прилади, інвентар (меблі) на кінець періоду – 5090,0 тис.грн.
      - інші основні засоби ) на початок періоду – 537,0 тис.грн.
      - інші основні засоби ) на кінець періоду –379,0 тис.грн.
      - бібліотечні фонди на початок періоду – 77,0 тис.грн
      - бібліотечні фонди на кінець періоду – 79,0 тис.грн.
      - малоцінні необоротні матеріальні активи на початок періоду-6760,0 тис.грн.
      - малоцінні необоротні матеріальні активи на кінець періоду -8804,0 тис.грн.
     
      Ступінь зносу основних засобів виробничого призначення:
      - будівлі та споруди – 70,2%
      - машини та обладнання – 68,8%
      - транспортні засоби – 88,0%
      - інші – 78,1%
      Основні засоби використовуються до строку їх фізичного зносу.
     
      Придбано та модернізовано обладнання та іншіх активи на сумму 3984,0 тис.грн.
     
      4.3. Витрати на поточний та капітальний ремонти основних засобів за 1 квартал 2010 року – 1235,7 тис.грн.
      Витрати на поточний та капітальний ремонти основних засобів за 1 квартал 2011 року – 1760,4 тис.грн
      Збільшення за рахунок росту цін на запчастини.
     
      4.4. Протягом звітного періоду основні засоби в заставу не надавались.
     
      4.5. Залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо) дорівнює 945,7 тис.грн.
      Первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів, які продовжують використовуватись дорівнює 19526,8 тис.грн.
      Залишкова вартість основних засобів, вилучених з експлуатації для продажу – 64 тис.грн.
     
      4.6. Переоцінка основних засобів у I кварталі 2011 року не проводилась.
     
      4.7. За перший квартал 2011 року вартість незавершених капітальних інвестицій у будівництво, створення, виготовлення, реконструкцію, модернізацію, придбання необоротних активів (включаючи необоротні матеріальні активи, призначені для заміни діючих, і устаткування для монтажу) становить на сумму 4912 тис.грн.
     
     

 

Розділ V. Інформація про працівників емітента

      5.1. Кількість працівників ВАТ «Дніпровагонмаш», що не включає кількість працівників Київського представництва ВАТ «Дніпровагонмаш», дочірнього та залежних підприємств наступна.
      Кількість працівників ВАТ «Дніпровагонмаш» на кінець звітного періоду складає – 3949 осіб.
      Кількість осіб, які працюють у ВАТ «Дніпровагонмаш» за основним місцем роботи - 3949 осіб.
      Кількість осіб, які працюють у ВАТ «Дніпровагонмаш» за сумісництвом – 4 особи.
      Кількість осіб, які працюють у ВАТ «Дніпровагонмаш» на умовах неповного робочого часу – 3 особи.
      Фонд оплати праці ВАТ «Дніпровагонмаш» на кінець звітного періоду – 37031,4 тис.грн.
      Чисельность працівників ВАТ «Дніпровагонмаш» збільшилась з початку року, що пов’язано з ростом обсягів виробництва.
     
      Кількість працівників Київського представництва ВАТ «Дніпровагонмаш» на кінець першого кварталу 2011 року - 22 особи.
      Кількість осіб, які працюють у Київському представництві ВАТ «Дніпровагонмаш» за основним місцем роботи – 7 осіб.
      Кількість осіб, які працюють у Київському представництві ВАТ «Дніпровагонмаш» за сумісництвом – 15 осіб.
      Кількість осіб, які працюють у Київському представництві ВАТ «Дніпровагонмаш» на умовах неповного робочого часу - 0.
      Фонд оплати праці Київського представництва ВАТ «Дніпровагонмаш» на кінець звітного періоду – 242,2 тис.грн.
     
      Кількість працівників ДП «Стальзавод» на кінець звітного періоду – 1371 особа.
      Кількість осіб, які працюють у ДП «Стальзавод» за основним місцем роботи – 1292 особи.
      Кількість осіб, які працюють у ДП «Стальзавод» за сумісництвом – 9 осіб.
      Кількість осіб, які працюють у ДП «Стальзавод» на умовах неповного робочого часу – 2 особи.
      Фонд оплати праці ДП «Стальзавод» на кінець звітного періоду – 16357,3 тис.грн.
     
      Кількість працівників ТОВ «Вагонбудiнвест» на кінець звітного періоду – 1 особа.
      Кількість осіб, які працюють в ТОВ «Вагонбудiнвест» за основним місцем роботи – 0.
      Кількість осіб, які працюють в ТОВ «Вагонбудiнвест» за сумісництвом - 1 особа.
      Кількість осіб, які працюють в ТОВ «Вагонбудiнвест» на умовах неповного робочого часу – 0.
      Фонд оплати праці ТОВ «Вагонбудiнвест» на кінець звітного періоду – 3,03 тис.грн.
     
      Кількість працівників ТОВ «Сигнум Iнвест» на кінець звітного періоду - 2 особи.
      Кількість осіб, які працюють в ТОВ «Сигнум Iнвест» за основним місцем роботи – 0.
      Кількість осіб, які працюють в ТОВ «Сигнум Iнвест» за сумісництвом - 2 особи.
      Кількість осіб, які працюють в ТОВ «Сигнум Iнвест» на умовах неповного робочого часу – 0.
      Фонд оплати праці ТОВ «Сигнум Iнвест» на кінець звітного періоду – 8,1 тис.грн.
     
      Кількість працівників ТОВ «Торговий Дiм «Днiпровагонмаш» (м. Москва) на кінець звітного періоду – 4 особи.
      Кількість осіб, які працюють в ТОВ «Торговий Дiм «Днiпровагонмаш» за основним місцем роботи – 3 особи.
      Кількість осіб, які працюють в ТОВ «Торговий Дiм «Днiпровагонмаш» за сумісництвом – 1 особа.
      Кількість осіб, які працюють в ТОВ «Торговий Дiм «Днiпровагонмаш» на умовах неповного робочого часу – 0.
      Фонд оплати праці ТОВ «Торговий Дiм «Днiпровагонмаш» на кінець звітного періоду – 369,03 тис.грн.
     
      5.2. У звітному періоді не відбувалось будь-яких правочинів та не виникало зобов’язань емітента, що стосуються можливості участі працівників ВАТ «Дніпровагонмаш» у його статутному капіталі.

 

Розділ VІ. Основні дані про органи та посадових осіб емітента

      6.1. Органами управління ВАТ «Дніпровагонмаш» є: загальні збори акціонерів; наглядова рада; дирекція; ревізійна комісія.
      Загальні збори акціонерів є вищим органом управління товариства. Загальні збори мають право приймати рішення з усіх питань діяльності товариства, у тому числі і з тих, які віднесені статутом ВАТ «Дніпровагонмаш» до компетенції наглядової ради, дирекції та ревізійної комісії товариства.
      Наглядова рада є органом управління ВАТ «Дніпровагонмаш», який здійснює контроль за діяльністю дирекції та захист прав акціонерів товариства.
      Дирекція є виконавчим органом управління ВАТ «Дніпровагонмаш», який здійснює керівництво його поточною діяльністю. Дирекція підзвітна загальним зборам і наглядовій раді ВАТ «Дніпровагонмаш» та організовує виконання їх рішень. Дирекцію очолює генеральний директор, який має право без довiреностi діяти від iменi ВАТ «Дніпровагонмаш». До компетенції дирекції належать всі питання дiяльностi ВАТ «Дніпровагонмаш», крім тих, що вiднесенi статутом ВАТ «Дніпровагонмаш» до повноважень інших органів управління товариства.
      Ревізійна комісія є органом управління ВАТ «Дніпровагонмаш», який контролює фінансово-господарську діяльність дирекції товариства.
      До складу наглядової ради ВАТ «Дніпровагонмаш» входять: голова наглядової ради - Тегіпко Сергій Миколайович; члени наглядової ради: Новіцький Валерій Георгійович, ЗАТ «Холдінгова компанія «ТЕКО - ДНІПРОМЕТИЗ», Білоног Олексій Вікторович.
      До складу дирекції ВАТ «Дніпровагонмаш» входять: генеральний директор - Кобиляков Андрій Іванович; члени дирекції: Корнецький Олег Юрійович, Таранухіна Алла Іванівна, Малініна Марина Михайлівна, Насікан Володимир Федорович, Григор’єв Валерій Феодосійович, Закiрбаєв Олександр Ренатович, Пуха Ніна Миколаївна – головний бухгалтер.
      До складу ревізійної комісії ВАТ «Дніпровагонмаш» входять: голова ревізійної комісії – Гусак Геннадій Євгенович; члени ревізійної комісії: Лисаков Юрій Олександрович, Колісніченко Наталія Леонідівна, Василюк Зоя Василівна.
      Протягом звітного періоду змін в компетенції органів управління ВАТ «Дніпровагонмаш» та їх персональному складі не відбулось.

Основні дані про посадових осіб емітента
Прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб - резидентів або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності, - для юридичних осіб - нерезидентів Посада (кількість років на посаді) Рік народження* Освіта* Розмір частки (паю), що належить посадовій особі (грн) Відсоток, який становлять акції (частка, пай) у статутному (складеному, пайовому) капіталі емітента Відсоток голосів у вищому органі емітента за акціями (часткою, паєм), належними посадовій особі, у загальній кількості голосів Кількість акцій емітента, які можуть бути придбані посадовою особою в результаті здійснення прав за належними їй опціонами емітента (шт.)** Посада в інших юридичних особах (із зазначенням їх повного найменування та ідентифікаційного коду за ЄДРПОУ)
у прямому
воло-дінні
через
афілі-йова-них
осіб
разом
123456789101112
Тегіпко Сергій Миколайович - Голова наглядової ради, 7 років 1966 вища 10.00 0 10.00 0.00012 0.00012 0 президент ЗАТ ""Холдінгова компанія "Теко-Дніпрометиз" (код ЕДРПОУ 31282490); директор Київського представництва ВАТ "Дніпровагонмаш" (код ЕДРПОУ 33984377)
Новіцький Валерій Георгійович - член наглядової ради, 6 років 1967 вища 0.50 0 0.50 0.000006 0.000006 0 голова правління ЗАТ "Холдінгова компанія "Теко-Дніпрометиз" (код ЕДРПОУ 31282490); заступник директора Київського представництва ВАТ "Дніпровагонмаш" (код ЕДРПОУ 33984377)
Білоног Олексій Вікторович - член наглядової ради, 3 роки 1975 вища 1.0 0 1.0 0.000012 0.000012 0 член наглядової ради ЗАТ "Холдінгова компанія "Теко-Дніпрометиз" (код ЕДРПОУ 31282490); директор з правових питань ТОВ "Інвестиційно-Фінансова Група "ТАС" (код ЕДРПОУ 25399463)
ЗАТ "Холдінгова компанія "Теко-Дніпрометиз" 31282490 член наглядової ради, 2 роки - - 3850671.50 0 3850671.50 46.2938 46.2938 0 -
Кобиляков Андрій Іванович - генеральний директор, 2 роки 1964 вища 0 0 0 0 0 0 не обіймає посад на будь-яких інших підприємствах
Корнецький Олег Юрійович - член дирекції, 4 роки 1961 вища 0 0 0 0 0 0 не обіймає посад на будь-яких інших підприємствах
Таранухіна Алла Іванівна - член дирекції, 4 роки 1948 вища 0 0 0 0 0 0 не обіймає посад на будь-яких інших підприємствах
Григор`єв Валерій Феодосійович - член дирекції, 4 роки 1956 вища 0 0 0 0 0 0 не обіймає посад на будь-яких інших підприємствах
Насікан Володимир Федорович - член дирекції, 4 роки 1952 вища 115.50 0 115.50 0.001389 0.001389 0 не обіймає посад на будь-яких інших підприємствах
Малініна Марина Михайлівна - член дирекції, 7 років 1961 вища 13.50 0 13.50 0.000162 0.000162 0 не обіймає посад на будь-яких інших підприємствах
Пуха Ніна Миколаївна - член дирекції, 3 роки 1964 середньо-технічна 0 0 0 0 0 0 не обіймає посад на будь-яких інших підприємствах
Закірбаєв Олександр Ренатович - член дирекції, 1 рік 1972 вища 0 0 0 0 0 0 не обіймає посад на будь-яких інших підприємствах
Гусак Геннадій Євгенович - голова ревізійної комісії, 6 років 1962 вища 0.50 0 0.50 0.000006 0.000006 0 директор ЗАТ "Торгова компанія Дніпровагонмаш" (код ЕДРПОУ 31846008)
Лисаков Юрій Олександрович - член ревізійної комісії, 3 роки 1977 вища 0.50 0 0.50 0.000006 0.000006 0 фінансовий директор ЗАТ "Торгова компанія Дніпровагонмаш" (код ЕДРПОУ 31846008)
Колісніченко Наталія Леонідівна - член ревізійної комісії, 6 років 1967 вища 0.50 0 0.50 0.000006 0.000006 0 ревізор ЗАТ "Торгова компанія Дніпровагонмаш" (код ЕДРПОУ 31846008)
Василюк Зоя Василівна - член ревізійної комісії, 6 років 1960 вища 0.50 0 0.50 0.000006 0.000006 0 директор ТОВ "Торговий дім "Теко-Дніпрометиз" (код ЕДРПОУ 31515093); директор з фінансових питань ЗАТ "Холдінгова компанія "Теко-Дніпрометиз" (код ЕДРПОУ 31282490)

      ЗАТ «Холдiнгова компанiя «Теко-Днiпрометиз» є членом наглядової ради - юридичною особою. З цiєї причини в таблиці «Основні дані про посадових осіб емітента» вiдносно цього члена наглядової ради вiдсутня наступна iнформацiя:
      - рiк народження;
      - освiта;
      - посада в інших юридичних особах.
      Генеральний директор ВАТ «Днiпровагонмаш» Кобиляков А.I. та члени дирекцiї ВАТ «Днiпровагонмаш»: Корнецький О.Ю., Таранухiна А.I., Григор'єв В.Ф., Пуха Н.М., Закірбаєв О.Р. акцiями ВАТ «Днiпровагонмаш» не володiють, тому в таблицi «Основні дані про посадових осіб емітента» деякі данi щодо цих посадових осiб вiдсутнi.
     
     
      6.2.Основні дані про посадових осіб ВАТ «Дніпровагонмаш»:
      1. Прізвище, ім'я, по батькові: Тегiпко Сергiй Миколайович;
      - посада: голова наглядової ради;
      - досвід роботи (кількість років на посаді): 7 років;
      - рік народження: 1966р.;
      - освіта: вища;
      - розмір частки у статутному капіталі емітента: володіє 20 акціями, що за номінальною вартісттю складає 10,00 грн.,
      - відсоток, який становлять акції у статутному капіталі емітента на кінець звітного періоду: 0,00012%;
      - відсоток голосів у вищому органі емітента за акціями, належними посадовій особі, у загальній кількості голосів: 0,00012%;
      - посади в інших юридичних особах: президент ЗАТ «Холдінгова компанія «Теко-Днiпрометиз» (код ЄДРПОУ 31282490); директор Київського представництва ВАТ «Дніпровагонмаш» (ЄДРПОУ 33984377).
     
      2. Прізвище, ім'я, по батькові: Новiцький Валерiй Георгiйович;
      - посада: член наглядової ради;
      - досвід роботи (кількість років на посаді): 6 років;
      - рік народження: 1967р.;
      - освіта: вища;
      - розмір частки у статутному капіталі емітента: володіє 1 акцією, що за номінальною вартісттю складає 0,50 грн.,
      - відсоток, який становлять акції у статутному капіталі емітента на кінець звітного періоду: 0,000006 %;
      - відсоток голосів у вищому органі емітента за акціями, належними посадовій особі, у загальній кількості голосів: 0,000006 %;
      - посади в інших юридичних особах: голова правління ЗАТ «Холдінгова компанія «Теко-Днiпрометиз» (код ЄДРПОУ 31282490); заступник директора Київського представництва ВАТ «Дніпровагонмаш» (код ЄДРПОУ 33984377).
     
      3. Прізвище, ім'я, по батькові: Бiлоног Олексiй Вiкторович;
      - посада: член наглядової ради;
      - досвід роботи (кількість років на посаді): 3 роки;
      - рік народження: 1975р.;
      - освіта: вища;
      - розмір частки у статутному капіталі емітента: володіє 2 акціями, що за номінальною вартісттю складає 1,00 грн.,
      - відсоток, який становлять акції у статутному капіталі емітента на кінець звітного періоду: 0,000012 %;
      - відсоток голосів у вищому органі емітента за акціями, належними посадовій особі, у загальній кількості голосів: 0,000012 %;
      - посади в інших юридичних особах: член наглядової ради ЗАТ «Холдінгова компанія «Теко-Днiпрометиз» (код ЄДРПОУ 31282490); директор з правових питань ТОВ «Iнвестицiйно-Фiнансова Група «ТАС» (код ЄДРПОУ 25399463).
     
     
      4. Повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: ЗАТ «Холдiнгова компанiя «Теко-Днiпрометиз» (код ЄДРПОУ 31282490);
      - посада: член наглядової ради;
      - розмір частки у статутному капіталі емітента: володіє 7701343 акціями, що за номінальною вартісттю складає 3850671,50 грн.,
      - відсоток, який становлять акції у статутному капіталі емітента на кінець звітного періоду: 46,2938 %;
      - відсоток голосів у вищому органі емітента за акціями, належними посадовій особі, у загальній кількості голосів: 46,2938 %.
     
      5. Прізвище, ім'я, по батькові: Кобиляков Андрiй Iванович;
      - посада: генеральний директор;
      - досвід роботи (кількість років на посаді): 2 роки;
      - рік народження: 1964р.;
      - освіта: вища;
      - розмір частки у статутному капіталі емітента: акціями ВАТ «Дніпровагонмаш» не володіє;
      - відсоток, який становлять акції у статутному капіталі емітента на кінець звітного періоду: 0;
      - відсоток голосів у вищому органі емітента за акціями, належними посадовій особі, у загальній кількості голосів: 0;
      - посади в інших юридичних особах: не обiймає посад на будь - яких iнших пiдприємствах.
     
      6. Прізвище, ім'я, по батькові: Корнецький Олег Юрiйович;
      - посада: член дирекції;
      - досвід роботи (кількість років на посаді): 4 роки;
      - рік народження: 1961р.;
      - освіта: вища;
      - розмір частки у статутному капіталі емітента: акціями ВАТ «Дніпровагонмаш» не володіє;
      - відсоток, який становлять акції у статутному капіталі емітента на кінець звітного періоду: 0;
      - відсоток голосів у вищому органі емітента за акціями, належними посадовій особі, у загальній кількості голосів: 0;
      - посади в інших юридичних особах: не обiймає посад на будь - яких iнших пiдприємствах.
     
      7. Прізвище, ім'я, по батькові: Таранухiна Алла Iванiвна;
      - посада: член дирекції;
      - досвід роботи (кількість років на посаді): 4 роки;
      - рік народження: 1948р.;
      - освіта: вища;
      - розмір частки у статутному капіталі емітента: акціями ВАТ «Дніпровагонмаш» не володіє;
      - відсоток, який становлять акції у статутному капіталі емітента на кінець звітного періоду: 0;
      - відсоток голосів у вищому органі емітента за акціями, належними посадовій особі, у загальній кількості голосів: 0;
      - посади в інших юридичних особах: не обiймає посад на будь - яких iнших пiдприємствах.
     
      8. Прізвище, ім'я, по батькові: Григор'єв Валерiй Феодосiйович;
      - посада: член дирекції;
      - досвід роботи (кількість років на посаді): 4 роки;
      - рік народження: 1956р.;
      - освіта: вища;
      - розмір частки у статутному капіталі емітента: акціями ВАТ «Дніпровагонмаш» не володіє;
      - відсоток, який становлять акції у статутному капіталі емітента на кінець звітного періоду: 0;
      - відсоток голосів у вищому органі емітента за акціями, належними посадовій особі, у загальній кількості голосів: 0;
      - посади в інших юридичних особах: не обiймає посад на будь - яких iнших пiдприємствах.
     
      9. Прізвище, ім'я, по батькові: Насiкан Володимир Федорович;
      - посада: член дирекції;
      - досвід роботи (кількість років на посаді): 4 роки;
      - рік народження: 1952р.;
      - освіта: вища;
      - розмір частки у статутному капіталі емітента: володіє 231 акціями, що за номінальною вартісттю складає 115,50 грн.,
      - відсоток, який становлять акції у статутному капіталі емітента на кінець звітного періоду: 0,001389 %;
      - відсоток голосів у вищому органі емітента за акціями, належними посадовій особі, у загальній кількості голосів: 0,001389 %;
      - посади в інших юридичних особах: не обiймає посад на будь - яких iнших пiдприємствах.
     
      10. Прізвище, ім'я, по батькові: Малiнiна Марина Михайлiвна;
      - посада: член дирекції;
      - досвід роботи (кількість років на посаді): 7 років;
      - рік народження: 1961р.;
      - освіта: вища;
      - розмір частки у статутному капіталі емітента: володіє 27 акціями, що за номінальною вартісттю складає 13,50 грн.,
      - відсоток, який становлять акції у статутному капіталі емітента на кінець звітного періоду: 0,000162 %;
      - відсоток голосів у вищому органі емітента за акціями, належними посадовій особі, у загальній кількості голосів: 0,000162 %;
      - посади в інших юридичних особах: не обiймає посад на будь - яких iнших пiдприємствах.
     
      11. Прізвище, ім'я, по батькові: Пуха Нiна Миколаївна;
      - посада: член дирекції (головний бухгалтер);
      - досвід роботи (кількість років на посаді): 3 роки;
      - рік народження: 1964р.;
      - освіта: середньо-технічна;
      - розмір частки у статутному капіталі емітента: акціями ВАТ «Дніпровагонмаш» не володіє;
      - відсоток, який становлять акції у статутному капіталі емітента на кінець звітного періоду: 0;
      - відсоток голосів у вищому органі емітента за акціями, належними посадовій особі, у загальній кількості голосів: 0;
      - посади в інших юридичних особах: не обiймає посад на будь - яких iнших пiдприємствах.
     
      12. Прізвище, ім'я, по батькові: Закiрбаєв Олександр Ренатович;
      - посада: член дирекції;
      - досвід роботи (кількість років на посаді): 1 рік;
      - рік народження: 1972р.;
      - освіта: вища;
      - розмір частки у статутному капіталі емітента: акціями ВАТ «Дніпровагонмаш» не володіє;
      - відсоток, який становлять акції у статутному капіталі емітента на кінець звітного періоду: 0;
      - відсоток голосів у вищому органі емітента за акціями, належними посадовій особі, у загальній кількості голосів: 0;
      - посади в інших юридичних особах: не обiймає посад на будь - яких iнших пiдприємствах.
     
      13. Прізвище, ім'я, по батькові: Гусак Геннадiй Євгенович;
      - посада: голова ревiзiйної комiсiї;
      - досвід роботи (кількість років на посаді): 6 років;
      - рік народження: 1962р.;
      - освіта: вища;
      - розмір частки у статутному капіталі емітента: володіє 1 акцією, що за номінальною вартісттю складає 0,50 грн.,
      - відсоток, який становлять акції у статутному капіталі емітента на кінець звітного періоду: 0,000006 %;
      - відсоток голосів у вищому органі емітента за акціями, належними посадовій особі, у загальній кількості голосів: 0,000006 %;
      - посади в інших юридичних особах: директор ЗАТ «Торгова компанія Дніпровагонмаш» (код ЄДРПОУ 31846008).
     
      14. Прізвище, ім'я, по батькові: Лисаков Юрій Олександрович;
      - посада: член ревiзiйної комiсiї;
      - досвід роботи (кількість років на посаді): 3 роки;
      - рік народження: 1977р.;
      - освіта: вища;
      - розмір частки у статутному капіталі емітента: володіє 1 акцією, що за номінальною вартісттю складає 0,50 грн.,
      - відсоток, який становлять акції у статутному капіталі емітента на кінець звітного періоду: 0,000006 %;
      - відсоток голосів у вищому органі емітента за акціями, належними посадовій особі, у загальній кількості голосів: 0,000006 %;
      - посади в інших юридичних особах: фінансовий директор ЗАТ «Торгова компанія Дніпровагонмаш» (код ЄДРПОУ 31846008).
     
     
      15. Прізвище, ім'я, по батькові: Колісніченко Наталія Леонідівна;
      - посада: член ревiзiйної комiсiї;
      - досвід роботи (кількість років на посаді): 6 років;
      - рік народження: 1967р.;
      - освіта: вища;
      - розмір частки у статутному капіталі емітента: володіє 1 акцією, що за номінальною вартісттю складає 0,50 грн.,
      - відсоток, який становлять акції у статутному капіталі емітента на кінець звітного періоду: 0,000006 %;
      - відсоток голосів у вищому органі емітента за акціями, належними посадовій особі, у загальній кількості голосів: 0,000006 %;
      - посади в інших юридичних особах: ревізор ЗАТ «Торгова компанія Дніпровагонмаш» (код ЄДРПОУ 31846008).
     
      16. Прізвище, ім'я, по батькові: Василюк Зоя Василівна;
      - посада: член ревiзiйної комiсiї;
      - досвід роботи (кількість років на посаді): 6 років;
      - рік народження: 1960р.;
      - освіта: вища;
      - розмір частки у статутному капіталі емітента: володіє 1 акцією, що за номінальною вартісттю складає 0,50 грн.,
      - відсоток, який становлять акції у статутному капіталі емітента на кінець звітного періоду: 0,000006 %;
      - відсоток голосів у вищому органі емітента за акціями, належними посадовій особі, у загальній кількості голосів: 0,000006 %;
      - посади в інших юридичних особах: директор ТОВ «Торговий дім «Теко-Дніпрометиз» (код ЄДРПОУ 31515093); директор з фінансових питань ЗАТ «Холдінгова компанія «Теко-Дніпрометиз» (код ЄДРПОУ 31282490).

Дані про участь посадових осіб емітента в дочірніх/залежних підприємствах емітента
Прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб - резидентів або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності, - для юридичних осіб - нерезидентів Посада в емітента Повне найменування дочірнього/
залежного підприємства
Розмір частки (паю) посадової особи у статутному (складеному, пайовому) капіталі дочірнього/
залежного підприємства емітента (грн)
Відсоток, який становлять акції (частка, пай) посадової особи у статутному (складеному, пайовому) капіталі дочірнього/ залежного підприємства Відсоток голосів у вищому органі дочірнього/ залежного підприємства за акціями (часткою, паєм), що належать посадовій особі, у загальній кількості голосів Кількість акцій дочірнього/ залежного підприємства, які можуть бути придбані посадовою особою в результаті здійснення прав за належними їй опціонами дочірнього/ залежного підприємства*
12345678
- - - - - - - -

      6.3. ВАТ «Дніпровагонмаш» має дочірнє підприємство - «Металургiйне пiдприємство «Днiпродзержинський сталеливарний завод», дочiрнє пiдприємство вiдкритого акцiонерного товариства «Днiпровагонмаш» (скорочено ДП «Стальзавод»). Залежними по відношенню до ВАТ «Дніпровагонмаш» є ТОВ «Торговий Дiм «Днiпровагонмаш» (м. Москва), ТОВ «Вагонбудiнвест», ТОВ «Сигнум Iнвест».
      Посадові особи ВАТ «Дніпровагонмаш» не володіють частками вищеперелічених дочірнього та залежних підприємств.
      З цієї причини дані в таблиці «Дані про участь посадових осіб емітента в дочірніх/залежних підприємствах емітента» відсутні.
     

     
      6.4. Посадові особи ВАТ «Дніпровагонмаш» не були засновниками, учасниками чи посадовими особами суб'єктів підприємницької діяльності до яких застосовувалась процедура банкрутства.
      Посадові особи ВАТ «Дніпровагонмаш» не були засновниками, учасниками чи посадовими особами суб'єктів підприємницької діяльності на момент провадження у справі про банкрутство цих суб'єктів підприємницької діяльності або протягом двох років до порушення справи про банкрутство.
      Посадові особи ВАТ «Дніпровагонмаш» не мають непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності.

 

Розділ VІІ. Інформація про засновників, учасників (акціонерів) та власників істотної участі емітента

      7.1. Згiдно статуту ВАТ «Днiпровагонмаш» засновником Товариства є держава в особi Мiнiстерства машинобудування, вiйськово-промислового комплексу i конверсiї України. Засновник акцiями ВАТ «Днiпровагонмаш» не володiє.
      Відповідно даних зведеного облікового реєстру власників цінних паперів ВАТ «Дніпровагонмаш», складеного станом на 31.03.2011 року, загальна кількість акціонерів становить – 3160 осіб, які володіють 16 635 800 простих іменних акцій.
      Загальними зборами акціонерів ВАТ «Дніпровагонмаш» рішення про викуп власних акцій не приймалось та товариством власні акції не викупались.

Власники істотної участі емітента станом на останнє число звітного періоду
Повне найменування юридичної особи - власника істотної участі або зазначення - "фізична особа" Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб - резидентів або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності, - для юридичних осіб - нерезидентів Розмір частки (паю), що належить власнику істотної участі Відсоток, який становлять акції (частка, пай) у статутному (складеному, пайовому) капіталі емітента Відсоток голосів у вищому органі емітента за акціями (часткою, паєм), що належать власнику істотної участі, у загальній кількості голосів
у прямому
володінні
через
афілійованих
осіб
разом
1234567
Закрите акціонерне товариство "Холдінгова компанія "Теко-Дніпрометиз 31282490 3850671.50 0 3850671.50 46.2938 46.2938
Приватне акціонерне товариство "Страхова Група "ТАС" 30115243 1601051.50 0 1601051.50 19.2483 19.2483
Публічне акціонерне товариство "АБ "Бізнес Стандарт" 09806443 1591331.50 0 1591331.50 19.1314 19.1314

      В таблиці «Власники істотної участі емітента станом на останнє число звітного періоду» розмір часток, що належать власникам істотної участі наведен у гривні.
     
      7.2. Власниками істотної участі ВАТ «Дніпровагонмаш» станом на 31.03.2011 року є:
      - Закрите акціонерне товариство «Холдінгова компанія «ТЕКО – ДНІПРОМЕТИЗ» (код ЄДРПОУ 31282490, місцезнаходження: Україна, 03062, м. Київ, пр. Перемоги, буд.65) - володіє 7701343 акціями, що за номінальною вартісттю складає 3850671,50 грн. Відсоток голосів у вищому органі емітента за акціями, що належать власнику істотної участі, у загальній кількості голосів складає 46,2938 %;
      - Приватне акціонерне товариство «Страхова Група «ТАС» (код ЄДРПОУ 30115243, місцезнаходження: Україна, 03062, м. Київ, пр. Перемоги, буд.65) - володіє 3202103 акціями, що за номінальною вартісттю складає 1601051,50 грн. Відсоток голосів у вищому органі емітента за акціями, що належать власнику істотної участі, у загальній кількості голосів складає 19,2483 %;
      - Публічне акціонерне товариство «АБ «Бізнес Стандарт» (код ЄДРПОУ 09806443, місцезнаходження: Україна, 04070, м. Київ, вул. Куренівська, б. 15-А) - володіє 3182663 акціями, що за номінальною вартісттю складає 1591331,50 грн. Відсоток голосів у вищому органі емітента за акціями, що належать власнику істотної участі, у загальній кількості голосів складає 19,1314 %.

 

Розділ VІІІ. Інформація про правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, іншими афілійованими особами

      8.1. Протягом звітного періоду між ВАТ «Дніпровагонмаш» і власником істотної участі ПАТ «Страхова група «ТАС» укладались наступні договори:
      Сторони за даними договорами:
      Страховик: ПАТ «Страхова група «ТАС», м.Київ;
      Страхувальник: ВАТ «Дніпровагонмаш»
     
      Договір № А 0203199 від 06.01.2011р.:
      - обов’язкове страхування відповідальності суб’єктів перевезення небезпечних вантажів на випадок настання негативних наслідків під час перевезення небезпечних вантажів (двоокис вуглецю 400т);
      - сума договору 884,00 грн.,
      - підстава укладання – обов’язкове страхування передбачене Законодавством України;
      - проект договору наданий Страховиком.
     
      Договір № А 0203198 від 06.01.2011р.;
      - обов’язкове страхування відповідальності суб’єктів перевезення небезпечних вантажів на випадок настання негативних наслідків під час перевезення небезпечних вантажів (які перевозяться транспортним засобом ЗИЛ 431412);
      - сума договору 46,52 грн.,
      - підстава укладання – обов’язкове страхування передбачене Законодавством України;
      - проект договору наданий Страховиком.
     
      Договір № А 0208981 від 01.03.2011р.
      - обов’язкове страхування цивільної відповідальності суб’єктів господарювання за шкоду, яка може бути заподіяна пожежами та аваріями на об’єктах підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні об’єкти та об’єкти, господарська діяльність на яких може призвести до аварій екологічного і санітарно-епідеміологічного характеру;
      - сума договору 4165,00 грн.,
      - підстава укладання – обов’язкове страхування передбачене Законодавством України;
      - проект договору наданий Страховиком.
     
      Договір № А 0208982 від 01.03.2011р.
      - обов’язкове особисте страхування працівників відомчої та місцевої пожежної охорони і членів добровільних пожежних дружин (команд)
      - сума договору 11264,51 грн.,
      - підстава укладання – обов’язкове страхування передбачене Законодавством України;
      - проект договору наданий Страховиком.
     
      8.2. У звітному періоді мали місце операції з наступними афілійованими особами:
      а) ДП «Стальзавод» - це підприємство постачало на протязі 1-го кварталу сталеве литво для власного виробництва та на продаж. Обсяг поставленої продукції за квартал дорівнює 88,2 млн. грн.
      в) ТОВ «ВАГОНБУДИНВЕСТ» - ВАТ «Дніпровагонмаш» перерахувало у 1-му кварталі 2011 року на поповнення статутного капіталу товариства 51,0 млн. грн.
      Сума дебіторської заборгованості за операціями з ДП «Стальзавод» – 14510,4 тис.грн., сума кредиторської заборгованості за операціями з ДП «Стальзавод» - 47168,2 тис.грн.
     

 

Розділ ІХ. Інформація про судові процеси, процедури досудового врегулювання спору, виплати штрафних санкцій

      9.1. Протягом звітного періоду судові процеси, процедури досудового врегулювання спору (які включають вимоги на суму 10 або більше відсотків сумарних активів чи сумарного обсягу реалізації емітента), у яких учасником виступав емітент, його дочірні підприємства, відокремлені підрозділи, члени наглядової ради чи виконавчого органу, інші посадові особи емітента та які стосуються господарської або фінансової діяльності емітента відсутні.
     
      9.2. Виплачено штрафні санкції в сумі 3,8 тис.грн.

 

Розділ Х. Інформація про цінні папери емітента

      10.1.
      10.1.1. Інформація про акції ВАТ «Дніпровагонмаш»:
      тип акцій - прості;
      форма випуску - іменні, форма існування акцій - бездокументарна;
      номінальна вартість акції - 50 (п'ятдесят) копійок;
      кількість акцій, які перебувають в обігу - 16635800 (шістнадцять мільйонів шістсот тридцять п’ять тисяч вісімсот) простих іменних акцій;
      кількість акцій, які перебувають у процесі розміщення - немає;
      кількість акцій, які можуть бути розміщені в результаті конвертації розміщених цінних паперів, що конвертуються в акції, чи в результаті виконання обов'язків за опціонами емітента (за наявності) - немає;
      дата реєстрації випуску – 08.09.2009р.;
      номер свідоцтва про реєстрацію випуску - 260/1/09;
      назва органу, що видав свідоцтво про реєстрацію випуску - Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку.
     
      Кожною простою акцією акціонеру - її власнику надається однакова сукупність прав, включаючи право:
      - брати участь в управлінні товариством (через участь та голосування на загальних зборах акціонерів особисто або через своїх представників);
      - одержувати інформацію про діяльність товариства;
      - виходу із товариства шляхом відчуження належних йому акцій. Акціонер має право вільно розпоряджатися належними йому акціями товариства, зокрема, продавати чи іншим чином відчужувати їх на користь інших юридичних та фізичних осіб без попереднього інформування та (або) отримання на це дозволу інших акціонерів або товариства;
      - брати участь у розподілі прибутку товариства та одержувати його частину (дивіденди);
      - на переважне придбання акцій товариства, що розміщуються, в порядку, визначеному законодавством та нормативними актами Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку України;
      - вимагати обов'язкового викупу товариством належних йому акцій у випадках та порядку, передбачених законодавством та внутрішніми документами товариства;
      - одержати у разі ліквідації товариства, частку вартості майна товариства, пропорційну частці акціонера у статутному (складеному) капіталі товариства відповідно законодавства;
      - реалізовувати інші права, встановлені законодавством.
      Протягом звітного періоду рішення про зміну прав власників акцій не приймалось.
     
      Привілейовані акції товариством не випускались.
     
     

      10.1.2. Акцій, які станом на кінець звітного періоду перебувають у процесі розміщення, немає.

      10.1.3. Протягом звітного періоду загальними зборами акціонерів ВАТ «Дніпровагонмаш» рішення про збільшення розміру статутного капіталу та розміщення акцій не приймалось.

      10.1.4. Протягом звітного періоду рішення про анулювання, консолідацію або дроблення акцій товариством не приймалось.

     
      10.2.
      10.2.1. ВАТ «Дніпровагонмаш» не розміщувало ніяких емісійних цінних паперів, окрім акцій.

      10.2.2. ВАТ "Днiпровагонмаш" облiгацiй не розміщувало.

      10.2.3. ВАТ «Дніпровагонмаш» не має емісійних цінних паперів, які станом на кінець звітного періоду перебувають у процесі розміщення.

      10.2.4. На кінець звітного кварталу рішення про додатковий випуск емісійних цінних паперів ВАТ «Дніпровагонмаш» не приймалось.

     
      10.3.
      25.12.2009р. прості іменні акції Відкритого акціонерного товариства «Дніпровагонмаш» в бездокументарній формі, випуск яких зареєстровано Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку 08.09.2009р. № 260/1/09, включено до Котирувального списку 2 (другого) рiвня ПрАТ «Фондова бiржа ПФТС». Цінні папери допускаються до торгів без включення до біржового реєстру.
      Між ВАТ «Днiпровагонмаш» та ПрАТ «Фондова бiржа ПФТС» укладено договір № 90-А-Л(2) про допуск цінних паперів до торгівлі від 22.12.2009р.
      Найвища ціна на акції ВАТ «Дніпровагонмаш» в першому кварталі була зафіксована на рівні – 71,0714 грн;
      Найнижча ціна на акції ВАТ «Дніпровагонмаш» в першому кварталі була зафіксована на рівні – 50,00 грн.
      Протягом звітного періоду акції ВАТ «Дніпровагонмаш» в лістинг інших організаторів торгівлі не включались.

     
      10.4. Ринкова капіталізація ВАТ «Дніпровагонмаш» станом на день укладення останнього у звітному періоді біржового контракту на організаторі торгівлі складає – 1172835545,06 грн.

     
      10.5. Облік прав власності на акції ВАТ «Дніпровагонмаш» здійснюють зберігачі, у яких акціонери товариства відкрили рахунки в цінних паперах.
      Випуск акцій ВАТ «Дніпровагонмаш» у бездокументарній формі обслуговує депозитарій Приватне акціонерне товариство «Всеукраїнський депозитарій цінних паперів» відповідно до договору про обслуговування емісії цінних паперів № Е199/09 від 30.10.2009р.
      Зокрема, депозитарій надає послуги щодо прийому на зберігання глобального (тимчасового) сертифікату випуску цінних паперів, відкриття та ведення рахунку емітента у цінних паперах, виконання операцій з випуском цінних паперів на підставі розпоряджень ВАТ «Дніпровагонмаш». Депозитарій ПрАТ «Всеукраїнський депозитарій цінних паперів» на запит товариства готує та надає зведений обліковий реєстр власників акцій ВАТ «Дніпровагонмаш».
      Місцезнаходження ПрАТ «Всеукраїнський депозитарій цінних паперів»: 04107, Україна, м. Київ, вул. Тропініна, 7-Г.
      ПрАТ «Всеукраїнський депозитарій цінних паперів» здійснює свою діяльність на підставі ліцензії на депозитарну діяльність депозитарію цінних паперів (Професійна діяльність на фондовому ринку – депозитарна діяльність), серія АВ № 498004, яка видана Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку 19.11.2009р.
      Протягом звітного періоду особа, що веде облік права власності на цінні папери товариства у депозитарній системі України, не змінювалась.

     
      10.6. Цінні папери ВАТ «Дніпровагонмаш» не перебувають в обігу за межами України.

     
      10.7. ВАТ «Дніпровагонмаш» рішень стосовно випуску інших цінних паперів в поточному році не приймало та інші цінні папери не розміщувались.

 

Розділ ХІ. Фінансова звітність емітента

      Фінансова звітність, складена на основі Міжнародних стандартів фінансової звітності, відсутня.

 

Розділ ХIІ. Висновок щодо операційної та фінансової діяльності емітента
     
Цей розділ містить оцінки і прогнози уповноважених органів емітента щодо майбутніх подій та/або дій, перспектив розвитку галузі економіки, в якій емітент здійснює основну діяльність, і результатів діяльності емітента, у тому числі планів емітента, ймовірності настання певних подій чи вчинення певних дій. Інвестори не повинні повністю покладатися на оцінки і прогнози органів емітента, оскільки фактичні результати діяльності емітента в майбутньому можуть відрізнятися від прогнозованих результатів з багатьох причин.

      12.1. Цей розділ містить оцінки і прогнози уповноважених органів емітента щодо майбутніх подій та/або дій, перспектив розвитку галузі економіки, в якій емітент здійснює основну діяльність, і результатів діяльності емітента, у тому числі планів емітента, ймовірності настання певних подій чи вчинення певних дій. Інвестори не повинні повністю покладатися на оцінки і прогнози органів емітента, оскільки фактичні результати діяльності емітента в майбутньому можуть відрізнятися від прогнозованих результатів з багатьох причин.
     
      12.2. Протягом звітного періоду фінансові показники ВАТ «Дніпровагонмаш» залишаються стабільними. Сума чистого прибутку за I квартал 2011 року становить 249,2 млн.грн.
      У порівнянні з IY кварталом 2010 року прибуток збільшився на 87,0 млн. грн. (53,6 %). При цьому обсяг продажу вагонів в натуральному виразі збільшився на 276 штук (18,7 %) і становить 1751 вагон. Обсяг продажу продукції у вартісному значенні за звітний період складає 938,5 млн. грн., що на 237,1 млн. грн. біль-ше, ніж за IY квартал 2010р.
      Витрати на 1 грн. реалізованої продукції у I кварталі 2011р. зменшились у порівнянні з IY кварталом 2010р. на 0,05 грн. (6,1 %).
     
      У звітному періоді підприємство востаннє працювало згідно За-кону України «Про оподаткування прибутку підприємства» від 28 грудня 1994 року № 334/94-ВР. По НКУ ставка податку на прибу-ток зменшиться на 2 %, не буде діяти спосіб розрахунку доходів і витрат підприємства з метою оподаткування за правилом першої події.
     
      12.3. Згідно з програмою інвестиційного розвитку ВАТ «Дніпровагонмаш» на 2011 рік (матеріальні інвестиції заплановано в розмірі 29,0 млн. грн.) за період січень-березень 2011р. витрати склали 2,4 млн. грн., в тому числі:
      - на програму енергозбереження - 0,3 млн. грн.
      - на придбання допоміжного устаткування та оргтехніки - 1,6 млн. грн.
      - на конструкторські розробки та сертифікаційні випробування - 0,5 млн. грн.
     
      Джерелом фінансування інвестиційної програми є прибуток, одержаний за підсумками господарської діяльності підприємства.
     
      12.4. Негативна тенденція у виробництві та реалізації продукції – відсутність збуту продукції на внутрішньому ринку України. «Укрзалізниця» загалом відмовилась від придбання вагонів у спеціалізованих вагонобудівних заводів. ВАТ «Дніпровагонмаш» всю свою продукцію збуває в Росію. Введення ввізного мита з боку Росії на продукцію вагонобудування (така тема обговорюється урядом Росії) може негативно вплинути на фінансовий стан підприємства.

 

Інформація про осіб, що підписують документ
     
Зазначені нижче особи підтверджують достовірність відомостей, що містяться у квартальній інформації.
Посада керівника емітента
Прізвище, ім'я та по батькові керівника емітента
Посада головного бухгалтера емітента
Прізвище, ім'я та по батькові головного бухгалтера емітента

Узагальнені дані квартальної інформації

 

1. Основні відомості про емітента
1.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента
1.1.1. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 05669819
1.1.2. Повне найменування Відкрите акціонерне товариство «Дніпровагонмаш»
1.1.3. Скорочене найменування (за наявності) ВАТ «Дніпровагонмаш»
1.1.4. Організаційно-правова форма за КОПФГ Відкрите акціонерне товариство
1.1.5. Поштовий індекс 51925
1.1.6. Область Дніпропетровська
1.1.7. Район
1.1.8. Населений пункт м. Дніпродзержинськ
1.1.9. Вулиця Українська
1.1.10. Будинок 4
1.1.11. Корпус
1.1.12. Офіс / квартира

1.2. Інформація про державну реєстрацію емітента
1.2.1. Номер свідоцтва 12231200000000008
1.2.2. Дата видачі 19.04.1995
1.2.3. Орган, що видав свідоцтво Виконавчий комітет Дніпродзержинської міської ради Дніпропетровської області
1.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн) 8317900.00
1.2.5. Сплачений статутний капітал (грн) 8317900.00

1.3. Банки, що обслуговують емітента
Найменування банку (філії, відділення банку) МФО банку Поточний рахунок Валюта
1234
Дніпродзержинська філія ПАТ КБ "Приватбанк" 305965 26008160521011 26000160521020
Філія ПАТ "Промінвестбанк" в м. Дніпропетровську 305437 2600930141149 2600930141149
АТ "ОТП банк" 300528 26000001300938 26000001300938
АТ "Сведбанк" (публічне) 300164 26003043538501 26003043538501
Філія АТ "Укрексімбанк" в м.Дніпропетровську 305675 2600000019129 2600000019129
ПАТ "ВТБ Банк" 321767 26009010056068 26009010056068
АТ "АБ "Бізнес Стандарт" (публічне) 339500 26002000261001 26001000261002
ПАТ "Альфа-Банк" 300346 26002101809001 26002101809001

1.4. Основні види діяльності
Найменування виду діяльності Код за КВЕД
12
Виробництво залізничного рухомого складу 35.20.1
Виробництво машин та устаткування для металургії 29.51.1
Діяльність нерегулярного пасажирського транспорту 60.23.0
Оптова торгівля відходами та брухтом 51.57.0
Надання інших місць для тимчасового проживання, не віднесених до інших групувань 55.23.0
Діяльність їдалень 55.51.0

 

2. Інформація про загальні збори акціонерів
Чергові Позачергові
123
Вид загальних зборів*
Дата проведення
Кворум зборів**

* Поставити помітку 'x' у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів відповідно до статуту товариства.

 

3. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент*
Повне найменування Організаційно-
правова
форма
Іденти-
фікацій-
ний
код за
ЄДРПОУ
Місцезнаходження, міжміський код, телефон, факс Вид
діяльності
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ на цей вид діяльності Дата видачі
ліцензії
або іншого
документа
Номер
ліцензії
або іншого
документа
12345678
Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "Авуар-Н" Товариство з обмеженою відповідальністю 34682181 Дніпропетровська обл., 49600, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Леніна, буд. 29-А, 0563716140, 0567443306 Аудиторська діяльність Аудиторська палата України 30.11.2006 № 3897
Товариство з обмеженою відповідальністю "ТІ-Капітал" Товариство з обмеженою відповідальністю 36001522 Київська обл., 03062, м. Київ, проспект Перемоги, буд. 65, 0442840495, 0442840496 Професійна діяльність на фондовому ринку - депозитарна діяльність. Депозитарна діяльність зберігача цінних паперів Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку 07.05.2009 серія АВ № 470574
Товариство з обмеженою відповідальністю "ТІ-Капітал" Товариство з обмеженою відповідальністю 36001522 Київська обл. 03062, м. Київ, Проспект Перемоги, буд. 65, 0442840495, 0442840496 Професійна діяльність на фондовому ринку - діяльність з торгівлі цінними паперами. Брокерська діяльність. Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку 07.05.2009 серія АВ № 470572
Приватне акціонерне товариство "Всеукраїнський депозитарій цінних паперів" Акціонерне товариство 35917889 Київська обл., 04107, м.Київ, вул. Тропініна, буд. 7-Г, 0445854240 Професійна діяльність на фондовому ринку - депозитарна діяльність. Депозитарна діяльність депозитарію цінних паперів Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку 19.11.2009 серія АВ № 498004
Приватне акціонерне товариство "Фондова біржа ПФТС" Акціонерне товариство 21672206 Київська обл., 01133, м. Київ, вул. Щорса, буд. 31, 0445228808, 0445228553 Професійна діяльність на фондовому ринку - діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку 25.01.2010 серія АВ № 390872
Приватне акціонерне товариство "Страхова Група "ТАС" Акціонерне товариство 30115243 Київська обл., 03062, м. Київ, проспект Перемоги, буд. 65, 0445360020, 0445360021 Інші послуги в сфері страхування Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України 02.12.2009 серія АВ № 500428
Закрите акціонерне товариство "Кремінь" Закрите акціонерне товариство 24559002 Донецька обл., 83048, вул. Університетська, буд. 89, офіс 217, 0623452083, 0623450631 Інші послуги у сфері страхування Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України 31.07.2007 серія АВ № 360051
Приватне акціонерне товариство "Акціонерна страхова компанія "ІНГО Україна" Акціонерне товариство 16285602 Київська обл., 01054, м. Київ, вул. Воровського, буд. 33, 0444902744, 0444902745 Інші послуги в сфері страхування Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України 16.07.2010 серія АВ № 546579

* Вказується інформація про професійних учасників фондового ринку, послугами яких користується емітент, аудиторів (аудиторські фірми), які надають аудиторські послуги емітенту, юридичних осіб, які надають правову допомогу емітенту, юридичних осіб, які надають страхові послуги емітенту, юридичних осіб, які уповноважені здійснювати рейтингову оцінку емітента та/або його цінних паперів.

 

4. Відомості про цінні папери емітента
4.1. Інформація про випуски акцій
Дата
реєстрації
випуску
Номер
свідоцтва про
реєст-
рацію
випуску
Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного папера Форма
існування
Форма
випуску
Номі-
нальна
вартість
(грн)
Кількість
акцій
(шт.)
Загальна
номінальна
вартість
(грн)
Частка у
статутному
капіталі
(відсотки)
1234567891011
08.09.2009 260/1/09 Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку UA4000060529 прості бездокументарна іменні 0.5 16635800 8317900.00 100

4.2. Інформація про облігації емітента (для кожного непогашеного випуску облігацій)
4.2.1. Процентні облігації
Дата
реєстрації
випуску
Номер
свідоцтва про
реєст-
рацію
випуску
Найменування
органу, що
зареєстрував випуск
Номі-
нальна
вартість
(грн)
Кількість у випуску (шт.) Форма
існування
Форма
випуску
Загальна номінальна вартість (грн) Відсоткова ставка за облігаціями (відсотки) Строк виплати відсотків Дата пога-
шення облі-
гацій
1234567891011
- - не випускались - - документарна на пред`явника - - - -

4.2.2. Дисконтні облігації
Дата
реєстрації
випуску
Номер
свідоцтва про
реєст-
рацію
випуску
Найменування органу, що зареєстрував випуск Номі-
нальна
вартість
(грн)
Кількість
у випуску
(шт.)
Форма існування Форма випуску Загальна
номінальна
вартість
(грн)
Дата
погашення
облігацій
123456789
- - не випускались - - документарна на пред`явника - -

4.2.3. Цільові (безпроцентні) облігації
Дата
реєстрації
випуску
Номер
свідоцтва про
реєст-
рацію
випуску
Найменування органу, що зареєстрував випуск Номі-
нальна
вартість
(грн)
Кількість
у випуску
(шт.)
Форма
існування
Форма
випуску
Загальна
номінальна
вартість
(грн)
Найме-
нування
товару (послуги),
під який
здійснено
випуск
Дата
погашення
облігацій
12345678910
- - не випускались - - документарна на пред`явника - - -

4.3. Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом (емісія яких підлягає реєстрації) (крім іпотечних облігацій, іпотечних сертифікатів, сертифікатів ФОН)
Дата випуску Вид цінних паперів Обсяг випуску Обсяг розміщених цінних паперів на звітну дату (грн) Умови обігу та погашення
12345
- - - - не випускались

4.4. Інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
№ з/п Дата зарахування акцій на рахунок емітента Кількість акцій, що викуплено (шт.) Дата реєстрації випуску акцій, що викуплено Номер свідоцтва про реєстрацію випуску акцій, що викуплено Найменування органу, що зареєстрував випуск акцій, що викуплено Частка у статутному капіталі (відсотки)
1234567
- - - - - Протягом звітного періоду рішення про викуп власних акцій Відкритим акціонерним товариством "Дніпровагонмаш" не приймалось та власні акції не викупались. -

4.5. Інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів
Кількість замовлених бланків сертифікатів цінних паперів (шт.) 0
у тому числі: сертифікатів акцій 0
сертифікатів облігацій 0
сертифікатів інших цінних паперів (окремо щодо кожного виду цінних паперів) Акції ВАТ "Дніпровагонмаш" існують в бездокументарній формі. З цієї причини сертифікати акцій протягом звітного періоду не замовлялись та не видавались власникам. Облігації ВАТ "Дніпровагонмаш" не випускались. 0
Кількість виданих власникам сертифікатів цінних паперів (шт.) 0
у тому числі: сертифікатів акцій 0
сертифікатів облігацій 0
сертифікатів інших цінних паперів (окремо щодо кожного виду цінних паперів) 0

 

5. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів
Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування особи гаранта Ідентифі-
каційний
код за
ЄДРПОУ
гаранта
Місцезнаходження гаранта
12345

      Протягом звітного періоду боргові цінні папери ВАТ "Дніпровагонмаш" не випускались.

 

6. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Найменування основних засобів Власні основні засоби
(тис. грн)
Орендовані основні засоби
(тис. грн)
Основні засоби, всього
(тис. грн)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1234567
1. Виробничого призначення 39857 40587 0 0 39857 40587
будівлі та споруди 21263 20930 0 0 21263 20930
машини та обладнання 13682 14889 0 0 13682 14889
транспортні засоби 788 745 0 0 788 745
інші 4124 4023 0 0 4124 4023
2. Невиробничого призначення 1608 1600 0 0 1608 1600
будівлі та споруди 1480 1469 0 0 1480 1469
машини та обладнання 25 25 0 0 25 25
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
Інші 103 106 0 0 103 106
Усього 41465 42187 0 0 41465 42187

 

7. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника За звітний період За попередній період
1 2 3
Розрахункова вартість чистих активів 702330 452670
Статутний капітал 8318 8318
Скоригований статутний капітал 8318 8318
Опис* Дані щодо вартості чистих активів та статутного капіталу приведені в тис.грн. При формуваннi фiнансової звiтностi на 31.03.2011р. було здiйснено коригування форми 1 "Баланс" на початок року у вiдповiдностi до вимог П(С)БО 6 "Виправлення помилок та змiни в облiковiй полiтицi": - виявленi в звiтному перiодi витрати минулого року на суму -11,0 тис.грн. В зв'язку з цим, зменшено нерозподiлений прибуток на 11,0тис. грн.: зменшено: рядок 180 "Дебiторська заборгованiсть за розрахунками за виданими авансами" на суму 31,0тис. грн.; збільшено: рядок 530 " Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги" на суму 19,0 тис. грн.; збільшено : рядок 610 «Інші поточні зобовязання» - на суму 1,0 тис. грн. Таким чином, змiни по рядку 350 балансу "Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток)" склали 11 тис. грн., залишок на 01.01.2011р. склав 345780,0 тис. грн. Методика розрахунку вартостi чистих активiв ВАТ "Днiпровагонмаш" за 1 квартал 2011 рiк. 1. Пiд вартiстю чистих активiв розумiється величина, яка визначається шляхом вирахування iз суми активiв, прийнятих до розрахунку, суми його зобов'язань, прийнятих до розрахунку. Для визначення вартостi чистих активiв складається розрахунок за даними бухгалтерської звiтностi вiдповiдно до Положення (стандарту) бухгалтерського облiку N 2 "Баланс", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України 31.03.99р. N 87 зi змiнами та доповненнями, зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 21.06.99р. N 396/3689. 2. До складу активiв, якi приймаються до розрахунку, включаються: 2.1. Необоротнi активи: - нематерiальнi активи (залишкова вартiсть) -1692 тис.грн.; - незавершене будiвництво - 5119 тис.грн.; - основнi засоби (залишкова вартiсть) - 42187 тис.грн.; - довгостроковi фiнансовi інвестиції, які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств - 9,0 тис.грн.; - iншi фiнансовi iнвестицiї - 12тис.грн.; - довгострокова дебiторська заборгованiсть - 23 тис.грн.; - справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості -257 тис.грн - відстрочені податкові активи –21307 тис.грн. Оборотнi активи: - запаси - 326007 тис.грн.; - векселi одержанi - 26 тис.грн.; - дебiторська заборгованiсть - 555323 тис.грн.; - поточнi фiнансовi зобов'язання - 6710 тис.грн.; - грошовi кошти - 176416 тис.грн.; - iншi оборотнi активи -14174 тис.грн. 2.2. Витрати майбутнiх перiодiв - 6127тис.грн. 2.3.Необоротні активи та групи вибуття – 64 тис.грн 3. До складу зобов'язань, що приймаються до розрахунку, включаються: 3.1. Довгостроковi зобов'язання - 6026 тис.грн. 3.2. Поточнi зобов'язання, в т. ч. - короткостроковi кредити банкiв - 123851 тис.грн.; - поточна заборгованiсть за довгостроковими зобов'язаннями - 0,0 тис.грн.; - виданi векселi - 0,0 тис.грн.; - кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги - 107883 тис.грн. Поточнi зобов'язання за розрахунками: - з одержаних авансiв - 107756 тис.грн.; - з бюджетом - 46401тис.грн.; - з позабюджетних платежiв - 0,0 тис.грн.; - зi страхування - 5450тис.грн.; - з оплати працi - 10528 тис.грн.; - з учасниками - 256,0 тис.грн.; - iз внутрiшнiх розрахункiв - 0,0 тис.грн.; - iншi поточнi зобов'язання - 31328 тис.грн. 3.3. Забезпечення наступних виплат i платежiв - 13644 тис.грн. 3.4. Доходи майбутнiх перiодiв - 0,0 тис.грн. 4. Визначення вартостi чистих активiв проводиться за формулою: Чистi активи = (2.1 + 2.2+2.3) - (3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4) Чистi активи = (1149262 + 6127+64) - (6026 + 433453 + 13644+ 0,0) = 702330 тис.грн. Методика розрахунку вартостi чистих активiв ВАТ "Днiпровагонмаш" за 2010 рiк. 1. Пiд вартiстю чистих активiв розумiється величина, яка визначається шляхом вирахування iз суми активiв, прийнятих до розрахунку, суми його зобов'язань, прийнятих до розрахунку. Для визначення вартостi чистих активiв складається розрахунок за даними бухгалтерської звiтностi вiдповiдно до Положення (стандарту) бухгалтерського облiку N 2 "Баланс", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України 31.03.99р. N 87 зi змiнами та доповненнями, зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 21.06.99р. N 396/3689. 2. До складу активiв, якi приймаються до розрахунку, включаються: 2.1. Необоротнi активи: - нематерiальнi активи (залишкова вартiсть) -1106 тис.грн.; - незавершене будiвництво - 4245 тис.грн.; - основнi засоби (залишкова вартiсть) - 41465 тис.грн.; - довгостроковi фiнансовi iнвестицiї - 0,0 тис.грн.; - iншi фiнансовi iнвестицiї - 12тис.грн.; - довгострокова дебiторська заборгованiсть - 21 тис.грн.; - відстрочені податкові активи –21307 тис.грн. Оборотнi активи: - запаси - 290985 тис.грн.; - векселi одержанi - 26 тис.грн.; - дебiторська заборгованiсть - 473702 тис.грн.; - поточнi фiнансовi зобов'язання - 6710 тис.грн.; - грошовi кошти - 116961 тис.грн.; - iншi оборотнi активи -8194 тис.грн. 2.2. Витрати майбутнiх перiодiв - 9319 тис.грн. 2.3.Необоротні активи та групи вибуття – 64 тис.грн 3. До складу зобов'язань, що приймаються до розрахунку, включаються: 3.1. Довгостроковi зобов'язання - 6026 тис.грн. 3.2. Поточнi зобов'язання, в т. ч. - короткостроковi кредити банкiв - 226652 тис.грн.; - поточна заборгованiсть за довгостроковими зобов'язаннями - 0,0 тис.грн.; - виданi векселi - 0,0 тис.грн.; - кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги - 29484 тис.грн. Поточнi зобов'язання за розрахунками: - з одержаних авансiв - 135326 тис.грн.; - з бюджетом - 73002тис.грн.; - з позабюджетних платежiв - 0,0 тис.грн.; - зi страхування - 3463 тис.грн.; - з оплати працi - 7062 тис.грн.; - з учасниками - 486,0 тис.грн.; - iз внутрiшнiх розрахункiв - 0,0 тис.грн.; - iншi поточнi зобов'язання - 29431 тис.грн. 3.3. Забезпечення наступних виплат i платежiв - 10515 тис.грн. 3.4. Доходи майбутнiх перiодiв - 0,0 тис.грн. 4. Визначення вартостi чистих активiв проводиться за формулою: Чистi активи = (2.1 + 2.2+2.3) - (3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4) Чистi активи = (964734 + 9319+64) - (6026 + 504906 + 10515 + 0,0) = 452670 тис.грн.
Висновок** Товариство відповідає вимогам ч.3. ст.155. Цивільного кодексу України, оскільки розрахункова вартість чистих активів складає 702330,0 тис. грн. та не є меншою від розміру статутного капіталу товариства - 8317,9 тис. грн. Товариство відповідає вимогам ч.3. ст.155. Цивільного кодексу України, оскільки розрахункова вартість чистих активів складає 452670,0 тис. грн. та не є меншою від розміру статутного капіталу товариства - 8317,9 тис. грн.

 

8. Відомості щодо особливої інформації, що виникала протягом звітного періоду.
Дата вчинення дії Дата оприлюднення повідомлення Вид інформації
123
19.01.2011 20.01.2011 Інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

Фінансова звітність

 

Баланс
за 1 квартал 2011 року
Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1234
          АКТИВ
I. Необоротні активи:
Нематеріальні активи
     залишкова вартість 010 1106 1692
     первісна вартість 011 3297 3833
     накопичена амортизація 012 (2191) (2141)
Незавершене будівництво 020 4245 5119
Основні засоби:
     залишкова вартість 030 41465 42187
     первісна вартість 031 143837 145898
     знос 032 (102372) (103711)
Довгострокові біологічні активи:
     справедлива (залишкова) вартість 035 - -
     первісна вартість 036 - -
     накопичена амортизація 037 - -
Довгострокові фінансові інвестиції:
     які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 040 - 9
     інші фінансові інвестиції 045 12 12
Довгострокова дебіторська заборгованість 050 21 23
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості 055 - 257
Первісна вартість інвестиційної нерухомості 056 - 549
Знос інвестиційної нерухомості 057 - (292)
Відстрочені податкові активи 060 21307 21307
Гудвіл 065 - -
Інші необоротні активи 070 - -
Гудвіл при консолідації 075 - -
Усього за розділом I 080 68156 70606
II. Оборотні активи:
Запаси
     виробничі запаси 100 178967 204944
     поточні біологічні активи 110 - -
     незавершене виробництво 120 69646 82977
     готова продукція 130 40332 36050
     товари 140 2040 2036
Векселі одержані 150 26 26
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
     чиста реалізаційна вартість 160 100168 81833
     первісна вартість 161 100170 81835
     резерв сумнівних боргів 162 (2) (2)
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
     з бюджетом 170 119113 85599
     за виданими авансами 180 79895 185456
     з нарахованих доходів 190 2 -
     із внутрішніх розрахунків 200 - -
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 174524 202435
Поточні фінансові інвестиції 220 6710 6710
Грошові кошти та їх еквіваленти:
     в національній валюті 230 78031 100437
     - у т.ч. в касі 231 - -
     в іноземній валюті 240 38930 75979
Інші оборотні активи 250 8194 14174
Усього за розділом II 260 896578 1078656
III. Витрати майбутніх періодів 270 9319 6127
IV. Необоротні активи та групи вибуття 275 64 64
Баланс 280 974117 1155453
     
          ПАСИВ
I. Власний капітал
Статутний капітал 300 8318 8318
Пайовий капітал 310 - -
Додатковий вкладений капітал 320 603 603
Інший додатковий капітал 330 87321 87321
Резервний капітал 340 10351 10351
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 345780 594963
Неоплачений капітал 360 - -
Вилучений капітал 370 - -
Накопичена курсова різниця 375 -256 216
Усього за розділом I 380 452117 701772
Частка меншості 385 553 558
II. Забезпечення наступних витрат і платежів
Забезпечення виплат персоналу 400 10515 13644
Інші забезпечення 410 - -
Сума страхових резервів 415 - -
Сума часток перестраховиків у страхових резервах 416 - -
Залишок сформованого призового фонду, що підлягає виплаті переможцям лотереї 417 - -
Залишок сформованого резерву на виплату джек-поту, не забезпеченого сплатою участі у лотереї 418 - -
Цільове фінансування 420 - -
Усього за розділом II 430 10515 13644
III. Довгострокові зобов'язання
Довгострокові кредити банків 440 - -
Інші довгострокові фінансові зобов'язання 450 - -
Відстрочені податкові зобов'язання 460 5968 5968
Інші довгострокові зобов'язання 470 58 58
Усього за розділом III 480 6026 6026
IV. Поточні зобов'язання
Короткострокові кредити банків 500 226652 123851
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 510 - -
Векселі видані 520 - -
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 29484 107883
Поточні зобов'язання за розрахунками:
     з одержаних авансів 540 135326 107756
     з бюджетом 550 73002 46401
     з позабюджетних платежів 560 - -
     зі страхування 570 3463 5450
     з оплати праці 580 7062 10528
     з учасниками 590 486 256
     із внутрішніх розрахунків 600 - -
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу 605 - -
Інші поточні зобов'язання 610 29431 31328
Усього за розділом IV 620 504906 433453
V. Доходи майбутніх періодів 630 - -
Баланс 640 974117 1155453

 

Звіт про фінансові результати
за 1 квартал 2011 року
Стаття Код рядка За звітний період За попередній період
1234
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
          СТАТТЯ
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 2026608 -
Податок на додану вартість 015 (253369) -
Акцизний збір 020 - -
      025 - -
Інші вирахування з доходу 030 - -
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 035 1773239 -
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 040 (1502050) -
Валовий:
     прибуток 050 271189 -
     збиток 055 - -
Інші операційні доходи 060 452314 -
У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності 061 - -
Адміністративні витрати 070 (16674) -
Витрати на збут 080 (12814) -
Інші операційні витрати 090 (391310) -
У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів сільськогосподарської продукції, одержаних унаслідок сільськогосподарської діяльності 091 - -
Фінансові результати від операційної діяльності:
     прибуток 100 302705 -
     збиток 105 - -
Доход від участі в капіталі 110 - -
Інші фінансові доходи 120 125 -
Інші доходи 130 670 -
Фінансові витрати 140 (9483) -
Втрати від участі в капіталі 150 - -
Інші витрати 160 (214) -
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 165 - -
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:
     прибуток 170 293803 -
     збиток 175 - -
У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності 176 - -
У т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності 177 - -
Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 44614 -
Доход від податку на прибуток від звичайної діяльності 185 - -
Фінансові результати від звичайної діяльності:
     прибуток 190 249189 -
     збиток 195 - -
Надзвичайні:
     доходи 200 - -
     витрати 205 - -
Податки з надзвичайного прибутку 210 - -
Частка меншості 215 5 -
Чистий:
     прибуток 220 249184 -
     збиток 225 - -
Забезпечення матеріального заохочення 226 - -
II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
          Найменування показника
Матеріальні затрати 230 618235 -
Витрати на оплату праці 240 61609 -
Відрахування на соціальні заходи 250 22750 -
Амортизація 260 2344 -
Інші операційні витрати 270 26481 -
Разом 280 731419 -
III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
          Назва статті
Середньорічна кількість простих акцій 300 16635800 -
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310 16635800 -
Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію 320 14.97878 -
Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію 330 14.97878 -
Дивіденди на одну просту акцію 340 - -

 

Примітки до звітів

      Примітки до форм за 1 квартал 2011 року:
      Форма 1.
      Фiнансова звiтнiсть, що надається, грунтується на принципах i способах розкриття iнформацiї, якi регулюються нацiональними положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку.
      Основнi допущення - принцип нарахування та безперервностi.
      Основнi засоби вiдображенi в "Балансi" по вартостi, яка отримана як рiзниця первiсної вартостi, з урахуванням дооцiнок (iндексацiї), якi проводились в 1992-1996рр. за рiшенням КМУ i накопиченої амортизацiї.
      Пiдприємством використовується прямолiнiйний метод нарахування амортизацiї. Термiн корисного використання основних засобiв був визначений пiдприємством у дiапазонi вiд 2 до 100 рокiв.
      Амортизацiя групи "Iншi необоротнi матерiальнi активи" нараховується в першому мiсяцi використання об'єктiв у розмiрi 100 % їх вартостi.
      Капiтальнi iнвестицiї вiдображенi в облiку по первiснiй вартостi, тобто за фактичними витратами на їх придбання, спорудження i виготовлення.
      Нематерiальнi активи вiдображенi в "Балансi" пiдприємства за первiсною вартiстю за вирахуванням накопиченої амортизацiї.
      Амортизацiя нематерiальних активiв усiх груп нараховувалася iз застосуванням прямолiнiйного методу.
      Для оцiнки запасiв, вiдображених у фiнансовiй звiтностi на початок i кiнець звiтного перiоду, застосовано їх первiсну вартiсть. При перемiщеннi запасiв з базових складiв в пiдроздiли та при продажу запасiв застосовувався метод iдентифiкованої собiвартостi оцiнки вiдповiдної одиницi запасiв. При передачi запасiв у виробництво їхня оцiнка здiйснювалася за методом середньозваженої собiвартостi, при вибуттi товарiв в роздрiбнiй торгiвлi оцiнка проводилась за цiнами продажу. Собiвартiсть реалiзованої готової продукцiї розраховувалась по фактичнiй собiвартостi з використанням методу середньозваженої собiвартостi.
      Транспортно-заготiвельнi витрати облiковуються на окремому рахунку i щомiсяця розподiляються мiж сумою залишку запасiв на кiнець звiтного мiсяця та сумою вибулих за звiтний мiсяць запасiв.
      Згiдно з облiковою полiтикою пiдприємства величина резерву сумнiвних боргiв визначається на основi класифiкацiї дебiторської заборгованостi.
     
      Форма 2
      При визначеннi доходу в звiтному перiодi використовувався метод нарахування. Доходи визначаються у бухгалтерському облiку i звiтностi в момент виникнення, незалежно вiд дати надходження коштiв.
      Витрати у звiтному перiодi визначались одночасно з визнанням доходу, для отримання якого вони були здiйсненi.
      Надзвичайних доходiв та витрат на пiдприємствi не було.
      За пiдсумками дiяльностi за 1 кв.2011р. пiдприємством отримано:
      - iнший операцiйний дохiд - 452314 тис.грн., у тому числi дохiд вiд продажу валюти - 293456 тис.грн.;
      - iншi операцiйнi витрати - 391310 тис. грн., у тому числi собiвартiсть реалiзованої iноземної валюти - 294207 тис. грн.
     
      Так як консолідована звітність за 2010 поквартально не надавалась, а обліковою політикою підприємства було визначено, що підприємство надає річну консолідовану звітність, тому дані за попередній період у Формi № 2 « Звіт про фінансові результати» відсутні.